Regulamin - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi

advertisement
TEKST UJEDNOLICONY
Regulamin Organizacyjny
Urzędu Miasta Rumi
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Rumi, zwany dalej „Regulaminem” określa
organizację wewnętrzną oraz przedmiot i zasady działania Urzędu Miasta Rumi.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa:
1/ o „Radzie” - należy przez to rozumieć Radę Miejską Rumi,
2/ o „Burmistrzu” - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Rumi,
3/ o „mieście” – należy przez to rozumieć Miasto Rumię,
4/ o „Zastępcy Burmistrza” – należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Miasta
Rumi,
5/ o „Sekretarzu” – należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta Rumi,
6/ o „Skarbniku” – należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta Rumi,
7/ o „Urzędzie” - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Rumi,
8/ o „Wydziale - należy przez to rozumieć Wydział Urzędu Miasta Rumi oraz inną
jednostkę równorzędną wchodzącą w skład Urzędu,
9/ o „Referacie” – należy przez to rozumieć Referaty działające w ramach wydziałów
lub samodzielne referaty wymienione w dalszej części Regulaminu, Zespół Radców
Prawnych i Biuro Rady Miejskiej,
10/ o „Naczelniku” - należy przez to rozumieć Naczelnika Wydziału i Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego,
11/ o „Kierowniku” – należy przez to rozumieć Kierownika Referatu, Koordynatora
Zespołu Radców Prawnych i Kierownika Biura Rady Miejskiej,
12/ „o samodzielnym stanowisku pracy” – należy przez to rozumieć audytora
wewnętrznego, inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektora do spraw
kontroli finansowej, Miejskiego Architekta Krajobrazu”,
13/ o „komórce organizacyjnej Urzędu” – należy przez to rozumieć Wydział, Referat,
14/ o „miejskich jednostkach organizacyjnych” – należy przez to rozumieć jednostki
organizacyjne utworzone do realizacji zadań Miasta.
§2
Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Miasta Rumi,
niniejszego Regulaminu, Regulaminu Pracy oraz pozostających z nimi w zgodzie aktów
prawnych wydawanych przez organy miasta.
§3
1. Urząd jest aparatem pomocniczym Burmistrza sprawującym jednocześnie obsługę Rady.
2. Urząd realizuje zadania z zakresu administracji publicznej wynikające z zadań własnych
miasta oraz zadań zleconych, a także przejętych w wyniku porozumień z organami
samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej.
3. Urząd działa jako gminna jednostka budżetowa, której dochody i wydatki w całości są
objęte budżetem miasta Rumi.
4. Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego,
chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
5. Czynności biurowe i kancelaryjne wykonywane są zgodnie z postanowieniami
ustalonej przez Prezesa Rady Ministrów instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin.
II. Zasady kierowania Urzędem
§4
1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
2. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępców Burmistrza, Sekretarza,
Skarbnika, Naczelników i Kierowników.
3. Burmistrz może upoważnić Zastępów Burmistrza oraz Sekretarza do realizacji niektórych
spraw miasta w swoim imieniu.
4. W czasie nieobecności w pracy Burmistrza wszystkie zadania, kompetencje
i uprawnienia przejmuje wyznaczony Zastępca Burmistrza. Nie dotyczy to sytuacji
określonej w art. 28 g ustawy o samorządzie gminnym.
§5
Do zadań i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:
1/ kierowanie bieżącymi sprawami miasta i Urzędu,
2/ reprezentowanie miasta i Urzędu na zewnątrz,
3/ ogólne kierownictwo i nadzór nad całością spraw należących do jego uprawnień
a przekazanych Zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi i Skarbnikowi,
4/ bezpośredni nadzór nad pracą podległych mu Wydziałów, Referatów i samodzielnych
stanowisk pracy,
5/ określanie w drodze zarządzenia ilości Zastępców Burmistrza oraz wskazywanie imiennie
pierwszego i kolejnych Zastępców,
6/ powoływanie i odwoływanie Zastępców Burmistrza,
7/ występowanie do Rady z wnioskiem w sprawie powołania i odwołania Skarbnika,
8/ nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunku pracy
na podstawie powołania i umowy o pracę,
9/ wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu
oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
10/ przedstawianie Radzie projektów uchwał oraz sprawozdań z ich realizacji,
11/ wydawanie zarządzeń w sprawach przewidzianych prawem,
12/ wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
13/ udzielanie upoważnień do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym
i art. 268 a kodeksu postępowania administracyjnego,
14/ wyznaczanie w drodze zarządzenia osoby wykonującej wobec Burmistrza czynności z
zakresu prawa pracy, za wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem
stosunku pracy i ustaleniem wynagrodzenia Burmistrza,
15/ dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych,
16/ rozpatrywanie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu,
17/ nadawanie Urzędowi regulaminu organizacyjnego oraz dokonywanie jego zmian,
18/ ustalanie regulaminu pracy Urzędu,
19/ ustalanie regulaminu świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
20/ nadzorowanie realizacji zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej oraz
powierzonych w drodze porozumień,
21/ składanie oświadczeń woli w imieniu miasta w zakresie zarządu mieniem oraz udzielanie
upoważnień do składania przedmiotowych oświadczeń, zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy o
samorządzie gminnym,
22/ przedkładanie odpowiednio Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał
podejmowanych przez Radę,
23/ ogłaszanie przepisów gminnych, w tym zwłaszcza uchwały budżetowej i sprawozdań z
jej wykonania,
24/ informowanie mieszkańców o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki
społecznej i gospodarczej oraz o wykorzystywaniu środków budżetowych,
25/ współpraca z organami administracji publicznej,
26/ wykonywanie zadań związanych z obroną cywilną miasta, zarządzaniem kryzysowym i
organizowaniem akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
27/ opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie
pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
28/ rozpatrywanie skarg na działalność Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika,
Naczelników, Kierowników i pracowników zatrudnionych na samodzielnych
stanowiskach pracy,
29/ udzielanie odpowiedzi na wnioski radnych i komisji,
30/ ustalanie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu,
31/ określanie, w drodze zarządzenia, maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
kierowników i zastępców kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
32/ zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w
Urzędzie.
§6
Do zakresu działania Zastępców Burmistrza należy w szczególności:
1/ nadzorowanie i koordynacja pracy podległych im Wydziałów i miejskich jednostek
organizacyjnych,
2/ reprezentowanie miasta w kontaktach zewnętrznych oraz prowadzonych negocjacjach w
granicach umocowania,
3/ składanie oświadczeń woli w imieniu miasta w zakresie zarządu mieniem na podstawie
upoważnienia Burmistrza,
4/ wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie upoważnienia udzielonego im przez
Burmistrza,
5/ współpraca z Radą i Komisjami Rady w zakresie swego działania.
6/ zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i odpowiednich warunków jego
działania,
7/ nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie,
8/ nadzór nad terminowym załatwianiem przez Wydziały spraw interesantów oraz
terminowym załatwianiem skarg i wniosków przez nich wnoszonych,
9/ nadzór i koordynacja szkoleń pracowników Urzędu,
10/ nadzór nad terminowym sporządzaniem informacji w sprawie realizacji wniosków i
zaleceń wynikających z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie.
§7
Do zakresu działania Sekretarza należy w szczególności:
1/ nadzorowanie i koordynacja pracy podległych mu Wydziałów i miejskich jednostek
organizacyjnych,
2/ reprezentowanie miasta w kontaktach zewnętrznych oraz prowadzonych negocjacjach w
granicach umocowania,
3/ składanie oświadczeń woli w imieniu miasta w zakresie zarządu mieniem na podstawie
upoważnienia Burmistrza,
4/ wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie upoważnienia udzielonego im przez
Burmistrza,
5/ zabezpieczenie właściwej organizacji pracy Urzędu,
6/ wykonywanie zadań zleconych przez Burmistrza.
§8
1. Do zakresu działania Skarbnika należy w szczególności:
1/ kontrasygnata dokumentów powodujących powstanie zobowiązań finansowych,
2/ prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektu budżetu miasta, jego
zmianami, nadzorem nad realizacją oraz sporządzanie informacji i sprawozdań
z wykonania budżetu,
3/ przygotowywanie planu finansowego Urzędu Miasta i gminnych jednostek
budżetowych,
4/ prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem przez miasto kredytów i pożyczek,
udzielaniem poręczeń i emitowaniem obligacji komunalnych,
5/ prowadzenie spraw analityczno-prognostycznych z zakresu finansów miasta,
6/ organizacja i nadzór prawidłowego obiegu dokumentów finansowych,
7/ wykonywanie innych zadań i obowiązków wynikających z ustawy o finansach
publicznych.
2. Skarbnik jest jednocześnie Głównym Księgowym Budżetu i kieruje pracą Wydziału
Finansowo-Budżetowego.
3. W czasie nieobecności Skarbnika jego obowiązki i kompetencje przejmuje Zastępca
Skarbnika.
§9
Zadania określone dla Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika nie
ograniczają zadań, uprawnień i odpowiedzialności Naczelników, Kierowników oraz
samodzielnych stanowisk pracy w sprawach wynikających z zakresu działania komórek,
którymi kierują lub zajmowanych stanowisk.
§ 9a
Burmistrz może powoływać Pełnomocników do określonych spraw, funkcjonujących w
ramach Urzędu.
III. Organizacja Urzędu
§ 10
1. W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały, referaty i samodzielne stanowiska:
1/ Wydział Ogólno-Organizacyjny, w którym tworzy się:
a/ Referat Informatyki
2/ Wydział Finansowo-Budżetowy, w którym tworzy się:
a/ Referat Księgowości Budżetowej,
b/ Referat Podatków i Opłat,
3/ Wydział Spraw Obywatelskich,
4/ Wydział Edukacji Kultury i Sportu, w którym tworzy się :
a/ Referat Kultury i Sportu,
5/ Wydział Inżynierii Miejskiej
6/ Wydział Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska,
7/ Wydział Urbanistyki i Architektury:
a) Referat Planowania Przestrzennego
8/ Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, w którym tworzy się:
a/ Referat Gospodarki Nieruchomościami,
9/ Wydział Rozwoju Miasta, w którym tworzy się:
a/ Referat Funduszy Zewnętrznych,
b/ Referat Promocji i Komunikacji Społecznej,
10/ Wydział Spraw Społecznych,
11/ Urząd Stanu Cywilnego,
12/ Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego,
13/ Referat Zamówień Publicznych,
14/ Zespół Radców Prawnych,
15/ Biuro Rady Miejskiej,
16/ Audytor wewnętrzny,
17/ Inspektor Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
18/ Inspektor do spraw kontroli zarządczej,
19/ Inspektor do spraw kontroli finansowej,
20/ Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
21/ Miejski Architekt Krajobrazu.
2. W Urzędzie tworzy się stanowiska Asystenta Burmistrza i Doradcy Burmistrza.
3. Stan etatów w Urzędzie z podziałem na poszczególne Wydziały, Referaty i samodzielne
stanowiska pracy ustala Burmistrz.
§ 11
1. Wydziałami kierują Naczelnicy, a Referatami Kierownicy.
2. Urzędem Stanu Cywilnego kieruje Kierownik.
3. W Urzędzie Stanu Cywilnego tworzy się stanowisko Zastępcy Kierownika.
W Referacie Informatyki tworzy się stanowisko Zastępcy Kierownika.
Tworzy się stanowisko Zastępcy Skarbnika Miasta.
Zespołem Radców Prawnych kieruje Koordynator.
Biurem Rady Miejskiej kieruje Kierownik.
W celu zapewnienia realizacji zadań o istotnym znaczeniu dla miasta lub Urzędu
Burmistrz może ustanawiać pełnomocników lub zespoły zadaniowe w ramach wydziału
lub poza jego strukturą, ustalając zakres ich zadań i uprawnień.
9. W Wydziałach, w których utworzono Referaty, kierownicy Referatów pełnią zastępstwo
Naczelników, w czasie ich nieobecności. W pozostałych Wydziałach, Naczelnicy na czas
swej nieobecności powierzają na piśmie, za zgodą Burmistrza, zastępstwo jednemu z
pracowników. Zastępstwo w czasie nieobecności Sekretarza pełni wyznaczony przez
niego, za zgodą Burmistrza, pracownik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego, a w czasie
nieobecności Skarbnika zastępstwo pełni Zastępca Skarbnika.
4.
5.
6.
7.
8.
§ 12
Naczelnicy organizują, kierują i nadzorują pracę swoich Wydziałów zapewniając
w szczególności:
1/ prawidłową organizację pracy podległych Wydziałów oraz nadzór i kontrolę pracy
podległych pracowników,
2/ terminowość i rzetelność załatwiania spraw,
3/ prawidłowe przygotowanie wydawanych przez Wydział dokumentów,
4/ dyscyplinę pracy podległych pracowników,
5/ zapoznanie się podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawnymi.
§ 13
1. Kierownicy są odpowiedzialni za pracę swoich Referatów. Organizują, kierują i nadzorują
pracę podległych pracowników w zakresie określonym w § 12.
2. Postanowienia ust. 1 w stosunku do Koordynatora Zespołu Radców Prawnych stosuje się
w sposób odpowiedni, z uwzględnieniem przepisów szczególnych, dotyczących praw i
obowiązków radców prawnych.
§ 14
1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje
Burmistrz, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
2. Burmistrz może w formie pisemnej upoważnić swoich Zastępców lub innych
pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
o których mowa w ust.1.
3. Od decyzji wydanej przez Burmistrza lub osobę działającą w jego imieniu służy
odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, chyba, że przepis szczególny
stanowi inaczej.
§ 15
Strukturę organizacyjną Urzędu przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr
1 do Regulaminu.
IV. Szczegółowy podział zadań pomiędzy Burmistrza i Zastępców Burmistrza
§ 16
1. W zakresie działania Burmistrza pozostają w szczególności sprawy:
1/ kadrowe,
2/ gospodarki finansowej,
3/ porządku publicznego,
4/ bezpieczeństwa i higieny pracy,
5/ kontroli zarządczej,
6/ bezpieczeństwa informacji,
7/ rozwoju miasta, integracji europejskiej, promocji i komunikacji społecznej,
8/ kontaktów z zagranicą,
9/ kontaktów z mediami.
2. W zakresie określonym w ust. 1 Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad
działalnością:
1/ Wydziału Rozwoju Miasta,
2/ Zespołu Radców Prawnych,
3/ Biura Rady Miejskiej,
4/ Audytora Wewnętrznego,
5/ Inspektora bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
6/ Inspektora ds. kontroli finansowej,
7/Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
8/ Asystenta Burmistrza,
9/ Doradcy Burmistrza,
10/ Pełnomocnika Burmistrza
11/ Miejski Architekt Krajobrazu.
§ 17
1. W kompetencji Pierwszego Zastępcy Burmistrza pozostają sprawy w zakresie:
1/ funkcjonowania Urzędu, w tym właściwej organizacji i dyscypliny pracy,
2/ nadzoru nad terminowym załatwianiem skarg, wniosków,
3/ nadzoru nad realizacją zaleceń wynikających z kontroli przeprowadzanych
w Urzędzie,
4/ przyjmowania oświadczeń mających wpływ na stan cywilny i rejestracji stanu
cywilnego oraz wydawanie stosownych dokumentów,
5/ obsługi
informatycznej
Urzędu,
elektronicznej
obsługi
mieszkańców
z uwzględnieniem powszechnie dostępnych rozwiązań internetowych oraz
koordynacja działań związanych z objęciem wspólnymi rozwiązaniami
informatycznymi Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych,
6/ przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Urzędu,
nadzór i kontrola spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych,
7/ dostępu do informacji publicznej.
2. W zakresie określonym, w ust. 1 Pierwszy Zastępca Burmistrza sprawuje w imieniu
Burmistrza bezpośredni nadzór nad działalnością:
1/ Urzędu Stanu Cywilnego,
2/ Referatu Zamówień Publicznych,
3/ Referatu Informatyki,
4/ Wydziału Ogólno-Organizacyjnego.
