Eschatologia – teologia dogmatyczna

advertisement
Eschatologia – nauka o rzeczach ostatecznych
Skrypt na podstawie notatek z wykładów. Mogą być jakieś drobne nieścisłości,
trzeba koniecznie przeczytać List Kongregacji Doktryny Wiary z 17 maja 1979 roku na
temat eschatologii.
I. Ogólne wiadomości dotyczące eschatologii w teologii.
ESCHATOLOGIA – jest nauką o rzeczach ostatecznych. Jest to nauka o Bogu
doprowadzająca w osobie i dziele Jezusa Chrystusa, człowieka i świat do właściwego
wypełnienia (Wypełnienie może być rozumiane jako definitywne zakończenie.)
Eschatos – ostateczny
Logos – słowo
Przedmiotem eschatologii jest:
a) śmierć człowieka
b) sąd Boży jednostkowy
c) wejście w życie wieczne
d) pozaziemska rzeczywistość
e) odnowienie ziemi
1. Postulaty stawiane przez współczesną eschatologię.
1.1 wymiar personalistyczny – relacja Chrystusa i człowieka
1.2 wymiar chrystocentryczny – eschatonem jest Chrystus
1.3 wymiar charystologiczny – życie wieczne życiem w łasce
1.4 wymiar soteriologiczny – dar powszechnego zbawienia, Chrystus umarł za nas
1.5 wymiar pneumatyczny – możliwość działania Ducha Świętego
1.6 wymiar kreacyjny – przemiana ciała ludzkiego, ale nie całkowita inność
1.7 wymiar idealizacji – istnieje tajemniczość, niezgłębioność.
135
Przedmiotem eschatologii są wszystkie rzeczy ostateczne człowieka i świata, a z tym
konieczność przygotowania się do życia wiekuistego przez życie ziemskie, kończące się
ze śmiercią jednostek, następnie losu dusz w niebie, czyśćcu i piekle, przyjście
Chrystusa na sąd powszechny i odnowienie świata, obcowanie świętych.
2. Dwa modele eschatologiczne:
2.1 Tradycyjny – stosowany jest w nauczaniu katechetycznym.
Eschatologia w wymiarze społecznym
Eschatologia w wymiarze indywidualnym
- śmierć
- paruzja (nowe przyjście Chrystusa
- sąd szczegółowy
-
- czas pośredni (niebo, czyście, piekło
ziemia, nowe niebo
zmartwychwstanie
umarłych
(nowa
- sąd ostateczny (otrzymanie nowego ciała)
W Modelu Tradycyjnym wyróżnia się dwa sądy: szczegółowy (jednostkowy) oraz
ostateczny (powszechny)
2.2 Nowa Eschatologia – śmierć jako paruzja tzn, w momencie śmierci spotka się z
Eschatonem – sąd przemianą wszystkiego. Wieczne TERAZ. W momencie śmierci
dokonuje się oczyszczenie. Ważna jest modlitwa za konających. Jeżeli ktoś umiera, a ja
się modlę za niego, to wcześniej czy później moja modlitwa dociera do wiecznego
TERAZ. Czyściec w momencie śmierci dokonuje się przez oczyszczanie w spotkaniu z
Chrystusem. Stąd wniosek, że należy modlić się za konających. W czasie pogrzebu
powinien być wątek zmartwychwstania. Powinno to być „radosne” głoszenie
eschatologii.
3. Treść Listu Kongregacji Doktryny Wiary z 17 maja 1979 roku.
List zawiera znaczące wiadomości na temat naszej wiary. Otóż List podkreśla, że
Kościół wierzy w zmartwychwstanie umarłych. Zmartwychwstanie dotyczy całego
człowieka to znaczy dusze i ciało. Nie można się sprzeciwiać kultowi za zmarłych. W
odniesieniu do Matki Bożej podkreśla się nie czasowe, ale bytowe pierwszeństwo przy
zmartwychwstaniu i wniebowzięciu.
