Wzór umowy - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

advertisement
Kolor czerwony – zapisy wariantowe
WZÓR
UMOWA POŻYCZKI
Nr ....................
zawarta w Opolu dnia ….……………… 20…. r. pomiędzy:
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
z siedzibą w Opolu przy ul. Krakowskiej 53, reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu
-…………………………….,
Zastępcę Prezesa Zarządu
-…………………………….,
lub
Zastępcę Prezesa Zarządu
Zastępcę Prezesa Zarządu
-…………………………….,
-…………………………….,
zwanym dalej „POŻYCZKODAWCĄ”,
a ..................................................., PESEL ........................, nazwa i numer dokumentu
tożsamości ................, zamieszkałym w .......... przy ulicy ....................,
oraz
..................................................., PESEL ........................, nazwa i numer dokumentu
tożsamości ................, zamieszkałym w .......... przy ulicy ....................,
zwanym/zwanymi dalej „POŻYCZKOBIORCĄ”
1.
2.
3.
4.
5.
§1
Pożyczkodawca, działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), udziela Pożyczkobiorcy na jego
wniosek złożony w dniu ......................... (ostatnie uzupełnienie z dnia …………….. r.)
pożyczki w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim
dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - część .... - ......." (zwanego dalej
Programem) do kwoty ................... zł (słownie: .............................. złotych) na
dofinansowanie zadania: „.................”.
Oprocentowanie pożyczki strony ustalają na 0,4 stopy redyskontowej weksli,
obwieszczanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 2,5%
w stosunku rocznym.
Jeżeli wartość kosztów kwalifikowanych zadania, ustalona na podstawie rozliczenia
końcowego, będzie niższa od wartości wymienionej w § 2 ust. 1 umowy, wysokość
pożyczki ulegnie obniżeniu w ten sposób, że jej kwota nie przekroczy 95% ostatecznej
wartości kosztów kwalifikowanych, ustalonej na podstawie dokumentów przedłożonych
do rozliczenia zgodnie z § 3 ust. 2 umowy.
W przypadku niewykorzystania przez Pożyczkobiorcę całej przyznanej kwoty pożyczki
- co wynikać będzie z pełnego rozliczenia zadania, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 13 przypadające do spłaty raty pożyczki, określone w § 4 ust. 5, zostaną obniżone o kwotę
niewykorzystaną, poprzez zmniejszenie wielkości ostatnich rat.
Pożyczka, o której mowa w §1 ust 1 umowy, stanowi pomoc publiczną w rozumieniu
art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jest to pomoc de minimis
1
Kolor czerwony – zapisy wariantowe
w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis, w wysokości ........................ zł w przeliczeniu na ekwiwalent
dotacji brutto.
1.
2.
3.
4.
1.
§2
Pożyczkobiorca zobowiązuje się przeznaczyć pożyczkę na finansowanie zadania,
o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, którego planowany koszt wynosi ..........................
zł (słownie: ............................... złotych), w tym koszty kwalifikowane: ..........................
zł (słownie: ........................ złotych).
W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty w terminie do …………….. efekt
rzeczowy i ekologiczny:
1)
efektem rzeczowym jest wykonanie:

..............................

.............................

.............................
w
budynku
jednorodzinnym/lokalu
mieszkalnym
położonym
w ……………………., ul. ……, spełniających wymagane standardy techniczne
określone w Programie;
2)
efektem ekologicznym jest ograniczenie niskiej emisji do atmosfery (niepotrzebne
wykreślić lub dopisać właściwe):

pyłu - .......... Mg/r.,

SO2 - ......... Mg/r.,

CO2 - ......... Mg/r.,

NOx - ......... Mg/r.,
oraz zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło na potrzeby ogrzewania o…….GJ/r.
