OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA kosztów wycofania z

advertisement
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
kosztów wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego
zmienione Aneksem nr 1
tekst jednolity
Postanowienia ogólne
§1
1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego
(zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA" Spółka Akcyjna (zwane dalej TUiR
WARTA) z producentami, importerami lub sprzedawcami, zwanymi dalej
Ubezpieczającymi.
2. Umowa ubezpieczenia moŜe zostać zawarta na rachunek osoby trzeciej.
§2
1. Za zgodą stron umowa ubezpieczenia moŜe zawierać postanowienia dodatkowe lub
odmienne od postanowień niniejszych OWU.
2. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowień dodatkowych lub
odmiennych od postanowień OWU, niniejsze OWU mają zastosowanie o tyle, o ile
postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowień OWU nie stanowią inaczej.
Wyjaśnienie pojęć
§3
Przez uŜyte w niniejszych OWU określenia rozumie się:
1. Producent - przedsiębiorca, który wytwarza, wprowadza do obrotu lub naprawia produkt,
a takŜe jego przedstawiciel oraz kaŜda osoba, podająca się za wytwórcę poprzez
umieszczenie na produkcie, bądź dołączenie do niego swojego nazwiska, nazwy, znaku
towarowego, bądź innego odróŜniającego oznaczenia;
2. Importer - przedsiębiorca, który wprowadza do obrotu krajowego produkt pochodzenia
zagranicznego;
3. Sprzedawca - przedsiębiorca, który uczestniczy w obrocie produktem krajowym i
importowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4. Produkt - jest to rzecz ruchoma przeznaczona do uŜytku konsumentów lub nadająca
się do takiego uŜytku;
5. Szkoda - uszczerbek powstały w mieniu Ubezpieczającego wskutek pokrycia kosztów
wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego;
6. Organ nadzoru - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
7. Produkt niebezpieczny - produkt uznany przez organ nadzoru na podstawie
przepisów obowiązującego prawa za niebezpieczny ze względu na to, iŜ w zwykłych lub
innych dających się rozsądnie przewidzieć, warunkach jego uŜywania, włączając czas
korzystania z produktu, stwarza zagroŜenie dla konsumentów, nie uwzględniając
wysokiego poziomu wymagań dotyczących ochrony bezpieczeństwa, Ŝycia i zdrowia
ludzkiego;
8. Wprowadzenie produktu do obrotu - prezentowanie, oferowanie, sprzedawanie,
dostarczanie produktu lub grupy produktów na rynek krajowy;
9. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§4
TUiR WARTA pokryje poniesione przez Ubezpieczającego koszty wycofania z obrotu produktu
uznanego przez organu nadzoru za niebezpieczny pod warunkiem, Ŝe produkt ten został
wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie trwania umowy
ubezpieczenia.
§5
Przez koszty wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego rozumie się:
1) koszty badań zlecone przez organ nadzoru w celu określenia zagroŜeń związanych z
produktem - wykonanie badania wraz z opisem wyniku,
2) koszty podania do publicznej wiadomości ostrzeŜeń o produkcie - umieszczenie
ostrzeŜeń w prasie lokalnej i ogólnokrajowej oraz w radiu, telewizji i internecie,
3) koszty dotarcia do osób faktycznie władających produktem, jeśli zostaną podjęte
działania zmierzające do wycofania produktu - zebranie informacji o nabywcach od
podmiotów uczestniczących w obrocie produktem, umieszczenie ogłoszeń w prasie
lokalnej, ogólnokrajowej, radiu, telewizji i internecie o konieczności kontaktu w związku z
wycofaniem i/lub zniszczeniem produktu, zorganizowanie zamiejscowych (połoŜonych
poza miejscami prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności) punktów
informacyjnych,
4) koszty zniszczenia produktu, jeśli to jedyny środek usunięcia zagroŜeń związanych z
produktem - transport produktów od osób faktycznie nimi władających do miejsca
składowania lub zniszczenia, składowanie produktu przez okres 90 dni od dnia
podjęcia nakazanych działań, przetworzenie produktu, utylizację produktu lub
zniszczenie produktu;
5) koszty odbioru produktu - transport produktu, w tym załadunek i rozładunek produktu,
od podmiotów uczestniczących w obrocie produktem lub nabywców produktu do miejsca
składowania produktu.