3. Pierwszy Zastępca Burmistrza jednocześnie kieruje pracą Wydziału Ogólno –
Organizacyjnego.
§ 18
1. W kompetencji Drugiego Zastępcy Burmistrza pozostają sprawy społeczne, w tym
w szczególności:
1/ rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
2/ zgromadzeń,
3/ oświaty i wychowania,
4/ kultury i sztuki,
5/ sportu, turystyki i wypoczynku,
6/ przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym patologiom społecznym,
7/ współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego,
8/ zdrowia,
9/ pomocy społecznej.
2. W zakresie określonym, w ust. 1 Drugi Zastępca Burmistrza sprawuje w imieniu
Burmistrza bezpośredni nadzór nad działalnością:
1/ Wydziału Spraw Obywatelskich,
2/ Wydziału Edukacji Kultury i Sportu,
3/ Wydziału Spraw Społecznych.
§ 18 a
1. W kompetencji Sekretarza Miasta pozostają sprawy, w tym w szczególności:
1/ organizacji pracy w Urzędzie.
2/ urbanistyki i architektury,
3/ zagospodarowania przestrzennego,
4/ inwestycji miejskich,
5/ komunikacji miejskiej, inżynierii ruchu i łączności,
6/ gospodarki komunalnej,
7/ geodezji,
8/ gospodarki nieruchomościami,
9/ sprzedaży gruntów, budynków i lokali,
10/ tworzenie zasobów gruntów na cele inwestycji komunalnych w tym budownictwo,
11/ rolnictwa, gospodarki wodnej i melioracji,
12/ rejestracji działalności gospodarczej,
13/ ochrony środowiska,
14/ gospodarki mieszkaniowej,
15/ sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, obrony cywilnej oraz sytuacji
kryzysowych.
2. W zakresie określonym w ust.1 Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
1/ Wydziału Organizacyjnego, wyłącznie w zakresie zapewnienia sprawnego
funkcjonowania Urzędu i odpowiednich warunków jego działania,
2/ Wydziału Urbanistyki i Architektury,
3/ Wydziału Inżynierii Miejskiej,
4/ Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
5/ Wydziału Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska,
6/ Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.
V. Zadania i kompetencje Naczelników Kierowników i samodzielnych stanowisk pracy
§ 19
1. Naczelnicy, kierownicy i samodzielni pracownicy w ustalonym zakresie podejmują
działania i prowadzą sprawy wynikające z zadań i kompetencji Burmistrza.
2. Do wspólnych zadań naczelników, kierowników i samodzielnych stanowisk należy
w szczególności:
1/ zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
2/ współudział w opracowywaniu projektu budżetu i planu finansowego Urzędu
w części dotyczącej zadań kierowanej komórki organizacyjnej, ich realizacja oraz
sporządzanie sprawozdawczości z ich wykonania,
3/ opracowywanie propozycji do projektów planów i programów rozwojowych
w zakresie swojej właściwości,
4/ wykonywanie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
5/ przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji zlecanych przez Burmistrza
lub wynikających z obowiązujących przepisów,
6/ przygotowywanie projektów aktów stanowionych przez organy miasta,
7/ udzielanie wszechstronnej pomocy Radzie i powołanym przez nią Komisjom,
8/ prowadzenie spraw związanych z załatwianiem wniosków radnych i Komisji,
9/ rozpatrywanie spraw indywidualnych w zakresie właściwości swojej komórki
organizacyjnej oraz wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie odrębnych
upoważnień,
10/ prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków obywateli,
przygotowywanie projektów odpowiedzi w tych sprawach oraz przyjmowanie
interesantów w sprawach skarg i wniosków,
11/ udzielanie interesantom rzetelnej i pełnej informacji w zakresie załatwianych spraw,
12/ zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z egzekucją
administracyjną obowiązków o charakterze niepieniężnym związanych z zakresem
działania Wydziału oraz współpraca z Wydziałem Finansowo-Budżetowym
w zakresie windykacji należności gminnych,
13/ współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej,
w zakresie swej właściwości,
14/ prowadzenie kontroli nadzorowanych miejskich jednostek organizacyjnych oraz
kontroli przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych zgodnie z zakresem
swego działania,
15/ współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi
jednostkami organizacyjnymi jak również z innymi organami w zakresie prawidłowej
realizacji zadań,
16/ prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i reorganizacją miejskich
jednostek organizacyjnych oraz współudział w opracowywaniu ich regulaminów
i statutów,
17/ wykonywanie zadań z zakresu obronności kraju, w tym obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego należących do Burmistrza zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami,
18/ organizowanie i podejmowanie, we współdziałaniu z pełnomocnikiem, niezbędnych
przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych,
19/ prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej oraz
zwalczania klęsk żywiołowych zgodnie z odrębnymi przepisami,
20/ zapewnienie prawidłowego sporządzania sprawozdawczości statystycznej,
21/ opracowywanie zakresów czynności pracowników,
22/ współpraca z Referatem Zamówień Publicznych w zakresie udzielania zamówień
publicznych w sprawach objętych zakresem działania kierowanej komórki
organizacyjnej,
23/ zapewnienie prawidłowego prowadzenia spraw związanych z zawieraniem umów na
roboty, dostawy i usługi w zakresie nie objętym ustawą prawo zamówień
publicznych w sprawach należących do zakresu działania komórki organizacyjnej,
24/ przekazywanie do Wydziału Finansowo- Budżetowego dokumentacji dotyczącej
nabycia i zbycia przez gminę środków trwałych,
25/ wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
26/ udostępnianie informacji publicznej na zasadach określonych w ustawie o dostępie do
informacji publicznej,
27/ zapewnienie przygotowania przez podległych pracowników dokumentów do
archiwizacji i archiwizowanie dokumentów, zgodnie z odrębnymi przepisami,
28/ współdziałanie z Referatem Funduszy Zewnętrznych przy sporządzaniu wniosków
i aplikacji o przyznanie środków pozabudżetowych, w szczególności pochodzących
z funduszy i programów Unii Europejskiej w zakresie działania swojej komórki
organizacyjnej,
29/ udział w pracach systemu Stałych Dyżurów,
30/ współdziałanie z Wydziałem Rozwoju Miasta w zakresie realizacji zadań związanych
z uczestnictwem gminy w akcjach i programach społecznych,
31/ realizacja zadań kontroli zarządczej,
32/ wykonywanie innych zadań miasta wynikających z obowiązujących przepisów
prawnych,
33/ współudział w realizacji zadań operacyjnych gminy w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny,
34/ udział w przygotowaniu organizacyjnym do uzupełnienia potrzeb Sił Zbrojnych RP
w ramach Akcji Kurierskiej.
3. Naczelnicy są uprawnieni do:
1/ wnioskowania o nawiązanie, zmianę warunków i rozwiązanie stosunku pracy
z pracownikami Wydziału lub Referatu,
2/ uczestnictwa w dokonywaniu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników
samorządowych,
3/ wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień i odznaczeń oraz kar porządkowych
i innych kar przewidzianych w odrębnych przepisach w stosunku do podległych
pracowników.
VI. Zakresy działania Wydziałów, Referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy
§ 20
Do właściwości Wydziału Ogólno-Organizacyjnego należy w szczególności:
1/ opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego Urzędu, regulaminu pracy,
regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu oraz innych aktów związanych z
funkcjonowaniem Urzędu,
2/ nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowej organizacji funkcjonowania Urzędu,
3/ nadzorowanie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej,
4/ nadzorowanie spraw związanych ze sporządzaniem zakresów czynności i
odpowiedzialności pracowników Urzędu,
5/ wykonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie orzecznictwa administracyjnego,
stosowania instrukcji kancelaryjnej, załatwiania skarg i wniosków oraz zarządzeń
Burmistrza,
6/ prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń Burmistrza i przekazywanie ich do wykonania
merytorycznym Wydziałom,
7/ koordynowanie i organizowanie prac związanych z powoływaniem, likwidacją i
reorganizacją miejskich jednostek organizacyjnych oraz współudział w opracowywaniu
statutów i regulaminów tych jednostek,
8/ prowadzenie ewidencji i przechowywanie statutów i regulaminów miejskich jednostek
organizacyjnych,
9/ opracowywanie materiałów dotyczących zmian w podziale terytorialnym oraz ustalania
i zmiany nazwy miejscowości,
10/ organizowanie załatwiania skarg i wniosków Obywateli w Urzędzie,
11/ prowadzenie Sekretariatu Burmistrza i Zastępcy oraz organizacyjno - techniczne
zabezpieczenie narad zwoływanych przez Burmistrza i Zastępcę we współpracy
z merytorycznymi Wydziałami,
12/ realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Burmistrza,
13/ organizowanie obsługi dyżurów w Urzędzie,
14/ prowadzenie spraw związanych z zawieraniem porozumień w sprawie przejmowania
przez miasto zadań z zakresu działania organów samorządu terytorialnego i administracji
rządowej we współpracy z merytorycznymi Wydziałami,
15/ koordynowanie prac związanych z udziałem miasta w związkach i porozumieniach
komunalnych oraz ze współpracą miasta z organami samorządu terytorialnego i
administracji rządowej,
16/ prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
samorządowych, w tym przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska pracy,
17/ prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem etatami i funduszem płac
w Urzędzie,
18/ prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz Kierowników miejskich
jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem kierowników placówek oświatowych,
19/ prowadzenie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych oraz innych
oświadczeń i informacji określonych w ustawie o samorządzie gminnym przez osoby
zobowiązane,
20/ załatwianie spraw emerytalnych i rentowych pracowników Urzędu,
21/ prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową i inną pracowników
samorządowych,
22/ prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i dokształcaniem pracowników,
organizowaniem i przeprowadzaniem służby przygotowawczej nowo zatrudnionych
pracowników Urzędu, praktykami studenckimi i uczniowskimi, stażami pracy oraz
wolontariatem,
23/ prowadzenie spraw związanych z ocenami pracowników ich nagradzaniem
i odznaczaniem,
24/ prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem dyscypliny pracy,
25/ prowadzenie spraw wojskowych pracowników i reklamacji,
26/ prowadzenie spraw związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników,
27/ prowadzenie obsługi kancelaryjnej Urzędu,
28/ organizowanie i koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem wyborów,
referendów i konsultacji społecznych oraz spisów powszechnych,
29/ zarządzanie budynkiem administracyjnym Urzędu,
30/ prowadzenie spraw inwestycji, remontów bieżących i kapitalnych oraz konserwacji
budynku Urzędu we współpracy z Wydziałem Inżynierii Miejskiej,
31/ gospodarowanie środkami rzeczowymi,
32/ utrzymanie porządku i czystości w Urzędzie,
33/ prowadzenie spraw zaopatrzenia materiałowo - technicznego Urzędu,
34/ prowadzenie spraw związanych z transportem samochodowym Urzędu,
35/ prowadzenie archiwum Urzędu,
36/ prenumerata i rozdzielnictwo prasy, czasopism i wydawnictw urzędowych,
37/ prowadzenie małej poligrafii,
38/ obsługa telefoniczna i telefaksowa Urzędu oraz prowadzenie spraw związanych
z informacją w Urzędzie,
39/ prowadzenie działalności socjalnej,
40/ gospodarowanie pieczęciami i tablicami urzędowymi,
41/ prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem mienia Urzędu oraz ochrony p.poż,
42/ prowadzenie spraw związanych z wydawaniem upoważnień przez Burmistrza,
43/ prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności:
a/ przygotowywanie dokumentów dotyczących powoływania przez Burmistrza Miasta
Administratora Bezpieczeństwa Informacji i określenie jego obowiązków,
b/ współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie zapewnienia
odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych dla bezpiecznego
przetwarzania danych osobowych.
44/ prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Nagrody Burmistrza Miasta „Za
wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz Miasta Rumi”,
45/ organizowanie obsługi mieszkańców w ramach Biura Obsługi Mieszkańców, w tym
w szczególności:
a/ przyjmowanie korespondencji dostarczanej bezpośrednio przez interesantów,
b/ wydawanie interesantom druków niezbędnych do załatwiania spraw,
c/ udzielanie interesantom kompleksowej informacji o:
- zakresie działania Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
- rodzaju załatwianych spraw w Urzędzie i obowiązujących procedurach,
- stopniu zaawansowania spraw interesantów w Urzędzie,
d/ udzielanie interesantom pomocy w załatwianiu spraw, w tym w wypełnianiu druków
i formularzy urzędowych,
e/ udzielanie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym korzystającym z usług
Urzędu przy załatwianiu ich spraw,
f/ wykonywanie nieodpłatnie dla interesantów kserokopii dokumentów niezbędnych
w prowadzonych przez Urząd postępowaniach administracyjnych oraz dokumentów
stanowiących informację publiczną wynikających z działalności organów gminy,
udostępnianych przez Urząd na wniosek zainteresowanego,
g/ nadzór organizacyjny i koordynowanie obsługi interesantów przez działające w
ramach Biura Obsługi Mieszkańców stanowiska do spraw dowodów osobistych
i ewidencji ludności oraz działalności gospodarczej,
h/ współpraca z Wydziałami Urzędu i audytorem wewnętrznym w zakresie aktualizacji
procedur i druków obowiązujących przy załatwianiu spraw.
i/ drukowanie adresowanych na Urząd lub Gminę faktur wystawionych w wersji
elektronicznej i rejestrowanie ich w „elektronicznym rejestrze faktur”,
j/ drukowanie dokumentów umieszczonych na elektronicznej platformie usług
administracji publicznej - ePUAP i umieszczanie ich w elektronicznym obiegu
dokumentów „ e- Urząd”,
k/ prowadzenie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego.
46/ prowadzenie książki kontroli zewnętrznych i zbioru protokołów kontroli zewnętrznych
przeprowadzanych w Urzędzie wraz z całą dokumentacją z kontroli,
47/ prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień pracownikom Urzędu do
przeprowadzania kontroli w jednostkach zgodnie z zakresem działania i prowadzenie
rejestru tych kontroli.
 Do właściwości działającego w ramach Wydziału Ogólno-Organizacyjnego Referatu
Informatyki należy w szczególności:
1/ administrowanie sieciami komputerowymi w Urzędzie w zakresie internetu, poczty
elektronicznej i sieci LAN,
2/ opracowywanie i wdrażanie kompleksowego programu informatyzacji
i komputeryzacji Urzędu,
3/ dbanie o nowoczesność rozwiązań planowanych do zastosowania w Urzędzie
w zakresie informatyki oraz spójność ze standardami przyjętymi w administracji
państwowej,
4/ określanie i nadzór nad przestrzeganiem w Urzędzie standardów oraz parametrów
sprzętu i oprogramowania komputerowego,
5/ prowadzenie spraw związanych z instalowaniem, konfigurowaniem i konserwacją
urządzeń komputerowych oraz oprogramowania w Urzędzie,
nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwego zabezpieczenia
danych poprzez ich archiwizację oraz kontrolę antywirusową,
7/ prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu komputerowego i
oprogramowania, ich serwisu oraz naprawy,
8/ współdziałanie w organizowaniu szkoleń informatycznych pracowników Urzędu,
9/ udzielanie instruktażu i pomocy pracownikom Urzędu w sprawach związanych z
pracą sprzętu i oprogramowania komputerowego,
10/ obsługa techniczna witryny internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu,
11/ techniczne zabezpieczenie możliwości powszechnego wglądu i pobrania w formie
dokumentu elektronicznego z witryny internetowej Urzędu aktów prawnych
zawartych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim i Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego oraz zabezpieczenie sprawnego działania infomatów
umożliwiających powszechny wgląd do tych aktów w godzinach pracy jednostek
organizacyjnych, w których zostały one zainstalowane.
