Łukasz Kozłowski - Lukasz Kozlowski

advertisement
Curriculum Vitae – Łukasz Kozłowski
Łukasz Kozłowski
Gliwice, woj. śląskie
Tel. 0048 737477303
E-mail: [email protected]
Profil:
Doświadczony FP&A Menadżer (Planowanie Finansowe i Analiza) posiadający kwalifikacje CIMA oraz kilkuletnie
doświadczenie w sprzedaży, księgowości i kontrolingu zdobyte w ramach małych i dużych międzynarodowych spółek
(blue chip) jak BBA Aviation plc, Mercedes-Benz, Heineken i PKO BP Bank Polski. Pracując w dużych i złożonych
przedsiębiorstwach był w stanie wykazać doskonałe umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. Wykazuje
proaktywne i „da się zrobić” podejście do pracy i ewentualnych problemów. Stale dąży do poprawy procesów,
wykazuje dedukcję jakościową i ilościową; zapewniając przy tym wnikliwą analizę i komentarz do wyników i trendów.
Nie ucieka od odpowiedzialności za udzielone komentarze, wykonane usługi i podjęte ryzyka, dzięki temu przyczynia
się pozytywnie do realizacji założonych planów finansowych i biznesowych oraz do szczerej i efektywnej współpracy
miedzy departamentami i oddziałami. Wykazuje dynamiczne podejście do zmiennych warunków, utrzymując przy tym
„w zasięgu wzroku” ustalony cel zarówno taktyczny, strategiczny jak i finansowy.
Umiejętności i główne osiągniecia:














CIMA - The Chartered Institute of Management Accountants;
Projektowanie, tworzenie i wdrażanie szczegółowego procesu budżetowania z podziałem na oddział, jednostkę
organizacyjną, dział oraz segment / rodzaj działalności. Wszystko to w ramach jednego Budżetu;
Poprawa procesu wystawiania faktur sprzedażowych. Skrócenie całego procesu z 1 dnia do 1 godziny;
Skrócenie czasu przygotowania i poprawa dokładności prognoz tygodniowych (Flash) oraz miesięcznych do +/3% wariancji. (Przychody, koszty, wynik finansowy) – Mercedes Benz;
Stworzenie całego procesu prognoz tygodniowych i miesięcznych (Przychody, koszty, wynik finansowy) –
Signature Flight Support / ASIG;
Przygotowanie modelu/projektu inwestycyjno-rozwojowego, wysłanego do siedziby głównej w US, z prośbą na
wydatkowanie 12m GBP (70 mln PLN) w ramach CAPEX. Projekt dotyczył lotniska London Heathrow zatwierdzony i wdrożony w 2014;
Przygotowywanie modelów cenowych dla departamentu sprzedaży w celu negocjacji cen z bieżącymi jak i
nowymi liniami lotniczymi na London Heathrow, m.in. SAS Airlines, Air Canada Airlines, United Airlines - łączna
wartość wspominanych kontraktów to 41 mln GBP (238 mln PLN);
Stworzenie modelu analizy przychodowości poszczególnych klientów/kontraktów, w formie szczegółowych
rachunków zysków i strat, umożliwiających analizę poszczególnych przychodów oraz kosztów (dział Obsługi
Naziemnej - 16 linii lotniczych, dział Sprzątania – 42). Łatwy do uaktualnienia. Używany co miesiąc, po
zakończeniu miesiąc w celu oceny rentowności poszczególnych segmentów działalności w odniesieniu do założeń
budżetowych, prognoz oraz modeli prognozowych wykorzystanych podczas zdobywania klienta. Analiza wariacji.
Zasiadanie, jako jedyny reprezentant finansów, w projektowych Komitetach Sterujących (Project Steering
Committee). Odpowiedzialność za wyniki projektu oraz upewnienie się, że wszystkie zagrożenia, planowane
inicjatywy i wyniki są wycenione w sposób prawidłowy i rzetelny.
