analiza ankiety „przemoc wobec dzieci” w ramach

advertisement
ANALIZA ANKIETY „PRZEMOC WOBEC
DZIECI”
W
RAMACH
PROJEKTU
„CHROŃMY DZIECI PRZED PRZEMOCĄ „
Opracowała mgr Barbara Obertyn
WSTĘP
Jeszcze nie tak dawno świat dziecka wydawał się wszystkim beztroski, bezpieczny,
wesoły i kolorowy. Dzieci należało uczyć ufności, wiary w dobre intencje drugiego
człowieka. Dzisiaj poczucie strachu, lęku burzy ten świat i spokój. Niestety, dla dobra
i bezpieczeństwa dzieci zaczynamy je "izolować" od świata. Szczęście mają te dzieci, którym
dobro i piękno dzieciństwa zapewnia dom rodzinny, dom, który stara się ochronić je przed
szerzącym się wokół złem. W niebezpiecznej sytuacji są te dzieci, które ze złem spotykają
się również w swoim domu, w którym ból i cierpienie zadają najbliższe osoby - rodzice,
opiekunowie. Dzieci, które były lub są ofiarami przemocy pozbawione są odpowiednich
warunków do prawidłowego rozwoju. Wymagają one szczególnej opieki, gdyż są skazane na
liczne problemy zdrowotne i psychiczne. W ostatnim czasie coraz częściej i więcej mówi się
o przemocy wobec dzieci. Bez względu na jej rodzaj jest ona przejawem złego traktowania
i krzywdzenia drugiego człowieka. Dochodzi do niej w różnym wieku jego życia. Mówi się
nawet o przemocy w okresie płodowym. Do niedawna przemoc kojarzona była głównie ze
środowiskiem patologicznym. Obecnie dzięki nagłaśnianiu tego typu zachowań dorosłych
wobec dzieci wiadomo, że przemoc może wystąpić wszędzie, również w społecznościach
z wyższym wykształceniem, o wysokim poziomie życia i kultury. Niepokojącym staje się
fakt, że przemoc ujawnia się również u ludzi, do których wydawałoby się dziecko powinno
mieć pełne zaufanie i może oczekiwać właśnie od nich w takiej sprawie pomocy.
Według Józefy Brągiel dziecko krzywdzone to takie, które cierpi z powodu
niewłaściwego zachowania innych osób - głównie rodziców i opiekunów - w stosunku do
niego, a przy tym doznaje poczucia niesprawiedliwości i bezsilności. Proces ten to zarówno
zamierzone, jak i nie zamierzone działanie osoby dorosłej, ujemnie wpływające na zdrowie,
rozwój fizyczny lub psychospołeczny dziecka.
Różne są przyczyny stosowania przemocy wobec dziecka w rodzinie. Generalnie
wyróżnia się trzy grupy przyczyn występowania tego zjawiska. Mogą one tkwić w samych
dzieciach, na przykład dzieci niechciane, upośledzone, trudne, przewlekle chore czy kalekie.
Bardziej powszechne są jednak przyczyny tkwiące w rodzicach. Do takich w pierwszej
kolejności należy zaliczyć ich niedojrzałość i młody wiek, brak wiedzy i umiejętności
wychowawczych, doznanie maltretowania we własnym dzieciństwie, niski poziom
wykształcenia, bezrobocie, wszelkiego rodzaju uzależnienia oraz socjopatia i choroba
umysłowa, a także problemy emocjonalne, stres. W drugiej grupie natomiast należy
wymienić izolację społeczną rodziny, kłopoty małżeńskie, zbyt duże wymagania stawiane
dziecku, a także maltretowanie żony przez męża, gdyż zazwyczaj wiąże się to także ze
znęcaniem się nad dzieckiem. Trzeba tu podkreślić również wpływ braku stabilności mogący
wynikać z częstej zmiany miejsca zamieszkania oraz z życia w rodzinie, w której tylko jedno
z rodziców jest rodzicem naturalnym. Współwystępowanie wymienionych czynników i
okoliczności zwiększa prawdopodobieństwo ryzyka występowania przestępczych zachowań
rodziców wobec dzieci.