6/
§ 21
Do właściwości Wydziału Finansowo – Budżetowego należy w szczególności:
1/ opracowywanie programów i prognoz finansowych dla miasta,
2/ sporządzanie projektu budżetu miasta zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
o finansach publicznych i wskazówkami Rady,
3/ opracowywanie projektu planu finansowego zadań zleconych i powierzonych,
4/ przekazywanie wytycznych planowania budżetowego i wskaźników budżetowych
komórkom organizacyjnym Urzędu i miejskim jednostkom organizacyjnym,
5/ dokonywanie bieżących i okresowych kontroli, analiz i ocen wykonywania
budżetu oraz przygotowywanie wniosków zmierzających do poprawy dyscypliny
budżetowej i zachowania równowagi budżetowej,
6/ przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach zmian w budżecie i
ewidencjonowanie tych zmian,
7/ sporządzanie dla potrzeb Rady, Burmistrza i Komisji okresowych informacji
i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu,
8/ organizowanie obiegu i kontroli dokumentów finansowych w sposób zapewniający
właściwy i zgodny z zasadami dyscypliny budżetowej, przebieg operacji finansowych
związanych z wykonywaniem budżetu,
9/ prowadzenie we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu
spraw związanych z przekazywaniem lub przyjmowaniem środków finansowych na
realizację zadań związanych z zawieranymi przez miasto umowami i porozumieniami
z organami administracji publicznej i innymi podmiotami,
10/ współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi,
11/ przesyłanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwał z zakresu finansów
publicznych oraz podatków i opłat, w ramach sprawowanego przez Regionalną Izbę
Obrachunkową nadzoru,
12/ prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem przez miasto kredytów, pożyczek
i emisji obligacji gminnych,
13/ prowadzenie rachuby płac Urzędu,
14/ prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu,
15/ przekazywanie do Wydziału Inżynierii Miejskiej danych niezbędnych do sporządzenia
projektu stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie sposobu realizacji i finansowania
zadań gminy w zakresie infrastruktury wynikających z ustaleń projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Do właściwości działających w ramach Wydziału Finansowo – Budżetowego:
A. Referatu Księgowości Budżetowej należy w szczególności:
1/
2/
3/
4/
przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,
gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania,
prowadzenie księgowości organu /gminy/ i jednostki /Urzędu/,
sporządzanie dla Urzędu i Gminy:
a/ sprawozdań finansowych,
b/ sprawozdań budżetowych,
c/ sprawozdań w zakresie operacji finansowych,
d/ budżetu skonsolidowanego,
5/ prowadzenie księgowości podatkowej,
6/ prowadzenie ewidencji dochodów nieprzypisanych,
7/ prowadzenie egzekucji administracyjnej świadczeń o charakterze pieniężnym,
windykacja należności gminnych we współpracy z merytorycznymi Wydziałami
i miejskimi jednostkami organizacyjnymi,
8/ wydawanie na podstawie posiadanych dokumentów zaświadczeń o nie zaleganiu
w podatkach,
9/ prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem podatku VAT,
10/ prowadzenie ewidencji środków trwałych Urzędu i gminy oraz przeprowadzanie
okresowych inwentaryzacji,
11/ prowadzenie spraw związanych z inkasem podatków i opłat lokalnych.
B. Referatu Podatków i Opłat należy w szczególności:
1/ prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat lokalnych, w tym
zbieranie zeznań podatkowych w zakresie określonym w przepisach szczególnych,
opracowywanie decyzji wymiarowych oraz prowadzenie kontroli w zakresie
powszechności opodatkowania,
2/ przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach podatków i opłat lokalnych
w granicach określonych w przepisach szczególnych,
3/ prowadzenie spraw związanych z odraczaniem, rozkładaniem na raty lub
umarzaniem podatków i opłat w zakresie określonym w przepisach szczególnych,
4/ wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,
5/ prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej
przedsiębiorcom oraz koordynacja działań w tym zakresie i współpraca z
merytorycznymi Wydziałami,
6/ prowadzenie spraw związanych z administrowaniem opłatą skarbową,
7/ współdziałanie z Wydziałem Urbanistyki i Architektury, Wydziałem Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w zakresie pozyskiwania informacji
niezbędnych do ustalenia podatków i opłat lokalnych.
§ 22
Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
1/ prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców, aktualizacja
rejestru wyborców oraz sporządzanie spisów wyborców dla wyborów do Sejmu i Senatu
RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, samorządu terytorialnego oraz spisów
osób uprawnionych do referendów i konsultacji społecznych,
2/ prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych,
3/ udostępnianie, na wniosek, danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania
cudzoziemców i z Rejestru Dowodów Osobistych,
4/ wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
5/ prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o zgromadzeniach,
6/ przeprowadzanie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz
prowadzenia kwalifikacji wojskowej, a także wykonywania ustawowych obowiązków
związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej,
7/ orzekanie o:
a/ konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia
zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
b/ uznaniu osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej,
osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej
oraz żołnierza odbywającego tę służbę za osobę posiadającą na wyłącznym
utrzymaniu członków rodziny i za osobę samotną,
c/ pokrywaniu należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających
na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych
w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej,
d/ wysokości i wypłacaniu świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy, którzy
odbyli ćwiczenia wojskowe,
8/ prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na własność gminy porzuconych, na
terenie dróg, pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje, że nie są
używane,
9/ współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania
bezpieczeństwa i porządku publicznego,
10/ nadzór nad Strażą Miejską w Rumi,
11/ prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności z tytułu
nałożonych mandatów karnych kredytowanych przez Straż Miejską w Rumi,
12/ prowadzenie spraw związanych z potwierdzaniem, na podstawie prowadzonych
rejestrów, przedkładanych przez obywateli polskich druków zaświadczeń z zakresu
zabezpieczenia społecznego oraz poświadczanie własnoręczności lub autentyczności
podpisu osób na oświadczeniach i formularzach wymaganych do uzyskania lub
pobierania tych świadczeń z instytucji zagranicznych,
13/ współdziałanie z:
a/ Wydziałem Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w zakresie
spraw meldunkowych,
b/ Wydziałem Budżetowo-Finansowym w zakresie zadań finansowych,
c/ Wydziałem Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w zakresie
nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej budynków,
d/ Urzędem Stanu Cywilnego w zakresie weryfikacji danych zawartych w rejestrze
PESEL.
e/ Wydziałem Edukacji Kultury i Sportu w zakresie ustalania obwodów szkół
podstawowych i gimnazjów w związku z realizacją obowiązku szkolnego i nauki oraz
zmian adresowych uczniów według obwodów,
f/ Referatem Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w zakresie realizacji zadań
w ramach powszechnego obowiązku obrony.
§ 23
Do właściwości Wydziału Edukacji Kultury i Sportu należy w szczególności:
1/ prowadzenie spraw związanych z działalnością przedszkoli i szkół samorządowych oraz
zapewnienie im niezbędnych środków finansowych i warunków do realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych,
2/ projektowanie sieci szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na podstawie danych
statystycznych i prognoz demograficznych,
3/ realizacja zadań związanych z powoływaniem i odwoływaniem przez Burmistrza
dyrektorów przedszkoli i szkół samorządowych, ustalaniem im wynagrodzeń oraz
prowadzeniem wszystkich spraw wynikających ze stosunku pracy,
4/ prowadzenie spraw i współpraca z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie
dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5/ prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród specjalnych za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze,
6/ występowanie z wnioskami o nadanie dyrektorom szkół i przedszkoli tytułu honorowego
profesora oświaty, odznaczeń i medali oraz nagród kuratora i ministra,
7/ prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i likwidacją samorządowych placówek
oświatowych,
8/ prowadzenie spraw dotyczących niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów
i przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz placówek publicznych
prowadzonych przez organ inny niż j.s.t.,
9/ prowadzenie spraw związanych z dowożeniem niepełnosprawnych dzieci zgodnie
z obowiązkiem gminy wynikającym z ustawy o systemie oświaty,
10/ organizowanie nauczania integracyjnego,
11/ kontrola realizacji obowiązku nauki młodzieży w wieku 16-18 lat oraz prowadzenie
postępowania egzekucyjnego w zakresie realizacji obowiązku szkolnego,
12/ prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów dla wybitnie uzdolnionych
uczniów i studentów,
13/ prowadzenie spraw związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat trzech,
14/ współdziałanie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie oceny pracy
dyrektorów szkół i przedszkoli,
15/ prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
16/ prowadzenie spraw nauczycieli, w zakresie kompetencji organu prowadzącego
wynikających z Karty Nauczyciela,
17/ współpraca z nauczycielskimi związkami zawodowymi,
18/ prowadzenie spraw związanych z systemem informacji oświatowej,
19/ wydawanie świadectw pracy i zaświadczeń Rp-7 we współpracy z służbami finansowymi
placówek oświatowych dla byłych pracowników oświaty, w tym z placówek
zlikwidowanych,
20/ współdziałanie z Wydziałem Spraw Obywatelskich w zakresie ustalania obwodów szkół
podstawowych i gimnazjów, a także kontrolowania spełniania obowiązku szkolnego
i nauki,
21/ prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów kształcenia młodocianych
pracowników ich pracodawcom,
22/ opracowywanie i kontrola realizacji budżetu oświaty,
23/ nadzór nad planowaniem i wykonywaniem budżetu w zakresie remontów prowadzonych
przez placówki oświatowe,
- Do właściwości działającego w ramach Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Referatu
Kultury i Sportu należy w szczególności:
1/ realizacja zadań związanych z tworzeniem, przekształcaniem, likwidacją i
nadzorowaniem pracy miejskich placówek upowszechniania kultury, zabezpieczeniem
im materialnych i finansowych warunków działalności oraz współudział w
opracowywaniu statutów tych placówek,
2/ prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury,
3/ współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym oraz rządowymi instytucjami kultury,
4/ współudział w organizowaniu imprez kulturalnych w mieście,
5/ przyjmowanie zgłoszeń o odbywających się na terenie miasta imprezach artystycznorozrywkowych organizowanych przez obcych organizatorów określonych w ustawie z 25
października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
6/ wydawanie decyzji o zakazie odbycia imprezy, jeśli zagraża ona życiu lub zdrowiu, bądź
miejsce jej odbywania lub urządzenia używane przy jej organizowaniu nie odpowiadają
wymogom określonym w odrębnych przepisach,
7/ prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń lub odmowy na odbycie imprez
masowych w mieście i kontroli zgodności ich przebiegu z warunkami określonymi
w zezwoleniu,
8/ upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku, współdziałanie w tym
zakresie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz miejskimi jednostkami
organizacyjnymi,
9/ współudział w organizowaniu imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym np. akcji
letniej, zimowej i imprez okolicznościowych,
10/ koordynowanie rozwoju bazy obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz
turystycznych,
11/ prowadzenie spraw związanych z wytyczaniem szlaków turystycznych,
12/ prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz innych obiektów świadczących usługi
hotelarskie,
13/ prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem, likwidacją
i nadzorowaniem pracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, współudział w
opracowywaniu statutu tej placówki oraz udzielanie wszechstronnej pomocy w jej
działalności,
14/ prowadzenie całokształtu spraw związanych ze współpracą z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
15/ wykonywanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii
i przemocy w rodzinie oraz innym patologiom społecznym,
16/ nadzór nad planowaniem i wykonaniem budżetu w zakresie remontów prowadzonych
przez placówki kultury i sportu,
17/ współudział w opracowywaniu i kontrola realizacji budżetu w zakresie kultury, sportu
i zdrowia,
18/ koordynowanie działań organizacji i instytucji działających na terenie miasta, których
celem jest ochrona zdrowia,
19/ prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych działających na terenie miasta,
20/ prowadzenie spraw dotyczących osób niepełnosprawnych.
§ 24
Do właściwości Wydziału Inżynierii Miejskiej należy w szczególności:
1/ opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontowych w zakresie
gospodarki komunalnej,
2/ opracowywanie programów i okresowych planów inwestycji miejskich,
3/ sporządzanie w ramach prac nad projektem budżetu, wieloletnich planów
inwestycyjnych, nadzór nad ich realizacją oraz proponowanie zmian w ciągu
roku budżetowego,
4/ prowadzenie spraw związanych z realizacją na terenie miasta inwestycji miejskich, w
tym także w ramach inicjatyw lokalnych,
5/ prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i remontami dróg gminnych,
placów i mostów,
6/ przygotowanie we współpracy z Referatem Zamówień Publicznych materiałów
związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie remontów i inwestycji
miejskich,
7/ udzielanie merytorycznej pomocy miejskim jednostkom organizacyjnym w prowadzonych
przez nie remontach oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją tych remontów,
8/ koordynacja i kontrolowanie przebiegu inwestycji i remontów pod kątem zgodności
z planowanym zakresem prac, terminowością oraz realizacją kosztów określonych
zawartymi umowami,
9/ uczestniczenie w odbiorach robót oraz przekazywanie zakończonych inwestycji
użytkownikom,
10/ weryfikacja faktur oraz przedkładanie ich osobie uprawnionej do podjęcia decyzji o
zapłacie,
11/ przekazywanie do Wydziału Finansowo – Budżetowego dokumentacji dotyczącej
zakończonych i odebranych inwestycji miejskich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12/ udział w przeglądach technicznych w okresie gwarancji,
13/ uzgadnianie nowoprojektowanej infrastruktury technicznej,
14/ prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez organy miasta funkcji zarządcy
dróg gminnych i powiatowych zgodnie ze stosownym porozumieniem,
15/ prowadzenie metryk dróg, ulic, obiektów mostowych oraz ich bieżąca aktualizacja,
16/ prowadzenie spraw lokalnego transportu drogowego,
17/ współpraca ze Starostą i organami Policji w zakresie porządku i bezpieczeństwa na
drogach,
18/ prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez zarządcę drogi zezwoleń na zajęcie
pasa drogowego i ustalaniem wysokości opłat z tego tytułu oraz wydawaniem zezwoleń
na korzystanie z dróg miejskich w sposób szczególny,
19/ prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na ekspozycję znaków
reklamowych w pasie drogowym ulic,
20/ nadzorowanie i kontrolowanie obsługi lokalnej komunikacji zbiorowej oraz
wnioskowanie w sprawach lokalizacji przystanków, rozkładów jazdy SKM i ZKM,
21/ prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem miasta w energię elektryczną, ciepło i
paliwo gazowe w tym:
a/ planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa na obszarze
miasta,
b/ planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie miasta,
c/ finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta za
wyjątkiem dróg wojewódzkich i krajowych,
22/ prowadzenie spraw związanych z tworzeniem na terenie miasta parkingów do parkowania
pojazdów, ustalania wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania,
23/ wykonywanie zadań z zakresu łączności i telefonizacji oraz współdziałania z jednostkami
łączności publicznej, w szczególności w zakresie właściwej obsługi ludności,
24/ prowadzenie spraw związanych z zaspakajaniem potrzeb miasta w zakresie zaopatrzenia
w wodę, kanalizacji i urządzeń sanitarnych oraz usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych,
25/ prowadzenie praw związanych z budową i utrzymaniem pomników, obelisków i tablic
pamiątkowych,
26/ koordynowanie działań związanych z przebiegiem sezonu ciepłowniczego,
27/ prowadzenie spraw związanych z realizacją na terenie miasta inwestycji i remontów w
ramach inicjatyw lokalnych, w tym ich rejestracja i rozliczanie,
28/ współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi w zakresie budowy infrastruktury,
29/ współdziałanie z Wydziałem Urbanistyki i Architektury, Wydziałem FinansowoBudżetowym, Wydziałem Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w
zakresie opracowywania projektu stanowiska Burmistrza w sprawie realizacji i
finansowania zadań gminy w zakresie infrastruktury, wynikających z ustaleń projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
30/ współdziałanie z Wydziałem Urbanistyki i Architektury, Wydziałem Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Wydziałem Finansowo – Budżetowym oraz
Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu, Wydziałem Ogólno-Organizacyjnym, Wydziałem
Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Rozwoju
Miasta w zakresie realizowanych inwestycji i remontów, w tym także realizowanych w
ramach inicjatyw lokalnych.
