Parametry techniczne zalecane dla Specyfikacji Istotnych Warunków

advertisement
Załącznik nr 4.
Parametry techniczne zalecane dla Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Lokalizacja:
NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne,
ul. Wrocławska 46, 57-100 Strzelin
Przedstawiona poniżej charakterystyka sprzętu i oprogramowania stanowi szczegółowe
opracowanie wyjściowe do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla lokalnego
(buforującego) systemu archiwizacji oraz udostępniania obrazów medycznych (PACS)
dostosowanego do współpracy z centralnym systemem PACS, czytnika płyt obrazowych (CR) wraz z
zestawem kaset i stacją roboczą technika, standardowej lekarskiej stacji diagnostycznej, drukarki
(naświetlarki) DICOM oraz rozszerzonego pod kątem teleradiologii systemu informatycznego zakładu
diagnostyki obrazowej (RIS), wraz z webową dystrybucją obrazów oraz opisów badań.
Uwagi:
1.
Parametry opisane w kolumnie „Punktacja” jako „Warunek graniczny” muszą być
spełnione, ewentualnie spełnione z nadmiarem. Niespełnienie warunków granicznych
dyskwalifikuje ofertę.
2.
Parametry opisane w kolumnie „Punktacja” jako „Zalecane” układając SIWZ należy
ocenić punktami. Podane w poniższych tabelach wartości punktowe należy uznać za
propozycje.
3.
Sumy punktów w każdej z poniższych tabel (od 1 do 6) mogą wynieść maksymalnie 100.
Łączna ocena za parametry techniczne powstaje w efekcie ich zsumowania po
przemnożeniu przez odpowiednie współczynniki wagowe. Proponowane wartości tych
współczynników::
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Funkcjonalność
System archiwizacji oraz udostępniania danych obrazowych (PACS)
Urządzenia peryferyjne
System informatyczny zakładu diagnostyki obrazowej (RIS)
System webowej dystrybucji obrazów i opisów badań
Mechanizmy integracji systemów PAC i RIS z systemami
zewnętrznymi (np. HIS)
Konserwacja i administrowanie całością
Waga
0,25
0,2
0,25
0,2
n.d.
0,1
4.
Łączna ocena oferty powstaje w efekcie zsumowania ocen za poszczególne jej składniki
(cena, parametry techniczne, warunki gwarancji, ewentualnie inne), przemnożone przez
odpowiednie współczynniki wagowe.
5.
Wartość ceny powinna być liczona z uwzględnieniem:
a. ceny zakupu,
b. rocznych opłat (np. licencyjnych), niezbędnych do utrzymania systemu w okresie
gwarancji,
c. rocznych opłat (np. za licencje, wsparcie techniczne itp.), przewidywanych po okresie
gwarancyjnym.
6.
Warunki gwarancji (szczegółowo opisane w projekcie umowy – z podaniem definicji
zdarzeń wymagających serwisowania oraz czasów reakcji) powinny być oceniane według
zasady:
a. standardowa gwarancja na 12 miesięcy – bez dodatkowych punktów,
b. gwarancja na co najmniej 36 miesięcy – 100 punktów.
Zalecana proporcja: 0,5 × Cena + 0,4 × Parametry techniczne + 0,1 × Warunki gwarancji.
1. Specyfikacja lokalnego (buforującego) systemu archiwizacji oraz udostępniania danych
obrazowych (PACS).
Najistotniejsze cechy wymaganego rozwiązania:
 Min. 64-bitowa platforma sprzętowa.
 Wydajny, wbudowany system pamięci masowej (sprzętowy RAID) do realizacji
funkcjonalności archiwum on-line.
 Wydajne i niezawodne, wbudowane urządzenie (urządzenia) do realizacji funkcjonalności
archiwum off-line.
 Wysokowydajne, stabilne oraz zweryfikowane do pracy na przyjętej platformie sprzętowej
oprogramowanie systemowe.
 Wysokowydajny, stabilny system obsługi relacyjnych baz danych (RDMS), zweryfikowany
do pracy na proponowanej platformie sprzętowej i systemowej.
 Oprogramowanie serwera PACS zweryfikowane do pracy na proponowanej platformie
sprzętowej i systemowej (wraz z proponowanym systemem obsługi relacyjnych baz
danych).
 Oprogramowanie klienckie dla lekarskich stacji diagnostycznych, współpracujące z
serwerem PACS.
Lp.
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.3.2.
1.1.3.3.
1.1.3.4.
1.1.3.5.
1.1.3.6.
1.1.3.7.
1.1.3.9.
1.1.3.9.
1.1.3.10.
1.1.4.
Funkcjonalność
Wartość
Ocena
Uwagi
graniczna
punktowa
2
3
4
5
6
Archiwizacja i udostępnianie obrazów diagnostycznych – maks. 100 pkt.
System archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych PACS (1 kpl.)
Producent
Podać
Bez oceny
Oferent podaje
producenta
Nazwa i typ
Podać
Bez oceny
Oferent podaje nazwę
i typ
Podstawowe parametry serwera PACS
Procesory
min. 2 szt.,
Bez oceny
Podać typ i wersję
2 rdzeniowe,
procesorów oraz
min. 2,3 GHz
częstotliwość
taktowania rdzeni
Pamięć RAM
≥ 4 GB
Bez oceny
Pamięć masowa
≥ 1 TB
Bez oceny
Podać wielkość i
SATA lub SAS
rodzaj
10.000 rpm
zastosowanego
dysku / dysków
lokalnych
Redundancja
Tak
Bez oceny
pamięci masowej ≥ RAID-1
Napęd CD/DVD
Tak
Bez oceny
Interfejs sieciowy Ethernet
Bez oceny
100/1000 Mb/s
Redundancja
Wskazane
2 pkt.
Zalecana
zasilania
przynajmniej
możliwość
wyposażenia serwera
w 2 zasilacze
Streamer
Tak
Bez oceny
Pamięć taśmowa
kasetowy
wbudowana w serwer
PACS, służy do
wykonywania
okresowych
backupów
oprogramowania oraz
bazy danych
Klawiatura, mysz Tak
Bez oceny
optyczna
(przewodowe)
System
Podać
Bez oceny
operacyjny
Długoterminowe archiwum PACS
Parametry
1.1.4.1.
Biblioteka
dyskowa UDO
Tak,
nośniki min. 60
GB bez
kompresji,
min. 16
nośników
Bez oceny
1.1.4.2.
Automatyczne
starzenie
obrazów
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
1.1.5.
1.1.5.1.
Zasadnicze funkcje serwera PACS
Baza danych
wszystkich
obrazów
1.1.5.2.
Przyjmowanie
obrazów ze
wszystkich
urządzeń
Tak
Bez oceny
1.1.5.3.
Udostępnianie
obrazów na
stacje robocze
Tak
Bez oceny
1.1.5.4.
Podręczna
pamięć obrazów
Tak
Bez oceny
1.1.5.5.
Pojemność
archiwum
krótkoterminowe
go (on-line)
Wystarczająca
na 6 miesięcy
Bez oceny
1.1.5.6.
Automatyczne
archiwizowanie
off-line obrazów
Tak
Bez oceny
1.1.5.7.
Sterowanie
Tak
Bez oceny
Długoterminowe
archiwizowanie
obrazów na
nośnikach UDO o
pojemności min. 60
GB; dostęp do co
najmniej 16 nośników
bez potrzeby
wymiany nośnika w
bibliotece
Zaimplementowane
algorytmy
automatycznego
przenoszenia badań
do archiwum
długoterminowego
według kilku kryteriów
(czas wykonania,
ostatnie odwołanie do
badania itp.)
Baza danych
wszystkich
przesłanych ze
stanowiska akwizycji
obrazów oraz obsługa
procesu starzenia
badań i przenoszenia
najstarszych badań
na nośniki off-line
(archiwum
długoterminowe),
przy usuwaniu ich z
archiwum on-line
Przyjmowanie
obrazów ze
wszystkich urządzeń
diagnostycznych
standardu DICOM na
serwer PACS
pełniący funkcję
archiwum
Udostępnianie i
przesyłanie obrazów
na stacje
diagnostyczne oraz
przeglądowe
Natychmiastowe
przesłanie badania na
stację, w przypadku
gdy badanie trafia do
pamięci podręcznej
Obrazy uzyskane w
okresie ostatnich 6
miesięcy mają być
dostępne w trybie online (średnio 50
badań na dobę)
Automatyczne
archiwizowane badań
przychodzących na
nośniki off-line (od
razu, nie dopiero w
momencie usuwania
ich z archiwum online)
Możliwość
czasem
przechowywania
obrazów on-line
1.1.5.8.
Kryterium liczby
odwołań do
badania
Tak
Bez oceny
1.1.5.9.
Generowanie list
roboczych
DICOM dla
urządzeń
diagnostycznych
Tak
Bez oceny
1.1.6.
1.1.6.1.
System bezpieczeństwa serwera PACS
Zarządzenie
użytkownikami
1.1.6.2.
1.1.6.3.
1.1.6.4.
1.1.6.5.
1.1.7.
1.1.7.1.
1.1.7.2.
1.1.7.3.
zdefiniowania czasu,
po upływie którego
badanie zostanie
przeniesione z
pamięci podręcznej
do archiwum off-line
Możliwość
przenoszenia do
archiwum off-line
badań najrzadziej
otwieranych
Tworzenie list
roboczych dla
systemu (systemów)
akwizycji obrazów, na
podstawie kolejek
pacjentów
zarejestrowanych na
badania
Możliwość
definiowania kont
użytkowników i
przydzielania i
różnych uprawnień
Integracja z
Wskazane
3 pkt.
Zarządzanie
ActiveDirectory
informacjami o
kontach
użytkowników
z wykorzystaniem
mechanizmów Active
Directory (LDAP,
Kerberos)
Wykorzystanie
Tak, jeśli jest
Bez oceny
Możliwość
zdalnego
integracja z
wykorzystania
kontrolera
ActiveDirectory
istniejącego
domeny
kontrolera domeny
obsługującego
protokół LDAP
Szyfrowana
Tak
Bez oceny
Szyfrowanie danych
transmisja
przesyłanych
pomiędzy serwerem a
klientami (stacjami
diagnostycznymi i
klientami dystrybucji
obrazów) za pomocą
SSL
Blokowanie
Tak
Bez oceny
Mechanizm blokujący
nieudanych
dostęp do systemu po
logowań
ustawionej liczbie
nieudanych prób
logowania
Integracja z systemem RIS w zakresie centralnego zarządzania użytkownikami
Wspólne
Wskazane
1 pkt.
narzędzia do
zarządzania
Wspólne
Tak
Bez oceny
Możliwość
definicje ról
przydzielenia
użytkownika systemu
do określonej roli, na
przykład lekarza
radiologa, lekarza
klinicysty
Wspólne
Tak
Bez oceny
Możliwość
jednostki
przydzielenia roli
organizacyjne
użytkownika systemu
Tak
Bez oceny
1.1.7.4.
Wspólne
zarządzenie
rolami
1.1.7.5.
1.1.7.5.1.
Rodzaje uprawnień do narzędzi administracyjnych
Zarządzanie
Tak
Bez oceny
użytkownikami
Ustawienia
Tak
Bez oceny
autoroutingu
Ustawienia
Tak
Bez oceny
archiwizacji offline
Ustawienia
Tak
Bez oceny
źródeł DICOM
Ustawienia
Tak
Bez oceny
kompresji
Kasowanie
Tak
Bez oceny
badań
Dowiązywanie
Tak
Bez oceny
obrazów do
badań
1.1.7.5.2.
1.1.7.5.3.
1.1.7.5.4.
1.1.7.5.5.
1.1.7.5.6.
1.1.7.5.7.
1.1.7.5.8.
1.1.7.6.
1.1.7.6.1.
1.1.7.6.2.
1.1.7.6.3.
Tak
Bez oceny
do określonej
jednostki
organizacyjnej (np.
poradni
kardiologicznej,
okulistycznej itp.)
Możliwość
przydzielenia
odpowiednich
uprawnień dla
określonego typu roli
użytkownika systemu
Możliwość
dowiązania
„zgubionych” obrazów
do badania
Przeglądanie
Tak
Bez oceny
Możliwość
logów
przeglądania
dzienników zdarzeń
systemów PACS i
RIS
Rodzaje uprawnień do narzędzi dostępnych na stacjach roboczych
Dostęp do badań Tak
Bez oceny
Możliwość
i opisów
ograniczenia
wybranym
użytkownikom lub
rolom dostępu do
wybranych badań na
podstawie:
- rodzaju modalności
(CT, CR, MR itp.);
- jednostki zlecającej
badanie;
- daty wykonania
badania;
- statusu badania
(min. nowe, opisane,
zarejestrowane w
systemie RIS, nie
zarejestrowane w
systemie RIS);
- priorytetu badania;
- opisu rodzaju
badania (np.
kręgosłup, klatka
piersiowa AP)
Zapisywanie
Tak
Bez oceny
zmian w
obrazach i
opisach
Naświetlanie
Tak
Bez oceny
(drukowanie)
1.1.7.6.4.
1.1.7.6.5.
1.1.7.6.6.
1.1.7.7.
1.1.8.
1.1.8.1.
obrazów
Nagrywanie płyt
CD dla pacjenta
Przesyłanie
obrazów do
innych urządzeń
Import / eksport
obrazów
Dziedziczenie
uprawnień
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Uprawnienia nadane
danej jednostce
organizacyjnej
przenoszą się na
przynależące do niej
role, następnie
zarówno uprawnienia
jednostki oraz roli
przenoszą się na
konto użytkownika
Bez oceny
Możliwość
wyświetlania w
aplikacji systemu
dystrybucji obrazów
listy wszystkich
poprzednio
wykonanych badań
pacjenta, które
zostały wysłane do
systemu PACS
Uaktualnienia w
obiegu danych:
Pacjent – Opisy –
Badanie; min. zmiana
imienia i nazwiska
pacjenta, rodzaju
badania oraz opisu w
systemie RIS
powoduje
automatycznie
zmianę tych danych i
ich wyświetlenie w
aplikacji systemu
dystrybucji obrazów
Możliwość ustawienia
czasu
automatycznego
wylogowania
użytkownika z modułu
dystrybucji obrazów i
stacji diagnostycznej
w przypadku braku
aktywności oraz
wygaśnięcia
ważności hasła konta
użytkownika
Integracja z systemem RIS w zakresie pozostałych funkcji
Lista badań w
Tak
module
dystrybucji
1.1.8.2.
Synchronizacja
zmian danych
Tak
Bez oceny
1.1.8.3.
Automatyczne
wylogowanie
Tak
Bez oceny
1.1.8.4.
1.1.8.4.1.
Zdarzenia notowane w dziennikach
Nieudana próba
Tak
logowania
Logowanie
Tak
użytkownika
Próba zmiany
Tak
hasła
użytkownika
Nieudana próba
Tak
zmiany statusu
1.1.8.4.2.
1.1.8.4.3.
1.1.8.4.4.
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Uprawnienie do
przesyłania badań do
innych miejsc
docelowych DICOM
1.1.8.4.5.
1.1.8.4.6.
1.1.8.4.7.
1.1.9.
