Opracowano na podstawie przepisów obowiązujących w

advertisement
Opracowano na podstawie przepisów obowiązujących
w październiku 2004
I. ULGI USTAWOWE - BILETY JEDNORAZOWE
1.
Rodzaj ulgi:
Dzieci do ukończenia 4 lat bez - oddzielnego miejsca siedzącego
Wysokość ulgi:
100%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej
Opis ulgi:
Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione dzieci do lat 4, które
nie zajmują osobnego miejsca
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Dokument stwierdzający wiek dziecka.
2.
Rodzaj ulgi:
Straż graniczna
Wysokość ulgi:
100%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej
Opis ulgi:
Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej, pośpiesznej, przyśpieszonej i ekspresowej, na podstawie biletów
jednorazowych, są uprawnieni funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania
czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium RP szlaków komunikacyjnych o
szczególnym znaczeniu międzynarodowym przes przestępczością, której zwalczanie należy do
właściwości Straży Granicznej
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Legitymacja służbowa, oraz zaświadczenie (na okaziciela) o wykonywaniu określonych czynności
służbowych.
3.
Rodzaj ulgi:
Poseł do Sejmu RP
Wysokość ulgi:
100%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej
4.
Rodzaj ulgi:
Senator RP
Wysokość ulgi:
100%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej
5.
Rodzaj ulgi:
Opiekun osoby niesamodzielnej
Wysokość ulgi:
95%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej
Opis ulgi:
Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, jest
uprawniony opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
(Osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o
emeryturach i rentach z FUS albo posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności, bądź
inwalidów I grupy)
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień
niepełnosprawności albo I grupę inwalidzką:
- wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej,
komisji podległej MSWiA
- wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
- legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
- legitymacja emeryta - rencisty wojskowego lub policyjnego
- zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające zaliczenie przez sąd do osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji; o znacznym stopniu
niepełnosprawności lub I grupy inwalidzkiej, na czas określony
6.
Rodzaj ulgi:
Przewodnik osoby niewidomej
Wysokość ulgi:
95%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej
Opis ulgi:
Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, jest
uprawniony opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień
niepełnosprawności albo I grupę inwalidzką, stwierdzające inwalidztwo, niezdolność do pracy
albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku:
- wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej, komisji
podległej MSWiA
- wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
- legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
- legitymacja emeryta - rencisty wojskowego lub policyjnego
7.
Rodzaj ulgi:
Opiekun inwalidy wojennego/wojskowego I grupy
Wysokość ulgi:
95%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej
Opis ulgi:
Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych,
uprawniony jest przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie
wojennemu/wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidów
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
(DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68)
Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Książka inwalidy wojennego/wojskowego ze stosownym wpisem ZUS.
8.
Rodzaj ulgi:
Osoba niewidoma - uznana, za niezdolną do samodzielnej
egzystencji
Wysokość ulgi:
93%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej;
Opis ulgi:
Do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niewidome,
jeśli zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Dokument stwierdzający inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu
stanu narządu wzroku:
- wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej,
komisji podległej MSWiA
- wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
- legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
- legitymacja emeryta - rencisty wojskowego lub policyjnego
- zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające zaliczenie do I grupy
inwalidzkiej
9.
Rodzaj ulgi:
Funkcjonariusz celny - na służbie
Wysokość ulgi:
78%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej; Przyśpieszonej
Opis ulgi:
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni
funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu
granicznym
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Legitymacja służbowa, oraz zaświadczenie (na okaziciela) o wykonywaniu określonych czynności
służbowych, wystawione przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł, albo przez Dyrektorów Urzędów
Celnych.
10.
Rodzaj ulgi:
Umundurowany Policjant - na służbie
Wysokość ulgi:
78%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej; Przyśpieszonej
Opis ulgi:
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni
umundurowani policjanci w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia,
przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy
czynnościach organów egzekucyjnych
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Legitymacja służbowa, oraz zaświadczenie (na okaziciela) o wykonywaniu określonych czynności
służbowych, wystawione przez Komendanta Głównego lub właściwego komendanta
wojewódzkiego albo powiatowego Policji
11.
Rodzaj ulgi:
Żołnierz Żandarmerii Wojskowej - na służbie
Wysokość ulgi:
78%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej; Przyśpieszonej
Opis ulgi:
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni
żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący
czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Legitymacja służbowa, oraz zaświadczenie (na okaziciela) o wykonywaniu określonych czynności
służbowych, wystawione przez Komendanta Głównego Straży granicznej lub właściwego
komendanta oddziału Straży Granicznej.