Uzyskanie efektu rzeczowego i ekologicznego zostanie udokumentowane
protokołem/protokołami końcowego bezusterkowego odbioru robót/elementu robót lub
odbioru robót z usterkami nie wpływającymi na prawidłowe ocieplenie budynku
i eksploatację całej instalacji grzewczej. Datę sporządzenia protokołu dla ostatniego
elementu robót uznaje się za termin zakończenia zadania i uzyskania efektu rzeczowego
i ekologicznego.
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do terminowej realizacji i rozliczenia zadania.
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spełnienia wszystkich warunków niezbędnych do
wypłaty pożyczki/wszystkich transz pożyczki oraz przedłożenia pozwolenia na
użytkowanie obiektu wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego lub
zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy - bez
sprzeciwu lub innego dokumentu uprawniającego do użytkowania wykonanego
elementu zadania w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia zadania,
tj. do dnia ................
§3
Kwota pożyczki zostanie przelana:
1)
na rachunek bankowy wykonawców, którzy na podstawie odrębnych umów
z Pożyczkobiorcą realizują zadanie lub jego element, prowadzony dla:
a)
……………… (nazwa, nr NIP, siedziba) w banku ………………
nr rachunku …………………… - za wykonanie .................
b)
……………… (nazwa, nr NIP, siedziba) w banku ………………
nr rachunku …………………… - za wykonanie .................
2
Kolor czerwony – zapisy wariantowe
……………… (nazwa, nr NIP, siedziba) w banku ………………
nr rachunku …………………… - za wykonanie .................,
2)
na rachunki bankowe wykonawców wskazane w fakturach - w przypadku, gdy
w umowach z wykonawcami nie wskazano danych dotyczących numerów
rachunków bankowych wykonawców,
3)
na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy prowadzony w banku ……………………
nr rachunku ………………… jako refundacja poniesionych przez niego kosztów.
W przypadkach, o których mowa w pkt 1 i 2 Pożyczkodawca przekaże Pożyczkobiorcy
pisemną informację o terminach i kwotach pożyczki przekazanej na rachunki
wykonawców.
Podstawą wypłaty pożyczki lub jej transzy jest złożenie przez Pożyczkobiorcę
następujących dokumentów (właściwych dla rozliczanego elementu zadania):
1)
wniosku o wypłatę pożyczki,
2)
kopii umów z wybranymi wykonawcami,
3)
w przypadku kotłów na biomasę ważnego certyfikatu wykonawcy instalacji,
wystawionego przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, zgodnie z art. 136
ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, potwierdzającego uprawnienia
zawodowe wykonawcy instalacji,
4)
dokumentu potwierdzającego demontaż lub trwałe odłączenie starego źródła
ciepła w budynku/lokalu objętym zadaniem, zawierającego informacje o terminie
i liczbie trwale odłączonych palenisk lub likwidacji kotłowni na paliwo stałe starej
generacji,
5)
kopii protokołu/protokołów odbioru częściowego lub końcowego każdego
elementu przedsięwzięcia będącego przedmiotem odrębnej umowy (wg wzoru
protokołu odbioru obowiązującego dla Programu), finansowanego z raty
przypadającej do wypłaty,
6)
kopii faktur lub rachunków wystawionych przez wykonawców nie wcześniej niż
.........................., tj. w dniu złożenia wniosku o pożyczkę, opatrzonych klauzulą
„Wydatek dotyczy realizacji zadania pn. "......" w ramach umowy pożyczki nr .......
z dnia ........ Do zapłaty ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie ………….. zł”. Oryginały
faktur należy przedłożyć do wglądu wraz z wnioskiem o wypłatę pożyczki,
7)
dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty wykonawcom należnych kwot w przypadku refundacji poniesionych kosztów w postaci oryginałów potwierdzeń
dokonania przelewu drogą elektroniczną w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe lub kopii innych dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności,
8)
zdjęć przedstawiających budynek po wykonanej termomodernizacji (wszystkie
elewacje i pozostałe elementy - jeśli dotyczy),
9)
zdjęć przedstawiających zamontowany kocioł i instalacje w budynku
mieszkalnym,
10) kopii certyfikatów CE okien, drzwi i zamontowanego źródła ciepła - jeśli nie
zostały one dostarczone z wnioskiem o pożyczkę,
11) dla kotłów na paliwo stałe: certyfikatu spełnienia wymagań klasy 5, określonych
w normie PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe
z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważnej, wydany
przez niezależną jednostkę, posiadającą akredytację PCA (Polskiego Centrum
Akredytacji),
12) kopii umowy sprzedaży gazu z zakładem gazowniczym lub sprzedaży prądu
c)
2.