136
II. Śmierć człowieka
1. Kara za grzech, powszechność, kres zasługi.
O śmierci możemy wypowiadać się na dwa sposoby
1.1 życie człowieka jest drogą do śmierci (śmierć obecna w strukturze z ciała ludzkiego)
1.2 wypowiedzi zawarte w Piśmie świętym
Śmierć biologiczna
to śmierć absolutna. Medycyna określa to wydarzenie
umieraniem mózgu. Ten proces jest procesem nieodwołalnym. Ustaje cały system
nerwowy.
Śmierć kliniczna przeżycia z pogranicza śmierci, ale nie ma doświadczenia samej
śmierci. Chodzi tutaj o ostatnią fazę ziemskiego życia, ale nie o pierwszą na tamtym
świecie.
Śmierć i konanie należy to odróżnić. Śmierć to długi proces konania. Konanie zatem
jest drogą, a śmierć kresem.
Śmierć teologiczna – umiera człowiek jako osoba, nie ma zatem powrotu do
ziemskiego życia.
2. Obraz człowieka w Starym Testamencie
W Kościele przyjęła się powszechnie koncepcja śmierci uzależniona od obrazu
człowieka w filozofii greckiej. Filozofia grecka mówi, że śmierć oddzielenie duszy od
ciała, życie po śmierci to oddzielenie duszy od ciała. Grecki obraz człowieka jest
dualistyczny (ostre przeciwstawienie się duszy i ciała)W Księga Starego testamentu
obraz człowieka jest monistyczny (całościowy).
Ciało, dusza, duch, serce – to terminy, które ujmują całego człowieka
Ciało – to człowiek słaby, śmiertelny, nie boski. Oznacza wymiar społeczny,
rodzinny, ludzki
Dusza
Duch
Duchowa strona człowieka, która nie istnieje bez wymiaru cielesnego
Serce
137
Dusza – żyje związana z uformowanym ciałem. Człowiek nie ma duszy on nią jest.
Jeżeli nazywamy człowieka duchem, to wszelkie życie jest darem Bożym, który nim
rozporządza.
Serce – centrum człowieka, które jest otwarte na ludzi i na Boga. Służy do wyrażania
decyzji człowieka oraz jego odpowiedzialności przed Bogiem.
Człowiek zawsze jest cały ciałem i cały duchem. Nie ma bez ciała życia ani przed
ani po śmierci (Rdz 2,7n). Człowiek jest z natury istotą śmiertelną. Uczyniony z prochu
ziemi i tam musi wrócić.
Na temat powszechności śmierci mówią teksty: Ps 89; 2 Sm 14,14; Rz; Hbr. Jawią
się także teksty problemowe, które są trudne do wytłumaczenia np. czy Eliasz umarł?
Kres zasługi na ten temat mówią teksty: Syr 4,28; Mt 25,20; 2Kor; Ga 6,7-10. na ten
temat mówi także Orygenes. Moment śmierci rozumiany jest jako kres czasu
oczekiwania. Rahner w śmierci widzi koniec „uwięzienia człowieka”.
APOKATASTAZA – mówi, że nastanie kiedyś odnowienie kosmosu.
Kara za grzech. Ujmowanie rzeczywistości śmierci możemy rozumieć śmierć jako
coś ubocznego, jako kara za popełniony grzech pierworodny. Sobór Trydencki (1545)
rozumie śmierć jako kara za grzechy, stąd każdy musi umrzeć.
W Liście do rzymian 5,12 chodzi o przedstawienie obrazu śmierci, ale śmierci
duchowej, która jest następstwem grzechu pierworodnego. Według najnowszego
rozumowania eschatologii rozumienie kary za grzech pierworodny jest następujące:
następstwem grzechu pierworodnego nie jest śmierć jako taka, jako zjawisko, ale jej
przezywanie, tragizm, boleść. To powoduje, że nie przeżywamy naszej śmierci jako
spokojnie i w radości od Pana, ale jako niepokój i bojaźń. Chrystus nie uwalnia nas od
śmierci biologicznej, fizycznej, ale od śmierci duchowej. W śmierci Chrystusa wyraża się
solidarność Boga z człowiekiem.