1.1.9.1.
badania
Nieudana próba
Tak
wysłania badania
Nieudana próba
Tak
nagrania płyty
CD
Nieudana próba
Tak
naświetlenia
obrazu
Zasadnicze funkcje modułu dystrybucji obrazów
Wspólne
Tak
pływające
min. 20
licencje
użytkowników
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
1.1.9.2.
Progresywne
wyświetlanie
obrazu na stacji
klienta
Tak
Bez oceny
1.1.9.3.
Kompresja
przesyłanych
obrazów
Tak
Opisać metodę
Bez oceny
1.1.9.4.
Obsługa
stanowiska
dwumonitoroweg
o na stacji klienta
Wyświetlanie
wielu obrazów na
stacji klienta
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
1.1.9.6.
Podstawowa
obróbka obrazu
na stacji klienta
Tak
Bez oceny
1.1.9.7.
Rozszerzona
obróbka obrazu
na stacji klienta
Wskazane
2 pkt.
1.1.9.5.
Dostęp do badań z
każdego
uprawnionego
komputera
pracującego w sieci
przychodni (min. 20
szt. licencji
pływających dla
jednoczesnych
użytkowników)
Szybkie wyświetlenie
obrazu w małej
rozdzielczości i
stopniowe
zwiększanie
rozdzielczości w
miarę przesyłania
kolejnych danych aż
do uzyskania obrazu
w maksymalnej
rozdzielczości
Kompresja
udostępnianych
użytkownikom
obrazów
umożliwiająca ich
szybką transmisję.
Opcjonalna
możliwość wyboru
przez użytkownika
kompresji stratnej lub
bezstratnej i regulacji
stopnia kompresji
Możliwość
wyświetlania
równocześnie co
najmniej 4 obrazów
na jednym ekranie
użytkownika.
Możliwość
przewijania pomiędzy
kolejnymi obrazami w
serii
Podstawowa obróbka
(zaczernienie,
kontrast, obroty,
powiększenia)
każdego obrazu na
ekranie użytkownika
Płynna regulacja
zaczernienia i
kontrastu oraz
możliwość
1.1.9.8.
Odczyt opisu z
RIS
Tak
Bez oceny
1.1.9.9.
Grupowanie
badań
Tak
Bez oceny
1.1.9.10.
Tryb konsultacji
Tak
Bez oceny
1.1.9.11.
Edycja
znaczników
DICOM
Tak
Bez oceny
1.1.9.12.
1.1.9.12.1.
Kryteria wyszukiwania badań w module dystrybucji
Nazwisko
Tak
Bez oceny
pacjenta
Imię pacjenta
Tak
Bez oceny
Data badania
Tak
Bez oceny
Technika
Tak
Bez oceny
badania
Rodzaj badania
Tak
Bez oceny
1.1.9.12.2.
1.1.9.12.3.
1.1.9.12.4.
1.1.9.12.5.
1.1.9.12.7.
1.1.10.
1.1.10.1.
1.1.10.2.
Jednostka
zlecająca
Lokalizacja językowa oprogramowania
System operacyjny
Pełne wsparcie
dla języka
polskiego
Oprogramowanie
Pełne wsparcie
użytkowe
dla języka
Tak
Bez oceny
Wskazane
2 pkt.
Tak
Bez oceny
definiowania
własnych ustawień
poziomu i okna CT
(W/L); możliwość
przeniesienia zmian
wykonanych na
jednym obrazie na
wszystkie obrazy
serii;
możliwość wykonania
podstawowych
pomiarów
Możliwość obejrzenia
na ekranie
użytkownika opisu
wykonanego i
zatwierdzonego w
systemie RIS
Możliwość obejrzenia
jednocześnie na
ekranie użytkownika
co najmniej 2
rodzajów badań tego
samego pacjenta
Możliwość dostępu
do badań spoza
przychodni dla
uprawnionych
użytkowników
Możliwość edycji
znaczników DICOM
obrazu badania przez
uprawnionego
użytkownika:
- kV – parametr
ekspozycji;
- mAs – parametr
ekspozycji;
- SOD – dystans
źródła
promieniowania od
stołu;
- Kod technika – dane
technika
wykonującego
badanie
DICOM modality
Dokładny rodzaj
badania określony na
podstawie słownika –
drzewa badań (w
języku polskim)
Interfejs
oprogramowania
polskiego
1.1.10.3.
Oprogramowanie
użytkowe w
zastosowaniach
międzynarodowych
1.1.11.
1.1.11.1.
Integracja z posiadanym systemem HIS
Integracja z KS SOMED (prod.
KAMSOFT)
1.1.12.
1.1.12.1.
Zdalne administrowanie i konserwacja systemu
Zapewnienie bezpiecznego, zdalnego
Tak
dostępu do systemu dla uprawnionych
Opisać
administratorów
1.1.13.
1.1.13.1
Deklaracje zgodności
Certyfikaty medyczne dla serwera PACS
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Wymagane
Bez oceny
Oferent załącza kopie
Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. oraz
dokumentów.
dyrektywą Parlamentu Europejskiego
2007/47/WE z dnia 5 września 2007 r.
produkt musi być zarejestrowany w
Polsce jako wyrób medyczny i/lub
posiadać certyfikat klasy IIa, właściwy
dla urządzeń lub oprogramowania
medycznego używanego w procesie
bezpośredniego diagnozowania lub/i
monitorowania życiowych procesów
fizjologicznych.
Certyfikaty medyczne dla oprogramowania klienta PACS (lekarskiej stacji diagnostycznej)
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Wymagane
Bez oceny
Oferent załącza kopie
Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. oraz
dokumentów.
dyrektywą Parlamentu Europejskiego
2007/47/WE z dnia 5 września 2007 r.
produkt musi być zarejestrowany w
Polsce jako wyrób medyczny i/lub
posiadać certyfikat klasy IIa, właściwy
dla urządzeń lub oprogramowania
medycznego używanego w procesie
1.1.13.2
Wsparcie dla
języka
angielskiego,
niemieckiego i
francuskiego
medycznego w
całości w języku
polskim (wraz z
pomocą
kontekstową), w tym
rozróżnianie polskich
znaków
diakrytycznych przy
szukaniu pacjentów,
sortowanie z ich
uwzględnieniem itp.
Języki obce będą
wykorzystywane
podczas prac
naukowych i
konsultacji badań z
ośrodkami
zagranicznymi
Wskazane
1 pkt.
Tak
Bez oceny
Integracja z KS
SOMED,
umożliwiająca
otwieranie obrazu
badania w systemie
KS SOMED wraz z
zestawem
następujących
narzędzi:
- poziom
okna/kontrastu
- powiększenie / lupa
- zmiana rozkładu
okna (np. 3x3, 1x2)
- podgląd miniaturek
dostępnych serii
badania
Bez oceny
Urządzenie
umożliwiające zdalny
nadzór i administrację
systemem PACS i
oferowanymi stacjami
roboczymi (router).
1.1.13.3
bezpośredniego diagnozowania lub/i
monitorowania życiowych procesów
fizjologicznych.
Certyfikaty zgodności ze standardem DICOM
Deklaracja potwierdzająca zgodność ze Wymagane
szczegółowymi wymogami standardu
DICOM 3.0, zarówno dla serwera PACS
jak i oprogramowania klienckiego.
Bez oceny
Oferent załącza kopie
dokumentów.
2. Urządzenia peryferyjne
Specyfikacja sprzętowa dla lekarskiej stacji diagnostycznej, która ma być zakupiona wraz z serwerem
PACS, stacji technika, czytnika CR, kaset do naświetlania oraz replikatora CD.
Lp.
Funkcjonalność
1
2.
2.1.
2.1.1.
2
3
7
Opisywanie badań – maks. 60 punktów
Lekarska stacja diagnostyczna wraz z oprogramowaniem i kalibratorem (1 szt.)
Producent
Podać
Bez oceny
Oferent podaje
producenta
Nazwa i typ
Podać
Bez oceny
Oferent podaje
nazwę i typ
Podstawowe parametry urządzenia
Procesor
Min. 2
Bez oceny
Podać typ i wersję
rdzeniowy
procesora oraz
Min. 2,3
częstotliwość
GHz
taktowania rdzeni
Pamięć RAM
≥ 4 GB
Bez oceny
Pamięć masowa
≥ 300 GB
Bez oceny
Podać wielkość i
SATA lub
rodzaj
SAS
zastosowanego
dysku / dysków
lokalnych
Nagrywarka
Tak
Bez oceny
CD/DVD (+/- DL)
Interfejs sieciowy Ethernet
Bez oceny
100/1000
Mb/s
Klawiatura, mysz Tak
Bez oceny
optyczna
(przewodowe)
System
Podać
Bez oceny
operacyjny
Konfiguracja monitorów
Liczba monitorów 2
Bez oceny
diagnostycznych
Liczba monitorów 1
Bez oceny
dialogowych
Sprzętowe
Tak
Bez oceny
Sprzętowe
tablice konwersji
wspomaganie
DICOM dla
konwersji skali
monitorów
szarości (lub
diagnostycznych
koloru) między
zapisaną w obrazie
a wyświetlaną,
wspomagane przez
tablice konwersji
(look-up tables),
wbudowane w
kartę graficzną lub/i
monitory
Parametry monitorów diagnostycznych
Technologia LCD Tak
Bez oceny
Czarno – białe
monitory LCD,
dostosowane do
DICOM, muszą
posiadać certyfikat
medyczny
Orientacja
Tak
Bez oceny
Monitory medyczne
pionowa
(z certyfikatem)
pracujące w
orientacji pionowej
Rozdzielczość
≥ 2 Mpx
Bez oceny
2.1.2.
2.1.3.
2.1.3.1.
2.1.3.2.
2.1.3.3.
2.1.3.4.
2.1.3.5.
2.1.3.6.
2.1.3.7.
2.1.4.
2.1.4.1.
2.1.4.2.
2.1.4.3.
2.1.4.3.
2.1.4.3.1.
2.1.4.3.2.
2.1.4.3.3.
Parametry
Wartość
graniczna
4
Ocena
punktowa
6
Uwagi
≥ 900 cd/m2
≥ 700 : 1
≥ 21,3’’
(540 mm)
≥ 60 Hz
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Gniazdo
przyłączeniowe
DVI
Bez oceny
Oprogramowanie
do kalibracji
Czujnik do
kalibracji
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Panel
zabezpieczający
Tak
Bez oceny
2.1.4.3.4.
2.1.4.3.5.
2.1.4.3.6.
Luminancja
Kontrast
Przekątna
2.1.4.3.7.
Odświeżanie
2.1.4.3.8.
2.1.4.3.9.
2.1.4.3.10.
2.1.4.3.11.
2.1.4.4.
2.1.4.4.1.
2.1.4.4.2.
2.1.4.4.3.
2.1.4.5.
2.1.4.5.1.
Parametry karty graficznej dla monitorów diagnostycznych
Magistrala PCITak
ex
2 gniazda DVI
Tak
Producent ten
sam, co
monitorów
Parametry monitora dialogowego
Technologia
Bez oceny
Bez oceny
Wskazane
2 pkt.
LCD
kolorowy (4 :
3)
Bez oceny
Orientacja
pozioma
Tak
Bez oceny
2.1.4.5.3.
2.1.4.5.4.
2.1.4.5.5.
2.1.4.5.6.
2.1.4.5.7.
Rozdzielczość
Luminancja
Kontrast
Przekątna
Odświeżanie
1280 × 1024
≥ 250 cd/m2
≥ 450:1
≥ 17’’
≥ 60 Hz
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
2.1.4.5.8.
Kąty widzenia
≥ 120 stopni
Bez oceny
Gniazdo
VGA (DIN 9przyłączeniowe
pin) lub DVI
Parametry karty graficznej dla monitora dialogowego
Magistrala AGP
Tak
lub PCI / PCI-ex
Bez oceny
2.1.4.6.
2.1.4.6.1.
2.1.4.6.2.
2.1.4.6.3.
1 gniazdo VGA
lub DVI
Rozdzielczość
Wbudowany lub
zewnętrzny czujnik
dostarczony wraz z
monitorem
Przedni panel
zabezpieczający
powierzchnię
ekranu LCD
Bez oceny
2.1.4.5.2.
2.1.4.5.9.
Częstotliwość
odświeżania ramki
Cyfrowe wejście
sygnału video
wysokiej
rozdzielczości
Bez oceny
Tak
Bez oceny
1280 × 1024
Bez oceny
Rozwiązanie typu
„dual head”
Monitory i karta
graficzna tego
samego
producenta
Kolorowy monitor
LCD, dostosowany
do wyświetlania
danych
demograficznych
pacjenta oraz
opisów badań w
systemie RIS, jak
również kolorowych
obrazów i
sekwencji obrazów
USG
Monitor
standardowy (4 : 3)
pracujący w
orientacji poziomej
Częstotliwość
odświeżania V
Kąty widzenia w
pionie i w poziomie
Może być
wykorzystany układ
graficzny
zintegrowany na
płycie głównej (jeśli
taki jest)
32-bitowy tryb
kolorowy z
rozdzielczością
1280 × 1024
2.1.5.
2.1.5.1.
Funkcje oprogramowania użytkowego stacji diagnostycznej (lekarskiej)
Baza danych
Klient – serwer
Wskazane
4 pkt.
2.1.5.2.
2.1.5.2.1.
2.1.5.2.2.
Wyszukiwanie obrazów
2.1.5.2.3.
2.1.5.2.4.
2.1.5.2.5.
2.1.5.3.
2.1.5.3.1.
2.1.5.3.2.
2.1.5.3.3.
2.1.5.3.4.
Wyświetlanie obrazów
2.1.5.3.5.
2.1.5.3.6.
2.1.5.3.7.
2.1.5.3.8.
2.1.5.4.
Kryteria:
Nr ID badania
Tak
Nazwisko
Tak
pacjenta
Rodzaj badania
Tak
Data wykonania
Tak
Inne
Opisać
Techniki diagnostyczne:
CR
Tak
DR
Tak
USG
Tak
USG kolorowe
Tak
CT
MR
Inne
Znaczniki
DICOM
Tryby wyświetlania
obrazów
Tak
Tak
Podać
Tak
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Możliwość
wyświetlania
kolorowych
obrazów USG na
trzecim, kolorowym
monitorze stacji
Możliwość
wyświetlenia
znaczników DICOM
oraz ich wartości
dla danego obrazu
Wykorzystanie monitorów:
Pojedynczy
monitor
Tak
Bez oceny
2.1.5.4.2.
Dwa monitory
Tak
Bez oceny
2.1.5.4.3.
Wszystkie
monitory
Tak
Bez oceny
Sortowanie obrazów
Nazwisko lub imię i
nazwisko
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
2.1.5.4.1.
2.1.5.5.
2.1.5.5.1.
Możliwość nie
utrzymywania
przez stację
diagnostyczną
własnej bazy
danych badań oraz
cache'u DICOM, w
zamian korzystanie
bezpośrednio z
bazy danych
serwera PACS
Według znaczników DICOM:
Nr obrazu
Tak
Bez oceny
Na każdym
monitorze
wyświetlane są
różne badania, w
różnym układzie
obrazów
Na dwóch
monitorach
wyświetlane jest to
samo badanie;
jeżeli dostępnych
jest więcej
monitorów,
powinny być na
nich wyświetlane
kolejne obrazy z
badania
Na wszystkich
dostępnych
monitorach
wyświetlanie jest to
samo badanie
2.1.5.5.2.