Stworzenie silnej własnej pozycji/marki w spółkach. Uznawany za eksperta w dziedzinie planowania i analizy
finansowej. Bycie osobą pierwszego kontaktu w dziale Planowania Finansowego dla kierownictwa wyższego
szczebla i siedziby głównej w US;
Ustanowienie filozofii partnerstwa biznesowego i współpracy pomiędzy oddziałami operacyjnymi i finansowym,
wspierając zarazem synergiczną działalność. Promowanie i bycie ambasadorem filozofii „Jeden Cel – Jeden
Zespół”, integralności i zachowania wzajemnego szacunku;
Doskonałe umiejętności numeryczne i analityczne;
Posiadacz polskiego oraz angieskiego paszportu;
Obsługa komputera: zaawansowana znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel), VBA, Hyperion
(Essbase), Photoshop;
Strona 1 z 7
Curriculum Vitae – Łukasz Kozłowski
Rekomendacje: https://uk.linkedin.com/in/lukasz-kozlowski-cgma-acma-89418960
Doświadczenie zawodowe:
Wrzesień 2015 – Obecnie









Heineken Kraków
Pełny etat: Financial Reporting & Tax Lead
Odpowiedzalność za poszukiwanie, wdrażanie usprawnień i najlepszych praktyk procesowych oraz dawanie
rekomendacji. Ulepszanie i promowanie współpracy pomiędzy departamentami (OtC, PtP, RtR, BPM itp. poprzez
efektywną komunikację, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz poprzez wspólne projekty (np. czyszczenie
kont suspense’owych).
Identyfikacja, nadzór oraz wdrażanie usprawnień w Księdze Glównej, raportowaniu oraz międzydepartamentowych procesów.
Odpowiedzialność za efektywne współdziałanie pomiędzy wszystkimi członkami lokalnego, regionalnego oraz
grupowego zespołu finansowego w celu sprawnego i prawidłowego zbalansowania oczekiwań interesariuszy, z
zasobami oraz nakładem pracy zespołów w Krakowie.
Śledzenie oraz nadzór nad zgodnością wykonania zadań z SLA’s, sugerowanie oraz wdrażanie ulepszeń w
obszarach, które tego wymagają. Proponowanie i przedstawianie nowych KPIs.
Upewnienie się, że kontrole wewnętrzne wspierające produkcję danych finansowych są odpowiednio
zaprojektowane oraz efektywne. Odpowiedzialność za przygotowyanie oraz zgodność z kontrolami
wewnętrznymi dotyczącymi m.in. uzgadniania kont, poleceń księgowania, zmianami w bazie danych GL itd.
Utrzymywanie procedur i dokumentacja przeprowadzonych kontrol.
Zarządzanie 15-sto osobowym zespołem. Bycie odpowiedzialnym za rekrutację, coaching, oceny (appraisals),
motywację itp. Ustalanie rocznych celów, planów rozwoju zawodowego i osobistego podwładnych mając na
względzie cele departamentu oraz całej firmy. Codzienny nadzór nad zespołem oraz nakładem pracy (planowanie
oraz priorytetyzacja obowiązków)
Odpowiedzilność za wiarygodne, dokładne oraz w uzgodnionych terminach, przeprowadzanie transakcji
finansowych. Upewnienie się, ię wszystkie obowiązki RtR są zgodne, kompletne oraz bezbłędne, włączając w to
spawozdawczość statutową zgodną z zasadami IFRS. Wspieranie czynności zwiazanych z księgowym
zakończeniem miesiaca oraz upewnienie się, że zamknięcie jest przeprowdzone w efektowny i efektywny sposób.
Scisła odpowiedzialność oraz współpraca z audytorami. Wspieranie audytotrów wewnętrznych oraz
zewnętrznych
Asystowanie oraz wsparcie w zakresie oszacowywania wplywu oraz efektow inicjatyw związanych ze zmianami
procesów.