§ 25
Do zakresu działania Wydziału Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
należy w szczególności:
1/ opracowywanie programów gospodarczych i okresowych planów rozwoju miasta,
2/ prowadzenie spraw związanych z prywatyzacją przedsiębiorstw komunalnych,
3/ nadzorowanie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego miejskich jednostek
gospodarczych,
4/ prowadzenie ewidencji i przechowywanie dokumentacji spółek, w których miasto ma
udziały lub akcje,
5/ prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Burmistrza funkcji organu
założycielskiego, akcjonariusza i udziałowca spółek prawa handlowego,
6/ prowadzenie spraw związanych z nabyciem lub sprzedażą przez miasto akcji lub
udziałów spółek prawa handlowego,
7/ analiza materiałów przedkładanych przez spółki na zgromadzenia wspólników,
opracowywanie w razie potrzeby stosownych opinii lub wniosków,
8/ organizowanie i prowadzenie banku danych statystycznych dotyczących działalności
miasta dla potrzeb Rady i Burmistrza,
9/ prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez ekspertów opracowań
problemowych dotyczących rozwoju miasta,
10/ prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i realizacja zadań gminy związanych z
Krajowym Rejestrem Sądowym oraz współpraca z Zakładam Ubezpieczeń Społecznych,
Urzędem Statystycznym i Urzędami Skarbowymi,
11/ realizacja zadań związanych z udzielaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,
12/ nadzór i koordynacja realizacji uchwał Rady w zakresie czasu pracy placówek
handlowych, gastronomicznych i usługowych,
13/ prowadzenie spraw związanych z organizacją i utrzymaniem targowisk,
14/ prowadzenie spraw związanych z rozszerzaniem i zamykaniem cmentarzy komunalnych,
nadzorowaniem ich funkcjonowania oraz ustalaniem opłat za korzystanie z cmentarza
komunalnego,
15/ prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem grobów wojennych i miejsc martyrologii
obywateli Rzeczypospolitej,
16/ prowadzenie spraw związanych z tworzeniem jednostek organizacyjnych,
przedsiębiorstw i związków komunalnych wykonujących działalność objętą zakresem
działania wydziału,
17/ sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych
prowadzących działalność komunalną objętą zakresem działania wydziału,
18/ prowadzenie spraw związanych z gospodarką komunalnym zasobem mieszkaniowym
zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy oraz
zasadami określonymi przez Radę,
19/ prowadzenie spraw eksmisji i egzekucji dotyczących lokali mieszkalnych,
20/ prowadzenie spraw czynszów, dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego,
21/ prowadzenie spraw związanych z odraczaniem, umarzaniem i rozkładaniem na raty
należności czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych,
22/ prowadzenie spraw nadbudów i adaptacji na cele mieszkalne pomieszczeń strychowych w
budynkach miejskich zgodnie z przyjętymi zasadami,
23/ prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam na budynkach stanowiących
własność lub współwłasność miasta,
24/ współpraca z Administracją Budynków Komunalnych i spółdzielniami mieszkaniowymi
oraz zarządcami nieruchomości w zakresie spraw mieszkaniowych,
25/ prowadzenie spraw związanych z udziałem miasta we wspólnotach mieszkaniowych,
26/ prowadzenie spraw związanych z budową mieszkań przez Towarzystwa Budownictwa
Społecznego,
27/ prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą - prawo ochrony
środowiska,
28/ prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem form ochrony przyrody zgodnie z
ustawą o ochronie przyrody,
29/ przygotowywanie wniosków w sprawie wycinki drzew i krzewów z terenów
stanowiących własność gminy,
30/ prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem zezwoleń na usunięcie drzew i
krzewów z terenów nieruchomości oraz ustalanie opłat z tego tytułu,
31/ prowadzenie spraw związanych z wymierzaniem kar pieniężnych za samowolne
usunięcie drzew i krzewów,
32/ prowadzenie spraw związanych z zaspakajaniem potrzeb miasta w zakresie zieleni
komunalnej i małej architektury ,
33/ prowadzenie spraw wynikających z ustawy o czystości i porządku w gminach, w tym
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz współpraca w tym zakresie ze Strażą
Miejską i innymi podmiotami,
34/ prowadzenie spraw związanych z rejestracją psów i prowadzenie stosownych ewidencji,
35/ współpraca z służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych
i organizowania profilaktyki weterynaryjnej,
36/ realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
37/ prowadzenie spraw związanych z wysypiskami i utylizacją odpadów komunalnych oraz
realizacja zadań określonych ustawą o odpadach,
38/ realizacja zadań związanych z prowadzeniem zarobkowego przewozu osób,
39/ prowadzenie i aktualizacja publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, koordynacja działań w tym
zakresie i współpraca z merytorycznymi wydziałami w związku z podawaniem do
publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu danych w wykazie oraz ich
udostępnianiem zainteresowanym,
40/ prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dofinansowania na przedsięwzięcia
proekologiczne,
41/ prowadzenie spraw związanych z rozwojem i wspieraniem przedsiębiorczości na terenie
miasta,
42/ prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem lokalizacji kasyn gry,
43/ koordynowanie działalności eksploatacyjnej służb miejskich,
44/ koordynowanie działań jednostek gospodarczych dla zapewnienia sprawnego przebiegu
akcji zimowej,
45/ prowadzenie spraw związanych z usuwaniem śniegu, gołoledzi i piasku
pozimowego,
46/ współdziałaniem z:
a/ Wydziałem Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Wydziałem Spraw
Obywatelskich i Urzędem Stanu Cywilnego w zakresie spraw lokalowych,
b/ Wydziałem Urbanistyki i Architektury, Wydziałem Geodezji Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa, Wydziałem Inżynierii Miejskiej oraz Strażą Miejską
w zakresie ochrony środowiska,
c/ Wydziałem Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz Wydziałem
Finansowo- Budżetowym w zakresie pozyskiwania i przekazywania informacji o
podejmowaniu przez osoby fizyczne działalności gospodarczej,
d/ Wydziałem Finansowo-Budżetowym w zakresie przekazywania informacji o
podjęciu działalności gospodarczej celem ustalenia zobowiązań podatkowych.
§ 26
Do zakresu działania Wydziału Urbanistyki i Architektury należy w szczególności:
1/ prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2/ przygotowywanie analiz do projektów decyzji, o których mowa w pkt 1,
3/ prowadzenie spraw związanych z zawieszaniem postępowań w sprawie ustalania
warunków zabudowy,
4/ prowadzenie spraw związanych z przenoszeniem decyzji w sprawie ustalania warunków
zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz innej osoby,
5/ prowadzenie spraw związanych ze stwierdzaniem wygaśnięcia decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy,
6/ prowadzenie rejestru wydawanych decyzji,
7/ opiniowanie pod względem urbanistyczno-architektonicznym i artystycznym projektów
pomników i innych dzieł plastycznych oraz urządzeń przeznaczonych do umieszczania w
miejscach publicznych i mających wpływ na ich wygląd,
8/ opiniowanie projektów podziału nieruchomości,
9/ prowadzenie postępowań, w tym wydawanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zgodnie z ustawą o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
10/ prowadzenie i aktualizacja publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnianie ich
zainteresowanym oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Polityki Gospodarczej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska,
11/ odszukiwanie dokumentacji archiwalnych na wniosek właścicieli nieruchomości,
12/ wydawanie informacji, zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów na podstawie
obowiązujących planów miejscowych i studium; także zaświadczeń z planów
miejscowych uchylonych i nieobowiązujących oraz studium uwarunkowań i
zagospodarowania przestrzennego,
13/ prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami oraz
dokumentowaniem, oznaczaniem i upamiętnianiem miejsc martyrologii obywateli
Rzeczypospolitej.
- Do właściwości działającego w ramach Wydziału Urbanistyki i Architektury, Referatu
Planowania Przestrzennego należy w szczególności:
1/ prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w zakresie procedur dotyczących prac planistycznych, a w szczególności :
a/ wykonywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, badanie stopnia zgodności
przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy,
b/ przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i studium oraz ustalenie niezbędnego zakresu prac
planistycznych,
c/ opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium,
d/ podawanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium, zawiadamianie
instytucji i organów uzgadniających plan,
e/ współpraca z projektantami przy sporządzaniu planu w zakresie oceny przyjętych
rozwiązań, uczestnictwo w posiedzeniach merytorycznej komisji Rady oraz Miejskiej
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
f/ nadzorowanie spraw związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem z właściwymi
organami projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i
studium,
g/ uzyskiwanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne,
h/ nadzorowanie wprowadzania zmian wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień do
projektu studium i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
i/ wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium i projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz
uczestnictwo w dyskusji publicznej nad projektem planu,
j/ prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem uwag wniesionych do projektu
studium oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
k/ współpraca z projektantami przy opracowywaniu projektów uchwał Rady w sprawie
uchwalenia studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
przekazywanie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego do wydziałów merytorycznych w celu sporządzenia
projektu rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej i zasadach ich finansowania,
l/ przedstawianie wojewodzie uchwał o uchwaleniu studium lub miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny ich
zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi,
m/ przekazywanie staroście kopii uchwał dotyczących studium oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
2/ prowadzenie rejestrów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz
wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanych oraz
przechowywanie ich oryginałów, w tym również planów zagospodarowania przestrzennego
uchylonych i nieobowiązujących,
3/ udostępnianie do wglądu studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
4/ dokonywanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu oceny
aktualności studium i planów miejscowych, z uwzględnieniem wydanych decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wniosków w sprawie sporządzenia
planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian i przedstawianie ich wyników
Burmistrzowi,
5/ przygotowywanie wyników przeprowadzonych analiz w celu przedstawienia ich Radzie po
uzyskaniu opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, przygotowywanie
projektów uchwał w sprawie aktualności studium i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
6/ obsługa merytoryczna i techniczna Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
7/ współdziałanie z Towarzystwem Urbanistów Polskich, Stowarzyszeniem Architektów
Polskich oraz izbami zawodowymi w zakresie podnoszenia poziomu jakości
opracowywanych i stosowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych,
8/ sporządzanie w ramach pracy Referatu projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
9/ przygotowywanie projektów uchwał z zakresu planowania przestrzennego,
10/ sporządzanie sprawozdań okresowych z wykonania uchwał,
11/ aktualizacja zasobów Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rumi (e-mapa) oraz BIP
w zakresie planowania przestrzennego
12/ prowadzenie rejestrów opracowań planistycznych, uchwał i innych aktów prawnych
dotyczących planowania przestrzennego,
13/ współdziałanie z:
a/ Wydziałem Inżynierii Miejskiej w zakresie inwestycji miejskich, pozyskiwania
opinii dotyczących koncepcji i projektów planów w ramach kompetencji tego wydziału
oraz przekazywania materiałów dotyczących sporządzonych projektów planów celem
rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania,
b/ Wydziałem Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w zakresie
przekazywania kopii miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego celem
naliczenia opłat planistycznych oraz przekazywania na wniosek Referatu Gospodarki
Nieruchomościami wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego,
zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie aktualnie lub poprzednio
obowiązującym oraz opinii urbanistycznych w związku z obrotem nieruchomościami
gminnymi,
c/ Wydziałem Finansowo-Budżetowym w zakresie przekazywania materiałów celem
sporządzenia projektu rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania,
d/ Wydziałem Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska celem
pozyskiwania opinii dotyczących koncepcji i projektów planów w ramach kompetencji
wydziału oraz budownictwa komunalnego i sporządzania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
§ 27
Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa należy
w szczególności:
1/ planowanie i wnioskowanie potrzeb rzeczowych i finansowych na wykonanie robót
geodezyjnych, kartograficznych i urządzeniowo- rolnych oraz na cele gospodarki
gruntami,
2/ załatwianie spraw z zakresu scalania, rozgraniczeń i podziału nieruchomości,
3/ nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji nazw ulic i
placów,
4/ prowadzenie kontroli w terenie w zakresie numeracji porządkowej nieruchomości,
5/ prowadzenie spraw związanych z regulacją stanu prawnego gruntów pod drogami, które
z mocy prawa przeszły na własność gminy,
6/ naliczanie opłat adiacenckich,
7/ prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym
w szczególności, nakładanie obowiązku dokonywania rekultywacji gruntów i prowadzenia
kontroli w tym zakresie,
8/ prowadzenie spraw dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych,
9/ prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem ulic tablicami z ich nazwami,
10/ prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rolnictwa,
11/ realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem spisów rolnych oraz corocznych badań
statystycznych w zakresie rolnictwa,
12/ prowadzenie spraw związanych z wyborami do Izb Rolniczych,
13/ prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo wodne,
14/ prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową, w tym wykonywanie
zadań określonych art. 31a ustawy o samorządzie gminnym w części dotyczącej
sporządzania projektu planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
15/ prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze,
16/ prowadzenie i aktualizacja publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w zakresie działania wydziału, ich
publikacji i udostępnianie zainteresowanym oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem
Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska,
17/ prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, odraczaniem i rozkładaniem na raty
należności w sprawach objętych zakresem działania Wydziału,
18/ prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji ustalających opłaty, o których
mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
19/ prowadzenie spraw związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem rolników zgodnie z
ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
20/ prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sporządzanie sprawozdawczości
w tym zakresie,
21/ prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy prawo łowieckie,
22/ współdziałanie z:
 Wydziałem Urbanistyki i Architektury, Wydziałem Finansowo-Budżetowym i
Wydziałem Inżynierii Miejskiej w zakresie opracowywania stanowiska Burmistrza w
sprawie sposobu realizacji i finansowania zadań gminy w zakresie infrastruktury,



wynikających z ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
Wydziałem Inżynierii Miejskiej, Wydziałem Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Urbanistyki i Architektury w zakresie
realizacji inwestycji i remontów,
Wydziałem Finansowo-Budżetowym w zakresie przekazywania informacji
niezbędnych do ustalenia zobowiązań podatkowych,
Wydziałem Spraw Obywatelskich w zakresie nazewnictwa ulic i numeracji
porządkowej budynków.
- Do właściwości działającego w ramach Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i
Rolnictwa, Referatu Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:
1/ tworzenie zasobów nieruchomości na potrzeby miasta,
2/ prowadzenie spraw związanych z nabywaniem, sprzedażą i oddawaniem w użytkowanie
wieczyste nieruchomości, w tym mieszkań komunalnych,
3/ organizowanie przetargów na nabycie i zbycie nieruchomości w zakresie działania
Referatu,
4/ prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem gruntów gminnych i oddawaniem
ich w trwały zarząd i użyczenie,
5/ prowadzenie spraw związanych z zamianą gruntów,
6/ prowadzenie spraw w zakresie wywłaszczania nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych
nieruchomości oraz wykonywania prawa pierwokupu, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawnymi,
7/ prowadzenie spraw związanych z regulacją stanu prawnego gruntów miejskich,
8/ prowadzenie spraw związanych z ustalaniem cen gruntów, budynków i lokali oraz z
aktualizacją cen gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i zarząd, celem naliczenia
stosownych opłat,
9/ prowadzenie spraw związanych z odraczaniem, umarzaniem i rozkładaniem na raty
należności w sprawach objętych zakresem działania Referatu,
10/ prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem prawa wieczystego użytkowania w
prawo własności nieruchomości,
11/ gospodarowanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność komunalną zgodnie z
zasadami ustalonymi przez Radę,
12/ prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności przesyłu,
13/ prowadzenie spraw związanych z komunalizacją gruntów.