2.1.5.5.3.
2.1.5.6.
2.1.5.6.1.
2.1.5.6.2.
2.1.5.7.
2.1.5.7.1.
Czas akwizycji
Pozycja warstwy
Tak
Tak
Bez oceny
Bez oceny
Obrazy istotne
Tak
Bez oceny
Przeglądanie wg
hierarchii
Wskazane
2 pkt.
Tak
Bez oceny
Hierarchizacja obrazów
Przeglądanie sekwencji / serii obrazów
Zmiana
kolejności
2.1.5.7.2.
Wyświetlanie
topogramu
Wskazane
2 pkt.
2.1.5.7.3.
Wybór zakresu
Tak
Bez oceny
2.1.5.7.4.
Tryb animacji
Tak
Bez oceny
2.1.5.7.5.
Prędkość
animacji
Tak
Bez oceny
2.1.5.7.6.
Kierunek
animacji
Tak
Bez oceny
2.1.5.7.7.
Zapętlenie
animacji
Tak
Bez oceny
2.1.5.7.8.
Scalanie serii
obrazów
Tak
Bez oceny
2.1.5.7.9.
Automatyczne
Wskazane
2 pkt.
Możliwość
zaznaczenia
wybranego obrazu
w badaniu jako
„istotny”
Przełączanie trybu
przeglądania
obrazów w badaniu
między minimum
dwoma sposobami:
- obraz po obrazie;
- tylko pomiędzy
zaznaczonymi
„istotnymi”
obrazami (patrz
poprzedni punkt)
Możliwość zmiany
kolejności obrazów
w serii badania
wraz z możliwością
trwałego jej
zapisania
Możliwość
„unieruchomienia”
topogramu badania
CT lub MR w
trakcie
przeglądania serii
Możliwość
ograniczenia liczby
przeglądanych
obrazów poprzez
wskazanie
pierwszego i
ostatniego obrazu z
sekwencji
Dynamiczne
przeglądanie
sekwencji obraz po
obrazie w na
zasadzie „pseudokina”
Możliwość
regulowania
prędkości
prezentacji w trybie
„pseudo-kina”
Możliwość
wybrania kierunku
prezentacji w trybie
„pseudo-kina”
Możliwość
powtarzania
prezentacji w trybie
„pseudo-kina” w
pętli
Możliwość
ręcznego scalania
dowolnej liczby
dostępnych serii w
jedną serię
Automatyczne
łączenie dwóch lub
więcej serii z
badania na
podstawie
unikatowej
referencji ramki
obrazu: znacznik
DICOM
(0020,0052)
scalanie serii
obrazów
2.1.5.8.
2.1.5.8.1.
Integracja z RIS
Aplikacja RIS
współpracuje z
przeglądarką
DICOM
Tak
Bez oceny
2.1.5.8.2.
Synchronizacja
RIS – DICOM
Tak
Bez oceny
2.1.5.8.3.
Synchronizacja
DICOM – RIS
Wskazane
2 pkt.
2.1.5.8.4.
Synchronizacja
zmian danych
Wskazane
2 pkt.
2.1.5.8.5.
Dostęp do listy
badań
archiwalnych
pacjenta
Tak
Bez oceny
2.1.5.8.6.
Uwzględnienie
hierarchizacji
Wskazane
2 pkt.
Aplikacja RIS
uruchomiona
jednocześnie z
przeglądarką
obrazów DICOM
(opisywanie badań
na tym samym
komputerze, co
przeglądanie
obrazów)
Automatyczne
otwieranie obrazów
z badania
wybranego w RIS
przez przeglądarkę
DICOM
Automatyczne
wyszukiwanie w
RIS badania
otwartego w
przeglądarce
DICOM
Zmiana imienia lub
nazwiska pacjenta,
rodzaju badania
oraz opisu w
systemie RIS
powoduje
automatycznie
zmianę tych
danych i ich
wyświetlenie w
aplikacji stacji
diagnostycznej
Możliwość
wyświetlenia w
aplikacji stacji
diagnostycznej listy
wszystkich
poprzednio
wykonanych badań
danego pacjenta,
które zostały
wysłane do
systemu PACS
Obrazy
zaznaczone w
badaniu jako
„istotne" są
widziane jako
miniatury przy
opisie badania w
aplikacji stacji
diagnostycznej;
kliknięcie na
miniaturę pozwala
wyświetla obraz na
2.1.5.8.8.
2.1.5.9.
2.1.5.9.1.
Tworzenie
zestawów badań
Tak
Bez oceny
Przetwarzanie obrazów na stacji diagnostycznej
Jaskrawość
Tak
Bez oceny
2.1.5.9.2.
Kontrast
Tak
Bez oceny
2.1.5.9.3.
Krzywa gamma
Tak
Bez oceny
2.1.5.9.4.
Okno CT
Tak
Bez oceny
2.1.5.9.5.
Automatyczna
regulacja
Tak
Bez oceny
2.1.5.9.6.
Wyostrzanie
krawędzi
Wskazane
2 pkt.
2.1.5.9.7.
Negatyw /
pozytyw
Tak
Bez oceny
2.1.5.9.8.
Kolimator
prostokątny
Tak
Bez oceny
2.1.5.9.9.
Kolimator
irysowy
Wskazane
2 pkt.
2.1.5.9.10.
Kolimator
wielokątny
Wskazane
2 pkt.
2.1.5.9.11.
Blendowanie
automatyczne
Wskazane
2 pkt.
2.1.5.9.12.
Odwracanie
stron
Tak
Bez oceny
2.1.5.9.13.
Obracanie
skokowe
Tak
Bez oceny
2.1.5.9.14.
Wskazane
2 pkt.
2.1.5.9.15.
Obracanie
płynne
Powiększenie
Tak
Bez oceny
2.1.5.9.16.
Dopasowanie
Tak
Bez oceny
monitorze
diagnostycznym
Możliwość scalania
różnych badań tego
samego pacjenta w
zestawy (analogia
„paczek” w
badaniach
laboratoryjnych)
Regulacja
jaskrawości obrazu
Regulacja
kontrastu
Regulacja korekcji
gamma
Możliwość zmiany
okna rekonstrukcji
obrazów CT
Automatyczne
dostosowywanie
wartości jasności
i kontrastu dla
całego obrazu na
podstawie
wskazanego przez
użytkownika
obszaru
zainteresowania
Automatyczna
detekcja i
wyostrzanie
krawędzi na
obrazie
Odwracanie
charakterystyki
kontrast /
jaskrawość
Blendowanie
obrazu za pomocą
„przesłony”
prostokątnej
Blendowanie
obrazu za pomocą
„przesłony” kołowej
(„Iris”)
Blendowanie
obrazu za pomocą
„przesłony”
wielokątnej
Automatyczne
blendowanie
nienaświetlonych
fragmentów obrazu
Odwracanie stron:
prawa – lewa, góra
– dół
Obracanie obrazu o
90 i 180 stopni w
lewo i w prawo
Obracanie obrazu o
dowolny kąt
Płynne
powiększanie
całości obrazu
Dopasowanie
2.1.5.9.17.
Ruchoma lupa
Tak
Bez oceny
2.1.5.9.18.
Replikacja
punktów
Tak
Bez oceny
2.1.5.9.19.
Interpolacja
punktów
Tak
Bez oceny
2.1.5.9.20.
Zasięg
przekształceń
Wskazane
2 pkt.
2.1.5.9.21.
Cofnięcie
ostatniej zmiany
Tak
Bez oceny
2.1.5.9.22.
Zapisanie zmian
Tak
Bez oceny
2.1.5.9.23.
Cofnięcie do
ostatnio
zapisanej wersji
Tak
Bez oceny
2.1.5.9.24.
Ukrywanie
danych pacjenta
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
2.1.5.10.
2.1.5.10.1.
Pomiary na stacji diagnostycznej
Odległości
2.1.5.10.2.
Stosunek
długości
Wskazane
2 pkt.
2.1.5.10.3.
Kąty
Tak
Bez oceny
2.1.5.10.4.
Skolioza
Wskazane
2 pkt.
2.1.5.10.5.
Różnica długości
nóg
Wskazane
2 pkt.
2.1.5.10.6.
Histogram
obrazu
Tak
Bez oceny
powiększenia
obrazu do
szerokości
monitora lub całego
obszaru monitora
Funkcja ruchomej
„lupy” na
fragmencie obrazu
Powiększanie
metodą replikacji
punktów obrazu
Powiększanie
metodą interpolacji
punktów obrazu
Możliwość
wybrania zasięgu
działania narzędzi
modyfikujących
postać obrazu:
jasności/kontrastu,
obrotów,
powiększeń, oraz
inwersji obrazu.
Minimalny zakres:
- wybrany obraz
- wybrana seria
badania
- całe badanie
Wycofanie ostatniej
wykonanej
modyfikacji obrazu
Zapisywanie
wybranych zmian
obrazów
wprowadzonych
przez użytkownika
Możliwość powrotu
do poprzedniej,
ostatnio
zachowanej postaci
obrazu
Możliwość
szybkiego ukrycia
oraz ponownego
wyświetlenia
danych
demograficznych
pacjenta
Pomiary odległości
między parami
punktów
Wyznaczanie
stosunku długości
dwóch odcinków
Pomiary kątów
między parami
odcinków
Ocena skrzywienia
kręgosłupa
Automatyczna
ocena różnicy
długości nóg
Wyliczanie
histogramu dla
całego obrazu
2.1.5.10.7.
Histogram w ROI
Tak
Bez oceny
2.1.5.10.8.
Kalibracja
geometryczna
Tak
Bez oceny
2.1.5.11.
2.1.5.11.1.
2.1.5.11.2.
2.1.5.11.3.
2.1.5.11.4.
2.1.5.11.5.
2.1.5.11.6.
2.1.5.11.7.
2.1.5.11.8.
Nanoszenie i usuwanie adnotacji na stacji diagnostycznej
Tekst dowolny
Tak
Tekst
Tak
predefiniowany
Strzałki
Tak
Linie
Tak
Prostokąty
Tak
Wielokąty
Tak
Okręgi
Tak
Edycja adnotacji
Tak
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
2.1.5.11.9.
Ukrywanie
adnotacji
Tak
Bez oceny
2.1.5.11.10.
Usuwanie
adnotacji
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Wskazane
2 pkt.
2.1.5.12.
2.1.5.12.1.
2.1.5.12.2.
Współpraca z innymi urządzeniami DICOM
Naświetlarka
DICOM Print
Drukowanie
DICOM na
papierze
Wyliczanie
histogramu w
wybranym rejonie
zainteresowania
Kalibracja liniowa i
kołowa,
pozwalająca na
wykonywanie
pomiarów w
wielkościach
rzeczywistych
Możliwość edycji i
przesuwania
wszystkich
naniesionych
adnotacji
Szybkie ukrywanie i
przywracanie
wszystkich
naniesionych
adnotacji
Szybkie usuwanie
wszystkich
naniesionych
adnotacji
Komponowanie
obrazów (kilku na
jednym filmie – co
najmniej 1, 2, 3, 4)
oraz naświetlanie
na naświetlarce
DICOM Print
Drukowanie
obrazów badania
na papierze w
następujących
trybach i z
uwzględnieniem
następujących
funkcji:
- tryb drukowania
obrazów badania
na białym tle w
ramach
oszczędności
czarnego koloru;
- drukowanie
atrybutów badania,
minimum imienia i
nazwiska pacjenta,
daty badania, daty
urodzenia pacjenta;
- dodanie
dowolnego tekstu
do drukowanego
obrazu;
2.1.5.12.3.
2.1.5.12.4.
2.1.5.12.5.
2.1.5.13.
2.1.5.13.1.
2.1.5.13.2.
2.1.6.
2.1.6.1.
2.1.6.2.
2.1.6.3.
- podgląd wydruku;
- tworzenie
szablonów rozkładu
wydruku z
zakresem od 1x1
do 12x12 i 20x20
obiektów na
wydruk, obiektem
może być obraz,
dowolny element
tekstowy lub
atrybut badania
Nagrywarka CD
Tak
Bez oceny
Sterowanie
nagrywaniem płyt
CD dla pacjentów
na nagrywarce
wbudowanej w
stację lekarską
(płyta musi
zawierać co
najmniej komplet
obrazów z badania
w formacie DICOM
i przeglądarkę)
Replikator CD
Wskazane
3 pkt.
Sterowanie
nagrywaniem płyt
CD dla pacjentów
na zewnętrznym
replika torze
Serwer PACS
Tak
Bez oceny
Korzystanie z
obrazów
zgromadzonych na
serwerze PACS
Import obrazów z formatów innych niż DICOM (obrazy dołączane do nowej lub ostatniej serii)
24-bitowy BMP
Wskazane
2 pkt.
Możliwość
dołączenia do
badania obrazu
zaimportowanego z
24 bitowego
formatu True Color
BMP
Kolorowy lub
Wskazane
2 pkt.
Możliwość
monochromatycz
dołączenia do
ny JPEG
badania obrazu
zaimportowanego z
formatu JPEG
Bezpieczeństwo i niezawodność
Zasilacz
Tak
Bez oceny
Zasilacz UPS
awaryjny (UPS)
dopasowany do
poboru mocy stacji,
zapewniający
bezpieczne
zamknięcie
programów i
systemu po 15
minutach braku
zasilania z sieci
230 V / 60 Hz
Autentykacja i
Logowanie na
Tak
Bez oceny
Dostęp do stacji
autoryzacja systemowa
poziomie
tylko po uprzednim
systemu
zalogowaniu się
operacyjnego
przez użytkownika
do systemu
operacyjnego
Autentykacja i
Logowanie na
Tak
Bez oceny
Dostęp do
autoryzacja w aplikacji
poziomie
oprogramowania
oprogramowania
użytkowego tylko
użytkowego
Pływające
licencje, zobacz
sekcję 4.
2.1.6.4.
Licencjonowanie
2.1.7.
2.1.7.1.
Lokalizacja językowa oprogramowania
System operacyjny
Pełne wsparcie
dla języka
polskiego
Oprogramowanie
Pełne wsparcie
użytkowe
dla języka
polskiego
2.1.7.2.
2.1.8.
2.2
2.2.1
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.4.1.
Tak
Bez oceny
Wskazane
5 pkt.
Wskazane
10 pkt.
po uprzednim
zalogowaniu się
przez użytkownika
do programu
W przypadku awarii
sprzętu
komputerowego, na
którym pracuje
oprogramowanie
stacji
diagnostycznej,
architektura
systemu pozwala
na uruchomienie
aplikacji stacji
diagnostycznej
użytkownika wraz z
jej ustawieniami na
innym komputerze,
bez interwencji
serwisowej –
aplikacja stacji
diagnostycznej i jej
ustawienia są
oparte na koncepcji
licencji pływających
Interfejs
oprogramowania
medycznego w
całości w języku
polskim (wraz z
pomocą
kontekstową), w
tym rozróżnianie
polskich znaków
diakrytycznych przy
szukaniu
pacjentów,
sortowanie z ich
uwzględnieniem itp.
