Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zacho- wania u osób

advertisement
ZESZYTY NAUKOWE WSSP
TOM 16 – 2013
Małgorzata Orzeł
Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób upośledzonych umysłowo
WSTĘP
Na przestrzeni wieków obserwowało się różne podejścia w zakresie oceny,
uznawania istotności oraz sposobu traktowania osób dotkniętych upośledzeniem umysłowym. Odpowiednio obserwowało się również odmienne podejścia w odniesieniu do wszelkich współwystępujących z tego typu niepełnosprawnością tak fizycznych, jak i psychicznych nieprawidłowości. Obecnie
za fakt niepodważalny uznaje się, że u osoby upośledzonej umysłowo mogą
pojawić się tego samego rodzaju zaburzenia funkcjonowania jak wśród osób
będących w normie intelektualnej. Co więcej wiadomo również, że ryzyko
pojawienia się owych nieprawidłowości w grupie osób upośledzonych jest
3-4 razy większe w stosunku do populacji ogólnej (Bobińska, Gałecki 2010).
Nie ulega zatem wątpliwości, iż stanowi to problem wysoce istotny i wymagający dogłębnej analizy.
W związku z tym, iż podstawowym celem w pracy z osobami o obniżonej sprawności intelektualnej jest niesienie szeroko zakrojonej pomocy,
w leczeniu i terapii nie można pozwolić sobie na pominięcie tak ważnego
zagadnienia jakim są zaburzenia towarzyszące. Do szczególnie istotnych zalicza się tu zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, które ze względu
na złożoność swojego przebiegu, jak również trudności związane z procesem
diagnostycznym (Mohr, Costello 2010) bardzo często (szczególnie w głębszych stopniach intelektualnej niepełnosprawności) ujmowane są jako objaw
samego upośledzenia, a nie odrębna jednostka diagnostyczna. Tego typu niejasności tak klasyfikacyjne, jak i diagnostyczne wyraźnie wskazują więc, że
przeprowadzenie prawidłowego rozpoznania wszelkich zachodzących u oso-
79
MAŁGORZATA ORZEŁ
by upośledzonej mechanizmów psychologicznych ma znaczenie priorytetowe. Tylko trafna diagnoza, oparta na rzetelnej i trafnej klasyfikacji (Sturmey
2010) może bowiem umożliwić odpowiednie ukierunkowanie i prowadzenie
terapii, co z kolei z pewnością pozytywnie przełoży się na jakość życia i sposób funkcjonowania. Ponadto uwzględniając fakt, iż problem intelektualnej
niepełnosprawności dotyczy nie tylko jednostki bezpośrednio nią dotkniętej,
ale również osób znajdujących się w jej najbliższym otoczeniu. Przypuszczać
można, że fakt rozpoznania oraz ujęcia ewentualnych regularności, a przy tym
skonstruowanie najbardziej prawdopodobnego modelu przebiegu wszelkich
mogących pojawić się u niej zaburzeń ułatwi funkcjonowanie jej opiekunów.
UJĘCIE TERMINOLOGICZNE, KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE
ORAZ KLASYFIKACJA UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO
Niepełnosprawność intelektualna ze względu na wyraźną złożoność
etiologiczną i objawową ma bardzo szeroki zakres definicyjny. Zgodnie z klasyfikacją ICD - 10 przyjmuje się, że niepełnosprawność intelektualna (F70
– F79) to stan zahamowanego bądź też ograniczonego rozwoju umysłu, cechujący się przede wszystkim zaburzeniami w zakresie umiejętności pojawiających się w okresie rozwoju jednostki oraz ostatecznie składający się na
jej ogólny poziom inteligencji i przekładający się tym samym na zakres zdolności poznawczych, komunikacyjnych, ruchowych i społecznych (Pużyński,
Wciórka 2000).
Dla pełnego obrazu upośledzenia umysłowego przedstawić należy także definicję Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM
– IV), która opiera upośledzenie na trzech kryteriach diagnostycznych A, B
i C. Na ich podstawie klasyfikacja ta ujmuje upośledzenie umysłowe jako
„poważne ograniczenie obecnego funkcjonowania” cechujące się wyraźnie
niższym niż przeciętny poziomem intelektualnym – IQ bliski 70 lub poniżej
(Kryterium A), który współwystępuje z co najmniej dwiema trudnościami w
zakresie umiejętności adaptacyjnych, tj. ograniczeniami w porozumiewaniu
się, samodzielnym działaniu, realizowaniu obowiązków domowych, umiejętności interpersonalnych lub edukacyjnych, korzystania z zasobów społeczności, samodzielnego stanowienia o sobie, pracy, spędzania czasu wolnego,
zdrowia i poczucia bezpieczeństwa (Kryterium B), które ponadto pojawiają
się u jednostki przed ukończeniem przez nią 18 roku życia – Kryterium C
(Sękowska 1998; Wciórka 2008).
80
ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA...
W odniesieniu do takiego ujęcia upośledzenia umysłowego stosowane współcześnie w jego zakresie kliniczne kryteria diagnostyczne opierają
się nie tylko na wskaźniku ilorazu inteligencji, tj. liczbie odchyleń standardowych od średniej wartości ilorazu inteligencji, ale uwzględniają również
zakres ograniczeń umiejętności adaptacyjnych. Ponadto wspomniane już
umiejętności adaptacyjne (definicja DSM-IV) odnoszą się zarówno do wieku
danej jednostki, jak też do wymagań i oczekiwań stawianych przez środowisko społeczno – kulturalne, w którym ona przebywa (Hołyst 2009). Należy
jednak podkreślić wyraźnie, iż pomimo dość precyzyjnie określonych kryteriów diagnostycznych, ostateczne stwierdzenie upośledzenia stanowi aspekt
wysoce złożony i skomplikowany (Kishore, Nizamie, Nizamie, 2005).
Biorąc pod uwagę poziom procesów poznawczych, klasyfikacje ICD10 oraz DSM IV wyróżniły następujące stopnie upośledzenia umysłowego:
Tab. 1. Stopnie upośledzenia umysłowego w oparciu o klasyfikacje: ICD-10 i DSM-IV
(Wciórka 2008; Hołyst 2009)
Stopień
upośledzenia
umysłowego
Kategoria ICD - 10
Kategoria DSM-IV
Kategoria
Zakres IQ
KOD
Zakres IQ
Wiek
umysłowy
(w latach)
Łagodne
(lekkie)
F70
50-69
317
50-55 do
ok. 70
9 do poniżej
12
Umiarkowane
F71
35-49
318.0
35-40 do
50-55
6 do poniżej
9
Znaczne
F72
20-34
318.1
20-25 do
35-40
3 do poniżej
6
Głębokie
F73
< 20
318.2
< 20 lub 25
poniżej 3
Warto zaznaczyć także, iż klasyfikacja ICD-10 podaje dodatkowo
oznaczenie: F78 – inne upośledzenie umysłowe oraz F79 – upośledzenie
umysłowe nieokreślone. Ponadto w oznaczeniu można używać czwartego
znaku do określania zmian w zachowaniu, które towarzyszą upośledzeniu:
F7x.0 – brak lub minimalny stopień zmian zachowania
F7x.1 – znaczące zmiany w zachowaniu wymagające opieki lub leczenia
F7x.8 – inne zmiany w zachowaniu
F7x.9 – bez wymieniania zmian w zachowaniu (Bobińska, Gałecki 2010).