138
2. Sakramentalny wymiar śmierci, paschalny charakter śmierci, artykuł wiary „zstąpił
do piekieł” personalizm śmierci.
2.1 Paschalny wymiar śmierci
2.1.1 Personalistyczne ujęcie śmierci. Relacyjny wymiar rzeczywistości śmierci,
naszej wolności i obecności Boga domaga się wyboru ze strony człowieka. Śmierć w
takim wymiarze ma być wolnym spotkaniem człowieka z Bogiem. Każdemu
człowiekowi jest dane zbawienie (może je także człowiek odrzucić). Bóg nas miłuje, jest
miłośnikiem człowieka dlatego też sędzią dla siebie będzie sam człowiek, który przed
obliczem Boga zda sobie sprawę z życia. Przyjmując własną śmierć, przyjmujemy
Chrystusa,
podkreśla
to
naszą
możliwość
zbawienia,
zbawienia
przez
zmartwychwstanie. Każdemu człowiekowi dane jest zbawienie, nie można mówic, że
każdemu dane jest piekło, bo każdy człowiek przeznaczony jest do zbawienia. Chrystus
umarł za wszystkich. W chrześcijaństwie każdy jest posłany na życie wieczne, istnieje
jednak odrzucenie tego daru, bo każdy z nas jest wolny. Bóg dał wolna wolę. Śmierć nie
może być rozumiana jako jakieś fatum, ale jako otwieranie się na spotkanie Chrystusa.
Prawosławie sugeruje śmierć duszy, natomiast katolicyzm nie, bo umiera cały człowiek
to też dlatego cały zmartwychwstaje.
2.1.2 Artykuł wiary „zstąpił do piekieł” Jest prawdę wiary przyjmowaną przez
Kościół już od III wieku. W ujęciu tradycyjnym rozumiano, że po śmierci zmarli
schodzą do szeolu, skąd nie ma już żadnego powrotu. Zatem gdzie zstąpił Chrystus?
Zstąpił do otchłani, by tam ukazać swą chwałę wobec wszystkich potępionych, by tam
ukazać wartość zbawienia, by umocnić tych, którzy są w czyśćcu. Zstąpił do piekieł
rozumiane w wymiarze czysto ludzkim – naprawdę umarł. Jest to uwiarygodnienie
znaczenia ofiary Chrystusa.
2.1.3 Sakramentalny wymiar śmierci W śmierci Chrystusa zatapia się każda
inna śmierć, o tym świadczy Eucharystia. Charakter sakramentalny spotkania z Bogiem
śmierć jest szczytowa sytuacja sakramentalna, tu spotkamy Chrystusa twarzą w twarz.
Każda śmierć ma znamię chrztu świętego. Śmierć postrzegana jest jako Pascha,
139
przejście w inny świat, w świat Bożego życia. Podsumowując to wszystko śmierć to
tajemnica. Jest to wydarzenie jednorazowe (w wymiarze śmierci teologicznej),
niepowtarzalna, podlega jej cały człowiek.
2.1.4 Hipoteza ostatecznej decyzji (Borosa) człowiek jeszcze w momencie
śmierci może się opowiedzieć za Chrystusem lub przeciw Niemu (jest to moment
ostatecznego wyboru).
Ratzinger mówi że Chrystus umarł smiercią naturalną. W momencie śmierci na
człowieka czeka Chrystus, a nie szeol, człowiek może się opowiedzieć za Chrystusem.
Congar mówi, że moment śmierci jest decydującym losem człowieka
Mass mówi, że trzeba w życiu bardzo uważać, by tej prawdy nie odrzucić, nie
unowocześnić, nie wolno się spieszyć.
III. Nieśmiertelność człowieka
1. Ujęcie tradycyjne. Śmierć to wyzwolenie duszy od ciała. Nieśmiertelność wynika
także ze Starego testamentu. Nieśmiertelność zawsze poruszała teologów.