12.
Rodzaj ulgi:
Dzieci i młodzież niepełnosprawna
Wysokość ulgi:
78%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej
Opis ulgi:
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są
uprawnione następujące osoby: dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne na podstawie biletów jednorazowych Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca
zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczowychowawczej lub oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub
wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku
szkolnego i nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka
wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na turnus
rehabilitacyjny i z powrotem.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
1. Dla uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej lub innej placówki (ośrodka)
oświatowego:
a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub
niepełnosprawnych,
c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów
wymienionych w pkt. 2.
2. Dla nie uczęszczających do szkoły:
a) duplikat zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku
pielęgnacyjnego b) legitymacja osoby niepełnosprawnej lub niepełnosprawnej, która
ukończyła 16 lat wystawiona przez uprawniony organ,
c) wypis z orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia
o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
d) wypis z orzeczenia lekarza ZUS o całkowitej niezdolności do
samodzielnej egzystencji lub o całkowitej albo częściowej niezdolności do
pracy.
UWAGA!
Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej
oraz organizujących turnusy rehabilitacyjne oprócz dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2
wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające:
- termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć
rehabilitacyjnych albo pobytu w Ośrodku Wsparcia, lub Domu Pomocy
Społecznej
- potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia
rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.
13.
Rodzaj ulgi:
Opiekun dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
Wysokość ulgi:
78%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej
Opis ulgi:
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są
uprawnieni:
jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub
niepełnosprawnych
Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do
przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub oświatowowychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub wychowawczego, ośrodka
umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i nauki, ośrodka
rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki
zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z
powrotem.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
1. Dokumenty wymagane dla dziecka podczas przejazdu
2. Przejazd po dziecko lub po jego odwiezieniu - zaświadczenie wydane przez przedszkole,
szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę oświatową albo opiekuńczo wychowawczą, bądź
zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) potwierdzające:
- termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć
rehabilitacyjnych albo pobytu w Ośrodku Wsparcia, lub Domu Pomocy
Społecznej
- stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne,
zajęcia terapeutyczne.
14.
Rodzaj ulgi:
Inwalida wojenny/wojskowy I grupy
Wysokość ulgi:
78%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej
Opis ulgi:
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są
uprawnieni inwalidzi wojenni/wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidów
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
(DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68)
Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Książka inwalidy wojennego/wojskowego ze stosownym wpisem ZUS.
15.
Rodzaj ulgi:
Żołnierz niezawodowy
Wysokość ulgi:
78%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej; Przyśpieszonej
Opis ulgi:
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni
żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i
nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej.
16.
Rodzaj ulgi:
Dzieci do ukończenia 4 lat, zajmujące osobne miejsce
Wysokość ulgi:
78%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej; Przyśpieszonej
Opis ulgi:
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione dzieci
do lat 4 zajmujące osobne miejsce
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Dokument stwierdzający wiek dziecka.
17.
Rodzaj ulgi:
Osoba niewidoma - uznana, za niezdolną do samodzielnej
egzystencji
Wysokość ulgi:
51%
Obowiązuje w komunikacji : Przyśpieszonej, Pośpiesznej
Opis ulgi:
Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione
osoby niewidome, jeśli zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Dokument stwierdzający inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu
stanu narządu wzroku:
- wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej,
komisji podległej MSWiA
- wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
- legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
- legitymacja emeryta - rencisty wojskowego lub policyjnego
- zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające zaliczenie do I grupy
inwalidzkiej
18.
Rodzaj ulgi:
Osoba niesamodzielna - w komunikacji zwykłej
Wysokość ulgi:
49%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej
Opis ulgi:
Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do
samodzielnej egzystencji
(Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o
emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź
inwalidów I grupy)
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień
niepełnosprawności albo I grupę inwalidzką:
- wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej, komisji
podległej MSWiA
- wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
- legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
- legitymacja emeryta - rencisty wojskowego lub policyjnego
19.
