3. Wykaz publikacji prof. nadzw. dr hab. P. Leszczyński 1997-2016

advertisement
Paweł A. Leszczyński
Wykaz publikacji naukowych
i popularno-naukowych
I. Przed otrzymaniem tytułu magistra
1997
1. z Jackiem Iwaniukiem, Nie otwierać, nie podsłuchiwać. Ochrona prawa do prywatności w
praktyce Rzecznika Praw Obywatelskich, „Gazeta Sądowa”, nr 8(27), kwiecień 1997, s.
12, 15
2. Stosunek Państwa do Kościołów w RFN, „Myśl Protestancka”, nr 4, grudzień 1997, s. 5254
3. Stosunki państwo-kościoły za Odrą, „Ewangelik Pszczyński”, nr 7-8(48-49) /1997, s. 2627
4. Młodzież dla Europy, „Gorzowskie Wiadomości Samorządowe”, nr 4(10), październik
1997, s. 38
5. z Przemysławem Błachutem i z Wiesławem Suchorabem, Gorzowscy ewangelicy 19451997, [w:] Przewodnik po gorzowskiej Reformacji (1537-1997), pod red. R.
Piotrowskiego, Gorzów Wielkopolski 1997, s. 34-35
6. Dzisiejsze miasto Gorzów, [w:] Przewodnik po gorzowskiej Reformacji (1537-1997), pod
red. R. Piotrowskiego, Gorzów Wielkopolski 1997, s. 37
1998
7. z Przemysławem Błachutem, <460 lat reformacji w Gorzowie (1537-1997) > – sesja
historyczna w Gorzowie Wlkp., „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, nr
5/1998, s. 389-391
8. Reforma samorządowa w europerspektywie, „Gorzowskie Wiadomości Samorządowe”, nr
4(15), październik 1998, s. 11-12.
II. Po uzyskaniu magisterium, a przed otrzymaniem stopnia
doktora nauk prawnych w zakresie prawa
1999
9. Kodeksy karne po roku, „Gazeta Sądowa”, nr 12-1(66-67), grudzień 1999 - styczeń 2000,
s. 3
1
2000
10. [recenzja] Michał Pietrzak, Demokratyczne świeckie państwo prawne, Warszawa 2000, O
atrybutach państwa prawnego, „Myśl Socjaldemokratyczna”, r. X, nr 3(37), 2000, s. 113114
11. Sądownictwo konstytucyjne w systemie ustrojowym państwa demokratycznego, „Gazeta
Sądowa”, nr 3(69), marzec 2000, s. 34-37
12. Wynagrodzenie pracowników samorządowych, „Gazeta Sądowa”, nr 5(71), maj 2000, s.
53-57
13. Procedura nabywania mienia przez samorząd powiatów i województw, „Gazeta Sądowa”,
nr 6(72), czerwiec 2000, s. 47-50
14. z Janem Kochanowskim, Reforma decentralizacyjna z lubuskiej perspektywy, „Przegląd
Samorządowy – Monitor Zamówień Publicznych”, nr 6 – czerwiec 2000, s. 7-11
15. O prawach dziecka we współczesnej Polsce, „Gazeta Sądowa”, nr 7-8(73-74), lipiecsierpień 2000, s. 54-55
16. z Janem Kochanowskim, Parę argumentów < za > i < przeciw > w kwestii istnienia
powiatów, „Przegląd Samorządowy – Monitor Zamówień Publicznych”, nr 10 październik 2000, s. 5-8
17. z Janem Kochanowskim, Jak wybierać posłów? (O projekcie zmian w ordynacji
wyborczej do Sejmu), „Pokolenia. Zeszyty Informacyjno-Polityczne”, nr 3(6), lipiecwrzesień 2000, s. 56-61
2001
18. Polska w NATO. Status prawny Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego
NATO w Szczecinie, „Gazeta Sądowa”, nr 2(80), luty 2001, s. 29-32
19. Prawa człowieka w poglądach Międzynarodówki Liberalnej, „Gazeta Sądowa”, nr 3(81),
marzec 2001, s. 29-31
20. Konwencja Madrycka. Podstawy prawne współpracy transgranicznej, „Gazeta Sądowa”,
nr 9(87), wrzesień 2001, s. 47-49
21. Neutralność światopoglądowa państwa w Polsce i w Europie, „Myśl Protestancka”, nr
3(19), 2001, s. 37-43
22. Podstawy prawne współpracy transgranicznej w Europie, „Sprawy Narodowościowe –
seria nowa”, zeszyt 19 – Poznań 2001, s. 113-121
23. Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji RP, Warszawa 2001, ss. 99
24. Funkcjonalny mandat przedstawicielski, czyli o reprezentacji Suwerena, [w:] Polityka a
moralność, pod red. M. Szyszkowskiej i T. Kozłowskiego, Warszawa 2001, s. 133 – 139
2
25. Polski socjalliberalizm w latach 1989-1997. Uwarunkowania historyczne i europejskie,
Warszawa 2001, ss. 101 (wyd. 1; wyd. 2 – w 2004 r.)