§ 28
Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1/ prowadzenie spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego w tym:
a/ przyjmowanie:
 oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w okręgu rejestracji stanu cywilnego,
 oświadczenia koniecznego do uznaniu ojcostwa,
 oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko jakie nosi lub
nosiłoby ich wspólne dziecko,
 oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed
zawarciem małżeństwa,
 oświadczenia o zmianie imienia dziecka lub imion dziecka zamieszczonych w akcie
urodzenia,




pisemnego zapewnienia osoby, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
oświadczeń o wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z
tego małżeństwa,
oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w
okręgu rejestracji stanu cywilnego w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia,
oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w
okręgu rejestracji stanu cywilnego w miejscu wskazanym przez nupturientów o ile
miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia
oraz bezpieczeństwa osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w
związek małżeński,
 wskazywaniu kandydata na opiekuna prawnego,
b/ wydawanie:
 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
zaświadczeń stwierdzających, ze osoba zgodnie z prawem polskim może zawrzeć
małżeństwo za granicą,
 zaświadczeń o stanie cywilnym, zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa
 zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego
danych dotyczących wskazanej osoby,
 odpisów skróconych, zupełnych lub wielojęzycznych z akt stanu cywilnego w formie
papierowej i elektronicznej,
c/ wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego odpisów prawomocnych orzeczeń sądowych.
2/ przyjmowanie zgłoszeń urodzenia lub zgonu, gdy zdarzenie następuje w okręgu
rejestracji stanu cywilnego,
3/ prowadzenie rejestracji stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów dla zdarzeń, które
nastąpiły w okręgu działania urzędu stanu cywilnego oraz ich aktualizacja,
4/ prowadzenie akt zbiorowych oraz dokumentacji archiwalnej,
5/ orzekanie w sprawach o odtworzenie lub ustalenie treści aktu stanu cywilnego,
sprostowanie aktu i uzupełnienie treści aktu, wprowadzenie do Systemu Rejestrów
Państwowych akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu sporządzonego za granicą.
6/ prowadzenie innych spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego oraz innych przepisów dotyczących rejestracji stanu
cywilnego,
7/ prowadzenie spraw wynikających z ustawy o orderach i odznaczeniach, a dotyczących
występowania z wnioskami o nadanie przez Prezydenta RP medalu „Za długoletnie
pożycie małżeńskie”,
8/ prowadzenie spraw związanych z organizowaniem uroczystości jubileuszu długoletniego
pożycia małżeńskiego oraz rocznic urodzin 100-lecia i powyżej 100-lecia urodzin,
9/ prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zmianie imion i nazwisk.
§ 29
Do zakresu działania Wydziału Rozwoju Miasta należy w szczególności:
1) analizowanie tendencji rozwojowych miasta, zlecanie i koordynowanie badań
marketingowych miasta,
2) opracowywanie i monitorowanie realizacji strategii rozwoju miasta i programów
rozwojowych,
3) gromadzenie informacji o programach i funduszach europejskich,
4) inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem na rzecz miasta
funduszy zewnętrznych, w tym europejskich,
5) prowadzenie promocji miasta, w tym promocji gospodarczej,
6) współpraca ze środkami masowego przekazu,
7) utrzymywanie kontaktów za środowiskiem gospodarczym, organizacjami
przedsiębiorców, stowarzyszeniami branżowymi i izbami gospodarczymi w zakresie
promocji oferty inwestycyjnej miasta.
- Do właściwości działających w ramach Wydziału Rozwoju Miasta:
A. Referatu Funduszy Zewnętrznych należy w szczególności:
1) inicjowanie i koordynacja opracowywania programów gospodarczych i okresowych
planów rozwoju miasta,
2) sporządzanie w ramach prac nad projektem budżetu we współpracy z właściwymi
Wydziałami i Referatami wieloletnich planów inwestycyjnych, nadzór nad ich
realizacją oraz proponowanie zmian w ciągu roku budżetowego,
3) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez ekspertów opracowań
problemowych dotyczących rozwoju miasta,
4) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta przy
opracowywaniu programów i okresowych planów inwestycji miejskich,
5) pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych źródeł
pozabudżetowych oraz sporządzanie wniosków i aplikacji o przyznanie tych środków,
we współdziałaniu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz współpraca
z przedstawicielami organów zarządzających europejskimi środkami integracyjnymi
i środkami pomocowymi,
6) współpraca z przedstawicielami instytucji zarządzających programami finansowanymi
ze środków funduszy Unii Europejskiej oraz instytucji pośredniczących w zarządzaniu
elementami tych programów w zakresie konsultacji zapisów dokumentów
programowych oraz przygotowania projektów i wniosków o dofinansowanie ich
realizacji,
7) rozliczanie przyznanych dotacji na zadania inwestycyjne i nie inwestycyjne
8) prowadzenie spraw związanych ze współpracą miasta z zagranicą,
9) inicjowanie i współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw
związanych z udziałem miasta w przedsięwzięciach kapitałowych lub organizacyjnych
związanych z potrzebami miasta,
10) prowadzenie spraw związanych z rozwojem i wspieraniem przedsiębiorczości na
terenie miasta.
B. Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z promocją miasta,
2) współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji
o działalności, programach, zamierzeniach oraz wynikach pracy władz
samorządowych oraz miejskich jednostek organizacyjnych, współpraca z
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Naczelnikami, Kierownikami oraz kierownikami miejskich jednostek organizacyjnych
w celu zbierania i opracowywania informacji i materiałów na temat miasta oraz
informowanie mediów o polityce władz miasta,
organizowanie konferencji prasowych,
przygotowywanie odpowiedzi na publikacje zamieszczane w mediach,
koordynacja działań dotyczących zamieszczania przez komórki organizacyjne Urzędu
ogłoszeń prasowych związanych z działalnością miasta i Urzędu,
prowadzenie kroniki miejskiej,
prowadzenie miejskiej witryny internetowej i współpraca w tym zakresie z komórkami
organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi,
redagowanie miesięcznika Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Rumi „Rumskie
Nowiny” oraz prowadzenie całokształtu spraw związanych z jego wydawaniem
i rozprowadzaniem na terenie miasta,
prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem strategii miasta i raportu o stanie
miasta,
obsługa organizacyjno–techniczna spotkań organizowanych przez Burmistrza
związanych z zakresem działania Referatu.
prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagrody Burmistrza „Dla
szczególnie wyróżniającego się przedsiębiorcy z terenu miasta Rumi”,
opracowywanie i popularyzacja informacji o możliwościach inwestowania w mieście,
w tym na bazie podmiotów innych niż miasto.
prowadzenie spraw związanych z udziałem miasta w stowarzyszeniach, związkach
i innych organizacjach pozarządowych oraz współdziałaniem miasta z tymi
podmiotami,
prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagrody Burmistrza „Dla
szczególnie wyróżniającego się przedsiębiorcy z terenu miasta Rumi”.
§ 30
Do zakresu działania Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego należy w
szczególności:
1/ sporządzanie i aktualizacja planu obrony cywilnej i planu reagowania kryzysowego oraz
sprawowanie nadzoru nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów
gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych działających na terenie miasta,
2/ organizowanie warunków do kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem,
planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta,
3/ organizacyjne zabezpieczenie funkcjonowania Gminnego Centrum Zarządzania
Kryzysowego i innych zespołów funkcjonalnych,
4/ koordynacja realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście,
5/ współdziałanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej z podmiotami
działającymi na terenie miasta i powiatu,
6/ uzgadnianie i nadzór realizacji zadań przez podmioty podlegające Szefowi Obrony
Cywilnej Miasta,
7/ współpraca z podmiotami których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa społecznego
w mieście, działającymi na terenie miasta, powiatu oraz gmin sąsiednich,
8/ organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów w zakresie reagowania na
potencjalne zagrożenia,
9/ przygotowanie i zapewnienie działania powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz
systemu wykrywania skażeń,
10/ wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta,
11/ współdziałanie z siłami ratowniczymi w zakresie przeciwdziałania skutkom zdarzeń o
charakterze terrorystycznym, pożarowym i powodziowym,
12/ gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach i środkach w
sytuacjach kryzysowych w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny,
13/ opracowywanie procedur postępowania na wypadek występujących zagrożeń,
14/ opracowywanie planu świadczeń osobistych i rzeczowych oraz nadzór nad jego realizacją,
15/ organizowanie i przygotowanie jednostek organizacyjnych (formacji) obrony cywilnej do
prowadzenia akcji ratunkowych oraz zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych,
16/ planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych do realizacji zadań obrony cywilnej i
zarządzania kryzysowego,
17/ planowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej w mieście, w tym w szczególności
zadań ustawowych Szefa Obrony Cywilnej Miasta,
18/ planowanie obronne w mieście,
19/ systematyczne doskonalenie gotowości do wykonywania zadań obronnych wynikających
z planu operacyjnego funkcjonowania miasta,
20/ organizacja funkcjonowania „Stałych Dyżurów” i „Akcji Kurierskiej”,
21/ realizacja innych zadań obronnych zgodnie z ustaleniami Burmistrza Miasta w tym
związanych z obowiązkami państwo-gospodarz terenu,
22/ planowanie, rozdzielanie i realizacja w ramach limitu wydatków obronnych, środków
finansowych przeznaczonych na zadania obrony cywilnej,
23/ utrzymanie w gotowości technicznej Stanowiska Kierowania Szefa OC Miasta w
Dotychczasowym Miejscu Pracy i Zapasowym Miejscu Pracy,
24/ przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń
specjalnych,
25/ realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
26/ prowadzenie bazy danych sił i środków do reagowania na sytuacje kryzysowe,
27/ obsługa organizacyjno-funkcjonalna zaplecza na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego,
28/ prowadzenie magazynu interwencyjnego, w tym: sprzętu OC i sprzętu
przeciwpowodziowego,
29/ organizacja pracy pionu ochrony i prowadzenie postępowania sprawdzającego radnych
Rady Miejskiej, pracowników Urzędu oraz pracowników miejskich jednostek
organizacyjnych dot. „poświadczeń bezpieczeństwa”,
30/ Prowadzenie Kancelarii Dokumentów Niejawnych, prowadzenie spraw związanych z
ochroną informacji niejawnych, a w szczególności:
a/ zapewnienie ochrony informacji niejawnych w tym ich ochrony fizycznej,
b/ współdziałanie z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie zapewnienia
ochrony systemu i sieci teleinformatycznych w których są wytwarzane, przetwarzane,
przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
c/ kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych
informacji,
d/ okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
e/opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i nadzorowanie
jego realizacji,
f/ szkolenie pracowników z zakresu informacji niejawnych,
g/ przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów
niejawnych oraz prowadzenie obowiązujących rejestrów, dzienników korespondencji i
ewidencji, książek ewidencyjnych, doręczeń przesyłek, wykazu przesyłek, kart zapoznania
i teczek spraw,
h/ udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego upoważnionym,
i/ egzekwowanie zwrotu dokumentów, kontrolowanie przestrzegania właściwego oznaczenia i
rejestrowania dokumentów w kancelarii,
j/ prowadzenie bieżącej kontroli dokumentów,
k/ prowadzenie archiwum zakładowego dokumentów niejawnych dla zbiorów dokumentów
dot. spraw ostatecznie zakończonych.
§ 31
Do zakresu działania Referatu Zamówień Publicznych należy w szczególności:
1/ planowanie zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi na dany rok
kalendarzowy,
2/ prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez miasto, a w
szczególności:
a/ przygotowywanie materiałów związanych z udzielaniem zamówień publicznych, po
uzgodnieniu zakresu z merytorycznym Wydziałem lub Referatem,
b/ opracowywanie zarządzenia Burmistrza w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego i przedkładanie go wraz z niezbędnymi załącznikami do podpisu
Burmistrzowi,
c/ prowadzenie rejestrów zamówień publicznych,
d/ udział w komisjach przetargowych,
e/ prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym
prowadzenie dokumentacji przewidzianej ustawą i przedstawianie Burmistrzowi
wyników przeprowadzonego postępowania z wnioskiem o jego zatwierdzenie,
f/ publikacja ogłoszeń przewidzianych ustawą,
g/ przygotowywanie wniosków i wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
w przypadkach określonych w ustawie,
h/ prowadzenie spraw związanych z wpłatami wadiów,
i/ prowadzeniem rejestru wpłat zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
j/ prowadzenie kontroli w zakresie wykonywania przez Wydziały i Referaty zadań z
zakresu zamówień publicznych oraz zawierania umów na roboty, usługi i dostawy w
sprawach nie objętych ustawą prawo zamówień publicznych, których wartość
przekracza kwoty określone w odrębnym Regulaminie,
k/ udzielanie miejskim jednostkom organizacyjnym konsultacji w sprawach zamówień
publicznych i przeprowadzanie kontroli dotyczących udzielonych przez te jednostki
zamówień publicznych.
§ 32
Do zakresu działania Zespołu Radców Prawnych należy:
obsługa prawna Rady, Burmistrza i Urzędu, w zakresie wynikającym z ustawy o radcach
prawnych, a w szczególności:
1/ udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady i Burmistrza, w
tym ich opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym,
2/ udzielanie na wniosek wyjaśnień, sporządzanie opinii i interpretacji przepisów prawnych,
3/ opiniowanie umów i porozumień zawieranych przez miasto,
4/ wydawanie opinii prawnych dotyczących zawierania ugód w sprawach majątkowych,
5/ sprawowanie doradztwa prawnego w sprawach wynikających z funkcji właściciela,
udziałowca itp. podmiotów gospodarczych, a także funkcji organu założycielskiego,
6/ wydawanie opinii prawnych w sprawach dotyczących umarzania wierzytelności,
7/ występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym
oraz przed innymi organami orzekającymi,
8/ nadzór prawny nad egzekucją należności miasta,
9/ informowanie na bieżąco Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika,
Naczelników i Kierowników o zmianach obowiązujących przepisów prawnych
dotyczących zakresu działania samorządu.
§ 33
Do zakresu działania Biura Rady Miejskiej należy:
1/ obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i Komisji, a w szczególności:
a/ organizacyjne i techniczne przygotowywanie sesji Rady i posiedzeń Komisji,
b/ opracowywanie materiałów /protokołów wraz z załącznikami/ z sesji Rady i
posiedzeń Komisji oraz przekazywanie ich do realizacji odpowiednim organom, a
także przesyłanie do Wojewody Gdańskiego uchwał Rady w ramach sprawowanego
przez niego nadzoru,
c/ prowadzenie zbioru protokołów sesji Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji,
d/ prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady, wniosków Komisji, wniosków radnych
oraz przeprowadzanie kontroli ich terminowego załatwiania,
e/ prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę, w tym
zbiorów w postaci elektronicznej, przesyłanie aktów prawa miejscowego do
publikacji w Pomorskim Dzienniku Urzędowym, a także ogłaszanie ich w Biuletynie
Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu,
f/ udostępnianie dokumentów dotyczących działalności Rady zgodnie z ustawą o
dostępie do informacji publicznej oraz Statutem Miasta,
g/ udzielanie wszechstronnej pomocy radnym w wykonywaniu mandatu,
h/ sporządzanie sprawozdawczości w zakresie działania Rady,
i/ prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych oraz
oświadczeniami i informacjami składanymi przez radnych na podstawie ustawy o
samorządzie gminnym,
j/ sporządzanie projektów uchwał w sprawach własnych Rady,
k/ przygotowanie i obsługa spotkań radnych z wyborcami,
l/ prowadzenie obsługi kancelaryjnej Przewodniczącego Rady,
2/ prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem przez Radę medalu” Za zasługi dla
Miasta Rumi” i tytułu ”Honorowy Obywatel Miasta Rumi”,
3/ współudział w prowadzeniu spraw związanych z wyborami, referendami i konsultacjami,
4/ prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników,
5/ gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie na działalność
Rady,
6/ umieszczanie informacji dotyczących Rady Miejskiej w Biuletynie Informacji Publicznej
zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
§ 34
Do zakresu działania Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:
1/ planowanie i organizacja zadań audytowych w oparciu o analizę i ocenę ryzyka
2/ przeprowadzanie zadań audytowych planowych i zlecanych przez Burmistrza,
3/ prowadzenie zadań zapewniających poprzez ocenę adekwatności, skuteczności i
efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach podległych
4/ prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu
usprawnienia funkcjonowania kontroli zarządczej,
5/ sporządzanie sprawozdań z wykonywanych zadań audytowych, informowanie
Burmistrza o ustaleniach audytu,
6/ monitorowanie realizacji rekomendacji wydanych w wyniku przeprowadzonych
zadań audytowych,
7/ sporządzanie sprawozdań z wykonania planowanych zadań,
8/ prowadzenie akt stałych i bieżących audytu,
9/ udział w kontrolach doraźnych, problemowych, zlecanych przez Burmistrza.