Istnieje umowny podział przemocy ze względu na rodzaj stosowanego działania. I tak
wyróżnia się zaniedbanie dziecka, które jest uważane czasem za najłagodniejszą formę
przemocy, choć to niezaspokajanie potrzeb dziecka niezbędnych dla jego prawidłowego
rozwoju obejmuje zarówno jego sferę psychiczną, jak i fizyczną. Kolejnymi klasami są:
przemoc fizyczna, psychiczna (emocjonalna) oraz przemoc seksualna.
Przemoc stała się dziś normą stosunków społecznych. Przemoc w rodzinie sposobem wychowywania. Doświadczanie przez dziecko przemocy fizycznej lub bycie jej
2
świadkiem może być przyczyną problemów emocjonalnych w dorosłym życiu. Nie mniej,
a często jeszcze bardziej destrukcyjne działanie mogą wywierać wulgarne wyzwiska,
poniżanie i groźby (straszenie przemocą).
Postarajmy się zmniejszyć liczbę dramatów rozgrywających się w czterech
ścianach mieszkań. Zareagujmy, gdy ojciec pobitego dziecka powie znów:
"Straciłem nad sobą panowanie"...
1.OPIS BADAŃ
Ankieta „przemoc wobec dzieci” została skonstruowana na potrzeby badań do projektu
„Chrońmy dzieci przed przemocą” realizowanego przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw
Społecznych w Jaworznie.
Ankieta zawiera 13 pytań skonstruowanych tak, aby odpowiedzi uwzględniały trzy
płaszczyzny: a) wyobrażeń o zjawisku; b) doświadczeń rówieśników c) własnych
doświadczeń.
Celem przeprowadzenia ankiety było uzyskanie odpowiedzi na pytanie w jaki
sposób dzieci spostrzegają i interpretują zjawisko przemocy wśród swoich rówieśników i
samych siebie.
Badaniem zostały objęte dzieci i
młodzież ze szkół podstawowych
i gimnazjów w miastach Jaworzno, Koziegłowy, Pińczyce, Lgota Górna, łącznie 365
dzieci (grupy badane przedstawia tab nr1).
Badanie zostało przeprowadzone przez pedagogów szkolnych i wychowawców w klasach
szkolnych. Ankieta była anonimowa.
Tab1.osoby badane.
szkoły
podstawowe
95
ilość
dziewcząt
80
ilość
chłopców
RAZEM
175
gimnazja
razem
110
205
80
160
190
365
2.CO TO JEST PRZEMOC ? – DEFINICJE BADANYCH
W badaniu ankietowym respondenci definiowali zjawisko przemocy. Ich zdaniem
przemoc to głownie bicie kogoś. W swoich odpowiedziach ujmowali najczęściej dwie
kategorie przemocy: dorosłych wobec nich oraz przemoc rówieśniczą. Uczniowie szkół
podstawowych podając własne definicje przemocy pisali najczęściej, że przemoc jest
wtedy kiedy dorosły bije, poniża, wyśmiewa, krzyczy lub rówieśnicy biją, wyłudzają
pieniądze, przezywają. Badani zwracali uwagę na fakt iż przemoc może być związana
z porwaniem dziecka. Jedna z definicji przemocy brzmiała: „przemoc to bić dzieci za
byle co”. W większości badani intuicyjnie wyczuwają co to jest przemoc, mają jednak
trudności ze stworzeniem szerszej definicji przemocy ograniczając się głównie do
3
przemocy fizycznej. Wśród odpowiedzi uczniów szkół podstawowych padały również
takie, które świadczyły o utożsamianiu przemocy z karą za przewinienia np.: za złe
oceny, niewłaściwe zachowanie, brak posłuszeństwa wobec dorosłych. Niektórzy
badania twierdzili, że przemoc jest wtedy, gdy dwie osoby się pokłócą, ktoś kogoś nie
lubi lub rodzic jest pijany.