81
MAŁGORZATA ORZEŁ
Każdy z wyróżnionych stopni upośledzenia umysłowego niesie ze sobą
specyficzne i zróżnicowane ograniczenia nie tylko w zakresie rozwoju,
ale także w zakresie funkcjonowania jednostek we wszystkich sferach
życia. Dokładna charakterystyka poszczególnych poziomów intelektualnej
niepełnosprawności zaprezentowana została poniżej.
Upośledzenie lekkie. Lekki stopień intelektualnej niepełnosprawności
charakteryzuje się przede wszystkim szerokim zakresem obniżonych funkcji
poznawczych. Umiejętności językowe i komunikacyjne (choć nabywane
z opóźnieniem) w większości przypadków kształtują się na poziomie
zdolności do nawiązywania i podtrzymywania rozmowy (Cierpiałkowska
2011). Największy zakres ograniczeń występuje w myśleniu. Zatrzymanie
procesów myślowych na poziomie konkretno-obrazowym sprawia, iż u
osób lekko upośledzonych brak jest myślenia abstrakcyjnego, w związku
z czym odnosi się ono tylkoi wyłącznie do konkretnej, doświadczanej
aktualnie sytuacji (Sękowska 1976, Całkiewicz 2009). Występują tu
ponadto ograniczenia koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi,
nieumiejętność określania stosunków przestrzennych oraz niższe zdolności
do analizy i syntezy wzrokowej (Misztal 1976). Co więcej częściej niż u osób
w normie intelektualnej, w grupie osób lekko upośledzonych obserwuje się
również deficyty w zakresie uczuciowości wyższej oraz obniżoną wrażliwość
moralną i niższy krytycyzm. Pojawia się tu także labilność emocjonalna,
impulsywność, stany niepokoju, zaburzenia w zakresie panowania nad sobą
oraz agresywność (Wyczesany 2002, Hołyst 2009). Podkreślić należy przy
tym wyraźnie, że większość osób lekko upośledzonych umysłowo, pomimo
wielu ograniczeń i dysfunkcji, a przy tym spowolnionego tempa nabywania
wielu umiejętności, osiąga niezależność w zakresie samoobsługi, czy też
wykonywania prostych czynności domowych (Seligman i in. 2003).
Upośledzenie znaczne. W znacznym stopniu intelektualnej niepełnosprawności umiejętności komunikacyjne są wysoce ograniczone. Osoby tworzą tu zdania proste, dwuwyrazowe, a pomimo to niepozbawione błędów. Ten
stopień upośledzenia umysłowego wiąże się z występowaniem inteligencji
sensoryczno-motorycznej (Olszak 1995). Obserwowane są tu ponadto duże
ograniczenia w zakresie spostrzegania, a uwaga jest mimowolna i odnosi
się tylko i wyłącznie do silnych bodźców. W opisywanej grupie osób bardzo
wyraźnie zarysowują się także potrzeby psychiczne. Co więcej u jednostek
82
ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA...
znacznie upośledzonych często występują zaburzenia zachowania, intuicyjne
uczucia moralne oraz silne przywiązanie do osób i rzeczy (Lausch-Żuk 2002).
Upośledzenie głębokie. W głębokim upośledzeniu umysłowym
zaznacza się już bardzo i wyraźna duża rozpiętość ograniczeń: „od braku
percepcji, uwagi mimowolnej i pamięci do cząstkowego ich występowania”
(Lausch-Żuk 2002). W zakresie zdolności komunikacyjnych w opisywanej
grupie osób poza nieartykułowanymi dźwiękami mowa nie występuje.
Obserwowane są tu jedynie najprostsze emocje i gesty. Pojawia się również
duża labilność emocjonalna. Wszystkie te aspekty sprawiają, że osoby
głęboko upośledzone potrzebują stałej opieki. Poza tym potrafią wyuczyć się
nieskomplikowanych nawyków, to jednak wykazują zupełny brak wszelkich
czynności regulacyjnych (Olszak 1995). Funkcjonują na zasadzie tu i teraz.
ETIOLOGIA ZABURZEŃ ROZWOJU
I UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO
Celem wstępnego usystematyzowania szerokiego spektrum
czynników, które prowadzą do uaktywnienia patomechanizmu rozwoju, a
tym samym wpływają mniej lub bardziej bezpośrednio na pojawienie się
upośledzenia umysłowego, wyodrębnić należy dwie podstawowe grupy.
Jak uważa Sękowska (1985), są to czynniki endogenne (dziedziczne) oraz
egzogenne (środowiskowe). Co więcej wg wspomnianej autorki czynniki
egzogenne mogą być także wrodzone, tj. prowadzące do zaburzeń jeszcze
w trakcie życia płodowego, jak również nabyte – działające na jednostkę w
pierwszych latach jej życia. W zakresie bardziej szczegółowym we wszystkich
wymienionych grupach wyróżnia się ponadto:
1. Uwarunkowania genetyczne
2. Embriopatie
3. Uszkodzenia i urazy mózgu w okresie perinatalnym i postnatalnym
4. Determinanty kulturowo – rodzinne
Wyraźnie podkreślić należy, że pomimo istnienia tak wyraźnie
zaznaczających się grup czynników, w diagnozie jednostki niepełnosprawnej
intelektualnie nie należy ograniczać się tylko i wyłącznie do jednej z nich.
Zdarzyć się bowiem może, że ta sama osoba poddana jest oddziaływaniu
83
MAŁGORZATA ORZEŁ
wieloczynnikowemu, tj. w konsekwencji „można wykryć u niej splot kilku
przyczyn powodujących upośledzenie umysłowe” (Lausch-Żuk 2002).
