Delegacja pracowników budowlanych do pracy na terenie

advertisement
Delegacja pracowników budowlanych do
pracy na terenie Austrii
Broszura informacyjna (Stan 15.04.2012)polnisch
Delegacja do pracy na terenie Austrii
PODSTAWY SYSTEMU URLOPOWEGO W
AUSTRIA CKIEJ BRANŻY BUDOWLANEJ
Z uwagi na specyfikę branży budowlanej, charakteryzującej się częstymi zmianami pracodawcy jak również częstymi przerwami w zatrudnieniu, austriackie prawo przewiduje
szczególne regulacje urlopowe dla pracowników budowlanych, które zostały określone
w ustawie o prawie urlopowym pracowników budowlanych (BUAG). Celem ustawy jest
ochrona prawa do urlopu wypoczynkowego i zagwarantowanie pełnego wymiaru urlopu,
pomimo przerw w zatrudnieniu. Realizacji tego celu służy wprowadzenie postępowania
urlopowego, zarządzanego przez austriacką Kasę Urlopową Parcowników Budowlanych
(BUAK), w ramach którego pracodawca odprowadza do BUAK miesięczną składkę urlopową
na poczet przyszłego roszczenia urlopowego pracownika.
Kasa Urlopowa Pracowniów Budowlanych (BUAK) jest organizacją prawa publicznego,
mającą za zadanie wprowadzenie w życie i egzekwowanie przepisów ustawy o BUAG
oraz organizaję procesów administracyjnych związanych z naliczaniem składek i wypłatą
roszczeń urlopowych.
Niniejsza broszura służy przybliżeniu zasad postępowania urlopowego w przypadku tymczasowej delegacji pracowników do pracy na terenie Austrii.
w w w . b u a k . a t 2
Delegacja do pracy na terenie Austrii
INFORMACJE OGÓLNE
Pracownicy zatrudnieni przez przedsiębiorstwo lub agencję pracy tymczasowej z siedzibą
poza granicami Austrii i oddelegowani przez zatrudniającego ich pracodawcę do wykonania
prac budowlanych na terenie Austrii zostają objęci regulacjami postępowania urlopowego
w rozumieniu ustawy o prawie urlopowym pracowników budowlanych (BUAG) prowadzonego przez BUAK.
Do delegacji pracowników w rozumieniu ustawy o BUAG dochodzi wówczas, gdy spełnione
są natępujące warunki:
Przedsiębiortwo
w ramach trwajacego stosunku pracy
oddelegowuje pracownika, zatrudnionego poza granicami Austrii, na okres maksy
malnie 12-tu miesięcy (jednorazowe przedłużenie o kolejne 12 miesięcy z powodu
nieprzewidzianych okoliczności jest dopuszczalne)
do wykonania prac budowlanych w rozumieniu ustawy o BUAG
na terenie Austrii.
Postępowaniu urlopowemu prowadzonemu przez BUAK podlegają również pracownicy,
którzy byli dotychczas zatrudnieni na terenie Austrii, i zostali zatrudnieni przez nowego
pracodawcę, którego siedziba mieści się poza granicami Austrii.
Rodzaj pracy wykonywanej przez delegowanego pracownika jest czynnikem decyduącym
o obowiązku stosowania w jego przypadku postępowania urlopowego zgodnie z zakresem
obowiązywania ustawy o BUAG. W przypadku, kiedy delegowany pracownik wykonuje
zarówno prace budowlane objęte ustawą o BUAG, jak również takie, których ustawa nie
obejmuje, czynnikiem decydującym o stosowaniu postępowania urlopowego jest przewaga
godzin pracy, w czasie których wykonywane były prace budowlane w rozumieniu przepisów
ustawy o BUAG.