Wśród uczniów gimnazjów definicje również koncentrowały się na przemocy
fizycznej, jednakże zaznaczano już w odpowiedziach , że jest to przemoc, której
dziecko doświadcza bez powodu. Respondenci wskazywali również na aspekt
nierównowagi sił, jaki występuje w sytuacji przemocy. Podobnie jak ich młodsi
koledzy zwracali uwagę na przemoc występującą w środowisku rówieśniczym, która
jest związana z szantażami, wyłudzaniem pieniędzy, biciem młodszych. Pisząc
o przemocy podkreślali w definicji, że dzieje się ona pod wpływem używek alkoholu,
narkotyków. Zwracali uwagę, że przemoc może dotyczyć wpływu grupy wobec jednej
osoby. Ciekawa była interpretacja jednego z badanych- „..przemoc jest wtedy, gdy
dziecko uzależni się od komputera i bije wszystkich bez powodu”.
Podsumowując, można stwierdzić, że rozumienie przemocy przez dzieci ma charakter
głównie intuicyjny i koncentruje się na przemocy fizycznej, starsi uczniowie
dostrzegają już w definicji przemocy kolejne jej aspekty, komponentę nierównowagi sił
i trudności ofiary w obronie siebie oraz przemocy psychicznej.
3.OBRAZ OFIARY I SPRAWCY OCZAMI RESPONDENTÓW.
Na pytanie otwarte, zadane badanym: ”Kto Twoim zdaniem najczęściej zostaje ofiarą
przemocy?” uzyskiwano najczęściej odpowiedź „dzieci” lub „małe dzieci”. Badani
charakteryzowali ofiarę przez pryzmat rodziny, z której dziecko pochodzi podając, że są
to głównie dzieci rodzin patologicznych, alkoholowych.
W inny sposób charakteryzowali ofiarę poprzez uwypuklanie cech fizycznych
i psychicznych. Osoby doświadczające przemocy są: niskie, ciche, nieśmiałe,
bezbronne, zamknięte w sobie, boją się powiedzieć własne zdanie, spokojne, słabsze
psychicznie, a także biedne, źle ubrane, głodne.
Badani podawali, że ofiarami stają się dzieci, które źle się uczą, są nieposłuszne
rodzicom, sprawiają problemy, mające zły charakter. Padały również odpowiedzi, że
ofiarami przemocy zostają chłopcy, którzy „źle się biją”, „nie potrafią oddać”, są
złośliwe. Najbardziej niepokojące z
punktu widzenia ofiar były odpowiedzi
respondentów, które charakteryzowały ofiary przemocy, jako osoby, które same
prowokują do tego czynu sprawcę. Kilka raz wśród wszystkich odpowiedzi padło
stwierdzenie poprawne w stu procentach, mówiące o tym, że badany ma wiedzę na
temat zjawiska przemocy. Osoby badane stwierdziły, że „ofiarą przemocy może zostać
każdy, chociaż najczęściej są to małe dzieci”.
Sprawca zdaniem badanych to osoba starsza, najczęściej dorosły, rodzic lub nauczyciel
w szkole, a także starsi koledzy w szkole. Najczęściej respondenci podkreślali, że
sprawcy są osobami nadużywającymi alkoholu, narkotyków, mające problemy
psychiczne lub wręcz osoby chore psychicznie, lub osoby, które są nerwowi i nie
potrafią sobie poradzić z własną agresją. Wielu badanych zwracało uwagę na fakt, iż
sprawcy to osoby, które najprawdopodobniej doświadczyli przemocy w dzieciństwie
i teraz powielają wzorce, sprawując przemoc na innych.
4
Odpowiedzi wskazywały również na fakt, że sprawcami przemocy są rówieśnicy
w szkole, którzy popsują się swoją siłą, chcą pokazać, że są ważniejsi, że wszystko
im wolno, lekceważący wszystko.