26. [recenzja] Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, Państwowe prawo wyznaniowe w
praktyce administracyjnej, Warszawa 2001, Prawo wyznaniowe w praktyce, „Myśl
Socjaldemokratyczna”, r. XI, 2001, nr 1(39), s. 118-121
2002
27. UE od wewnątrz: szkolenie radnych, „Gorzowska Panorama”, nr 2, 24.5.2001, s.7
28. [recenzja] Rafał Towalski, O konfliktach w środowisku pracy, Warszawa 2001, Konflikty
przemysłowe w Europie Zachodniej i w Polsce, „Myśl Socjaldemokratyczna”, r. XII – nr
1(43) – 2002, s. 121-123
29. Izba na zachodniej rubieży, „Gazeta Sądowa”, nr 5(95), maj 2002, s. 46
30. Charakter prawny mandatu poselskiego, „Gazeta Sądowa”, nr 9(99), wrzesień 2002, s.
41-42
31. Samorządowy dialog z Kościołami, „Gorzowskie Wiadomości Samorządowe”, nr 12(52),
grudzień 2002, s. 13-14
2003
32. Tolerancja w polskim życiu publicznym, [w:] Tolerancja, pod red. M. Szyszkowskiej i T.
Kozłowskiego, Warszawa 2003, s. 146-156
33. [recenzja] z Pawłem Boreckim, Prawo wyznaniowe. Zbiór przepisów , oprac. Wacław
Uruszczak, Zdzisław Zarzycki, Kraków 2003, „Państwo i Prawo”, r. LVIII – lipiec 2003 –
zeszyt 7(689), s. 114-116
34. [recenzja] z Pawłem Boreckim, Prawo wyznaniowe. Zbiór przepisów, oprac. Wacław
Uruszczak, Zdzisław Zarzycki, Kraków 2003, „Zeszyty Prawnicze UKSW”, nr 3,
1(2003), s. 259-267
35. Specyfika organizacji pozarządowych w zmieniającym się świecie, [w:] Globalizacja.
Wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego, pod red. W. Hładkiewicza, A. Małkiewicza,
Zielona Góra 2003, s. 251-255
36. Do integracji jeden krok …, (sprawozdanie z I Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa
Wyznaniowego), „Gazeta Sądowa”, nr 2(104), luty 2003, s. 60-61
37. Sejm wielozadaniowy, „Gazeta Sądowa”, nr 3(105), marzec 2003, s. 19-21
38. Gorzów daje przykład, „Gorzowskie Wiadomości Samorządowe”, nr 2(54), luty 2003, s. 8
2004
3
39. Administracja wyznaniowa wybranych państw współczesnych – zarys zagadnienia, [w:]
Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, pod red. A. Mezglewskiego, Lublin
2004, s. 347-356
40. Wartość gorzowskiego spotkania, [w:] Ostbrandenburg – Województwo Lubuskie: drogi
ku sobie – retrospekcja i spojrzenie w przyszłość, Gorzów Wielkopolski 2004, s. 49
III.
Po otrzymaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych w
zakresie prawa (po 11 października 2004 r.), a przed wszczęciem
postępowania habilitacyjnego (8 października 2012 r.)
2004
41. I Ekumeniczne Dni Kościoła (Ökumenische Kirchentag) w Berlinie 25 V-1 VI 2003 r., [w:]
„Przegląd Religioznawczy”, nr 1(211) /2004, s. 149-152
2005
42. O kształtowaniu tożsamości Gorzowa – wybrane zagadnienia, [w:] Gorzów Wielkopolski
w 60-leciu 1945-2005, pod red. D. A. Rymara i J. Sikorskiego, Gorzów Wielkopolski
2005, s. 155-159
43. Z działalności centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake, „Dzieje Najnowsze”, r.
XXXVII, nr 3/2005, s. 255-257
44. Lojalność i odpowiedzialność w służbie parlamentarnej, [w:] Oczekiwane wartości w
polityce, pod red. M. Szyszkowskiej, Warszawa 2005, s. 23-27
45. Mały Traktat Wersalski. Charakterystyka i znaczenie, [w:] Z dziejów polskiej służby
dyplomatycznej i konsularnej. Księga upamiętniająca życie i dzieło Jana NowakaJeziorańskiego (1914-2005), pod red. J. Farysia i M. Szczerbińskiego, Gorzów
Wielkopolski 2005, s. 411-420
46. Administracja zatrudnienia w strukturze samorządu Województwa Lubuskiego w latach
2000-2001, [w:] Miejsce i rola RIO i SKO w systemie samorządu terytorialnego, pod red.
J. P. Tarno, Zielona Góra 2005, s. 259-268
47. z Wiesławem Drabikiem – Lubuskie (trudne) budżetowe początki – reminiscencje
historyczne, [w:] Miejsce i rola RIO i SKO w systemie samorządu terytorialnego, pod red.
J. P. Tarno, Zielona Góra 2005, s. 237-247
48. „Dzienniki” Bronisława Żongołlowicza (1869-1944) jako źródło wiedzy o wyznaniowych
aspektach prawa i polityki Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Historia i bibliografia. Księga
4
dedykowana pamięci doktora Zdzisława Konstantego Jagodzińskiego (1927-2001), pod
red. J. Farysia i M. Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2005, s. 157-170
49. XLVII Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego, 6-8 czerwca 2005 r., „Biuletyn Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim”, nr 2(9), kwiecień-czerwiec
2005, s. 7
50. Wspólnoty w ramach większej wspólnoty, „Lamus. Pismo literacko-artystyczne”, r. XIII,
2005, nr 14, s. 99-100
51. Żywe lekcje demokracji, [w:] 60-lecie I LO im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp.