§6
1. TUiR WARTA jest zobowiązana do pokrycia kosztów, którymi został obciąŜony
Ubezpieczający przez organ nadzoru w związku z poinformowaniem opinii publicznej o
zagroŜeniach związanych z produktem.
2. Z tytułu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej TUiR WARTA jest zobowiązana do
pokrycia kosztów określonych w § 5 i § 6 ust. l w granicach sumy ubezpieczenia.
§7
1. TUiR WARTA nie odpowiada za szkody:
1) spowodowane błędną lub nie zawierającą wszystkich danych, istotnych dla
charakterystyki produktu i oceny stwarzanych przez niego zagroŜeń, informacją o
produkcie,
2) spowodowane naruszeniem przez Ubezpieczającego zasad kontroli jakości,
3) spowodowane umyślnym wprowadzeniem przez Ubezpieczającego do obrotu produktu
niebezpiecznego,
4) spowodowane uŜyciem przez Ubezpieczającego do produkcji materiałów lub
komponentów, których uŜycie jest prawnie zakazane,
5) spowodowane wprowadzeniem przez Ubezpieczającego do obrotu produktu, którego
termin przydatności do uŜytku minął,
6) spowodowane niedostosowaniem się przez Ubezpieczającego do Ŝądań i decyzji
organu nadzoru,
7) spowodowane świadomym niszczeniem produktu, w tym takŜe wprowadzeniem przez
Ubezpieczającego, jego przedstawicieli i pracowników lub inne osoby, do produktu
substancji trujących, powodujących jego skaŜenie,
8) z tytułu nałoŜenia na Ubezpieczającego kar pienięŜnych lub innych kar, grzywien
sądowych lub administracyjnych,
9) pozostające w związku z działaniami wojennymi, rewolucją, rewoltą, zamieszkami,
niepokojami społecznymi, strajkiem, aktami terroryzmu lub sabotaŜu,
10) wynikające z działania energii jądrowej, promieni jonizujących, laserowych i
maserowych oraz pola magnetycznego lub elektromagnetycznego,
2. TUiR WARTA nie odpowiada za szkody, w których wysokość wyliczonego od
szkodowania nie przekracza kwoty będącej równowartością 500 EURO wg średniego
kursu NBP z dnia ustalenia odszkodowania.
3. Ochrona
ubezpieczeniowa
nie
obejmuje
kosztów
poniesionych
przez
Ubezpieczającego w związku z wycofaniem z obrotu pojazdów mechanicznych i
urządzeń latających, a takŜe części i / lub akcesoriów do tych pojazdów i urządzeń.
Suma ubezpieczenia i składka
§8
1. W umowie ubezpieczenia ustala się sumę ubezpieczenia, która stanowi górną granicę
odpowiedzialności TUiR WARTA za wszystkie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia.
2. Suma ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia ulega kaŜdorazowo zmniejszeniu o
wysokość wypłaconego odszkodowania aŜ do jej całkowitego wyczerpania.
3. Za zgodą TUiR WARTA Ubezpieczający moŜe uzupełnić sumę ubezpieczenia opłacając
dodatkową składkę.
4. Podstawę ustalenia składki za ubezpieczenie stanowi: wysokość sumy ubezpieczenia,
rodzaj produktów wprowadzanych do obrotu, wysokość przychodów ze sprzedaŜy
produktów objętych ochroną ubezpieczeniową, okres ubezpieczenia oraz inne informacje,
które będą istotne dla oceny ryzyka, jeŜeli TUiR WARTA poprosiła Ubezpieczającego o
ich przedstawienie; na obniŜenie lub podwyŜszenie składki ma wpływ przebieg szkodowy,
jak równieŜ ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt w TUiR WARTA.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy
ubezpieczenia Ubezpieczającemu przysługuje proporcjonalny zwrot opłaconej składki za
okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
6. Składka płatna jest jednorazowo lub w ratach w terminie określonym w dokumencie
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
Okres ubezpieczenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§9
Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas określony, zwany okresem ubezpieczenia.
Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba Ŝe umówiono się inaczej.
JeŜeli nie umówiono się inaczej, TUiR WARTA ponosi odpowiedzialność od dnia
ustalonego w umowie ubezpieczenia, chyba Ŝe umowa ubezpieczenia uzaleŜnia
rozpoczęcie odpowiedzialności od opłacenia składki; w tej sytuacji odpowiedzialność
rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki.
Ubezpieczający moŜe odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu 7 dni od
dnia zawarcia umowy, jeŜeli została ona zawarta na okres dłuŜszy niŜ sześć
miesięcy.
Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się przed upływem okresu ubezpieczenia:
1) jeŜeli Warta ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej
pierwszej raty, w razie nie opłacenia składki lub pierwszej raty składki w ustalonym
terminie, w drodze pisemnego wypowiedzenia przez Wartę - ze skutkiem
natychmiastowym;
2) w przypadku niezapłacenia w ustalonym terminie kolejnej raty składki, jeśli po upływie
tego terminu Warta wezwie Ubezpieczającego do zapłaty składki wyznaczając mu
dodatkowy, 7-dniowy termin, liczony od daty otrzymania wezwania do zapłaty, zaś
Ubezpieczający nie opłaci składki w tym dodatkowym terminie – z upływem
ostatniego dnia terminu dodatkowo wyznaczonego do zapłaty składki
3) w przypadku wyczerpania się sumy ubezpieczenia z zastrzeŜeniem § 8
ust. 3;
4) z dniem zakończenia przez Ubezpieczającego działalności gospodarczej.
Odstąpienie od umowy, rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie
zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim TUiR
WARTA udzielała ochrony ubezpieczeniowej.
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę
prawdopodobieństwa wypadku, kaŜda ze stron moŜe Ŝądać odpowiedniej zmiany
wysokości składki poczynając od chwili, gdy zaszła ta okoliczność, nie wcześniej niŜ od
początku bieŜącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego Ŝądania druga
strona moŜe w ciągu 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem
natychmiastowym.
Zawarcie umowy ubezpieczenia
§10
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku, który stanowi
integralną część umowy ubezpieczenia.
2. Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące dane:
1) imię i nazwisko Ubezpieczającego lub nazwę reprezentowanego podmiotu, adres lub
adres siedziby,
2) określenie rodzaju prowadzonej produkcji lub rodzaju importowanych bądź
wprowadzonych do krajowego obrotu handlowego produktów,
3) określenie rodzaju uŜywanych do produkcji materiałów, surowców, komponentów,
4) zasięg terytorialny prowadzonej działalności wraz z lokalizacją przedstawicielstw
terenowych i Oddziałów zamiejscowych,
5) wielkość obrotów,
6) stosowane systemy kontroli jakości produktu,
7) wskazanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
8) okres ubezpieczenia,
9) wysokość sumy ubezpieczenia,
3. JeŜeli wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2 albo został sporządzony
wadliwie, TUiR WARTA ma prawo zobowiązać Ubezpieczającego do uzupełnienia
wniosku. Ubezpieczający na wezwanie dokonuje uzupełnienia wniosku.
4. Ubezpieczający zobowiązany jest do poinformowania Warty o wszystkich znanych sobie
okolicznościach w odpowiedzi na wszystkie pytania umieszczone we wniosku lub
skierowane do niego w innych pismach. JeŜeli Warta zawarła umowę ubezpieczenia
pomimo braku poszczególnych informacji, pominięte okoliczności uwaŜa się za
nieistotne.
5. JeŜeli Ubezpieczający udzielił niezgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania, o których
mowa w ust.3, Warta nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności wynikłe z tego
powodu. JeŜeli ubezpieczenie zostało zawarte na podstawie podanych przez
Ubezpieczającego umyślnie nieprawdziwych danych Warta nie ponosi odpowiedzialności
za szkodę.