Deklaracje zgodności
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Wymagane
Bez oceny
Oferent załącza
Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. oraz
kopie dokumentów
dyrektywą Parlamentu Europejskiego
2007/47/WE z dnia 5 września 2007 r.
produkt musi być zarejestrowany w Polsce
jako wyrób medyczny i/lub posiadać
certyfikat klasy IIa, właściwy dla urządzeń
lub oprogramowania medycznego
używanego w procesie bezpośredniego
diagnozowania lub/i monitorowania
życiowych procesów fizjologicznych.
Akwizycja cyfrowych obrazów diagnostycznych (pośrednia radiografia cyfrowa – CR) –
maks. 40 pkt.
Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych (1 szt.)
Producent
Podać
Bez oceny
Oferent podaje
producenta
Nazwa i typ
Podać
Bez oceny
Oferent podaje
nazwę i typ
Akwizycja obrazów
Skala szarości
≥ 14 bitów /
Bez oceny
piksel
2.2.4.2.
Obsługa płyt
obrazowych
Formaty:
2.2.4.2.1.
2.2.4.2.2.
2.2.4.2.3.
2.2.4.2.4.
2.2.4.2.5.
15 × 30 cm
18 × 24 cm
24 × 30 cm
35 × 43 cm
Inne
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Podać
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
2.2.4.2.6.
Automatyczne
rozpoznawanie
kasety
Tak
Bez oceny
≥ 10
pikseli/mm
≥ 10
pikseli/mm
≥ 10
pikseli/mm
≥ 10
pikseli/mm
Podać
Bez oceny
≥ 14 bitów /
piksel
DICOM 3.0
Ethernet
10/100 Mb/s
Bez oceny
10/100/1000
Mb/s
≥ 60
płyt/godz.
2 pkt.
230 V / 50
Hz
± 10 %
Bez oceny
Podać
Bez oceny
Podać
Bez oceny
Podać
Podać
Bez oceny
Bez oceny
2.2.4.3.
Rozdzielczość
skanowania
Formaty:
2.2.4.3.1.
15 × 30 cm
2.2.4.3.2.
18 × 24 cm
2.2.4.3.3.
24 × 30 cm
2.2.4.3.4.
35 × 43 cm
2.2.4.3.5.
Inne
2.2.5.
2.2.5.1.
Skala szarości
2.2.5.3.2.
Protokół
Interfejs sieciowy
Minimalna
przepustowość
Zwiększona
przepustowość
35 × 43 cm
10 pikseli/mm
2.2.6.
Przepustowość dla
najbardziej typowego
formatu i rozdzielczości
2.2.7.
2.2.7.1.
Warunki zasilania (sieć jednofazowa)
Napięcie
2.2.7.2.
Tolerancja
napięcia
Maks. pobór
mocy
Inne parametry instalacyjne
Powierzchnia
zabudowy
2.2.8.
2.2.8.1.
2.2.8.2.
2.2.8.3.
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Oferent podaje
rozdzielczości dla
wszystkich
obsługiwanych
rodzajów i
formatów płyt
obrazowych
Transmisja obrazów
2.2.5.2.
2.2.5.3.
2.2.5.3.1.
2.2.7.3.
Oferent podaje
wszystkie
obsługiwane przez
urządzenie rodzaje
i formaty płyt
obrazowych
Obróbka wszelkich
formatów kaset
wykonywana
całkowicie
automatycznie
przez skaner, bez
potrzeby ręcznego
przekładania przez
obsługę
Masa
Temperatura
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Oferent podaje
faktyczną
przepustowość dla
wskazanego
formatu i
rozdzielczości
Bez oceny
Podać wymiary i
powierzchnię zajętą
przez urządzenie
Podać
pracy
2.2.8.4.
Wilgotność
powietrza
Podać
Bez oceny
2.2.8.5.
Głośność standby
Głośność maks.
Podać
Bez oceny
Podać
Bez oceny
2.2.8.6.
2.2.9.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.4.1.
2.3.4.2.
2.3.4.3.
2.3.5.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.3.1.
2.4.3.2.
2.4.3.3.
dopuszczalny
zakres
Podać
dopuszczalny
zakres
Podać wartość w
dB (A)
Podać wartość w
dB (A)
Deklaracje zgodności
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Wymagane
Bez oceny
Oferent załącza
Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. oraz
kopie dokumentów
dyrektywą Parlamentu Europejskiego
2007/47/WE z dnia 5 września 2007 r.
produkt musi być zarejestrowany w Polsce
jako wyrób medyczny i/lub posiadać
certyfikat klasy IIa, właściwy dla urządzeń
lub oprogramowania medycznego
używanego w procesie bezpośredniego
diagnozowania lub/i monitorowania
życiowych procesów fizjologicznych.
Kasety do pośredniej radiografii cyfrowej z płytami obrazowymi (1 komplet)
Producent
Podać
Bez oceny
Oferent podaje
producenta
Nazwa i typ
Podać
Bez oceny
Oferent podaje
nazwę i typ
Gwarantowana trwałość Cykle akwizycji
≥ 10.000
Bez oceny
Pełne cykle zapisu
/ odczytu /
kasowania
Rozdzielczość
Formaty:
Bez oceny
geometryczna
18 × 24 cm (2
≤ 100 µm
Bez oceny
W zamówieniu 2
szt.)
szt.
24 × 30 cm (2
≤ 100 µm
Bez oceny
W zamówieniu 2
szt.)
szt.
35 × 43 cm (4
≤ 100 µm
Bez oceny
W zamówieniu 4
szt.)
szt.
Deklaracje zgodności
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Wymagane
Bez oceny
Oferent załącza
Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. oraz
kopie dokumentów
dyrektywą Parlamentu Europejskiego
2007/47/WE z dnia 5 września 2007 r.
produkt musi być zarejestrowany w Polsce
jako wyrób medyczny i/lub posiadać
certyfikat klasy IIa, właściwy dla urządzeń
lub oprogramowania medycznego
używanego w procesie bezpośredniego
diagnozowania lub/i monitorowania
życiowych procesów fizjologicznych.
Stacja robocza (stanowisko pracy, konsola) technika - 1 szt.
Producent
Podać
Bez oceny
Oferent podaje
producenta
Nazwa i typ
Podać
Bez oceny
Oferent podaje
nazwę i typ
Podstawowe charakterystyki stacji roboczej technika
Nie zintegrowana Tak
Bez oceny
Stacja technika nie
z czytnikiem
jest wbudowana w
czytnik CR
(oddzielne
urządzenie)
Interfejs
Ethernet
Bez oceny
komunikacyjny
10/100/1000
Mb/s
Mysz i klawiatura Tak
Bez oceny
Obsługa
oprogramowania
jest możliwa za
2.4.3.4.
Monitor dotykowy
Tak
Bez oceny
2.4.3.5.
Rodzaj monitora
Bez oceny
2.4.3.5.1.
Minimalny format
ekranu monitora
Powiększony
format ekranu
monitora
Rozdzielczość
Tryb
wyświetlania
Luminancja
Kontrast
Kąt widzenia
LCD
kolorowy
19’’ (4 : 3)
≥ 19’’ (4 : 3)
4 pkt.
1280 × 1024
Kolor, 32bitowy
≥ 230 cd/m2
700 : 1
≥ 175 stopni
Bez oceny
Bez oceny
Podać
Bez oceny
2.4.3.5.2.
2.4.3.6.
2.4.3.7.
2.4.3.8.
2.4.3.9.
2.4.3.10.
2.4.3.11.
2.4.4.
2.4.4.1.
2.4.4.1.1.
2.4.4.1.2.
2.4.4.1.3.
2.4.4.1.4.
2.4.4.1.5.
2.4.4.2.
2.4.4.2.1.
2.4.4.2.2.
2.4.4.2.3.
System
operacyjny
Funkcje oprogramowania użytkowego stacji technika
Wyszukiwanie obrazów
Kryteria:
Nr ID badania
Tak
Nazwisko
Tak
pacjenta
Rodzaj badania
Tak
Data wykonania
Tak
Inne
Opisać
Statusy obrazów
Rozróżniane:
Kaseta
Tak
zidentyfikowana
Obraz wczytany
Tak
(badanie otwarte)
Obraz
Wskazane
naświetlony
2.4.4.2.3.
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Nazwisko lub imię i
nazwisko
Bez oceny
Bez oceny
2 pkt.
Wskazane
2 pkt.
Dane pacjenta
Tak
Opisać
Bez oceny
2.4.4.3.2.
Technika
badania (DICOM
modality,
domyślnie CR)
Tak
Opisać
Bez oceny
2.4.4.3.3.
Rodzaj badania
(dokładniej, wg
drzewa badań)
Wskazane
Listy robocze
Tak
2.4.4.4.
2.4.4.4.1.
W pionie i w
poziomie
Typ i wersja
systemu
operacyjnego
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Obraz
zarchiwizowany
2.4.4.3.
2.4.4.3.1.
pomocą myszy i
klawiatury
Obsługa
oprogramowania
jest możliwa za
pomocą ekranu
dotykowego
Obraz wczytany
przez skaner
Obraz
„wydrukowany” na
naświetlarce
DICOM
Obraz zapisany w
archiwum systemu
PACS
Spójność danych
Łączenie danych
demograficznych
pacjenta z
obrazami CR, jeśli
nie przypisano
wcześniej
Określenie DICOM
modality badania
dla obrazu / serii
obrazów CR, jeśli
nie przypisano
wcześniej
Określenie rodzaju
badania na
podstawie słownika
(drzewa badań w
języku polskim) dla
obrazu / serii
obrazów CR
Współpraca z RIS i PACS
Bez oceny
Możliwość
Opisać
2.4.4.4.2.
Dane pacjenta
Tak
Bez oceny
2.4.4.4.3.
Rodzaj badania
(dokładniej, wg
drzewa badań)
Wskazane
Opisać
4 pkt.
Tak
Bez oceny
2.4.4.5.
2.4.4.5.1.
Przetwarzanie obrazów na stacji technika
Jaskrawość
2.4.4.5.2.
Kontrast
Tak
Bez oceny
2.4.4.5.3.
Negatyw /
pozytyw
Tak
Bez oceny
2.4.4.5.4.
Kolimator
prostokątny
Tak
Bez oceny
2.4.4.5.5.
Kolimator
irysowy
Wskazane
2 pkt.
2.4.4.5.6.
Kolimator
wielokątny
Tak
Bez oceny
2.4.4.5.7.
Blendowanie
automatyczne
Tak
Bez oceny
2.4.4.5.8.
Odwracanie
stron
Tak
Bez oceny
2.4.4.5.9.
Optymalizacja
automatyczna
Tak
Opisać
Bez oceny
2.4.4.5.10.
Usuwanie obrazu
kratki stałej
Tak
Bez oceny
2.4.4.5.11.
Marker pozycji
Tak
Bez oceny
pobierania list
roboczych DICOM
z systemu PACS /
RIS
Możliwość
pobierania danych
demograficznych
pacjenta z systemu
PACS / RIS (wraz z
listą roboczą)
Możliwość
wczytania z RIS
rodzaju badania na
podstawie słownika
(drzewa badań w
języku polskim) dla
obrazu / serii
obrazów CR
Regulacja
jaskrawości obrazu
Regulacja
kontrastu
Odwracanie
charakterystyki
kontrast /
jaskrawość
Blendowanie
obrazu za pomocą
„przesłony”
prostokątnej
Blendowanie
obrazu za pomocą
„przesłony” kołowej
(„Iris”)
Blendowanie
obrazu za pomocą
„przesłony”
wielokątnej
Automatyczne
blendowanie
nienaświetlonych
fragmentów obrazu
Odwracanie stron:
prawa – lewa, góra
– dół
Oprogramowanie
wykorzystujące
wieloskalarną,
automatyczną
obróbkę obrazu
(przykładowe
nazwy handlowe u
producentów: Fuji
– MFP, Kodak –
EPV, Konica – HP,
Agfa – Musica)
Filtr umożliwiający
usuwanie obrazu
kratki stałej
Marker
umożliwiający
ustalenie pozycji
oryginalnego
obrazu (np. po
obrocie lub inwersji
2.4.4.5.12.
Powiększenie
Tak
Bez oceny
2.4.4.5.13.
Lupa
Wskazane
2 pkt.
Odległości
Tak
Bez oceny
2.4.4.6.2.
Kąty
Tak
Bez oceny
2.4.4.6.3.
Skolioza
Wskazane
2 pkt.
2.4.4.6.4.
Różnica długości
nóg
Wskazane
2 pkt.
2.4.4.6.5.
Histogram
obrazu
Tak
Bez oceny
2.4.4.6.6.
Histogram w ROI
Tak
Bez oceny
2.4.4.6.7.
Kalibracja
geometryczna
Tak
Bez oceny
Tak
Tak
Bez oceny
Bez oceny
Tak
Tak
Tak
Wskazane
Wskazane
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
2 pkt.
2 pkt.
Tak
Bez oceny
2.4.4.6.
2.4.4.6.1.
2.4.4.7.
2.4.4.7.1.
2.4.4.7.2.
2.4.4.7.3.
2.4.4.7.4.
2.4.4.7.5.
2.4.4.7.6.
2.4.4.7.7.
2.4.4.8.
2.4.4.8.1.
na stacji technika)
Płynne
powiększanie
całości obrazu
Funkcja ruchomej
„lupy” na
fragmencie obrazu
Pomiary na stacji technika
Nanoszenie adnotacji na stacji technika
Tekst dowolny
Tekst
predefiniowany
Strzałki
Linie
Prostokąty
Wielokąty
Okręgi
Współpraca z innymi urządzeniami DICOM
Naświetlarka
DICOM Print
2.4.4.8.2.
Lokalna
nagrywarka CD
Tak
Bez oceny
2.4.4.8.3.
Replikator CD
Wskazane
2 pkt.
Pomiary odległości
między parami
punktów
Pomiary kątów
między parami linii
prostych
Ocena skrzywienia
kręgosłupa
Automatyczna
ocena różnicy
długości nóg
Wyliczanie
histogramu dla
całego obrazu
Wyliczanie
histogramu w
wybranym rejonie
zainteresowania
Kalibracja liniowa i
kołowa,
pozwalająca na
wykonywanie
pomiarów w
wielkościach
rzeczywistych
Komponowanie
obrazów (kilku na
jednym filmie – co
najmniej 1, 2, 3, 4)
oraz naświetlanie
na naświetlarce
Sterowanie
nagrywaniem płyt
CD dla pacjentów
na nagrywarce
wbudowanej w
stację technika
(płyta musi
zawierać co
najmniej komplet
obrazów z badania
w formacie DICOM
i przeglądarkę)
Sterowanie
nagrywaniem płyt
CD dla pacjentów
na zewnętrznym
replika torze (płyta
2.4.4.8.4.
Serwer PACS
Tak
Bez oceny
2.4.4.8.5.
Stacja
diagnostyczna
Tak
Bez oceny
Liczba
jednocześnie
otwartych badań
≥ 10
Bez oceny
Tak
Bez oceny
2.4.4.9.
Wielowątkowość
przetwarzania badań
2.4.5.
2.4.5.1.