Uwarunkowania genetyczne
Do najbardziej charakterystycznych przyczyn upośledzenia
umysłowego zalicza się uwarunkowania genetyczne. W ich obrębie
wyróżnić można zarówno mutacje genowe (zazwyczaj przy dziedziczeniu
autosomalnym recesywnym), jak i aberracje chromosomowe, wynikające z
zaburzeń powstałych w obrębie chromosomów (Cierpiałkowska 2011). Do najbardziej powszechnych postaci stanowiących dziedziczną
formę upośledzenia umysłowego zalicza się Zespół łamliwego chromosomu
X, fenyloketonurię oraz Zespół Downa (Seligman, Walker, Rosenhan 2003).
Z e sp ó ł ł a mliw ego chromosomu X ( f r a x)
Wynika on ze złamania (niezachowania ciągłości) długiego ramienia
chromosomu X (Carson i in. 2003). Stanowi to efekt mutacji dynamicznej
zachodzącej w obrębie genu FMR1, która spowodowana jest „powielaniem
liczby powtórzeń trójnukleotydowych CGG w nieulegającym translacji
odcinku 5’ chromosomu X” (Lisik i in. 2011), co w konsekwencji prowadzi
do swoistej inaktywacji wspomnianego genu, która blokuje tym samym jego
ekspresję (Pickard, Robertson 2010). Dokładniej rzecz ujmując gen FMR1
(związany z kodowaniem białka FMRP) pełni funkcję regulacyjną ekspresji
szeregu innych genów odpowiedzialnych za kształtowanie i plastyczność
synaps nerwowych. Ostatecznie przyjąć więc można, że „obniżony poziom
lub brak białka FMRP prowadzi do dysregulacji różnych szlaków, co zaburza
rozwój mózgu, prowadząc do opóźnienia rozwoju” (Lisik i in. 2011). Warto
ponadto zaznaczyć, iż w zakresie Zespołu łamliwego chromosomu X
odnotowuje się wyraźne zróżnicowanie stopnia upośledzenia umysłowego w
aspekcie płci. Chociaż FRAX występuje zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, to
jednak jego większa rozpiętość, jak również nasilenie objawów klinicznych
obserwowane są u mężczyzn. W tej również grupie mamy najczęściej do
czynienia z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego
(Pickard, Robertson 2010), podczas gdy u kobiet jest to stopień lekki (Lisik i
in. 2011).
84
ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA...
F e n y l o ketonuria
Stanowi ona zaburzenie metaboliczne będące wynikiem mutacji w genie PAH, która skutkuje niewystarczającą produkcją hydroksylazy fenyloalaninowej – enzymu, blokującego metabolizowanie fenyloalaniny (aminokwasu stanowiącego główny składnik protein). Skutkuje to tym, iż fenyloalanina
i jej pochodna – kwas pirogronowy kumulują się w organizmie, prowadząc
tym samym do zatrucia ośrodkowego układu nerwowego, które powoduje
nieodwracalne uszkodzenie mózgu dziecka. Przy fenyloketonurii mamy najczęściej do czynienia z upośledzeniem umiarkowanym (Sękowska 1985, Seligman i in. 2003).
Z e sp ó ł D ow na
Zespół Downa uważany jest za najczęstszą genetyczną przyczynę
upośledzenia umysłowego (Mantry i in., 2008). Charakteryzuje się on wystąpieniem dodatkowego chromosomu 21 (całego bądź też jego fragmentu), co z kolei prowadzi do pojawienia się nadmiaru materiału genetycznego.
Ostatecznie przejawia się on istnieniem w komórkach ciała dziecka 47, a nie
46 chromosomów (Seligman i in. 2003). Istotnym jest tu fakt, że pomimo,
iż w Zespole Downa mamy najczęściej do czynienia z umiarkowanym lub
znacznym stopniem intelektualnej niepełnosprawności (Carson i in. 2003), to
jednak nie wyklucza się tu również wystąpienia pozostałych stopni odchylenia od normy. Istotne jest ponadto, że u osób dotkniętych Zespołem Downa
pojawić mogą się również wtórne deficyty poznawcze wynikające z wieku
i / lub choroby Alzheimera (Pickard, Robertson 2010).
Embriopatie
Do embriopatii, czyli zaburzeń rozwojowych pojawiających się
w okresie prenatalnym (szczególnie w trzech pierwszych miesiącach życia
dziecka) dochodzi w wyniku działania szeregu zróżnicowanych czynników
zewnętrznych. Zalicza się do nich, m.in.: zakażenia wirusowe, bakteryjne
czy też pasożytnicze, nieprawidłowości hormonalne, jak również działanie
czynników toksycznych lub substancji psychoaktywnych spożywanych przez
matkę (Całkiewicz 2009, Cierpiałkowska 2011). Dodatkowym czynnikiem
ryzyka są tu ponadto niektóre choroby przewlekłe matki, takie jak nadciśnienie lub cukrzyca, które także mogą prowadzić do uruchomienia omawianego
85
MAŁGORZATA ORZEŁ
tu patomechanizmu rozwoju (Seligman i in. 2003). Wśród najbardziej powszechnych embriopatii wyróżnia się:
– uwarunkowaną toksoplazmozą (zarażeniem odzwierzęcym pasożytem – pierwotniakiem Toxoplasma gonidii) (Całkiewicz 2009),
– cytomegalię (wynikająca z zarażenia cytomegalowirusem atakującym ślinianki) (źródło Internet),
– kiłę wrodzoną (uwarunkowaną zakażeniem krętkiem Treponema
pallidum) (Lipska, Konarska 1999),
– różyczkową (spowodowaną wirusem różyczki u matki) (Sękowska
1985)
– hemolityczną (wywołaną konfliktem serologicznym – immunologiczną niezgodnością matki i płodu) (Cierpiałkowska 2011),
– uwarunkowaną alkoholowym zespołem płodowym – fetal alkohol
syndrome /FAS/ oraz alkoholowym uszkodzeniem płodu – fetal alkohol effect
/FAE/, które wynikają z nadmiernego używania alkoholu przez matkę (ibidem),
– endokrynopatie (uwarunkowane niedoczynnością tarczycy u matki)
(ibidem).
Analizując przebieg ciąży, jak również wszelkich czynników mogących zakłócić je prawidłowy przebieg, poza wyżej opisanymi na szczególną
uwagę zasługują również czynniki fizyczne. Całkiewicz (2009) jako determinanty mające tu szczególnie negatywny wpływ, wymienia: „wstrząsy, urazy
mechaniczne, zbyt częste lub niewłaściwe naświetlanie promieniami RTG”.