§34 a
Do zakresu działania Inspektora do spraw Kontroli Zarządczej należy realizacja
zadań dotyczących kontroli zarządczej wynikających z ustawy o finansach
publicznych i określonych w standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów
publicznych, w tym w szczególności :
1/opracowywanie planu działania kontroli zarządczej i sprawozdania z jego wykonania,
2/ przeprowadzanie kontroli przestrzegania wewnętrznych procedur
obowiązujących w Urzędzie,
3/ przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
4/ przygotowywanie projektów zaleceń i wniosków pokontrolnych, a po
podpisaniu przez Burmistrza przekazywanie ich do realizacji zainteresowanym
podmiotom i nadzór nad ich realizacją,
5/ opracowywanie rocznego planu kontroli przeprowadzanych przez merytoryczne
komórki organizacyjne Urzędu w gminnych jednostkach organizacyjnych,
prowadzenie zbioru kserokopii protokołów tych kontroli oraz sporządzanie
rocznej informacji o realizacji planu kontroli,
6/ koordynacja i nadzór realizacji planów kontroli prowadzonych przez
merytoryczne wydziały w gminnych jednostkach organizacyjnych,
7/ koordynacja systemu zarządzania ryzykiem i systemu ustalania celów w
Urzędzie,
8/ monitorowanie realizacji celów przez poszczególne komórki organizacyjne
Urzędu,
9/ sporządzanie informacji o stanie kontroli zarządczej na podstawie oświadczeń
kierowników komórek organizacyjnych Urzędu,
10/gromadzenie i analiza protokołów kontroli wewnętrznych i zewnętrznych i ich
analiza pod kątem potrzeb kontroli zarządczej,
11/ przeprowadzanie samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej,
12/ udział w kontrolach doraźnych i problemowych zlecanych przez Burmistrza.
§34 b
Do zakresu działania Inspektora do spraw Kontroli Finansowej należy realizacja zadań
dotyczących kontroli finansowej wynikających z ustawy o finansach publicznych:
1/ opracowywanie rocznego planu kontroli finansowej,
2/ przeprowadzanie kontroli finansowych w komórkach organizacyjnych Urzędu i
miejskich jednostkach organizacyjnych w zakresie i na zasadach przewidzianych w
przepisach, zgodnie z zatwierdzonym planem,
3/ przeprowadzanie kontroli finansowej innych podmiotów dotowanych z budżetu gminy
w zakresie udzielonych dotacji,
4/ sporządzanie protokołów pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli i formułowanie
wniosków oraz zaleceń pokontrolnych,
5/ prowadzenie zbioru protokołów kontroli,
6/ sporządzanie rocznej informacji o realizacji planu kontroli,
7/ udział w kontrolach doraźnych i problemowych zlecanych przez Burmistrza.
§34 c
Do zakresu czynności Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:
1/ nadzór nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Rumi,
2/ zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności
przez:
b/ sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie
danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla
administratora danych,
c/ nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art.
36 ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
d/ zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
e/ prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja
2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa
informacji rejestru zbiorów danych.
3/ Stosowanie środków technicznych i przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających
ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych.
§ 35
Do zakresu działania Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności:
1/ prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych,
2/ przeprowadzanie kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w tym
przestrzegania przepisów dotyczących ochrony pracy,
3/ prowadzenie obowiązującej dokumentacji i rejestrów określonych przepisami z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy,
4/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 35a
Do zakresu działania stanowiska Asystenta Burmistrza należą zadania w zakresie obsługi
Burmistrza, w tym w szczególności:
1/ ustalanie i prowadzenie terminarza spotkań, narad i konferencji z udziałem Burmistrza,
2/ prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Burmistrza funkcji
reprezentacyjnych,
3/ przygotowywanie spotkań Burmistrza,
4/ współpraca przy organizowaniu wydarzeń i uroczystości z udziałem Burmistrza,
5/ przygotowywanie na potrzeby Burmistrza pism gratulacyjnych i okolicznościowych,
6/ przygotowywanie na polecenie Burmistrza raportów, sprawozdań i analiz z zakresu
objętego działaniem miasta.
§ 35b
Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych należy w szczególności:
1/ realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny, Rumskiej
Karty Dużej Rodziny w tym:
a) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyznanie Karty,
b) przyznawanie Karty, wydawanie duplikatu Karty,
c) przyznanie Rumskiej Karty Dużej Rodziny,
d) prowadzenie postępowań w sprawie utraty uprawnień do korzystania z Karty.
2/ przeciwdziałanie bezrobociu, w szczególności:
a) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie realizacji ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu,
c) udzielanie porad i pomocy osobom bezrobotnym w zakresie poszukiwania pracy,
d) realizacja zadań związanych z organizacją i prowadzeniem na terenie miasta prac
społecznie użytecznych oraz współdziałanie w tym zakresie ze Starostą Powiatowym,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rumi oraz podmiotami, u których będą
organizowane prace społecznie użyteczne,
e) prowadzenie na zasadach określonych w odrębnych porozumieniach Klubu Aktywnego
Poszukiwania Pracy, w tym udzielanie porad i pomocy osobom bezrobotnym w zakresie
upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania
informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;
3/ realizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych,
w tym:
a) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze
socjalnym,
b) prowadzenie postępowań w sprawie uprawnień do korzystania z świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych,
c) przyznawanie i wypłata świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci
stypendiów i zasiłków szkolnych,
d) współpraca z podmiotami realizującymi w/w świadczenia na terenie Gminy Miejskiej
Rumia.
4/ pomoc społeczna,
a) koordynowanie działań związanych z wypracowaniem właściwego systemu pomocy
społecznej,
b) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją, przekształcaniem
i nadzorowaniem pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, współudział
w opracowywaniu statutu tej placówki oraz udzielanie wszechstronnej pomocy w jego
działalności, opracowywanie i kontrola realizacji budżetu pomocy społecznej,
c) realizacja i koordynacja zadań związanych z uczestnictwem Miasta w akcjach
i programach społecznych,
d) konkursy z zakresu realizacji pomocy społecznej polegające na przyjmowaniu,
magazynowaniu, dystrybucji i monitorowaniu wydawania żywności dla najbardziej
potrzebujących mieszkańców Rumi,
e) prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
5/ praca na cele społeczne oraz prace społecznie użyteczne w ramach decyzji Sądu
Rejonowego w Wejherowie, w szczególności;
a) koordynowanie działań związanych z prowadzenie ewidencji decyzji Sądu Rejonowego
w Wejherowie w przedmiocie określenia rodzaju, miejsca i terminu rozpoczęcia pracy na cele
społeczne oraz prac społecznie użytecznych osób skazanych;
b) współpraca w tym zakresie z podmiotami, u których będą organizowane prace na cele
społeczne oraz prace społecznie użyteczne.
6/ realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w tym:
a) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o udzielenie świadczenia wychowawczego
i dodatku wychowawczego,
b) prowadzenie postępowania w sprawie uprawnień do korzystania ze świadczenia
wychowawczego i dodatku wychowawczego, a także wydawania w tych sprawach decyzji
administracyjnych,
c) ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego
oraz jego wypłata.
§ 35 c
Do zakresu działania Doradcy Burmistrza należy w szczególności:
1/ doradztwo w zakresie promocji Gminy Miejskiej Rumia,
2/ kreowanie pozytywnego wizerunku gminy i jej organów,
3/ koordynacja współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi,
4/ udział w opracowywaniu strategii i programów społecznych realizowanych przez gminę,
5/ opracowanie założeń systemu komunikacji społecznej,
6/ przygotowywanie na potrzeby Burmistrza raportów, sprawozdań, analiz
i innych opracowań dotyczących spraw należących do zakresu działania gminy,
7/ udział w komisjach konkursowych powoływanych przez Burmistrza.
§ 35 d
Do zadań Pełnomocnika ds. inwestycji należy:
1) inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań rozwojowych i inwestycyjnych
Miasta,
2) współpraca z merytorycznymi komórkami Urzędu w zakresie pozyskiwania środków do
realizacji projektów finansowych ze środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne,
3) koordynowanie działań inwestycyjnych podejmowanych przez inne podmioty z
działaniami inwestycyjnymi Miasta,
4) współpraca z merytorycznymi komórkami Urzędu w zakresie pozyskiwania inwestorów,
5) inicjowanie i sporządzanie wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
wspólnych zadań inwestycyjnych,
6) współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie inicjatyw
inwestycyjnych.
§ 35 e
Do zadań Pełnomocnika ds. energetyki w szczególności należy:

nadzorowanie realizacji polityki energetycznej na obszarze Gminy,

podejmowanie działań związanych z planowaniem i realizacją inwestycji oraz usług
z zakresu efektywności energetycznej, a także wykorzystania odnawialnych źródeł
energii,

inicjowanie rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe,

planowanie, prowadzenie oraz promowanie działań związanych z prowadzoną
polityką niskoemisyjną w Gminie.

wyszukiwanie możliwości finansowania zewnętrznego na działania związane
z planowaniem i wdrażaniem gospodarki niskoemisyjnej.
§ 35 f
Do zakresu działania Miejskiego Architekta Krajobrazu należy w szczególności:
1/ opracowanie inwentaryzacji i analiz dotyczących stanu krajobrazu miasta,
2/ przygotowanie strategii rozwoju polityki miasta w zakresie dotyczącym ochrony
i kształtowania systemu zieleni miejskiej oraz planowania i ochrony krajobrazu,
3/ opracowanie koncepcji Systemu Informacji Miejskiej (SIM) dla miasta Rumi,
4/ przygotowanie projektu uchwały krajobrazowej ustalającej zasady i warunki
sytuowania na terenie miasta Rumi obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
5/ prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących uchwały krajobrazowej i inwestycji
miejskich, w zakresie kształtowania krajobrazu miasta,
6/ wprowadzenie jednolitych zasad porządkowania przestrzeni miasta oraz
konsekwentne dążenie do ich realizacji mające doprowadzić do zespolenia
poszczególnych fragmentów miasta i poprawy jego estetyki,
7/ współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami
podległymi gminie w sprawach związanych z realizacją zadań MAK, w tym
w szczególności:
a) Wydziałem Urbanistyki i Architektury w zakresie opiniowania projektów Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP)
i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) zgodnie
z kompetencjami,
b) Wydziałem Inżynierii Miejskiej w zakresie inwestycji miejskich,
c) Wydziałem Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w zakresie
inwestycji miejskich,
d) Wydziałem Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w zakresie
zieleni miejskiej,
e) Wydziałem Finansowo-Budżetowym w zakresie polityki dotyczącej podatków i opłat
reklamowych,
f) Wydziałem Rozwoju Miasta w zakresie SIM, inwestycji miejskich, rewitalizacji
i pozyskiwania środków zewnętrznych na cele związane z kształtowaniem i rozwojem
systemu zieleni.
VII. Zasady podpisywania (aprobaty) pism i decyzji
§ 36
1. Burmistrz podpisuje:
1/ oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem,
2/ pisma w sprawach zastrzeżonych dla Burmistrza lub mających ze wzglądu na swój
charakter specjalne znaczenie,
3/ zarządzenia,
4/ odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców,
5/ odpowiedzi na wnioski radnych i Komisji Rady.
2. W okresie nieobecności Burmistrza dokumenty, o których mowa w ust.1 podpisuje
Pierwszy Zastępca Burmistrza.
3. Zastępcy Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik podpisują odpowiednie dokumenty i pisma
dotyczące spraw należących do ich właściwości zgodnie z podziałem zadań między
Burmistrzem, Zastępcami, Sekretarzem i Skarbnikiem.
§ 37
Kopie dokumentów przedstawionych do podpisu Burmistrzowi lub Zastępcom Burmistrza
powinny zawierać adnotacje wymieniające:
1/ nazwisko i stanowisko pracownika, który materiał opracował,
2/ nazwisko Naczelnika Wydziału lub Kierownika Referatu, który materiał aprobował,
a jeśli sprawa dotyczy zakresu działania kilku komórek organizacyjnych, winna zawierać
stwierdzenie o uzgodnieniu z tymi jednostkami.
§ 38
1. Pisma niezastrzeżone do podpisu Burmistrza i Zastępców zgodnie z określonym
zakresem działania Wydziału lub Referatu podpisują Naczelnicy i Kierownicy.
2. Decyzje podpisują Naczelnicy lub pracownicy, którzy posiadają upoważnienie
Burmistrza do załatwiania spraw, w tym również wydawania decyzji administracyjnych.
VIII. Zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności stanowisk pracy
§ 39
1. Dla wszystkich pracowników zatrudnionych w wydziałach należy ustalić zakresy
czynności.
2. Zakres czynności powinien obejmować szczegółowe określenie wykonywanych przez
pracownika zadań i czynności oraz jego uprawnienia i zakres odpowiedzialności.
3. Zakres czynności pracownika określa Naczelnik Wydziału, a Naczelnikom Wydziałów
Kierownikom samodzielnych Referatów i samodzielnym stanowiskom pracy, Burmistrz.
IX. Postanowienia końcowe
§ 40
Pracownicy samorządowi podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym.
§ 41
1. Zasady sporządzania przez wydziały projektów aktów stanowionych przez organy gminy
stanowią załącznik Nr 2 do regulaminu.
2. Zasady rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków stanowią załącznik Nr 3 do
regulaminu.
3. Zasady dokonywania kontroli przez komórki organizacyjne Urzędu stanowią załącznik
nr 4 do regulaminu.
§ 42
1. Dla oznaczenia w wydziałach akt należy używać następujących symboli:
1/ Wydział Ogólno-Organizacyjny - Or
Referat Informatyki - RI
2/ Wydział Finansowo-Budżetowy – FB
Referat Księgowości Budżetowej – FB – K
Referat Podatków i Opłat - FB – P
3/ Wydział Spraw Obywatelskich - Ob
4/ Wydział Edukacji Kultury i Sportu. - EKS
Referat Kultury i Sportu - RKS
5/ Wydział Inżynierii Miejskiej – IM
6/ Wydział Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska - PGMOŚ
7/ Wydział Urbanistyki i Architektury – UA
Referat Planowania Przestrzennego - RPP
8/ Wydział Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa - GNR
Referat Gospodarki Nieruchomościami - RGN
9/ Wydział Rozwoju Miasta – WRM
Referat Funduszy Zewnętrznych – RFZ
Referat Promocji i Komunikacji Społecznej – P-KS
10/ Wydział Spraw Społecznych - WSS
11/ Urząd Stanu Cywilnego - USC
12/ Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego - OCK
13/ Referat Zamówień Publicznych - ZP
14/ Zespół Radców Prawnych – RP
15/ Biuro Rady Miejskiej - BRM
16/ Audytor Wewnętrzny - AW
17/ Inspektor Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – BHP
18/ Inspektor do spraw Kontroli Zarządczej – KZ
19/ Inspektor do spraw Kontroli Finansowej - KF
20/ Asystent Burmistrza – AB
21/ Administrator Bezpieczeństwa Informacji – ABI
22/ Doradca Burmistrza – DB
23/ Pełnomocnik ds. inwestycji – PI
24/ Pełnomocnik ds. energetyki – PE
26/ Miejski Architekt Krajobrazu – MAK.