3
Kolor czerwony – zapisy wariantowe
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
z zakładem energetycznym (odpowiednio dla kotłów gazowych i pieców
elektrycznych),
13) kopii dokumentu potwierdzającego parametry zainstalowanego źródła ciepła,
niezbędne do potwierdzenia uzyskanego efektu rzeczowego i ekologicznego
przedsięwzięcia,
14) dla wypłaty ostatniej transzy pożyczki - pełnego końcowego rozliczenia
finansowego zadania z wykazaniem źródeł finansowania, sporządzonego wg
wzoru obowiązującego dla Programu.
W rozliczeniu należy uwzględnić tylko koszty uzasadnione i ściśle związane
z realizacją zadania objętego umową, uwzględniającego zakres rzeczowy określony
w § 2 ust. 2, tj. bez pozycji „VAT naliczony” oraz opłat z tytułu kar i odsetek za
zwłokę.
Dokumenty składane w formie kopii muszą być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez Pożyczkobiorcę lub osobę przez niego upoważnioną.
Wypłata pożyczki lub jej części nastąpi w jednej lub kilku transzach do dnia ..................
Warunkiem wypłaty kolejnej transzy pożyczki jest uiszczenie przez Pożyczkobiorcę
należnych odsetek, określonych w § 4 ust. 1.
Wypłata pożyczki lub jej transzy w terminie określonym w ust. 3 nastąpi pod
warunkiem przedłożenia Pożyczkodawcy określonych w ust. 2 dokumentów w terminie
co najmniej 14 dni przed datą wypłaty.
W przypadku przedłożenia wymienionych w ust. 2 dokumentów później niż na 14 dni
przed planowanym terminem wypłaty, wypłata pożyczki lub jej transzy może nastąpić
odpowiednio później.
Na wniosek Pożyczkobiorcy pożyczka lub jej poszczególne transze mogą być
wypłacone w terminie wcześniejszym niż określony w ust. 3. o ile sytuacja finansowa
Pożyczkodawcy na to pozwoli.
Wypłata pożyczki lub jej transzy może zostać wstrzymana, mimo spełnienia przez
Pożyczkobiorcę warunków określonych w ust. 2 i ust. 5 w razie stwierdzenia
nieprawidłowości w przedłożonych dokumentach - do czasu wyjaśnienia spornych
kwestii. Wstrzymanie wypłaty wymaga pisemnego poinformowania Pożyczkobiorcy.
Pożyczkodawca nie ponosi skutków wstrzymania wypłaty, o którym mowa w ust. 7.
Jeżeli wypłacona kwota pożyczki przekroczy 95% ostatecznych kosztów
kwalifikowanych zadania ustalonych na podstawie dokumentów przedłożonych do
rozliczenia zgodnie z § 3 ust. 2 umowy, to wypłacona ponad tę wartość nadwyżka
postawiona zostanie w stan natychmiastowej wymagalności. Za okres od dnia wypłaty
pożyczki lub jej części powodującej nadwyżkę, do dnia jej zwrotu na rachunek
bankowy Pożyczkodawcy, naliczone zostaną ustawowe odsetki.
W przypadku określonym w ust. 9 - przypadające do spłaty raty pożyczki, określone
w § 4 ust. 5, zostaną obniżone o kwotę spłaconej nadwyżki, poprzez zmniejszenie
wielkości ostatnich rat.
§4
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do dokonania spłaty pożyczki i należnych odsetek
w terminach określonych w ust. 3 i 5.
