plik do pobrania - Fundusze Europejskie Województwa Kujawsko

advertisement
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
OPINIA
WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
na temat zgodności celów
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013
z celami
Strategii Rozwoju Kraju 2007 - 2015
i Narodowej Strategii Spójności
2007 - 2013
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 2007 - 2013
CEL STRATEGICZNY
Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności
gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości
zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu
spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej
w ramach Unii Europejskiej
Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację celów
szczegółowych o charakterze horyzontalnym.
Wszystkie programy, działania i projekty podejmowane
w ramach Narodowej Strategii Spójności realizują
cele te jednocześnie.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
STRATEGIA ROZWOJU KRAJU
2007 - 2015
Celem Strategii jest
podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców
Polski: poszczególnych obywateli i rodzin
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Część I Opinii
Narodowa Strategia Spójności
a projekt RPO Województwa
1. Czy priorytety RPO realizują cel
szczegółowy NSS
- tworzenie warunków dla utrzymania
trwałego i wysokiego tempa wzrostu
gospodarczego ?
TAK
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
2. Czy priorytety RPO realizują cel
szczegółowy NSS
- wzrost zatrudnienia poprzez rozwój
kapitału ludzkiego i społecznego ?
TAK
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
3. Czy priorytety RPO realizują cel
szczegółowy NSS
- podniesienie konkurencyjności
polskich przedsiębiorstw, w tym
szczególnie sektora usług ?
TAK
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
4. Czy priorytety RPO realizują cel
szczegółowy NSS
- budowa i modernizacja infrastruktury
technicznej, mającej podstawowe
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności
Polski i jej regionów?
TAK
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
5. Czy priorytety RPO realizują cel
szczegółowy NSS
- wzrost konkurencyjności polskich
regionów i przeciwdziałanie ich
marginalizacji społecznej,
gospodarczej i przestrzennej ?
TAK
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
6. Czy priorytety RPO realizują cel
szczegółowy NSS
- rozwój obszarów wiejskich?
TAK - częściowo
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
WNIOSEK
Projekt
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
w dniu 6 marca 2006 roku
jest zgodny
z Narodową Strategią Spójności
Opinia wydana dnia 23 marca 2006 roku.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Część II Opinii
Strategie rządowe
a projekt RPO Województwa
Czy działania przewidziane w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego są
komplementarne do działań realizowanych w ramach innych krajowych i
regionalnych programów, strategii i środków?
1. Krajowy Program Rozwoju Wsi
2. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007 - 2013
3. Strategia Rozwoju Nauki w Polsce do 2013 r. oraz perspektywiczna diagnoza do
roku 2020
4. Wstępne założenia do zmiany systemu badań naukowych i prac rozwojowych
5. Strategia Rozwoju Transportu na lata 2007 - 2013
6. II polityka ekologiczna państwa
7. Program wykonawczy do II polityki ekologicznej państwa
8. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2007-2010
9. Narodowa Strategia Kultury na lata 2004 - 2013
10. Uzupełnienie Narodowej Strategii Kultury na lata 2004 - 2013
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
WNIOSEK
Projekt
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
w dniu 6 marca 2006 roku
jest częściowo zgodny
z strategiami rządowymi
Opinia wydana dnia 23 marca 2006 roku.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Dziękuję za uwagę
www.uwoj.bydgoszcz.pl
Download