1945-2005, Gorzów Wielkopolski 2005, s. 108-109
2006
52. Centralna administracja wyznaniowa II RP – Ministerstwo Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego, Warszawa 2006, ss. 300
53. Z rozważań nad samorządem terytorialnym w Trzeciej Rzeczypospolitej, [w:] Na
szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki. Księga dedykowana Profesorowi
Zbigniewowi Brzezińskiemu, pod red. J. Farysia, H. Kocója i M. Szczerbińskiego, Gorzów
Wielkopolski 2006, s. 487-493
54. Konstytucyjna regulacja statusu Rady Ministrów w II Rzeczypospolitej, [w]: Prawo
konstytucyjne II Rzeczypospolitej. Nauka i instytucje, pod red. P. Sarneckiego, Kraków
2006, s. 219-226
55. z Wiesławem Drabikiem – Problemy przejmowania mienia przez nowe jednostki
samorządu terytorialnego po 1 stycznia 1999 r., „Radca Prawny”, nr 1 – styczeń-luty
2006, s. 58-67
56. Miejsce Gorzowa w ogólnych koncepcjach reformy terytorialnej państwa lat 90. XX
wieku, [w:] „Nowa Marchia – Prowincja zapomniana – Wspólne korzenie – Zeszyty
naukowe”, nr 4/2006, s. 59-73
57. Identyfikacja mieszkańców z województwem lubuskim – parę przemyśleń gorzowianina,
[w:] Region – Euroregion – Wspólna Europa. Kulturowo-społeczne wymiary pogranicza
na przykładzie Euroregionu < Pro Europa Viadrina>, pod red. M. J. Dudziaka, Gorzów
Wielkopolski 2006, s. 39-46
58. Konferencja międzynarodowa <Adam Mickiewicz – wieszcz narodów słowiańskich>,
„Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, nr 13/2006, s. 301-302
59. (Brytyjska) Wspólnota Narodów – ewolucja organizacyjna w XX wieku, „Zeszyty
Naukowe PWSZ Gorzów Wielkopolski”, nr 1/2006, s. 87-95
5
60. Fundusz Kościelny (przyczynek do dyskusji), „Pokolenia. Zeszyty InformacyjnoPolityczne”, nr 1(28), styczeń-marzec 2006, s. 50-54
61. Radny Stephen Möller?, „Gorzowskie Wiadomości Samorządowe”, nr 11(99), listopad
2006, s. 26
2007
62. Opinia Polskiej Rady Ekumenicznej na temat rządowego projektu ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz o zmianie niektórych ustaw (sporządził Paweł
A. Leszczyński), [w:] Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III
Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006),
pod red. A. Mezglewskiego, Lublin 2007, s. 449-455
63. Propozycje do dyskusji nad zmianami prawa wyznaniowego RP, „Prawo i Religia”, t.
1/2007, s. 55-66
64. Książka o dziejach piłsudczyków za oceanem – uwagi czytelnika, [w:] Między historią a
prawem. Tom studiów dedykowany pamięci profesora Bronisława Hełczyńskiego (18901978), pod red. P. A. Leszczyńskiego, R. Nira i M. Szczerbińskiego, Gorzów
Wielkopolski 2007, s. 543-549
65. Turcja w Unii Europejskiej. Utopia czy realna perspektywa? Na kanwie dyskusji o
granicach politycznych Europy, [w:] Bariery rozwoju na progu XXI wieku – wybrane
problemy, pod red. T. Wallasa, Warszawa 2007, s. 141-149
66. Federation or Confederation – European Integration Models Discussed, [w:] J. Jańczak
(ed.) Rediscovering Europe: Political Challenges in the 21st Century EU, Poznań 2007, s.
21-30
67. Kontekstualizacja zasady rozdziału Kościoła i państwa na przykładzie Republiki
Federalnej Niemiec, [w:] Francuska ustawa z 9 grudnia 1905 roku o rozdziale Kościołów
i państwa z perspektywy stu lat, pod red. M. Pietrzaka, Warszawa 2007, s. 107-148
68. Prusy – Niemcy – Republika Weimarska. Wpływ sytuacji politycznej XIX wieku na budowę
kolei we wschodniej Europie, [w:] Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania
rozwoju państw europejskich. Stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia, pod red.
J. Engelhardta, M. Kiba-Janiak, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 30-35
69. [głos w dyskusji] Polska-Niemcy w oczach gorzowian AD 2006: zapis dyskusji,
„Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, nr 14/2007, s. 80-81, 82
70. 10-lecie Oddziału Gorzowskiego Polskiej Rady Ekumenicznej (1997-2007), [w:] R.
Piotrowski, P. A. Leszczyński, Luteranie w Gorzowie (1537-2007). Wydanie pamiątkowe
6
z okazji 470-lecia luterańskich nabożeństw w Gorzowie (Landsbergu) w 750. urodziny
miasta, Gorzów 2007, s. 54-56
2008
71. Na drogach modernizacji – socjaldemokracja na początku XXI wieku, [w:]
Konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne. Najnowsze kierunki badań, pod red. R.