Odsetki należne Pożyczkodawcy naliczane są za każdy dzień kalendarzowy korzystania
z pożyczki, licząc od dnia jej udzielenia, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego
Pożyczkodawcy kwotą pożyczki lub jej pierwszą transzą.
Odsetki należne Pożyczkodawcy płatne są w okresach miesięcznych. Zapłata następuje
zgodnie z otrzymaną notą odsetkową - przesyłaną przez Pożyczkodawcę drogą
elektroniczną na adres ......../drogą pocztową na adres ................ - do 10 dnia każdego
4
Kolor czerwony – zapisy wariantowe
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
1.
miesiąca następującego po miesiącu, za który naliczono odsetki.
Strony ustalają, że odsetki naliczone od kwoty pożyczki nie ulegają kapitalizacji.
Strony ustalają następujący sposób spłaty pożyczki:
I
rata w kwocie
do dnia
r.
II
rata w kwocie
do dnia
r.
III rata w kwocie
do dnia
r.
IV rata w kwocie
do dnia
r.
V
rata w kwocie
do dnia
r.
VI rata w kwocie
do dnia
r.
VII rata w kwocie
do dnia
r.
VIII rata w kwocie
do dnia
r.
IX rata w kwocie
do dnia
r.
lub
.............. rat płatnych do 20-go dnia każdego kolejnego miesiąca:
 I rata w kwocie ................. zł - płatna do ................ r,
 kolejne ........... rat w kwocie ................. zł każda.
Termin spłaty ostatniej raty przypada na .................... r.
Za dzień dokonania spłaty należności, o których mowa w ust. 1, uważa się dzień
uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy kwotami przypadającymi do zapłaty.
Strony umowy ustalają, że w przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę
warunków umowy, Pożyczkodawca może zaliczyć dokonane wpłaty na poczet
przysługujących mu należności w następującej kolejności:
1)
koszty windykacyjne i inne opłaty poniesione przez Pożyczkodawcę za
Pożyczkobiorcę;
2)
przeterminowane odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki i odsetki karne,
o których mowa w § 5 ust. 1;
3)
pożyczka (kapitał).
W przypadku zlecenia przez Pożyczkodawcę prowadzenia windykacji przysługujących
mu od Pożyczkobiorcy należności wynikających z niniejszej umowy podmiotowi
zewnętrznemu, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich poniesionych
przez Pożyczkodawcę kosztów z tym związanych.
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do dokonania spłaty pożyczki i należnych odsetek na
rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu Nr 22 1130
1219 0000 0060 1120 0007 lub inny rachunek wskazany pisemnie przez
Pożyczkodawcę.
Pożyczka może zostać częściowo umorzona na zasadach i warunkach określonych
w pkt 7.3 i 13 części ogólnej Programu.
§5
Strony postanawiają, że za każdy dzień opóźnienia w spłacie pożyczki lub jej rat,
Pożyczkodawca naliczy Pożyczkobiorcy odsetki karne w wysokości stosowanej jak
w razie nieuiszczenia w terminie podatków, tj. jak od zobowiązań podatkowych.
Odsetki za czas opóźnienia nalicza się za okres od następnego dnia po upływie terminu
płatności należności do dnia dokonania zapłaty włącznie na rachunek bankowy
Pożyczkodawcy.
§6
Umowa pożyczki może być wypowiedziana w każdym terminie, a niespłacona kwota
postawiona wraz z odsetkami w stan natychmiastowej wymagalności, w razie
5
Kolor czerwony – zapisy wariantowe
2.
3.
4.
5.