Jeśli opisane powyżej warunki zostają spełnione w przypadku oddelegowanego pracownika
budowlanego, to w czasie całego okresu trwania delegacji do Austrii podlega on austriackiemu prawu urlopowemu, a tymsamym ustawie o BUAG, niezależnie od pozostałych
obowiązujacych przepisów prawa krajowego czy unijnego.
w w w . b u a k . a t 3
Delegacja do pracy na terenie Austrii
W rezultacie pracodawcy delegujący pracowników do Austrii są w czasie całego okresu
trwania delegacji zobowiązani do odprowadzania do BUAK składki urlopowej. Obowiązkowi
odprowadzania składek urlopowych podlega pracodawca od pierwszego dnia delegacji danego pracownika. Odprowadzane składki dotyczą wyłącznie zakresu świadczeń urlopowych
i zapewniają pracownikowi prawo do ubiegania się o wypłatę roszczenia urlopowego
bezpośrednio z BUAK.
OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA DELEGACJI
Pracodawca podlega prawnemu obowiązkowi zgłoszenia do BUAK delegacji swoich
pracowników do pracy w austriackiej branży buowlanej. W tym celu zostały przygotowane przez BUAK odpowiednie formularze zgłoszeniowe, które udostępnione są na naszej
stronie internetowej www.buak.at/Europaverfahern. Pierwszy formularz (Erstmeldung
gemäß § 33g BUAG Teil I: Informationen zum/zur ArbeitgeberIn) służy do podania danych
dotyczących firmy delegującej pracowników, natomiast drugi (Erstmeldung gemäß § 33g
BUAG Teil II: Informationen zum/zur ArbeitnehmerIn) do podania danych dotyczących
pracownika.
Zgłoszenie należy przesłać do BUAK w przeciągu 14-tu dni od rozpoczęcia prac budowlanych
w rozumieniu ustawy o BUAG, jednak jest to konieczne tylko w przypadku, kiedy zgłoszenie
planowanego oddelegowania pracowników nie zostało już złożone do Centralnego Organu
Kontroli Zatrudnienia przy Ministerstwie Finansów (Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums für Finanzen für die Kontrolle illegaler Beschäftigung – ZKO).
Jeśli delegacja przekracza miesięczny okres trwania, firma jest zobowiązana do przesyłania
do BUAK do 15-tego dnia następnego miesiąca comiesięcznego zgłoszenia dotyczącego
czasu pracy w Austrii oddelegowanych pracowników w minionym miesiącu.
Do Centralnego Organu Kontroli Zatrudnienia (ZKO) pracodawca winien przesłać każde
zgłoszenie delegacji pracowników do pracy na terenie Austrii najpóźniej na tydzień przed
rozpoczęciem prac. Zgłoszenia dotyczące prac budowlanych zostają przekazane dalej do
BUAK i są równoznaczne z oddaniem formularza zgłoszeniowego BUAK.
w w w . b u a k . a t 4
Delegacja do pracy na terenie Austrii
NALICZANIE I ODPROWADZANIE SKŁADEK
Pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania za każdy dzień pracy składek urlopowych.
Składki odprowadzane są na poczet przysługującego pracownikowi w przyszłości roszczenia
urlopwego. Faktorami warunkującymi wysokość odprowadzanej składki są rodzaj wykonywanej przez danego pracownika pracy i wysokość stawki godzinowej. Zgodnie z § 7 ust. 1
Z 1 AVRAG (Arbeitsvertragsrecht-Anpassungsgesetz) pracownicy delegowani do pracy na
terenie Austrii mają w okresie trwania delegacji prawo do uzyskania wynagrodzenia równego
wysokości minimalnej stawki godzinowej określonej w tzw. branżowym układzie zbiorowym
(Kollektivvertrag – KV), właściwym dla miejsca wykonywania prac budowlanych.
W celu obliczenia wysokości tygodniowej składki urlopowej stawka godzinowa (zgodna z
obowiązującym układem branżowym) zostaje zwiększona o 25%, a następnie pomnożona
przez tzw. faktor urlopowy określony w rozporządzeniu austriackiego Ministerstwa Pracy,
Polityki Społecznej i Ochrony Konsumenta. Obecnie faktor urlopowy wynosi 11,55 przy
39-godzinnym tygodniu pracy. Dzieląc uzyskaną kwotę przez 5 otrzymamy wysokość dzien nej
składki urlopowej.