Podsumowując, warto zauważyć, iż w odpowiedziach badanych obraz ofiary
i sprawcy to charakterystyka stereotypowa. Badani koncentrują się głównie na
postrzeganiu ofiary, jako fizycznie i psychicznie słabszej od sprawcy takiej, która
właśnie z tego względu nie potrafi się bronić. Sprawca natomiast fizycznie powinien
mieć przewagę nad ofiarą oraz być osobą pod wpływem środków psychoaktywnych:
alkoholu czy narkotyków. Niewielu uczniów zwróciło uwagę na fakt, że sprawca mógł
sam w dzieciństwie doświadczać przemocy. Zwraca uwagę również brak wiedzy na
temat zjawiska przemocy, jak już wcześniej wspomniano kilka osób z 365 badanych
odpowiedziało całkowicie poprawnie, że w przemoc może być uwikłany każdy z nas
bez względu na początkowe predyspozycje osobowe.
4.RODZAJE PRZEMOCY W DOŚWIADCZENIACH DZIECKA
Badani w ankiecie mieli zadane pytania dotyczące doświadczanie przez siebie samych
przemocy ze strony dorosłych. Pytania dotyczyły zarówno przemocy psychicznej, jak
i fizycznej. Jedno z pytań dotyczyło doświadczenia bycia ofiarą przemocy, czyli
sytuacji, w której osoba doznaje krzywdy i nie jest w stanie się obronić.
Wyniki przedstawia tabela nr 2
Tab2. doświadczanie bycia ofiarą przemocy wśród osób badanych.
płeć
doświadczenie
%badanych
brak
krzywdy
doświadczenia
krzywdy
dziewczęta
6
199
3%
chłopcy
31
119
20%
%
Badanych
97%
80%
Z danych przedstawionych w tabeli można wnioskować, że większość badanych
nie ma w swoim doświadczeniu przeżyć związanych z byciem ofiarą przemocy.
Jednakże spośród badanych chłopców, aż 20% stwierdziło, że doświadczyło bycia
w sytuacji ofiary przemocy.
Kolejne pytanie dotyczyło doświadczenia przemocy fizycznej. Respondenci
odpowiadali na pytanie czy rodzice biją ich w domu za drobne przewinienia.
W tabeli 3 przedstawione są wyniki ankiety.
Tab3. doświadczanie kar fizycznych.
płeć
doświadczenie
%badanych
kar
fizycznych
dziewczęta
chłopcy
30
36
14,63%
22,5%
brak
doświadczenia
kar
fizycznych
175
124
%badanych
85,37%
77,5%
Zdecydowana większość badanych stwierdził, że nie doświadcza nigdy kar fizycznych
ze strony swoich rodziców. Wśród badanych14,63% dziewcząt i 22,5% chłopców było
5
karanych fizycznie za drobne przewinienia. Z danych uzyskanych w badaniu można by
wyciągnąć wniosek, iż chłopcy częściej niż dziewczęta są karani fizycznie, a także jest
większe prawdopodobieństwo, iż w wieku dorastania mogą zostać ofiarami przemocy.
Najprawdopodobniej mówimy tutaj również o przemocy rówieśniczej.
Jedno z pytań dotyczyło również innych rodzajów przemocy, jakich doświadczają
osoby badane ze strony swoich rodziców. Wyniki przedstawia tabela 4.
Tab4. rodzaje przemocy – dośw. badanych.
rodzaje
dziewczęta
%badanych
przemocy
dziewcząt
bicie
13
6,3%
wyśmiewani
7
3,4%
e
niszczenie
2
1%
rzeczy
zamykanie
6
3%
w
pomieszcze
niu
poniżanie
16
7,8%
„zły dotyk”
2
1%
nie
143
69,7%
doświadcza
m przemocy
inne formy
9
4,4%
chłopcy
9
5
%badanych
chłopców
5,6%
3%
4
2,5%
9
5,6%
3
16
92
2%
10%
57.5%
13
8%
Dane przedstawione w tabeli wskazują, że tylko około połowa dzieci, które
uczestniczyły w badaniu nie doświadcza przemocy ze strony swoich rodziców. Badani
wskazywali na różne formy, których rodzice używają do dyscyplinowania swoich dzieci
takie jak: bicie, wyśmiewanie, niszczenie rzeczy, zamykanie w pomieszczeniu,
poniżanie, przemoc seksualną oraz szlabany, zakazy korzystania z komórek czy
komputera itp.