Uszkodzenia i urazy mózgu w okresie perinatalnym i postnatalnym
Wszelkie uszkodzenia oraz urazy mózgu, które w konsekwencji prowadzą do upośledzenia rozwoju dzieci, mają niezwykle zróżnicowane i szerokie spektrum. Ich zakres przewiduje rozpiętość począwszy od zaburzeń
wywołanych niewłaściwą dietą, poprzez zmiany będące rezultatem zakażeń
wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych (w tym infekcji opon mózgowo-rdzeniowych), aż po zaburzenia wynikające z urazów mechanicznych (Cierpiałkowska 2011). Podkreślić należy jednocześnie, iż szczególne znaczenie
przypisywane jest tu przebiegowi samego procesu porodu. Chociaż uszkodzenia okołoporodowe nie należą obecnie do najczęściej występujących to
jednak wciąż jeszcze się zdarzają. Do głównych czynników uszkadzających,
mogących prowadzić do wystąpienia niepełnosprawności umysłowej zalicza
86
ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA...
się: niewłaściwe ułożenie płodu – mogące skutkować przedwczesnym porodem, a tym samym niską wagą urodzeniową, krwawienie wewnątrzczaszkowe (Carson i in. 2003) czy chociażby tzw. zamartwicę, czyli stan wynikający
z niedotlenienia noworodka (Całkiewicz 2009).
Determinanty społeczno – rodzinne
Niezaprzeczalnym jest fakt, że najbliższe otoczenie i uwarunkowania rodzinne odgrywają ogromną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu dziecka. Nie zawsze kreują one jednak środowisko dla dziecka pozytywne, co
oczywiście odpowiednio przekłada się na jego rozwój, poważnie go zaburzając. Szczególne znaczenie uwarunkowań społeczno-rodzinnych zauważa
się w odniesieniu do lekkiego stopnia intelektualnej niepełnosprawności. Co
więcej uwzględniając kryterium społecznego podłoża, wyróżnić można dwa
rodzaje upośledzenia. Pierwsze z nich stanowi wynik zupełnego pozbawienia
dziecka bodźców sensorycznych oraz społecznych, co dzieje się na skutek
stosunkowo długiej izolacji w trakcie trwania okresu rozwojowego (Carson i in. 2003). Podkreślić należy, że sytuacja taka dzieje się najczęściej za
sprawą rodziców bądź też opiekunów dziecka, którzy w wyniku zatrzymania
w domu, pozbawiają je doświadczania doznań zmysłowych i społecznych.
Drugim rodzajem
w omawianym tu zakresie jest z kolei upośledzenie uwarunkowane bezpośrednio nie tyle zupełnym ograniczeniem dopływających do dziecka bodźców, ile jego niewłaściwymi interakcjami z najbliższym społecznym i kulturowym otoczeniem (Cierpiałkowska 2011).
PSYCHOPATOLOGIA OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO
Jak już wspomniano we wstępie niniejszego artykułu, upośledzenie
umysłowe niezależnie od stopnia odchylenia od normy, istnieć może samodzielnie bądź też współwystępować z wieloma zróżnicowanymi zaburzeniami (Pużyński, Wciórka 2000; Kishore i in. 2005). Co więcej osoby niepełnosprawne umysłowo mogą przejawiać nie tylko takie same nieprawidłowości
w zakresie funkcjonowania jak osoby w normie intelektualnej, ale mogą one
wykazywać również objawy wielu zaburzeń jednocześnie (Bobińska, Gałecki 2010). Na szczególną uwagę zasługują tutaj zaburzenia psychiczne i zachowania, których obraz psychopatologiczny często niesie ze sobą wyraźne,
niekiedy niezwykle rzadkie różnice w zakresie przebiegu u osób upośledzo-
87
MAŁGORZATA ORZEŁ
nych umysłowo i w populacji ogólnej (Cooper, Holland 2010). Wspomniane
typy zaburzeń poza wyżej wymienionymi aspektami mają także wyjątkowe
znaczenie, ponieważ niosą ze sobą szerokie spektrum różnorodnych konsekwencji, które rzutują nie tylko na psychofizyczne i społeczne funkcjonowanie dotkniętej nimi jednostki, ale odciskają także swoje piętno na wszystkich
osobach znajdujących się w jej najbliższym otoczeniu (King 2010).
Szczególną rolę w zakresie niesienia pomocy osobie upośledzonej
doświadczającej zaburzeń towarzyszących odgrywa prawidłowa diagnostyka. W analizowanej grupie osób jest ona jednak procesem wysoce skomplikowanym. Wyraźnie podkreślić należy, iż zbliżony na ogół zakres przejawianych zarówno przez populację osób upośledzonych, jak i będących w normie
intelektualnej nieprawidłowości natury psychicznej sprawił, iż w ich ocenie
stosuje się te same systemy diagnostyczne (Bobińska, Gałecki 2010). Nie
w każdym przypadku jest to jednak rozwiązanie w pełni słuszne. Podstawowy
problem, jaki pojawia się w tym zakresie, zdaniem Sturmey’a (2010) polega
na tym, iż w przeważającej części kryteriów diagnostycznych, które stosowane są wobec psychicznych zaburzeń osób z obniżoną sprawnością intelektualną priorytetowe miejsce zajmują: komunikacja oraz pamięć. W związku
z tym, że osoby upośledzone doświadczają szeroko pojmowanych deficytów
poznawczych, często utrudnia to lub też w ogóle uniemożliwia dokonanie
właściwej oceny ich stanu (Kishore i in. 2005).
Etiologia i Symptomatologia zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania u osób upośledzonych umysłowo
Występowanie zaburzeń psychicznych oraz zaburzeń zachowania bez
względu na poziom rozwoju intelektualnego tłumaczy się nie tylko podłożem biologicznym (uszkodzeniami w zakresie ośrodkowego układu nerwowego), ale także oddziaływaniem na jednostkę szerokiego spektrum czynników społecznych i środowiskowych. Wyraźnie podkreślić należy, że pomimo
występowania tego samego zakresu zaburzeń psychicznych u osób w normie
i o obniżonej sprawności intelektualnej, to jednak ich objawy manifestowane
są inaczej. Bezpośrednia forma przejawiania symptomów zaburzeń psychicznych u osób upośledzonych umysłowo zależy bowiem przede wszystkim od
stopnia samego upośledzenia – im jednostka jest bardziej odchylona od normy, tym objawy zaburzeń przebiegają inaczej (Bobińska, Gałecki 2010). Co
istotne podyktowane jest to przede wszystkim bardzo dużym ograniczeniem
funkcji poznawczych i językowych. To właśnie w ich wyniku zaburzenia psy88
ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA...
chiczne i zaburzenia zachowania często błędnie ujmowane są jako wynik samej niepełnosprawności.