Bezpieczeństwo i niezawodność
Zasilacz
awaryjny (UPS)
2.4.5.2.
Autentykacja i
autoryzacja systemowa
Logowanie na
poziomie
systemu
operacyjnego
Tak
Bez oceny
2.4.5.3.
Autentykacja i
autoryzacja w aplikacji
Logowanie na
poziomie
oprogramowania
użytkowego
Tak
Bez oceny
2.4.6.
2.4.6.1.
Lokalizacja językowa oprogramowania
System operacyjny
Pełne wsparcie
dla języka
polskiego
Oprogramowanie
Pełne wsparcie
użytkowe
dla języka
polskiego
Wskazane
4 pkt.
Wskazane
8 pkt.
2.4.6.2.
musi zawierać co
najmniej komplet
obrazów z badania
w formacie DICOM
i przeglądarkę)
Konfigurowanie i
realizacja
automatycznego
przesyłania
obrazów na serwer
PACS
Konfigurowanie i
realizacja
automatycznego
przesyłania
obrazów na
lekarską stację
diagnostyczną
(równolegle z
PACS)
Multisesyjność –
możliwość otwarcia
kilku sesji z
różnymi badaniami
(w sensie DICOM)
w tym samym
czasie
Zasilacz UPS
dopasowany do
poboru mocy stacji,
zapewniający
bezpieczne
zamknięcie
programów i
systemu po 15
minutach braku
zasilania z sieci
230 V / 60 Hz
Dostęp do stacji
tylko po uprzednim
zalogowaniu się
przez użytkownika
do systemu
operacyjnego
Dostęp do
oprogramowania
użytkowego tylko
po uprzednim
zalogowaniu się
przez użytkownika
do programu
Interfejs
oprogramowania
medycznego w
całości w języku
polskim (wraz z
pomocą
kontekstową), w
tym rozróżnianie
polskich znaków
diakrytycznych przy
szukaniu
pacjentów,
sortowanie z ich
uwzględnieniem itp.
2.4.7.
2.5
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.3.1.
2.5.3.2.
2.5.3.3.
2.5.3.4.
2.5.3.5.
2.5.3.6.
2.5.3.7.
2.5.3.8.
2.5.3.8.1.
2.5.3.8.2.
2.5.4.
2.5.4.1.
2.5.4.2.
2.5.4.3.
2.5.4.4.
Deklaracje zgodności
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Wymagane
Bez oceny
Oferent załącza
Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. oraz
kopie dokumentów
dyrektywą Parlamentu Europejskiego
2007/47/WE z dnia 5 września 2007 r.
produkt musi być zarejestrowany w Polsce
jako wyrób medyczny i/lub posiadać
certyfikat klasy IIa, właściwy dla urządzeń
lub oprogramowania medycznego
używanego w procesie bezpośredniego
diagnozowania lub/i monitorowania
życiowych procesów fizjologicznych.
Naświetlanie zdjęć na filmach (DICOM Print)
Naświetlarka DICOM („sucha kamera”) z dwoma formatami filmów dostępnymi on-line (1
szt.)
Producent
Podać
Bez oceny
Oferent podaje
producenta
Nazwa i typ
Podać
Bez oceny
Oferent podaje
nazwę i typ
Podstawowe parametry urządzenia
Technologia
Podać
Bez oceny
Opisać technologię
naświetlania
naświetlania
(drukowania)
obrazów
(termiczna,
laserowa, inna?)
Filmy nieczułe na Tak
Bez oceny
Nienaświetlone
światło dzienne
filmy nieczułe na
światło dzienne (po
naświetleniu
oczywiście też)
Rozdzielczość
≥ 508 dpi
Bez oceny
Najwyższa
max.
dostępna
rozdzielczość
optyczna
Skala szarości
≥ 14 bitów
Bez oceny
Liczba
≥2
Bez oceny
Jednoczesna (onmagazynków
line) dostępność
magazynków na
różne formaty
filmów
Zmiana formatu
Tak
Bez oceny
Zmiana formatu
filmu przez
użytkownika (bez
potrzeby
interwencji serwisu)
Protokół
DICOM 3.0
Bez oceny
komunikacyjny
(DICOM
Print)
Interfejs sieciowy Ethernet
Bez oceny
Minimalna
10/100 Mb/s
Bez oceny
przepustowość
Zwiększona
10/100/1000 Bez oceny
przepustowość
Mb/s
Obsługiwane formaty filmów (rozdzielczość)
8 × 10’’ (≥ 320
Tak
Bez oceny
dpi)
8 × 10’’ (≥ 508
Tak
Bez oceny
dpi)
10 × 12’’ (≥ 320
Tak
Bez oceny
dpi)
10 × 12’’ (≥ 508
Tak
Bez oceny
dpi)
2.5.4.5.
2.5.4.6.
2.5.4.7.
11 × 14’’ (≥ 320
dpi)
14 × 14’’ (≥ 320
dpi)
14 × 17’’ (≥ 320
dpi)
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
14 × 17’’
320 dpi
≥ 60
filmów/godz.
Bez oceny
8 × 10’’
508 dpi
≥ 120
filmów/godz.
Bez oceny
230 V / 50
Hz
± 10 %
Bez oceny
Podać
Bez oceny
Podać
Bez oceny
2.5.5.
2.5.5.1.
Wydajność
Przepustowość dla
najbardziej typowego
formatu i rozdzielczości
2.5.5.2.
Przepustowość dla
najmniejszego formatu i
wysokiej rozdzielczości
2.5.6.
2.5.6.1.
Warunki zasilania (sieć jednofazowa)
Napięcie
2.5.6.2.
Tolerancja
napięcia
Maks. pobór
mocy
Inne parametry instalacyjne
Powierzchnia
zabudowy
2.5.6.3.
2.5.7.
2.5.7.1.
Oferent podaje
faktyczną
przepustowość dla
wskazanego
formatu i
rozdzielczości
Oferent podaje
faktyczną
przepustowość dla
wskazanego
formatu i
rozdzielczości
Bez oceny
Podać wymiary i
powierzchnię zajętą
przez urządzenie
2.5.7.2.
2.5.7.3.
Masa
Temperatura
pracy
Podać
Podać
Bez oceny
Bez oceny
2.5.7.4.
Wilgotność
powietrza
Podać
Bez oceny
2.5.7.5.
Głośność standby
Głośność maks.
Podać
Bez oceny
Podać
Bez oceny
Wymagane
Bez oceny
Oferent załącza
kopie dokumentów
Podać
Bez oceny
Podać
Bez oceny
Oferent podaje
producenta
Oferent podaje
nazwę i typ
Min. 2
Tak
Bez oceny
Bez oceny
tak
Bez oceny
2.5.7.6.
2.5.8.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.3.1.
2.6.3.2.
2.6.3.3.
Deklaracje zgodności
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. oraz
dyrektywą Parlamentu Europejskiego
2007/47/WE z dnia 5 września 2007 r.
produkt musi być zarejestrowany w Polsce
jako wyrób medyczny i/lub posiadać
certyfikat klasy IIa, właściwy dla urządzeń
lub oprogramowania medycznego
używanego w procesie bezpośredniego
diagnozowania lub/i monitorowania
życiowych procesów fizjologicznych.
Rejestracja danych na nośnikach CD/DVD
Replikator płyt
Producent
Nazwa i typ
Podstawowe parametry urządzenia
Liczba napędów
Możliwość
nadruku na
płytach
Podłączenie do
systemu RIS
Podać
dopuszczalny
zakres
Podać
dopuszczalny
zakres
Podać wartość w
dB (A)
Podać wartość w
dB (A)
3. Specyfikacja techniczna dla rozszerzonego pod kątem zastosowań teleradiologicznych systemu
informatycznego obsługi Zakładu Diagnostyki Obrazowej (RIS) – wspólnego środowiska pracy
dla wszystkich partnerów zrzeszonych w Centrum.
Lp.
1
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
Funkcjonalność
Parametry
Punktacja
2
3
4
System informatyczny zakładu diagnostyki obrazowej (RIS)
Producent i nazwa systemu
Producent systemu RIS
Podać
Bez
punktów
Nazwa handlowa i
Podać
Bez
oznaczenie wersji
punktów
Implementacja serwera systemu RIS
Producent komputera
Podać
Bez
(komputerów) i urządzeń
punktów
peryferyjnych
3.2.2.
3.2.2.1.
Miejsce instalacji oprogramowania serwera RIS
Na tym samym systemie Zaznaczyć, czy przyjęto takie
klastrowym / blade, co
rozwiązanie
serwer PACS
Zalecane
(10 pkt.)
3.2.2.2.
Na oddzielnej maszynie
Zaznaczyć, czy przyjęto takie
rozwiązanie
Mniej
zalecane
3.2.3.
Architektura maszyn i parametry procesorów
3.2.3.1.
Agregacja maszyn /
wirtualizacja nadmiarowa
3.2.3.2.
Architektura procesora
3.2.3.3.
Wydajność procesora
(procesorów) w jednej
maszynie fizycznej
3.2.3.4.
Minimalna liczba
procesorów w jednej
maszynie fizycznej
Pamięć RAM w jednej
maszynie fizycznej
Rodzaj obudowy
3.2.3.5.
3.2.3.6.
3.2.3.7.
3.2.3.8.
3.2.3.9.
3.2.4.
Minimalna liczba
zainstalowanych maszyn
fizycznych
Maksymalna liczba
możliwych do
zainstalowania w
kasecie maszyn
fizycznych
Zwiększona liczba
zainstalowanych
maszyn fizycznych
Interfejs sieci lokalnej
(LAN)
Skalowalny klaster / blade,
pracujący w trybie wirtualnej
maszyny (maszyn). Awaria
jednej maszyny fizycznej nie
może powodować
zatrzymania systemu.
Dwurdzeniowy procesor klasy
Intel Xeon lub nowszy /
wielordzeniowy procesor RISC
Weryfikowalna testem
SPECint2006 wydajność nie
niższa niż 20 jednostek
Warunek
graniczny
2 szt.
Warunek
graniczny
Min. 4 GB
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Kaseta do montażu w szafie
19 calowej
Co najmniej 2 szt.
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Nie mniej niż 16 szt.
Warunek
graniczny
≥ 3 szt.
Zalecane
(5 pkt.)
Ethernet 10/100/1000 Mb/s,
min. 2 szt. (oddzielne)
Warunek
graniczny
Uwagi
5
1 szt.
Oferent podaje
producenta
(producentów)
komponentów
sprzętowych (komputery,
macierze dyskowe,
biblioteki taśmowe itp.).
W takim przypadku nie
należy wypełniać punktu
3.2.3. z podpunktami ani
punktów 3.2.4. – 3.2.9.
W takim przypadku
należy wypełnić punkt
3.2.3. z podpunktami
oraz punkty 3.2.4. –
3.2.9.
Gdy RIS na innym
sprzęcie niż PACS.
Oferent opisuje przyjętą
architekturę rozwiązania.
Oferent określa typ i
architekturę użytych
procesorów.
Oferent podaje osiąganą
wydajność konfiguracji
CPU – płyta główna dla
jednej płyty głównej
Należy podać wszystkie
wymiary kasety
Dwa oddzielne
(redundantne) adaptery
3.2.5.
Wbudowana pamięć
masowa (na system
operacyjny)
Min. 70 GB (SCSI lub Serial
SCSI), organizacja RAID-1 lub
wyżej
Warunek
graniczny
3.2.6.
Technologia realizacji
pamięci masowej na
dane RIS
SAN z okablowaniem
FibreChannel
Warunek
graniczny
3.2.7.
Instalacja pamięci
masowej na dane RIS
Warunek
graniczny
3.2.8.
Interfejsy systemu
pamięci masowej
Kaseta lub zestaw szuflad /
kaset dostosowanych do
montażu w standardowej
szafie 19 calowej
2 x 4 Mbit/s (redundancja –
dwa oddzielne adaptery
FibreChannel w każdym
urządzeniu SAN)
3.2.9.
Warunki zasilania
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.2.1.
3.4.3.
3.4.3.1.
3.4.4.
3.4.4.1.
3.4.4.2.
3.4.4.3.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.2.1.
3.5.2.2.
Sieć jednofazowa AC 230 V /
50 Hz,
redundancja – min. 2
zasilacze hot-swap w każdym
urządzeniu
Oprogramowanie systemowe serwera RIS
System operacyjny
Nazwa i wersja
serwera RIS
oprogramowania
Technika replikacji /
Nazwa i wersja
agregacji / wirtualizacji
oprogramowania
Oprogramowanie bazy danych serwera RIS
Rodzaj serwera baz
Transakcyjny serwer
danych
relacyjnych baz danych SQL
(RDBMS)
Umiejscowienie bazy danych w systemie plikowym
Zewnętrza pamięć
Pliki bazy danych na
masowa SAN
zewnętrznej macierzy (na tej
samej lub innej grupie RAID,
co dla serwera PACS)
Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych
Sposób wykonania kopii
Backup bazy danych on-line
awaryjnej bazy danych
(bez wstrzymywania pracy)
Licencjonowanie serwera baz danych obsługującego RIS
Liczba licencji klienckich
Wystarczająca dla spełnienia
założeń dotyczących licencji
na PACS, RIS i system
webowej dystrybucji wyników
Okres ważności licencji
Bezterminowe
Pływające licencje na
Limitowana (jeśli w ogóle) jest
połączenia z bazą
liczba aktywnych połączeń
danych RIS
klienckich
Licencjonowanie usług serwera RIS
Liczba licencji
Wystarczająca do obsługi
lokalnych połączeń klienckich
oraz systemu dystrybucji
webowej, z uwzględnieniem
usług teleradiologicznych
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny,
opisać
Pamięć masowa
wbudowana w serwer
nie może służyć do
składowania danych
obrazowych.
Skalowanie przestrzeni
pamięci masowej
zgodnie z wytycznymi
podanymi w p. 1.11. oraz
1.12. dla serwera PACS
Należy wyjaśnić, czy
będzie wymagana
oddzielna szafa
Switch (switche) dla
magistrali FibreChannel
(dostarczone wraz z
serwerem) musi (muszą)
zawierać po 2 adaptery
na jedno zainstalowane
urządzenie.
Oferent podaje dokładny
opis zasilania oraz
szacowany pobór mocy
(cały sprzęt dla serwera
RIS).
Podać
Podać
Warunek
graniczny
Oferent podaje nazwę
oraz typ
oprogramowania
serwera SQL
obsługującego RIS
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Zalecane
(2 pkt.)
Warunek
graniczny
Jeśli nie ma limitu
również punktujemy.
Liczba licencji (w
przypadku limitowania)
musi wystarczyć do
zaspokojenia potrzeb
lokalnych Szpitala oraz
zdalnych partnerów.
Okres ważności
Bezterminowe
Opłata licencyjna za rok,
Zalecane
(5 pkt.)
Mniej
Oferent powinien
liczbę sesji, transakcji itp.
3.5.3.
Zarządzanie licencjami
3.5.4.
Pływające licencje na
połączenia z RIS
3.6.
Integracja list
roboczych DICOM z
systemem RIS
Zgodność ze
szczegółowymi
wymogami standardu
DICOM 3.0
Verification
3.6.1.
3.6.1.1.
3.6.1.2.
3.6.1.3.
