Zmiana studium uwarunkowań i kierunków

advertisement
STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY
TARCZYN
TOM I
UWARUNKOWANIA
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/200/12
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 28 listopada 2012 r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:
mgr inż. PIOTR ULRICH
członek Okręgowej Izby Urbanistów z/s w Warszawie - WA-263
mgr inż. arch. ŁUKASZ NITECKI
członek Okręgowej Izby Urbanistów z/s w Warszawie - WA-401
mgr inż. arch. PAWEŁ SKURPEL
mgr MAGDALENA SALWA
mgr SYLWIA ADAMKIEWICZ
mgr MARCIN STRĄKOWSKI
Strona | 2
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
Spis treści
I
Wprowadzenie .................................................................................................................................. 5
1.
Podstawa i zakres opracowania .................................................................................... 5
2.
Rola studium w systemie planowania przestrzennego .................................................. 6
3.
Materiały wejściowe ....................................................................................................... 7
II
Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego ............................................................ 9
1.
Położenie i powiązania zewnętrzne ............................................................................... 9
2.
Struktura funkcjonalno-przestrzenna ........................................................................... 11
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Struktura zagospodarowania ....................................................................................... 11
Stan prawny gruntów ................................................................................................... 13
Stan ładu przestrzennego ............................................................................................ 13
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ................................................. 14
Zasoby i stan środowiska przyrodniczego ................................................................... 16
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
Położenie fizycznogeograficzne i rzeźba terenu ......................................................... 16
Budowa geologiczna .................................................................................................... 21
Udokumentowane złoża kopalin .................................................................................. 23
Tereny górnicze ........................................................................................................... 25
Warunki hydrogeologiczne .......................................................................................... 26
Sieć hydrograficzna ..................................................................................................... 28
Gleby ............................................................................................................................ 29
Warunki klimatu lokalnego ........................................................................................... 31
Środowisko przyrodnicze ............................................................................................. 32
Obszary i obiekty objęte ochroną ................................................................................ 34
3.10.a. Chojnowski Park Krajobrazowy wraz z otuliną ............................................. 34
3.10.b. Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu .............................................. 35
3.10.c. Pomniki przyrody .......................................................................................... 36
Antropogeniczne zagrożenia środowiska .................................................................... 37
3.11.a. Zagrożenia atmosfery ................................................................................... 37
3.11.b. Zagrożenia wód powierzchniowych i podziemnych ...................................... 41
3.11.c. Przekształcenie rzeźby terenu oraz pokrywy glebowej ................................ 45
3.11.d. Osuwanie się mas ziemnych ........................................................................ 46
3.11.e. Zagrożenia środowiska powodowane przez hałas ....................................... 46
3.11.f. Zagrożenia powodowane oddziaływaniem elektromagnetycznym ............... 48
Naturalne zagrożenia środowiska ................................................................................ 48
Stan dziedzictwa kulturowego ..................................................................................... 48
3.
3.11.
3.12.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Rys historyczny ............................................................................................................ 48
Środowisko kulturowe .................................................................................................. 50
Gminna Ewidencja Zabytków ...................................................................................... 51
Obszary i obiekty objęte ochroną ................................................................................ 60
Uwarunkowania społeczno-demograficzne ................................................................. 62
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
Rozwój, ruch naturalny i migracje ludności.................................................................. 62
Struktura demograficzna ludności ............................................................................... 64
Bezrobocie ................................................................................................................... 66
Warunki życia i poziom zamożności społeczeństwa ................................................... 67
Ochrona zdrowia i opieka społeczna ........................................................................... 68
Oświata ........................................................................................................................ 68
Kultura, sport, turystyka i rekreacja ............................................................................. 69
Bezpieczeństwo publiczne ........................................................................................... 70
Uwarunkowania gospodarcze ...................................................................................... 71
6.1.
6.2.
Rynek pracy ................................................................................................................. 71
Rolnicza przestrzeń produkcyjna ................................................................................. 72
5.
6.
Strona | 3
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
6.3.
Leśna przestrzeń produkcyjna ..................................................................................... 74
Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej .............................................. 75
7.1.
8.
Układ komunikacyjny ................................................................................................... 75
7.1.a.
Komunikacja kołowa ..................................................................................... 75
7.1.b.
Komunikacja kolejowa .................................................................................. 76
7.1.c.
Komunikacja zbiorowa .................................................................................. 77
Infrastruktura techniczna ............................................................................................. 77
7.2.a.
Zaopatrzenie w wodę .................................................................................... 77
7.2.b.
Kanalizacja sanitarna .................................................................................... 77
7.2.c.
Kanalizacja deszczowa ................................................................................. 78
7.2.d.
Zaopatrzenie w energię elektryczną ............................................................. 78
7.2.e.
Zaopatrzenie w gaz ....................................................................................... 79
7.2.f.
Zaopatrzenie w ciepło ................................................................................... 79
7.2.g.
Gospodarka odpadami.................................................................................. 80
7.2.h.
Telekomunikacja ........................................................................................... 80
Potrzeby i możliwości rozwoju gminy .......................................................................... 81
9.
Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych ................................... 82
7.
7.2.
III
Podsumowanie ......................................................................................................................... 83
IV
Rysunki ..................................................................................................................................... 87
Rys. Nr 1 – Istniejące zagospodarowanie
Rys. Nr 2 – Uwarunkowania polityki planistycznej
Rys. Nr 3 – Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe
Rys. Nr 4 – Uwarunkowania infrastrukturalne i komunikacyjne
Rys. Nr 5 – Wnioski do Studium
Strona | 4
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
I
Wprowadzenie
1.
Podstawa i zakres opracowania
Podstawą
formalną
do
opracowania
studium
jest
Uchwała
Nr XLIX/313/06 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarczyn.
Celem
jest
aktualizacja
Zagospodarowania
ustaleń
Przestrzennego
Studium
Gminy
Uwarunkowań
Tarczyn
i
przyjętego
Kierunków
Uchwałą
Nr XVI/139/2000 Rady Gminy Tarczyn z dnia 15 marca 2000 r. wynikająca z
przeprowadzonej w 2005 r. oceny aktualności jego zapisów. Zapisy i sposób ich
przedstawienia na rysunku obowiązującego Studium nie odpowiadają wymogom,
jakie ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) stawia przed
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego.
Przeprowadzona analiza aktualności studium wskazała ponadto, iż „posiadane
Studium
w
obecnej
formie,
o
częściowo
zdezaktualizowanej
zawartości
merytorycznej może stać się dokumentem hamującym rozwój pewnych obszarów
Gminy”.
Zakres i tryb opracowania określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie
zakresu
projektu
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233). Sporządzającym studium jest
Burmistrz, natomiast zatwierdzanie następuje w formie uchwały Rady Miejskiej.
Studium składa się z części tekstowej, zawierającej dwa tomy: tom I
Uwarunkowania i tom II Kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz z części
graficznej w postaci dwóch plansz w skali 1:10000.
Strona | 5
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
2.
Rola studium w systemie planowania przestrzennego
Studium jest narzędziem kształtowania polityki przestrzennej Samorządu. Jest
ono wyrazem jego poglądów i postanowień związanych z rozwojem gminy. Głównym
zadaniem studium jest określenie polityki przestrzennej gminy wpisanej w politykę
przestrzenną państwa oraz ogólnych kierunków i zasad zagospodarowania
przestrzennego gminy. Studium ma także za zadanie sformułowanie lokalnych
uwarunkowań, celów i programów rozwoju, dzięki czemu staje się ono dokumentem
wytyczającym ogólną politykę przestrzenną gminy. Jednocześnie posiada ono
charakter wytycznych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Określona w studium polityka przestrzenna jest zgodna z zasadami
ustanowionymi przepisami prawa i uwzględnia w zagospodarowaniu gminy:
 dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu,
 stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony,
 walory krajobrazowe, stan środowiska przyrodniczego oraz wymagania jego
ochrony,
 warunki i jakość życia, ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo ludności i mienia,
 potrzeby i możliwości rozwoju gminy,
 stan prawny gruntów,
 występowanie
obiektów i
terenów chronionych
na
podstawie
przepisów
odrębnych,
 występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych,
 występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów
odrębnych,
 stan
systemów
komunikacji
i
infrastruktury
technicznej,
w
tym
stopień
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki
odpadami,
 zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych,
 wymagania dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury,
 walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własności,
 potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
Uchwalone przez Radę Miejską studium nie jest aktem prawa miejscowego,
ale zawarte w nim zasady polityki przestrzennej winny być wiążące dla Burmistrza
Strona | 6
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
i wszystkich jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy. Jest to więc
ważny akt władczy, w którym Rada Miejska bezpośrednio wpływa na działania
całego swojego aparatu wykonawczego.
3.
Materiały wejściowe
Przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Tarczyn wykorzystano następujące dokumenty i opracowania:
- Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju – Polska 2000 Plus,
- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
Uchwała Nr 65/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2004 r.
- Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2020 r.,
Uchwała Nr 78/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 r.
- Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego
Uchwała Nr 75/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2008 r.
- Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami
położonych wzdłuż drogi krajowej nr 7 i drogi ekspresowej nr S7 na terenie
województwa mazowieckiego
Uchwała Nr 141/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r.
- Master plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Tarczyn,
Uchwała XVI/139/2000 Rady Gminy Tarczyn z dnia 15 marca 2000 r.
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarczyn
wraz z Prognozami oddziaływania na środowisko,
- Ocena aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tarczyn oraz Planów Miejscowych Gminy Tarczyn,
- Opracowanie ekofizjograficzne gminy Tarczyn,
- Gminny Program Ochrony Środowiska na lata 2004-2007 z uwzględnieniem lat
2008-2015, którego część stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarczyn
na lata 2004-2007 z uwzględnieniem lat 2008-2015,
Uchwała XXXIII/205/04 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 września 2004 r.
- Gminna Ewidencja Zabytków,
- Plan Rozwoju Lokalnego gminy Tarczyn na lata 2004-2013,
Uchwała XXXVII/231/04 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 grudnia 2004 r.
Strona | 7
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tarczyn na lata 2009-2015
Uchwała XXXVIII/204/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 maja 2009 r.
- Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce,
wg stanu na 31 XII 2010 r.
Strona | 8
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
II
Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego
1.
Położenie i powiązania zewnętrzne
Gmina
Tarczyn
położona
jest
w
południowej
części
województwa
mazowieckiego, w powiecie piaseczyńskim. Powierzchnia gminy wynosi 114,16 km2,
co stanowi 18,4% powierzchni powiatu. Do 1 stycznia 2003 r. gmina znajdowała się
w granicach powiatu grójeckiego, ale wraz z uzyskaniem praw miejskich w dniu 1
stycznia 2003 r. weszła w skład powiatu piaseczyńskiego.
Graniczy z gminami: Żabia Wola (powiat grodziski), Nadarzyn (powiat pruszkowski),
Lesznowola, Piaseczno, Prażmów (powiat piaseczyński) oraz Grójec i Pniewy
(powiat grójecki).
Położenie gminy Tarczyn
Źródło. Program ochrony środowiska dla gminy Tarczyn
W gminie znajduje się 35 sołectw:
1. sołectwo Borowiec,
2. sołectwo Bystrzanów,
Strona | 9
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
3. sołectwo Gąski,
4. sołectwo Gładków,
5. sołectwo Grzędy,
6. sołectwo Janówek,
7. sołectwo Jeziorzany,
8. sołectwo Jeżewice,
9. sołectwo Józefowice,
10. sołectwo Kawęczyn,
11. sołectwo Kolonia Prace Duże,
12. sołectwo Kolonia Woli Przypkowskiej,
13. sołectwo Komorniki,
14. sołectwo Kopana,
15. sołectwo Korzeniówka-Marylka,
16. sołectwo Kotorydz,
17. sołectwo Księżak,
18. sołectwo Many,
19. sołectwo Marianka,
20. sołectwo Nosy,
21. sołectwo Pawłowice,
22. sołectwo Prace Duże,
23. sołectwo Prace Małe,
24. sołectwo Przypki,
25. sołectwo Racibory,
26. sołectwo Rembertów,
27. sołectwo Ruda,
28. sołectwo Stefanówka,
29. sołectwo Suchodół,
30. sołectwo Suchostruga,
31. sołectwo Świetochów,
32. sołectwo Werdun,
33. sołectwo Wola Przypkowska,
34. sołectwo Wólka Jeżewska,
35. sołectwo Wylezin.
Strona | 10
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
2.
Struktura funkcjonalno-przestrzenna
2.1.
Struktura zagospodarowania
Gmina ma charakter rolniczy, z dominującą specjalizacją sadowniczą oraz
uprawą warzyw, które w znacznej mierze przetwarzane są w znajdujących się na jej
terenie
zakładach
przetwórstwa
rolno-spożywczego.
Korzystne
połączenie
komunikacyjne i bliskie sąsiedztwo Warszawy sprawia, że obszar gminy jest
atrakcyjny dla rozwoju funkcji mieszkaniowej oraz jest dogodnym miejscem
lokalizacji zakładów produkcyjnych, składów handlowych oraz punktów usługowych
dla rozwijającego się biznesu.
Istniejącą strukturę zagospodarowania gminy Tarczyn przedstawia poniższa
tabela.
Grupa użytków
gruntowych
użytki rolne
grunty leśne oraz
zadrzewienia i
zakrzewienia
grunty pod wodami
grunty zabudowane i
zurbanizowane
nieużytki
tereny różne
SUMA
Rodzaj użytku
gruntowego
grunty orne
sady
łąki
pastwiska
użytki rolne zabudowane
grunty pod stawami, rowy,
lasy, grunty leśne
zabudowane, grunty
zadrzewione i zakrzewione
grunty pod wodami
powierzchniowymi
płynącymi i stojącymi
tereny zabudowane
tereny zurbanizowane
niezabudowane
tereny rekreacyjno
wypoczynkowe
drogi
tereny kolejowe
nieużytki
tereny różne
Powierzchnia (ha)
5578,7
1594,3
369,6
763,8
294,3
105,8
1973,5
26,5
254,8
0,8
1,9
294,7
70,7
79,9
6,7
11416
Źródło. Dane ewidencyjne uzyskane z Urzędu Miejskiego w Tarczynie, stan na 01.11.2011 r.
Według form użytkowania dominującymi są użytki rolne (ok. 76%) oraz grunty
leśne, zadrzewione i zakrzewione (ok. 17%). Lesistość gminy jest niższa niż średnia
w województwie mazowieckim (22,7% w 2010 r. wg danych GUS) i powiecie
piaseczyńskim (18,3% w 2010 r. wg danych GUS). Powierzchnia gruntów leśnych
będących własnością Skarbu Państwa jest porównywalna z powierzchnią gruntów
Strona | 11
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
leśnych stanowiących własność prywatną. Cechą charakterystyczną dla gminy
Tarczyn jest duży udział powierzchni sadów w ogólnej powierzchni użytków rolnych
(18,3% wg danych Urzędu Miejskiego w Tarczynie), przy 15,7% udziale w skali
powiatu (wg danych GUS).
Inne grunty (zurbanizowane i zabudowane, wody, nieużytki) stanowią ok.
7,0% ogółu powierzchni gminy.
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana jest przede wszystkim
w Tarczynie. W środkowej jego części występuje w formie zwartej zabudowy
okalającej centrum miejscowości, przekształcając się wraz ze wzrostem odległości
od centrum w formę bardziej rozproszoną. Obszary zlokalizowane w bezpośrednim
sąsiedztwie lub niedalekiej odległości od miasta charakteryzują się układem
właściwym dla osiedli, będącym swoistym przedłużeniem tkanki miejskiej. Poza
Tarczynem największe osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdują się
w miejscowościach Prace Duże, Prace Małe, Korzeniówka, Przypki. W pozostałych
miejscowościach gminy budynki mieszkalne występują przede wszystkim w
zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych, odpowiadając bardziej strukturze
wiejskiej, gdzie główny trzon zabudowy lokalizowany jest pasmowo wzdłuż tras
komunikacyjnych. Pozostała część siedlisk rozproszona jest wśród pól i łąk w postaci
pojedynczych zagród.
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna jest reprezentowana przez osiedla w
Tarczynie zlokalizowane we środkowej i południowej części miasta oraz pojedyncze
budynki wielorodzinne w zachodniej części miasta. Poza Tarczynem zabudowa
wielorodzinna występuje w postaci pojedynczych budynków wielorodzinnych
znajdujących się we wsiach: Janówek, Wola Przypkowska, Pawłowice, Księżowola,
Racibory.
Tereny zabudowy usługowej koncentrują się głównie w Tarczynie, będącym
centrum
administracyjno-usługowym
gminy.
Miasto
o
znacznym
dorobku
historycznym skupia większość urzędów i instytucji publicznych gminy. Centralna
część miasta stanowi główne miejsce lokalizacji usług, przede wszystkim handlu.
Osiedla zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej wyposażone są w
uzupełniającą funkcję usługową, zarówno komercyjną, jak i usług publicznych, w tym
oświaty. Funkcja usługowa w innych miejscowościach występuje najczęściej w
towarzystwie zabudowy mieszkaniowej. Największy jej udział jest widoczny wzdłuż
dróg: krajowej w miejscowościach Kopana i Grzędy oraz wojewódzkiej w
Strona | 12
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
miejscowościach Józefowice, Ruda, Prace Małe i Prace Duże. W gminie nie ma
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2.
W strukturze przestrzennej gminy wyróżniającym się elementem są tereny
produkcyjne i magazynowe. Największe zakłady produkcyjne znajdują się w
południowej części Tarczyna, w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej, w
Rembertowie, Kotorydzu oraz Grzędach w sąsiedztwie drogi krajowej.
Pomimo zmian w sposobie użytkowania, dominującą funkcją w gminie jest
rolnictwo. Tereny rolne przeważają w zachodniej, środkowej i południowej części
gminy. Największy udział w powierzchni gruntów rolnych mają sady. Funkcja
sadownicza występuje przede wszystkim w zachodniej i południowej części gminy.
Odmienny charakter, określony przez wysoki udział lasów, stanowiący
przeciwwagę dla intensywnie zurbanizowanego centrum i wschodu gminy, posiada
północno-zachodnia, środkowo-zachodnia i wschodnia część gminy. Zwarte
kompleksy leśne pełnią funkcje rekreacyjną dla gminy i miasta.
2.2.
Stan prawny gruntów
Z ogólnej powierzchni gminy wynoszącej 114,16 km2 własnością osób
fizycznych jest ponad 79,5% obszaru. Skarb Państwa jest właścicielem 14,6%, zaś
pozostałe 5,9% to grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego,
wspólnot gruntowych, spółdzielni oraz parafii.
2.3.
Stan ładu przestrzennego
Ład przestrzenny zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym to: „takie ukształtowanie przestrzeni, które
tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno – gospodarcze, środowiskowe,
kulturowe oraz kompozycyjno – estetyczne”.
Do czynników wpływających na jego prawidłowe kształtowanie należy:
właściwe rozmieszczenie funkcji dające jak najwięcej korzyści, bezkonfliktowe
sąsiedztwo oraz odpowiednio ukształtowana struktura pionowa (w tym: zachowanie
proporcji wysokości, występowanie dominanty) i pozioma (przez którą rozumiemy
harmonijną strukturę użytkowania gruntu, odpowiedni kształt i wielkość działek,
właściwe usytuowanie względem podmiotów gospodarczych).
Strona | 13
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
Obszar gminy Tarczyn charakteryzuje się dużą dynamiką zmian w
zagospodarowaniu, o czym świadczy ilość wydawanych pozwoleń na budowę w
oparciu o obowiązujący plan miejscowy. Z roku na rok postępuje zmiana charakteru
gminy z rolniczej na miejską ze znacznymi obszarami przeznaczonymi na zabudowę
mieszkaniową oraz działalność gospodarczą. Najszybciej rozwija się segment
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w środkowej i wschodniej części
gminy. Główny wpływ na to ma przebieg najważniejszego ciągu komunikacyjnego –
drogi krajowej Nr 7 oraz, w przypadku wschodniej części gminy, sąsiedztwo
zainwestowanych terenów gminy Piaseczno. Pokrycie blisko 99% powierzchni gminy
planem miejscowym, dzięki jasno określonym terenom inwestycyjnym oraz
wskazaniem
kierunku
rozwoju
zabudowy,
pozwoliło
na
uniknięcie
procesu
niekontrolowanej urbanizacji terenów wiejskich, do którego dochodzi przy braku
planu miejscowego. Słabą stroną w zagospodarowaniu przestrzennym jest brak
czytelnych struktur przestrzennych wsi, duże zróżnicowanie form zabudowy oraz
duże nagromadzenie nośników reklamowych różnego rodzaju i gabarytów. W
przyszłych planach miejscowych wskazane byłoby wyznaczanie na nowych
osiedlach lokalnych centrów z funkcjami usługowymi pełniących funkcję przestrzeni
publicznych.
2.4.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Narzędziem
umożliwiającym
kreacje
przestrzeni
i
tworzenie
zharmonizowanego otoczenia w skali gminy jest miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Powierzchnia gminy, dla której sposób zagospodarowania określony
został w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wynosi 112,5 km 2,
co stanowi blisko 99% powierzchni gminy.
Poniżej
przedstawiono
wykaz
obowiązujących
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Tarczyn, natomiast zasięg
terytorialny obszaru objętego planem miejscowym określono na załączniku Nr 2.
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie
gminy Tarczyn
Lp.
Uchwała
1.
Nr XXIII/197/2000 Rady Gminy w Tarczynie
z dnia 25 października 2000 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego wsi Tarczyn
Strona | 14
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nr XX/147/03 Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Tarczyn, pow. Piaseczno, woj. mazowieckie
Nr IX/47/07 Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 5 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru obejmującego działki nr ew. 307/11, 307/15, 307/17, 308/3 obręb
Tarczyn
Nr XIII/79/07 Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 18 września 2007 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
przestrzennego gminy Tarczyn, powiat Piaseczno, woj. mazowieckie
uchwalonego Uchwałą Nr XX/147/03 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30
grudnia 2003r. oraz Uchwałą Nr XXVI/175/04 Rady Miejskiej w Tarczynie z
dnia 15 marca 2004r.
Nr XXIII/134/08 Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wsi Tarczyn dla części obrębu Tarczyn i Drozdy
Nr XXXIV/186/09 Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 5 marca 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Centrum Tarczyna
Nr LIX/318/10 Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek o nr ew. 173/2, 174/2, 175/1, 173/1, 174/1, 174/3, 175/2 oraz części
działek o nr ew. 121, 183, 176 położonych we wsi Świętochów
Największy udział w przeznaczeniu terenów, poza terenami rolnymi i lasami,
mają tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – około 13,4 %. Znaczący jest
udział terenów zabudowy produkcyjno-usługowej i mieszkaniowo-usługowej –
odpowiednio około 3,7% i 3,6%. Tereny przeznaczone na zabudowę zagrodową
stanowią około 2,6% co wskazuje, że funkcja ta ma ciągle duże znaczenie w
strukturze funkcjonalnej gminy.
Analiza rozmieszczenia poszczególnych funkcji w planach miejscowych
pokazuje, że za główne ośrodki mieszkaniowe wskazane zostały Tarczyn, Prace
Duże, Korzeniówka, Wola Przypkowska, Janówek, Przypki i Grzędy, czyli centralna,
północna i wschodnia część gminy. Sposób rozmieszczenia terenów zabudowy
Strona | 15
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
mieszkaniowej wyznaczonych w planie może jednak wymagać korekty. Sytuacja ta
dotyczy miejscowości Prace Duże, Wola Przypkowska, Przypki i Janówek, gdzie
pozostawienie użytkowania rolniczego pomiędzy terenami przeznaczonymi na
zabudowę
może
stwarzać
problemy
przy
zapewnieniu
właściwej
obsługi
komunikacyjnej czy zaopatrzeniu w niezbędną infrastrukturę. Wskazane byłoby
uzupełnienie oraz stworzenie bardziej zwartych terenów zabudowy, umożliwiających
zaprojektowanie bezpiecznego i wygodnego układu komunikacyjnego, wytworzenie
lokalnych centrów wzbogaconych o funkcje usługowe, podnosząc dodatkowo
atrakcyjność wskazanych terenów.
W zachodniej części gminy zabudowa mieszkaniowa wyznaczona została jako
element składowy zabudowy zagrodowej i stanowi kontynuację oraz uzupełnienie
dotychczasowego zagospodarowania. Jako tereny przewidziane na inwestycje
wskazany został pas wzdłuż drogi krajowej Nr 7. Poszczególne miejscowości mają
wyznaczone tereny lokalizacji usług, jednak biorąc pod uwagę powierzchnie terenów
przeznaczonych w planie na zabudowę mieszkaniową, tereny usługowe mogą
okazać się niewystarczające do właściwej obsługi mieszkańców gminy.
3.
Zasoby i stan środowiska przyrodniczego
3.1.
Położenie fizycznogeograficzne i rzeźba terenu
Według regionalizacji Jerzego Kondrackiego gmina Tarczyn położona jest na
pograniczu dwóch makroregionów: Wzniesień Południowomazowieckich (318.8) oraz
Niziny Środkowomazowieckiej (318.7) w obrębie trzech mezoregionów:

Wysoczyzna Rawska (318.83)

Równina Warszawska (318.76)

Równina Łowicko-Błońska (318.72).
Wyżej wymienione mezaregiony i makroregiony należą do podprowincji Niziny
Środkowopolskie (318), stanowiącej część prowincji Niż Środkowoeuropejski (31).
Granicę pomiędzy Wysoczyzną Rawską i Równinami stanowi zdenudowana skarpa
wysoczyzny, ciągnąca się po wschodniej stronie drogi krajowej nr 7 (w okolicach
miejscowości Kopana i Tarczyn), która następnie skręca w kierunku północnozachodnim w sąsiedztwie wsi Duki. Równina Łowicko-Błońska przechodzi na
wschodzie łagodnie w Równinę Warszawską, a słabo zaznaczająca się w terenie
granica przebiega na wysokości Woli Przypkowskiej i Grząd w kierunku północnym i
Strona | 16
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
dalej poza obszarem gminy, wzdłuż rzeki Utraty.
Regionalizacja fizycznogeograficzna według podziału Jerzego Kondrackiego
Źródło. Program ochrony środowiska dla gminy Tarczyn
Obszar gminy Tarczyn, której powierzchnia pochylona jest w kierunku
północno-wschodnim, znajduje się w całości w strefie recesji zlodowacenia
środkowopolskiego. Zasadnicze elementy rzeźby, tworzącej dzisiejszą powierzchnię
terenu, zostały ukształtowane w czasie stadiału Warty, kiedy po raz ostatni rejon ten
w
całości
przykrył
lodowiec,
a
także
podczas
recesji
zlodowacenia
północnopolskiego, kiedy istotną rolę odgrywały procesy erozyjno-denudacyjne.
Na terenie gminy można wydzielić następujące formy rzeźby terenu będące
wynikiem działania różnych procesów, w tym:
1. formy pochodzenia lodowcowego, do których zaliczyć należy:
 wysoczyznę polodowcową (o zróżnicowanym ukształtowaniu) – jest ona
położona na wysokościach około 150-180 m n.p.m. Zajmuje ona znaczne
powierzchnie terenu zwłaszcza w południowej i zachodniej części gminy.
 wysoczyznę polodowcową (wytopiskową) – położona jest ona przede
wszystkim we wschodniej części gminy, na wysokości około 110 – 125 m
n.p.m. Równinna powierzchnia wysoczyzny łagodnie bez długich stoków
przechodzi w różnego rodzaju obniżenia, przeważnie wytopiskowe,
 pagórki akumulacji szczelinowej i moren martwego lodu – ciągną się one
pasmem z południowego-wschodu (gdzie znajdują się w okolicach
miejscowości Kopana) po północny-zachód (gdzie występują w rejonie
Strona | 17
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
miejscowości Drozdy, Suchodół). Pojedyncze pagóry kumulacji szczelinowej
można również spotkać w sąsiedztwie Woli Przypkowskiej i Kotorydza;
2. formy pochodzenia wodnolodowcowego i wytopiskowego:
 równiny akumulacji wodnolodowcowej budujące wysoczyznę – wyodrębnienie
ich jest oparte bardziej na podstawach genetycznych niż na ich formie.
Powierzchnia tych równin występuje we wschodniej części gminy, gdzie
towarzyszy
dolinie
rzeki
Jeziorki
oraz
pomiędzy
Świętochowem
a
Suchodołem, tam częściowo związana jest ona z doliną rzeki Tarczynki.
Równina jest położona nieznacznie niżej od wysoczyzny wytopiskowej na
wysokości około 110 – 120 m n.p.m.,
 równiny akumulacji wodnolodowcowej sandrowe i wytopiskowe – podobnie jak
poprzednie występują na wysoczyźnie. Nie uzupełniają jednak jej równinnej
powierzchni, a budują nieznaczne wzniesienia lub wypełniają ciągi obniżeń,
tworząc pokrywy sandrowe na glinie zwałowej. Występują one w północnej
części gminy pomiędzy Kotorydzem, Wolą Przypkowską a Przypkami oraz w
okolicach miejscowości Gąski-Stefanówka,
 niecki wytopiskowe – są one charakterystycznym elementem rzeźby
wschodniej części gminy i ciągną się pomiędzy Kotorydzem, Pracami
Małymi, Gąskami i Wylezinem. Niecki te występują w obrębie mało
urozmaiconej wysoczyzny. Wyróżniają się one nieznacznymi zaklęsłościami i
płaskim dnem, które leży na wysokości około 125-128 m n.p.m.,
 kemy – na terenie gminy zaliczono do nich jedynie niewielkie wzgórza o
wysokości względnej od kilku do 10 m, leżące na północ od miejscowości
Przypki,
 drobne zagłębienia po martwym lodzie – występują głównie w regionie
wytopiskowym i leżą przede wszystkim w obrębie niecek. Są to najczęściej
niewielkie zagłębienia bezodpływowe lub o słabo wyrażonym odpływie.
Okresowo są one podmokłe lub stale zabagnione. W większych rozmiarach
zespół tych form występuje w okolicy Pawłowic,
 drobne zagłębienia różnej genezy – są podobne do w/w form jednak nie są
związane z występowaniem brył martwego lodu. Występują one głównie w
zachodniej części gminy. Są płytkie, małych rozmiarów i zagłębione o parę
metrów w stosunku do wysoczyzny;
3. formy pochodzenia eolicznego:
Strona | 18
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
 wydmy i równiny piasków przewianych – formy te na terenie gminy nie są zbyt
liczne. Można spotkać je w okolicy miejscowości: Nosy-Folwark, na
północny-wschód od Grząd oraz na południowy-wschód od Prac Dużych.
Występują
one
głównie
na
obszarach
występowania
piasków
wodnolodowcowych, z których też pochodzi materiał wydmowy. Formy te nie
są rozwinięte w klasycznych kształtach, a ich wysokości względne wynoszą
do kilku metrów.
 zagłębienia deflacyjne – występują sporadycznie głównie na obszarach wydm
i piasków przewianych. Są one niewielkich rozmiarów (do kilkudziesięciu
metrów szerokości). Większość
z nich
przynajmniej
okresowo
jest
podmokłych.
4. formy pochodzenia rzecznego
 tarasy zalewowe i dna dolin bocznych – występują na terenie całej gminy, we
wszystkich dolinach rzecznych i drobnych bocznych obniżeniach wzdłuż
cieków włączonych w sieć rzeczną. Charakterystyczna jest zmienność tarasu
zalewowego i den dolinnych, która w przypadku większych cieków może
wynosić około 1-1,5 km (jak ma to miejsce w niektórych odcinkach doliny
rzeki Jeziorki), po kilka metrów w dolinach mniejszych cieków.
 tarasy erozyjno-akumulacyjne – na terenie gminy występują jedynie w miejscu
ujścia Tarczynki do Jeziorki. Ich wysokość względna jest różna, przy czym z
reguły występują one około 2-5 m nad dnem doliny. Szerokość tarasu wynosi
średnio 100-250 m. Są to tarasy rzeczne z dużym udziałem materiału
deluwialnego z sąsiadujących zboczy.
 krawędzie erozyjne – towarzyszą dolinie rzeki Jeziorki. Krawędzie podcinają
tam przeważnie równiny wodnolodowcowe i spadają do poziomu tarasu
zalewowego, a wysokości ich dochodzą do 10-12 m.
5. formy pochodzenia denudacyjnego:
 grzbiety wypiętrzeń strukturalnych i równiny denudacyjne wokół wypiętrzeń –
są to wypiętrzenia osadów trzeciorzędowych i starszego czwartorzędowego.
W rzeźbie terenu odpowiednikiem ich są zdenudowane grzbiety. Na terenie
gminy
znajdują
się
one
pomiędzy
miejscowościami:
Bystrzanów,
Suchostruga, Parcele-Jeżewice i w znacznej części są one porośnięte lasem,
 stoki denudacyjne o założeniach strukturalnych – przez teren gminy
przebiegają
stoki
denudacyjne,
które
stanowią
granicę
pomiędzy
Strona | 19
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
Wzniesieniami
Południowomazowieckimi
a
Nizinami
Środkowo-
mazowieckimi. Ciągną się one po wschodniej stronie drogi krajowej nr 7 (w
okolicach miejscowości Kopana i Tarczyn), a następnie skręcają w kierunku
północno-zachodnim w sąsiedztwie wsi Duki. Ich wysokości względne
wynoszą około 10-20 m, a lokalnie więcej jeśli pod stokiem zlokalizowane są
obniżenia
innej
genezy.
Przebieg
ich
nawiązuje
do
rozciągłości
przedczwartorzędowych elementów tektoniczno-strukturalnych.
Ukształtowanie powierzchni gminy Tarczyn
Źródło. www.wrotamazowsza.pl
W/w formy mają wpływ na urozmaicenie rzeźby terenu. Najwyżej wyniesiona
powierzchnia znajduje się w południowo - zachodniej części gminy Tarczyn, w
okolicach Wólki Jeżewskiej, gdzie rzędne terenu kształtują się na poziomie 203 m
n.p.m. Najniżej usytuowany jest wschodni obszar znajdujący się w dolinie rzeki
Jeziorki i jest on usytuowany na wysokości 111,8 m n.p.m. Różnica wysokości
bezwzględnych w obrębie gminy wynosi 91,2 m. Lokalnie wysokości względne
wahają się od kilku do kilkunastu metrów.
Strona | 20
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
3.2.
Budowa geologiczna
Pod względem geologicznym obszar gminy znajduje się w środkowej części
synklinorium brzeżnego – w południowo – zachodniej części niecki warszawskiej,
wypełnionej osadami trzeciorzędowymi podścielonymi utworami kredy.
Osady mezozoiczne
Utwory mezozoiczne reprezentowane są przez różnego rodzaju wapienie,
margle i gezy. Na przełomie mezozoiku i trzeciorzędu miała miejsce erozja
powierzchni mezozoicznej, po której nastąpił okres akumulacji osadów.
Osady trzeciorzędowe
Osady trzeciorzędowe znajdujące się na terenie gminy złożone są w niecce
warszawskiej, która została ukształtowana na przełomie mezozoiku i kenozoiku oraz
we wczesnym trzeciorzędzie. Historia tego okresu jest wynikiem kolejnych obniżeń
dna niecki, zalewów morskich oraz tworzenia się zbiorników śródlądowych.
Osady trzeciorzędowe w zasadzie tworzą ciągłą pokrywę skał mezozoicznych.
Miąższość ich jest zróżnicowana i ściśle związana z ukształtowaniem podłoża
mezozoicznego. Utwory trzeciorzędu odsłaniają się na powierzchnię we wschodniej
części obrębu Bystrzanów i razem ze znajdującymi się w ich bezpośrednim
sąsiedztwie miejscami płytkiego występowania trzeciorzędu tworzą strefę, należącą
do
jednej
ze
stref
wypiętrzeń
strukturalnych
o
pierwotnych
założeniach
tektonicznych.
Osady trzeciorzędowe reprezentowane są przez: oligoceńskie piaski ze
żwirami, różno-, średnio-, drobnoziarniste piaski z przewarstwieniami pylastymi,
często z glaukonitem, oraz mułki i iły w spągu zapiaszczone, mioceńskie piaski
różno-, średnio-, drobnoziarniste i pylaste, często z pyłem węglowym, mułki, mułki
piaszczyste i iły z wkładkami węgla brunatnego, plioceńskie iły pstre, mułki, mułki
piaszczyste z wkładkami piasków, piaski.
Osady czwartorzędowe
Osady mezozoiczne i trzeciorzędowe na terenie gminy poza w/w wychodniami
przykrywa zwarta powłoka utworów czwartorzędowych, które powstały na skutek
cyklicznych
zmian
regionalnych
i
lokalnych
warunków
klimatycznych
oraz
zróżnicowanej akumulacji glacjalnej i procesów denudacyjno-erozyjnych, związanych
z wielokrotnym nasuwaniem się i cofaniem mas lądolodu skandynawskiego.
Różnorodność utworów czwartorzędowych to również wynik rozwoju głębokiej sieci
Strona | 21
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
dolinnej, założonej w znacznej części w rynnach subglacjalnych.
Spośród warunków regionalnych najważniejszy wpływ na przebieg procesów
geologicznych i rzeźbotwórczych w czwartorzędzie miały cechy podłoża, takie jak:
morfologia
powierzchni
podczwartorzędowej,
tektonika
oraz
wykształcenie
i
własności litologiczne skał.
Utwory czwartorzędowe, reprezentowane przez osady plejstoceńskie i
holoceńskie, cechuje zróżnicowanie litologiczne, zarówno w rozprzestrzenieniu
poziomym jak i pionowym.
W
podłożu
geologicznym
czwartorzędu
przeważają
plejstoceńskie
wielokrotnie powtarzające się, naprzemianległe, osady facji:

lodowcowej: gliny zwałowe, piaski, żwiry i głazy lodowcowe;

wodnolodowcowej: piaski, żwiry, głazy, iły, mułki;

zastoiskowej: iły, mułki, piaski mułkowate;
pochodzące z okresów trzech zlodowaceń: południowopolskiego, środkowopolskiego
i północnopolskiego (bałtyckiego).
Na przeważającej powierzchni gminy Tarczyn, występują najmłodsze osady i
formy rzeźby zlodowacenia środkowopolskiego. W obrębie terenów wysoczyznowych
odsłaniają się gliny zwałowe, a także eluwia glin i piaski rezydualne. Utwory
wodnolodowcowe - piaski z domieszką żwirów, występują wzdłuż doliny Tarczynki.
Większe obszary ich występowania znajdują się również w okolicach Świętochowa,
na wschód od Rembertowa i Prac Dużych oraz na północny zachód od Tarczyna. Od
Księżaka przez Przypki do Woli Przypkowskiej utwory te budują równiny sandrowe.
Na zachód od Tarczyna i Przypek oraz wzdłuż północnego brzegu doliny
Tarczynki występują żwiry, piaski i mułki, stanowiące materiał budulcowy moren
martwego
lodu.
Miejscami
-
w
dolinkach
bocznych
oraz
zagłębieniach
bezodpływowych, powierzchnię terenu tworzą piaski humusowe.
Pomiędzy
Świętochowem
a
Jeżewicami
oraz
na
południe
od
tych
miejscowości, na powierzchni terenu odsłaniają się wypiętrzone iły plioceńskie.
W okolicach Tarczyna, Rembertowa, Kawęczyna, Księżowoli, Jeżewic i Rudy
oraz na zachód od Jeżewic występują iły i mułki zastoiskowe. Natomiast w rejonie
Pawłowic, Gładkowa, Prac Małych i Gąsek występują piaski i mułki wytopiskowe.
Koło Suchodołu i Jeżewic oraz na północ od miejscowości Przypki występują
piaski i żwiry kemów.
W dolinach współczesnych rzek, głównie Jeziorki, a także Tarczynki występują
Strona | 22
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
holoceńskie osady rzeczne, reprezentowane przez piaski, żwiry i częściowo
humusowe oraz namuły i mady.
Niewielki udział w budowie geologicznej powierzchniowych partii czwartorzędu
mają piaski eoliczne, z lokalnymi wydmami znajdującymi się w okolicy miejscowości:
Nosy-Folwark, na północny-wschód od Grząd oraz na południowy-wschód od Prac
Dużych.
3.3.
Udokumentowane złoża kopalin
Wyżej opisana budowa geologiczna przesądziła o zasobach surowcowych
gminy. Na terenie gminy eksploatowane są wyłącznie złoża kruszyw naturalnych piaski ze żwirem. Kruszywo to może być stosowane w budownictwie i drogownictwie
i posiada znaczenie lokalne. Złoża kruszyw występują w zachodniej części gminy w
rejonie Jeżewic i Suchodołu.
Na terenie gminy znajduje się następujące udokumentowane złoża kopalin:

złoże Barbara B – złoże kruszywa naturalnego piasku i żwiru, według stanu na
koniec 2010 r. jego zasoby geologiczne bilansowe wynosiły 224 tys. ton,

złoże Barbara I – złoże kruszywa naturalnego piasku i żwiru, według stanu na
koniec 2010 r. jego zasoby geologiczne bilansowe wynosiły 157 tys. ton,

złoże Borowiec 4 - złoże kruszywa naturalnego piasku i żwiru, według stanu na
koniec 2010 r. jego zasoby geologiczne bilansowe wynosiły 291 tys. ton,

złoże Borowiec -3 – złoże kruszywa naturalnego piasku i żwiru, według stanu na
koniec 2010 r. jego zasoby geologiczne bilansowe wynosiły 65 tys. ton,

złoże Jeżewice – złoże kruszywa naturalnego piasku i żwiru, według stanu na
koniec 2010 r. jego zasoby geologiczne bilansowe wynosiły 10 981 tys. ton,

złoże Jeżewice 159 – złoże kruszywa naturalnego piasku i żwiru, według stanu
na koniec 2010 r. jego zasoby geologiczne bilansowe wynosiły 410 tys. ton,
zasoby przemysłowe wynosiły 393 tys. ton,

złoże Jeżewice II – złoże kruszywa naturalnego piasku i żwiru, według stanu na
koniec 2010 r. jego zasoby geologiczne bilansowe wynosiły 5 668 tys. ton,

złoże Jeżewice II (zarej.) – złoże kruszywa naturalnego piasku i żwiru, według
stanu na koniec 2010 r. jego zasoby geologiczne bilansowe wynosiły 258 tys.
ton,
Strona | 23
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn

złoże Jeżewice III – złoże kruszywa naturalnego piasku i żwiru, według stanu na
koniec 2010 r. jego zasoby geologiczne bilansowe wynosiły 200 tys. ton, zasoby
przemysłowe wynosiły 200 tys. ton,

złoże Jeżewice IV – złoże kruszywa naturalnego piasku i żwiru, według stanu na
koniec 2010 r. jego zasoby geologiczne bilansowe wynosiły 258 tys. ton,

złoże Jeżewice XI – złoże kruszywa naturalnego piasku i żwiru, według stanu na
koniec 2010 r. jego zasoby geologiczne bilansowe wynosiły 19 tys. ton,

złoże Jeżewice dz. 180 – złoże kruszywa naturalnego piasku i żwiru, według
stanu na koniec 2010 r. jego zasoby geologiczne bilansowe wynosiły 80 tys. ton,

złoże Jeżewice dz.186 – złoże kruszywa naturalnego piasku i żwiru, według
stanu na koniec 2010 r. jego zasoby geologiczne bilansowe wynosiły 333 tys.
ton,

złoże Many – złoże kruszywa naturalnego piasku i żwiru, według stanu na koniec
2010 r. jego zasoby geologiczne bilansowe wynosiły 96 tys. ton,

złoże Many I – złoże kruszywa naturalnego piasku i żwiru, według stanu na
koniec 2010 r. jego zasoby geologiczne bilansowe wynosiły 77 tys. ton,

złoże Nosy – złoże kruszywa naturalnego piasku i żwiru, według stanu na koniec
2010 r. jego zasoby geologiczne bilansowe wynosiły 215 tys. ton,

złoże Suchodół – złoże kruszywa naturalnego piasku i żwiru, według stanu na
koniec 2010 r. jego zasoby geologiczne bilansowe wynosiły 232 tys. ton,

złoże Suchodół 7a – złoże kruszywa naturalnego piasku i żwiru, według stanu na
koniec 2010 r. jego zasoby geologiczne bilansowe wynosiły 64 tys. ton,

złoże Suchodół 7b – złoże kruszywa naturalnego piasku i żwiru, według stanu na
koniec 2010 r. jego zasoby geologiczne bilansowe wynosiły 257 tys. ton, zasoby
przemysłowe wynosiły 257 tys. ton,

złoże Suchodół II – złoże kruszywa naturalnego piasku i żwiru, według stanu na
koniec 2010 r. jego zasoby geologiczne bilansowe wynosiły 91 tys. ton,