Strona 2 z 7
Curriculum Vitae – Łukasz Kozłowski
Styczeń 2014 – Wrzesień 2015 Signature Flight Support / ASIG (BBA Aviation plc.)
Luton - European HQ/London Heathrow
Pełny etat: Regional Financial Planning and Analysis Manager












Odpowiedzialność za przygotowanie rocznych budżetów i prognoz dla baz ASIG na lotniskach: Heathrow,
Manchester, Birmingham, Aberdeen).
Wprowadzenie nowego procesu budżetowania i prognozowania do powyższych baz (zero based). Proces nie
istniejący w przeszłości. Proces ten przedstawiał i wspierał partnerstwo biznesowe między oddziałami i oddolne
budżetowanie; dzięki czemu lokalne (operacyjne) jednostki rozumieją, współtworzą i czują się odpowiedzialne za
wyznaczone przez siebie cele. Odpowiedzialność za szczegółową prezentację końcowych budżetów i prognoz dla
kierownictwa operacyjnego, zarządu i siedziby głównej w US;
Stworzenie, konsultowanie szablonów, wdrażanie i przegląd budżetów oraz dostosowane ich do poszczególnych
segmentów działalności, oddziałów i departamentów spółki. Przykładowo: London Heathrow został podzielony
na segment Obsługi Naziemnej (Terminal 2, Terminal 3, Loże VIP’owskie), Sprzątania oraz usuwania oblodzenia z
samolotów (De-icing). Ponadto Terminal 2 został podzielony na działy: Rampy (Obsługa Naziemna), Obsługa
Pasażerów, Warsztatu i obsługi wyposażenia sprzętu naziemnego, Loże VIP’owskie, Biura Zarządzania Projektami,
Common Economy Zone A, Common Economy Zone D (Wspólne Strefy Obsługi Pasażerów) i Administracja (z
dalszym podziałem na: IT, HR, Zarząd / kierownictwo, Trening i Szkolenia, Sprzedaż i Marketing Finanse, BHP,
Kontrola obsługi lotów). Każdy z wymienionych działów został przedstawiony w formie szczegółowego Rachunku
Zysków i Strat poprzez poszczególne rachunki GL wraz z zachowaniem sezonowości wyników w poszczególnych
działach.
Osiąganie znakomitych wyników poprzez ludzi i współdziałanie. Promowanie i popieranie zmian oraz stosowanie
filozofii przekonania współpracowników (buy-in) do zmian w celu ich szybkiego, skutecznego i efektywnego
wdrożenia. Upewnienie się, że pracownicy są upodmiotowieni, kompetentni, przeszkoleni oraz poziom i środki
komunikacji są na najwyższym poziomie. Bez tego, wdrożenie nowych procesów operacyjnych, budżetowych
oraz nowej struktury (Change Management) byłoby niemożliwe.
Stała współpraca, szkolenia i coaching oddziałów lokalnych i departamentów, w celu ustalenia trwałego procesu i
struktury działań do budżetowania / prognozowania i analizy wariancji. Upewniając się, że Dyrektorzy Operacyjni
i kierownicy działów na bieżąco znają i rozumieją swoją pozycję w odniesieniu do założonych planów
finansowych i biznesowych; by w razie jakichkolwiek rozbieżności byli w stanie bez zbędnej zwłoki wprowadzić
plany naprawcze. Upewnienie się ze dzielnie się wiedzą, dobrymi praktykami oraz efektywna komunikacja jest
jednym z priorytetów działania.
Przygotowywanie i przegląd skonsolidowanych prezentacji dla dyrektorów departamentów, Dyrektora
Zarządzającego i Zarządu w USA, jak i innych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.
Wspieranie wszelakich projektów finansowych i biznesowych. Odgrywanie ważnej roli podczas licytacji lub
przetargów i poprzez analizę przychodowości. Upewnianie się, że każdy projekt, bądź kontrakt przyniesie
spodziewaną stopę zwrotu. Budowanie modeli cenowych oraz analiz wrażliwości w oderwaniu od innych
klientów/kontraktów, jak również modeli synergicznych, całościowych.