6.
wystąpienia następujących okoliczności:
1)
opóźnienia w spłacie pożyczki lub odsetek należnych Pożyczkodawcy
przekraczającego 30 dni licząc od terminu spłaty pożyczki, jej raty lub odsetek
określonych w niniejszej umowie,
2)
wykorzystania pożyczki lub jej raty niezgodnie z przeznaczeniem określonym
w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy,
3)
nieprzystąpienia przez Pożyczkobiorcę do realizacji zadania przed planowanym
dniem wypłaty pożyczki, określonym w § 3 ust. 3 lub odstąpienia od realizacji
całości lub części zadania, na które pożyczka została udzielona,
4)
niezakończenia zadania w terminie określonym w § 2 ust. 2,
5)
niezapewnienia, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jednak co najmniej
przez trzy lata od terminu zakończenia zadania, trwałości tego zadania rozumianej
jako utrzymanie jego osiągniętych efektów: rzeczowego i ekologicznego,
6)
odmowy poddania się kontroli Pożyczkodawcy, o której mowa w § 7 pkt 1)
umowy lub utrudniania jej przeprowadzenia, w tym nieudzielania wyczerpujących
wyjaśnień, a także braku realizacji zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 7
pkt 2) umowy;
7)
stwierdzenia w wyniku kontroli realizacji zadania przez Pożyczkodawcę, że
informacje zawarte we wniosku, na podstawie którego udzielono pożyczki
i zawarto niniejszą umowę lub dokonano wypłaty pożyczki, są niezgodne z
dokumentami źródłowymi Pożyczkobiorcy lub niezgodne ze stanem
rzeczywistym - w szczególności dotyczy to terminów, kosztów realizacji oraz
kwot i źródeł finansowania zadania, a także oświadczeń Pożyczkobiorcy
wymienionych w § 12 niniejszej umowy;
8)
uzgadniania zmian warunków umowy z przyczyn spowodowanych przez
Pożyczkobiorcę trwającego dłużej niż 30 dni;
9)
nieprzedstawienia Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę dokumentów, o których
mowa w § 3 ust. 2 oraz dokumentów wymienionych w § 7 pkt 3, 4 i 5;
10) stwierdzenia utraty zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy;
11) nieprzedstawienia lub nieterminowego przedstawienia Pożyczkodawcy przez
Pożyczkobiorcę dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 albo w § 11 ust. 3
(dot. cesji wierzytelności).
W razie wypowiedzenia umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Pożyczkobiorca ma
obowiązek zwrócić niespłaconą kwotę pożyczki wraz z odsetkami w terminie 14 dni
licząc od dnia doręczenia mu pisma wypowiadającego umowę.
W przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 1, 4 i 11 Pożyczkodawca może zażądać
natychmiastowego zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki, odsetek karnych, tj. jak od
zobowiązań podatkowych za czas opóźnienia, oraz naliczonych i niezapłaconych
odsetek z tytułu oprocentowania pożyczki w wysokości ustalonej w umowie.
W przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 Pożyczkodawca zażąda
natychmiastowego zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki wraz z odsetkami karnymi, tj.
jak od zobowiązań podatkowych.
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Pożyczkodawcy
o każdej zmianie danych Pożyczkobiorcy, w tym jego adresu oraz o zmianie osób
uprawnionych do reprezentowania Pożyczkobiorcy lub ich danych, w ciągu 14 dni od
daty dokonania zmiany.
Niezawiadomienie Pożyczkodawcy o zmianach, o których mowa w ust. 5 spowoduje, że
korespondencja Pożyczkodawcy będzie kierowana do Pożyczkobiorcy według danych
przedłożonych Pożyczkodawcy i będzie uważana za skutecznie doręczoną w dniu
pierwszego awizowania przesyłki poleconej wysłanej pod ostatni znany
6
Kolor czerwony – zapisy wariantowe
Pożyczkodawcy adres.
1.
2.
1.
2.
3.
§7
W okresie obowiązywania umowy (tj. od dnia jej zawarcia do dnia spłaty ostatniej raty
pożyczki wraz z należnymi odsetkami), jednak co najmniej w okresie trwałości zadania,
o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5:
1)
Pożyczkodawca ma prawo kontrolowania, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się
poddać tej kontroli i udzielać niezbędnych wyjaśnień w zakresie informacji i
dokumentów wykorzystanych do sporządzenia wniosku o udzielenie pożyczki, w
zakresie związanym z zabezpieczeniem zwrotności pożyczki oraz realizacji
zadania i trwałości osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych.