Rodzaje zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania współwystępujących z niepełnosprawnością intelektualną
Z a b u r z enia afektyw ne
Nie ulega wątpliwości, że jednostki niepełnosprawnie intelektualnie
są szczególnie narażone i podatne na pojawianie się szeroko pojmowanych
nieprawidłowości sfery emocjonalnej. Do zaburzeń stosunkowo często występujących w owej grupie osób należą: depresja i zaburzenia lękowe.
D e p r e sj a
Depresja u osób z obniżoną sprawnością intelektualną pojawia się
zdecydowanie częściej niż wśród osób w intelektualnej normie, jej diagnozowanie jest jednak wysoce kłopotliwe. Podstawowym problemem wydaje się tu
być niejednokrotnie już wspomniane bardzo duże zróżnicowanie w zakresie
stopnia osiągniętych umiejętności poznawczych i społecznych (Stavrakaki,
Lunsky 2010). Analizując więc problem depresji u osób upośledzonych umysłowo, podkreślić należy, że objawy zależne są tu bezpośrednio od stopnia
sprawności intelektualnych. Tym samym u jednostek lekko upośledzonych
symptomy depresji nie będą na ogół wyraźnie odbiegać od jej przejawów
w grupie osób z populacji ogólnej. Im jednak większe odchylenie od normy,
tym bardziej depresja przejawia się pod postacią objawów nieswoistych. Odpowiednio depresja może więc obejmować również i takie symptomy, które
w ogóle nie są przewidziane dla tego typu zaburzenia w odniesieniu do osób
w normie intelektualnej (Bobińska, Gałecki 2010).
Do powszechnie występujących objawów depresji, tj. takich, które mogą pojawić się niezależnie od stopnia upośledzenia zalicza się, m.in.:
wyraźnie obniżony nastrój (Bobińska, Gałecki 2010), afekt depresyjny oraz
problemy ze snem. Biorąc jednak pod uwagę objawy specyficzne, wyróżnić
tu można kilka bezpośrednio zależnych od poziomu upośledzenia umysłowego grup. Uwzględniając więc symptomatyczną specyfikę depresji w upośledzeniu głębokim i znacznym, wyróżnić można takie atypowe objawy, jak:
nadmierna drażliwość, pobudzenie psychoruchowe, nasilone zaburzenia zachowania oraz utrata zdolności adaptacyjnych (Stavrakaki, Lunsky 2010).
Często pojawiają się tu również: zachowania agresywne, samouszkodzenia
89
MAŁGORZATA ORZEŁ
i krzyk. Kolejny stopień upośledzenia, tj. upośledzenie umiarkowane związane jest z kolei z działaniami autoagresywnymi oraz unikaniem kontaktu z innymi (Bobińska, Gałecki 2010), podczas gdy w upośledzeniu lekkim do specyficznych symptomów depresji zalicza się: „płaczliwość, zmiany nastroju
podczas dnia, utratę energii, brak zainteresowań, niską samoocenę” (Stavrakaki, Lunsky, 2010). Ostatecznie stwierdzić więc można, że wraz z większym
stopniem upośledzenia umysłowego u jednostki doświadczającej depresji
przeważają symptomy atypowe tj. autoagresja i nadaktywność. Zgodnie z tą
zależnością wzrastają również skłonności jednostek do uzewnętrzniania stanów emocjonalnych i podwyższonego napięcia, kierując negatywne emocje
na otoczenie (Bobińska, Gałecki 2010).
Z a b u r z e n ia lękow e
Zaburzenia lękowe wśród osób upośledzonych umysłowo występują
bardzo często, jednak ze względu na szerokie spektrum ich symptomów często mogą pozostawać niezdiagnozowane. Do bardzo charakterystycznych objawów zaburzeń lękowych w omawianej grupie osób zalicza się zachowania
o charakterze agresywnym, autoagresywnym, agitacyjnym i kompulsywnym.
Przejawem może być tu także powtarzający się krzyk lub płacz, bezsenność
(King 2010), podwyższona aktywność, czy też labilność emocjonalna. Istotne
jest, że w zakresie zaburzeń lękowych osoby niepełnosprawne intelektualnie
bardzo często doświadczają także ataków paniki, zespołu stresu pourazowego
– posttraumatic stress disorder (PTSD), zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
oraz prostych fobii np. lęku przed ciemnością (Stavrakaki, Lunsky 2010).
Wśród wymienionych do szczególnie trudnych w zakresie postawienia trafnej diagnozy zalicza się przejawiające się natrętnymi myślami i działaniami – zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Podobnie jak w przypadku innych
zaburzeń ich źródło i przebieg zależą od stopnia odchylenia od intelektualnej
normy, jak również podłoża samego upośledzenia.
U jednostek głęboko upośledzonych wysoce kłopotliwe jest tym samym określenie czy występujące symptomy są sensu stricto kompulsjami czy
też wchodzą one w zakres czynności stereotypowych. Sytuacja wydaje się
łatwiejsza w przypadku lżejszych stopni upośledzenia. Szczególnym i jednocześnie bardzo charakterystycznym objawem kompulsji jest tu bowiem pojawianie się negatywnych emocji, takich jak: złość czy agresja, w momencie,
gdy inna osoba próbuje powstrzymać przed ich wykonaniem (Bobińska, Gałecki 2010).
90
ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA...
Wyraźnie podkreślić należy również, że u osób niepełnosprawnych intelektualnie nasilenia wszelkiego typu zaburzeń lękowych wyjątkowo często
uwarunkowane są determinantami środowiskowymi. Jak podkreśla Cierpiałkowska (2011), osoby upośledzone umysłowo niejednokrotnie zmierzyć się
muszą z przerastającymi je oczekiwaniami oraz negatywną oceną społeczną.
Aspekty te w połączeniu z wyraźnie ograniczonymi umiejętnościami prawidłowego spostrzegania i dokonywania właściwej oceny wielu zjawisk świata
zewnętrznego w konsekwencji prowadzą do uruchamiania nieadekwatnych
reakcji.
Z a b u r z e nia kontroli im pulsów i z a bur z e nia z a c howa nia
Nie ulega wątpliwości, iż intelektualna niepełnosprawność obok
wielu szeroko pojmowanych konsekwencji niesie ze sobą również większą
podatność na zaburzenia zachowania. Bartkowicz (1995) niejako na potwierdzenie tej tezy podkreśla, że wśród osób lekko upośledzonych umysłowo często zaobserwować można takie charakterystyczne zachowania, jak: konflikty
z innymi osobami, reagowanie negatywnymi emocjami w sytuacjach trudnych, czy też wybuchy gniewu. Oprócz niekontrolowanych przejawów złości, u osób niepełnosprawnych umysłowo pojawiają się ponadto zaburzenia
w zakresie jedzenia i picia, niewłaściwe zachowania seksualne oraz destrukcyjne, w tym szczególnie powszechne zachowania agresywne i autoagresywne (Bobińska, Gałecki 2010).