Stworzenie modelu przychodowości na klienta/kontrakt, szybki do uaktualnienia. Używany co miesiąc, po
zakończeniu miesiąc w celu oceny przychodowości poszczególnych segmentów działalności w odniesieniu do
założeń budżetowych, prognoz oraz modeli prognozowych wykorzystanych podczas zdobywania klienta. Analiza
wariacji.
Odpowiedzialność za przygotowanie i przegląd tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych raportów i
analiz odchyleń dla wszystkich departamentów ASIG, w odniesieniu do odpowiednich budżetów. Stworzenie
procesu, który obejmuje współpracę oraz zbieranie danych bezpośrednio z oddziałów operacyjnych. Dzięki temu
analiza bazuje na rzeczywistych danych operacyjnych (często statystycznych), a nie tylko na trendach
finansowych opartych na okresach poprzedzających bieżący.
Upewnienie się, ze wszystkie istniejące systemy i bazy danych są sprawdzane w pierwszej kolejności pod kątem
szukanych informacji przed wysyłaniem zapytań do oddziałów operacyjnych. Takie podejście spowodowało
stworzenie struktury działań przy zbieraniu danych, w której jednostki operacyjne zminimalizowały część
biurokratyczną. Dzięki temu mogły się bardziej skupić na działaniach operacyjnych
Stworzenie od podstaw nowego procesu i szablonów tygodniowych prognoz finansowo-biznesowych. To
przyspieszyło czas ich przygotowania o dzień, jak i poprawiło dokładność prognoz. Bieżące usprawnianie procesu
doprowadziło do osiągnięcia 3-7% wariancji. Wynik ten ciągle się poprawia.
Upewnienie się, że oddziały operacyjne są świadome i rozumieją, iż planowanie finansowe i kontroling są formą
monitorowania wydajności i efektywności oraz narzędziem, które ma im pomoc w bieżącym zarzadzaniu.
Organizowanie comiesięcznych spotkań z każdym z kierowników działów w celu analizy wyników minionego
Strona 3 z 7
Curriculum Vitae – Łukasz Kozłowski





miesiąca i od początku roku, włączając w to dyskusję na temat przyszłych trendów i potencjalnych ryzyk
operacyjnych.
Przygotowywanie wniosków do Zarządu odnośnie niezbędnych wymagań operacyjnych, dla których zgoda
Zarządu jest wymagana (np. CAPEX w obrębie London Heathrow – znaczne wydatki kapitałowe). Wniosek taki
przedstawia m.in. prognozowane przychody, koszty pracownicze, koszty ogólne, wynik finansowy, NPV i ROIC w
odniesieniu do następnych 5 lat.
Zasiadanie, jako jedyny reprezentant finansów, w projektowych Komitetach Sterujących (Project Steering
Committee). Odpowiedzialność za wyniki projektu oraz upewnienie się, że wszystkie zagrożenia, planowane
inicjatywy i wyniki są wycenione w sposób prawidłowy i rzetelny.
Pomysłodawca analizy „Biała Karta” (White Paper) jako długoterminowego rozwiązania do projektu. Stworzenie
analizy rentowności poszczególnych klientów (ponad 42 linie lotnicze). Pozwoliło to zidentyfikować kontrakty
przynoszące stratę lub niższą niż planowaną stopę zwrotu. Stanowiło to podstawę uzasadnienia biznesowego
przedstawianego klientom w celu negocjacji cen. Obecnie zestawienie to jest aktualizowane co miesiąc, co daje
bieżący wgląd na rentowność poszczególnych klientów.
Wolontariusz w projekcie dla ZIPP (“Zero Incident Philosophy and Process”) i jego komunikacji. Pozwoliło to na
wyjście ze strefy komfortu (działu finansów) i zaangażowanie się działalność innych departamentów, zwiększając
przy tym swoją ekspozycję do inne aspekty działalności operacyjnej, poszerzenie wiedzy i doświadczenia.