1.1 Pismo święte. – w Starym Testamencie dusza schodziła do Szeolu, gdzie nie
było wielbienia Boga. Dla żyda było to wielkie nieszczęście. Kto dotknął zmarłego
musiał się oczyszczać przez tydzień. Żydzi chowają umarłych już po 1 godzinie.
Pierwszy raz o nieśmiertelności mówi księga Mądrości. Uważa się, że jest to pojęcie
żydowskie. Uwidacznia się tutaj przykład życia po śmierci jako szczególnej nagrody,
wspomina o nieśmiertelności duszy. Oznaczeniami na określenie nieśmiertelności duszy
są: łono Abrahama, raj, niebo. W Nowym testamencie Jezus uczy o nieśmiertelności w
Ew Mt 10, 28; Łk 16, 19-31. teksty biblijne mówią o Łazarzu oraz o łotrze (scena na
krzyżu). Istnieje odpowiedzialność pozagrobowa. Dusza po śmierci od razu otrzymuje
nagrodę lub karę. Dusza nie czeka na Sąd Ostateczny.
Dowody na życie wieczne:
-
odpowiedzialność pozagrobowa
-
dusza po śmierci otrzymuje karę lub nagrodę
-
niemożliwość przechodzenia z jednego stanu do innego
uwzględniając w życiu wartości nieśmiertelne dokonujemy:
140
-
nadanie sensu życia ludzkiemu
-
ożywienie w człowieku pragnienia by żyć wiecznie
1.2 Tradycja o nieśmiertelnośći duszy mówili: Atanazy, Efram, Augustyn.
Uważano Boga za najwyższą doskonałość i dlatego opierali się na biblijnej nadziei
zmartwychwstania.
THENOPSYCHITYZNM - jest to pogląd islamu. Umiera cały człowiek. Bóg
na nowo stwarza duszę i ciało.
HIPNOPSYCHITYZM – pogląd prawosławia. Dokonuje się pewnego rodzaju
uśpienie duszy, które trwa do czasu zmartwychwstania.
ŚW. TOMASZ – mówi o nieśmiertelności substancji, stąd nieśmiertelność duszy
wynika z jej natury.
1.3 Nauka Kościoła. Sobór w Viennie w 1312, Klemens V odrzuca pogląd
jakoby dusza ludzka nie była formą ciała ludzkiego. Benedykt XII w 1336 roku ogłasza
„Benedictus Deus” – dusza po śmierci podlega śmierci.
2. Ujęcie współczesne.
2.1 Ratzinger Josef broni tradycyjnych określeń. Sięga do antyku. U Platona nie
ma dualizmu. Ratzinger mówi, że teologowie przez wieki się mylili. Jest to bardzo
mocne zdanie. Teza jego opiera się na Nowym Testamencie. Opiera się na Chrystusie i
jego życiu sięgając do tradycji hebrajskich. Każdego Bóg wzywa po imieniu, dlatego
człowiek żyje ku wieczności. Człowiek i dusza to jedno.
2.2 Greshake mówi, że zmartwychwstanie dokonuje się w momencie śmierci.
Moment śmierci wiąże się ze zmartwychwstaniem. Nie ma sądu ostatecznego. Całość
życia pochodzi od Boga. Nieśmiertelność i zmartwychwstanie nie powinny się
wykluczać. Nie można mówić, że śmierć jest oddzieleniem duszy od ciała. W Starym
testamencie zmartwychwstanie oznaczało nieśmiertelność człowieka.
2.3 Lohfink dostrzega, że śmierć nie prowadzi po prostu w bezczas, lecz w nowy
rodzaj czasowości, właściwej duchowi stworzonemu.