Dążąc do swoistego usystematyzowania opisywanych tu zaburzeń,
zaznaczyć należy, że zakres afektywny osób niepełnosprawnych intelektualnie jest wyjątkowo różnorodny. Jak zwraca uwagę Hołyst (2009), wśród osób
dotkniętych tego typu niepełnosprawnością wyróżnić można dwie zasadnicze
grupy. Pierwszą z nich stanowią jednostki przejawiające zbyt duże pobudzenie (tzw. eretyczne), z kolei drugą osoby w zbyt dużym stopniu zahamowane
– apatyczne. Ponadto do zasadniczych cech, jakimi można scharakteryzować
osoby upośledzone (szczególnie w stopniu lekkim) mających wpływ na przejawiany przez nie zakres afektywny należą, m.in.: ograniczenia uczuciowości
wyższej, egocentryczne i egoistyczne nastawienie, niższy krytycyzm, podatność na manipulację oraz skłonność do obserwacyjnego naśladowania innych
osób. Jak podkreśla wspomniany autor, to właśnie tego typu cechy stanowią podłoże wszelkich działań i zachowań, a bezpośrednio wyrażane reakcje
emocjonalne mają tu znaczenie kluczowe.
91
MAŁGORZATA ORZEŁ
Warto również wspomnieć, że szeroki zakres zaburzeń zachowania
u osób upośledzonych umysłowo może być także rezultatem uwarunkowań
społecznych bądź też wynikać bezpośrednio z doświadczanych przez nie chorób, w tym psychicznych. Mogą one ponadto przebiegać w bardzo zróżnicowany sposób (Bobińska, Gałecki 2010). Krótki opis najbardziej powszechnych dla charakteryzowanego tu kryterium zaburzeń znajduje się poniżej.
A g r e sj a i autoagresja
Zachowania o charakterze destrukcyjnym u osób upośledzonych
umysłowo w dużej mierze przejawiają się agresją oraz działaniami skierowanymi na samego siebie (autoagresja, samouszkodzenia). Jak stwierdzili
Tsiouris i in. (2011), problem agresywnego zachowania przejawia 30 – 60 %
osób niepełnosprawnych intelektualnie. Uwzględniając ową powszechność,
stwierdzić należy, iż agresja w opisywanej grupie stanowi problem wysoce
istotny. Staje się on tym bardziej poważny im szersze spektrum związanych
z nim konsekwencji uwzględnimy. Wg Benson i Havercamp (2010) u osób
upośledzonych umysłowo wszelkie działania o charakterze agresywnym poza
bezpośrednimi szkodami fizycznymi, wyraźnie wpływają również na możliwości jednostki w zakresie funkcji poznawczych i społecznych, tj. koncentracji uwagi, uczenia się czy chociażby społecznego radzenia sobie (szczególnie
w przypadku lekkiego stopnia upośledzenia). Odbiegając jednak nieco od samych konsekwencji, szczególną uwagę zwrócić należy na zasadnicze podłoże zachowań agresywnych w omawianej grupie osób. Agresja u niepełnosprawnych intelektualnie nie zawsze ma bowiem uwarunkowania sensu
stricte biologiczne. Powszechne jest przekonanie, iż zachowania agresywne
w opisywanej grupie osób mogą być także zachowaniem wyuczonym (Benson, Havercamp 2010). Jak uważa Hołyst (2009), znaczącą rolę w podejmowaniu przez osobę upośledzoną umysłowo działań o charakterze agresywnym
odgrywa jej otoczenie i zachodzące w nim interakcje społeczne. Dokładniej
rzecz ujmując, wg wspomnianego autora specyficzne postawy, które przejawiane są względem osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym często
postawy charakteryzujące się nadmierną ochroną, wyręczaniem bądź też
niejednokrotnie opierające się (nie zawsze świadomie) na współczuciu i litości wyzwalają w jednostce negatywne emocje, których efektem jest właśnie
agresja. Oczywiście podłoże frustracji zależy głównie od stopnia upośledzenia oraz zakresu ograniczeń i potrzeb z nim związanych. Tak więc w lżejszych stopniach intelektualnej niepełnosprawności przyczyną doświadczania
92
ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA...
stanów frustracyjnych może być zaniżona samoocena lub brak doświadczania
poczucia niezależności, podczas gdy u osób głębiej upośledzonych taki stan
może być rezultatem chociażby niezaspokojonych podstawowych potrzeb.
Nie należy także zapominać, że agresja u osób upośledzonych niezależnie od
stopnia, może wynikać ponadto z doświadczanego bólu fizycznego, niewłaściwej temperatury, hałasu czy chociażby zbyt dużego zatłoczenia w swoim
otoczeniu (Bobińska, Gałecki 2010). Dodatkowo nie bez znaczenia pozostają
tu również niewłaściwe traktowanie oraz stosowanie szeroko pojętej przemocy.
W zakresie zachowań agresywnych stosowanych przez osoby niepełnosprawne intelektualnie szczególną rolę odgrywa wspomniana już autoagresja. Jak podają Benson i Havercamp (2010), wszelkiego typu zachowania
agresywne skierowane na własną osobę (w tym stosowane najczęściej przez
osoby upośledzone umysłowo – samouszkodzenia) stanowią wyuczoną reakcję instrumentalną, która utrwalana jest pozytywnymi wzmocnieniami społecznymi bądź też zakończeniem działania bodźców negatywnych. Co więcej przy doszukiwaniu się uwarunkowań zachowań autoagresywnych u osób
niepełnosprawnych umysłowo uwzględnić należy także fakt, iż mogą one
stanowić swoisty sposób dostarczenia stymulacji zmysłowej, dotykowej, słuchowej, czy też wzrokowej. Podkreślić należy więc wyraźnie, że zachowania
agresywne i autoagresywne, w tym działania polegające na samouszkodzeniach mogą mieć nie tylko podłoże organiczne, ale mogą być również uwarunkowane społecznie i środowiskowo (Babiker, Arnold, 2003).
Z a c h o w ania suicydalne
Jak już wspomniano, autoagresja obejmuje swoim zasięgiem nie tylko samouszkodzenia, ale także próby samobójcze i samobójstwa. Oczywiście
u osób upośledzonych umysłowo tego typu zachowania nie występują tak
często, jak wśród osób w normie intelektualnej, są one jednak również obserwowalne.