Zarządzanie zespołem 3 Analityków Finansowych. Coaching oraz identyfikacja potrzeb rozwoju i treningu.
Zatwierdzanie oraz monitorowanie personalnych planów rozwoju zawodowego i celów (SMART) pracowników.
Sierpień 2013 – Grudzień 2013










Signature Flight Support (BBA Aviation plc.)
Luton - European HQ
Pełny etat: Financial Analyst
Odpowiedzialność za analizę finansową dla regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Azja). Aktywnie wspieranie i
konsultacja z zakresie poprawy procesów.
Przygotowywanie tygodniowych prognoz finansowych dla całego regionu EMEA (ponad 23 bazy) z wyjaśnieniem
odchyleń w odniesieniu do roku poprzedniego, budżetu i bieżącej prognozy. Współpraca i partnerstwo
biznesowe z lokalnymi oddziałami operacyjnymi i finansowymi było integralną częścią procesu.
Współpraca w przygotowywaniu rocznych i kwartalnych prognoz. Przygotowanie szablonów dostosowanych do
indywidualnych potrzeb baz w regionie EMEA. Prowadzenie rozmów konferencyjnych i wspieranie dyrektorów
oddziałów oraz lokalnych księgowych w zakresie budżetowania i prognozowania.
Opracowanie uniwersalnych szablonów dla całej Grupy w celu wspierania projektów inwestycyjnych i / lub
wydatków Kapitałowych (CAPEX). Jednym z głównych aspektów szablonów była spójność i łatwość
porównywania wielu scenariuszy (analiza wrażliwości).
Przygotowywanie miesięcznych raportów / prezentacji dla Dyrektorowa Zarządzającego w Wielkiej Brytanii oraz
Zarządu w Centrali w USA. Zawierały one m.in. najważniejsze informacje finansowe oraz niefinansowe służące
wsparciu procesu podejmowania decyzji.
Przygotowywanie tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych raportów i analiz odchyleń wyjaśniających
bieżące wyniki w porównaniu do budżetu, roku poprzedniego oraz prognozy. Aktywny udział i wsparcie dla
Kontrolera i Dyrektora Finansowego.
Odpowiedzialność za identyfikację trendów, potencjalnych ekspozycji na ryzyko, badanie przyczyn wariancji i
proponowanie ewentualnych działań naprawczych. W przypadku korzystnych różnic upewnienie się, że wiedza
jest przekazywana między oddziałami w celu zwiększenia ogólnej efektywności i rentowności.
Proponowanie i tworzenie finansowych oraz niefinansowych statystyk, punktów odniesienia i wskaźników KPI.
Upewniając się, że istotne informacje są przedstawiane w przyjazny i łatwy do zrozumienia sposób. Tworzenie
zestawień najważniejszych wskaźników i statystyk oraz pomoc IT w tworzeniu baz danych w systemie Hyperion
Doradztwo i pomoc różnorodnym interesariuszom w osiągnieciu jak najlepszych wyników. Upewniając się, że
potrzeby klientów głównym priorytetem, a usługi bardzo wysoko cenione. Tam gdzie to możliwe, staranie się o
informacje zwrotne w celu ciągłego doskonalenia.
Upewnienie się, że osobiste wyniki jest spójne i założone cele pośrednie są osiągnięte, w drodze do celu
długoterminowego.
Strona 4 z 7
Curriculum Vitae – Łukasz Kozłowski
Październik 2011 – Lipiec 2013



















Mercedes-Benz Retail Group
Milton Keynes, Centrala UK
Pełny etat: Management Accountant
Odpowiedzialność za proces zakończenia miesiąca, zestawianie i analizowanie sprawozdań finansowych każdej z
jednostek biznesowych MBRG. Konsolidacja i raportowanie do Zarządu MB w Wielkiej Brytanii zgodnie z
terminarzem nałożonym przez Centralę.