2)
Pożyczkobiorca zobowiązuje się stosować do zaleceń pokontrolnych wydanych
na podstawie przeprowadzonej kontroli.
3)
Pożyczkobiorca zapewni Pożyczkodawcy wgląd w dokumenty związane z
realizacją i użytkowaniem zadania, na które udzielono pożyczki, oraz udostępni
dokumenty związane z wykorzystaniem i spłatą pożyczki.
4)
Pożyczkobiorca na żądanie Pożyczkodawcy zobowiązuje się do sporządzenia,
uwierzytelnienia i wydania kopii wskazanych przez Pożyczkodawcę dokumentów
związanych z realizacją i przedmiotem umowy.
5)
Pożyczkobiorca na żądanie Pożyczkodawcy zobowiązuje się do okazywania
swoich dokumentów finansowych, niezbędnych do weryfikacji zdolności
kredytowej, jeżeli zajdzie taka konieczność.
W razie powzięcia przez Pożyczkodawcę informacji, że zadanie nie zostało
zrealizowane lub zrealizowane zostało z naruszeniem warunków umowy lub
postanowień Programu, a w szczególności, że informacje zawarte we wniosku, na
podstawie którego udzielono pożyczki i zawarto niniejszą umowę lub dokonano
wypłaty pożyczki, są niezgodne z dokumentami źródłowymi Pożyczkobiorcy albo
dokumenty przedstawione przez Pożyczkobiorcę są przerobione, podrobione lub
potwierdzają nieprawdę - przede wszystkim dotyczy to terminów, kosztów realizacji
oraz kwot i źródeł finansowania zadania:
1)
w okresie poprzedzającym wypłatę pożyczki - Pożyczkodawca zażąda od
Pożyczkobiorcy niezwłocznych wyjaśnień i wstrzyma wypłatę pożyczki do czasu
uzyskania wyjaśnień lub wypowie umowę ze skutkiem natychmiastowym
zawiadamiając o tym Pożyczkobiorcę na piśmie,
2)
w okresie trwałości zadania Pożyczkodawca zażąda od Pożyczkobiorcy
niezwłocznych wyjaśnień, a w razie ich nieuzyskania lub przedłożenia przez
Pożyczkobiorcę wyjaśnień niewystarczających, Pożyczkodawca
może
wypowiedzieć umowę z jednoczesnym żądaniem zwrotu kwoty pożyczki wraz z
odsetkami karnymi, tj. jak od zobowiązań podatkowych.
§8
Pożyczkobiorca zobowiązuje się dostarczyć Pożyczkodawcy nie później niż w dniu
złożenia wniosku o wypłatę pożyczki/I transzy pożyczki dokumenty potwierdzające
skuteczne ustanowienie zabezpieczenia jej spłaty, wymienione w § 10 ust. 1.
W razie dostarczenia dokumentów wymienionych w ust. 1 po upływie terminu
wskazanego w ust. 1, pożyczka/I transza pożyczki zostanie przekazana w terminie
14 dni, licząc od daty dostarczenia tych dokumentów.
W przypadku niedostarczenia dokumentów wymienionych w ust. 1 w terminie 30 dni
od dnia złożenia wniosku o wypłatę pożyczki/I transzy pożyczki, umowa niniejsza
ulega rozwiązaniu.
7
Kolor czerwony – zapisy wariantowe
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
§9
Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń umowy w razie wystąpienia okoliczności
zmieniających warunki realizacji zadania, na które Pożyczkobiorca, pomimo
zachowania należytej staranności, nie miał wpływu.
Zmiana warunków niniejszej umowy w zakresie kwoty pożyczki, okresu kredytowania i
formy zabezpieczenia oraz zmiana warunków umowy poręczenia lub gwarancji
wymaga pisemnej zgody udzielającego poręczenie.