6. JeŜeli Ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia przez przedstawiciela powyŜsze
postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do przedstawiciela
Ubezpieczającego.
7. JeŜeli w trakcie umowy ubezpieczenia wystąpiły zmiany w okolicznościach, podanych we
wniosku, Ubezpieczający obowiązany jest zawiadomić TUiR WARTA o tych zmianach
niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości, najpóźniej w ciągu 7 dni.
8. TUiR WARTA potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia.
Wysokość szkody, wypłata odszkodowania
§11
1. Wysokość szkody ustala się na podstawie oryginałów faktur i dokumentów
potwierdzających wysokość poniesionych kosztów.
2. Przy ustaleniu wysokości szkody przyjmuje się poniesione przez Ubezpieczającego
wydatki w zakresie ustalonym w § 5 i § 6 ust. 1.
§12
Od wysokości naleŜnego odszkodowania TUiR WARTA potrąca kwotę (franszyzę redukcyjną) w
wysokości równowartości 500 EURO w złotych polskich wg średniego kursu NBP z dnia
ustalenia odszkodowania.
§13
1. TUiR WARTA wypłaca odszkodowanie na podstawie ugody, uznania, lub prawomocnego
orzeczenia sądowego.
2. Odszkodowanie jest płatne w terminie trzydziestu dni od dnia zgłoszenia szkody..
3. JeŜeli w terminie określonym w ust. 2 wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do
ustalenia odpowiedzialności bądź wysokości odszkodowania nie jest moŜliwe,
odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu czternastu dni od dnia, w którym przy
zachowaniu naleŜytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było moŜliwe; jednakŜe
bezsporną część świadczenia TUiR WARTA powinna wypłacić w terminie określonym w
ust. 2.
4. JeŜeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje tylko w części w stosunku do
zgłoszonego roszczenia TUiR WARTA informuje o tym na piśmie Ubezpieczającego,
wskazując na okoliczności i podstawę prawną, uzasadniającą całkowitą lub częściową
odmowę wypłaty odszkodowania. Informacja zawiera pouczenie o moŜliwości
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej
5.
Skargi i zaŜalenia mogą być składane przez ubezpieczającego lub uprawnionego z
umowy ubezpieczenia w formie pisemnej do:
1) Dyrektora w Pionie Obsługi Klientów Korporacyjnych w Makroregionie, na terenie
którego zawarto umowę ubezpieczenia – jeśli dotyczą zawarcia umowy
ubezpieczenia,
2) Działu Likwidacji Szkód Klientów Korporacyjnych w siedzibie Makroregionu, który
prowadził proces likwidacji szkody – jeśli dotyczą likwidacji szkody.
6. Organy rozpatrujące skargę lub zaŜalenie udzielają pisemnej odpowiedzi osobie
składającej skargę lub zaŜalenie
7. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia moŜna wytoczyć albo
według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z
umowy ubezpieczenia.
Obowiązki Ubezpieczającego
§14
1. Do obowiązków Ubezpieczającego naleŜy:
1) zawiadomienie niezwłocznie - nie później niŜ w terminie 7 dni TUiR WARTA o
Ŝądaniach i decyzjach wydanych przez organ nadzoru, 7 - dniowy
termin liczy się od dnia, w którym Ubezpieczający powziął lub powinien był powziąć
wiadomość o Ŝądaniach i decyzjach,
2) podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia rozmiaru szkody,
3) udzielanie wyjaśnień i dostarczenie dowodów potrzebnych do ustalenia okoliczności
i rozmiaru szkody,
4) w przypadku nakazania przez organ nadzoru podania do publicznej wiadomości
ostrzeŜeń o produkcie, uzgodnienie z TU l R WARTA sposobu i kosztów wykonania
decyzji organu nadzoru,
5) w przypadku nakazania przez organ nadzoru zapewnienia zgodności produktu z
wymaganiami bezpieczeństwa, uzgodnienie z TUiR WARTA rodzaju działań, które
zostaną podjęte w celu wykonania Ŝądania bądź decyzji organu nadzoru,
6) W przypadku nakazania przez organ nadzoru zniszczenia produktu
niebezpiecznego uzgodnienie z TUiR WARTA rodzaju działań, które zostaną podjęte
w celu wykonania Ŝądania bądź decyzji organu nadzoru.