Podkreślenia wymaga tutaj fakt, że niższe funkcje intelektualne oraz
ograniczone funkcje poznawcze na ogół wysoce utrudniają nie tylko przeprowadzenie próby samobójczej, ale uniemożliwiają także jej zaplanowanie
i przede wszystkim samo rozpoznanie u siebie potrzeby targnięcia się na
własne życie. Nie ulega jednak wątpliwości, że im lżejszy stopień intelektualnej niepełnosprawności, a tym samym wyższy poziom funkcji poznawczych,
tym ryzyko podjęcia zachowania suicydalnego wzrasta. Co istotne do czynników, które potęgują wystąpienie zachowania suicydalnego zalicza się, m.in.:
93
MAŁGORZATA ORZEŁ
różne formy doświadczanej przemocy (w tym również na tle seksualnym),
niedostateczne wsparcie zarówno ze strony osób najbliższych, jak i społeczne, zaburzenia emocjonalne w tym obniżony nastrój, jak również narażenie
na sytuacje stresujące i wywołujące lęk. Warto także zaznaczyć, że w grupie
osób upośledzonych umysłowo to mężczyźni częściej podejmują próby samobójcze, a sposób ich przeprowadzenia jest mniej dynamiczny niż wśród
jednostek z populacji będącej w normie intelektualnej (Bobińska, Gałecki,
2010).
Z a b u r z e n ia adaptacyjne
Zaburzenia adaptacyjne u osób niepełnosprawnych intelektualnie są
wysoce specyficzne, szczególnie z powodu przejawiania elementów charakterystycznych zarówno dla zaburzeń lękowych, jak i depresji. Przyjmuje się,
że zaburzenia adaptacyjne stanowią emocjonalne lub zachowaniowe objawy,
które powstają w efekcie oddziaływania konkretnego czynnika psychospołecznego. Do najważniejszych przyczyn zalicza się tu sytuacje oraz wydarzenia trudne, które stanowią dla jednostki upośledzonej zbyt duże obciążenie
psychiczne. Co istotne nie musi być to sytuacja doświadczana przewlekle,
czasami wystarczy tu wyłącznie jednostkowe, przerastające możliwości psychiczne danej osoby wydarzenie. Ważne jest również, że zaburzenia adaptacyjne mogą współwystępować z niższym nastrojem, lękiem, zaburzeniami
emocji i zachowania, jak też przybierać formy niespecyficzne. Najważniejsze jest jednak, iż w zakres symptomatologii zaburzeń adaptacyjnych u osób
upośledzonych umysłowo wchodzą: zachowania agresywne, autoagresywne,
niepokój, zaburzeniami snu i jedzenia, jak też skargi somatyczne (Stavrakaki,
Lunsky 2010).
Poza wyżej opisanymi grupami zaburzeń, warto zaznaczyć, że u osób
upośledzonych umysłowo mogą pojawić się również psychozy (King 2010)
oraz dewiacje seksualne (Cierpiałkowska 2011).
94
ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA...
ZNACZENIE REWALIDACJI I TERAPII W FUNKCJONOWANIU
OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO
Punktem wyjścia w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
które dodatkowo cierpią na współwystępujące zaburzenia towarzyszące musi
stać się szeroko zakrojona, wielospecjalistyczna diagnostyka. Szczególnie
istotne jest to ponadto, żeby oddziaływania diagnostyczne nie ograniczały
się tylko i wyłącznie do współpracy psychiatrów, psychologów, pedagogów
czy terapeutów, ale poszerzone zostały również o opinie i refleksje członków
rodziny oraz wszelkich opiekunów zajmujących się na co dzień osobą
upośledzoną (Cooper, Holland 2010). Ze względu na szerokie spektrum
deficytów poznawczych i komunikacyjnych jednostek niepełnosprawnych
intelektualnie opinia osób trzecich, a przy tym ujęcie szerokiego kontekstu
najbliższego otoczenia wydaje się mieć tu znaczenie niepodważalne. Ponadto
równie istotnym aspektem, odgrywającym szczególną rolę dla osiągnięcia
pozytywnych rezultatów wobec wszelkich kierowanych względem jednostki
upośledzonej oddziaływań jest rozpoznanie i uwzględnienie przejawianych
przez nią potrzeb, jak również możliwości i sposobów ich zaspokajania. Jak
uważa Cierpiałkowska (2011), są one nierozerwalnie związane z podatnością
na kierowane wobec niej oddziaływania.
Jak podkreśla Całkiewicz (2009), w pracy rewalidacyjnej z osobami
upośledzonymi umysłowo dążyć należy przede wszystkim do:
– Zapobiegania pogłębianiu się istniejących ograniczeń.
– Leczenia, usprawniania i stymulowania uszkodzonych funkcji.
– Kompensacji uszkodzonych narządów.
– Korekcji zaburzeń sfery intelektualnej i motorycznej.
– Wzmacniania adaptacji społecznej.
Powyższe sposoby oddziaływań nie ujmują jednak pracy z osobami
niepełnosprawnymi intelektualnie w sposób wyczerpujący. Biorąc bowiem
pod uwagę szereg zaburzeń dodatkowych, z którymi osoby upośledzone
muszą zmierzyć się w swoim codziennym funkcjonowaniu pojawia się tu
również potrzeba uwzględnienia leczenia farmakologicznego, jak również
terapii całego systemu rodzinnego (Cierpiałkowska 2011).
Niepełnosprawność intelektualna niesie ze sobą szereg ograniczeń
w każdej sferze życia. Mogą to być ograniczenia wynikające z samego
upośledzenia i jego uwarunkowań, jak również pojawiające się w wyniku
95
MAŁGORZATA ORZEŁ
nieprawidłowych oddziaływań społecznych i kulturowych. Niezależnie jednak
od podłoża, najistotniejszy jest tu fakt, iż wiele jednostek upośledzonych
umysłowo, poza wpisanymi w ich niepełnosprawność ograniczeniami,
w codziennym życiu dodatkowo musi zmierzyć się także z szerokim spektrum
zróżnicowanych problemów natury psychicznej, które mają negatywny
wpływ nie tylko na samą jej osobę, lecz także na całe otoczenie społeczne,
w którym przyszło jej funkcjonować. Właściwe rozpoznanie mechanizmów
psychologicznych osób upośledzonych, jak również poznanie powstających
w ich zakresie zaburzeń powinno więc stać się punktem wyjścia dla
prowadzenia odpowiedniego leczenia, terapii i niesienia wszelkiej pomocy
zarówno w środowisku rodzinnym, jak i placówkach opieki specjalistycznej.
Bibliografia:
Babiker G., Arnold L., 2003 – Autoagresja mowa zranionego ciała. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk: 83 – 85.
Benson B. A., Havercamp S. M., 2010 – Podejście behawioralne w leczeniu: zasady
i praktyka. W: N. Bouras, G. Holt, (red.): Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, s. 326 – 332.