2. 4 Problem nieśmiertelności w teologii protestanckiej. Według protestantów
człowiek całkowicie umiera by na nowo zostać stworzonym. Katolicy przyjmują
rozumienie w sensie ciągłości życia. Jest to ten sam człowiek, w śmierci jednak zostaje
141
obdarowany życiem wiecznym w Bogu. Ciało, które jest przemienione nie jest już takie
samo jak ciało ziemskie. Paruzja jest ostatecznym przyjściem Chrystusa. Wszyscy w
dniu paruzji spotkamy się w tym samym momencie. Nowy człowiek to cały człowiek,
zatopiony bez reszty w Chrystusa.
IV. Sąd Szczegółowy
1. Ogólna nauka Kościoła i współczesne dopowiedzenia.
Teologia katolicka w sensie losu duszy po śmierci stawia dwa twierdzenia:
a) czas zasługi kończy się z chwilą śmierci
b) człowiek umiera a potem sąd
Nigdy nie należy myśleć o sądzie szczegółowym w znaczeniu ludzkim. Nie jest to
sąd zbiorowy. W Nowym Testamencie wymaga to podwójnej perspektywy
chrystologicznej:
-
Chrystus jako Sędzia
-
Odróżnienie Sądu jednostkowego od Ostatecznego
Człowiek w swojej tożsamości podmiotowej transcendencji idzie na spotkanie z
Bogiem, odnajduje siebie w absolutnej i odwiecznej Prawdzie w Bogu. Bóg w Sądzie
szczegółowym objawia człowiekowi jego los. Człowiek w swoim ciele jest niejako
pielgrzymem, który zmierza do kresu drogi. Sąd szczegółowy ma być intelektualnym
oglądem człowieka dokonanym przez Chrystusa (intelektualnym nie na sposób
ludzki!!!)
Według Jana Pawła II „człowiek w swej podmiotowej transcendencji idzie na
spotkanie Boga nieskończenie doskonałego. Zatrzymuje się na granicy sądu człowiek to
rozumie, potrzebuje oczyszczenia do dna swej istoty wobec nieskończonej świętości”.
142
2. Teorie przeczące sądowi:
APOKASTAZA – dobroć Boga przywróci wszystkie stworzenia rozumne do
pierwotnego stanu szczęśliwości w podarowaniu winy i kary zbuntowanym. W 1545
roku oficjum ds. wiary potępiło termin, że szatan będzie zbawiony.
MILENARYZM
–
powszechne
zmartwychwstanie
poprzedzone
będzie
zmartwychwstaniem sprawiedliwych. Będzie 1000 letnie królestwo. Doktryna
zbudowana na Ap 20, 1-6.
GNOZA – przyjmowanie istnienia naturalnego dualizmu, wiecznego dobra i zła.
V. Stany Eschatyczne
1. Czyściec – Miłość oczyszczająca
Czyściec jest określany jako miłość zadośćczyniąca, miłość oczyszczająca.
Człowiek sam przyjmuje, aby stanąć przed Bogiem czysty. Jest to kara przyjęta przez
człowieka, ale Bóg nie daje kary. Czyściec to przedbrama nieba. W czyśćcu człowiek
już pewny jest zbawienia. W piśmie świętym nie ma mowy na temat czyśćca. Tekst
podsuwający myśl na temat czyśćca to 2Mch 42, 41-45; Hbr 14,12; Dn12,2; Syr 7,33.
wierzono w jakąś poprawę po śmierci. W Nowym testamencie 1 Kor 3,10-15 – symbol
ognia (Boga). Przejście przez ogień to jak przejście przez czyściec. Na ten temat
również mówi Mt 12, 32-35. te teksty mówią o jakimś długu, oczyszczeniu, o spłaceniu
długu. Pismo Święte przypuszcza czyściec, ale nie ma tekstu bezpośredniego (non
implicite – mariologia). W okresie patrystycznym niebo osiągają od razu dziewice
oraz męczennicy. Przekazy św. Polikarpa mówiące o jałmużnie jako wybawiającej od
śmierci. Jedyną ofiarą najdoskonalszą jest ofiara Jezusa Chrystusa. Kościół w XII w.