M. Małajnego, Katowice 2008, s. 343-353
72. Stosunki
państwo-Kościół
w
koncepcjach
oraz
praktyce
rządów
obozu
piłsudczykowskiego, Gorzów Wielkopolski 2008, ss. 63
73. Związek Białorusi i Rosji – podstawy prawne, funkcjonowanie, perspektywy, [w:] Z
najnowszych dziejów Polski. Szkice historyczno-politologiczne, pod red. P. A.
Leszczyńskiego i M. Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2008, s. 359-376
2009
74. Granice <imperium> państwa na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Paradoksy liberalizmu,
pod red. D. Karnowskiej i A. Modrzejewskiego, Toruń 2009, s. 40-52
75. Szkic do portretu Zofii Kuratowskiej (1931-1999), [w:] Wspólne drogi Polaków w kraju i
na obczyźnie (1918-2008). Studia historyczne i polityczne, pod red. L. Kacprzaka i M.
Szczerbińskiego, Piła – Gorzów Wielkopolski 2009, s. 99-112
76. Główne kierunki polskiej polityki zagranicznej wobec Federacji Rosyjskiej, [w:] Problemy
bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. Studia historyczne i politologiczne, pod red. W.
Hładkiewicza i M. Szczerbińskiego, Zielona Góra – Gorzów Wielkopolski 2009, s. 353362
77. Implementacja art. 25 ust. 5 Konstytucji RP – przegląd wybranych problemów, [w:] Pro
bono Reipublicae. Księga Jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka, pod red. P.
Boreckiego, A. Czohary, T.J. Zielińskiego, Warszawa 2009, s. 441-451
78. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z 6 IX 2006
r. (II SAB/GO 16/06), „Zeszyty Naukowe PWSZ Gorzów Wlkp. Nauki Prawne”, nr
3/2009, s. 123-129
79. Wpływ strukturalnej reformy edukacji z 1999 roku na kondycję finansową jednostek
samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach 1999-2000, [w:] Post
hominum memoriam. Profesorowi Januszowi Farysiowi – uczniowie i przyjaciele, Gorzów
Wielkopolski 2009, s. 277-287
80. Regulacja majątkowa w odniesieniu do mienia żydowskiego w północnej części
województwa lubuskiego, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, nr 12/2009, s. 121-148
7
81. Geneza, przebieg prac legislacyjnych oraz postanowienia ustawy z 13 maja 1994 r. o
stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
[w:] Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje – postulaty, pod red.
D. Walencika, Katowice – Bielsko-Biała 2009, s. 165-183
82. Protestantyzm w świecie i w Polsce wobec zagadnienia ordynacji kobiet na urząd
duchownego. Regulacje wewnątrzkościelne oraz stan aktualnych dyskusji, [w:] Kobiety we
współczesnej Europie. Rola i miejsce kobiet na rynku pracy, w polityce i w
społeczeństwie, pod red. M. Musiał-Karg, Toruń 2009, s. 184-204
83. Propozycje pomysłów dotyczących Jubileuszu 500-lecia Reformacji w 2017 r., „Słowo i
Myśl”, nr 4(109) /2009, s. 25-27
2010
84. Zagadnienie realizacji artykułu 25 ust.5 Konstytucji RP – zarys problematyki, „Prawa
Człowieka/Human Rights – Humanistyczne Zeszyty Naukowe/Humanistic – Scientific
Fascicles”, nr 13/2010, s. 19-32
85. Eurosceptycyzm znad Wełtawy. Inspiracja brytyjska czy oryginalny wariant czeskich
konserwatystów, „Przegląd Politologiczny”, r. XV, nr 3/2010, s. 67-87
86. Aktualność przesłania Reformacji – refleksje przed Jubileuszem 500-lecia odnowy
chrześcijaństwa, [w:] Europa – Slavia – Germania – hermeneutyka pogranicza, Gorzów
Wielkopolski 2010, s. 173-182
87. Ideowe inspiracje Stronnictwa Demokratycznego w 1939 r., [w:] Wrzesień 1939 roku.
Geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie, t. I W kręgu dziejów, myśli politycznej
i dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński,
Gorzów Wielkopolski 2010, s. 119-125
88. Czechosłowackie prawo wyznaniowe w latach 1918-1939, [w:] Trzysta lat tolerancji na
Śląsku Cieszyńskim, pod red. R. Czyż, W. Gojniczka i D. Spratka, Cieszyn 2010, s. 235250
89. Kwestia ustawodawstwa delegowanego w pracach Sejmu X kadencji, [w:] Dwadzieścia lat
transformacji ustrojowej w Polsce, pod red. M. Zubika, Warszawa 2010, s. 442-448
90. Uniwersytet Europejski w Gorzowie Wlkp. oraz we Frankfurcie nad Odrą – krótka
historia niezrealizowanej koncepcji, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”,
nr 17/2010, s. 303-310
91. Konkordat w wewnętrznym porządku prawnym RP. Zarys dyskusji w okresie prowizorium
konstytucyjnego lat 1992-1997, [w:] Ekumenizm i ewangelicyzm. Studia ofiarowane
8
Profesorowi Karolowi Karskiemu w 70. urodziny, pod red. M. Hintza i T.J. Zielińskiego,
Warszawa 2010, s. 233-243
92. [recenzja] Andrzej Draguła, Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji, Warszawa 2010,
„Gdański Rocznik Ewangelicki”, vol. IV, 2010, s. 227-234
93. Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, [w:] Ius est ars boni et aequi. Księga
jubileuszowa z okazji 5-lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, t.