Podsumowując wyniki badań można stwierdzić, iż w grupie badanej 36% dzieci
doświadcza przemocy ze strony najbliższych. Dane te nie są optymistyczne.
Większość z tych dzieci ma świadomość doświadczania różnego rodzaju przemocy,
uczą się przemocowych sposobów radzenia sobie z problemami w codziennym życiu.
Warto również zwrócić uwagę na ten procent dzieci, które nie dały odpowiedzi na to
pytanie oraz nie chcą wypowiadać się na temat doświadczania przemocy ze strony
najbliższych. Wyniki wskazują, że częściej zachowań przemocowych doświadczają
chłopcy niż dziewczęta. Najprawdopodobniej w myśl stereotypowego przekonania
dorosłych, że chłopców należy trzymać krótko, a dziewczynki są grzeczniejsze.
6
5.DZIECKO JAKO ŚWIADEK PRZEMOCY.
W badaniu ankietowym istotne było sprawdzenie czy dzieci i młodzież wiedzą, że ich
kolegom i koleżankom może dziać się krzywda. Czy byli świadkami przemocy.
Młodzi ludzie odpowiadali na te pytania udzielając odpowiedzi wprost: „czy
kiedykolwiek byłeś świadkiem, jak osoba dorosła bije dziecko?”
61% badanych stwierdziło, że było świadkami przemocy wobec dzieci, 39% badanych
nie zwróciło uwagi, bądź nie było świadkami przemocy wobec dzieci.
Kolejno pytano o informacje dotyczące wiedzy badanych o tym, iż ich rówieśnicy
doświadczają przemocy fizycznej.
Tab.5 informacje rówieśników na temat przemocy fizycznej ze strony rodziców u ich
kolegów
płeć
doświadczenie
%badanych
brak
%badanych
kar
dziewcząt
doświadczenia
chłopców
fizycznych
krzywdy
dziewczęta
25
12%
175
85,3%
chłopcy
14
8,75%
146
91%
Wyniki w tabeli sugerują, iż 12% wśród dziewcząt i 9% wśród chłopców ma
informacje na temat tego, że ich koledzy doświadczają przemocy fizycznej.
Jeśli wiedzą o przemocy, czy potrafią zareagować właściwie?
Na pytanie: „czy masz kolegów lub koleżanki, o których wiesz, że regularnie
doświadczają innych form przemocy ze strony rodziców” respondenci odpowiadali
następująco- patrz tab6
Tab.6 rodzaje przemocy jakiej doświadczają rówieśnicy ze strony swoich rodziców.
rodzaje
dziewczęta
%badanych
chłopcy
%badanych
przemocy
dziewcząt
chłopców
wyśmiewanie
36
17,5%
75
46,8%
poniżanie
32
15,6%
33
20,6%
„zły
7
3,4%
7
4,3%
dotyk”(przemoc
seksualna)
zamykanie w
10
4,9%
17
10,6%
pomieszczeniu
inne formy
117
57%
81
50,6%
Dane przedstawione w tabeli wskazują, że najbardziej „popularną „ formą przemocy
w rodzinie, jaką obserwują dzieci i młodzież jest wyśmiewanie i poniżanie ich kolegów
i koleżanek. 57% badanych dziewcząt i 50% zakreśliło jednak odpowiedź „inne”
wyjaśniając, że nie znają lub nie mają w swoim otoczeniu rówieśników, o których
wiedzieliby, że regularnie doświadczają przemocy w rodzinie.
Zaskakującym może być zestawienie uzyskanych w tym punkcie wyników z danymi
uzyskanymi w tabeli 4, gdzie zdecydowana większość badanych (70% dziewcząt
i 57%chłopców wypowiedziało się, że nie doświadcza żadnej przemocy ze strony
rodziców. Biorąc pod uwagę fakt, że badani stanowią zwarte środowisko szkolne
i o swoich doświadczeniach najczęściej mówią sobie nawzajem. Wyniki uzyskane
7
w tabeli 4 można by z dużym prawdopodobieństwem uznać za zaniżone w stosunku do
wyników uzyskanych w tabeli 6.