Bobińska K., Gałecki P., 2010 – Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych umysłowo. Continuo, Wrocław, s. 5 – 28.
Całkiewicz M., 2009 – Kryminalistyczne badania patologicznego pisma ręcznego. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 168 – 176.
Carson C. R., Butcher J. N., Mineka S., 2003 – Psychologia zaburzeń. vol.2. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk: 770 – 779.
Cierpiałkowska L., 2011 – Psychopatologia. Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa, s. 174 – 194.
Cooper S-A., Holland A. J., 2010 – Otępienie i zły stan zdrowia psychicznego u starszych osób niepełnosprawnych intelektualnie. W: N. Bouras, G. Holt (red.): Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, s. 177 – 181.
Hołyst B., 2009 – Psychologia kryminalistyczna. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa, s. 648 – 663.
King B., 2010 – Psychofarmakologia u osób niepełnosprawnych intelektualnie.
W: N. Bouras, G. Holt (red.): Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie. Elsevier
Urban & Partner, Wrocław, s. 346 – 358.
Kishore M. T., Nizamie S. H., Nizamie A., 2005 – The behavioural profile of psychiatric
disorders in persons with intellectual disability. In: Journal of Intellectual Disability Research. vol. 49, part 11, p. 852 – 857.
96
ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA...
Lausch – Żuk J., 2002 – Pedagogika osób z umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym. W: W. Dykcik, Pedagogika specjalna. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 149 – 151.
Lisik M. Z., Janas-Kozik M., Krupka – Matuszczyk I., Sieroń A. L., 2011 – Zespół łamliwego chromosomu X – problem dziecka i rodziców. W: Psychiatria Polska. Tom XLV, nr 3.
Mantry D., Cooper S.-A., Smiley E., Morrison J., Allan L., Williamson A., Finlayson J.,
Jackson A., 2008 – The prevalence and incidence of mental ill – health in adults with Down syndrome. In: Journal of Intellectual Disability Research. vol. 52, part 2, p. 141 – 155.
Misztal H., 1976 – Badanie analizy i syntezy wzrokowej u uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. W: Z. Sękowska (red.): Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki upośledzonych. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 52 – 53.
Mohr C., Costello H., 2010 – Narzędzia badania stanu psychicznego i oceny jego zmian.
W: N. Bouras, G. Holt (red.): Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie. Elsevier Urban & Partner, Wrocław,
s. 26 – 30.
Olszak A., 1995 – Rola rodziny w życiu dziecka głębiej upośledzonego umysłowo.
W: M. Chodkowska, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Wydawnictwo
Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin, s. 71 – 74.
Pickard M., Robertson D. 2010 – Neuroobrazowanie a niepełnosprawność intelektualna. W: N. Bouras, G. Holt (red.): Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
u osób niepełnosprawnych intelektualnie. Elsevier Urban & Partner, Wrocław,
s. 282 – 284.
Pużyński S., Wciórka J., 1998 – Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń
zachowania w ICD – 10. Badawcze kryteria diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków – Warszawa, s. 128.
Pużyński S., Wciórka J., 2000 – Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń
zachowania w ICD – 10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków – Warszawa,
s. 189 – 192.
Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L., 2003 – Psychopatologia. Wydawnictwo Zysk i Z-ska, Poznań, s. 354 – 360.
Sękowska Z., 1976 – Dziecko upośledzone umysłowo. W: Z. Sękowska (red.): Wybrane
zagadnienia z psychologii i pedagogiki upośledzonych. Wydawnictwo UMCS, Lublin,
s. 16 – 18.
Sękowska Z., 1985 – Pedagogika specjalna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 154 – 158.
Sękowska Z., 1998 – Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Wydawnictwo WSPS, Warszawa, s. 214 – 218.
97
MAŁGORZATA ORZEŁ
Stavrakaki Ch., Lunsky Y., 2010 – Depresja, lęk i zaburzenia adaptacyjne u osób niepełnosprawnych intelektualnie. W: N. Bouras, G. Holt (red.): Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Elsevier Urban & Partner, Wrocław, s. 123 – 138.
Sturmey P., 2010 – Diagnoza zaburzeń psychicznych u osób niepełnosprawnych intelektualnie. W: N. Bouras, G. Holt (red.): Zaburzenia psychiczne
i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Elsevier Urban & Partner, Wrocław, s. 13 – 15.
Tsiouris J. A., Kim S. Y., Brown W. T., Cohen I. L., 2011 – Association of aggressive
behaviours with psychiatric disorders, age, sex and degree of intellectual disability: a large – scale survey. In: Journal of Intellectual Disability Research. vol. 55, part 7, p. 636 – 649.
Wciórka J., 2008 – Kryteria diagnostyczne według DSM – IV – TR. Elsevier
Urban & Partner, Wrocław, s. 40 - 41.
Wyczesany J., 2002 – Pedagogika osób z lekkim upośledzeniem umysłowym.
W: W. Dykcik (red.): Pedagogika specjalna. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 137 – 140.
http://www.cytomegalia.com/ - zaczerpnięto dnia 14.06.2012r.
http://www.nowapediatria.pl/ - zaczerpnięto dnia 14.06.2012r.
SUMMARY
Mental and behavioral disorders in people with a mental retardation
Over the centuries, watched a different approach to the assessment,
recognition of the significance and the treatment of people with intellectual
disabilities. Accordingly also watched different approaches with respect to
any co-occurring with this type of disability both the physical and mental
abnormalities. Currently, there is no doubt that at the mentally handicapped
person may appear the same disorders, including mental health and behavior
as among those people who are in intellectual norm. Moreover, it is also
known that the risk of this type of disorders in the described group is 3-4
times higher in comparison to the general population. This is so the problem
very common and important.
In view of the fact that the primary goal in working with people with
intellectual disabilities is to provide them broad-based support for the treatment
and therapy, we can’t miss no problems as those which are associated with
their functioning like comorbid conditions. It should be noted that to the most
98
ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA...
common mental disorders and behavioral disorders which have an particular
importance in this regard, include: mood disorders, including very often
occurs in people with intellectual disabilities- depression, anxiety disorders,
impulse control and behavior disorders, which also include aggression, selfinjury as well as suicidal behavior. Important are adaptive disorders also.
In terms of this type of problems, it seems necessary not only the
accurate knowledge of their sources or the characteristics. These issues need
to be extended to knowledge of the course of psychological mechanisms
which seems to be necessary to identification of functioning people with
disabilities and to help of better understanding of their disorder. This kind of
information should be a starting point for conducting appropriate treatment,
care and assistance to people with intellectual disabilities, both in the family
and specialized care facilities.
99
Download