Składki urlopowe za dany okres składkowy zostają naliczane przez BUAK z miesięcznym
opóźnieniem. Jako okres składkowy uznaje się miesiąc kalendarzowy. Rachunek z wykazem
naliczonych składek (tzw. Zuschlagsverrechnungsliste) zostaje przesłany pracodawcy pocztą.
Pracodawca ma czas na zapłacenie składek do 15-tego dnia kolejnego miesiąca.
ROSZCZENIE URLOPOWE
Od pierwszego dnia delegacji pracownik nabywa prawa urlopowe wprost proporcjonalnie do
ilości tygodni przepracowanych na terenie Austrii (tzw. Anwatrschaftswochen). Jako tydzień
pracy uznaje się tydzień kalendarzowy, w którym przepracowano 5 dni roboczych wykonując
prace budowlane w rozumieniu ustawy o BUAG (przy czym soboty nie uznaje się za dzień
roboczy). Wszystkie zgłoszone przez pracodawcę/pracodawców tygodnie pracy zostają zarejestrowane w BUAK i zsumowane.
w w w . b u a k . a t 5
Delegacja do pracy na terenie Austrii
Ilość zgromadzonych przez pracownika tygodni pracy na terenie Austrii determinuje ilość
przysługujących mu dni urlopowych. Wymiar urlopu naliczany jest (zgodnie z § 4 ust. 1a
BUAG) w stosunku do przepracowanych w przeciągu jednego roku kalendarzowego tygodni.
Jego wysokość jest jednak uzależniona od ilości tygodni, za które pracodawca/pracodawcy
odprowadzili składki urlopowe do BUAK. Wysokość wymiaru jest obliczana przez BUAK na
podstawie wszystkich zarejestrowanych okresów zatrudnienia, a roszczenie urlopowe może
zostać bezzwłocznie wykorzystane.
Maksymalna ilość dni urlopowych może zostać nabyta dopiero po przepracowaniu 52
tygodni pracy w przeciągu jednego roku kalendarzowego. Ostateczny wymiar urlopu jest
jednak zasadniczo uzależniony od całej ilości zgromadzonych tygodni pracy w Austrii. Od
1150 zgromadzonych tygodni pracy wyskość rocznego wymiaru urlopowego wynosi 30 dni
roboczych, w innym wypadku 25 dni.
O wypłatę roszczenia urlopowego wnioskuje pracodawca w imieniu pracownika przy
pomocy formularza „Urlaubsvereinbarung”, który znajduje się na naszej stronie internetowej www.buak.at/Europaverfahren/„Info für ArbeitnehmerInnen”. Wypełniony formularz pracodawca winien przesłać do BUAK najwcześniej w miesiącu poprzedzającym
urlop, a najpóźniej na miesiąc po odbyciu urlopu. Roszczenie urlopowe zostaje przez BUAK
wypłacone bezpośrednio na konto bankowe pracownika.
W czasie trwania urlopu pracodawca jest zwolniony z obowązku odpowadzania składek
urlopowych. W tych dniach składki urlopowe opłaca BUAK, jak również składkę ubezpieczenia społecznego płaconą przez pracodawcę, jednak maksymalnie w wysokości do 30,1%.
Składki ubezpieczenia społecznego za dni urlopu zostają odprowadzone bezpośrdnio do
odpowiedniego ubezpieczyciela (również zagranicznego, np. do ZUS). Ponadto podatek
dochodowy od roszczenia urlopowego (jeśli przekroczy on limit zwolnienia z podatku
wynoszący 100,00 €) zostaje przez BUAK odprowadzony do odpowiedniego austriackiego
urzędu skarbowego (konkretnie do Finanzamt für den 23. Bezirk).