Dzieci i młodzież uczestniczący w badaniu wypowiadali się również na temat, w jakich
środowiskach najczęściej spotykają się z przemocą ze strony dorosłych.
Wyniki zostały przedstawione w tabeli 7
Tab. 7 środowiska, w których najczęściej młodzi
zachowania.
środowiska
dziewczęta
%badanych
dziewcząt
szkoła
20
9,7
dom
19
9,2
telewizja
136
66
gry
44
21
komputerowe
inne
20
9,7
ludzie dostrzegają przemocowe
chłopcy
15
48
101
35
%badanych
chłopców
9,3
30
63
21,8
24
15
Dane przedstawione w tabeli wskazują, że jednym z najbardziej przemococwych
środowisk jest telewizja i gry komputerowe. Badani sugerowali, że oglądając programy
telewizyjne czy korzystając z gier komputerowych najczęściej spotykają się z przemocą ze
strony dorosłych wobec dzieci. Analizując te dane nasuwają się pytania: w jaki sposób
można by zapobiegać temu niekorzystnemu zjawisku? Czy rodzice nie powinni zwracać
baczniejszej uwagi na to co oglądają lub w co grają ich dzieci? Badani wskazywali także
inne miejsca, gdzie spotykają się z przemocą w rodzinie, to jest podwórko, markety,
sklepy. Są to miejsca, gdzie najczęściej przechodzi wiele osób i nie reaguje na
spostrzeganą krzywdę dzieci.
Podsumowując wyniki uzyskane w tym rozdziale można stwierdzić z dużym
prawdopodobieństwem, że około połowa badanych zetknęła się z różnymi rodzajami
przemocy wobec rówieśników, najczęściej obserwowanym typem przemocy jest przemoc
psychiczna – poniżanie i wyśmiewanie. Badani nie wskazują na występowanie przemocy
fizycznej ze strony rodziców wobec ich kolegów. Najczęściej badani spotykają się
z obrazami przemocy dorosłych wobec dzieci w programach telewizyjnych i grach
komputerowych.
6.SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z SYTUACJĄ PRZEMOCY.
Badani w ankiecie odpowiadali na pytanie: „Czy wiesz, gdzie zgłosić się po pomoc
w sytuacji, kiedy dziecko (lub Ty sam) doświadczasz przemocy?”
Wyniki badania ankietowego zamieszczono w tabeli nr 8.
Tab.8 informacje na temat wiedzy dzieci o miejscach pomocy dla ofiar przemocy.
płeć
osoby
%badanych
osoby
nie
%badanych
znające
dziewcząt
znające
chłopców
miejsca
miejsc
pomocy
pomocy
chłopcy
129
80%
31
20%
dziewczęta
153
74%
52
26%
8
Wyniki ankiety wskazują, iż młodzi ludzie są dość dobrze poinformowani o miejscach,
gdzie mogą znaleźć pomoc w sytuacji doświadczania przemocy lub bycia świadkiem
przemocy. Jako miejsca, gdzie informowali by o przemocy wskazywali policję,
pedagogów szkolnych, wychowawców. Z danych uzyskanych w tym punkcie można
z dużym prawdopodobieństwem sądzić, że młody człowiek posiadając taką wiedzę
może skutecznie bronić się przed przemocą informując o niej i prosząc o podjęcie
stosownych działań. Mimo takiej świadomości i tak duży odsetek badanych
(26% wśród dziewcząt i 20%wśród chłopców) stwierdził, że nie ma wiedzy na temat
miejsc pomocy dla dzieci ofiar przemocy w rodzinie. Takie liczby niepokoją zwłaszcza
kiedy na temat przemocy powinno mówić się na lekcjach wychowawczych lub w
programach profilaktycznych przeprowadzanych w szkole.