używa terminu czyściec. W IX wieku Kościół podzielił się na Wschodni i Zachodni
Kościół wschodni
Kościół zachodni
- sprzeciwiali się karze
- dusze wspomagane przez modlitwę
-oczyszczenie przez modlitwę
oczyszczenie różni się od kary
- oczyszczenie przez miłosierdzie
143
Protestanci nie przyjmują nauki o czyśćcu. Marcin Luter twierdził, że:
1. nie da się udowodnić tekstami Pisma Świętego
2. dusze po śmierci nie są pewne zbawienia, ciągle po śmierci grzeszą
3. nie ma pomocy dla zmarłych
Sobór Trydencki
mówi: czyściec to dogmat!!! Istnieje czyściec, dusze są
wspomagane modlitwą zwłaszcza ofiara Mszy świętej.
Sobór nakazał, aby odchodzono od zabobonów. Nie należy myśleć jak jest w
czyśćcu i ile trwa. Czyściec to co innego niż kara piekielna.
1.2 Rodzaj kar w czyśćcu. Mają świadomość celu (dusze). Kara czyśćcowa nie
jest karą wieczną, ulega zmniejszeniu. Koniec czyśćca to ostateczne przyjście Chrystusa
– paruzja. Św. Tomasz pisze, że kary w czyśćcu nie są równe
1.3 Stan duchowy w czyśćcu. Zmarli w czyśćcu modlą się za siebie, są pewne
zbawienia, wstawiają się za żyjącymi, uwielbiają Boga.
Dzisiaj kładzie się nacisk na oczyszczenie duchowe, wyrzeczenie się tego co
rodzi grzech. Człowiek chce wrócić do Boga. Człowiek chce zadośćuczynić, człowiek
chce dojść do wieczności. Czyściec to bolesne dojrzewanie, oczyszczanie się. Cierpienia
mistyków na ziemi są podobne do czyśćca (nie jest to dogmat). Boros mówi, że moment
śmierci to czyściec
1.4 Dokumenty mówiące na temat czyśćca. Na ten temat mówi Dokument z 17
maja 1979 r, Encyklika Benedictus Deus, Encyklika Exurge Domine. Zawieraja one
postanowienia, że istnieje czyściec, dusze zmarłych mogą być wspomagane poprzez
modlitwę, oczyszczenie różni się od kary.
1.5 miejsce czyśćca. Nie wiemy gdzie się znajduje. Lepiej mówić o stanie czyśćca niż o
miejscu. Chrystus jest czyśćcem (Baltazar). Moje spotkanie z Bogiem to czyściec (Boros).
Trudno jest określić czasowość. Czasowość to jak intensywność. Na pewno czyściec traw jakiś
czas. Czyściec to przedsionek nieba. Dlatego potrzeba czasu. Czyściec to nadzieja Bożego
Miłosierdzia. Papież Paweł VI mówi że nawrócenie w sakramencie pokuty jest momentem
oczyszczenia. Czyściec porównuje się również z sakramentem chorych.
1.6 Nowe ujęcie. Czyściec to dynamiczny charakter. To dojrzewanie człowieka. Musi
być proces przemiany bytu. Jest to spotkanie człowieka z Chrystusem.
Dereizacja – unikać wyobrażeń materialnych. Możemy mówić o procesie oczyszczenia.
Odrzucać problem czasowy.
144
Charakter personalny spotkanie z Chrystusem. Chrystus będzie oczyszczający.
Wymiar ekumeniczny - skuteczność modlitw za zmarłych.
2. Niebo – być z Chrystusem
Jest to udział człowieka w szczęściu w Trójosobowego Boga. Miejsce i stan spotkania z
Bogiem. Rzeczywistość nieba jest tajemnica wiary. Pismo święte mówi to jako nowe życie.
Niebo ma charakter wspólnotowy. Drogą jest krzyż człowieka.