§ 10
Strony ustalają następujące formy zabezpieczenia spłaty pożyczki i odsetek:
1)
obligatoryjne: weksel własny „in blanco” do kwoty ………………………
opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową Pożyczkobiorcy,
2)
dodatkowe:
 poręczenie wekslowe lub według prawa cywilnego innej osoby fizycznej,
 blokada środków na rachunku bankowym,
 przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej,
 hipoteka na nieruchomości z cesją polisy ubezpieczeniowej (dla wartości
nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie w formie hipoteki, określonej
w aktualnym operacie szacunkowym lub akcie notarialnym nie starszym niż 12
miesięcy, stosuje się wskaźnik zmniejszający max 0,5),
 zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie z cesją polisy ubezpieczeniowej (dla
wartości rzeczy zastawionej lub przewłaszczonej, określonej w aktualnej
wycenie, fakturze zakupu nie starszej niż 12 miesięcy lub polisie
ubezpieczeniowej stosuje się wskaźnik zmniejszający max.0,5),
 ....................
Niniejsza umowa jest ważna po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę zabezpieczenia
zwrotności kwoty pożyczki wraz z odsetkami umownymi.
§ 11
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do pisemnego informowania Pożyczkodawcy o każdej
zmianie banku lub numeru rachunku bankowego właściwego dla wypłaty pożyczki.
W razie utraty zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy albo utraty lub obniżenia się
realnej wartości złożonego przez niego zabezpieczenia - Pożyczkobiorca zobowiązuje
się do niezwłocznego zabezpieczenia zwrotu pożyczki w inny/dodatkowy, uzgodniony z
Pożyczkodawcą, sposób - pod rygorem wypowiedzenia umowy powodującego skutki
określone w § 6 ust. 4 umowy.
Co najmniej na 21 dni przed upływem terminu ważności umowy przelewu
wierzytelności określonej w § 10 ust. 1 pkt 2 Pożyczkobiorca zobowiązany jest do
podpisania nowej umowy cesji ……………….. pod rygorem wypowiedzenia umowy
pożyczki ze skutkiem określonym w § 6 ust. 4 umowy.
§ 12
Pożyczkobiorca oświadcza, że dysponuje wymaganym wkładem własnym na realizację
zadania, który stanowi różnicę pomiędzy kosztem całkowitym zadania a kwotą
pożyczki udzielonej na podstawie niniejszej umowy.
Pożyczkobiorca oświadcza, iż zawarcie niniejszej umowy i otrzymanie przewidzianego
umową dofinansowania w formie pożyczki nie narusza przepisów dotyczących pomocy
publicznej.
8
Kolor czerwony – zapisy wariantowe
3.
Pożyczkobiorca oświadcza, że podatek od towarów i usług VAT naliczony przy
realizacji niniejszego zadania jest jego kosztem/nie jest jego kosztem i nie będzie
/będzie odliczany od podatku należnego w rozliczeniu składanym do urzędu
skarbowego.
§ 13
Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę danych, w tym danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. 2015 r. poz.2153 z późn. zm.) w zakresie realizacji niniejszej umowy. Dane
osobowe przekazane przez Pożyczkobiorcę będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z wypłatą, rozliczeniem i ewentualnym umorzeniem pożyczki oraz
przekazywaniem na adres mailowy wskazany we wniosku informacji o terminie spłaty
kolejnej raty pożyczki. Dane stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 z późn.
zm.), podlegają udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie.
§ 14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
Miejscem wykonania umowy w postaci spłaty pożyczki i innych należności z nią związanych
jest siedziba Pożyczkodawcy.
§ 16
Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Pożyczkobiorca.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
§ 18
Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Pożyczkodawcy.
§ 19
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy
stanowi dowód jej zawarcia, dwa egzemplarze dla Pożyczkodawcy i jeden egzemplarz dla
Pożyczkobiorcy.
POŻYCZKOBIORCA
POŻYCZKODAWCA
9
Download