Rodzaj ulgi:
Osoba niesamodzielna - w komunikacji pośpiesznej
Wysokość ulgi:
37%
Obowiązuje w komunikacji : Pośpiesznej
Opis ulgi:
Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby
niezdolne do samodzielnej egzystencji
(Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o
emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź
inwalidów I grupy)
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień
niepełnosprawności albo I grupę inwalidzką:
- wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej, komisji
podległej MSWiA
- wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
- legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
- legitymacja emeryta - rencisty wojskowego lub policyjnego
20.
Rodzaj ulgi:
Dziecko w wieku 4 - 5 lat
Wysokość ulgi:
37%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej; Przyśpieszonej
Opis ulgi:
Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione dzieci
w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
1. Dokument stwierdzający wiek dziecka.
2. Zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydane
przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej.
3. Legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego.
21.
Rodzaj ulgi:
Osoba niewidoma - nie uznana, za niezdolną do samodzielnej
egzystencji
Wysokość ulgi:
37%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej
Opis ulgi:
Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są
uprawnione osoby niewidome, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej
egzystencji
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Dokument stwierdzający inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu
stanu narządu wzroku:
- wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej,
komisji podległej MSWiA
- wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
- legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
- legitymacja emeryta - rencisty wojskowego lub policyjnego
- zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające zaliczenie do II lub III grupy
inwalidzkiej
22.
Rodzaj ulgi:
Inwalida wojenny/wojskowy II i III grupy
Wysokość ulgi:
37%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej
Opis ulgi:
Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni
inwalidzi wojenni/wojskowi zaliczeni do II i III grupy inwalidów
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
(DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68)
Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Książka inwalidy wojennego/wojskowego.
23.
Rodzaj ulgi:
Kombatant będący emerytem, rencistą, inwalidą
Wysokość ulgi:
37%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej; Przyśpieszonej
Opis ulgi:
Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej, przyśpieszonej, na podstawie biletów, są uprawnieni kombatanci i inne
osoby uprawnione, będące jednocześnie: emerytem, rencistą lub inwalidą.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24.01.1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego (Dz. U. nr 17 poz. 75 ),
z późniejszymi zmianami
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Legitymacja lub zaświadczenie o uprawnieniach, zaopatrzone w nadruk lub stempel o
uprawnieniu do przejazdu PKP i PKS z ulgą.
II. ULGI USTAWOWE - BILETY MIESIĘCZNE
III.
1.
Rodzaj ulgi:
Osoba niewidoma - uznana, za niezdolną do samodzielnej
egzystencji
Wysokość ulgi:
93%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykła
Opis ulgi:
Do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów miesięcznych, są uprawnione
osoby niewidome, jeśli zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Dokument stwierdzający inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu
stanu narządu wzroku:
- wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej,
komisji podległej MSWiA
- wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
- legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
- legitymacja emeryta - rencisty wojskowego lub policyjnego
- zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające zaliczenie do I grupy
inwalidzkiej
2.
Rodzaj ulgi:
Dzieci i młodzież niepełnosprawna
Wysokość ulgi:
78%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej
Opis ulgi:
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów miesięcznych, są
uprawnione następujące osoby: dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne na podstawie biletów jednorazowych Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca
zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczowychowawczej lub oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub
wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku
szkolnego i nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka
wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na turnus
rehabilitacyjny i z powrotem.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
1. Dla uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej lub innej placówki (ośrodka)
oświatowego:
a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub
niepełnosprawnych,
c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów
wymienionych w pkt. 2.
2. Dla nie uczęszczających do szkoły:
a) duplikat zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku
pielęgnacyjnego b) legitymacja osoby niepełnosprawnej lub niepełnosprawnej, która
ukończyła 16 lat wystawiona przez uprawniony organ,
c) wypis z orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia
o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
d) wypis z orzeczenia lekarza ZUS o całkowitej niezdolności do
samodzielnej egzystencji lub o całkowitej albo częściowej niezdolności do
pracy.
UWAGA!
Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej
oraz organizujących turnusy rehabilitacyjne oprócz dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2
wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające:
- termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć
rehabilitacyjnych albo pobytu w Ośrodku Wsparcia, lub Domu Pomocy
Społecznej
- potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia
rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.
3.
Rodzaj ulgi:
Studenci do ukończenia 26 roku życia
Wysokość ulgi:
51%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej; Przyśpieszonej
Opis ulgi:
Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów miesięcznych, są uprawnieni studenci
do ukończenia 26 roku życia
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Aktualna legitymacja studencka.
4.