Stary Testament nazywa to mieszkaniem Boga (psalmy, Izajasz 26,1; Rdz 26,11). Nowy
Testament mówi o domu Ojca. Jest to miejsce wiecznego odpoczynku, wolność od trudów
ziemskich. Niebo jest rzeczywistością całkiem inną niż ziemskie życie. Nowy testament mówi o
dojściu do Chrystusa, to oglądanie Boga twarzą w twarz. Oznacza to bliskość Boga.
Przymioty nieba. Nadprzyrodzoność, wieczność, stopniowanie (w szczęściu). Ojcowie
Kościoła mówili o oglądaniu Boga na wieki.
Szczęśliwość nieba. Szczęściem jest sam Bóg. Bóg w pełni jest światłości. Zasługi
oparte na miłości. Sczęśliwością nieba będzie bezgrzeszność.
Przeznaczenie nieba. Niebo przeznaczone jest dla wszystkich, którzy przyjęli chrzest.
Są wybrani przez Boga na Jego łaskę (Mt 19,21). Niebo jest Chrystocentryczne. Będziemy
oglądać Boga i nigdy się nam to nie znudzi. Człowiek będzie wiecznie tego pragnął. Chrzest
jest konieczny do zbawienia. W niebie są święci i tam są już bawieni. Świętych należy czcić, ale
nigdy nie należy ich do końca naśladować. Droga świętości jest bardzo różna. Świętość (nieba)
zaczyna się na ziemi, poprzez chrzest święty. Niebo jest rzeczywistością osobową. Niebo to
spotkanie ze stwórcą. Św. Paweł mówił Bóg wszystkim we wszystkich. Bycie z Chrystusem to
bycie z innymi. Trudno określić niebo w przestrzeni. Trzeba mówić o świętych obcowaniu.
Zbawienie będzie wtedy kiedy będzie zbawienie całego świata. W niebie będzie cały czas
poznawanie Boga, nie będzie tam nudy!!!! (chociaż gdzieś) Będziemy ciągle chcieli poznać
Boga. Wieczny odpoczynek to jedność z Bogiem, to proszenie o zbawienie. Ciągłe poznawanie
Boga. Każdy na swa miarę będzie szczęśliwy w niebie.
3. Piekło – odrzucenie Boga.
Piekło to inaczej odrzucenie Boga. Jest to wiekuisty i dobrowolny stan odejścia
od Boga. Bóg nie stworzył piekła., tylko że je dopuścił.
Bóg nie unicestwia
buntowników. Zło ma swój koniec w piekle. Czy można być potępionym przez jeden
grzech? Należy mówić o stanie grzechu. Chodzi o głębszy wymiar grzechu. Dogmatem
jest wiekuiste odepchnięcie Boga. Nie ma dogmatu, że istnieje piekło. Kościół nie
określa, że piekło istnieje, bo by musiał być tam ktoś. Nie jest to dogmatem, ale nauka
teologiczną. Jeżeli jest zło, to musi być ktoś kto jest początkiem zła (szatan). Nauka o
145
piekle mówi o stałym nastawieniu, zatwardziałości człowieka. Kościół nie orzeka kto
będzie w piekle.
W Piśmie Świętym są gwaranty zbawienia a zarazem potępienia. Jest to zawsze
ostrzeżenie. Jest wiele metafor wschodnich. Piekło jest utrata Boga. Piekła Pan Bóg nie
stworzył. Człowiek sam go wybiera. Nowa teologia także mówi, że istnieją kary
wieczne. Nie możemy podważać piekła.
Dokumenty Kościoła. Sobór Laterański IV (1215) mówi, że diabeł jest
przeciwnikiem Boga. Benedictus Deus mówi, że męki piekielne są dostępne zaraz po
śmierci.
Kary piekielne.
-
Kara pozbawienia szczęścia brak dobra nadprzyrodzonego, wewnętrzna
rozpacz dusz
-
Kara zmysłowa miał być tu ogień. Jest tutaj czynnik materialny.
Nie ma równości kar w piekle. Z potępieniem wiąże się kara. Trzeba strzec
dogmatu, bo inaczej można by rzecz, że nie ma piekła. Piekło nie ma miejsca jest to
stan.