II, red. N. Szczęch, Legnica 2010, s. 447-452
94. 500-lecie Reformacji: propozycje pomysłów dotyczących Jubileuszu w roku 2017,
„Rocznik Diecezjalny”, Wrocław 2010, s. 75-78
95. Wbrew tyranii „cezarów” – omówienie książki „Polski protestantyzm w czasach nazizmu
i komunizmu”, „Zwiastun”, nr 8, 25.4.2010, s. 11
96. [głos w dyskusji] B. Burda, D. Nowak, K. Stanglewicz, Debata: elity województwa
lubuskiego. Mity i prawdy, [w:] Elity województwa lubuskiego: mity i prawdy, pod red. B.
Burdy, Zielona Góra 2010, s. 85-86
2011
97. Artykulacja interesów społeczeństwa obywatelskiego na forum Rady Miasta Gorzowa
Wlkp. V kadencji 2006-2010, [w:] Aktywni obywatele: już czy jeszcze nie? Doświadczenia
polsko-niemieckie w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, pod red. K. Lisowskiego,
Gorzów Wielkopolski 2011, s. 167-171
98. Modernizacja państwa i demokratyzacja władzy w koncepcji Anthony’ego Giddensa oraz
jej brytyjskie implikacje przełomu XX i XXI w., [w:] Moralność i władza jako kategorie
myśli politycznej, pod red. J. Justyńskiego, A. Madei, Warszawa 2011, s. 453-468
99. Zasada równouprawnienia Kościołów i innych związków wyznaniowych w świetle relacji
między art. 25 ust. 1 a art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, [w:] Zasady naczelne Konstytucji RP
z 2 kwietnia 1997 roku. Materiały 52. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa
Konstytucyjnego w Międzyzdrojach (27-29 maja 2010 r.), pod red. A. Bałabana i P.
Mijala, Szczecin 2011, s. 389-409
100.
Możliwości wykorzystania niemieckich unormowań tajemnicy telekomunikacyjnej do
rozwiązań polskich, [w:] Rynek usług telekomunikacyjnych, pod red. H. Babisa i K. FlagiGieruszyńskiej, Warszawa 2011, s. 428-437
101.
[recenzja] David Wengenroth, Die Rechtsnatur der Staatskirchenverträge und ihr
Rang im staatlichen Recht, Berlin 2001, „Przegląd Sejmowy”, nr 4(105)/2011, s. 174-178
102.
[recenzja] Marcin Olszówka, Ustawy wyznaniowe. Art. 25 ust.5 Konstytucji RP –
próba interpretacji, Warszawa 2010, „Przegląd Sejmowy”, nr 5(106) /2011, s. 207-210
9
103.
Geneza i profil czechosłowackiego prawa wyznaniowego I Republiki w latach 1918-
1938, „Zeszyty Prawnicze Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego”, nr 11.3/2011, s. 201-219
104.
Kwestie wyznaniowe na forum Rady Miasta Gorzowa Wlkp. V kadencji w latach 2006-
2010, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, nr 18/2011, s. 161-178
105.
Dualny (umowny i ustawowy) tryb regulacji stosunków między państwem a
nierzymskokatolickimi wspólnotami religijnymi na podstawie art. 25 ust. 5 Konstytucji
RP, [w:] Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, pod red. M. Bieleckiego,
Lublin 2011, s. 257-272
106.
O nową klasyfikację modeli relacji między państwem a związkami wyznaniowymi,
„Przegląd Prawa Publicznego”, nr 7-8(53-54) /2011, s. 44-54
107.
Bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – realizacja postulatu i
wnioski de lege ferenda, [w:] Dwadzieścia lat doświadczeń samorządu terytorialnego w
Polsce, pod red. J. Sługockiego i D. Wacinkiewicza, Gorzów Wielkopolski 2011, s. 41-51
108.
Ustawowa regulacja cen książek we Francji według tzw. prawa Langa jako postulat
legislacyjny dla Polski, [w:] Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza, t. IV, pod red. E.
Skorupskiej- Raczyńskiej i J. Rutkowskiej, Gorzów Wielkopolski 2011, s. 129-137
109.
Nowelizacja ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na
podstawie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP – wewnątrzkościelne prace studyjne w 2002 roku
oraz aktualne propozycje jej zmian, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, t. 14/2011, s. 283310
110.
[recenzja] Agnieszka Bielawska, Janusz Wiśniewski, Wartości i stosunek do religii i
kościołów Wspólnot Europejskich, Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich,
Poznań 2009, „Prawo i Religia”, t. 2/2011, s. 155-165
111.
Zamrożenie konstytucyjnego przepisu, „Rzeczpospolita”, nr 94, 22.4.2011, s.C8
2012
112.
Polityka wyznaniowa władz NRD wobec Kościołów ewangelickich w latach 1949-
1989 – węzłowe zagadnienia, [w:] Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych,
pod red. J. Kłaczkowa i W. Rozynkowskiego, Toruń 2012, s. 584-614
113.