W przypadku, kiedy pracownik ani w czasie delegacji, ani w przeciągu sześciu miesięcy po
zakończeniu delegacji (przy nadal trwajacym stosunku pracy względem firmy delegującej)
nie wykorzystał w pełni swoich roszczeń urlopowych, ma on prawo do złożenia wniosku o
wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (tzw. Urlaubsabfindung). Wniosek może
być złożony wyłącznie przez pracownika, przy założeniu, że w przeciągu minionych sześciu
miesięcy nie podjął on ponownie pracy na terenie Austrii, wykonując prace budowlane w
rozumienu ustawy o BUAG.
w w w . b u a k . a t 6
Delegacja do pracy na terenie Austrii
ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU URLOPOWYM
Możliwość zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek urlopowych do BUAK istnieje w
przypadku przedsiębiorstwa budowlanego z siedzibą poza granicami Austrii, które deleguje
swoich pracowników na określony czas do pracy na terene Austrii i jednocześnie w kraju
rodzimym podlega porównywalnemu postępowaniu urlopowemu, a w czasie trwania delegacji do Austrii w dalszym ciągu odprowadza za oddelegowanych pracowników miesięcznie
składki do porównywalnej kasy urlopowej.
Dotychczas BUAK podpisał porozumienie o wzajemnym zwolnieniu z postępowania
urlopowego z niemiecką centalną organizacją SOKA-BAU zrzeszajacą niemiecką Kasę
Wyrównawczą z tytułu Urlopu i Wynagrodzenia w Budownictwie (ULAK) i Dodatkową Kasę
Zaopatrzenia Budownictwa VvaG (ZVK-Bau), z francuską kasą Union des Caisses de France
du Reseau Conges Intemperies BTP (UCF) oraz z włoską kasą Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE).
KONTAKT
Informacje ogólne dotyczące
delegacji do pracy na terenie
Austrii:
www.buak.at/Europaverfahren
Dane kontaktowe:
tel: +43 (0) 579 579
wew. 1888
fax:+43 (0) 579 579
wew. 91898
Email:
[email protected]
w w w . b u a k . a t 7
+43 (0) 579 579 1888
PAŃST WA SPR AW Y SĄ DL A NA S WA ŻNE!
Obsługa klienta
Zakładowa Kasa Emerytalna
BUAK Schulungen
Tel DW 5000
Fax DW 95 0 99
Mail [email protected]
Tel DW 3000
Fax DW 93 0 99
Mail [email protected]
Tel DW 3500
Fax DW 93 5 99
Mail [email protected]
GODZINY OTWARCIA
STANDORTE
Wiedeń
poniedziałek, wtorek, czwartek
Wien
1050 Wien
Kliebergasse 1A
Fax DW 92 1 99
Mail [email protected]
Kärnten 9010 Klagenfurt
Bahnhofstraße 24
FaxDW 92 5 99
Mail [email protected]
Burgenland
7000 Eisenstadt
Wiener Straße 7
FaxDW 92 1 99
Mail [email protected]
Tirol 6020 Innsbruck
Meinhardstraße 3
FaxDW 92 8 99
Mail [email protected]
Salzburg 5020 Salzburg
Hans-Sachs-Gasse 5
FaxDW 92 1 99
Mail [email protected]
Vorarlberg
6900 Bregenz
Kaiserstraße 27
FaxDW 92 9 99
Mail [email protected]
8.00 Uhr – 15.00 Uhr
środa 8.00 Uhr – 18.00 Uhr
piątek 8.00 Uhr – 12.00 Uhr
Tyrol, Karyntia i Styria
od poniedziałku do czwartku
8.00 Uhr – 15.00 Uhr
piątek 8.00 Uhr – 12.00 Uhr
Górna Austria, Salzburg i
Burgenland
od poniedziałku do czwartku
8.00 Uhr – 13.00 Uhr
piątek 8.00 Uhr – 12.00 Uhr
Vorarlberg
od poniedziałku do piątku
8.00 Uhr – 12.00 Uhr
Oberösterreich 4020 Linz
Anastasius-Grün-Str.26-28/1/16
Fax DW 92 3 99
Mail [email protected]
Steiermark 8020 Graz
Mohsgasse 10
FaxDW 92 4 99
Mail [email protected]
do pobrania i formularze dostępne na:
w w w. b u a k . a t
Download