Przygotowywanie skonsolidowanych ksiąg rachunkowych w formie Rachunku Zysków i Strat dla poszczególnych
działów MB - MB Retail, MB Used, Centrala, MB World i Transport.
Przygotowywanie powyższych skonsolidowanych Rachunków w postaci wymiarowej, gdzie każdy z działów jest
podzielony na Nowe, Używane, Części i Serwis.
Przygotowywanie oczekiwanego Rachunku Zysków i Strat, jeszcze przed oficjalnym zamknięciem ksiąg
rachunkowych każdego miesiąca. Wyniki te są przedstawiane Zarządowi MB w Wielkiej Brytanii i Daimler w
Niemczech.
Współpraca z Dyrektorem Finansowym i Kontrolerem Finansowym w celu przygotowania się prognozowanego
Rachunku Zysków i Strat w 3-cim dniu po zakończeniu miesiąca, gdzie rzeczywiste wyniki będą dopiero znane 4
dni później.
Uzgadnianie kont bilansowych MBRG, załączając komentarze wyjaśniające powody i czynniki wpływające na
znaczące zmiany w saldach w odniesieniu do miesięcy poprzednich i całego roku.
Ustalanie, analiza i wyjaśnianie różnic pomiędzy skonsolidowanym planem MBRG (budżet i/lub prognoza), a
skonsolidowanymi rzeczywistymi miesięcznymi wynikami.
Przygotowywanie analizy porównawczej kosztów do aktualnego budżetu i prognozy w formie szczegółowej.
Uwzględniając wszystkie konta Księgi Głównej. Analiza ta przedstawiana jest DAG w Niemczech i stanowi
podstawę bieżącego zarządzania i przyszłych decyzji.
Przygotowywanie miesięcznych Wykresów Mostowych (Bridge/Waterfall charts,) prezentujących/wyjaśniających
odchylenia w podziale na MB Cars, MB Vans, Części i Serwis i pozycje nie operacyjne. Miesięczne i roczne wyniki
są porównywane z poprzednim rokiem, budżetem oraz prognozą. Wszystkie odchylenia są szczegółowo
wyjaśnione w formie komentarzy.
Przygotowywanie tygodniowych prognoz MBRG poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi księgowymi i Kontrolerami
Finansowymi. Ostatniego tygodnia miesiąca, ta prognoza sporządzona w 1-szy dzień zakończenia miesiąca jest
kluczowym dokumentem dla Dyrektora Zarządzającego i Dyrektora Finansowego służącym do wiarygodnego
oszacowania sytuacji finansowej Spółki.
Wspomaganie Brand Menadżerów w planowaniu wyników MB Retail Group, Planowanie to jest przeprowadzane
4 razy w roku. Proces ten polega na ocenie planów odgórnych i oddolnych. Każdy plan zawiera podział na marki
(nowe, używane, Części i serwis) oraz Departamenty (MB detaliczny, MB Używane, Centrala, MB World i
Transport). Plany finansowe są przedstawiane Zarządowi MBUK a następnie przedkładane do DAG w Niemczech.
Przygotowywanie analizy w kontekście poprawy zysku, w tym wspomaganie programu dzielenia się
wiedzą/najlepszą praktyką, MyService. Przekazywanie wyników analiz kierowników wszystkich szczebli w MBRG
w Wielkiej Brytanii.
Przygotowanie danych nt. poziomu zarejestrowanych pojazdów znajdujących się w bilansach jednostek MBRG (3
razy w miesiącu), dane te wykorzystywane są przez dział planowania sprzedaży i MBUK do oceny wymagań
rejestracyjnych pojazdów w celu spełnienia celów grupy. Dodatkowo, dane są wykorzystywane w procesie
eliminacji zaksięgowanych wewnętrznych zysków międzyoddziałowych.
Czynny udział w projekcie Finance Excellence, którego celem jest ciągle doskonalenie, zamknięcie miesiąca
wcześniej oraz dostarczenie sprawozdań do Zarządu jak Projekt ten zakłada wymianę dobrych praktyk, pracy
zespołowej i partnerstwa.