Ratzinger Josef
mówi o rzeczywistości piekła. Bóg rezpektuje wolność
człowieka. Piekło to nie groźba, ale wyzwanie. Nadzieje pokładamy w Chrystusie.
Bardziej kładzie na duchowe piekło.
Schmanus (czyt. Sznałs) piekło jest tajemnicą, przestrogą, ostrzeżeniem.
Człowiek zostaje rozdarty wewnętrznie.
Congar piekło istnieje naprawdę, ale bez diabłów rogatych.
Chrynkiewicz wskazuje na Stary Testament, gdzie Nowy testament bazuje na
Starym. Niebo i piekło nie są równoważne. Piekło jest czymś niechcianym przez Boga.
Jest apel Boga do wolności. Piekło jest symbolem samozniszczenia. Piekło to nie
przejście miłości. Nie straszyć innych piekłem. Kto starszy piekłem ma grzech przeciw
miłości. Piekło nie jest gwarantem wolności. Kara ma mieć charakter leczniczy,
doprowadzający do zbawienia.
146
VI Paruzja i zmartwychwstanie ciał
Paruzja to potoczne określenie na oznaczenie przyjścia uroczystego, wejścia
władcy. Określa się to do ostatecznego przyjścia Chrystusa.
Znaki poprzedzające paruzję. W Nowym testamencie w dziejach św. Pawła jest
mowa na temat rcyhłego przyjścia Chrystusa, paruzja jako bliski czas (Tes 5,2; 1 Kor
1,8). Ewangelia Mateusza mówi o godzinie przyjścia, której nikt nie zna. Zna ją tylko
Ojciec. Atrybutami paruzji maja być: trąba oraz inne znaki które określają moc Boga.
Znakami poprzedzającymi natomiast ma być nawrócenie żydów, głoszenie ewangelii na
całym świecie. Znaki, które powstrzymują koniec świata np. Michał Archanioł. Paruzja
jest czasem, który wzywa do czujności. Dla każdego z nas paruzja dokonuje się w chwili
śmierci.
Zmartwychwstanie ciał według:
Św. Tomasz mówi o zmartwychwstaniu ciał, że będą nieśmiertelne, będzie
różnica płci, każdy zmartwychwstanie w wieku młodzieńczym
Klasyczna eschatologia mówi o inności ciała zmartwychwstałego, które nie da
się porównać do ciała obecnego, ziemskiego.
Pillot mówi, że do tożsamości ciała zmartwychwstałego wystarczy złączenie
jakiejkolwiek materii z duszą nieśmiertelną
VII Sąd powszechny i odnowienie świata
Według klasycznej eschatologii będzie to jakby powtórny sąd po sądzie
szczegółowym. Ewangelia Mateusza mówi, że Chrystus zasiądzie na tronie i rozdzieli
dobrych od złych, tak jak rozdziela się kozły od owiec. Natomiast nowa teologia mówi,
że po sądzie szczegółowym nie jest potrzebny drugi sąd. Tak więc, sąd powszechny
nastąpi, ale nie jako sądzenie. Będzie to ujawnienie chwały Chrystusa i uświadomienie
sobie przez ludzi pewnych zakrytych dróg bożych, uwarunkowań społecznych i
historycznych.
147
Nowe sugestie odnośnie przemiany wszechświata.
Oczekujemy odnowienia świata. Zaznacza się ciągłość miedzy tym, a przyszłym
światem (nasz świat ulegnie przemianie, a nie całkowitemu zniszczeniu). Przemiana ta
dokonuje się także przez nasze ręce – już teraz. Nastanie „nowe niebo i nowa ziemia”.
Tak ja z momentem Wcielenia rozpoczęły się czasy ostateczne, tak z momentem
zmartwychwstania Chrystusa rozpoczęła się odmiana tego świata. Eucharystia jest
znakiem odmiany. W tym momencie odmienia się świat materialny.
148
Download