2. Przy znakowaniu spraw dopuszcza się stosowanie symbolu literowego pracownika
prowadzącego sprawę, umieszczając go po znaku sprawy i oddzielając go od znaku sprawy
kropką.
Załącznik Nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta Rumi
Zasady i tryb przygotowania, wydawania i przekazywania
do realizacji aktów prawnych Rady Miejskiej Rumi i Burmistrza Miasta Rumi
§1
1. Na podstawie upoważnień ustawowych Rada w formie uchwał wydaje przepisy prawne
obowiązujące na terenie miasta.
2. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie
obowiązujących, Rada może wydawać przepisy porządkowe, jeśli jest to niezbędne dla
ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i
bezpieczeństwa publicznego.
3. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę występuje Burmistrz. Pozostałe organy
uprawnione do wystąpienia do Rady z inicjatywą podjęcia uchwały (inicjatywa
uchwałodawcza) określa Statut Miasta.
§2
1. Burmistrz jako organ wykonawczy na podstawie przepisów określających jego
kompetencje jak również w celu wykonania uchwał Rady, wydaje zarządzenia.
2. Burmistrz może wydawać w formie zarządzeń przepisy porządkowe w sprawie nie
cierpiącej zwłoki, które podlegają zatwierdzeniu przez Radę na najbliższej sesji.
§3
1. Z wnioskiem o wystąpienie przez Burmistrza do Rady z inicjatywą uchwałodawczą oraz o
wydanie zarządzenia może wystąpić:
1/ Zastępca Burmistrza,
2/ Sekretarz,
3/ Skarbnik,
4/ Naczelnik,
5/ Kierownik,
6/ Pracownik zajmujący samodzielne stanowisko.
2. Osoba wnioskująca podjęcie uchwały lub wydanie zarządzenia przedkłada projekt
uchwały lub zarządzenia wraz z uzasadnieniem, zaopiniowany przez radcę prawnego
Urzędu.
§4
1. Projekty aktów prawnych, o których mowa w § 1 i § 2 przygotowuje komórka
organizacyjna Urzędu właściwa ze względu na zakres działania, z własnej inicjatywy lub
na polecenie Burmistrza.
2. W przypadku konieczności uczestnictwa w opracowaniu projektu aktu prawnego kilku
wydziałów Burmistrz wyznacza Wydział wiodący odpowiedzialny za koordynację działań
i przygotowanie ostatecznego projektu aktu.
3. Projekt aktu prawnego dotyczący zobowiązań finansowych, musi wskazywać źródła
dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte, w tym celu winien być uzgodniony
ze Skarbnikiem.
§5
Projekt aktu prawnego należy opracować zgodnie z zasadami techniki prawodawczej,
określonymi Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku (Dz. U.
Nr 100, poz. 908), a w szczególności:
1/ postanowienia aktu prawnego nie mogą być sprzeczne z prawem,
2/ akt prawny nie może zawierać postanowień wykraczających poza granice upoważnienia
do jego wydania, a także wkraczać w sferę spraw zastrzeżonych do kompetencji innych
organów,
3/ akt prawny nie może zawierać postanowień stanowiących powtórzenie przepisów
zawartych w aktach prawnych wyższego rzędu,
4/ układ przepisów powinien być przejrzysty, a redakcja jasna, zwięzła oraz zgodna z
zasadami pisowni polskiej,
5/ w treści aktu należy unikać posługiwania się określeniami specjalistycznymi,
zapożyczeniami obcojęzycznymi, nowotworzonymi pojęciami jeśli można się posłużyć
określeniami i zwrotami powszechnie stosowanymi,
6/ dla oznaczenia jednakowych pojęć należy używać takich samych wyrazów i określeń
prawnych, a różnych pojęć nie powinno się oznaczać tymi samymi określeniami,
7/ w aktach prawnych należy posługiwać się określeniami, które zostały użyte w ustawach
dla danej dziedziny spraw,
8/ określenia dotyczące woli prawodawcy winny być redagowane w formie bezosobowej np.
„uchwala się”, „zarządza się”, „ustala się” itp.
§6
Akt prawny zawiera:
1/ tytuł,
2/ podstawę prawną,
3/ przepisy merytoryczne ogólne i szczegółowe,
4/przepisy przejściowe,
5/przepisy końcowe.
§7
1. W tytule aktu prawnego w oddzielnych wierszach zamieszcza się:
1/ oznaczenie rodzaju aktu ( np. Uchwała Nr ...., Zarządzenie Nr ....),
2/ oznaczenie organu (np. Rady Miejskiej Rumi, Burmistrza Miasta Rumi),
3/ datę aktu – datę aktu poprzedza się zwrotem „z dnia”, dzień i rok wskazuje się
cyframi arabskimi ze skrótem „r”, a miesiąc określa się słownie,
4/ ogólne określenie przedmiotu aktu – możliwie najzwięźlej, jednakże w sposób
adekwatny do treści aktu – „w sprawie ...”, w przypadku zmiany aktu prawnego – „o
zmianie ...” lub „zmieniające uchwałę/zarządzenie ...” opuszczając dalej datę
nowelizowanego aktu prawnego oraz nazwę organu, który go wydał.
2. W projekcie aktu prawnego zamieszcza się wyrazy „Nr” i „z dnia” z pozostawieniem
miejsca na wpisanie numeru i daty.
§8
1. Podstawę prawną aktu prawnego należy zamieszczać bezpośrednio po tytule np. przez
użycie określeń: „Na podstawie art. ... ustawy z dnia ... w sprawie ... (Dz. U. Nr ... poz. ...)
uchwala/zarządza się, co następuje: ”.
2. Podstawą prawną wydania aktu prawnego jest przepis prawny upoważniający dany organ
do uregulowania określonego zakresu spraw oraz wyznaczający zadania lub kompetencje
danego organu.
3. Akty prawne mogą być wydane na podstawie kilku przepisów prawnych.
4. W podstawie prawnej wskazuje się konkretny artykuł, paragraf, ustęp, punkt, literę, pełną
nazwę i datę ustawy, jej przedmiot a w nawiasie numer dziennika urzędowego, skrót jego
nazwy i pozycję publikacji i jej zmian.
§9
1. Treść aktu prawnego powinna zawierać:
1/ przepisy ogólne,
2/ przepisy szczegółowe,
3/ przepisy przejściowe i końcowe.
2. Przepisy ogólne określają zakres przedmiotowy i podmiotowy stosunków regulowanych
aktem oraz wyłączenia z tego unormowania, a także przepisy wspólne dla dalszych
postanowień aktu, a w szczególności objaśnienia do użytych określeń i skrótów.
3. Przepisy szczegółowe zawierają merytoryczne postanowienia aktu prawnego oraz
wykonawców aktu.
4. W przepisach przejściowych normuje się wpływ nowego prawa na stosunki powstałe pod
działaniem prawa dotychczasowego, a w szczególności do spraw wszczętych, a nie
zakończonych przed jego wejściem w życie.
5. Przepisy końcowe umieszcza się w akcie prawnym, w następującej kolejności:
1/ przepisy uchylające, które w sposób wyczerpujący powinny wymieniać przepisy,
które zostaną uchylone, a w przypadku gdy akt był publikowany w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego, jego numer i pozycję publikacji,
2/ przepisy wskazujące termin wejścia w życie aktu prawnego, które mogą mieć
następujące brzmienie:
- „... wchodzi w życie z dniem ...”,
- „... wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”,
- „... wchodzi w życie z dniem ogłoszenia”,
- „... wchodzi w życie z dniem podjęcia”,
- „... wchodzi w życie z dniem podpisania”.
3/ Aktom prawnym nie należy nadawać mocy wstecznej.
§ 10
1. Do aktu prawnego należy dołączyć sporządzone na odrębnej karcie uzasadnienie.
2. Uzasadnienie powinno w sposób zwięzły i konkretny przedstawiać stosunki faktyczne w
dziedzinie stanowiącej przedmiot objęty uregulowaniem, przytoczyć w formie
syntetycznej argumenty przemawiające za potrzebą i celowością wydania danego aktu w
oparciu o przytoczone w podstawie prawnej przepisy prawne. W razie potrzeby należy
wskazać na przewidywane efekty i następstwa finansowe, a także podać czy wydatki
związane z realizacją aktu prawnego znajdują pokrycie w budżecie miasta.
3. W uzasadnieniu podaje się wnioskodawcę aktu.
§ 11
1. W razie potrzeby do aktu prawnego dołącza się załączniki, w których zamieszcza się w
szczególności wzory formularzy, schematów, a także teksty o charakterze
specjalistycznym (np. regulaminy).
2. Odesłania do załączników zamieszcza się w przepisach aktu prawnego.
§ 12
1. Treść aktu dzieli się na paragrafy, w których ujmuje się każdą samodzielną myśl. W
miarę możliwości winna być ona wyrażona jednym zdaniem. Oznacza się go skrótem „§”
i cyfrą arabską.
2. Jeśli samodzielna myśl wyrażona jest zespołem zdań paragraf dzieli się na ustępy. Ustęp
oznacza się cyfrą arabską z kropką bez nawiasu, z zachowaniem ciągłości numeracji w
obrębie całego paragrafu, przy powoływaniu – oznacza się go skrótem „ust.” bez względu
na liczbę i przypadek oraz cyfrą arabską bez kropki.
3. W obrębie ustępu zawierającego wyliczenie wyróżnia się wprowadzenie do wyliczenia
oraz punkty. Wyliczenie może kończyć się częścią wspólną odnoszącą się do wszystkich
punktów. Punkt oznacza się cyfrą arabską z nawiasem, z prawej strony, z zachowaniem
ciągłości numeracji w obrębie ustępu lub paragrafu, a przy powoływaniu – oznacza się go
skrótem „pkt” bez względu na liczbę i przypadek oraz cyfrą arabską bez nawiasu. Każdy
punkt kończy się średnikiem, a ostatni kropką, chyba, że wyliczenie kończy się częścią
wspólną odnoszącą się do wszystkich punktów, które kończy się kropką.
4. W obrębie punktów wyliczenie oznacza się małymi literami alfabetu łacińskiego, z
wyłączeniem liter takich jak: ą, ę, ć, ś, ł, itp. z nawiasem z prawej strony, z zachowaniem
ciągłości alfabetycznej w obrębie punktu, a przy powoływaniu - oznacza się je skrótem
„lit” bez względu na liczbę i przypadek oraz literą alfabetu łacińskiego bez nawiasu.
Każda litera kończy się przecinkiem, a ostatnia średnikiem albo kropką, chyba, że
wyliczenie kończy się częścią wspólną odnoszącą się do wszystkich liter. W takim
przypadku średnik lub kropkę stawia się po części wspólnej.
5. W obrębie liter można dokonać kolejnego wyliczenia, wprowadzając tiret, który wyraża
się w formie myślnika „ – „. Każde tiret kończy się przecinkiem, a ostatnie przecinkiem,
średnikiem albo kropką, chyba, że wyliczenie kończy się częścią wspólną odnoszącą się
do wszystkich tiret. W takim przypadku przecinek ,średnik, albo kropkę stawia się po
części wspólnej. Przy powoływaniu tiret oznacza się wyrazem „tiret” i wyrażonym
słownie numerem porządkowym tego tiret,
6. Każdą jednostkę redakcyjną zapisuje się od nowego wiersza i poprzedza jej
oznaczeniem umieszczonym w tym samym wierszu.
7. Ustępy rozpoczyna się od akapitu.
8. Punkty, litery i tiret rozpoczyna się na wysokości wprowadzenia do wyliczenia.
9. Przepisy paragrafu podzielonego na ustępy, punkty, litery i tiret powołuje się w
następującej kolejności : „§ … ust. …pkt … lit. … tiret …” bez przecinków po kolejnych
jednostkach redakcyjnych.
10. W przypadku gdy jednostka redakcyjna składa się z kilku zdań, a zamierza się powołać
tylko jedno z nich, wyraża się to zwrotem : § … ust. … zdanie /numer porządkowy
zdania /.
§ 13
1. Akt prawny zmienia się poprzez jego nowelizację.
2. Przy znacznej ilości zmian tego samego aktu prawnego należy rozważyć możliwość
podjęcia nowego aktu.
3. Nowelizuje się zawsze pierwotny akt prawny przy uwzględnieniu późniejszych zmian.
§ 14
1. Jeżeli liczba zmian aktu prawnego jest znaczna lub gdy akt ten był wielokrotnie
uprzednio nowelizowany i posługiwanie się jego tekstem może być istotnie
utrudnione organ właściwy do jego wydania ogłasza tekst jednolity aktu.
2. Tekst jednolity aktu prawnego ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli
był on nowelizowany. Akt prawny może określić termin ogłoszenia tekstu
jednolitego.
3. Ogłoszenie tekstu jednolitego następuje w drodze obwieszczenia wydanego przez
właściwy organ, a tekst jednolity jest załącznikiem do tego obwieszczenia.
4. Tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w
którym dany akt normatywny ogłoszono.
§ 15
Tekst jednolity redaguje się w następujący sposób:
1/ zachowuje się numerację pierwotnego tekstu aktu prawnego, bez wprowadzania w tej
numeracji zmian wynikających z dokonanej nowelizacji,
2/ w miejsce przepisów uchylonych wpisuje się określenie „skreślony”, a w odnośniku
podaje się numer i tytuł aktu uchylającego oraz datę jego wejścia w życie,
3/ przy przepisach zmienianych albo przepisach nowych podaje się w odnośniku tytuł aktu
nowelizującego w całości oraz wskazuje przepis aktu nowelizującego i datę jego wejścia
w życie.
§ 16
1. Projekt uchwały Rady sporządza się w jednym egzemplarzu i po zaakceptowaniu przez
Burmistrza przekazuje na co najmniej 16 dni przed terminem sesji do Biura Rady
Miejskiej.
2. Biuro Rady Miejskiej
nadaje projektowi uchwały kolejny numer druku
i ewidencjonuje w rejestrze projektów uchwał Rady a następnie w uzgodnieniu
z Przewodniczącym Rady przekazuje na 14 dni przed terminem sesji radnym Rady
Miejskiej.
3. Po podjęciu uchwały przez Radę komórka organizacyjna Urzędu, która przygotowywała
projekt uchwały przesyła jego treść w wersji elektronicznej do Biura Rady Miejskiej, z
zastrzeżeniem postanowień ust. 5. Biuro Rady Miejskiej nadaje uchwale numer i opatruje
ją datą oraz sporządza niezbędną ilość egzemplarzy uchwały.
4. Zasady numerowania i rejestrowania uchwał Rady określa Statut Miasta.
5. W przypadku, gdy uchwała przewidziana jest do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego komórka organizacyjna Urzędu, o której mowa w ust. 3
przygotowuje projekt uchwały w wersji XML i przesyła go do Biura Rady Miejskiej,
które przekazuje uchwałę do publikacji zgodnie z zasadami określonymi ustawą
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
§ 17
Projekt Zarządzenia Burmistrza sporządza się w czterech egzemplarzach.
§ 18
1. Biuro Rady Miejskiej prowadzi rejestr uchwał Rady i zbiór oryginałów uchwał
i przekazuje ich kopie do realizacji właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu.
2. Wydział Ogólno – Organizacyjny prowadzi rejestr zarządzeń Burmistrza i zbiór
oryginałów zarządzeń i przekazuje ich kopie do realizacji właściwym komórkom
organizacyjnym Urzędu.