3.6.2.
3.7.
3.7.1.
3.7.1.1.
3.7.1.2.
3.7.1.3.
3.7.2.
3.7.2.1.
3.7.2.2.
3.7.2.3.
Modality Worklist
Information Model –
FIND
Modality Performed
Procedure Step
Panel / menedżer licencji
umożliwiający centralne
zarządzanie licencjami
Limitowana jest liczba
aktywnych połączeń klienckich
System RIS steruje całym
przepływem pracy
Łączenie badań w
zestawy
3.7.4.
Współpraca z sieciowym
replikatorem płyt CD
dokładnie opisać przyjęty
sposób naliczania opłat
za licencjonowanie
Zalecane
(4 pkt.)
W przypadku braku
limitu również
punktujemy.
Warunek
graniczny
Akceptacja dla klas Service –
Object Pair (SOP)
1.2.840.10008.1.1 jako
Service Class Provider i
Service Class User
1.2.840.10008.5.1.4.31 jako
Service Class Provider
1.2.840.10008.3.1.2.3.3 jako
Service Class Provider i
Service Class User
Miejsce wypełniania list
Listy robocze DICOM
roboczych dla urządzeń
powstają w rejestracji RIS
Sterowanie nagrywaniem płyt CD dla pacjenta
Miejsce przygotowania obrazu płyty CD
Przygotowywanie płyt na Oprogramowane (RIS lub
stacji technika
klient PACS) na stacji technika
może służyć do wypalania płyt
Przygotowywanie płyt na Oprogramowane (RIS lub
stacji lekarza
klient PACS) na stacji lekarza
może służyć do wypalania płyt
Pełne sterowanie
Oprogramowane RIS (bez
wypalaniem płyt z RIS
klienta PACS) może służyć do
wypalania płyt
Zawartość płyty CD
Obrazy diagnostyczne z
Dane obrazowe w jakości
badania
diagnostycznej (DICOM) oraz
odpowiednie oprogramowanie
umożliwiające ich
przeglądanie na typowych
komputerach z systemem
operacyjnym Microsoft
Windows 98 lub nowszym
Obrazy referencyjne
Dane obrazowe jakości
referencyjnej (JPG)
Opis badania
Opisy z systemu RIS oraz
odpowiednie oprogramowanie
umożliwiające ich
przeglądanie na typowych
komputerach z systemem
operacyjnym Windows 98 lub
nowszym
3.7.3.
zalecane
(bez
punktów)
Zalecane
(4 pkt.)
Możliwość połączenia kilku
wykonanych badań jednego
pacjenta (np. z różnych
technik obrazowania) na
jednej płycie
Robot (replikator) do
nagrywania CD / DVD i
nadruku etykiet jako
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Zalecane
(4 pkt.)
Warunek
graniczny
Zalecane
(2 pkt.)
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Wskazane jest
uruchamianie w trybie
autostartu menu płyty
(może to być np.
dokument HTML), które
obsłuży dostęp do opisu,
obrazów
diagnostycznych i
obrazów referencyjnych.
Funkcjonalność
odpowiadająca
„paczkom” badań w
systemach
laboratoryjnych.
System RIS musi
współpracować z
podanym typem
niezależne urządzenie
dostępne przez sieć lokalną.
3.8.
3.8.1.
3.8.1.1.
Charakterystyka klienta systemu RIS
Sposób realizacji
Interfejs lokalny
Klient w postaci 32-bitowej
(Microsoft Windows)
aplikacji Windows
3.8.1.2.
Interfejs webowy
3.8.1.2.1.
Zgodność z
przeglądarką
Zgodność z
przeglądarką
Zgodność z
przeglądarką
Zgodność z
przeglądarką
Zgodność z
przeglądarką
Lokalizacja językowa
Interfejs użytkownika
3.8.1.2.2.
3.8.1.2.3.
3.8.1.2.4.
3.8.1.2.5.
3.8.2.
3.8.2.1.
3.8.2.2.
3.8.3.
3.8.3.1.
3.8.3.1.1.
Cienki klient, dostęp przez
przeglądarkę HTML
Warunkiem granicznym jest
zgodność z przynajmniej
jedną przeglądarką z niżej
wymienionych:
Internet Explorer
Firefox
Mozilla
Opera
Safari (Macintosh)
replikatora
(replikatorów),
sterowanie pracą
replikatora z poziomu
RIS
Zalecane
(9 pkt.)
W takim przypadku
oferent nie wypełnia p.
3.8.1.2. z podpunktami.
Mniej
zalecane
Zalecane
(2 pkt.)
Zalecane
(2 pkt.)
Zalecane
(1 pkt.)
Zalecane
(1 pkt.)
Zalecane
(1 pkt.)
Cały interfejs użytkownika
klienta RIS w języku polskim
Uwzględnienie znaków
Wyszukiwanie i sortowanie
diakrytycznych
danych z uwzględnieniem
polskich znaków
diakrytycznych
Bezpieczeństwo połączenia z serwerem
Logowanie do RIS
Niezależne od
Użytkownicy Windows
systemowego
(ActiveDirectory) nie są
(Windows)
rozpoznawani przez RIS
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Mniej
zalecane
(bez
punktów)
3.8.3.1.2.
Zsynchronizowane z
systemowym (Windows)
RIS rozpoznaje użytkownika
ActiveDirectory
Zalecane
(5 pkt.)
3.8.3.1.3.
Szyfrowanie transmisji w
trakcie logowania użytkownika
Warunek
graniczny
3.8.3.2.
3.8.3.2.1.
Bezpieczeństwo
otwarcia sesji
Bezpieczeństwo sesji
Szyfrowanie
3.8.3.2.2.
Wirtualna sieć prywatna
3.8.3.2.3.
Wygaszanie sesji
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Zalecane
(2 pkt.)
3.8.3.2.4.
Reakcja na nieudane
próby logowania
3.8.3.2.5.
Dodatkowe
zabezpieczenia
sprzętowe
Szyfrowanie transmisji w
trakcie pracy
Wspólna sieć VPN dla
wszystkich partnerów
Automatyczne zakończenie
przez serwer sesji
użytkownika, który nie
wykonał żadnej operacji w
ciągu jakiegoś (ustawialnego)
czasu
Automatyczne, czasowe
blokowanie możliwości
zalogowania się
użytkownikowi, który
kilkakrotnie podał złe hasło
Możliwość wykorzystania
kluczy w postaci kart
chipowych, czytników
Zalogowanie
użytkownika do RIS
wymaga podania nazwy i
hasła, niezależnie od
logowania do Windows
Nie ma potrzeby
oddzielnego podania
nazwy i hasła
użytkownika przy
wchodzeniu do RIS
Zalecane
(2 pkt.)
Może być realizowana
na poziomie aplikacji lub
systemu operacyjnego.
Zalecane
(3 pkt.)
Może być realizowana
na poziomie aplikacji lub
systemu operacyjnego.
biometrycznych itp.
3.8.4.
3.8.4.1.
Ergonomia
Skróty klawiaturowe
3.8.4.2.
Podgląd wydruku
3.8.4.3.
Wybór drukarki
3.8.4.4.
Przegląd danych
archiwalnych
3.8.4.5.
Kolorystyka ekranu
3.9.
3.9.1.
Konfigurowalność
Modelowanie struktur organizacyjnych
3.9.1.1.
Modelowanie struktur
lokalnych Zakładów
Diagnostyki Obrazowej
3.9.1.2.
Modelowanie struktur
Centrum Usług
Teleradiologicznych
3.9.1.3.
Harmonogramy pracy
3.9.1.4.
Słowniki rodzajów badań
3.9.1.5.
Uwzględnienie
domyślnych procedur
Klawisze skrótów,
umożliwiające bezpośredni
dostęp do dowolnie
wybranych przez użytkownika
pozycji menu lub funkcji,
definiowane na etapie
wdrożenia oraz stałe skróty
klawiszowe dla podstawowych
operacji
Możliwość podglądnięcia
wydruku dokumentu przed
jego skierowaniem do drukarki
Możliwość wybrania przez
użytkownika dowolnej drukarki
dostępnej dla niego w
systemie operacyjnym
Szybki dostęp do pełnej
historii badań wybranego
pacjenta
Możliwość dopasowania
kolorystyki okien programu do
specyfiki pracy na monitorach
czarno-białych
(diagnostycznych)
Możliwość zamodelowania w
systemie / systemach RIS
struktury Zakładu dla każdego
z partnerów, na zasadzie
definiowania dowolnej liczby
pracowni z przypisanymi do
nich dowolnej liczby aparatów
diagnostycznych
Możliwość zamodelowania
wspólnych struktur,
definiujących warunki
współpracy partnerów w
ramach Centrum
Definiowanie harmonogramów
pracy poszczególnych
pracowni oraz stanowisk
opisowych, z uwzględnieniem
dni świątecznych, przerw
serwisowych itp. oraz
wzajemne udostępnianie
sobie harmonogramów przez
partnerów
Możliwość posługiwania się
własnymi (lokalnymi)
słownikami rodzajów
wykonywanych badań,
uwzględniającym technikę
diagnostyczną (modalność)
oraz miejsce wykonywania
(pracownię, urządzenie) oraz
definiowania słownika /
słowników wspólnych dla
wszystkich partnerów
Możliwość dowiązania do
pozycji w słowniku badań
domyślnych kodów procedur
ICD-9 CM
Zalecane
(3 pkt.)
Zalecane
(1 pkt.)
Zalecane
(2 pkt.)
Zalecane
(2 pkt.)
Zalecane
(1 pkt.)
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
3.9.1.6.
Uwzględnienie
domyślnych produktów
NFZ
3.9.1.7.
Definiowanie czasu
trwania badań
3.9.1.8.
Słownik własnego
personelu
3.9.1.8.1.
Walidacja danych
personelu w słowniku
3.9.1.8.2.
Synchronizacja
użytkowników ze
słownikiem personelu
3.9.2.
3.9.2.1.
Inne słowniki
Słownik jednostek
kierujących
3.9.2.2.
Odróżnianie jednostek
zewnętrznych od
wewnętrznych
3.9.2.3.
Grupowanie jednostek
3.9.2.4.
Słownik lekarzy
kierujących
3.9.2.5.
Walidacja danych
lekarzy kierujących w
słowniku
Słownik kodów
terytorialnych
Obsługa kodów
kreskowych
3.9.2.6.
3.9.3.
3.10.
3.10.1.
3.10.1.1.
Obsługa rejestracji
Podstawowe założenia
Uprawnienia do
rejestrowania
3.10.1.2.
Rejestrowanie w trybie
nagłym / dyżurowym
3.10.1.3.
Tryb awaryjny
Możliwość dowiązania do
pozycji w słowniku badań
domyślnych kodów
(kombinacji kodów) produktów
NFZ
Możliwość definiowania
średniego czasu trwania
danego rodzaju badania w
celu dokładnego umawiania
na konkretne godziny, przy
współpracy z
harmonogramami pracowni
Możliwość posługiwania się
słownikiem personelu,
uwzględniającym role
wykonywane przez
poszczególne osoby
Sprawdzanie poprawności
numerów praw wykonywania
zawodu i PESEL-i
Automatyczny wybór osoby ze
słownika personelu na
podstawie aktualnie
zalogowanego użytkownika
Zalecane
(3 pkt.)
Możliwość posługiwania się
słownikiem jednostek
kierujących na badania,
uwzględniającym kody
statystyczne i NFZ
Rozdzielenie zewnętrznych
oraz wewnętrznych jednostek
kierujących i wykonujących
badania
Możliwość podziału jednostek
kierujących na dowolne grupy,
aby np. w ramach danej grupy
tworzyć statystyki
Możliwość posługiwania się
słownikiem lekarzy kierujących
na badania, uwzględniającym
kody statystyczne i NFZ
Sprawdzanie poprawności
numerów praw wykonywania
zawodu i PESEL-i
Wykorzystanie słownika
kodów terytorialnych (gmin)
Współpraca z drukarkami i
czytnikami kodów kreskowych,
identyfikujących pacjenta oraz
zaplanowane badanie
Warunek
graniczny
Możliwość przydzielania
uprawnień do rejestrowania
pacjentów i badań wybranym
użytkownikom lub grupom
Możliwość rejestrowania
pacjentów i badań przez
lekarzy i techników
pracujących na dyżurze lub
wykonujących badanie w
trybie nagłym, z oznaczeniem
takich trybów rejestracji
Możliwość wykonania badania
w przypadku awarii lub braku
Warunek
graniczny
Zalecane
(3 pkt.)
Warunek
graniczny
Zalecane
(2 pkt.)
Zalecane
(1 pkt.)
Warunek
graniczny
Zalecane
(1 pkt.)
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Zalecane
(3 pkt.)
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
dostępu do RIS z możliwością
późniejszego uzupełnienia
danych rejestracyjnych i
dowiązania obrazów do
danych w RIS
3.10.2.
3.10.2.1.
Harmonogramy badań
Wykorzystanie
harmonogramów
3.10.2.2.
Rezerwacja
3.10.2.3.
Układanie
harmonogramu
3.10.2.4.
Preselekcja aparatów
3.10.2.5.
Preselekcja
wcześniejszych wyników
3.10.2.6.
Zmiany w
harmonogramie
3.10.2.7.
Wyświetlanie
harmonogramów
3.10.2.8.
Wydruk kolejek do
pracowni
3.10.2.9.
Wydruk potwierdzenia
rejestracji
3.10.3.
3.10.3.1.
Wybór pacjenta
Sprawdzenie osoby
3.10.3.2.
Wyszukiwanie osoby
3.10.3.3.
Walidacja PESEL
3.10.3.4.
Walidacja danych z
PESEL-a
3.10.3.5.
Definiowanie
obowiązkowych pól
danych
Możliwość umawiania badań
na wyznaczone godziny
według harmonogramu a
także z jego pominięciem
Możliwość wstępnej rezerwacji
terminu badania, ustalanie
stałych pasm w
harmonogramach dla
poszczególnych
zleceniodawców i usług
Automatyczne wyszukiwanie
wolnych terminów badań na
konkretne aparaty
Automatyczne, wstępne
przypisanie aparatów do
danego rodzaju badań w
trakcie ich umawiania
Automatyczne wczytanie z
archiwum długoterminowego
systemu PACS
wcześniejszych badań danego
pacjenta przynajmniej na
jeden dzień przed umówionym
terminem badania
Możliwość zmiany
umówionego wcześniej
terminu lub anulowania wizyty
Wyświetlanie harmonogramów
z rozróżnieniem terminów
wstępnie zarezerwowanych i
terminów z badaniami
zarejestrowanymi
Możliwość podglądu i wydruku
listy pacjentów umówionych
do danej pracowni i danego
urządzenia
Możliwość wydruku
potwierdzenia umówienia
badania
Warunek
graniczny
Szybkie sprawdzenie, czy
pacjent nie jest już
zarejestrowany w systemie
przed dopisaniem pacjenta
Możliwość wyszukiwania
pacjentów w bazie po
minimum 5 parametrach, w
tym: PESEL, nazwisko, imię,
nr ID pacjenta
Sprawdzenie poprawności
wpisanego numeru PESEL
Warunek
graniczny
Sprawdzenie / pobranie daty
urodzenia i płci pacjenta na
podstawie wpisanego numeru
PESEL
Możliwość samodzielnego
definiowania pól danych
niezbędnych do wpisania
Zalecane
(2 pkt.)