Pomoc przy produkcji różnych materiałów wspomagania decyzji dla Zarządu, Prezesa Zarządu
Przygotowywanie raportów regularnych i ad hoc, jak również analiza KPI wymaganych przez kierownictwo i
dealerów.
Przygotowywanie prezentacji na temat wyników działalności, zarówno dla użytku wewnętrznego MBUK/DAG jak i
zewnętrznego. Współpraca z Dyrektorem Zarządzającym i Dyrektorem Finansowym oraz upewnienie się, iż
posiadają oni wszystkie wymagane informacje do spotkań Zarządu i narad.
Osoba kontaktowa dla innych oddziałów w zakresie stanów magazynowych i wyników MBRG.
Podejmowanie projektów ad hoc, analiz i badań, zgodnie z poleceniami przełożonego.
Strona 5 z 7
Curriculum Vitae – Łukasz Kozłowski
Sierpień 2010 – Październik 2011


















Odpowiedniość za poprawne prowadzenie wszystkich kont księgi głównej GL, rachunku zysków i strat, bilansu
itp.
Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej, uzgadnianie bilansów wszystkich
rachunków prowadzonych w GL oraz bilansów międzyoddziałowych.
Kontrola dokumentów źródłowych pod kontem ich zgodności z wymogami formalnymi.
Przetwarzanie wszystkich transakcji księgowych zgodnie z wytycznymi SOX, zatwierdzanie nowych procesów oraz
kontrola ich przestrzegania (w tym wynagrodzenia).
Współpraca z audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych.
Przygotowywanie dokładnych obrotów i sald na koniec każdego miesiąca w celu reprezentacji aktywów i
pasywów oraz miesięcznych i rocznych (YTD) przychodów, przesyłanie danych do systemu głównej siedziby firmy
poprzez Hyperion.
Sprawdzanie i uzgadnianie sald wszystkich kont bilansu.
Potwierdzanie i uzgadnianie sald z innymi jednostkami firmy oraz kontrahentami.
Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
Nadzorowanie oraz odpowiedzialność za procesy płacowe trzech oddziałów brytyjskich.
Przygotowywanie wszelkich raportów, zestawień i analiz rutynowych oraz ad hoc dla lokalnego zarządu oraz
siedziby głównej.
Planowanie i budżetowanie roczne, zgodnie z wymogami Kontrolera Finansowego.
Kierowanie przepływem informacji finansowo-kosztowej wewnątrz przedsiębiorstwa oraz tworzenie procedur
kontrolingu.
Zapewnienie wsparcia administracyjnego dla Kontrolera Finansowego.
Kontakt i współpraca z instytucjami zewnętrznymi jak dostawcy, klienci, Banki, instytucje kontrolujące itp.
Zarządzanie zespołem finansowym, w tym motywowanie i rozwój
Czynny udział w wykonywaniu zadań działu księgowości oraz ogólny nadzór nad działem księgowym
Kwiecień 2009 – Sierpień 2010











PKO BP Bank Polski, London, UK
Pełny etat: Menadżer Sprzedaży (Sales Manager)
Kierowanie zespołem sześciu doradców,
Odpowiedzialność za cele sprzedażowe.
Badanie i tworzenie relacji z pośrednikami (Prywatne Banki, Biura i agenci nieruchomości itp)
Odpowiedzialność za relacje z trudnym Klientem
Ocena i doskonalenie istniejących procedur sprzedaży (front i back office)
Wdrażanie nowych produktów bankowych i ich procedur sprzedaży
Sierpień 2007 – Kwiecień 2009



Magna Seating (UK) Ltd,
Dunstable, UK
Pełny etat (na czas określony): Chief Accountant
PKO BP Bank Polski, London, UK
Pełny etat: Menedżer ds. zarządzania relacjami z
Klientem (Customer Relationship Manager)
Sporządzanie sprawozdań statystycznych na spotkania kierownicze.