złoże Suchodół III – złoże kruszywa naturalnego piasku i żwiru, według stanu na
koniec 2010 r. jego zasoby geologiczne bilansowe wynosiły 238 tys. ton.
Wielkość zasobów udokumentowanych złóż określono na podstawie Bilansu
zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na koniec 2010 r.
Strona | 24
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
3.4.
Tereny górnicze
W granicach gminy Tarczyn występują tereny górnicze związane z
eksploatacją złóż:
 Jeżewice 159
-
koncesja WOŚ-VI/7412/29/98/00 z dnia 1 września 2000 r. na wydobywanie
kruszywa naturalnego określająca granice obszaru i terenu górniczego
„Jeżewice 159” wydana przez Wojewodę Mazowieckiego, zmieniona decyzją
Marszałka
Województwa
Mazowieckiego
nr
260/07/PŚ.G
z
dnia
5
października 2007 r. Termin ważności: 31 grudnia 2017 r.
 Jeżewice dz.180
-
koncesja nr 215/09/PŚ.G, znak: PŚ.II./PS/7513-25/09 z dnia 3 września 2009
r. na wydobywanie kruszywa naturalnego określająca granice obszaru i terenu
górniczego „Jeżewice dz. 180” wydana przez Marszałka Województwa
Mazowieckiego. Termin ważności: 30 września 2019 r.
 Jeżewice dz. 186-1
-
koncesja ŚRL.7510/9/08 z dnia 12 lutego 2009 r. na wydobywanie kruszywa
naturalnego określająca granice obszaru i terenu górniczego Jeżewice dz. 186
wydana przez Starostę Piaseczyńskiego. Termin ważności: 31 grudnia 2018 r.
 Jeżewice IV
-
koncesja WŚR-VI-7412/9/2003 z dnia 24 lipca 2003 r. na wydobywanie
kruszywa naturalnego określająca granice obszaru i terenu górniczego
„Jeżewice IV” wydana przez Wojewodę Mazowieckiego, zmieniona decyzją
Marszałka Województwa Mazowieckiego – decyzja nr 261/06/OŚ.G z dnia 25
października
2006
r.
[OŚ.G.I.7513-30/06]
oraz
nr
141/08/PŚ.G
[PŚ.II./ES/7513-40/08] z dnia 19 czerwca 2008 r. – zmiana terminu ważności
koncesji. Termin ważności: 30 czerwca 2011 r.
 Jeżewice XI
-
koncesja 4K/98, znak: OSRL-VI-7512A/37/97 z dnia 24 marca 1998 r. na
wydobywanie kruszywa naturalnego określająca granice obszaru i terenu
górniczego „Jeżewice XI” wydana przez Wojewodę Warszawskiego. Termin
ważności: 31 grudnia 2003 r.
 Many
-
koncesja nr 100/2004, znak: ŚRL.7510/4/04 z dnia 28 maja 2004 r. na
Strona | 25
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
wydobywanie kruszywa naturalnego określająca granice obszaru i terenu
górniczego
„Many”
wydana
przez
Starostę
Piaseczyńskiego.
Termin
ważności: 31 grudnia 2013 r.
 Many I
-
koncesja nr 15/2007, znak: ŚRL.7510/11/06 z dnia 31 stycznia 2007 r. na
wydobywanie kruszywa naturalnego określająca granice obszaru i terenu
górniczego „Many I” wydana przez Starostę Piaseczyńskiego. Termin
ważności: 31 grudnia 2011 r.
 Suchodół II
-
decyzja nr RS-751-5/02 z dnia 29 listopada 2002 r. określająca granice terenu
górniczego „Suchodół II” wydana przez Starostę Grójeckiego. Termin
ważności: 31 maja 2006 r.
 Suchodół III
-
decyzja nr 293/2007, znak: ŚRL.7510/7/07 z dnia 13 listopada 2007 r.
określająca granice terenu górniczego „Suchodół III” wydana przez Starostę
Powiatowego. Termin ważności: 31 grudnia 2021 r.
 Suchodół 7B-1
-
decyzja WŚR-VI-7412/21/2003 z dnia 16 marca 2004 r. określająca granice
terenu górniczego „Suchodół 7B-1” wydana przez Wojewodę Mazowieckiego.
Termin ważności: 31 grudnia 2011 r.
3.5.
Warunki hydrogeologiczne
Rozpatrując warunki hydrogeologiczne na terenie gminy wyróżnić można dwa
użytkowe piętra wodonośne:

piętro wodonośne trzeciorzędu,

piętro wodonośne czwartorzędu.
Piętro wodonośne trzeciorzędu
Występuje na przedmiotowym obszarze pod utworami czwartorzędowymi,
jako podrzędne piętro wodonośne. Jedynie na niewielkim fragmencie gminy
zlokalizowanym we wschodniej części obrębu Bystrzanów, gdzie występują miejsca
płytkiego występowania trzeciorzędu, z powodu braku utworów wodonośnych w
czwartorzędzie uzyskuje on rangę głównego poziomu wodonośnego.
Trzeciorzędowe piętro wodonośne reprezentowane jest przez piaszczyste
Strona | 26
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
osady oligocenu, miocenu, a lokalnie pliocenu. Poziom wodonośny w utworach
pliocenu charakteryzuje się mało korzystnymi parametrami hydrogeologicznymi.
Mała wydajność potencjalna, niewielka przewodność, zmienna miąższość utworów
wodonośnych, nie czyni z niego poziomu użytkowego. Poziom mioceński stanowią
piaski drobnoziarniste i pylaste z przewarstwieniami mułków węgla brunatnego o
miąższości
20-30
m. Wody zawarte
w tych
osadach
charakteryzują
się
podwyższonym stopem mineralizacji oraz żółto brunatnym zabarwieniem. Studnie
ujmujące ten poziom osiągają wydajność rzędu 30-60 m3/h. Z uwagi na zabarwienie
trudne do likwidacji, wody są rzadko użytkowane. Najkorzystniejszy w trzeciorzędzie
jest poziom w osady piaszczysto-żwirowych oraz piaskach glaukonitowych
oligocenu. Jest on dobrze izolowany od wyżej zalegającego poziomu mioceńskiego
przez serie iłów i mułków. Wody tego poziomu wykazują stopień mineralizacji 0,3-0,1
g/l oraz dobrą jakością. Wydajność studni jest bardzo zróżnicowana od 30 do 100
m3/h. Poziom oligoceński występuje na głębokości 200-250 m i strop ich nie
wykazuje większych deniwelacji.
W okolicy Tarczyna sporadycznie stwierdzony poziom wodonośny w utworach
trzeciorzędowych występuje na głębokości 170-200 m w utworach wodonośnych
mioceńsko-oligoceńskich. Wydajności potencjalne są tu w granicach 10 – 30,
niekiedy 50-70 m3/h, miąższość utworów wodonośnych powyżej 40 m, niekiedy
mniej. Na północnym wschodzie od Tarczyna poziom wodonośny w utworach
oligoceńskich występuje na głębokości poniżej 200 m i ma wydajność 45 m 3/h, przy
depresji 14 m (otwór studzienny w Kotorydzu).
Piętro wodonośne czwartorzędu
Z uwagi na zróżnicowane warunki geologiczne i litologiczne występowanie
poziomów wodonośnych w utworach czwartorzędowych jest bardzo nieregularne.
Skomplikowany układ strukturalny utworów lodowcowych (glin zwałowych) i
wodnolodowcowych, powoduje iż często w sąsiedztwie, blisko położonych
wierceniach stwierdzić można istnienie mniej lub bardziej miąższach warstw
wodonośnych lub ich brak.
Piętro wodonośne czwartorzędu odgrywa zasadniczą rolę przy zaopatrzeniu w
wodę pitną. Warstwę wodonośną tworzą osady piaszczysto-żwirowe występujące
pomiędzy glinami zlodowacenia środkowopolskiego i południowopolskiego oraz w
utworach piaszczystych zlodowacenia południowopolskiego. Najczęściej ujmowaną
warstwą wodonośną jest warstwa leżąca na utworach ilastych pliocenu. Prawie na
Strona | 27
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
całym obszarze gminy utwory wodonośne występują pod przykryciem od kilkunastu
do kilkudziesięciu metrów glin zwałowych, iłów, mułków zastoiskowych słabo lub
dobrze izolujących poziom wodonośny od powierzchni. Wody te występują pod
ciśnieniem (wyjątek stanowią warstwy wodonośne nie izolowane od powierzchni
terenu znajdujące się w dolinach rzek, gdzie zwierciadło wody ma charakter
swobodny). Główny poziom wodonośny występuje dość głęboko bo od około 30 do
100 m. Miąższość utworów wodonośnych jest zróżnicowana: w części południowowschodniej, środkowej i północnej wynosi poniżej 10 m, w części zachodniej (w
okolicach miejscowości Suchostruga) mieści się w przedziale 20-40 m, w regionie
północno-wschodnim (Kotorydz-Marylka) kształtuje się na poziomie 15-50 m.
Wydajność potencjalna w północno – zachodniej części gminy wynosi 50-70 m3/h, na
terenie miasta Tarczyn wzrasta nawet do wysokości 70-120 m3/h, na pozostałym
obszarze kształtuje się na poziomie 10-30 m3/h.
Pierwszy poziom wodonośny (wody przypowierzchniowe) jest w znacznej
części odsłonięty i nie izolowany od powierzchni utworami nieprzepuszczalnymi
zwierciadła wody, w zależności od ukształtowania i wyniesienia powierzchni terenu
występuje na różnych głębokościach. W dolinie Tarczynki, dolinach bocznych cieków
i zagłębieniach terenu wody występuje na ogół na głębokości płycej niż 1,5 m, na
pozostałych obszarach od 2,0 do 7,0 m poniżej powierzchni terenu. Ujęcia wód
powierzchniowych studniami kopanymi są niekorzystne z uwagi na możliwość
zanieczyszczeń. Wody te wykazują różne stężenie azotanami, (spowodowane
nawozami mineralnymi) oraz skażenie bakteriologiczne.
Zgodnie z „Mapą obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w
Polsce wymagających szczególnej ochrony”, A.S. Kleczkowskiego, gmina Tarczyn
położona jest w zasięgu trzeciorzędowego zbiornika porowego GZWP 215 –
Subniecka Warszawska.
3.6.
Sieć hydrograficzna
Przeważająca część gminy leży w zlewni rzeki Jeziorki - prawobrzeżnego
dopływu Wisły. Niewielki fragment terenu położony w północnej i północnozachodniej części gminy odwadniany jest przez bezimienny ciek stanowiący dopływ
Utraty (zlewnia Bzury).
Strona | 28
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
Układ wodny zlewni Jeziorki tworzą:

rzeka Tarczynka przecina obszar gminy z zachodu na wschód. Jej obszar
źródłowy leży na wysokości 174,5 m (w rejonie wsi Werdun). Ujście do Jeziorki
znajduje się w rejonie miejscowości Prace Duże, na granicy gminy i osiąga tam
rzędną 113 m n.p.m. Całkowita długość praktycznie nie uregulowanej rzeki to
16,8 km,

rzeka Głoskówka posiada obszar źródłowy na wysokości 150 m n.p.m., w rejonie
wsi Przypki, do Strugi wpada już poza granicami gminy Tarczyn w okolicach wsi
Głosków, gdzie rzędna terenu wynosi około 105 m n.p.m. Jest to rzeka IV rzędu,
która odwadnia północną część gminy,

rzeka Kraska – swój początek bierze ona w rejonie wsi Kopana, na wysokości
150 m n.p.m., skąd płynie w kierunku wschodnim do Jeziorki. Ujście Kraski
znajduje się na wysokości ok. 120 m n.p.m. w okolicy wsi Nowe Racibory. Jest to
rzeka III rzędu, odwadniającą południowo-wschodnią część gminy Tarczyn.
Sieć hydrograficzną gminy uzupełniają ponadto liczne mniejsze strumienie i
cieki, a także szereg zbiorników wodnych (stawy Tarczyńskie, stawy w Rembertowie,
Pawłowicach, Janówku, Mariance) i drobnych zagłębień bezodpływowych - oczek
wodnych. Zajmują one łącznie ok. 100 ha powierzchni gminy i są wykorzystywane
głównie jako zbiorniki hodowlane. Na obszarach zatorfionych i terenach podmokłych,
jak również w dolinach rzecznych, znajdują się liczne rowy melioracyjne.
3.7.
Gleby
Zróżnicowanie typologiczne i gatunkowe gleb jest uwarunkowane wieloma
czynnikami,
do
których
zaliczyć
należy:
rodzaj
skały macierzystej,
klimat
(mikroklimat), rzeźbę terenu (mikrorzeźbę), hydrosferę, organizmy roślinne i
zwierzęce, działalność człowieka oraz długość okresu, w którym ten proces
przebiegał (wiek gleby). O jej przynależności typologicznej może decydować cały
zespół wymienionych składników glebotwórczych lub tylko jeden. Rodzaj gleby
uzależniony jest od genezy skały macierzystej, na której powstała (np. utwory
fluwioglacjalne, eoliczne itd.), a o gatunku gleby – grupa granulometryczna
(uziarnienie jaką wykazuje charakteryzowana gleba np.: piasek luźny, piasek
gliniasty itd.).
Biorąc pod uwagę w/w uwarunkowania na terenie gminy dominują gleby
Strona | 29
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
autogeniczne z rzędu brunatnoziemnych - brunatne kwaśne i wyługowane,
wytworzone z utworów gliniastych - glin zwałowych lekkich, pyłów zwykłych oraz
piasków
gliniastych
lekkich,
zawierających
znaczne
ilości
frakcji
ilastej,
charakteryzujących się brakiem węglanu wapnia CaCO3 w całym profilu lub tylko w
jego
części. Gleby te
charakteryzują
się
korzystnymi stosunkami wodno-
powietrznymi, wysoką odpornością na degradację, a tym samym wysokimi walorami
produkcyjnymi. Znaczne obszary na terenie gminy zajmują również gleby z rzędu
bielicoziemnych - bielicowe i rdzawe, o dobrej kulturze, ale nieco gorszych
wartościach
produkcyjnych,
wytworzone
z
glin
piaszczystych,
piasków
słabogliniastych i piasków luźnych. W dolinach rzecznych (Jeziorki, Tarczynki) oraz w
zagłębieniach bezodpływowych występują gleby hydrogeniczne z rzędu bagiennych torfowe, cechujące się czynnym procesem gromadzenia osadów organicznych oraz z
rzędu pobagiennych - murszowo-torfowe, wykształcone z osadów mineralnych i
organicznych, np. piasków słabogliniastych, w których nad akumulacją substancji
organicznej przeważa proces jej ubywania wskutek mineralizacji. Z uwagi na trwałą
lub okresową podmokłość, gleby te tworzą obecnie głównie użytki zielone. Z dolinami
rzecznymi związane jest również występowanie gleb napływowych - aluwialnych
mad, które rozwinęły się na utworach holoceńskich tarasów zalewowych w
warunkach niesprzyjających procesowi torfotwórczemu.
Użytki rolne zajmują 8706 ha powierzchni gminy Tarczyn. W strukturze
użytkowania przeważają grunty orne oraz sady.
Zarówno grunty orne jak i trwałe użytki zielone w większości należą do
dobrych klas bonitacyjnych (grunty klas III i IV stanowią 49%, a grunty klas V i VI –
41% powierzchni użytków rolnych). W areale użytków rolnych dominują gleby żytnie.
Gleby o najlepszych parametrach (III klasy) zajmują znaczne, zwarte
powierzchnie w południowej i wschodniej części gminy (Kopana, Księżowola,
Rembertów, Marianka, Drozdy, Jeziorzany, Wola Przypkowski, Przypki). W postaci
mniejszych płatów występują również na północy i północnym wschodzie. Gleby o
gorszych właściwościach (IV klasy) spotykane są praktycznie na terenie całej gminy,
w szczególności w części północno-zachodniej. Największe powierzchnie gleb o
stosunkowo najgorszych parametrach występują w centralnej i zachodniej części.
Strona | 30
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
Struktura użytków rolnych na terenie gminy Tarczyn
Źródło. Dane ewidencyjne uzyskane z Urzędu Miejskiego w Tarczynie, stan na 1.11.2011 r.
Grunty orne w granicach gminy reprezentują większość kompleksów
przydatności rolniczej, przy czym zdecydowanie dominują kompleksy 3, 4, 5 i 6, czyli:
pszenny wadliwy, żytni bardzo dobry, żytni dobry i żytni słaby, rozpowszechnione na
całym jej obszarze. Niewielkie fragmenty na wschodzie i południu gminy zajmują
gleby kompleksu żytniego najsłabszego (7).
3.8.
Warunki klimatu lokalnego
Gmina Tarczyn znajduje się w granicach wielkopolsko-mazowieckiego regionu
klimatycznego. Klimat w tym rejonie należy do grupy umiarkowanie ciepłych i
kształtowany jest przez ścierające się masy suchego powietrza kontynentalnego i
wilgotnego powietrza atlantyckiego. Efektem tego jest zmienność stanów pogody w
ciągu roku i w okresach wieloletnich. Poza warunkami ogólnocyrkulacyjnymi, klimat
kształtowany jest przez lokalne czynniki, takie jak: ukształtowanie powierzchni,
wysokość bezwzględną, pokrycie terenu, stopień zurbanizowania itp.
Korzystne warunki klimatyczne tego regionu sprzyjają rozwojowi rolnictwagłównie sadownictwa. Termiczne lato trwa tu 90-100 dni, rozpoczyna się w ostatniej
dekadzie maja i kończy w pierwszych dniach września. Umiarkowanie długa zima
zaczyna się w pierwszej dekadzie grudnia. Okres wegetacyjny, tj. okres z
temperaturą > 5C, trwa ok. 180 dni. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi
7,5C, przy średnich temperaturach najcieplejszego miesiąca (lipca) wynoszących
Strona | 31
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
18,0C, a najchłodniejszego stycznia oscylujących pomiędzy -3,0 a -2,5 C. Przez
110 - 130 dni występują dni z przymrozkami, a około 40 razy w roku są dni z
mrozem, tj. z temperaturą maksymalną <0C.
Sumy opadów są uzależnione od rzeźby podłoża, wzniesienia nad poziomem
morza oraz odległości od dużych zbiorników wodnych. Średnia suma opadów z
wielolecia w rejonie gminy Tarczyn jest niższa od średniej dla Polski - 600 mm i
rzadko przekracza 550 mm. Najwyższe opady w tym rejonie notowane są w lecie w
czerwcu i stanowią 26% sumy rocznej. Najniższe opady występują w grudniu i
styczniu - ok. 9 %. Dni z burzami zdarzają się około 20 razy w roku.
Warunki meteorologiczne w regionie gminy Tarczyn kształtowane są przez
masy morskiego powietrza, napływające głównie z sektora zachodniego, tj. z
kierunków: północno-zachodniego, zachodniego oraz południowo - zachodniego (ok.
64%). Znaczny udział mają również wiatry z południowego wschodu i wschodu (ok.
30 %), niosące masy powietrza kontynentalnego. Najrzadziej, bo przez ok. 15 dni w
roku (4 %) napływa powietrze arktyczne z północy oraz powietrze zwrotnikowe z
południa (ok. 2%).
3.9.
Środowisko przyrodnicze
Według podziału geobotanicznego Szafera obszar gminy należy do Krainy
Mazowieckiej, która to znajduje się poza zasięgiem naturalnego występowania jodły,
świerka, buka, jaworu. Charakterystyczne są bory mieszane, grądy dębowo-grabowe
i łęgi jesionowo-olchowe. Największe powierzchnie zajmują bory z drzewostanem
sosnowo-dębowym (sosna w wieku 40-100 lat), z domieszką brzozy i lipy. Na
znacznym obszarze występują także grądy z dębem szypułkowym, grabem i sosną.
W drzewostanie spotykane są ponadto: osika, klon i lipa.
Najcenniejszymi kompleksami na terenie gminy Tarczyn pozostają zespoły
leśne o charakterze łęgów, występujące w dolinach Jeziorki i Tarczynki, z panującą
tam olszą z domieszką jesionów, wiązów szypułkowych, polnych oraz wierzby.
Lesistość gminy Tarczyn wynosi ok. 17%, przy całkowitej powierzchni lasów i
terenów zadrzewionych - 1 973 ha, co stawia gminę w środkowej części wśród gmin
w powiecie. Około połowy (982 ha) stanowią lasy Skarbu Państwa, pozostające w
zdecydowanej przewadze w zarządzie Lasów Państwowych (95%).
Z dolinami rzecznymi - Tarczynki i Głoskówki związane jest występowanie łąk,
Strona | 32
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
pastwisk i szuwarów z rzeżuchą łąkową, firletką krwawnicą, czy jaskrem ostrym.
Śródleśne oczka wodne charakteryzuje występowanie specyficznej roślinności turzyc i kosaćców. Trwałe użytki zielone stanowią 13 % powierzchni gminy.
Faunę gminy reprezentują gatunki, z których większość spotykana jest
również w pozostałych częściach województwa i kraju. Poszczególne gatunki
zwierząt związane są z określonym ekosystemem i krajobrazem, w tym: leśnym,
dolinami
rzecznymi,
zbiornikami
wodnymi
(sztucznymi
i
naturalnymi)
oraz
krajobrazem wiejsko-rolniczym.
W faunie borów, znaczny udział mają gatunki owadów związanych
pokarmowo z sosną (przy czym wiele z nich to znane szkodniki lasów). Występują tu
również typowe dla polski środkowej gatunki płazów (np. żaba trawna, ropucha
szara) i gadów (w tym jaszczurka zwinka, która zasiedla suche i nasłonecznione
okrajki borów). Dosyć bogata jest fauna ptaków leśnych przy czym dominującymi
gatunkami są drobne ptaki z rzędu wróblowatych. Fauna ssaków jest bardzo
zróżnicowana, występują tu bowiem zarówno duże parzystokopytne jak i drobne
ssaki. Dość pospolicie spotyka się tu sarnę i dzika, jakkolwiek jego stan liczebny jest
trudny do ustalenia. Z rzędu ssaków owadożernych występują: jeż wschodni, kret,
ryjówka. Do pospolitych gryzoni zaliczyć należy: nornicę rudą, mysz leśną, myszą
zaroślową i wiewiórkę rudą.
Bogactwo fauny krajobrazu rolniczego zależy przede wszystkim od stopnia
jego mozaikowatości oraz intensywności prowadzonej tam gospodarki. Spotkać tu
można okazałe muchówki, np. bąka bydlęcego. Wśród motyli występuje paź
królowej. Na obszarach rolniczych spotykamy ptaki pochodzące z różnych środowisk
- leśnych i nieleśnych. Jak we wszystkich typach krajobrazów dominują tu gatunki
leśne, które przystosowały się do śródpolnych i osiedlowych zadrzewień, sadów,
żywopłotów, drzew rosnących wśród szlaków komunikacyjnych. Najliczniejszymi
ssakami upraw rolnych są gryzonie, głównie norniki. Z gatunków łownych występują
tu królik, zając i polna populacja sarny, które występują również na użytkach
zielonych. Charakterystycznym gatunkiem dla ciepłych łąk ziołoroślowych jest
chroniony pająk tygrzyk paskowany, a z innych pająków krzyżak łąkowy.
W sąsiedztwie siedzib ludzkich występują gatunki charakterystyczne dla
obszarów zurbanizowanych.
Strona | 33
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
3.10. Obszary i obiekty objęte ochroną
Na terenie gminy Tarczyn zlokalizowane są zarówno wielkoobszarowe jak i
indywidualne formy ochrony przyrody, do których zaliczyć należy: Chojnowski Park
Krajobrazowy, Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz pomniki przyrody.
Formy ochrony przyrody na terenie gminy Tarczyn
3.10.a.
Chojnowski Park Krajobrazowy wraz z otuliną1
Obejmuje wschodnią części gminy. Wyznaczony na podstawie rozporządzenia
Wojewody Warszawskiego z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. War. Nr 9, poz. 100 oraz Dz.
U. Woj. Maz. z 2000 r. Nr 128, poz. 1226). Ustalenia dotyczące celów ochrony oraz
wprowadzonych zakazów zawarte zostały w rozporządzeniu Nr 7 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1976).
Utworzony na terenie 5 gmin: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria,
Prażmów i Tarczyn w celu ochrony cennego kompleksu Lasów Chojnowskich, doliny
1
Źródło: www.parkiotwock.pl
Strona | 34
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
rzeki Jeziorki i doliny Wisły z malowniczą skarpą, parkiem oraz rezerwatami. Wraz z
Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym i Kampinoskim Parkiem Narodowym pełni
ważną funkcję klimatotwórczą dla Warszawy. Położony na lewym brzegu Wisły ChPK
zajmuje tereny płaskie, rzadko urozmaicone niewielkimi wzniesieniami pochodzenia
wydmowego. Cennymi elementami krajobrazu tego terenu jest dolina rzeki Jeziorki
wraz z dopływami: rzeką Zieloną i Tarczynką. Niestety znikają bagienne jeziorka,
które wzbogacały krajobraz. Większość powierzchni Parku zajmują lasy w
przeważającej części są to bory mieszane, z przewagą sosny i udziałem dębu,
brzozy i lipy. Na żyźniejszych glebach występują grądy, z przewagą dębu
szypułkowego, z domieszką grabu i sosny, czasem lipy i osiki. W zespołach tych
często spotyka się leśne drzewa owocowe takie jak: jabłoń płonka, grusza polna i
czeremcha. W dolinach rzek można spotkać fragmenty lasów łęgowych. W składzie
gatunkowym
lasów
spotkać
też
można
pojedyncze
buki
prawdopodobnie
wprowadzone sztucznie.
W dolinach rzek rosną olchy, jesiony, wiązy szypułkowe i polne. Wśród drzew
iglastych dominuje sosna uzupełniana przez świerk pospolity i modrzew europejski.
Ciekawostką botaniczną Parku jest stanowisko wiciokrzewu pomorskiego (objęte
ochroną rezerwatową, rez. ,,Biele Chojnowskie”).
Cennym elementem krajobrazu jest dolina rzeki Jeziorki, znajdujące się tam
łąki i pastwiska ciągle użytkowane rolniczo stanowią dogodne miejsce dla zwierząt
związanych z podmokłymi terenami. Nad Jeziorką można spotkać polujące zimorodki
oraz wydrę, a w jej wodach żyje około 20 gatunków ryb, wśród nich pstrąg potokowy i
miętus.
3.10.b.
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu
Obejmuje wschodnią, centralną i południowo-zachodnią część gminy oraz
część
obrębów
geodezyjnych
Suchodół,
Nosy
i
Przypki.
Wyznaczony
rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie
utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego
(Dz. Urz. Woj. Warsz. Nr 43 poz. 149 oraz. Dz. Urz. Woj. Maz. z 1999 r. Nr 10, poz.
92, z 2000 r. Nr 93, poz. 911, z 2001 r. Nr 161, poz. 2363, z 2002 r. Nr 188, poz.
4306, z 2003 r. Nr 38, poz. 1053 i Nr 47, poz. 1281). Rozporządzenie Nr 3 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 42, poz. 870) oraz
Strona | 35
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
rozporządzenie Nr 56 Wojewody Mazowieckiego zmieniające rozporządzenie w
sprawie Warszawskiego Obszar Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008
r. Nr 185, poz. 6629) wprowadzają ustalenia dotyczące celów oraz zasad ochrony w
granicach obszaru.
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu to układ powiązanych ze sobą
przestrzennie terenów w województwie mazowieckim, wyróżniających się pod
względem krajobrazowym, o zróżnicowanych ekosystemach, cennych ze względu na
możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem lub
stanowiących istniejące albo odtwarzane korytarze i ciągi ekologiczne. Wiąże on te
tereny z krajowym systemem obszarów chronionych.
Obejmuje tereny dolin rzecznych: Wisły i Narwi wraz z dopływami oraz
towarzyszącymi im kompleksami lasów. Tworzy otulinę dla terenów objętych wyższą
formą
ochrony
-
parków
krajobrazowych,
parku
narodowego,
rezerwatów
(zatwierdzonych i projektowanych) oraz powiązanie między nimi, obejmuje też
obszary
pomników
przyrody,
zabytkowych
parków
podworskich,
a
także
zorganizowanych terenów wypoczynkowych, zabudowy letniskowej i podmiejskich
ogródków działkowych. Pełni rolę systemu korytarzy ekologicznych, pozwalających
na swobodne przemieszczanie się wielu gatunków zwierząt.
Zajmuje on znaczną powierzchnię gminy Tarczyn, obejmując głównie użytki
rolne, oraz tereny leśne i wody.
3.10.c.
Pomniki przyrody
Na terenie gminy Tarczyn za pomniki przyrody uznano 13 drzew:

jesion wyniosły w Rembertowie w pobliżu kościoła,

wiąz szypułkowy w Rembertowie w pobliżu kościoła,

buk zwyczajny na terenie zabytkowego parku w Drozdach,

dąb szypułkowy w Michrowie,

dąb szypułkowy w Michrowie,

buk zwyczajny na terenie zabytkowego parku w Jeżewicach,

dąb szypułkowy w Jeżewicach,

dąb szypułkowy w Manach,

lipa szerokolistna w Stefanówce,

topola biała w Stefanówce,

dąb szypułkowy w Pawłowicach,
Strona | 36
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn

kasztanowiec zwyczajny w Tarczynie (przy ul. Górnej),

topola biała na terenie zabytkowego parku w Pracach Dużych.
3.11. Antropogeniczne zagrożenia środowiska
Na terenie gminy Tarczyn główne źródła zagrożenia środowiska są
spowodowane jego zanieczyszczeniem (czyli wprowadzeniem do powietrza, wody,
ziemi, substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub
w takim składzie, który może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę
żywą, glebę, wodę lub spowodować inne zmiany w środowisku, w tym również
kulturowym). Powstają one w wyniku postępującego procesu urbanizacji, który
przekłada się na rozwój transportu, gospodarki komunalnej itp.
Występujące na terenie gminy zagrożenia to przede wszystkim:
1. zagrożenia atmosfery,
2. zagrożenia wód powierzchniowych i podziemnych,
3. przekształcenia rzeźby terenu oraz pokrywy glebowej,
4. zagrożenia środowiska powodowane przez hałas,
5. zagrożenia powodowane oddziaływaniem elektromagnetycznym,
6. naturalne zagrożenia środowiska.
3.11.a.
Zagrożenia atmosfery
Antropogeniczne rodzaje źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie
Tarczyn można podzielić na:
1. emisję punktową (zorganizowaną emisję z kominów zakładowych powstałą w
wyniku
energetycznego
spalania
paliw
i
przemysłowych
procesów
technologicznych),
2. emisję
liniową
(komunikacyjną,
pochodzącą
głównie
z
transportu
samochodowego, kolejowego, w której poszczególne odcinki drogi rozpatrywane
są jako emitory),
3. emisje powierzchniową (w skład której wchodzą zanieczyszczenia komunalne z:
palenisk domowych, gromadzenia i utylizacji ścieków i odpadów).
Na terenie gminy Tarczyn nie jest prowadzona stała kontrola zanieczyszczeń
powietrza. Nie mniej jednak zakłada się, że wpływ na jego stan mają przede
wszystkim
procesy
energetycznego
spalania
paliw
związane
z
emisją
powierzchniową oraz emisją punktową. Są one szczególnie uciążliwe w okresie
Strona | 37
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
grzewczym wśród zwartej zabudowy, która utrudnia proces rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń.
Procesy
te
pochodzą
zarówno
z
niskich
emitorów
odprowadzających gazowe produkty spalania z palenisk domowych jak i lokalnych i
zbiorczych kotłowni, w których często podstawowym nośnikiem grzewczym jest
węgiel, niestety często złej jakości o dużej zawartości siarki. Dominującą rolę w
systemie ciepłowniczym gminy, a zarazem największymi emitorami zanieczyszczeń,
są zakładowe, komunalne i spółdzielcze kotłownie. Na obszarze gminy funkcjonuje
ich około 20 i podłączone są do nich głównie zakłady produkcyjne i obiekty gminne.
Zestawienie kotłowni pracujących na terenie gminy Tarczyn
UŻYTKOWNIK
Moc
Lokalizacja
Paliwo
/zarządzający
[MW]
Przypki - budynek
Urząd Miejski
gaz
wielorodzinny 2 kotłownie
Suchostruga – Szk. P
Urząd Miejski
koks
Kopana – Szk. P
Urząd Miejski
gaz
Prace Małe– Szk. P
Urząd Miejski
węgiel
Pawłowice - budynek
Urząd Miejski
gaz
wielorodzinny
Tarczyn– Szk. P
Urząd Miejski
koks
Tarczyn– Szk. P
Urząd Miejski
gaz
Tarczyn - Urząd Gminy
Urząd Miejski
koks
Tarczyn - Ośrodek
Urząd Miejski
2x0,25
gaz
Zdrowia
i budynek wielorodzinny
Tarczyn
Binder International Sp. z o.o.
3*10
węgiel
Tarczyn
SM „Jedność”
2x0,72
Tarczyn
PPUCh
0,98
koks
Tarczyn
PPUCh
0,06
olej
opałowy
Tarczyn
Ceramika Tarona
0,2
gaz
Tarczyn
Ceramika Tarona
3,0
gaz
Kopana
Niagara
0,04
koks
Kotorydz
Zielona Budka
0,068
gaz
Suchodół
MANA
gaz
Źródło. Program ochrony środowiska gminy Tarczyn
Obiekty te powodują okresowy wzrost stężeń pyłu zawieszonego, a także
dwutlenku siarki, które mogą się kumulować zwłaszcza w okresie grzewczym.
Istotnym źródłem zanieczyszczenia są również arterie o dużym natężeniu
ruchu, a zwłaszcza trasy tranzytowe (w tym przede wszystkim: droga krajowa, droga
wojewódzka oraz powiatowe). Źródła emisji komunikacyjnej znajdują się nisko nad
ziemią, co sprawia, że zanieczyszczenia emitowane z silników pojazdów kumulują
się głównie w najbliższym otoczeniu dróg, a ich wpływ na jakość powietrza maleje
wraz z odległością. Sektor ten, ma coraz większy wpływ na jakość i stan powietrza.
Szkodliwe
substancje
pochodzące
ze
spalania
paliw
stanowią
źródło
zanieczyszczenia zarówno powietrza, jak i gleb, a w konsekwencji również wód
Strona | 38
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
powierzchniowych i podziemnych na skutek wymywania zanieczyszczeń z
powierzchni gruntu. Problem ten dotyczy przede wszystkim miasta Tarczyn, a także
zabudowań usytuowanych w pobliżu drogi krajowej nr 7, która charakteryzuje się
dużym natężeniem ruchu.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska, dokonuje corocznej oceny jakości powietrza
dla
województwa
mazowieckiego,
celem
uzyskania
informacji
o
stężeniu
zanieczyszczeń w powietrzu. Pod kątem ochrony zdrowia ludzi bada się stężenie w
powietrzu następujących substancji: dwutlenku azotu (NO 2), dwutlenku siarki (SO2),
benzenu (C6H6), ołowiu w pyle Pb(PM10), kadmu w pyle Cd(PM10) , arsenu w pyle
As(PM10), niklu w pyle Ni(PM10), benzo(a)piranu w pyle B/a/P(PM10), tlenku węgla
(CO), ozonu (O3), pyłu zawieszonego PM2.5 oraz pyłu PM10. Pod kątem ochrony
roślin uwzględnia się: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), ozonu(O3)
określonego współczynnikiem AOT40.
Ocena i wynikające z niej działania, odnoszone są do obszarów nazywanych
strefami, które stanowi:

aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy

miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy,

pozostały obszar województwa.
Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości poziomów:
dopuszczalnego, dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji (PM2.5),
docelowego i celu długoterminowego określone w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w
powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) oraz w dyrektywie 2008/50/WE – CAFE.
W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie można
wydzielić następujące klasy stref:

klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają
odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych,

klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych
o margines tolerancji,
Strona | 39
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn

klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines
tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe.
oraz dla ozonu

klasa D1 – stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego,

klasa D2 – stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego.
Interpretując wyniki klasyfikacji należy pamiętać, że wynik taki nie powinien
być utożsamiany ze stanem jakości powietrza na obszarze całej strefy. Klasa C
może oznaczać bowiem np. lokalny problem związany z daną substancją.
Teren gminy Tarczyn, znajduje się w strefie mazowieckiej.
Klasyfikacja strefy mazowieckiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony
zdrowia
Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji
NO2 SO2
CO
C6H6 pył PM10 pył PM 2,5
BaP
As
Cd
Ni
Pb
O3
A
A
A
A
C
B
C
A
A
A
A
C
Źródło. Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim, raport za rok 2010
W badanej strefie notuje się przekroczenia poziomu docelowego dla:
benzo(a)piranu, pyłu PM 2,5 oraz pyłu PM10.
Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej
dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin
Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji zanieczyszczeń w strefie
NOx
SO2
O3
A
A
A
Źródło. Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim, raport za rok 2010
Rezultatem końcowym oceny stref pod kątem ochrony roślin, podobnie jak
pod kątem ochrony zdrowia, jest określenie klas wynikowych dla poszczególnych
zanieczyszczeń w danej strefie. W efekcie oceny przeprowadzonej w 2010 roku
wszystkim badanym substancjom, przypisano klasę A.
Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla ozonu
Nazwa strefy
Symbol klasy dla ozonu wg
Symbol klasy dla ozonu wg
poziomu docelowego
poziomu celu
długoterminowego
strefa mazowiecka
A
D2
Źródło. Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim, raport za rok 2010
Dla ozonu wartości współczynnika AOT40 określonego na podstawie
pięcioletnich pomiarów (2006-2010) z okresu wegetacyjnego (maj-lipiec) w strefie
mazowieckiej zostały dotrzymane. Współczynnik AOT40 obliczony jako średnia z
Strona | 40
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
okresu pięciu lat na 4 stanowiskach pomiarowych mieścił się poniżej poziomu
docelowego. W wyniku analiz przeprowadzonych w ramach rocznej oceny jakości
powietrza za 2010 r. strefa mazowiecka otrzymała klasę A. Poziom celu
długoterminowego dla kryterium ochrony roślin, który ma być osiągnięty do 2020 r.
na wszystkich stanowiskach pomiarowych nie został dotrzymany, stąd cały obszar
województwa z wyłączeniem miast nie spełnia ww. kryterium.
Wyżej zaprezentowane informacje oparto na podstawie Rocznej oceny jakości
powietrza w województwie mazowieckim za rok 2010.
3.11.b.
Zagrożenia wód powierzchniowych i podziemnych
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, w 2010 roku
wykonywał
badania
monitoringiem
w
50
operacyjnym,
punktach
pomiarowo-kontrolnych
znajdujących
się
na
obszarze
(ppk)
objętych
województwa
mazowieckiego. Ocena jakości wód powierzchniowych oparta została o wyniki
uzyskane z punktu zlokalizowanego w miejscowości Prace Duże, na rzece
Tarczynce (ujście do Jeziorki) oraz punktów usytuowanych poza granicą gminy, w
miejscowościach: Skolinów (przy ul. Dworskiej), Głosków (na moście na drodze
Piaseczno-Runów), dla rzeki Jeziorki i Głoskówki. Została ona wykonana zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz.
1008), a ocenie poddano, w przypadku cieków naturalnych, stan ekologiczny JCW 2,
potencjał ekologiczny (w przypadku sztucznych jednolitych części wód i wód silnie
zmienionych), stan chemiczny oraz stan jednolitych części wody.
Stan
ekologiczny
JCW
klasyfikuje
się
w
oparciu
o
elementy
hydromorfologiczne, biologiczne i fizykochemiczne (wspierające element biologiczny
oraz specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) do jednej z pięciu
klas jakości:

klasa I – oznacza stan ekologiczny bardzo dobry,

klasa II – oznacza stan ekologiczny dobry,

klasa III – oznacza stan ekologiczny umiarkowany,

klasa IV – oznacza stan ekologiczny słaby,
jednolite części wody rozumiane są jako oddzielne, znaczące elementy wód powierzchniowych,
takich jak rzeka lub jej część, jezioro, inne zbiorniki wodne, itp., które dzielą się na naturalne, silnie
zmienione i sztuczne
2
Strona | 41
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn

klasa V – oznacza stan ekologiczny zły.
Stan chemiczny JCW oceniany ze względu na występujące w wodach
substancje szczególnie szkodliwe, w tym tzw. substancję priorytetowe, klasyfikuje się
jako:

dobry – stan dobry,

psd – poniżej stanu dobrego.
Stan jednolitej części wód – określa się biorąc pod uwagę klasyfikację jej
stanu ekologicznego oraz chemicznego i określa się jako:

dobry – w przypadku gdy dana JCW osiąga przynajmniej dobry stan ekologiczny
i dobry stan chemiczny,

zły – w każdym innym przypadku niż wymieniony powyżej.
Dane o Jednolitej Części
Wody
nazwa JCW
Jeziorka od
Kraski do Rowu
Jeziorki
Tarczynka
Głoskówka
punkty
pomiarowokontrolne
Jeziorka Skolimów
ul. Dworska
Tarczynka –
Prace Duże
(ujście do
Jeziorki)
Głoskówka Głosków (most
na drodze
PiasecznoRunów)
Ocena Jednolitej Części Wody
ocena stanu
ekologicznego
ocena stanu
chemicznego
stan
jednolitych
części wody
III
dobry
zły*
III
-
-
III
-
-
*określony stan oparty jest o badania w zakresie jedynie wybranych wskaźników chemicznych
Źródło. Zestawienie tabelaryczne danych do klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego
rzek w JCW monitoringu operacyjnego za 2010
Jak można zauważyć powyżej wszystkie badane jednolite części wody
osiągnęły umiarkowany (III) stan ekologiczny.
Poza wyżej opisaną oceną stanu ekologicznego JCW Tarczynki została
poddana również ocenie stopnia eutrofizacji (czyli zjawisku wzbogacenia wody
biogenami, w szczególności związkami azotu i fosforu, powodującymi przyśpieszony
wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następuje
niepożądane zakłócenie biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz
pogorszenie jakości tych wód). Wyniki kontrolowanych wskaźników (biologicznych,
tlenowych i biogennych) wykazały iż przedmiotowa rzeka jest zagrożona eutrofizacją.
Ocenę jakości wód płynących będących środowiskiem życia ryb w warunkach
Strona | 42
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
naturalnych
w
województwie
mazowieckim
przeprowadzono
w
oparciu
o
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia
ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 176, poz. 1455). Ocena odbyła
się w 22 punktach pomiarowych zlokalizowanych na 21 rzekach (w tym na rzece
Tarczynce, przy jej ujściu do Jeziorki). Wykazała ona we wszystkich badanych
stanowiskach nieprzydatność wód do bytowania ryb zarówno łososiowatych jak i
karpiowatych. Parametrami decydującymi o takiej ocenie były przede wszystkim
azotyny, fosfor ogólny, chlor całkowity pozostały, a w niektórych przypadkach także
BZT5, azot amonowy i zbyt niska koncentracja tlenu. Mimo niekorzystnej oceny rzeka
Tarczynka jest środowiskiem bytowania ryb.
Na terenie gminy brak jest punktu ujętego w ramach sieci monitoringu wód
podziemnych województwa mazowieckiego, w skład którego, w 2010 r. realizowane
były badania:

monitoringu diagnostycznego prowadzone w ramach sieci krajowej przez
Państwowy Instytut Geologiczny (PIG),

monitoringu operacyjnego w zagrożonych częściach wód podziemnych na
terenie gminy Korytnica i zlewni rzek Sona oraz dopływu z Przedwojewa,
prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,

monitoringu badawczego w rejonie nieczynnego wylewiska osadów garbarskich
na terenie Radomia prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska.
Strona | 43
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
Punkty pomiarowo – kontrolne wód podziemnych monitoringu diagnostycznego PIG, w 2010 r.
na terenie województwa mazowieckiego
Źródło. Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2010 r.
Oceny stanu chemicznego w jednolitych częściach wód podziemnych
(JCWPd) i w poszczególnych punktach badawczych dokonano w oparciu o
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i
sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), według której
wody podziemne możemy zakwalifikować do 5 klas jakości:

klasa I – wody bardzo dobrej jakości,

klasa II – wody dobrej jakości,

klasa III – wody zadowalającej jakości,

klasa IV – wody niezadawalającej jakości,

klasa V – wody złej jakości.
Klasy I, II, III odznaczają się dobrym stanem chemicznym wód podziemnych,
Strona | 44
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
IV i V słabym stanem chemicznym.
Wszystkie badane jednolite części wód podziemnych zaliczono do wód o
dobrym stanie chemicznym. Stężenia średnie elementów fizykochemicznych dla
punktów pomiarowych leżących w jednej JCWPd 81 (w ramach której znajduje się
gmina Tarczyn) mieściły się w granicach II-VI klasy, przy czym 65% z nich
charakteryzowało się zadawalającą jakością wody (III klasa). Z tego powodu można
przyjąć iż wody podziemne na terenie gminy Tarczyn również należą do tej klasy.
Wyżej wymieniony stan jakości wód powierzchniowych i podziemnych jest
spowodowany:
1. ściekami pochodzącymi z komunalnych i przyzakładowych oczyszczalni ścieków,
2. brakiem odpowiednio rozwiniętego systemu kanalizacji przy jednoczesnym
wysokim wskaźniku zwodociągowania miejscowości,
3. spływami powierzchniowymi z pól uprawnych (na których stosowane są nawozy
mineralne i chemiczne środki ochrony roślin),
4. spływami powierzchniowymi pochodzącymi z sieci drenarskiej, które trafiają do
wód wraz z opadami,
5. obecnością dzikich wysypisk śmieci,
6. spływami powierzchniowymi z tras komunikacyjnych.
3.11.c.
Przekształcenie rzeźby terenu oraz pokrywy glebowej
Na terenie gminy Tarczyn do obszarów o przekształconej rzeźbie zaliczyć
należy
tereny
związane
z
eksploatacją
powierzchniową
w
ramach
udokumentowanych złóż kopalin. Pozyskiwanie kruszyw powoduje lokalne zmiany
powierzchni ziemi i wpływa na pogorszenie warunków glebowych w okolicach
eksploatowany złóż kruszyw.
Zagrożenie dla pokrywy glebowej na terenie gminy stanowią spływy
powierzchniowe zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego, które są silnie obciążone
związkami biogennymi (azotem, fosforem) oraz dzikie wysypiska śmieci, które są
widoczne zwłaszcza w sąsiedztwie osiedli jednorodzinnych, w lasach. Odpady tam
gromadzone pochodzą często z gospodarstw domowych i zawierają w swym
składzie odpady niebezpieczne. Także rozbudowana sieć wodociągowa i słabo
rozwinięta sieć kanalizacyjna stanowi potencjalne niebezpieczeństwo dla stanu
sanitarnego gleb, zwłaszcza w przypadku występowania nieszczelnych szamb lub
odprowadzania ścieków komunalnych bezpośrednio do ziemi.
Strona | 45
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
3.11.d.
Na
Osuwanie się mas ziemnych
terenie
gminy
Tarczyn
nie
występują
obszary
narażone
na
niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych.
3.11.e.
Zagrożenia środowiska powodowane przez hałas
Jednym z bardziej determinujących czynników jakości środowiska jest hałas
rozumiany jako dźwięki niepożądane, uciążliwe, szkodliwe. Może wywierać on
niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka, świat zwierzęcy i roślinny, a jego
szkodliwość zależy od natężenia, częstotliwości, charakteru zmian w czasie,
długotrwałości działania. Hałas występuje powszechnie zwłaszcza wzdłuż tras
komunikacyjnych, obiektów przemysłowych i usługowych o charakterze wytwórczym.
Do głównych źródłem hałasu na terenie gminy zaliczyć należy hałas
komunikacyjny, w skład którego wchodzi:
1. hałas drogowy, uzależniony od wielu czynników, w tym m.in.:

od układu drogowego,

natężenia i struktury ruchu,

średniej prędkości strumienia pojazdów,

stanu technicznego nawierzchni,

stanu technicznego pojazdów.
Drogami generującymi największy ruch, a co za tym idzie również znaczny hałas jest
droga krajowa i wojewódzka oraz w mniejszym stopniu, drogi powiatowe.
Najistotniejszym źródłem hałasu w sąsiedztwie odcinków drogi krajowej nr 7
jest ruch samochodowy. Pozostałe źródła hałasu wynikające z funkcjonowania
człowieka oraz prowadzonej działalności usługowej oddziałują na środowisko w
znikomym stopniu, w porównaniu do hałasu drogowego. Stanowią one, w
zdecydowanej większości przypadków, tło akustyczne dla hałasu samochodowego,
który w głównej mierze decyduje o akustycznym klimacie na analizowanych
terenach. Wykonane w 2007 roku przez Politechnikę Krakowską na zlecenie
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mapy akustyczne dla dróg krajowych
o natężeniu ruchu powyżej 16 400 pojazdów na dobę, w tym dla drogi krajowej nr 7,
wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Zasięg
terenów, w których wystąpiły przekroczenia zależny jest od zagospodarowania
wzdłuż drogi i wahał się od kilkudziesięciu metrów dla terenów zwartej zabudowy do
blisko 400 m dla terenów otwartych. Ponieważ wykonane mapy akustyczne wykazały
Strona | 46
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
przekroczenia obowiązujących przepisami prawa norm akustycznych wystąpił
obowiązek sporządzenia programu ochrony środowiska przed hałasem („Program
ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych
wzdłuż odcinków drogi krajowej nr 7 i ekspresowej nr S 7 na terenie województwa
mazowieckiego”),
który
został
przyjęty
uchwałą
Sejmiku
Województwa
Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r. Ma on na celu poprawę i zapewnienie jak
najlepszego
stanu
akustycznego
środowiska
na
terenach
zagrożonych
ponadnormatywnym hałasem.
2. Hałas kolejowy – pod pojęciem którego rozumie się hałas powstający w wyniku
eksploatacji linii kolejowych. Zagrożenie hałasem wynikające z eksploatacji
szlaku kolejowego jest znacząco odczuwalne szczególnie w najbliższym
otoczeniu torowisk. O poziomie hałasu na obszarach znajdujących się w
bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowych decydują takie czynniki jak:

natężenie ruchu,

ilość pociągów towarowych (w ogólnej liczbie składów pociągów),

prędkość i płynność ruchu pociągów,

położenie torów,

stan techniczny taboru kolejowego oraz torowiska,

ukształtowanie terenu, przez który przebiega linia kolejowa,

odległość pierwszej linii zabudowy od skrajnego toru.
Przez środkową część gminy przebiega linia kolejowa CE20 relacji
Skierniewice - Łuków, przy czym obecnie jest ona wykorzystywana do ruchu
towarowego, jako południowa obwodnica Warszawskiego Węzła Kolejowego. Ten
rodzaj hałasu może być szczególnie uciążliwy jedynie dla osób mieszkających na
terenie miejscowości sąsiadujących z linią. Przez obszar gminy z północy na
południe przebiega również trasa kolejki wąskotorowej relacji Piaseczno-Grójec,
która jednak jest obecnie nie użytkowana.
Ponieważ na terenie gminy funkcjonuje kilka dużych zakładów produkcyjnych
(w tym przede wszystkim przedsiębiorstwa związane z przetwórstwem rolnospożywczym), także hałas przemysłowy powstający w ramach poszczególnych
procesów
technologicznych,
stanowi
potencjalne
źródło
zagrożenia
dla
mieszkańców. Jego specyfiką jest jednak długotrwałość oraz lokalny charakter
występowania.
Strona | 47
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
3.11.f. Zagrożenia powodowane oddziaływaniem elektromagnetycznym
Źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego są systemy
wytwórcze i przesyłowe energii elektrycznej, stacje radiowe, telewizyjne i telefonii
komórkowej, urządzenia diagnostyczne, terapeutyczne, urządzenia przemysłowe i
urządzenia użytku domowego, słowem - promieniowanie to występuje powszechnie
w środowisku. Ujemny wpływ na stan środowiska i zdrowie ludzi mają urządzenia,
które emitują fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości w postaci radiofal o
częstotliwości od 0,1 do 300 MHz i mikrofal od 300 do 300 000 MHz, umieszczone w
środowisku naturalnym. W gminie Tarczyn do sztucznych źródeł emisji pól
elektromagnetycznych stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska należą:

linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 220 kV i 110 kV,

stacja bazowa telefonii komórkowej,

urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne wykorzystywane w przemyśle,
ośrodkach medycznych, policji, straży pożarnej.
3.12. Naturalne zagrożenia środowiska
Na
terenie
gminy
Tarczyn
nie
występują
obszary
narażone
na
niebezpieczeństwo powodzi. Okresowo, szczególnie w przypadku nawalnych
opadów lub przyspieszonych roztopów, dochodzi jednak do lokalnych podtopień w
dolinach istniejących cieków.
4.
Stan dziedzictwa kulturowego
4.1.
Rys historyczny3
Historia Tarczyna sięga wieku XIII, kiedy to nad niewielką rzeczką zwaną dziś
Tarczynką zlokalizowano znane w okolicy targowisko. Od tejże funkcji wywodzi się
właśnie nazwa osady: Targ, Tarczek, Tarczyn.
Niektórzy historycy (m.in. Zdzisław Szeląg) uważają, że nazwa osady Tarczyn,
wywodzi się prawdopodobnie od osobowej nazwy rodowej - Tarcz (Tarcza, Tarcze).
W staropolskich dokumentach miejscowość wymieniana jest jako Tarczin (1284).
Tarczyno (1303), Tarczyn (1353,1580), Tharczino (1355, 1241), Tarcynum (1634).
3
Źródło: serwis internetowy gminy Tarczyn, www.tarczyn.pl
Strona | 48
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1259 roku. Jak się okazało,
dogodne
położenie
tego
miejsca
usytuowanego
na
skrzyżowaniu
szlaków
handlowych wiodących z Radomia do Warszawy i Zakroczymia oraz z Lublina przez
Łowicz do Poznania, spowodowało, że w roku 1353 książę mazowiecki Kazimierz I
nadał osadzie prawa miejskie magdeburskie, a to dzięki staraniom proboszcza
tarczyńskiego Jana, który to był równocześnie książęcym kapelanem.
Tarczyn wraz z przyległościami stanowił oprócz Warszawy, dawną włość
księcia Kazimierza (syna Trojdena ). Już wówczas był on ośrodkiem parafialnym i to
dość rozwiniętym. Wraz z lokacją wydaną na ręce wspomnianego plebana, Książe
ufundował tu kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja. Wiedzieć również należy, że w
tym miejscu istniał niewielki kościółek parafialny już w XII wieku.
W wieku XV miasto miało już dwa kościoły, w tym jeden, pod wezwaniem Św.
Doroty (1490), zlokalizowany był nieco poza jego granicami. Do dziś zachował się
gotycki kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja, zbudowany w początkach XVI wieku.
Do fundacji przyczynili się zwłaszcza Jan Mrokowski – archidiakon warszawski
i Marcin – kasztelan warszawski, oraz nieco później w związku z dobudowywanymi
kaplicami: Abraham Chełchowski – proboszcz tarczyński będący jednocześnie
sekretarzem książąt mazowieckich, Stanisława i Janusza.
Godnym odnotowania jest fakt wizyty księcia Konrada II w Tarczynie w roku
1284. Tu bowiem wystawił Książe dokument dotyczący zamiany wsi Lechacice i
Opożdżew na Warkę.
Wielkim dobroczyńcą miasta był Gabriel Prowansjusz, zwany Władysławskim,
który był wychowawcą synów Króla Władysława IV, oraz sekretarzem królewskim,
prepozytorem warszawskim i scholastykiem płockim. On to, dokładając wielkich
starań i ponosząc znaczne koszty, uposażył i przebudował kościół w latach
1623 – 1630 oraz dofinansował upadający już wówczas szpital dla ubogich, który to
ufundował jeszcze w roku 1549 Wojciech Jeżowski (właściciel pobliskich Jeżewic),
kasztelan warszawski. Szpital ten w okresie jego prosperity był wzorem dla
budowanych później na Mazowszu.
Wspomnieć należy, że w wieku XVI, Tarczyn był miastem powiatowym.
Zniszczenia, jakiego doznały miasta polskie w czasie „potopu szwedzkiego"
nie ominęły również Tarczyna. Z lustracji przeprowadzonej w 1676 r. dowiadujemy
się, że w mieście zamieszkiwało tylko 200 osób.
Poważnym zniszczeniom uległ także Tarczyn podczas pożaru w 1704 r.
Strona | 49
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
Po upadku Rzeczypospolitej Tarczyn znalazł się kilkanaście lat pod zaborem
pruskim i wtedy właśnie przejęty został przez Skarb Państwa. Od tego czasu w
miasteczku rządowym nastąpił znaczny wzrost liczby mieszkańców.
Miasto niszczone wojnami i pożarami nie mogło normalnie się rozwinąć
gospodarczo i ostatecznie, w 1869r., zostało zamienione na mocy ukazu carskiego
na osadę wiejską. Pomimo tego rozwijało się jako prężny ośrodek rolniczorzemieślniczy.
Dwie wojny światowe w pierwszym półwieczu XX stulecia nie ominęły również
Tarczyna, przynosząc nowe straty w substancji tej osady.
Po wojnie odbudowano częściowo stare domy i wystawiono nowe.
W 1953 r. Tarczyn uzyskał połączenie koleją szerokotorową ze Skierniewicami
i Pilawą, co miało szczególne znaczenie dla jego dalszego rozwoju. Między innymi
dzięki temu wybudowano w 1966 r. Mazowieckie Zakłady Przetwórstwa OwocowoWarzywnego.
Po reformie podziału administracyjnego kraju Tarczyn stał się siedzibą
organów władzy i administracji.
Położenie osady, jak przed wiekami jest korzystne, bo znajduje się na
przecięciu wielu tras komunikacyjnych. Działa tu kilka liczących się zakładów
mających istotne znaczenie dla gospodarki, jak też dalszego rozwoju Tarczyna.
Z dniem 1 stycznia 2003 roku Tarczyn otrzymał status miasta.
4.2.
Środowisko kulturowe
Zachowane zasoby dziedzictwa kulturowego, obejmujące cenne zabytki
wpisane do rejestru zabytków i
gminnej ewidencji zabytków, historycznie
ukształtowane układy urbanistyczne, miejsca koncentracji podziemnych warstw
kultury (zabytków archeologicznych), a także tradycja regionu stanowią wartości
podlegające ochronie prawnej i pozwalające na wyodrębnienie obszarów o
znaczących walorach środowiska kulturowego. Środowisko kulturowe, na które
składają się przekształcone przez człowieka twory przyrody oraz wytworzone
wartości materialne i duchowe jest istotnym składnikiem jakości życia mieszkańców.
Troska o środowisko kulturowe to nie tylko ochrona materialnych śladów naszej
przeszłości, ale także ochrona tożsamości ludzi w jej najbardziej newralgicznym
Strona | 50
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
aspekcie, bowiem straty w środowisku kulturowym, a szczególnie utracone
dziedzictwo kulturowe, są nie do odtworzenia.
Ochrona dóbr kultury materialnej i niematerialnej jest celem polityki
przestrzennej, a kształtowanie środowiska kulturowego powinno generować rozwój
innych dziedzin życia regionu (np. turystykę i rekreację, osadnictwo, leśnictwo,
rolnictwo). Obiekty kultury materialnej winny być wykorzystane i użytkowane z
zapewnieniem opieki konserwatorskiej, rewaloryzacji i nadania im odpowiednich
funkcji użytkowych. Na obszarze gminy Tarczyn ochroną konserwatorską, w myśl
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, objęte zostały obszary i
obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obszary i obiekty, dla których ustalenia
ochrony
określone
zostały
w
miejscowych
planach
zagospodarowania
przestrzennego.
4.3.
Gminna Ewidencja Zabytków
Zabytki nieruchome oraz zabytki archeologiczne (stanowiska archeologiczne)
występujące na obszarze gminy Tarczyn wykazane zostały w Gminnej Ewidencji
Zabytków. Na zabytki nieruchome składają się obiekty stanowiące wartość
historyczną i kulturową, w tym zespoły dworsko-parkowe, parki, cmentarze, wiatraki
oraz kapliczki.
Lp.
Obiekt
1.
2.
dawna fabryka
wag – budynek
frontowy
kamienica
3.
dom
4.
dom
5.
zespół
kościoła św.
Mikołaja –
kościół
zespół
kościoła św.
Mikołaja –
brama przy
6.
Dane
adresowe/
lokalizacja
Tarczyn
ul. Błońska
87-91
Tarczyn
ul. Grójecka 3
Tarczyn
ul. Grójecka 5
Tarczyn
ul. Komornicka
3
Tarczyn
ul. ks.
Cz.Oszkiela 2
Nr ewid.
działki
Czas
powstania
514/2
początek
XX w.
296/1
początek
XX w.
początek
XX w.
koniec XIX w.
Tarczyn
ul. ks.
Cz.Oszkiela 2
246
297/1
300
246
początek
XVI w.
1840 r.
(remont)
połowa
XIX w.
Nr i data wpisu
do rejestru
zabytków
Nr 1110/71
2.09.1957 r.
Strona | 51
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
9.
kościele
zespół
kościoła św.
Mikołaja –
dzwonnica
zespół
kościoła św.
Mikołaja –
ogrodzenie z
furtą przy
kościele
plebania
10.
dawny zajazd
11.
dom
12.
dom
13.
dom
14.
17.
zespół
cmentarza –
cmentarz
parafialny
zespół
cmentarza –
kaplica
cmentarna
zespół
cmentarny –
brama
cmentarna
dworzec PKP
18.
dwór
19.
park
20.
dwór
21.
park
22.
obora
23.
spichlerz
24.
wiatrak typu
holender
wiatrak typu
7.
8.
15.
16.
25.
Strona | 52
Tarczyn
ul. ks.
Cz.Oszkiela 2
246
1840-42 r.
Tarczyn
ul. ks.
Cz.Oszkiela 2
246
połowa
XIX w.
Tarczyn
ul. ks.
Cz.Oszkiela 1b
Tarczyn
ul. Warszawska
1
Tarczyn
ul. Rynek 9
Tarczyn
ul. Rynek 14
Tarczyn
ul. Rynek 37
Tarczyn
ul. 1-go Maja
243
początek
XX w.
212/7
1 połowa
XIX w.
341
koniec XIX w.
337
koniec XIX w.
375
początek
XX w.
1 połowa
XIX w.
Tarczyn
ul. 1-go Maja
538
lata 20-te
XX w.
Tarczyn
ul. 1-go Maja
538
koniec XIX w.
Tarczyn
ul. Kolejowa 11
Drozdy
ul. Spacerowa 8
Drozdy
ul. Spacerowa
Jeżewice
ul. Parkowa 2
Jeżewice
ul. Parkowa
Jeżewice
ul. Kasztelana
Jeżewskiego 1
Jeżewice
ul. Kasztelana
Jeżewskiego 1
Kawęczyn
ul. Gościnna 20
Kawęczyn
844
5/1
lata 50-te
XX w.
połowa
XIX w.
koniec XIX w.
27/6
koniec XIX w.
27/5, 27/6
koniec XIX w.
27/7
XIX/XX w.
27/7
XIX/XX w.
56
1937 r.
56
1908 r.
538
5/1
Nr 1110/71
2.09.1957 r.
Nr 767
26.09.1967 r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
26.
koźlak
dwór
27.
park
28.
park podworski
29.
szkoła wraz z
parkiem
30.
dwór
31.
park
32.
dworzec
kolejowy
Grójeckiej
Kolei
Dojazdowej –
dworzec
zespół dworski
– dwór
33.
38.
zespół dworski
– oficyna
zespół dworski
– budynek
gospodarczy,
stajnia
zespół dworski
– budynek
gospodarczy
II, spichlerz
zespół dworski
– park
dwór
39.
park
40.
dwór
41.
park
42.
zespół
kościoła św.
Jana
Chrzciciela –
kościół
34.
35.
36.
37.
ul. Gościnna 20
Komorniki
ul. Spacerowa
26
Komorniki
ul. Spacerowa
Księżowola
ul. Parkowa
Kopana
ul. A. i W.
Górskich 3
Kopana
ul. A. i W.
Górskich 29
Kopana
ul. A. i W.
Górskich
Kopana –
Stefanówka
140/5
1 ćw. XIX w.
Nr 1426-A
20.08.1990 r.
140/5
początek
XIX w.
początek
XX w.
1927-28 r.
Nr 1426-A
20.08.1990 r.
Nr 1468
17.07.1991 r.
1 połowa
XIX w.
1901 r.
1 połowa
XIX w.
Nr 1490-A
17.07.1991 r.
16.03.1999 r.
Nr 1490-A
17.07.1991 r.
16.03.1999 r.
1586-A
17.06.1994 r.
2/7
6
145/5
145/5
14/1
lata 20-te
XX w.
Many
ul. Many 1
182
Many
ul. Many 1
Many
ul. Many 1
182
początek
XIX w. / 1923
r. / 2006 r.
1923 r.
182
lata 20-te
XX w.
Nr 1450-A
5.12.1990 r.
Nr 1450-A
5.12.1990 r.
Many
ul. Many 1
182
lata 20-te
XX w.
Nr 1450-A
5.12.1990 r.
Many
ul. Many
SHRO
Pawłowice
ul. Topolowa
134
SHRO
Pawłowice
ul. Topolowa
Prace Duże
ul. Pałacowa 2
Prace Duże
ul. Pałacowa
Rembertów
ul. Kościelna 6
182
XIX/XX w.
Nr 1450-A
5.12.1990 r.
8/13
1 ćw. XX w.
64/2, 65/11,
8/5, 8/9
1 ćw. XX w.
621
lata 20-te
XX w.
początek
XIX w.
1730-40 r.
1880 r.
621
132
Nr 1450-A
5.12.1990 r.
Nr 956-A
14.11.1972 r.
Nr 956-A
14.11.1972 r.
Nr 1098/485/62
23.03.1962 r.
Strona | 53
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
44.
zespół
kościoła św.
Jana
Chrzciciela –
dzwonnica
przykościelna
dom
45.
cmentarz
46.
51.
zespół dworca
kolejowego
Grójeckiej
Kolei
Dojazdowej –
dworzec
zespół dworca
kolejowego
Grójeckiej
Kolei
Dojazdowej –
wieża ciśnień
zespół dworca
kolejowego
Grójeckiej
Kolei
Dojazdowej –
magazyn kolei
zespół dworca
kolejowego
Grójeckiej
Kolei
Dojazdowej –
perony
kapliczka ze
św. Rochem
krzyż
52.
kapliczka
53.
kapliczka
54.
kapliczka
55.
kapliczka
56.
kapliczka
57.
kapliczka
43.
47.
48.
49.
50.
Strona | 54
Rembertów
ul. Kościelna 6
132
1862 r.
Rembertów
ul. Kościelna 8
Rembertów
ul. Akacjowa
Ruda
ul. Kolejowa 2
131
ok. 1750 r.
155
1795 r.
18/2
lata 20-te
XX w.
Nr 1586-A
17.06.1994 r.
Ruda
ul. Kolejowa 2
18/2
lata 20-te
XX w.
Nr 1586-A
17.06.1994 r.
Ruda
ul. Kolejowa 2
18/2
lata 30-te
XX w.
Nr 1586-A
17.06.1994 r.
Ruda
ul. Kolejowa 2
18/2
1914 r.
lata 20-te
XX w.
Nr 1586-A
17.06.1994 r.
Bystrzanów
ul. Królewska
Bystrzanów
ul. Spacerowa
róg ul.
Kościelnej
Drozdy
ul. Spacerowa
Jeziorzany
ul. Spacerowa
Jeżewice
ul. Słoneczna
Kawęczyn
ul. Gościnna róg
Południowej
Marianka
ul. 1 Maja
SHRO
Pawłowice
ul. Topolowa
143
1930 r.
53
1925 r.
5/1
1898 r.
92
102
początek
XX w.
1949 r.
46/1
1905 r.
22/1
początek
XX w.
początek
XX w.
65/11
Nr 1098/485/62
23.03.1962 r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
58.
kapliczka
59.
kapliczka
Świetochów
obręb Drozdy
ul. M.Curie –
Skłodowskiej
Tarczyn
ul. Pocztowa
38
1910 r.
164
początek
XX w.
Zgodnie z Gminną Ewidencją Zabytków na obszarze gminy Tarczyn
NUMER
PORZĄDKOWY
STANOWISKA
NUMER
PORZĄDKOWY
PUNKTU
NAZWA
MIEJSCOWOŚCI
W EWIDENCJI
zarejestrowano następujące stanowiska archeologiczne:
NUMER
AZP
1
1
Borowiec
62-63/11
I
ślad
osadnictwa
2
2
Borowiec
62-63/12
II
ślad
osadnictwa
3
3
Borowiec
62-63/14
III
ślad
osadnictwa
4
"
Borowiec
62-63/14
III
osada
5
"
Borowiec
62-63/14
III
ślad
osadnictwa
6
4
Borowiec
62-63/15
IV
osada
7
5
Borowiec
62-63/16
V
8
"
Borowiec
62-63/16
V
9
"
Borowiec
62-63/16
V
10
6
Borowiec
62-63/17
VI
11
7
Borowiec
62-63/18
VII
ślad
osadnictwa
12
"
Borowiec
62-63/18
VII
ślad
osadnictwa
13
"
Borowiec
62-63/18
VII
osada
14
"
Borowiec
62-63/18
VII
15
8
Borowiec
62-63/19
VIII
16
9
Borowiec
62-63/20
IX
KULTURA
NUMER W
ARCHEOUWAGI /
CHARAKTER CHRONOLOGIA
MIEJSCOLOGICZNA
BLIŻSZA
STANOWISKA STANOWISKA
WOŚCI
(jeśli
LOKALIZACJA
określono)
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
późny laten /
okres wpływów
rzymskich
pradzieje /
wczesne
średniowiecze
wczesna epoka
kultura
brązu
trzciniecka
późny laten /
okres wpływów
rzymskich
wczesne
średniowiecze /
średniowiecze
okres wpływów
rzymskich
Czarnówka
Olszowa
Czarnówka
Olszowa
-
-
neolit
-
-
okres wpływów
rzymskich
-
-
średniowiecze
-
-
kultura
łużycka
kultura
neolit
pucharów
lejkowatych
kultura
neolit
amfor
kulistych
wczesna epoka
kultura
brązu
trzciniecka
epoka brązu
-
-
pradzieje
-
-
pradzieje
-
-
neolit
kultura
pucharów
lejkowatych
-
Strona | 55
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
17
"
Borowiec
62-63/20
IX
18
"
Borowiec
62-63/20
IX
19
10
Bystrzanów 62-63/22
I
20
"
Bystrzanów 62-63/22
I
21
11
Drozdy
62-64/7
I
ślad
osadnictwa
22
12
Gąski
62-65/12
I
ślad
osadnictwa
23
"
Gąski
62-65/12
I
24
"
Gąski
62-65/12
I
25
13
Grzędy
61-65/61
I
26
"
Grzędy
61-65/61
I
27
"
Grzędy
61-65/61
I
28
14
Grzędy
61-65/62
II
29
"
Grzędy
61-65/62
II
ślad
osadnictwa
30
"
Grzędy
61-65/62
II
ślad
osadnictwa
31
"
Grzędy
61-65/62
II
osada
32
"
Grzędy
61-65/62
II
osada
33
"
Grzędy
61-65/62
II
34
15
Jeziorzany 62-64/10
I
35
"
Jeziorzany 62-64/10
I
osada
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
36
16
Jeżewice
62-64/1
I
osada
37
"
Jeżewice
62-64/1
I
ślad
osadnictwa
38
17
Jeżewice
62-64/2
II
ślad
osadnictwa
39
"
Jeżewice
62-64/2
II
ślad
osadnictwa
40
18
Julianów
62-63/23
I
ślad
osadnictwa
41
19
Kawęczyn
63-65/29
I
ślad
osadnictwa
42
20
Komorniki
62-65/1
I
ślad
osadnictwa
Strona | 56
osada
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
wczesna epoka
kultura
brązu
trzciniecka
-
epoka brązu
-
-
pradzieje
-
-
wczesne
średniowiecze
-
-
kultura
pucharów
lejkowatych
kultura
ceramiki
późny neolit
grzebykowo
-dołkowej
wczesna epoka
kultura
brązu
trzciniecka
neolit
epoka brązu
epoka kamienia /
wczesna epoka
brązu
wczesna epoka
brązu
epoka brązu /
halsztat
mezolit
epoka kamienia /
wczesna epoka
brązu
wczesna epoka
brązu
epoka brązu /
halsztat
późny laten /
okres wpływów
rzymskich
pradzieje
wczesna epoka
brązu
wczesne
średniowiecze
okres wpływów
rzymskich
wczesne
średniowiecze
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
kultura
łużycka
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
kultura
amfor
kulistych
wczesna epoka
kultura
brązu
trzciniecka
neolit
halsztat
-
kultura
łużycka
epoka kamienia /
wczesna epoka
brązu
wczesna epoka
kultura
brązu
trzciniecka
Stara Wieś
Stara Wieś
dane
archiwalne, bez
lokalizacji
-
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
43
"
Komorniki
62-65/1
I
ślad
osadnictwa
44
21
Komorniki
62-65/2
II
ślad
osadnictwa
45
22
Kopana
63-65/35
bn (I ?)
ślad
osadnictwa
46
23
Kopana
63-65/36
bn (II?)
47
24
62-65/9
I
48
"
62-65/9
I
49
25
Korzeniówk
62-65/10
a
II
50
26
Kotorydz
61-65/51
I
51
"
Kotorydz
61-65/51
I
52
27
Kotorydz
61-65/52
II
53
"
Kotorydz
61-65/52
II
54
28
Kotorydz
61-65/53
III
55
29
Kotorydz
61-65/54
IV
56
30
Kotorydz
61-65/55
V
57
31
Kotorydz
61-65/56
VI
ślad
osadnictwa
58
"
Kotorydz
61-65/56
VI
ślad
osadnictwa
59
"
Kotorydz
61-65/56
VI
ślad
osadnictwa
60
32
Kotorydz
61-65/57
VII
61
"
Kotorydz
61-65/57
VII
62
33
Kotorydz
61-65/58
VIII
ślad
osadnictwa
63
34
Kotorydz
61-65/59
IX
ślad
osadnictwa
64
"
Kotorydz
61-65/59
IX
ślad
osadnictwa
65
35
Kotorydz
61-65/60
X
ślad
osadnictwa
66
"
Kotorydz
61-65/60
X
67
"
Kotorydz
61-65/60
X
68
36
Kotorydz
62-65/3
I
Korzeniówk
a
Korzeniówk
a
pradzieje /
wczesne
średniowiecze
wczesna epoka
brązu
epoka kamienia /
wczesna epoka
brązu
wczesna epoka
brązu
wczesna epoka
brązu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
pradzieje
-
-
osada
neolit
kultura
pucharów
lejkowatych
-
ślad
osadnictwa
epoka kamienia /
wczesna epoka
brązu
wczesna epoka
brązu
-
-
-
-
epoka brązu
-
-
wczesne
średniowiecze
-
-
epoka brązu
kultura
łużycka
-
epoka kamienia
-
-
epoka brązu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
cmentarzysko
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
epoka kamienia /
wczesna epoka
brązu
wczesna epoka
brązu
wczesne
średniowiecze /
średniowiecze
pradzieje
wczesne
średniowiecze
wczesne
średniowiecze /
średniowiecze
epoka kamienia /
wczesna epoka
brązu
epoka brązu
kultura
ceramiki
sznurowej
wczesna epoka
kultura
brązu
trzciniecka
kultura
epoka brązu
łużycka
wczesna epoka
kultura
brązu
trzciniecka
neolit
-
Strona | 57
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
69
37
Kotorydz
62-65/4
II
ślad
osadnictwa
70
"
Kotorydz
62-65/4
II
osada
71
38
Kotorydz
62-65/5
III
72
"
Kotorydz
62-65/5
III
73
39
Kotorydz
62-65/6
IV
ślad
osadnictwa
74
"
Kotorydz
62-65/6
IV
ślad
osadnictwa
75
40
Księżowola
63-64/1
I
ślad
osadnictwa
76
"
Księżowola
63-64/1
I
osada
77
41
78
42
79
"
80
"
81
43
82
I
62-64/6
I
62-64/6
I
62-64/6
I
Marylka
62-65/7
I
"
Marylka
62-65/7
I
83
44
Nowe
Racibory
62-65/28
I
ślad
osadnictwa
84
"
Nowe
Racibory
62-65/28
I
ślad
osadnictwa
85
"
62-65/28
I
86
"
62-65/28
I
87
45
62-65/29
II
osada
88
46
62-65/30
III
ślad
osadnictwa
89
47
62-65/31
IV
90
48
62-65/32
V
91
"
62-65/32
V
92
49
62-65/33
VI
93
"
62-65/33
VI
osada
94
50
63-65/31
VII
ślad
osadnictwa
Marianka /
Drozdy
Marianka /
Drozdy
Marianka /
Drozdy
Nowe
Racibory
Nowe
Racibory
Nowe
Racibory
Nowe
Racibory
Nowe
Racibory
Nowe
Racibory
Nowe
Racibory
Nowe
Racibory
Nowe
Racibory
Nowe
Racibory
pradzieje
osada
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
-
późny neolit /
kultura
wczesna epoka ceramiki
brązu
sznurowej
wczesna epoka
brązu
epoka kamienia /
wczesna epoka
brązu
wczesna epoka
brązu
ślad
osadnictwa
pradzieje
(cmentarzysko?
)
ślad
okres wpływów
osadnictwa
rzymskich
ślad
?
osadnictwa
62-63/13
Strona | 58
Many
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
kultura
późny neolit /
ceramiki
wczesna epoka
grzebykowo
brązu
-dołkowej
kultura
epoka brązu
łużycka
kultura
epoka brązu
łużycka
średniowiecze
-
-
-
-
-
-
-
-
-
wczesna epoka
kultura
brązu
trzciniecka
kultura
epoka brązu
łużycka
epoka kamienia /
wczesna epoka
brązu
kultura
neolit
pucharów
lejkowatych
wczesna epoka
kultura
brązu
trzciniecka
halsztat / laten
-
-
-
-
-
-
Grabówek
-
Grabówek
pradzieje
-
-
wczesna epoka
brązu
-
-
epoka brązu
-
-
okres wpływów
rzymskich
późny laten /
okres wpływów
rzymskich
wczesna epoka
brązu
epoka brązu /
halsztat
-
-
kultura
łużycka
-
pradzieje
-
-
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
Nowe
Racibory
Parcela
Przypki
Parcela
Wola
Przypkows
ka
Parcela
Wola
Przypkows
ka
63-65/31
VII
osada
średniowiecze
-
-
61-64/30
I
ślad
osadnictwa
pradzieje
-
-
61-64/29
I
ślad
osadnictwa
pradzieje
-
-
61-64/29
II
ślad
osadnictwa
pradzieje
-
-
63-65/37
I
ślad
osadnictwa
epoka kamienia /
wczesna epoka
brązu
-
-
63-65/30
I
ślad
osadnictwa
pradzieje
-
-
63-65/30
I
osada
-
-
55
Prace Duże 62-65/15
I
ślad
osadnictwa
-
-
103
56
Prace Duże 62-65/23
II
osada
epoka brązu
kultura
łużycka
Jadwisin
104
"
Prace Duże 62-65/23
II
osada
późny laten /
okres wpływów
rzymskich
-
Jadwisin
105
57
Prace Duże 62-65/34
III
106
58
Prace Małe
62-65/8
I
107
59
Prace Małe 62-65/13
II
108
60
Przypki
61-64/33
I
109
61
Rembertów
62-64/8
I
110
"
Rembertów
62-64/8
I
111
"
Rembertów
62-64/8
I
112
"
Rembertów
62-64/8
I
113
62
Rembertów
62-64/9
II
114
"
Rembertów
62-64/9
II
115
63
Rembertów 62-65/11
I
116
64
Ruda
62-65/14
I
117
"
Ruda
62-65/14
I
118
"
Ruda
62-65/14
I
119
65
Tarczyn
62-64/3
I
osada
120
66
Tarczyn
62-64/4
II
osada
95
"
96
51
97
52
98
"
99
53
100
54
101
"
102
Pawłowice
Pawłowice
(SHRO)
Pawłowice
(SHRO)
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
wczesne
średniowiecze
późny neolit /
wczesna epoka
brązu
późny neolit /
wczesna epoka
brązu
kultura
łużycka
kultura
łużycka
kultura
ceramiki
sznurowej
pradzieje
-
-
mezolit
-
-
epoka brązu
-
-
laten
-
-
-
-
-
-
-
-
halsztat
kultura
łużycka
-
późny neolit
-
Gładków
epoka brązu
epoka brązu
wczesne
średniowiecze
okres wpływów
rzymskich
wczesne
średniowiecze
wczesna epoka
kultura
brązu
trzciniecka
późny laten
wczesne
średniowiecze
późny okres
wpływów
rzymskich
Gładków
Gładków
-
Gładków
-
-
-
-
Strona | 59
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
121
"
Tarczyn
62-64/4
II
osada
wczesne
średniowiecze
122
67
Tarczyn
62-64/5
III
ślad
osadnictwa
epoka brązu
123
68
Tarczyn
62-64/11
IV
ślad
osadnictwa
neolit
124
69
Werdun
62-63/21
I
125
"
Werdun
62-63/21
I
126
"
Werdun
62-63/21
I
127
70
128
71
129
72
Wylezin
130
"
131
Wola
Morokowsk 61-65/64
a
Wola
Przypkows 61-64/34
ka
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
ślad
osadnictwa
okres wpływów
rzymskich
wczesne
średniowiecze
-
-
kultura
łużycka
kultura
dane
amfor
archiwalne, bez
kulistych
lokalizacji
-
Suchostruga
-
Suchostruga
średniowiecze
-
Suchostruga
II
ślad
osadnictwa
pradzieje
-
Parcela Wola
Przypkowska
I
ślad
osadnictwa
pradzieje
-
-
63-65/32
I
ślad
osadnictwa
epoka kamienia /
wczesna epoka
brązu
-
-
Wylezin
63-65/32
I
ślad
osadnictwa
neolit
kultura
pucharów
lejkowatych
-
"
Wylezin
63-65/32
I
ślad
osadnictwa
132
"
Wylezin
63-65/32
I
ślad
osadnictwa
133
"
Wylezin
63-65/32
I
ślad
osadnictwa
4.4.
późny neolit /
kultury
wczesna epoka
strefy leśnej
brązu
późny laten /
okres wpływów
rzymskich
wczesne
średniowiecze
-
-
Obszary i obiekty objęte ochroną
Prawną formą ochrony objęte zostały obszary i obiekty wpisane do rejestru
zabytków oraz strefy ochrony konserwatorskiej, dla których ustalenia ochrony
określone zostały w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Obiekty wpisane do rejestru zabytków na terenie gminy Tarczyn
Nr i data wpisu
Czas
Obiekt
Lokalizacja
do rejestru
powstania
zabytków
zespół kościoła św.
Tarczyn
początek
Nr 1110/71
Mikołaja – kościół
ul. ks. Cz.Oszkiela 2
XVI w.
2.09.1957 r.
1840 r.
(remont)
zespół kościoła św.
Tarczyn
1840-42 r.
Nr 1110/71
Mikołaja – dzwonnica
ul. ks. Cz.Oszkiela 2
2.09.1957 r.
dawny zajazd
Tarczyn
1 połowa
Nr 767
ul. Warszawska 1
XIX w.
26.09.1967 r.
dwór
Komorniki
1 ćw. XIX w.
Nr 1426-A
ul. Spacerowa 26
20.08.1990 r.
park
Komorniki
początek
Nr 1426-A
ul. Spacerowa
XIX w.
20.08.1990 r.
Strona | 60
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
Księżowola
ul. Parkowa
Kopana
ul. A. i W. Górskich 29
początek
XX w.
1 połowa
XIX w.
1901 r.
1 połowa
XIX w.
6.
park podworski
7.
dwór
8.
park
Kopana
ul. A. i W. Górskich
9.
dworzec kolejowy
Grójeckiej Kolei
Dojazdowej – dworzec
zespół dworski – dwór
Kopana – Stefanówka
lata 20-te
XX w.
Many
ul. Many 1
Many
ul. Many 1
Many
ul. Many 1
14.
zespół dworski –
oficyna
zespół dworski –
budynek gospodarczy,
stajnia
zespół dworski –
budynek gospodarczy
II, spichlerz
zespół dworski – park
początek
XIX w. / 1923
r. / 2006 r.
1923 r.
15.
dwór
16.
zespół kościoła św.
Jana Chrzciciela –
kościół
zespół kościoła św.
Jana Chrzciciela –
dzwonnica
przykościelna
zespół dworca
kolejowego Grójeckiej
Kolei Dojazdowej –
dworzec
zespół dworca
kolejowego Grójeckiej
Kolei Dojazdowej –
wieża ciśnień
zespół dworca
kolejowego Grójeckiej
Kolei Dojazdowej –
magazyn kolei
zespół dworca
kolejowego Grójeckiej
Kolei Dojazdowej –
perony
10.
11.
12.
13.
17.
18.
19.
20.
21.
Miejscowy
plan
Nr 1468
17.07.1991 r.
Nr 1490-A
17.07.1991 r.
16.03.1999 r.
Nr 1490-A
17.07.1991 r.
16.03.1999 r.
1586-A
17.06.1994 r.
Nr 1450-A
5.12.1990 r.
lata 20-te
XX w.
Nr 1450-A
5.12.1990 r.
Nr 1450-A
5.12.1990 r.
Many
ul. Many 1
lata 20-te
XX w.
Nr 1450-A
5.12.1990 r.
Many
ul. Many
Prace Duże
ul. Pałacowa 2
Rembertów
ul. Kościelna 6
XIX/XX w.
Nr 1450-A
5.12.1990 r.
Nr 956-A
14.11.1972 r.
Nr 1098/485/62
23.03.1962 r.
Rembertów
ul. Kościelna 6
1862 r.
Nr 1098/485/62
23.03.1962 r.
Ruda
ul. Kolejowa 2
lata 20-te
XX w.
Nr 1586-A
17.06.1994 r.
Ruda
ul. Kolejowa 2
lata 20-te
XX w.
Nr 1586-A
17.06.1994 r.
Ruda
ul. Kolejowa 2
lata 30-te
XX w.
Nr 1586-A
17.06.1994 r.
Ruda
ul. Kolejowa 2
1914 r.
lata 20-te
XX w.
Nr 1586-A
17.06.1994 r.
zagospodarowania
lata 20-te
XX w.
1730-40 r.
1880 r.
przestrzennego
Centrum
Tarczyna
uchwalony uchwałą Nr XXXIV/186/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 marca
2009 r. wprowadził szczegółowe ustalenia dotyczące ochrony zabytkowego układu
Strona | 61
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
urbanistycznego Tarczyna oraz wskazanych w planie obiektów. Ochroną zostały
objęte:

historyczny układ rynku i ulic wylotowych,

zachowane pierzeje ulic i linia zabudowy wyznaczona zabudową z okresu
międzywojennego,

skala i charakter zabudowy,

ekspozycja widokowa na kościół p.w. Świętego Mikołaja, stanowiący
dominantę architektoniczną,

formy dachów – kształt i kat nachylenia,

historyczna kompozycja przestrzenna,

cmentarz przykościelny z nagrobkami z XIX w.,

ogrodzenie murowane z XIX w.,

budynek mieszkalny: Rynek nr 9,

budynek mieszkalny: Rynek nr 14,

miejsca pamięci narodowej: obelisk ku czci żołnierzy wojny 1920 roku w
Rynku, kamień upamiętniający żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu
przykościelnym, tablica upamiętniająca radiotelegrafistów Armii Krajowej,
wmurowana w Banku Spółdzielczym.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla gminy Tarczyn
uchwalonym uchwałą Nr XX/147/03 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 grudnia
2003 r.
wyznaczone
zostały
konserwatorskie
strefy
archeologiczne.
Plan
szczegółowo określił sposób i zakres zagospodarowania terenów znajdujących się w
zasięgu wyznaczonych stref.
5.
Uwarunkowania społeczno-demograficzne
5.1.
Rozwój, ruch naturalny i migracje ludności
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności w gminie
Tarczyn wg miejsca zamieszkania wynosiła:
Stan ludności
Ogółem
10826
Mężczyźni
5263
Stan na dzień 31 XII 2010 r.
Strona | 62
Kobiety
5563
na 1 km²
95
Kobiety na 100
mężczyzn
106
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
Procesy urbanizacyjne, powodują stały wzrost zaludnienia gminy, który na
przestrzeni lat kształtował się następująco:
R oz wój lic z by ludnoś c i
10900
10826
10800
10668
10700
10702
10603
10600
10500
10558
10485
10400
10300
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Rozwój liczby ludności zależy od trzech czynników: przyrostu naturalnego
(czyli różnicy między liczbą urodzeń i zgonów), salda migracji (a więc różnicy między
napływem na dany teren i odpływem z niego) oraz zmian w zasięgu terytorialnym.
W badanym okresie, tj. od 2005 r. na obszarze gminy Tarczyn utrzymuje się
stały dodatni przyrost naturalny. Największy wystąpił w 2010 r. kiedy to kształtował
się na poziomie + 62 osoby, co wynikało ze wzrostu liczby urodzeń oraz z niższej
liczby zgonów.
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Urodzenia
112
135
127
131
110
147
Zgony
106
98
102
108
96
85
Przyrost naturalny
+6
+37
+25
+23
+16
+62
Żródło: GUS, www.stat.gov.pl
Drugim ważnym czynnikiem, po przyroście naturalnym, mającym wpływ na
liczbę ludności mają migracje. Ludzie osiedlają się na terenach, których perspektywy
rozwojowe postrzegają z optymizmem, natomiast spontaniczna emigracja z danego
terenu jest zawsze sygnałem zagrożenia, zapaścią rozwojową.
Odpływ
Rok
2005
2006
2007
91
199
210
Napływ
171
236
271
Saldo
migracji
+80
+37
+61
Strona | 63
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
2008
2009
2010
140
122
134
165
140
196
+25
+18
+62
Żródło: GUS, www.stat.gov.pl
W przeciągu kilku ostatnich lat obserwuje się dodatnie saldo migracji
kształtujące się (według danych GUS) na poziomie kilkudziesięciu osób. Ta
korzystna sytuacja jest spowodowana przede wszystkim korzystnym położeniem
gminy w stosunku do aglomeracji warszawskiej oraz dogodnym połączeniem
komunikacyjnym ze stolicą.
Zwiększanie się liczby ludności w gminie średnio o kilkadziesiąt osób na rok,
a także prognozowany wzrost liczby mieszkańców powiatu (wg danych GUS wzrost
o blisko 40% do roku 2030 w stosunku do roku 2010) powoduje konieczność
inwestycji w sektory poprawiające jakość życia mieszkańców. Obok wyznaczenia
nowych terenów osadniczych wymagany jest proporcjonalny rozwój terenów
inwestycyjnych umożliwiających powstanie nowych miejsc pracy dla mieszkańców
oraz infrastruktury społecznej, w postaci usług publicznych i komercyjnych. Działania
taki winny być prowadzone równolegle z uruchamianiem nowych terenów
zabudowy, jako element prawidłowej polityki przestrzennej.
5.2.
Struktura demograficzna ludności
Struktura demograficzna to obraz aktualnego stanu społeczeństwa, którą
najlepiej charakteryzuje poniższa struktura płci i wieku mieszkańców gminy Tarczyn.
Strona | 64
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
Na terenie gminy można zauważyć niewielką nadwyżkę kobiet nad
mężczyznami. Współczynnik feminizacji dla populacji wynosił na koniec 2010 r.
106%, co stanowi wartość niższą niż dla powiatu piaseczyńskiego oraz całego
województwa mazowieckiego, dla których to wartość współczynnika wynosiła 109%.
W strukturze wieku i płci zauważalna jest nadwyżka mężczyzn zwłaszcza
pomiędzy 10 a 45 rokiem życia, podczas gdy przewaga kobiet występuje w prawie
wszystkich pozostałych grupowych wiekowych, z największą nadwyżką widoczną od
50 do 90 roku życia, co jest uwarunkowane większą długością życia kobiet.
Według podziału ekonomicznego ludność możemy podzielić na trzy grupy
wiekowe, które są istotne z punktu widzenia rynku pracy i zasobów siły roboczej:

przedprodukcyjny, osoby w wieku od 0 do 17 lat,

produkcyjnym, kobiety od 18 do 59 lat i mężczyźni od 18 do 64 lat,

poprodukcyjnym, kobiety od 60 lat i więcej, a mężczyźni od 65 lat i więcej.
Podział ten jest kształtowany przez rodność, umieralność i ruchy migracyjne.
ogółem
10826
Struktura ludności wg podziału ekonomicznego
wg stanu na dzień 31.12.2010 r.
w wieku
w wieku
w wieku
ludność w wieku
przedprodukcyjnym produkcyjnym
poprodukcyjnym nieprodukcyjnym
na 100 osób w
wieku
w tym
w tym
w tym
razem
razem
razem
produkcyjnym
kobiet
kobiet
kobiet
(%)
2120
1060
6952
3307
1754
1196
55,7
Żródło: GUS, www.stat.gov.pl
Udział pierwszej grupy (osoby w wieku przedprodukcyjnym) wynosi 19,6 % i
jest niższy niż dla powiatu, kształtującego się na poziomie 20,7%, ale wyższy niż dla
województwa – 18,6%. Udział osób w wieku produkcyjnym – 64,2% jest bardzo
zbliżony do poziomu powiatowego, gdzie oscyluje on na wysokości 64,7%,
jednocześnie będąc wyższym od poziomu wojewódzkiego (63,6%). Osób w wieku
poprodukcyjnym (16,2%) zamieszkujących gminę jest więcej niż w powiecie (14,6%)
zaś mniej niż w województwie (17,8%). Wyżej wymienione wielkości zależą od wielu
czynników nie tylko czysto demograficznych ale przede wszystkim związanych z
rozmieszczeniem i wielkością rynków pracy.
Ze strukturą wieku i płci ludności jest powiązany również wskaźnik obciążenia
ekonomicznego ludności czyli stosunek liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym (tj.
Strona | 65
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
ludność w wieku przedprodukcyjnym 0-17 lat oraz ludność w wieku poprodukcyjnym
60/65+ lat) do 100 osób w wieku produkcyjnym (jest on wyrażony w procentach).
Współczynnik ten może świadczyć o starzeniu się ludności i zwiększeniu obciążenia
grupy w wieku produkcyjnym grupami w wieku nieprodukcyjnym. Dla gminy Tarczyn
wskaźnik ten wynosi 55,7% i jest wyższy niż w powiecie, gdzie wynosi on 54,6%, ale
korzystniejszy niż dla województwa, gdzie kształtuje się na poziomie 57,2%. Im
przedmiotowy wskaźnik jest wyższy, tym sytuacja demograficzna obszaru z punktu
widzenia ekonomicznego jest gorsza, zwłaszcza wówczas, gdy decyduje o tym
wysoki udział osób w wieku poprodukcyjnym (stare społeczeństwo). Systematyczny
przyrost osób w wieku poprodukcyjnym powoduje silną presję na system emerytalny
(zapewnienie emerytur dla coraz liczniejszej populacji osób, które zakończyły
aktywność
zawodową)
oraz
na
system
opieki
zdrowotnej
(zapewnienie
specjalistycznej opieki ludziom w podeszłym wieku). W gminie Tarczyn większy
wpływ na wartość wskaźnika obciążenia ekonomicznego ludności ma jednak liczba
ludności w wieku przedprodukcyjnym. Ludzie ci w perspektywie kilku- czy kilkunastu
lat rozpoczną aktywność zawodową co może się przyczynić do zmniejszenia
obciążenia ludności w wieku produkcyjnym.
5.3.
Bezrobocie
Bezrobocie
stanowi
jeden
z
najtrudniejszych
problemów
społeczno-
gospodarczych. Rozmiar bezrobocia zależy od systemu gospodarczego i aktualnie
prowadzonej polityki krajowego rynku pracy. Związane jest zwykle z poziomem
nowych inwestycji i trwałym zatrudnianiem pracowników w nowopowstałych i
nowoczesnych zakładach pracy sektora publicznego lub prywatnego.
Liczba bezrobotnych w gminie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Piasecznie na koniec drugiego półrocza 2011 r. wynosiła 383 osoby.
Wskaźnik feminizacji bezrobotnych wynosił 46,2% i jest on niższy od udziału
bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych w powiecie piaseczyńskim.
ogółem
383
Bezrobotni na terenie gminy Tarczyn
w tym kobiety
osoby niepełnosprawne
177
43
Dane PUP w Piasecznie, wg stanu na dzień 30.12.2011 r.
W celu zmniejszenia liczby osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w
Strona | 66
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
Piasecznie
podjął
szereg
działań
mających
na
celu
wsparcie
finansowe
przedsiębiorców i instytucji zatrudniających osoby bezrobotne, przygotowanie osób
bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia poprzez finansowanie szkolenia, staże i
przygotowanie zawodowe.
5.4.
Warunki życia i poziom zamożności społeczeństwa
Zasoby mieszkaniowe i ich wyposażenie to jeden z podstawowych warunków
poziomu i jakości życia mieszkańców. W
roku 2010 w gminie Tarczyn
zlokalizowanych było 4274 mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej 326 214 m2.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 76,3 m2, a na 1 osobę
przypada 30,1 m2.
Zasoby mieszkaniowe na terenie gminy Tarczyn
rok
liczba mieszkań
powierzchnia
użytkowa mieszkań
przeciętna
powierzchnia
użytkowa 1
mieszkania
2008
4062
2009
4124
2010
4274
299 690 m2
308 618 m2
326 214 m2
73,8 m2
74,8 m2
76,3 m2
Źródło. GUS, www.stat.gov.pl
Gmina Tarczyn jest atrakcyjnym miejscem do osiedlania się, co można
wywnioskować z analizy danych dotyczących liczby mieszkań w gminie. Wskazuje
ona na systematyczny i stały wzrost, odpowiadający wzrastającej w ostatnich latach
liczbie ludności.
Stan wyposażenia mieszkań w instalacje techniczno – sanitarne na przełomie
ostatnich lat systematycznie się poprawia.
Stan wyposażenia mieszkań w instalacje techniczno – sanitarne
rok
wodociąg
ustęp spłukiwany
łazienka
centralne
ogrzewanie
gaz sieciowy
2008
3546
3161
3145
2009
3608
3240
3207
2010
3758
3390
3357
2893
2955
3105
2197
2345
2495
Źródło. GUS, www.stat.gov.pl
Przedstawione w powyższej tabeli zestawienie wskazuje, iż z każdym rokiem
poprawia się komfort zamieszkiwania. Nowe budownictwo jest w pełni wyposażone w
Strona | 67
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
standardowe
instalacje
techniczno-sanitarne,
natomiast
budynki
stare
są
sukcesywnie modernizowane w celu uzyskania wyższego komfortu.
5.5.
Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Na obszarze gminy Tarczyn usługi z zakresu ochrony zdrowia realizuje
Tarczyńskie Centrum Medyczne – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Obiekt ten, zlokalizowany w Tarczynie, w 2010 r. przeszedł gruntowną modernizację
i
rozbudowę
dzięki
czemu
możliwe
stało
się
otwarcie
nowych
poradni
specjalistycznych oraz diagnostycznych. Obecnie mieszkańcy gminy mogą korzystać
z większości usług medycznych bez konieczności dojeżdżania do ośrodków
znajdujących się poza granicami gminy.
Główną instytucją świadczącą pomoc społeczną tutejszej ludności jest Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie. Jego zadaniem jest przede wszystkim
zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osobom wymagającym pomocy w
codziennym życiu, w tym: bezrobotnym, niepełnosprawnym, ludziom starszym,
dzieciom i młodzież, bezdomnym, rodzinom i osobom dotkniętym problemem
alkoholowym, osobom opuszczającym zakłady karne, ofiarą klęsk żywiołowych oraz
rodzinom zagrożonym demoralizacją i patologią. Zakres i formy pomocy są
zróżnicowane – zależą one od sytuacji życiowej osób wymagających pomocy.
5.6.
Oświata
Na terenie gminy działają następujace placówki oświatowe: Zespół Szkół w
Tarczynie,
w
skład
którego
wchodzi
gimnazjum
i
liceum,
Zespół
Szkół
Ponadgimnazjalnych w Tarczynie, Zespół Szkół w Pamiątce ze szkołą podstawową i
gimnazjum oraz trzy szkoły podstawowe z siedzibami w miejscowościach Tarczyn,
Prace Małe i Suchostruga. W 2010 r. do szkół podstawowych uczęszczało 632
uczniów, do gimnazjów – 342 zaś do szkół ponadgimnazjalnych - 257. Obiekty
oświatowe uzupełnia przedszkole w Tarczynie oraz oddziały przedszkolne przy
Szkole Podstawowej w Tarczynie i Szkole Podstawowej w Pamiątce, do których w
2010 r. uczęszczało 207 dzieci (przy liczbie miejsc wolnych wynoszącej 217).
W ciągu ostatnich lat gmina poczyniła szereg inwestycji w zakresie
rozbudowy, modernizacji i poszerzania oferty oświatowej. W każdej ze szkół
realizowane były inwestycje poprawiające komfort pracy uczniów i personelu, a także
Strona | 68
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
pozwalające utrzymać szkolne obiekty w dobrej kondycji i estetyce. Spośród
najważniejszych inwestycji zakończonych w latach 2007-2011 należą: rozbudowa i
modernizacja przedszkola w Tarczynie, modernizacja szkoły w Pamiątce, remont i
modernizacja szkół w Suchostrudze oraz Pracach Małych. W chwili obecnej do
dyspozycji dzieci i młodzieży oddane są placówki bogato wyposażone w pomoce
dydaktyczne oraz posiadające bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe.
5.7.
Kultura, sport, turystyka i rekreacja
Głównym ośrodkiem pełniącym funkcję kreatora i propagatora kultury jest
Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie. Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka
Kultury w Tarczynie należą:
 rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych
 wychowanie przez sztukę - edukacja kulturalna,
 gromadzenie, dokumentowanie , tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury,
 tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz
zainteresowania sztuką,
 wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej,
 upowszechnianie wiedzy o teatrze, filmie, fotografii, tańcu, plastyce,
 organizowanie działalności środowiskowej w kołach i klubach zainteresowań.
Wielokierunkowa
działalność
ośrodka
prowadzona
jest
na
podstawie
własnego programu, adresowanego do całej społeczności lokalnej bez względu na
wiek. Oferta Gminnego Ośrodka Kultury obejmuje organizację wystaw, kiermaszów,
festynów, imprez estradowych. W pozostałych miejscowościach gminnych podobną
funkcję pełnią szkoły (Pamiątka, Prace Małe, Suchostruga). Do obiektów kultury
zaliczyć można również obiekty sakralne – kościoły i kaplice, zlokalizowane w
poszczególnych miejscowościach.
W gminie funkcjonują dwie placówki biblioteczne: Gminna Biblioteka Publiczna
w Tarczynie oraz jej filia w Woli Przypkowskiej. Stan księgozbiorów w obu
placówkach wynosił na koniec 2010 roku 23 431 książek. Biblioteka nieustannie
uzupełnia swoje zbiory nowymi pozycjami i w 2010 roku pozyskała do obu swoich
siedzib 527 książek.
Na terenie gminy działa sześć klubów sportowych. Poza najpopularniejszą
piłką nożną – cztery kluby w Taczynie, Suchostrudze, Pracach Małych i Kotorydzu,
Strona | 69
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
działa również sekcja kickboxingu – klub w Tarczynie oraz jeździecki klub sportowy w
Świętochowie. Kluby te korzystają z własnego zaplecza infrastrukturalnego w postaci
boisk, w tym ze stadionu miejskiego w Tarczynie, hali sportowej, stajni, placu do
jazdy, hali jeździeckiej oraz padoków.
Gmina Tarczyn posiada perspektywy dla rozwoju ruchu turystycznego na
swoim obszarze. Dogodne położenie na mapie województwa, potencjał przyrodniczy
i kulturowy to nie jedyne z atrakcji oferowanych przez gminę. Wartość turystyczną
podnosi przebiegająca przez obszar gminy trasa Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej,
wpisanej do rejestru zabytków i realizującej komercyjne przejazdy turystyczne.
Zaplecze noclegowe w gminie Tarczyn stanowią:
 Gościniec Wiecha w Kawęczynie oferujący szerokie zaplecze dla obsługi turystyki
w postaci restauracji, pensjonatu z miejscami noclegowymi, skansenem,
zapleczem dla organizacji imprez okolicznościowych i plenerowych, a także
czynnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu,
 Rancho pod Bocianem w Przypkach, będące obiektem o funkcji hotelowokonferencyjnej oferuje gościom restaurację i hotel wraz z przylegającym do nich
terenem, oferujące organizację imprez zarówno dla firm jak i klientów
indywidualnych, również plenerowych,
 zajazd i restauracja Maluch w Tarczynie i Zajazd Banderoza w Woli Przypkowskiej
świadczące
usługi
hotelowe
oraz
zajmujące
się
organizacją
imprez
okolicznościowych i konferencji.
Ofertę dla obsługi ruchu turystycznego uzupełnia baza gastronomiczna w
postaci restauracji i barów znajdujących się w Tarczynie.
5.8.
Bezpieczeństwo publiczne
Do lokalnych jednostek służących potrzebom tutejszej ludności zaliczyć
można komisariat policji w Tarczynie, wskazany jako niezbędny na cele obronności i
bezpieczeństwa państwa, straż miejską w Tarczynie, a także jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej, mające swoje siedziby w Tarczynie, Kotorydzu, Pracach Małych i
Suchodole.
Strona | 70
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
6.
Uwarunkowania gospodarcze
6.1.
Rynek pracy
Jednostki
gospodarcze
(tzn.
wyodrębnione
prawnie,
organizacyjnie
i
ekonomicznie jednostki, prowadzące działalność gospodarczą) zarejestrowane
według sekcji PKD z 2007 r. na terenie gminy Tarczyn to według danych GUS (stan
na 31.12.2010 r.):

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo (sekcja A),
34

górnictwo i wydobywanie (sekcja B)
5

przetwórstwo przemysłowe (sekcja C)
77

dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją (sekcja E)
7

budownictwo (sekcja F)
132

handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle (sekcja G)
435

transport i gospodarka magazynowa (sekcja H)
189

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
(sekcja I),
36

informacja i komunikacja (sekcja J)
25

działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K)
25

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (sekcja L)
33

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M)
77

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
(sekcja N)

21
administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne (sekcja O)
7

edukacja (sekcja P)
29

opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q)
24

działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (sekcja R)
17

pozostała działalność usługowa (sekcja S)
75
W strukturze podmiotów gospodarczych według rodzaju prowadzonej
działalności najliczniejszą grupę stanowią firmy zajmujące się handlem hurtowym i
detalicznym, naprawami pojazdów samochodowych włączając motocykle, których
Strona | 71
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
udział kształtuje się na poziomie około 35 % z ogółu podmiotów. Również znaczący
jest udział firm zajmujących się transportem i gospodarką magazynową (15%) i
budownictwem (10%).
Cechą charakterystyczną działalności gospodarczej na terenie gminy jest jej
znaczne rozdrobnienie. Wśród funkcjonujących podmiotów w 2010 r. 96% stanowiły
podmioty małe zatrudniające od 0 do 9 osób, 3% jednostki zatrudniające od 10 do
49 osób. Większość z nich to firmy rodzinne prowadzące działalność na własny
rachunek, w różnych gałęziach przemysłu i usług. Pozostałą grupę stanowią zakłady
duże o znaczeniu ponadlokalnym, w tym: 4 firmy zatrudniające pomiędzy 50 a 249
osób oraz jedno przedsiębiorstwo, w których pracowało więcej niż 250 osób. Do
największych z nich zaliczyć należy:

Binder International Warszawa Sp. z o.o.,

Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Chłodniczych Tarczyn Sp. z o.o.,

Zielona Budka Sp. z o.o. w Kotorydzu.
6.2.
Rolnicza przestrzeń produkcyjna
Zgodnie z ewidencją gruntów blisko 75% powierzchni gminy Tarczyn stanowią
użytki rolne. Według danych z „Szacunku plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów w
gospodarstwach indywidualnych” za rok 2011 największy udział mają grunty obsiane
i obsadzone, a także uprawy trwałe w postaci sadów i plantacji krzewów owocowych.
Grunty ugorowane stanowią trzecią co do wartości pozycję w strukturze użytków
rolnych. Wskazany podział ilustruje poniższy wykres:
Strona | 72
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
Użytki rolne
powierzchnia zasiana i zasadzona
grunty ugorowane
8%
5%
1%
32%
uprawy trwałe łącznie z sadami i
szkółkami drzew i krzewów
owocowych
łąki trwałe
31%
pastwiska trwałe
23%
pozostałe
Porównanie danych dotyczących powierzchni użytków rolnych w ewidencji
gruntów
oraz
w
szacunku
plonów
i
zbiorów
głównych
ziemiopłodów
w
gospodarstwach indywidualnych wykazało duży udział odłogów. Jest to sygnałem na
stopniowe zanikanie produkcji rolnej na terenie gminy.
Według informacji uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Tarczynie struktura
zasiewów zbóż oraz uprawy innych roślin w 2011 r. kształtowała tu następująco:
Struktura zasiewów oraz uprawy innych roślin
pozostałe
16%
pszenica ozima i jara
4%
pszenica ozima i jara
żyto
26%
żyto
jęczmień jary
owies
pszenżyto ozime
pszenżyto jare
mieszanki zbożowe
ziemniaki
ziemniaki
28%
jęczmień jary
1%
pozostałe
mieszanki zbożowe
1%
pszenżyto jare
3%
owies
15%
pszenżyto ozime
6%
Strona | 73
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
Źródło. Szacunek plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów w gospodarstwach indywidualnych,
2011 r.
Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować zmniejszanie się areału
upraw zbożowych i wzrost areału upraw pozostałych, głównie warzyw. Wskaźniki
hodowli bydła i trzody chlewnej w gminie Tarczyn odbiegają znacznie od średniej dla
województwa mazowieckiego i średniej krajowej. Znaczenie hodowli w gospodarce
gminnej jest marginalne.
Ponad
88%
powierzchni
użytków
rolnych
jest
własnością
rolników
indywidualnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi około 3,8 ha.
Na terenie gminy znajduje się ponad dwa tysiące działek o powierzchni mniejszej niż
1 ha. Dominujące aktualnie kierunki oraz malejąca opłacalność produkcji rolnej
mobilizuje rolników do szukania nowych form działalności, szczególnie w zakresie
przetwórstwa, agroturystyki czy też rolnictwa ekologicznego.
6.3.
Leśna przestrzeń produkcyjna
Lasy i grunty leśne zajmują 1973,5 ha, co stanowi około 17% powierzchni
ogólnej gminy i zlokalizowane są w trzech kompleksach: przy wschodniej granicy
gminy (z gminą Prażmów) nad rzeką Jeziorką, przy południowej granicy gminy (z
gminą Pniewy) nad rzeką Tarczynką oraz w sołectwie Księżak – północno-zachodnia
część gminy. Około połowy powierzchni ogólnej lasów (942 ha) stanowią lasy
prywatne. Największe powierzchnie lasów prywatnych znajdują się w obrębach:
Suchodół (około 160 ha), Prace Duże (125 ha), Świętochów (około 60 ha),
Bystrzanów (około 50 ha), Korzeniówka (około 40 ha). Lasami państwowymi
administruje Nadleśnictwo Chojnów. Na terenie gminy występują 4 podstawowe
rodzaje lasów: subkontynentalny grąd (drzewostany dębowo-grabowe z udziałem lipy
i klonu), bór mieszany (drzewostany sosnowo-dębowe z udziałem brzozy i osiki), bór
sosnowy i łęg jesionowo-olszowy. Lasy na całym obszarze gminy objęte są ochroną.
Średni wiek drzewostanu ocenia się na około 40 lat
Strona | 74
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
7.
Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
7.1.
Układ komunikacyjny
7.1.a. Komunikacja kołowa
Gmina Tarczyn posiada dobre powiązania zewnętrzne poprzez drogi:

krajową nr 7 relacji Gdańsk – Chyżne (droga główna ruchu przyspieszonego –
GP)