Warunek
graniczny
Zalecane
(2 pkt.)
Zalecane
(3 pkt.)
Zalecane
(3 pkt.)
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Zalecane
(1 pkt.)
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Zalecane
(1 pkt.)
Musi też istnieć
możliwość akceptacji (po
ostrzeżeniu) błędnego
numeru PESEL.
pacjenta do bazy
3.11.
3.11.1.
Wykonanie badania
Pobieranie list
roboczych z RIS
3.11.2.
Obsługa list roboczych
przez aparaty
Ochrona radiologiczna
3.11.3.
3.11.4.
3.11.5.
Rejestrowanie zużycia
materiałów
Domyślne materiały
3.11.6.
Odczyt parametrów z
aparatu
3.11.7.
Zmiana statusu badania
3.11.8.
Pobranie materiałów
biologicznych
3.12.
3.12.1.
Opisanie badania
Wspólny słownik
autotekstu
3.12.1.
Indywidualne słowniki
autotekstu
3.12.2.
Domyślny opis
3.12.3.
Korzystanie z opisów
archiwalnych
3.12.4.
Rejestrowanie zmian w
opisach
3.12.5.
Grupowanie badań
3.12.6.
Wydruk opisu
3.12.7.
Wydruk wielu opisów
Możliwość automatycznego
przesyłania danych pacjenta i
badania do aparatów
diagnostycznych (DICOM
WorkList )
Wykonywanie badań z listy na
danym stanowisku
Możliwość wprowadzania
wielkości dawki / danych
ekspozycji
Warunek
graniczny
Synchronizacja RIS –
PACS (DICOM)
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Synchronizacja RIS –
PACS (DICOM)
Dane mogą pochodzić z
konsoli aparatu (o ile
pozwala on je
rejestrować) lub mogą
być dopisywane ręcznie.
Rejestrowanie ilości zużytych
materiałów eksploatacyjnych
Automatyczna preselekcja
materiałów eksploatacyjnych
do danego rodzaju badań lub
aparatów
Możliwość automatycznego
pobierania parametrów
badania do RIS z aparatu
diagnostycznego (MPPS)
Możliwość automatycznego
pobierania informacji o
zakończeniu badania przez
aparat diagnostyczny (MPPS)
Możliwość wprowadzenia
danych o pobranych w trakcie
badania materiałach
biologicznych
Warunek
graniczny
Zalecane
(1 pkt.)
Możliwość posługiwanie się
przez lekarzy opisujących
badania wspólnym zestawem
gotowych fraz / opisów
Możliwość programowania
przez lekarzy własnych
zestawów fraz / opisów
Automatyczny wybór opisu
kontekstowego do danego
rodzaju badań
Szybki dostęp do wszystkich
wyników wcześniejszych
badań diagnostycznych
danego pacjenta, z
możliwością bezpośredniego
kopiowania wcześniejszych
opisów do bieżącego wyniku
Monitorowanie wszelkich
modyfikacji opisów badań, z
zaznaczeniem kto, kiedy i
jakich zmian w opisie dokonał
Możliwość przypisania
jednego opisu kilku badaniom
tego samego pacjenta w
trakcie jednoczesnego
opisywania
Możliwość wydruku opisu
wraz z podstawowymi danymi
dotyczącymi pacjenta,
zlecenia, nazwą aparatu, datą,
identyfikacją lekarza
opisującego
Możliwość jednoczesnego –
Warunek
graniczny
Zalecane
(2 pkt.)
Warunek
graniczny
Zalecane
(1 pkt.)
Zalecane
(2 pkt.)
Zalecane
(2 pkt.)
Zalecane
(1 pkt.)
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Zalecane
Tworzenie „paczek”
badań, przez analogię
do systemów
laboratoryjnych.
3.12.8.
Przerwanie opisywania
(do konsultacji)
3.12.9.
3.12.9.1.
Kodowanie rozpoznań
Słownik ICD-10
„hurtowego” wydruku opisów
dowolnej liczby badań np. z
danego okresu lub
określonego gabinetu, bez
konieczności otwierania
poszczególnych kart badań
Możliwość przerwania opisu i
pozostawienia badania do
konsultacji, z nadanym
specjalnym statusem w celu
szybkiego późniejszego
odnalezienia w systemie
3.13.2.2.
Dodanie do opisu kodów
rozpoznań na podstawie
słownika ICD-10
Wymuszenie kodowania Możliwość wymuszenia
rozpoznań
konieczności użycia kodów
ICD-10
Dodatkowe kodowanie
Możliwość wprowadzania
rozpoznań
przez lekarza opisującego
dodatkowych, bardziej
precyzyjnych kodów
identyfikujących rozpoznania
chorobowe
Anonimizacja danych
Możliwość ukrycia wrażliwych
pacjenta przy zdalnym
danych osobowych pacjenta w
opisywaniu
przypadku opisywania
badania w innej lokalizacji
Wykorzystanie kodów
Możliwość umieszczenia na
kreskowych
wydrukach wyników badań
kodów kreskowych,
identyfikujących badanie lub
pacjenta
Integracja funkcji z systemem PACS
Wspólne wyszukiwanie
Wyposażenie programu
obrazów
klienckiego RIS w narzędzia
wyszukujące obrazy wraz z
informacjami o dostępności
oraz liczbie serii / obrazów w
badaniu, składowanych na
zdefiniowanych serwerach
PACS (Dicom -Query/Retrieve
Service Class)
Integracja z
Automatyczne otwieranie serii
przeglądarkami na
/ obrazów zlokalizowanych w
stacjach lekarskich
programie RIS za pomocą
przeglądarki DICOM
pracującej na tej samej stacji,
co program (w ostateczności
na zdalnej stacji)
Typ stacji / przeglądarki
Domyślny klient systemu
PACS
Typ stacji / przeglądarki
eFilm 2.1.0
3.13.2.3.
Typ stacji / przeglądarki
3.13.2.4.
Typ stacji / przeglądarki
3.13.2.5.
Typ stacji / przeglądarki
3.12.9.2.
3.12.9.3.
3.12.10.
3.12.11.
3.13.
3.13.1.
3.13.2.
3.13.2.1.
Przeglądarka stacji
mammograficznej firmy Fuji
Przeglądarki stacji opisowych
systemów KT / MR
SOMATOM DEFINITION,
SOMATOM EMOTION DUO,
MAGNETOM HARMONY
firmy Siemens
Przeglądarki stacji opisowych
DSA INNOVA 3100 oraz
INNOVA 4100 firmy General
(1 pkt.)
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Zalecane
(1 pkt.)
Warunek
graniczny
Zalecane
(2 pkt.)
Warunek
graniczny
Dotyczy oferowanego
klienta systemu PACS (o
ile jest przewidziany)
oraz wyszczególnionych
poniżej typów stacji
lekarskich.
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Zalecane
(1 pkt.)
Warunek
graniczny
Zalecane
(1 pkt.)
Dotyczy klienta PACS
opisanego w p. 1.13.6.
Electric
Automatyczne udostępnianie
opisów badań programom
archiwizującym obrazy
Automatyczne udostępnianie
opisów badań w module
dystrybucji obrazów
3.13.3.
Wspólna archiwizacja
3.13.4.
Wspólna dystrybucja
webowa
3.14.
3.14.1.
Technika integracji z innymi systemami (np. HIS)
Komunikacja HL7
Wykorzystanie protokołu HL7
jako podstawowego
mechanizmu komunikacji z
innymi systemami
medycznymi w trakcie obsługi
istotnych zdarzeń
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek ten jest
dokładniej
wyspecyfikowany w
punkcie 4.
Warunek
graniczny
Warunek ten jest
dokładniej
wyspecyfikowany w
punkcie 5.
4. Specyfikacja techniczna dla funkcjonalności dystrybucji obrazów i wyników badań gromadzonych
w systemach PACS i RIS za pośrednictwem protokołu HTTP (dostępu webowego).
Lp.
1
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.3.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.2.1.
4.2.3.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.2.1.
4.4.3.
4.4.3.1.
4.4.4.
4.4.4.1.
4.4.4.2.
4.4.4.3.
4.5.
4.5.1.
Funkcjonalność
Parametry
2
3
System webowej dystrybucji obrazów i opisów badań
Producent i nazwa systemu
Producent systemu
Podać
dystrybucji webowej
Nazwa handlowa i
Podać
oznaczenie wersji
Implementacja serwera systemu dostępu webowego
Producent komputera
Podać
(komputerów) i urządzeń
peryferyjnych
Punktacja
4
Uwagi
5
1 szt.
Bez
punktów
Bez
punktów
Bez
punktów
Oferent podaje
producenta
(producentów)
komponentów
sprzętowych (komputery,
macierze dyskowe,
biblioteki taśmowe itp.).
Miejsce instalacji oprogramowania serwera systemu dystrybucji webowej
Na tym samym systemie Zaznaczyć, czy przyjęto takie
Warunek
klastrowym / blade, co
rozwiązanie
graniczny
serwer PACS (lub PACS
i RIS)
Technologia realizacji
SAN z okablowaniem
Warunek
pamięci masowej na
FibreChannel
graniczny
dane systemu
dystrybucji webowej
Oprogramowanie systemowe serwera dystrybucji webowej
System operacyjny
Nazwa i wersja
Podać
serwera dystrybucji
oprogramowania
Technika replikacji /
Nazwa i wersja
Podać
agregacji / wirtualizacji
oprogramowania
Oprogramowanie bazy danych serwera dystrybucji webowej
Rodzaj serwera baz
Transakcyjny serwer
Warunek
danych
relacyjnych baz danych SQL
graniczny
(RDBMS)
Umiejscowienie bazy danych w systemie plikowym
Zewnętrza pamięć
Pliki bazy danych na
Warunek
masowa SAN
zewnętrznej macierzy (na tej
graniczny
samej lub innej grupie RAID,
co dla serwera PACS lub RIS)
Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych
Sposób wykonania kopii
Backup bazy danych on-line
Warunek
awaryjnej bazy danych
(bez wstrzymywania pracy)
graniczny
Licencjonowanie serwera baz danych obsługującego dystrybucję
Liczba licencji klienckich
Wystarczająca do
Warunek
jednoczesnego dostępu dla 50 graniczny
użytkowników (głównie
zdalnych)
Okres ważności licencji
Bezterminowe
Warunek
graniczny
Zalecane
Pływające licencje na
Limitowana (jeśli w ogóle) jest
(5 pkt.)
połączenia z bazą
liczba aktywnych połączeń
danych dystrybucji
klienckich
Licencjonowanie usług serwera dystrybucji webowej
Liczba licencji
Wystarczająca do
Warunek
jednoczesnego dostępu dla 50 graniczny
użytkowników (głównie
zdalnych)
Oferent podaje nazwę
oraz typ
oprogramowania
serwera SQL
obsługującego
dystrybucję webową
Jeśli nie ma limitu
również punktujemy.
Liczba licencji (w
przypadku limitowania)
musi wystarczyć do
zaspokojenia potrzeb
lokalnych Szpitala oraz
zdalnych partnerów.
4.5.2.
4.5.2.1.
Okres ważności
Bezterminowe
Opłata licencyjna za rok,
liczbę sesji, transakcji itp.
4.5.2.2.
4.5.3.
Zarządzanie licencjami
4.5.4.
Pływające licencje na
połączenia z dystrybucją
4.6.
4.6.1.
Zabezpieczenia
Szyfrowanie transmisji
danych
Certyfikacja połączenia
z serwerem dla każdego
użytkownika
Wirtualna sieć prywatna
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.6.5.
4.7.
4.7.1.
4.7.2.
4.7.2.1.
4.7.1.2.
4.7.1.3.
4.7.1.4.
4.7.1.5.
Wykorzystanie warstwy SSL
Zastosowanie certyfikatów i
kluczy prywatnych dla
dystrybucji webowej
Wydzielenie bezpiecznego
kanału VPN dla użytkowników
systemu dystrybucji webowej
Wygaszanie sesji
Automatyczne zakończenie
przez serwer sesji
użytkownika, który nie
wykonał żadnej operacji w
ciągu jakiegoś (ustawialnego)
okresu czasu
Reakcja na nieudane
Automatyczne, czasowe
próby logowania
blokowanie możliwości
zalogowania się
użytkownikowi, który
kilkakrotnie podał złe hasło
Charakterystyka klienta systemu dystrybucji webowej
Dostosowanie do
przeglądarek WWW
Zgodność z
przeglądarką
Zgodność z
przeglądarką
Zgodność z
przeglądarką
Zgodność z
przeglądarką
Zgodność z
przeglądarką
Lokalizacja językowa
Domyślny język
4.7.1.1.
Panel / menedżer licencji
umożliwiający centralne
zarządzanie licencjami
Limitowana jest liczba
aktywnych połączeń klienckich
Internet Explorer
Firefox
Mozilla
Opera
Safari (Macintosh)
Zalecane
(5 pkt.)
Mniej
zalecane
(bez
punktów)
Zalecane
(5 pkt.)
Zalecane
(5 pkt.)
Oferent powinien
dokładnie opisać przyjęty
sposób naliczania opłat
za licencjonowanie
W przypadku braku
limitu również
punktujemy.
Warunek
graniczny
Zalecane
(5 pkt.)
Zalecane
(5 pkt.)
Zalecane
(4 pkt.)
Zalecane
(4 pkt.)
System musi
współpracować z
przynajmniej jedną
spośród wymienionych
przeglądarek
Zalecane
(4 pkt.)
Zalecane
(4 pkt.)
Zalecane
(1 pkt.)
Zalecane
(1 pkt.)
Zalecane
(1 pkt.)
4.7.2.2.
Inne dostępne języki
Domyślny interfejs
użytkownika w języku polskim.
Min. język angielski, niemiecki
i francuski
Warunek
graniczny
Zalecane
(5 pkt.)
4.7.3.
4.7.3.1.
Rodzaje pobieranych obrazów
Obrazy referencyjne
Obrazy w jakości referencyjnej
(JPG), tworzone przez serwer
na bazie obrazów
diagnostycznych z PACS
Minimalny
warunek
graniczny
Języki obce będą
wykorzystywane
podczas prac
naukowych i konsultacji
badań z ośrodkami
zagranicznymi oraz dla
stażystów
zagranicznych.
Dopuszczalne jest
rozwiązanie bazujące na
dystrybucji tylko obrazów
diagnostycznych z
4.7.3.2.
Obrazy diagnostyczne
(dla wybranych
użytkowników)
4.7.3.3.
Kompresja obrazów
4.7.3.3.1.
Progresywne
wyświetlanie obrazów
(wavelet compression)
4.7.3.3.2.
Zmiany parametrów
kompresji obrazów
4.7.4.
Wyświetlanie obrazów
4.7.4.1.
Regulacja
charakterystyki kontrast
– jaskrawość
4.7.4.2.
4.7.4.3.
4.7.4.4.
4.7.4.5.
4.7.4.6.
4.7.4.7.
4.7.4.7.1.
4.7.4.7.2.
4.7.4.7.3.
4.7.4.7.4.