2. JeŜeli z winy umyślnej lub raŜącego niedbalstwa Ubezpieczony nie zastosował środków ,
określonych w ust. 1 pkt 2, WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z
tego powodu. W przypadku nie wywiązania się przez ubezpieczającego z winy umyślnej
lub raŜącego niedbalstwa z obowiązku określonego w ust. 1 pkt 1, Warta moŜe
odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie jeŜeli miało to wpływ na zwiększenie szkody lub
uniemoŜliwiło Warcie ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
3. W razie nie dopełnienia któregokolwiek z pozostałych obowiązków, o których mowa w
ust. 1, WARTA moŜe odmówić wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyć o
ile miało to wpływ na ustalenie okoliczności zdarzenia, bądź ustalenie rozmiarów szkody.
Zawiadomienia i oświadczenia
§15
1) Zawiadomienia i oświadczenia Stron w związku z zawartą umową ubezpieczenia
powinny być składane na piśmie za potwierdzeniem odbioru lub przesłane listem
poleconym.
2) JeŜeli Ubezpieczający zmienił siedzibę i nie zawiadomił o tym TUiR WARTA, skierowane
do ostatniej siedziby Ubezpieczającego, pismo TUiR WARTA wywiera skutki prawne w
chwili, w której byłoby doręczone, gdyby Ubezpieczający nie zmienił siedziby.
3) Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio do TUiR WARTA, jeŜeli zmieniła siedzibę i
nie zawiadomiła o tym Ubezpieczającego.
Przejście roszczeń na TUiR WARTA
§16
1. Z dniem zapłaty odszkodowania, roszczenie Ubezpieczającego do osoby trzeciej
odpowiedzialnej za szkodę, przechodzi z mocy prawa na TUiR WARTA do wysokości
wypłaconego odszkodowania.
2. JeŜeli TUIR WARTA pokryje tylko część szkody, Ubezpieczającemu przysługuje co do
pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń przed roszczeniami TU i R WARTA.
3. Nie przechodzi na TUiR WARTA roszczenie Ubezpieczającego przeciwko osobom, z
którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym chyba, Ŝe
sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
4. Ubezpieczający obowiązany jest umoŜliwić TUiR WARTA dochodzenie roszczeń od
osoby trzeciej poprzez dostarczenie informacji i dokumentów w terminie pozwalającym
na skuteczne dochodzenie tych roszczeń.
Przejęcie ryzyka przez innego przedsiębiorcę
§17
JeŜeli działalność Ubezpieczającego lub produkt w rozumieniu niniejszych OWU zostaną
przejęte przez innego przedsiębiorcę, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy
ubezpieczenia za zgodą TUiR WARTA wyraŜoną przed dniem przejęcia przechodzą na
przejmującego do czasu upływu określonego w umowie ubezpieczenia okresu
ubezpieczenia; w przypadku braku zgody TUiR WARTA umowa ubezpieczenia rozwiązuje
się z dniem przejęcia. Przejmujący moŜe, w ciągu 30 dni od daty przyjęcia wypowiedzieć
umowę z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. W takim przypadku TUiR
WARTA przysługuje składka za okres, przez który udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
Postanowienia końcowe
1.
2.
§18
Do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszych OWU stosuje się prawo
polskie.
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów wycofania z obrotu produktu
niebezpiecznego w powyŜszym brzmieniu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawartych od dnia 10 sierpnia 2007r.
WICEPREZES ZARZĄDU
PREZES ZARZĄDU
Ewa Beata BASIAK
Krzysztof KUDELSKI
WARTA - C1212
Download