wojewódzką nr 876 relacji Chudolipie – Łoś (droga zbiorcza – Z),

powiatowe w klasie dróg zbiorczych (Z) i lokalnych (L):
-
nr 2836W relacji Gołków – Rumów – Henryków,
-
nr 2837W relacji Gołków – Głosków – Złotokłos – Prace Małe – Stefanówka –
Rembertów – do drogi krajowej Nr 7,
-
nr 2847W relacji Szczaki – Tarczyn, Tarczyn: ul. J. Stępkowskiego – granica
miasta – droga wojewódzka Nr 876,
-
nr 2848W relacji Kotorydz – Grzędy – Przypki – Janówek,
-
nr 2851W relacji Prace Małe – Nowe Racibory – Kopana,
-
nr 2852W relacji Stefanówka – Nowe Racibory – Zawodne – do drogi
(Prażmów – stacja kolejowa Prażmów – Nowy Prażmów),
-
nr 2853W relacji Gąski – Prace Duże,
-
nr 2854W relacji Rembertów – Cieśle – granica powiatu (Michrów),
-
nr 2855W relacji Tarczyn – Jeziorzany – Suchodół – Zaręby – Ojrzanów,
Tarczyn: ul. Grójecka – droga wojewódzka Nr 876 – ul. Dobrowolskiego – ul.
Grójecka – granica miasta,
-
nr 2856W relacji Suchodół – Bystrzanów – granica powiatu (Michrów),
-
nr 2857W relacji Tarczyn – Księżak – Żelechów, Tarczyn: ul. Błońska – ul.
Warszawska – granica miasta,
-
nr 2858W relacji Tarczyn (dawny przebieg drogi Warszawa – Kraków z
objazdem awaryjnym), Tarczyn: ul. Warszawska – ul. Stępkowskiego –
granica miasta,
-
nr 3103W relacji Młochów – Krakowiany – Przypki.
Droga krajowa Nr 7 zapewnia dobre powiązanie komunikacyjne z Warszawą
oraz sąsiednimi gminami: gminą Lesznowola oraz Grójec. Droga wojewódzka jest
istotnym korytarzem komunikacyjnym łączącym gminę Tarczyn z gminami Prażmów i
Strona | 75
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
Żabia Wola. Korzystne połączenie komunikacyjne z gminą Piaseczno zapewniają
drogi powiatowe oraz pośrednio droga wojewódzka. Gmina Tarczyn jest najsłabiej
skomunikowana z gminami Nadarzyn oraz Pniewy.
Drogi
wojewódzka
i
powiatowe
stanowią
także
sieć
powiązań
komunikacyjnych o znaczeniu gminnym, umożliwiając obsługę i dojazd do
poszczególnych miejscowości.
Uzupełnieniem sieci dróg wyższej kategorii są drogi gminne w klasie dróg
lokalnych (L) i dojazdowych (D), zapewniające transport osób i towarów wewnątrz
gminy. Gęstość i długość dróg gminnych pozwala na dobre skomunikowanie
zarówno terenów już zainwestowanych, jak i wskazanych do zainwestowania w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Większość dróg gminnych charakteryzuje się dobrym stanem technicznym. W
ostatnich latach gmina zrealizowała szereg inwestycji polegających na modernizacji i
remoncie dróg. Prace modernizacyjne wiązały się z wymianą pokrycia dróg bądź
utwardzeniem, wzmocnieniem podbudowy, poszerzeniem pasa drogowego czy
powstaniem chodnika. Ponadto na obszarze gminy występuje szereg dróg
wewnętrznych przeważnie o nawierzchniach gruntowych i zmiennej szerokości pasa
drogowego pełniących drugorzędną rolę w układzie komunikacyjnym gminy.
Obowiązujące
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz plan miejscowy wskazują rezerwy terenów pod
projektowany wariantowy przebieg autostrady A2 oraz projektowaną drogę
ekspresową S7. Oba te przebiegi są już jednak nieaktualne, z uwagi na wybór innych
lokalizacji dla przedmiotowych inwestycji.
7.1.b. Komunikacja kolejowa
Przez obszar gminy Tarczyn przebiegają dwie linie kolejowe:

linia kolejowa CE20 o znaczeniu europejskim (objęta umową AGTC o ważnych
liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących oraz umową AGC
o głównych międzynarodowych liniach kolejowych) i państwowym łącząca stacje
Skierniewice i Łuków. Na trasie linii zlokalizowane są stacja kolejowa z bocznicą
w Tarczynie oraz dwa przystanki osobowe w miejscowościach Jeżewie i Gąski.
Obecnie linia wykorzystywana jest tylko do obsługi ruchu towarowego, jako
południowa obwodnica Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Grójecka Kolej Dojazdowa (lub Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa) relacji
Strona | 76
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
Piaseczno-Grójec z przystankami w miejscowościach Ruda (Stacja Tarczyn) i
Kopana-Stefanówka. Linia ta obecnie pełni funkcję atrakcji turystycznej regionu
realizując przewozy zorganizowanych grup turystycznych i nie stanowi istotnego
elementu komunikacyjnego dla gminy.
7.1.c. Komunikacja zbiorowa
Połączenia zewnętrzne są obsługiwane przez sieć linii autobusowych PKS,
która łączy przedmiotowy obszar ze stolicą oraz najważniejszymi ośrodkami regionu.
7.2.
Infrastruktura techniczna
7.2.a. Zaopatrzenie w wodę
Gmina Tarczyn posiada zorganizowany system zaopatrzenia w wodę, oparty o
zasoby wód podziemnych. Obszar gminy zasilany jest z 4 ujęć wody:

stacja uzdatniania wody w Tarczynie pobierająca wodę z trzech studni,

stacja uzdatniania wody w Pawłowicach pobierająca wodę z trzech studni,

stacja uzdatniania wody w Suchodole pobierająca wodę z dwóch studni,

stacja uzdatniania wody w Wólce Jeżewskiej pobierająca wodę z dwóch studni.
Wydajność wszystkich czterech stacji uzdatniania wody wynosi 4643 m 3/d.
Gmina dysponuje również ujęciem zlokalizowanym przy ośrodku zdrowia,
obecnie nie wykorzystywanym. Wskazane ujęcie posiada połączenie z gminną siecią
wodociągową i stanowi awaryjną studnię, na wypadek awarii.
Poza ujęciami gminnymi w południowej części Tarczyna zlokalizowane jest
ujęcie zakładów produkcyjnych, obsługujące również sąsiadującą zabudowę.
Sieć wodociągowa zasilająca obszar gminy jest dobrze rozwinięta. W 2011 r.
łączna ilość przyłączy wynosiła 3452 sztuk. Jedną z ostatnich inwestycji w tym
zakresie była budowa ujęcia wody w Wólce Jeżewskiej oraz sieci wodociągowej
obsługującej zachodnią części gminy wraz z przyłączami. Łączna długość sieci
wynosi 194,8 km.
7.2.b. Kanalizacja sanitarna
Na terenie gminy działają dwie oczyszczalnie ścieków:

biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych w Pawłowicach o średniej
przepustowości 25 m3/d obsługująca mieszkańców miejscowości Pawłowice,

biologiczna przyzakładowa oczyszczalnia ścieków o średniej przepustowości
Strona | 77
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
5640 m3/d. Odbiera ona ścieki z miejscowości Tarczyn, Janówek, Jeziorzany
oraz ścieki z zakładu Binder.
Łączna długość sieci kanalizacyjnej na obszarze gminy wynosi 22,0 km.
Stopień skanalizowania gminy w 2010 r. wg danych GUS wynosił blisko 26%
istniejących budynków, a z instalacji tej korzystało 54,0% ogółu mieszkańców, w
przeważającej większości mieszkańców Tarczyna. Do najnowszych inwestycji w tym
zakresie zaliczyć należy budowę sieci kanalizacyjnej w Tarczynie i miejscowości
Jeziorzany.
Ścieki
bytowo
gospodarcze
z
pozostałych
budynków
indywidualnych
odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub
przydomowych oczyszczalni ścieków.
7.2.c. Kanalizacja deszczowa
Sieć kanalizacji deszczowej o długości 1,5 km funkcjonuje jedynie w
Tarczynie. Pozostałe miejscowości nie mają kanalizacji deszczowej.
7.2.d. Zaopatrzenie w energię elektryczną
Rozdział oraz dystrybucja energii ze stacji elektroenergetycznych odbywa się
za pośrednictwem sieci rozdzielczej (dystrybucyjnej) średniego napięcia 15 kV, ze
stacjami transformatorowo-rozdzielczymi 15/0,4 kV, transformującymi energię do
lokalnych
linii
oraz
instalacji
elektrycznych
niskiego
napięcia
0,4
kV
w
poszczególnych miejscowościach i obiektach.
Gmina Tarczyn zasilana jest energią elektryczną ze stacji energetycznej
110/15 kV „Tarczyn" za pośrednictwem napowietrznej sieci SN-15 kV, stacji
transformatorowych 15/0,4 kV oraz sieci rozdzielczej nn - 380/220V. Stacja 110/15
kV zlokalizowana jest przy drodze krajowej Nr 7 Warszawa-Radom w odległości
około 300 m od stacji kolejowej Tarczyn, a zasilana jest przelotowo z linii
magistralnej 110 kV relacji Pruszków - Piaseczno.
Przez obszar gminy przebiega dwutorowa linia elektroenergetyczna o napięciu
220 kV relacji Kozienice – Mory, Kozienice – Piaseczno oraz napowietrzna linia WN
110 kV relacji Grójec - Piaseczno.
Stan techniczny sieci SN-15 kV jest zadowalający, nie mniej jednak sieć ta
dostosowana jest do obecnych potrzeb i nie może być wykorzystana dla odbiorców
przewidywanych w planach zagospodarowania przestrzennego. Realizacja programu
Strona | 78
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
zagospodarowania
przestrzennego
spowoduje
konieczność
modernizacji
i
rozbudowy sieci SN-15kV i niskiego napięcia 380/220 V.
Wytwórnia Słodyczy „Van Melle Polska” w Rembertowie posiada elektrownię
wiatrową,
która
obecnie
nie
jest
wykorzystywana
do
wytwarzania
energii
elektrycznej.
7.2.e. Zaopatrzenie w gaz
Przez środkową część gminy z południa na północ przebiega gazociąg
wysokiego ciśnienia DN300 relacji Lubienia-Sękocin ze stacją redukcyjno-pomiarową
w miejscowości Kopana. Do mieszkańców gminy gaz jest dostarczany poprzez sieć
gazociągu
średniego
ciśnienia
o
łącznej
długości
73
km.
Obecnie
do
zgazyfikowanych miejscowości należą: Tarczyn, Kopana, Pawłowice, Rembertów,
Kotorydz, Grzędy, Wola Przypkowska, Przypki ,Janówek, Józefowice oraz część wsi
Komorniki.
Stan eksploatowanej na terenie gminy infrastruktury gazowej jest dobry i
prorozwojowy, ze względu na dobre warunki lokalizacyjne regionu, co sprzyja dalszej
jego gazyfikacji.
Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrują się w gaz propan-butan w butlach u
lokalnych dystrybutorów.
7.2.f. Zaopatrzenie w ciepło
Energia cieplna do mieszkańców gminy jest dostarczana przede wszystkim z
indywidualnych
lokalnych
źródeł.
Głównym
paliwem
wykorzystywanym
do
ogrzewania jest węgiel, ale wykorzystuje się również gaz ziemny, olej opałowy oraz
gaz płynny. Na obszarze gminy brak jest scentralizowanego systemu zaopatrzenia w
ciepło, obejmującego swym zasięgiem całe miejscowości. Największym generatorem
energii cieplnej są dwie kotłownie znajdujące się w Tarczynie:
- kotłownia lokalna osiedla Ustronie obsługująca budynki wielorodzinne w
zachodniej części miasta
- kotłownia lokalna na terenie zakładu Binder, z której energia kierowana jest
do budynków produkcyjnych oraz zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie
budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
W pozostałych miejscowościach przy zakładach przemysłowych oraz w
budynkach użyteczności publicznej funkcjonują większe kotłownie, ale ich zasięg ma
Strona | 79
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
charakter lokalny.
7.2.g. Gospodarka odpadami
Na obszarze gminy nie ma składowiska odpadów. Odpady z obszaru gminy
deponowane są na składowiskach odpadów zlokalizowanych poza obszarem gminy.
Gospodarka odpadami na obszarze gminy działa w oparciu o zorganizowany system
zbiórki odpadów komunalnych. Wykorzystywane są do tego celu kontenery i
pojemniki rozmieszczone w dogodnych miejscach odbioru oraz w pobliżu posesji. Od
2002 r. w gminie funkcjonuje system selektywnego zbierania odpadów.
Na obszarze gminy Tarczyn obecnie nie ma instalacji do odzysku odpadów z
sektora komunalnego. 99% tych odpadów jest unieszkodliwiane poprzez ich złożenie
na składowiskach zlokalizowanych poza obszarem gminy.
Na terenie gminy, w miejscowości Jeżewice, istnieje nie eksploatowane
obecnie składowisko odpadów komunalnych. Koniec eksploatacji opisywanego
obiektu nastąpił w lipcu 2000 r. Ostateczną ilość odpadów zdeponowanych na
składowisku można oszacować na ok. 301 500 Mg. W 2009 r. zakończone zostały
prace rekultywacyjne na przedmiotowym składowisku.
Na terenie Gminy Tarczyn nie ma instalacji do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów przemysłowych. Sposoby zagospodarowania odpadów przemysłowych na
terenie Gminy Tarczyn to :

unieszkodliwianie na terenie wytwórcy poprzez składowanie np. na własnych
lagunach osadowych odpadów z zakładowej oczyszczalni ścieków,

odzysk
na
terenie
wytwórcy
poprzez
zawrócenie
do
produkcji
np.
wybrakowanych wyrobów ceramicznych,

odzysk na terenie wytwórcy poprzez wykorzystanie jako paliwa np. trocin,
wiór, ścinek itp.,

przekazywanie do odzysku i utylizacji specjalistycznym firmom np. emulsji
olejowych.
Odpady niebezpieczne przekazywane są uprawnionym odbiorcom.
7.2.h. Telekomunikacja
Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć telefoniczną. Wraz z rozwojem
technologicznym sieć telefonii stacjonarnej traci na znaczeniu na rzecz łączności
bezprzewodowej oraz internetu. Zakłada się, że w najbliższych latach proces ten
Strona | 80
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
będzie ulegał pogłębieniu. Stacje bazowe telefonii komórkowej zlokalizowane są w
Tarczynie oraz w miejscowościach Grzędy, Jeżewie, Komorniki i Józefowice.
Potrzeby i możliwości rozwoju gminy
8.
Potrzeby gminy obrazują między innymi wnioski mieszkańców do niniejszego
studium, z których wynika, iż lokalna społeczność w głównej mierze zainteresowana
jest
przeznaczeniem
nowych
terenów
na
zabudowę
mieszkaniową
oraz
mieszkaniowo-usługową. Na etapie sporządzania projektu studium oraz w okresie
poprzedzającym prace nad tym projektem, do Urzędu Miejskiego w Tarczynie
złożonych zostało blisko 1000 wniosków dotyczących wprowadzenia zmiany
przeznaczenia terenów wyznaczonych w obowiązującym planie miejscowym oraz
studium. Złożone wnioski w przeważającej części dotyczyły przeznaczenia działek na
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowo-usługowej.
Poza tym do potrzeb gminy należy zaliczyć:
 uporządkowanie istniejącej struktury przestrzennej, w tym wytyczenie nowych
terenów inwestycyjnych w dostosowaniu do istniejących uwarunkowań, sytuacji
społeczno-ekonomicznej i potrzeb mieszkańców, poprzez opracowanie dla
poszczególnych miejscowości planów zagospodarowania przestrzennego,
 zwiększenie
atrakcyjności
obszaru
gminy
dla
inwestorów
lokalnych
i
zagranicznych,
 rozwój systemu kanalizacji sanitarnej, zaś w miejscach, gdzie budowa zbiorczych
systemów będzie technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, realizacja
szczelnych
zbiorników
bezodpływowych
na
nieczystości
ciekłe
bądź
przydomowych oczyszczalni ścieków
 stworzenie
warunków do
rozwoju
budownictwa
mieszkaniowego
poprzez
uzbrajanie terenów,
 przebudowę i modernizację dróg (w tym przede wszystkim dróg gminnych i
powiatowych),
 podniesienie atrakcyjności gminy w zakresie turystyki i wypoczynku,
 poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez objęcie nowych terenów
zabudowy mieszkaniowej zorganizowanym systemem kanalizacji sanitarnej.
Za możliwości rozwoju gminy należy uznać:
 dogodne położenie komunikacyjne w sąsiedztwie stolicy (30 km) oraz większych
Strona | 81
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
ośrodków miejskich województwa, w tym: Piaseczna (15 km) oraz Grójca (13 km),
 dobrze rozwinięty układ komunikacyjny, w skład którego wchodzą: droga krajowa,
wojewódzka, drogi powiatowe oraz gminne,
 przebieg projektowanej drogi ekspresowej nr S-7 relacji Gdańsk - Rabka, z dwoma
węzłami znajdującymi się na obszarze gminy,
 odpowiednie kształtowanie atrakcyjności gminy dla potencjalnych inwestorów
poprzez tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju nowych branż usług i
przemysłu,
 korzystne
walory środowiska
nie
powodujące ograniczeń w działalności
gospodarczej,
 dynamiczny wzrost liczby podmiotów gospodarczych,
 dobre zaopatrzenie gminy w niezbędna infrastrukturę techniczną, w tym: wodę,
energię elektryczną, gaz,
 uregulowaną gospodarkę odpadami,
 wysoki poziom aktywności zawodowej ludności
 znaczne zasoby siły roboczej,
 dobre warunki dla rozwoju sieci osadniczej.
9.
Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych
Na obszarze gminy Tarczyn planuje się następujące inwestycje celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym:
 budowę projektowanej drogi ekspresowej S7,
 budowę projektowanej obwodnicy południowej Tarczyna w ciągu drogi
wojewódzkiej,
 realizację projektowanego zbiornika wodnego w Pawłowicach zgodnie z
Programem Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego,
 budowę linii elektroenergetycznej NN 400 kV.
Strona | 82
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
III
Podsumowanie
Rozwój
gminy
Tarczyn
warunkowany
jest
przez
szereg
czynników
zewnętrznych i wewnętrznych. Do najważniejszych uwarunkowań zewnętrznych
zaliczyć należy:

sąsiedztwo aglomeracji warszawskiej, stanowiące silny czynnik prorozwojowy,
który właściwie wykorzystany może się przyczynić do wzrostu atrakcyjności
gminy dla potencjalnych inwestorów oraz nowych mieszkańców,

istniejącą oraz projektowaną sieć drogowa o znaczeniu krajowym i regionalnym –
korytarze drogi krajowej Nr 7, projektowanej drogi ekspresowej S7 oraz drogi
wojewódzkiej Nr 876,

prognozowany wzrost liczby mieszkańców powiatu, tym samym gminy Tarczyn o
blisko 40% do roku 2030 w stosunku do roku 2010 wg danych GUS.
Czynniki wewnętrzne wpływające na rozwój gminy to:

stały wzrost liczby ludności (blisko 400 osób w latach 2005-2010) dzięki
dodatniemu przyrostowi naturalnemu oraz dodatniemu saldu migracji,

szeroka oferta terenów mieszkaniowych wyznaczonych w planie miejscowym,

dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna w Tarczynie w postaci placówek
oświatowych, ochrony zdrowia, kultury i sportu,

duża liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych,

tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez
wyznaczenie w planie miejscowym terenów inwestycyjnych wzdłuż drogi krajowej
Nr 7,

dobrze
rozwinięta
sieć
powiązań
komunikacyjnych
wewnątrz
gminy
w
odniesieniu do obecnego stopnia zurbanizowania gminy,

dobry stan techniczny dróg gminnych oraz poprawa stanu technicznego sieci
dróg jako priorytet polityki gminy,

dobry
i
prorozwojowy
stan
infrastruktury
technicznej:
wodociągowej,
Strona | 83
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
elektroenergetycznej i gazowej,

duży udział obszarów chronionych w powierzchni ogólnej gminy jako czynnik
ograniczający
proces
urbanizacji
oraz
sprzyjający
zachowaniu
wartości
krajobrazowych i przyrodniczych,

kompleksy leśne we wschodniej, zachodniej i południowo-zachodniej części
gminy stanowiące ważny element ekosystemu gminy, podnoszący wartość
przyrodniczo-krajobrazową oraz turystyczną gminy,

sadownictwo, jako ważny czynnik wizerunkowy sprzyjający identyfikacji oraz
element gospodarki gminy,

znaczny udział odłogów w całkowitej powierzchni użytków rolnych, jako sygnał o
zaniechaniu
prowadzenia
gospodarki
rolnej
otwierający
możliwość
zagospodarowania w kierunku innym niż rolniczy,

korzystne warunki geomorfologiczne i przyrodnicze dla rozwoju mieszkalnictwa,
turystyki i rekreacji.
Główne czynniki, jakie mogą mieć wpływ na ograniczenie bądź wyhamowanie
rozwoju to:

mała liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających więcej niż 50 osób,

wyposażenie
w
urządzenia
rekreacyjne
i
sportowe
miejscowości
poza
Tarczynem ogranicza się jedynie do placówek oświatowych,

w przypadku terenów zabudowy wyznaczonych w obowiązujących planach
miejscowych sieć drogowa może się okazać niewystarczająca i wymagać
usprawnienia bądź wyznaczenia nowych dróg dla prawidłowej obsługi,

niewystarczający stopień skanalizowania gminy w stosunku do długości sieci
wodociągowej.
Wnioski:

nadrzędnym celem dla gminy winno być wykorzystanie potencjału, jaki niesie ze
sobą
lokalizacja
drogi
ekspresowej
S7
oraz
sąsiedztwo
aglomeracji
warszawskiej,

konieczna jest analiza racjonalności pozostawienia terenów rolnych, jako
pojedynczych enklaw pośród terenów przeznaczonych w miejscowym planie na
zabudowę,

przeznaczenie nowych terenów pod zabudowę wiązać się musi z przebudową i
rozbudową układu drogowego oraz sieci infrastruktury technicznej,
Strona | 84
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn

sukcesywna rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej zmierzająca do wytworzenia
spójnego systemu gospodarowania ściekami,

konieczne jest utrzymanie ciągłości korytarzy ekologicznych oraz ochrona
bioróżnorodności terenów czynnych przyrodniczo i odznaczających się wysokimi
walorami krajobrazowymi.
Strona | 85
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
Strona | 86
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarczyn
IV
Rysunki

rys. Nr 1 – „Istniejące zagospodarowanie”,

rys. Nr 2 – „Uwarunkowania polityki planistycznej”,

rys. Nr 3 – „Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe”,

rys. Nr 4 – „Uwarunkowania komunikacyjne i infrastrukturalne”,

rys. Nr 5 – „Wnioski do studium”,
Strona | 87
Download