Rodzaj ulgi:
Doktoranci do ukończenia 35 roku życia
Wysokość ulgi:
51%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej; Przyśpieszonej
Opis ulgi:
Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów miesięcznych, są uprawnieni
doktoranci do ukończenia 35 roku życia
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Aktualna legitymacja.
5.
Rodzaj ulgi:
Uczniowie do ukończenia 24
Wysokość ulgi:
49%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej; Przyśpieszonej
Opis ulgi:
Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów miesięcznych, są uprawnione
następujące osoby:
1) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania
rocznego przedszkolnego do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do
ukończenia 24 roku życia,
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Aktualna legitymacja szkolna lub studencka.
6.
Rodzaj ulgi:
Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
i akademiccy
Wysokość ulgi:
37%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej
Opis ulgi:
Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej, na podstawie biletów miesięcznych, są uprawnione następujące osoby:
1) nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych
2) nauczyciele akademiccy
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Legitymacja nauczyciela lub nauczyciela akademickiego.
7.
Rodzaj ulgi:
Osoby niewidome
Wysokość ulgi:
37%
Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej; Przyśpieszonej; Pośpiesznej
Opis ulgi:
Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego, na podstawie
biletów miesięcznych imiennych, są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie zostały uznane za
osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Dokument stwierdzający inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu
stanu narządu wzroku:
- wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej,
komisji podległej MSWiA
- wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
- legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
- legitymacja emeryta - rencisty wojskowego lub policyjnego
- zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające zaliczenie do II lub III grupy
inwalidzkiej
Ulgi udzielane są na podstawie:




Ulgi udziela się po poświadczeniu uprawnienia do niej stosownym dokumentem, w trakcie
podróży - po zakończeniu podróży na podstawie biletu normalnego roszczenie do ulgi nie
przysługuje. Ulg przysługujących z różnych tytułów nie sumuje się.
Wszelkie dokumenty nie mające charakteru legitymacji (wypisy z treści orzeczeń komisji
lekarskich, orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS; KRUS oraz inne) są ważne wyłącznie wraz z
dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby
uprawnionej.
Opiekunem lub przewodnikiem może być wyłącznie jedna osoba pełnoletnia.
Przewodnikiem niewidomego może być osoba, która ukończyła 13 lat albo pies - przewodnik.
III. ULGI KOMERCYJNE - udzielane w komunikacji pośpiesznej/międzynarodowej
1.
Rodzaj ulgi:
Wysokość ulgi:
Obowiązuje w relacji :
2.
Rodzaj ulgi:
Wysokość ulgi:
Obowiązuje w relacji :
3.
Rodzaj ulgi:
Wysokość ulgi:
Obowiązuje w relacji :
Uczniowie i studenci (do ukończenia 26 lat)
20 %
Gdańsk – Białystok, Gdańsk - Suwałki
Uczniowie, studenci (do ukończenia 26 lat)
20 %
Gdańsk - Płock
Studenci (do ukończenia 26 lat)
20%
Gdańsk - Siemiatycze
4.
Rodzaj ulgi:
Wysokość ulgi:
Obowiązuje w relacji :
Dzieci do ukończenia 5 roku życia
90 %
Gdańsk - Siemiatycze
5.
Rodzaj ulgi:
Wysokość ulgi:
Obowiązuje w relacji :
Dzieci do ukończenia 4 lat
80 %
Gdańsk - Wilno
6.
Rodzaj ulgi:
Wysokość ulgi:
Obowiązuje w relacji :
Dzieci od 4 do 12 lat
50 %
Gdańsk - Wilno
7.
Rodzaj ulgi:
Wysokość ulgi:
Obowiązuje w relacji :
Uczniowie i studenci (do ukończenia 26 lat), osoby powyżej 60 lat
10 %
Gdańsk - Wilno
8.
Rodzaj ulgi:
Wysokość ulgi:
Obowiązuje w relacji :
Dzieci do ukończenia 4 roku, nie zajmujące osobnego miejsca siedzącego
90 %
Gdańsk - Suwałki
Ulgi udzielane są na podstawie:




Uczniowie i studenci - ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej
Dzieci - dokumentu stwierdzającego wiek dziecka
Emeryci - dokumentu potwierdzającego wiek
Żołnierze - książeczki wojskowej z odpowiednim wpisem
W przypadku wykonania kursu kilkoma autobusami, w autobusach jadących jako dodatkowe do
podstawowego ("bisowe"), ulgi nie obowiązują.
Download