Ku nowej perspektywicznej regulacji umownej stosunków między Rzecząpospolitą
Polską a Stolicą Apostolską (w związku z analizą dotychczasowych relacji bilateralnych),
„Studia Politologiczne”, vol. 23/2012, s. 179-216
114.
Regulacja stosunków między państwem a nierzymskokatolickimi Kościołami i innymi
związkami wyznaniowymi określona w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, Gorzów
Wielkopolski 2012, ss. 559
10
Po wszczęciu postępowania habilitacyjnego, a przed
IV.
podjęciem uchwały przez Radę Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o nadaniu
stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie
prawo (między 8 października 2012 r. a 26 listopada 2013 r.)
2012
115.
Geopolityka niepodległej Ukrainy – parę refleksji, „Forum Historyczno-Społeczne”,
nr 1/2012, s. 7-15
116.
Regulacja
stosunków
miedzy
państwem
a
nierzymskokatolickimi
związkami
wyznaniowymi na podstawie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP – parę uwag, [w:] Państwo i
prawo wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, t.
III: Zagadnienia prawa konstytucyjnego, pod red. R. M. Czarnego i K. Spryszaka, Toruń
2012, s. 632-646
117.
Zalety
oraz
mankamenty
układowej
regulacji
stosunku
państwa
do
nierzymskokatolickich kościołów i innych związków wyznaniowych określonych w art. 25
ust. 5 Konstytucji RP, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, t. 15/2012, s. 111-136
118.
Czy nauczanie religii w publicznych placówkach oświatowych jest funkcją religijną
czy oświatową?, [w:] Obecność religii w publicznym systemie oświaty w aspekcie
prawnym, pod red. T. J. Zielińskiego, Warszawa 2012, s. 121-126
119.
Status
prawny
mniejszości
narodowych
w
I
Republice
Czechosłowackiej,
Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej oraz w Republice Czeskiej – zarys
zagadnienia, [w:] Mniejszości regionu pogranicza polsko-niemieckiego: separacja –
adaptacja – integracja – asymilacja, pod red. B. A. Orłowskiej i K. Wasilewskiego,
Gorzów Wielkopolski 2012, s. 145-156
120.
Bohdan Osadczuk – człowiek pojednania polsko-ukraińskiego, [w:] Przed i po akcji
„Wisła”, pod red. A. Chabasińskiej, P. A. Leszczyńskiego, B. A. Orłowskiej i M.
Pecucha, Gorzów Wielkopolski 2012, s. 205-210
2013
121.
Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych na ziemiach czeskich w XX
wieku wraz z zagadnieniem restytucji majątkowej po 1989 roku, [w:] Finansowanie
Kościołów i innych związków wyznaniowych, pod red. P. Sobczyka i K. Warchałowskiego,
Warszawa 2013, s. 91-120
11
122.
Propozycje zachodnioniemieckiej partii liberalnej FDP z 1974 r. oraz jej organizacji
młodzieżowej w zakresie urzeczywistnienia neutralności religijno-światopoglądowej
państwa, [w:] Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A.
Mezglewski, A. Tunia, Lublin 2013, s. 235-243
123.
Problematyka interpretacji art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, „Przegląd Prawa
Wyznaniowego”, t. 5/2013, s. 83-94
124.
Kto współrządzi Wielką Brytanią? Jubileusz brytyjskich Liberalnych Demokratów
1988-2013, www.liberte.pl/kto-wspolrzadzi-wielka-brytania / [30.7.2013]
V.
Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w
dyscyplinie prawo (po 26 listopada 2013 r.)
125.
z Zofią Nowakowską, Działalność Oddziału Gorzowskiego Polskiego Towarzystwa
Historycznego w Gorzowie Wlkp. w latach 1996-2013, „Nadwarciański Rocznik
Historyczno-Archiwalny”, nr 20/2013, s. 443-458
126.
[recenzja] Zbigniew Mazur, Centrum przeciwko Wypędzeniom (1999-2005), Poznań
2006 – Sporna pamięć, sporny dyskurs – recenzja książki Zbigniewa Mazura, Centrum
przeciwko Wypędzeniom (1999-2005), Instytut Zachodni, Poznań 2006, ss.355,
„Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, nr 20/2013, s. 311-318
127.
[recenzja] Renáta Uitz, Freedom of Religion, Strasbourg 2007, „Przegląd Sejmowy”,
nr 5(118) /2013, s. 195-200
128.
Układowe
metody
regulacji
statusu
prawnego
związków
wyznaniowych
w
postkomunistycznych państwach Europy Środkowej, Wschodniej, Południowej i w Gruzji,
[w:] Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi
(art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2013, s. 149-182
129.
[recenzja] Jevgenij Primakov, Svét bez Ruska? K čemu vede politická krátkozrakost,
Praha 2011, „Studia Polityczne”, nr 32/2013, s. 349-356
130.
[recenzja] The Established Church. Past, Present and Future, ed. Mark Chapman,
Judith Maltby, William Whyte, London 2011, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, t.
16/2013, s. 339-345
131.
Jeszcze europejska droga Ukrainy nie zamknięta, „Przegląd Socjalliberalny –
dwutygodnik
poważny”
–
www.podglad.eu/jeszcze-europejska-droga-ukrainy-nie-
zamknieta/ [01.12.2013]
132.
