Streszczenie pracy

advertisement
Bożena Seczyńska
Streszczenie
Wstęp. Techniki pozaustrojowe przy stałej tendencji rozwoju technologii medycznych
znajdują coraz szersze zastosowanie zwłaszcza w sytuacjach, gdy inne metody leczenia są
nieskuteczne. Tematyka pracy obejmuje publikacje z zakresu zastosowania wybranych technik
pozaustrojowych u chorych w stanie zagrożenia życia leczonych w oddziale intensywnej
terapii.
Cel pracy. Celem cyklu prac była ocena częstości i rodzaju powikłań związanych
z prowadzeniem technik pozaustrojowych, efektów terapeutycznych wynikających z ich
zastosowania z charakterystyką schorzeń, w których inne metody leczenia okazały się
nieskuteczne oraz wskazanie możliwych modyfikacji technik, kiedy pojawiały się powikłania
i wskazania do stosowania dwóch technik jednocześnie.
Metody. Do badań włączono pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii II
Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM w Krakowie, u których zastosowano plazmaferezę
leczniczą, pozaustrojową oksygenację krwi i ciągłe techniki nerkozastępcze w latach 20062013. Badania miały charakter obserwacyjny, retrospektywny. Jako metody badawcze
zastosowano analizę statystyczną opisową oraz analizę indywidualnego przypadku.
Wyniki i wnioski. Zastosowanie plazmaferezy w leczeniu schorzeń w oddziale intensywnej
terapii jest skuteczną metodą, a powikłania zagrażające życiu dotyczą 2,16% zabiegów.
Wdrożenie do leczenia ciężkiej, zagrażającej życiu toksycznej nekrolizy naskórka, leczniczej
wymiany osocza z kompleksową terapią i opieką wspierającą przynosi dobre efekty
terapeutyczne. Konsekwencją pracy było po raz pierwszy uwzględnienie TEN w wytycznych
leczenia plazmaferezami zalecanych przez towarzystwo ASFA (raport z 2013).
Kaniulacja żyły głównej górnej z dostępu lewej żyły szyjnej wewętrznej jest skuteczną
i bezpieczną alternatywą dla powrotu utlenowanej krwi z obwodu ECMO, gdy pojawiają się
powikłania i anomalie układu żylnego.
Najbezpieczniejszym sposobem połączenia obwodów ECMO i CRRT wydaje się być
wykorzystanie portów na oksygenatorze w obwodzie ECMO, co pozwala na zmniejszenie
inwazyjności leczenia i efektywne wspomaganie chorego w niewydolności narządowej.
Słowa kluczowe: lecznicza wymiana osocza, powikłania, toksyczna nekroliza naskórka, terapia
wspomagająca, pozaustrojowa membranowa oksygenacja, zespół ostrej niewydolności oddechowej,
ciągłe techniki nerkozastępcze
Download