Obrazy w jakości
diagnostycznej, pobierane z
PACS i wyświetlane za
pomocą wbudowanej lub
zintegrowanej, zewnętrznej
przeglądarki DICOM
Kompresja udostępnianych
użytkownikom obrazów
diagnostycznych,
umożliwiająca ich szybką
transmisję
Szybkie wyświetlenie obrazu
w małej rozdzielczości i
stopniowe zwiększanie
rozdzielczości w miarę
przesyłania kolejnych danych,
aż do uzyskania obrazu w
maksymalnej rozdzielczości.
Możliwość wyboru przez
użytkownika kompresji stratnej
lub bezstratnej i regulacji
stopnia kompresji.
Możliwość ustawiania
charakterystyki kontrast –
jaskrawość (opcjonalnie
krzywej gamma)
Automatyczna regulacja
Automatyczne
charakterystyki kontrast
dostosowywanie wartości
– jaskrawość
jasności i kontrastu dla całego
obrazu na podstawie
wskazanego przez
użytkownika obszaru
zainteresowania
Inwersja charakterystyki
Możliwość wykonania
kontrast – jaskrawość
szybkiego odwrócenia
charakterystyki kontrast –
jaskrawość (negatyw /
pozytyw)
Regulacja okna KT
Możliwość ustawiania
parametrów okna rekonstrukcji
obrazu KT (szerokość okna,
wartość środkowa) w skali
Hounsfielda
Kolimacja
Możliwość kolimacji obrazu
badania
Wyświetlanie na 2
Możliwość obsługi stanowiska
monitorach
dwumonitorowego przez
system dystrybucji obrazów
Prezentacja serii obrazów w trybie animacji
Zakres obrazów
Możliwość wybrania zakresu
obrazów w ramach serii do
prezentacji w trybie animacji
Prędkość animacji
Możliwość wybrania liczby
obrazów na sekundę
Kierunek animacji
Możliwość zmiany kierunku
animacji
Zapętlenie animacji
Możliwość przeglądania
animacji w pętli
Zalecane
(5 pkt.)
odpowiednią kompresją
w trakcie transmisji –
zobacz p. 4.7.3.3.
Zastosowanie tej
funkcjonalności powinno
być uzależnione od
parametrów maszyny i
roli użytkownika.
Warunek
graniczny
Zalecane
(5 pkt.)
Zastosowanie np.
kompresji JPEG 2000
Zalecane
(4 pkt.)
Dotyczy obrazów
referencyjnych oraz
diagnostycznych, jeśli
oferent przewiduje ich
dystrybucję zewnętrzną.
Warunek
graniczny
Zalecane
(2 pkt.)
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Zalecane
(3 pkt.)
Zalecane
(3 pkt.)
Warunek
konieczny
Zalecane
(3 pkt.)
Zalecane
(3 pkt.)
Warunek
konieczny
4.7.4.8.
4.7.4.8.1.
Skalowanie obrazu
Dopasowanie do
wielkości okna
4.7.4.8.2.
Dopasowanie do
szerokości okna
4.7.4.8.3.
Wyświetlanie w pełnej
rozdzielczości (1:1)
4.7.4.8.5.
Lupa
4.8.
4.8.1.
4.8.1.1.
4.8.1.3.
Wyszukiwanie badań
Maski wyszukiwania
Klucze główne RIS i
PACS
Podstawowe dane
pacjenta
Status badania
4.8.1.4.
Zleceniodawca
4.8.1.5.
Wykonawca
4.8.1.6.
Data wykonania
4.8.1.7.
Inne
4.9.2.
4.9.2.1.
4.10.2.2.
Prezentacja wyników wyszukiwania
Posortowana lista badań Lista badań pasujących do
maski wyszukiwania
Zmiana sortowania
Możliwość wyboru kryterium
sortowania listy
Oznaczenie dostępności Wyraźnie wskazane badania,
obrazów
dla których obrazy dostępne
są w archiwum
krótkoterminowym (on-line)
Udostępnianie danych z RIS
Dane pacjenta
Podstawowe dane
Numer pacjenta, nazwisko,
demograficzne
imię, PESEL, płeć, data ur.
Inne
Podać jakie (np. adres
zamieszkania, adres
kontaktowy itp.)
Status i opis badania
Status badania
Informacja o aktualnym
statusie badania.
Tekst opisu
Słowny opis badania.
4.10.2.3.
Kody rozpoznań
Kody ICD-10
4.10.2.4.
Kody procedur
Kody ICD-9 CM
4.10.2.5.
Wykonawca
Lekarz opisujący
4.10.2.6.
Inne
Podać, jakie (np. inny
personel wykonujący, dawka
4.8.1.2.
4.9.2.2.
4.9.2.3.
4.10.
4.10.1.
4.10.1.1.
4.10.1.2.
4.10.2.
4.10.2.1.
Automatyczne dopasowanie
rozmiaru (i rozdzielczości)
obrazu do aktualnych
rozmiarów okna przeglądarki
Automatyczne dopasowanie
rozmiaru (i rozdzielczości)
obrazu do aktualnej
szerokości okna przeglądarki
Możliwość wyświetlenia
obrazu w pełnej
rozdzielczości, bez względu
na aktualne rozmiary okna
przeglądarki
Narzędzie lupy – wybrany
obszar okna przeglądarki
wyświetlany w powiększeniu
lub pełnej rozdzielczości,
przesuwany płynnie za
pomocą myszy
Warunek
konieczny
Numer ID pacjenta i numer ID
badania
Nazwisko, imię, PESEL
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Zarejestrowane, wykonane,
opisane
Jednostka kierująca, lekarz
kierujący
Jednostka wykonująca, lekarz
opisujący
Określenie zakresu dat
zarejestrowania lub wykonania
badania
Podać
Warunek
konieczny
Warunek
konieczny
Zalecane
(3 pkt.)
Zalecane
(1 pkt.)
Warunek
graniczny
Zalecane
(3 pkt.)
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Zalecane
(2 pkt.)
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Zalecane
(4 pkt.)
Zalecane
(3 pkt.)
Warunek
graniczny
Zalecane
(1 pkt.)
promieni X, podane leki itp.)
4.10.3.
4.10.3.1.
4.10.3.2.
Dane ze skierowania
Podstawowe dane ze
skierowania
Dodatkowe dane ze
skierowania
Jednostka kierująca, lekarz
kierujący, cel badania
Podać (np. data skierowania,
skan skierowania itp.)
Warunek
graniczny
Zalecane
(1 pkt.)
5. Specyfikacja techniczna dla interfejsów wymiany danych pomiędzy systemami PACS i RIS a
innymi medycznymi systemami informatycznymi (np. HIS).
Lp.
1
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.
5.1.10.
5.1.11.
5.1.12.
5.1.13.
5.1.14.
5.1.15.
5.1.16.
5.1.17.
5.1.18.
5.1.19.
5.1.20.
5.1.21.
5.1.22.
5.1.23.
5.1.24.
5.1.25.
5.1.26.
5.2.
5.2.1.
Funkcjonalność
Parametry
Punktacja
2
3
4
Mechanizmy integracji systemów PACS i RIS z systemami
zewnętrznymi (np. HIS)
Interfejs wymiany
Obsługa zdarzeń HL7 (wersja
danych
min. 2.3)
Admit a patient
ADT : A01
Warunek
graniczny
Transfer a patient
ADT : A02
Warunek
graniczny
Discharge a patient
ADT : A03
Warunek
graniczny
Register a patient
ADT : A04
Warunek
graniczny
Pre-admit a patient
ADT : A05
Warunek
graniczny
Transfer an outpatient to ADT : A06
Warunek
inpatient
graniczny
Transfer an inpatient to
ADT : A07
Warunek
outpatient
graniczny
Update patient
ADT : A08
Warunek
information
graniczny
Patient departing
ADT : A09
Warunek
graniczny
Patient arriving
ADT : A10
Warunek
graniczny
Cancel admit
ADT : A11
Warunek
graniczny
Cancel transfer
ADT : A12
Warunek
graniczny
Cancel discharge
ADT : A13
Warunek
graniczny
Pending admit
ADT : A14
Warunek
graniczny
Merge patient
ADT : A18
Warunek
information
graniczny
Delete a patient record
ADT : A23
Warunek
graniczny
Add person information
ADT : A28
Warunek
graniczny
Merge person
ADT : A30
Warunek
information
graniczny
Update person
ADT : A31
Warunek
information
graniczny
Cancel patient departing ADT : A33
Warunek
graniczny
Merge patient
ADT : A34
Warunek
information – patient ID
graniczny
only
Cancel pre-admit
ADT : A38
Warunek
graniczny
Merge patient – internal
ADT : A40
Warunek
ID
graniczny
General order message
ORM : O01
Warunek
graniczny
Unsolicited transmission ORU : R01
Warunek
of an observation
graniczny
message
Procedure master file
MFN : M01
Warunek
change notification
graniczny
Integralność danych
Walidacja danych
Uwagi
5
Wymagana deklaracja
zgodności
W przypadku
między systemami
PACS i RIS
niezgodności system
musi badanie oznaczyć
jako zweryfikowane
negatywnie
5.2.1.1.
Numer badania
Zgodność
5.2.1.2.
Numer pacjenta
Zgodność
5.2.1.3.
Imię i nazwisko pacjenta
Zgodność
5.2.2.
Walidacja danych
między systemami RIS i
dystrybucji webowej
5.2.2.1.
Numer badania
Zgodność
5.2.2.2.
Numer pacjenta
Zgodność
5.2.2.3.
Imię i nazwisko pacjenta
Zgodność
5.2.2.4.
PESEL pacjenta
Zgodność
5.2.2.5.
Zgodność
5.2.2.6.
Data i godzina
wykonania badania
Lekarz kierujący
5.2.2.7.
Lekarz opisujący
Zgodność
5.2.3.
Scalanie badań
5.2.4.
Dowiązywanie badań
Synchronizacja danych
między RIS i PACS (archiwum
on-line) np. przy zmianie
danych pacjenta
Wykrywanie w bazie PACS
badań niedowiązanych do
bazy RIS (np. wykonanych w
trybie awaryjnym), możliwość
ręcznego dowiązania
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
W przypadku
niezgodności system
musi badanie oznaczyć
jako zweryfikowane
negatywnie
Zgodność
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
6. Specyfikacja wymagań w zakresie konserwacji i administrowania systemami PACS i RIS, włącznie
z webową dystrybucją obrazów i opisów badań.
Lp.
1
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.3.1.
6.1.3.2.
6.1.3.3.
6.1.3.4.
6.1.4.
6.1.4.1.
6.1.4.2.
6.1.5.
6.1.5.1.
6.1.5.2.
6.1.5.3.
6.1.6.
6.1.6.1.
6.1.6.2.
Funkcjonalność
Parametry
2
3
Konserwacja i administrowanie całością systemu
Zarządzanie kontami użytkowników
Integracja użytkowników Zintegrowane zarządzanie
systemów RIS, PACS i
kontami użytkowników
modułu dystrybucji
poszczególnych systemów lub
webowej
wspólny system kont
Grupowanie
Możliwość definiowania
użytkowników
uprawnień na poziomie grup
użytkowników (ról)
Integracja użytkowników Wykorzystanie kont i grup
z systemem
definiowanych na poziomie
operacyjnym lub / i
systemu operacyjnego lub
usługami katalogowymi
synchronizacja z nimi
Punktacja
4
LDAP w sieciach
Microsoft
LDAP w sieciach Novell
ActiveDirectory
LDAP inne
implementacje
Bez systemu usług
katalogowych lub/i bez
integracji z kontami
systemowymi
Podać
Zalecane
(40 pkt.)
Zalecane
(5 pkt.)
Zalecane
(5 pkt.)
Mniej
zalecane
(bez
punktów)
eDirectory
Uwagi
5
Zalecane
(40 pkt.)
Warunek
graniczny
Oferent opisuje
zastosowany sposób
integracji z systemem
operacyjnym (jeśli brak
integracji – zobacz p.
6.1.3.4.).
Wykorzystanie lokalnych kont
użytkowników serwera
(serwerów) lub stacji
roboczych, ewentualnie brak
integracji / synchronizacji z
kontami systemowymi
Narzędzia do
Obecność w pełni
Warunek
zarządzania
funkcjonalnego panelu / paneli graniczny
użytkownikami
administracyjnych do
definiowania uprawnień
użytkowników i grup
Zalecane
Integracja narzędzi do
Zarządzanie uprawnieniami
(10 pkt.)
zarządzania
użytkowników PACS, RIS i
użytkownikami
modułu dystrybucji webowej z
jednego panelu
Mniej
Rozdzielone narzędzia
Zarządzanie uprawnieniami
zalecane
do zarządzania
użytkowników PACS, RIS i
użytkownikami
modułu dystrybucji za pomocą (5 pkt.)
oddzielnych narzędzi
Ograniczanie lokalnym użytkownikom systemu RIS dostępu do badań
Wykonujący
Do danych dostęp może mieć
Warunek
jedynie personel wykonujący
graniczny
dane badanie (w zakresie
adekwatnym do roli)
Weryfikujący
Do danych dostęp może mieć
Warunek
osoba upoważniona do
graniczny
weryfikowania badań
Upoważniony do badań
Do danych dostęp może mieć
Warunek
danego typu
osoba upoważniona do
graniczny
wykonywania / weryfikowania
badań danego typu,
rozróżnianego na podstawie
modalności lub słownika
Ograniczanie dostępu użytkownikom systemu dystrybucji webowej
Kierujący
Do danych dostęp może mieć
Warunek
jedynie personel jednostki,
graniczny
która skierowała na dane
badanie (ewentualnie sam
lekarz kierujący)
Wykonujący
Do danych dostęp może mieć
Warunek
Oferent opisuje, gdzie są
definiowane konta
użytkowników i grupy
oraz ich uprawnienia.
System może posiadać
zarówno jeden centralny
panel administracyjny,
jak i / lub zestaw
oddzielnych narzędzi.
6.1.6.3.
6.2.
6.2.1.
6.2.1.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.4.1.
6.2.4.2.
6.2.4.3.
personel pracowni, która
wykonała badanie (w zakresie
zdefiniowanym w RIS)
Upoważniony do badań
Do danych dostęp może mieć
danego typu
osoba upoważniona do
przeglądania badań danego
typu, rozróżnianego na
podstawie modalności lub
słownika
Prowadzenie dzienników zdarzeń
Serwera PACS
Rejestrowanie zdarzeń
związanych z pracą systemu
PACS
Serwera RIS
Rejestrowanie zdarzeń
związanych z pracą systemu
RIS
Systemu dystrybucji
Rejestrowanie zdarzeń
webowej
związanych z pracą systemu
webowej dystrybucji badań
Rodzaje notowanych zdarzeń
Zdarzenia protokołów
Przychodzące i wychodzące
wiadomości DICOM i HL7
(DICOM Modality Worklist,
MPPS, C-FIND)
Sesje użytkowników
Logowania i wylogowania z
systemów PACS i RIS, sesje z
systemem dystrybucji
webowej
Walidacja badań
Zmiany numerów i nazwisk
pacjentów, numerów badań,
dowiązywanie badań,
negatywne weryfikacje
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Warunek
graniczny
Download