Brytyjskie (?) wyjście, czyli Brexit, „Podgląd Socjalliberalny – dwutygodnik poważny”
– www.podglad.eu/brytjskie-wyjscie-czyli-brexit / [2.12.2013]
12
133.
Wspomnienie o Madibie, „Podgląd Socjalliberalny – dwutygodnik poważny” –
www.podglad.eu/wspomnienie-o-madibie/ [09.12.2013]
134.
Jakie to aktualne…, czyli o Deklaracji Frakcji Społeczno-Liberalnej Unii
Demokratycznej z 1991 r. po 22 latach, „Podgląd Socjalliberalny – dwutygodnik
poważny” – www.podglad.eu/jakie-to-aktualne /[10.12.2013]
2014
135.
Laickość (hasło), [w:] Leksykon prawa wyznaniowego: 100 podstawowych pojęć, red.
A. Mezglewski, Warszawa 2014, s. 204-216
136.
Prawo do nieujawniania światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania (hasło),
[w:] Leksykon prawa wyznaniowego: 100 podstawowych pojęć, red. A. Mezglewski,
Warszawa 2014, s. 325-331
137.
Wolność sumienia (hasło), [w:] Leksykon prawa wyznaniowego: 100 podstawowych
pojęć, red. A. Mezglewski, Warszawa 2014, s. 526-533
138.
Wolność wyznania (hasło), [w:] Leksykon prawa wyznaniowego: 100 podstawowych
pojęć, red. A. Mezglewski, Warszawa 2014, s. 533-540
139.
[recenzja] Anat Scolnicov, The Right to Religious Freedom in International Law:
between Group Rights and Individual Rights, London-New York 2011, „Przegląd
Sejmowy”, nr 1(120)/2014, s. 179-183
140.
Status prawny duszpasterstw wojskowych w wybranych państwach świata, [w:] W
służbie
Wojsku
Polskiemu
na
przestrzeni
dziejów:
tradycje
i
współczesność
Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, pod red. P. A. Leszczyńskiego, Warszawa
2014, s. 67-79
141.
Tajwańskie finalité politique – uwarunkowania możliwych rozwiązań i proponowane
warianty, [w:] Prawo i polityka na wschód od Europy, pod red. J. Marszałek-Kawy i P.
Wawrzyńskiego, Toruń 2014, s. 303-322
142.
Alians Liberałów i Demokratów dla Europy (ALDE), „Podgląd Socjalliberalny –
dwutygodnik poważny” – www.podglad.eu/alians-liberalow-i-demokratow-dla-europyalde/ [21.1.2014]
143.
[recenzja] Douglas Alexander, Ian Kearns (eds.), Influencing Tomorrow. Future
Challenges for British Foreign Policy, London 2013, „Studia Polityczne” nr 4(36)/2014,
s. 174-184
144.
Podstawy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Republiki Czeskiej, „Forum
Historyczno-Społeczne”, nr 2/2014, s. 97-110
145.
Wybrane publikacje książkowe polsko- i obcojęzyczne dotyczące zagadnień
geopolitycznych, „Forum Historyczno-Społeczne”, nr 2/2014, s. 111-130
13
146.
Bezpieczeństwo narodowe Ukrainy w kontekście jej podstaw konstytucyjnych i
położenia geopolitycznego – węzłowe zagadnienia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego
w
Siedlcach”
nr
103,
seria
<Administracja
i
Zarządzanie>, (30) /2014, s. 49-65
147.
Ukraina-Rosja-Unia Europejska: gdzie centrum, a gdzie peryferie rozwoju, [w:]
Rozwój na peryferiach, pod red. J. Rossy i T. Marcinkowskiego, Gorzów Wielkopolski
2014, s. 315-324
148.
z Anną Chabasińską – Stosunky miż latvijs’koju bil’szistju ta rosijs’koju menszistju u
konteksti nacional’noji bezpeki Latviji – ohljad problematyky, „Karpatskij Kraj”, nr 2(5)
/2014, s. 42-52
149.
Fenomen ukraińskiego Majdanu w świetle zasady suwerenności narodu, [w:] Aequitas
sequitur legem. Księga Jubileuszowa z okazji 75. urodzin Profesora Andrzeja
Zielińskiego, pod red. K.Flagi-Gieruszyńskiej i G. Jędrejka, Warszawa 2014, s. 245-250
150.
Liberalizm i konstytucjonalizm, czyli o zabezpieczeniu wolności społeczeństwa
otwartego, „Liberté”, nr 19/2014, s. 38-47
151.
Sądownictwo angielskie wobec nowych ruchów religijnych – wybór orzecznictwa, [w:]
Państwo demokratyczne, prawne i socjalne – studia prawne. Księga Jubileuszowa
dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, t. 3, pod red. M.
Grzybowskiego, Kraków 2014, s. 531-543
152.
Instytucjonalno-polityczne aspekty ładu światopoglądowego w Polsce – geneza,
teraźniejszość i przesłanki zmian, „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, t. 6/2014, s. 19-43
153.
Administracja samorządowa wobec wspierania rozwoju tożsamości mniejszości
narodowych i etnicznych na przykładzie Gorzowa Wielkopolskiego, [w:] Gorzów miastem
wielu kultur, pod red. B. A. Orłowskiej i P. J. Krzyżanowskiego, Gorzów Wielkopolski
2014, s. 93-102
2015
154.