Przeprowadzając badania ważne było nie tylko czy badani wiedzą, gdzie mają udać się,
gdy doświadczają przemocy lub są jej świadkami, ale także, kto jest osobą godną
zaufania, do której powiedzieliby o swoich problemach.
Odpowiedzi respondentów zamieszczono w tabeli nr 9.
Tab.9 osoby godne zaufania dla ofiar przemocy
osoby
godne
dziewczęta
%badanych
zaufania
dziewcząt
osoba z rodziny
71
35%
nauczyciel
w
18
8%
szkole
pedagog
w
26
13%
szkole
policjant
12
6%
lekarz
2
1%
kolega
lub
45
22%
koleżanka
nie
powiedzą
29
14%
nikomu, bo się
boją
inne
3
1,5%
chłopcy
69
14
%badanych
chłopców
43%
9%
27
17%
9
2
68
5%
1%
42%
77
48 %
15
9%
Z badań wynika, że osobami godnymi zaufania są najbliżsi z rodziny (35% odpowiedzi
wśród dziewcząt i 43%odpowiedzi wśród chłopców), koledzy lub koleżanki
(22%odpowiedzi wśród dziewcząt i 42%odpowiedzi wśród chłopców). Odpowiedzi
dziewcząt i chłopców różnią się jednak w istotny sposób. Chłopcy są przekonani, że
ofiary przemocy nikomu nie powiedzą o swoich doświadczeniach, bo się boją.
Dziewczęta są bardziej skłonne twierdzić, że osoby doświadczające przemocy będą
rozmawiać o swoich problemach z zaufanymi. Z dużym prawdopodobieństwem można
by twierdzić, że różnice te wynikają z różnic osobowych pomiędzy płciami. Kobiety od
małego uczą się rozmawiać o swoich problemach, mają zaufane koleżanki, przyjaciółki.
Młodzi chłopcy, mężczyźni są raczej powściągliwi w mówieniu o swoich problemach,
zwłaszcza w tematach, które wskazywałyby na fakt, że są ofiarami przemocy. Drugim
równie prawdopodobnym wytłumaczeniem zaistniałych różnic jest fakt, że
w stereotypowy sposób wychowujemy dzieci, dziewczynki uczymy mówić o swoich
problemach, chronimy je, natomiast chłopcy są uczeni samodzielnego radzenia sobie
9
z problemami. Warto zaznaczyć, że sporym zaufaniem w szkołach cieszy się pedagog
szkolny 13% wśród dziewcząt i 17% wśród chłopców jest skłonnych rozmawiać
o swoich problemach właśnie z pedagogiem w szkole. Jest to istotna informacja dla
szkół ze względu na wagę problemu, jaką jest doświadczanie przemocy przez dzieci
i trudności psychologicznych związanych z przełamaniem bariery i mówieniem
o swojej krzywdzie.
Podsumowując, można stwierdzić, że dzieci i młodzież są w większości
poinformowani o miejscach, w których mogą uzyskać pomoc w sytuacji doświadczania
przemocy. Niepokojący jest tylko fakt, iż mino wszystko spora grupa ankietowanych
zwłaszcza chłopców (48% wśród chłopców) twierdzi, że dzieci, które doświadczają
przemocy ze strony dorosłych, starszych czy silniejszych nie będą o swoich problemach
opowiadać nikomu.
Na zakończenie warto jeszcze zwrócić uwagę na to co badani pisali o przemocy,
uważając za ważne. Badani określali przemoc, jako zło, wskazywali na potrzebę
reagowania na sytuacje przemocowe. Niektórzy uczniowie sugerowali, że powinno być
więcej osób, które douczą dzieci jak mają sobie radzić w sytuacji przemocy. Pojawiały
się wśród wypowiedzi badanych jednostkowe apele dotyczące surowszych kar dla
sprawców przemocy w rodzinie. Młodzi ludzie uważają, że człowiek znęcający się nad
dziećmi traci swoje człowieczeństwo. Respondenci podawali również podpowiedzi, że
do wychowania dzieci nie jest konieczne stosowanie kar fizycznych. Pojawił się tez
pewnego rodzaju pesymizm w myśleniu o radzeniu sobie z problemem przemocy. Jeden
z badanych napisał: ”te ankiety nie pomogą , bo nie da się zwalczyć przemocy..”