Dostosowanie procedur kredytów hipotecznych PKO BP na rynek angielski.
Usprawnienie procesu komunikacji między Wielką Brytanią i Polską, w celu zapewnienia bezpiecznego i
sprawnego przesyłania danych i dokumentacji.
Wyszukiwanie i tworzenie bazy danych potencjalnych klientów i kontaktów dla przyszłych celów marketingowych
oraz budowanie relacji z potencjalnymi pośrednikami z polskich i angielskich firm (prasa, radio, księgowi itp).
Zapewnienie klientom zindywidualizowanych usług zgodnych ze standardami Banku,
Pozyskiwanie oraz budowanie dobrych relacji z klientami.
Efektywna sprzedaż produktów finansowych i bankowych dobrze dopasowanych do indywidualnych potrzeb
klientów.
Aktywne negocjacje z klientami odnośnie oferowanych produktów, usług oraz warunków.
Strona 6 z 7
Curriculum Vitae – Łukasz Kozłowski


Gromadzenie i weryfikacja wniosków aplikacyjnych i przygotowanie niezbędnych dokumentów.
Obsługa posprzedażowa klienta.
Grudzień 2006 – Lipiec 2007








Zapewnienie wysokiej jakości wsparcia biznesowego poprzez aktywną analizę kosztów.
Zapewnienie rzetelnych danych finansowych oraz wsparcie analityczne dla dyrektorów przy podejmowaniu
decyzji.
Przegląd i krytyczna ocena wyników z wyjaśnieniem nieoczekiwanych wariancji.
Badanie i analiza wariancji poszczególnych oddziałów firmy, prowadzenie konsultacji z dyrektorami i
kierownikami lokalnych biur.
Comiesięczna prezentacja oddziałowych wyników, wraz z komentarzem i analizą.
Uczestnictwo w Biznesowych Spotkaniach Operacyjnych.
Kalkulowanie, zarządzanie i księgowanie rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.
Opracowywanie najlepszych praktyk w dziale finansów.
Marzec – Grudzień 2006









Sequence LTD (Mortgage Business Unit), Leighton Buzzard, UK
Pełny etat (na czas określony): Business Analyst Assistant
Southwark Credit Union LTD, London, UK
Pełny etat: Accounts Assistant
Prowadzenie oraz monitorowanie rachunków członków Credit Union.
Badanie i korygowanie ewentualnych różnic w księgach.
Przeprowadzenie codziennych rozliczeń bankowych.
Sprawdzanie miesięcznych płac i kontrola zaległych płatności.
Prowadzenie statystyk i raportów.
Kontrola płatności poleceń zapłaty.
Szkolenie, coaching i wyjaśnianie produktów finansowych nowym pracownikom.
Przygotowywanie i kasacja czeków.
Obsługa klientów.
Edukacja, kursy i członkostwa:
Czerwiec 2009 – Styczeń 2013
CIMA - The Chartered Institute of Management Accountants
Styczeń 2008
QA-IQ - Excel 2007 Level 3, Excel 2007 VBA, Access 2007
Wrzesień 2004 – Czerwiec 2005
University of Bedfordshire
BSc (Hons) Business Decision Management (Zarządzanie decyzjami
Biznesowymi)
Październik 2004 – Marzec 2005
University of Bedfordshire Business School
‘Podstawy budowania biznesu’ Kurs
1999 – 2004
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Studia Magisterskie: Finanse i Inwestycje
Ocena na Obronie: 5
1995 – 1999
I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach
Program rozszerzony: matematyczno- fizyczny
Informacje dodatkowe:
Języki:
Obywatelstwo:
Prawo jazdy:
Hobby:
Angielski – Płynny w piśmie i mowie
polskie oraz brytyjskie
od Grudnia 1997
fotografia, rodzina, ogród, sport
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
rekrutacji zgodnie z Ustawa z dn. 29,08,97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).
Strona 7 z 7
Download