[recenzja] Mirosław Minkina, Wywiad Federacji Rosyjskiej, Siedlce 2012, „Przegląd
Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 12(7) /2015, s. 246-252
155.
Tomáš Masaryk o roli Jana Husa w historii Czech, „Jednota”, nr 1/2015, s. 32-35
156.
Między czerwonym bratem a czarną siostrą: zarys wybranych zagadnień polityki
wyznaniowej państwa wobec Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w latach 1945-1989,
[w:] Polityka jako wyraz lub następstwo religijności, pod red. R. Michalaka, Sieniawa
Żarska 2015, s. 389-400
157.
Starania luteran gorzowskich o Kościół Zgody w latach 40. XX wieku, „Nadwarciański
Rocznik Historyczno-Archiwalny”, nr 22/2015, s. 437-441
14
158.
Ewolucja prawa wyborczego do Rady Najwyższej Ukrainy w latach 1993-2014, [w:]
Rewolucja w imię godności: ukraiński Euromajdan 2013-2014, pod red. G. Skrukwy, M.
Studennej-Skrukwy, Toruń 2015, s. 40-65
159.
z Andrzejem Bałabanem – Przemiany administracji publicznej na Pomorzu
Zachodnim w latach 1945-2015, [w:] 70 lat polskiej administracji państwowej i
samorządowej na Pomorzu Zachodnim 1945-2015, pod. red. M. Tałasiewicza i K.
Kozłowskiego, Szczecin 2015, s. 73-96
160.
[recenzja] Henry Kissinger, World Order. Reflections on the Character of Nations and
the Course of History, London 2014, „Studia Polityczne”, nr 4(40) /2015, s. 186-197
161.
Gas Conflict betwen Russia and Ukraine and Energy Security of the European Union
Countries, [w:] S. Dudra, P. Pochyły (eds.), Between Western and Eastern Europe.
Political Studies: Past and the Present, Chicago 2015, s. 167-175
162.
Ustawa konstytucyjna Królestwa Polskiego z 27 listopada 1815 r. – charakterystyka
najważniejszych postanowień, „Forum Historyczno-Społeczne”, nr 3/2015, s. 39-51
163.
Konflikt izraelsko-palestyński w kontekście polityki bezpieczeństwa Państwa Izrael,
„Forum Historyczno-Społeczne”, nr 3/2015, s. 107-138
164.
[recenzja] Jesse Norman, The Big Society. The Anatomy of the New Politics,
Buckingham 2010, „Forum Historyczno-Społeczne”, nr 3/2015, s. 157-162
2016
165.
[recenzja], Harald Christian Scheu, Jakub Křiž, Kateřina Děkanovskǎ (red.), Právní
postavení náboženských menšin, Praha 2013, „Przegląd Sejmowy”, nr 1(132) /2016, s.
160-165
166.
Polityka zagraniczna Zjednoczonego Królestwa i kwestia modernizacji służb
dyplomatycznych w drugiej dekadzie XXI w. – między przeszłością a nowymi wyzwaniami,
[w:] Między misją a profesją. Ewolucja roli dyplomaty w stosunkach międzynarodowych
na przestrzeni dziejów, pod red. R. Simińskiego i A. Szczepańskiej-Dudziak, Szczecin
2016, s. 177-191
167.
U kresu zimnej wojny – brytyjska ocena relacji z ZSRR i państwami Europy
Środkowo-Wschodniej w 1988 roku, „Studia Maritima”, vol. XXIX/2016, s. 217-233
168.
Od apartheidu do demokracji. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Republiki
Południowej Afryki, [w:] Z zagadnień bezpieczeństwa Polski i współczesnego świata, pod
red. P. A. Leszczyńskiego i A. Chabasińskiej, Gorzów Wielkopolski 2016, s. 69-91
15
169.
Polityka bezpieczeństwa Republiki Litewskiej, [w:] W cieniu służb. Ze studiów nad
bezpieczeństwem państwa, pod red. P. Kołakowskiego, B. Sprengela, M. Stefańskiego i J.
Zawadzkiego, Toruń 2016, s. 576-589
170.
Rejestracja kościołów i innych związków wyznaniowych na przykładzie Republiki
Czeskiej oraz Królestwa Szwecji, „Karpatskij Kraj”, nr 1(8) /2016 , s. 220-225
171.
[recenzja] Bp Jan Szarek, Niosła mnie radość służby. Wspomnienia z czasów
przemian, Bielsko-Biała 2016, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, nr 2(79) /2016, s.
178-183
172.
Wobec
kursu
kolizyjnego
supermocarstw
–
synteza
postaw
światowego
chrześcijaństwa względem groźby globalnego konfliktu atomowego w 1. połowie lat 80.XX
wieku, [w:] Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej, pod red. R. Michalaka,
Zielona Góra 2016, s. 199-209
173.
NATO w epoce postkrymskiej, Gorzów Wielkopolski 2016, ss.142
174.
Szwedzka polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – między minioną „niby-
neutralnością”, a dzisiejszą bezaliansowością – zarys problematyki, „Forum HistorycznoSpołeczne”, nr 4/2016, s. 147-164
175.
[recencja] Douglas Hurd, Memoirs, London 2004, „Forum Historyczno-Społeczne”, nr
4/2016, s. 217-224
16
Download