Przykry to fakt, że młodzi ludzie już w tym wieku nie maja nadziei na możliwość
poprawy sytuacji wśród swoich rówieśników. Ważne były również apele, jakie
ankietowani wystosowali: „ z przemocą należy walczyć”, „powinno się pomagać tym
dzieciom, namawiać dzieci do zgłoszenia informacji o przemocy, która się dzieje”.
WNIOSKI
1. Przemoc zdaniem osób uczestniczących w ankiecie definiowana jest głównie przez
pryzmat doświadczania krzywdy fizycznej. Uczniowie szkół gimnazjalnych
rozszerzali ta definicję o aspekty przemocy psychicznej. Większość uczniów
wskazywała na istotny w przemocy element nierównowagi sił pomiędzy ofiarą
i sprawcą przemocy,
2. W definiowaniu przemocy uczniowie zwracali uwagę na przemoc rówieśniczą,
która ich zdaniem jest równie ważnym i często występującym problemem.
3. Obraz ofiary i sprawcy przemocy postrzegany jest przez respondentów w sposób
stereotypowy, Badani koncentrują się głównie na postrzeganiu ofiary, jako
fizycznie i psychicznie słabszej od sprawcy, takiej, która właśnie z tego względu
nie potrafi się bronić. Sprawca natomiast fizycznie powinien mieć przewagę nad
ofiarą oraz być osobą pod wpływem środków psychoaktywnych: alkoholu czy
narkotyków.
4. Wśród badanych14,63% dziewcząt i 22,5% chłopców było karanych fizycznie za
drobne przewinienia. Chłopcy częściej niż dziewczęta są karani fizycznie,
5. W grupie badanej około30% dzieci doświadcza przemocy ze strony najbliższych.
10
6. Najbardziej „popularną „ formą przemocy” w rodzinie, jaką obserwują dzieci
i młodzież jest wyśmiewanie i poniżanie ich kolegów i koleżanek.
7. Najczęściej badani spotykają się z obrazami przemocy dorosłych wobec dzieci
w programach telewizyjnych i grach komputerowych.
8. Duży odsetek badanych (26% wśród dziewcząt i 20%wśród chłopców) stwierdził,
że nie ma wiedzy na temat miejsc pomocy dla dzieci ofiar przemocy w rodzinie.
9. Godnymi zaufania są najbliżsi z rodziny (35% odpowiedzi wśród dziewcząt i
43%odpowiedzi wśród chłopców), koledzy lub koleżanki (22%odpowiedzi wśród
dziewcząt i 42%odpowiedzi wśród chłopców)
10. Chłopcy są przekonani, że ofiary przemocy nikomu nie powiedzą o swoich
doświadczeniach, bo się boją.
11. Dziewczęta są bardziej skłonne twierdzić, że osoby doświadczające przemocy będą
rozmawiać o swoich problemach z zaufanymi
12. Sporym zaufaniem w szkołach cieszy się pedagog szkolny 13% wśród dziewcząt i
17% wśród chłopców jest skłonnych rozmawiać o swoich problemach właśnie z
pedagogiem w szkole.
13. Dane uzyskane w badaniu ankietowym wskazują na ciągłą potrzebę edukowania
dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zwłaszcza w
zakresie rozpoznawania i reagowania na przemoc,
14. Wyniki badań wskazały na fakt, iż osobami godnymi zaufania, do których zwracają
się dzieci są pedagodzy szkolni. Ważne jest, by dbali o ciągły wzrost swoich
kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, rozpoznawaniu
sygnałów i sposobów radzenia sobie z tą problematyką wśród uczniów.
Opracowanie powstało w ramach projektu pt. „Chrońmy dzieci przed przemocą” jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe PL 2005/017-488.01.01.01
11
Download