3. Komórki organizacyjne Urzędu prowadzą rejestry aktów prawnych Rady i Burmistrza
dotyczących ich działalności oraz przechowują je w odrębnych zbiorach.
§ 19
Nadzór nad realizacją przez komórki organizacyjne Urzędu aktów prawnych Rady
i Burmistrza sprawuje Zastępca Burmistrza.
Załącznik Nr 3
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta Rumi
Zasady rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Rumi
§1
Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie odbywa się zgodnie
z postanowieniami działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisami
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz.46).
§2
1. Burmistrz i Zastępcy Burmistrza przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków
jeden dzień w tygodniu wyznaczony odrębnym zarządzeniem.
2. Pozostali pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniach
i godzinach przyjęć interesantów określonych odrębnym aktem.
3. Informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków
powinna być wywieszona w widocznym miejscu w Urzędzie i w gminnych jednostkach
organizacyjnych.
§3
Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Ogólno-Organizacyjny Urzędu.
§4
Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy Referatów wyznaczają pracowników odpowiedzialnych
za załatwianie skarg i wniosków przez Wydział oraz prowadzenie wydziałowych rejestrów
skarg i wniosków.
§5
Rejestr skarg i wniosków powinien zawierać następujące rubryki:
1/ numer porządkowy,
2/ data wpływu,
3/ imię i nazwisko lub nazwa instytucji,
4/ adres,
5/ przedmiot skargi lub wniosku,
6/ data zlecenia załatwienia,
7/ komu zlecono załatwienie,
8/ termin załatwienia,
9/ data wpływu po załatwieniu,
10/ data wysłania odpowiedzi,
11/ kogo zawiadomiono,
12/ podpis osoby przyjmującej do załatwienia.
§6
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą faxu, poczty
elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
§7
1. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza
protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
2. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i
adres wnoszącego oraz zwięzły opis treści skargi lub wniosku
§8
Na żądanie wnoszącego, przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich złożenie.
§9
1. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego
pozostawia się bez rozpoznania.
2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się
wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania
wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w
wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
§ 10
Skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do Urzędu,
rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego były adresowane.
§ 11
Jeżeli skarga lub wniosek została wniesiona do Urzędu, a nie jest on właściwy do jej
rozpatrzenia, należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni przekazać ją organowi
właściwemu, zawiadamiając o tym wnoszącego lub wskazać wnoszącemu organ właściwy.
§ 12
1. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do rzetelnego i terminowego załatwiania zgłoszonych
skarg i wniosków.
2. Skarga winna być załatwiona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
3. W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w ust.2 stosuje się przepisy art. 3638 kodeksu postępowania administracyjnego.
4. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego, a w przypadku przekazania
skargi do załatwienia przez inny organ lub redakcję gazety, również ten organ lub redakcję
gazety.
§ 13
Skargi i wnioski składane do Urzędu oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje
się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę sposobu i terminów ich załatwienia.
§ 14
Pracownicy Urzędu obowiązani są przyjmować poza kolejnością oraz załatwiać w pierwszej
kolejności sprawy wniesione przez:
1/ Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej,
2/ Radnych Rady Miejskiej Rumi,
§ 15
1. Skargi rozpatrują:
1/ Burmistrz – na działalność Zastępców Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza i podległych
bezpośrednio Naczelników Wydziałów, Kierowników Referatów i pracowników
zajmujących samodzielne stanowiska,
2/ Zastępcy Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik na działalność podległych bezpośrednio
Naczelników Wydziałów, Kierowników Referatów i pracowników zajmujących
samodzielne stanowiska,
3/ Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy Referatów na działalność podległych
pracowników.
2. Jeżeli rozpatrzenie i załatwienie spraw poruszonych w skardze lub wniosku pozostaje w
zakresie działania kilku wydziałów, każdy rozpatruje ją w swoim zakresie i przekazuje
propozycję odpowiedzi do wydziału wiodącego, wyznaczonego przez Burmistrza, który
przygotowuje ostateczny projekt odpowiedzi i przekazuje Zastępcy Burmistrza.
3. Pisma stanowiące odpowiedzi na skargę lub wniosek podpisuje Burmistrz.
§ 16
Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy Referatów są bezpośrednio odpowiedzialni za właściwą
organizację przyjmowania, rozpatrywania oraz terminowego załatwiania skarg i wniosków w
kierowanych jednostkach.
§ 17
Kontrolę, nadzór oraz koordynację w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i
załatwiania skarg i wniosków sprawuje Pierwszy Zastępca Burmistrza.
Załącznik Nr 4
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta Rumi
Zasady i tryb przeprowadzania kontroli w Urzędzie Miasta
oraz miejskich jednostkach organizacyjnych
§1
1. Zadaniem kontroli jest zapewnienie Burmistrzowi bieżącej, pełnej i obiektywnej
informacji celem właściwego wykonywania nadzoru nad miejskimi jednostkami
organizacyjnymi oraz ocena i analiza funkcjonowania komórek organizacyjnych Urzędu.
2. Zasady wykonywania audytu wewnętrznego określają odrębne przepisy.
3. Zasady przeprowadzania kontroli przez Komisję Rewizyjną i merytoryczne Komisje
Rady Miejskiej określa Statut Miasta.
§2
1. Kontrole realizowane są w formie:
1/ kontroli zewnętrznej,
2/ kontroli wewnętrznej.
2. Kontrola zewnętrzna może być realizowana w formie:
1/ kontroli kompleksowej, która obejmuje całokształt działalności kontrolowanej
jednostki,
2/ kontroli problemowej uwzględniającej wybrane zagadnienia w jednej lub kilku
jednostkach,
3/ kontroli doraźnej obejmującej zbadanie konkretnej sprawy, w tym zwłaszcza sposobu
załatwiania spraw wynikających ze skarg obywateli lub publikacji prasowych,
4/ kontroli sprawdzającej.
3. Kontrola wewnętrzna jest sprawowana w postaci:
1/ kontroli wstępnej, która ma zapobiec nielegalnym działaniom i niepożądanym
skutkom, a polega na badaniu projektów dokumentów, w tym zwłaszcza tych, które
powodują powstanie zobowiązań,
2/ kontroli bieżącej polegającej na badaniu czynności w toku ich wykonywania, w celu
stwierdzenia, czy przebiegają prawidłowo,
3/ kontroli następnej, która polega na badaniu dokumentów odzwierciedlających
dokonanie czynności.
§3
1. Kontrole kompleksowe przeprowadza zespół powołany przez Burmistrza.
2. Kontrola kompleksowa ma na celu przeprowadzenie wszechstronnej kontroli badanej
jednostki, badaniu podlega w szczególności:
1/ zgodność działania jednostki ze statutem i innymi dokumentami dotyczącymi
organizacji i funkcjonowania badanej jednostki,
2/ gospodarka finansowa,
3/ gospodarowanie mieniem i jego ochrona.
§4
Kontrole problemowe i doraźne przeprowadzane są na polecenie Burmistrza lub Zastępcy
Burmistrza nadzorującego dany zakres spraw.
§5
1. Kontrolę zewnętrzną przeprowadzają:
1/ Zespół kontrolny powołany przez Burmistrza,
2/ Naczelnicy Wydziałów lub Kierownicy Referatów sprawujący w imieniu Burmistrza
nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi,
3/ Inspektor do spraw kontroli zarządczej.
4/ Inspektor do spraw kontroli finansowej.
2. Kontrolę wewnętrzną przeprowadzają:
1/ Burmistrz, Zastępcy Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik zgodnie z podziałem zadań
pomiędzy tymi osobami,
2/ Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy Referatów w stosunku do podległych
pracowników,
3/ Audytor wewnętrzny.
4/ Inspektor do spraw kontroli zarządczej.
5/ Inspektor do spraw kontroli finansowej.
3. Kontrolę finansową przeprowadza Wydział Finansowo-Budżetowy.
§6
1. Przed rozpoczęciem kontroli informuje się kierownika kontrolowanej jednostki o terminie
i przedmiocie kontroli.
2. Kontrole przeprowadza się w dniach pracy i godzinach urzędowania w kontrolowanej
jednostce.
3. Kierownik i pracownicy kontrolowanej jednostki są zobowiązani do:
1/ zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia kontroli, a zwłaszcza
wskazania miejsca pracy dla kontrolującego,
2/ udostępnienia żądanych dokumentów, udzielenia wyjaśnień i informacji,
umożliwienia wstępu do pomieszczeń należących do jednostki i wskazania miejsca w
celu zabezpieczenia dowodów kontroli.
§7
1. Kontrolę przeprowadza się oraz wyniki jej ustala w oparciu o:
1/ sprawdzenie pod względem formalnoprawnym i merytorycznym dokumentów,
2/ przeprowadzenie oględzin i wizji,
3/ rozmowy z pracownikami i uzyskane od nich wyjaśnienia,
4/ obserwację pracy jednostki kontrolowanej.
2. W czasie kontroli, kontrolujący upoważniony jest do:
1/ wstępu do wszystkich pomieszczeń i swobodnego poruszania się po jednostce
kontrolowanej,
2/ wglądu do wszystkich znajdujących się w jednostce dokumentów oraz możliwości
wykorzystania ich kopii lub odpisów, z uwzględnieniem przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych,
3/ uzyskania wyjaśnień od pracowników jednostki w formie ustnej lub pisemnej,
4/ przeprowadzenia oględzin obiektów i ich wyposażenia,
5/ korzystania z fachowej pomocy radców prawnych, biegłych lub innych specjalistów.
3. Kontrolujący zobowiązany jest:
1/ przed przystąpieniem do kontroli zapoznać się z obowiązującymi przepisami
prawnymi dotyczącymi zakresu działania jednostki,
2/ zapoznać się z ustaleniami poprzednio przeprowadzonych kontroli wraz z wydanymi
zarządzeniami pokontrolnymi i materiałami przedstawiającymi sposób ich
wykonania,
3/ do dokonywania w sposób obiektywny ustaleń kontroli i gromadzenia niezbędnych
dokumentów,
4/ do rozpatrywania uwag kontrolowanych,
5/ do informowania kierownika jednostki o stwierdzonych uchybieniach i zagrożeniach,
6/ do zachowania w tajemnicy informacji objętych tajemnicą służbową.
§8
1. Uproszczone postępowanie kontrolne przeprowadza się w razie konieczności
przeprowadzenia kontroli doraźnej, w czasie, której kontrolujący bada określone sprawy
wynikające ze zgłoszonych skarg i wniosków, interwencji obywateli lub wyjaśnia
problemy niezbędne do podjęcia decyzji bądź uchwał przez kompetentne organy lub
sprawdza poprawność i rzetelność odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.
2. Z uproszczonego postępowania kontrolnego sporządza się sprawozdanie lub notatkę
służbową, które podpisuje kontrolujący, informując kierownika jednostki kontrolowanej o
dokonanych ustaleniach.
§9
1. Z przeprowadzonej kontroli, po jej zakończeniu sporządza się protokół, w którym należy
wykazać różnice pomiędzy stanem faktycznym stwierdzonym w kontrolowanej jednostce,
a stanem wymaganym odpowiednimi przepisami, a także stwierdzone usterki, o
mniejszym znaczeniu, które winny być usunięte w czasie trwania kontroli, o czym
informuje się w protokole kontroli.
2. Ustalenia kontroli powinny być napisane w sposób zwięzły i przejrzysty.
3. W protokole należy wskazać podstawy dokonanych ustaleń zawartych w aktach kontroli.
4. Stan faktyczny ustalony w trakcie kontroli powinien być badany pod kątem:
1/ legalności,
2/ gospodarności,
3/ celowości,
4/ rzetelności.
5. Obowiązek sporządzania protokołu z uwzględnieniem elementów, o których mowa w ust.
2-4 dotyczy kontroli kompleksowych i problemowych.
6. Jeśli kierownik jednostki przed podpisaniem protokołu, a po zapoznaniu się z jego treścią,
zgłosi umotywowanie zastrzeżenia odnośnie faktów ujętych w protokole, kontrolujący
lub przewodniczący zespołu kontrolnego zobowiązany jest dodatkowo zbadać
zastrzeżenia i w przypadku potwierdzenia ich zasadności dokonać odpowiednich zmian w
protokole lub opisać różnice poglądów pomiędzy kontrolującymi, a kierownikiem
jednostki kontrolowanej w celu ich rozpatrzenia przez Burmistrza.
7. Jeśli kierownik jednostki kontrolowanej odmawia podpisania protokołu, a nie złożył
zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, nie wstrzymuje to dalszego biegu postępowania.
8. Protokół z przeprowadzonej kontroli powinien być podpisany przez kontrolującego lub
zespół kontrolny oraz kierownika jednostki kontrolowanej najpóźniej w terminie 14 dni
od daty zakończenia kontroli.
§ 10
Przewodniczący zespołu kontrolnego lub kontrolujący przekazuje protokół i projekt zaleceń
pokontrolnych Burmistrzowi lub Zastępcy Burmistrza zgodnie z zakresem jego właściwości
rzeczowej, a jeśli zachodzi potrzeba Skarbnikowi i Sekretarzowi.
§ 11
Protokół oraz projekt zaleceń pokontrolnych przewodniczący zespołu kontrolnego lub
kontrolujący przedstawia Burmistrzowi lub Zastępcy Burmistrza w terminie 14 dni od daty
podpisania protokołu.
§ 12
Zalecenie pokontrolne, podpisane przez Burmistrza lub Zastępcę Burmistrza, zgodnie z
zakresem jego właściwości rzeczowej, powinno być skierowane bezpośrednio do kierownika
jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu.
§ 13
Kierownik kontrolowanej jednostki zobowiązany jest do pisemnej odpowiedzi w ciągu 30 dni
od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.
§ 14
1. Wykonywanie zadań wynikających z zalecenia pokontrolnego jest kontrolowane w
drodze kontroli sprawdzającej.
2. Kontrola sprawdzająca ustala:
1/ czy wykonano zalecenia i zadania określone w zarządzeniu pokontrolnym,
2/ czy nastąpiła zamierzona poprawa pracy kontrolowanej jednostki oraz jakie
osiągnięto efekty,
3/ czy i jakie ewentualne obiektywne i subiektywne przyczyny były powodem
niepełnego wykonania zaleceń pokontrolnych.
3. W razie stwierdzenia w wyniku kontroli sprawdzającej popełnienia tych samych uchybień
i nieprawidłowości oraz niezadowalającego wykonania zaleceń pokontrolnych, zespół
kontrolny informuje o tym Burmistrza, celem ustalenia winnych zaniedbań.
§ 15
1. W trakcie przeprowadzania kontroli, kontrolujący winien udzielić pracownikom jednostki
kontrolowanej bieżącego instruktażu w zakresie stwierdzonych uchybień.
2. Instruktaż winien obejmować udzielenie praktycznej pomocy w zakresie sposobu
załatwiania spraw, stosowania właściwych przepisów prawnych i prawidłowej ich
interpretacji oraz właściwego organizowania pracy.
3. Instruktaż może być realizowany w formie instruktażu indywidualnego lub narady
instruktażowej.
§ 16
Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli przechowywana jest przez merytoryczną komórkę
organizacyjną Urzędu, a kopia tej dokumentacji przekazywana jest przez tę komórkę do
Inspektora do spraw kontroli zarządczej.
§ 17
Sekretariat Urzędu prowadzi rejestr kontroli zewnętrznych oraz rejestr kontroli
przeprowadzanych w Urzędzie przez organy kontroli zewnętrznej.
§ 18
1. Działalność kontrolna podlega planowaniu.
2. Komórki organizacyjne Urzędu w terminie do 31 grudnia każdego roku przygotowują
plany kontroli na rok następny, na podstawie, których Inspektor do spraw kontroli
zarządczej sporządza roczny plan kontroli zatwierdzony przez Burmistrza.
Download