Document

advertisement
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 do siwz
A. Poniższa Tabela w kolumnie „rodzaj wymagania” wskazuje na 4 rodzaje wymagań:
1. „graniczny” – jest to wymaganie, którego niespełnienie powoduje odrzucenie oferty, również udzielenie odpowiedzi nie stanowiącej jednoznacznego
potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty. W przypadku braku odpowiedzi Zamawiający wezwie Wykonawcę do
uzupełnienia oświadczenia (art. 26 ust 3 ustawy stosuje się odpowiednio).
2. „oceniany” – jest to parametr, który będzie oceniany wg zasad określonych w kolumnie „Ocena punktowa i sposób oceny” Wykonawcy zobowiązani
są podać wartości liczbowe w takich samych jednostkach w jakich podał Zamawiający. W przypadku braku odpowiedzi Zamawiający wezwie
Wykonawcę do uzupełnienia oświadczenia (art. 26 ust 3 ustawy stosuje się odpowiednio).
3. „graniczny i oceniany” – w pierwszej kolejności będzie sprawdzane spełnienie wymagania jak w przypadku parametru „graniczny”. Jeśli
wymaganie będzie spełnione nastąpi ocena parametry jak w przypadku parametru „oceniany”
4. „informacyjny” – są to parametry, które mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny.
B. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że oferowane urządzenia są, fabrycznie nowe (rok produkcji 2009), nieużywane, kompletne i do ich uruchomienia
oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.
C. Wykonawca uznaje niniejszym, że deklarowane wyżej zobowiązania staną się integralną i obowiązującą częścią umowy.
LP.
Oświadczenie wykonawcy dotyczące parametrów zaoferowanych urządzeń i warunków gwarancji
PARAMETRY / WARUNKI
RODZAJ
WARTOŚCI I PARAMETRY OFEROWANE
OCENA PUNKTOWA I
WYMAGANIA
SPOSÓB OCENY
PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
Wymagania ogólne
MAMMOGRAF CYFROWY
Mammograf
Uniwersalny Mammograf cyfrowy
pozwalający realizację:
- skreeningu
- diagnostyki
- biopsji stereotaktycznej
Przy pomocy jednego detektora cyfrowego.
Możliwość rozbudowy bez wymianu
aparatu o funkcjonalność tomosyntezy
Generator wysokiego napięcia
Generator wysokoczęstotliwościowy
Moc wyjściowa generatora  3,2 kW
informacyjny
TYP / PRODUCENT - podać
graniczny
oceniany
Tak -5p, Nie – 0p
graniczny
graniczny i
Wartość maksymalna
………………………………………(data i podpis wykonawcy)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 do siwz
oceniany
2.3.
Zakres wysokiego napięcia. Minimalny
zakres 24 - 35 kV
graniczny i
oceniany
2.4.
Dokładność regulacji napięcia, skok
maksymalnie co 1kV
Automatyczna kompensacja zmian napięcia
+/- 10%
Maksymalna wartość ekspozycji ≥400 mAs
graniczny
Cyfrowe wyświetlanie parametrów
ekspozycji tj. kV, mAs, rodzaj filtra
Lampa RTG
Anoda wirująca
Pojemność cieplna anody  100 kHU
graniczny
Anoda wykonana z 2 różnych materiałów
(molibden/Rod lub Molibden/Wolfram)dla
danej wartości ogniska
Filtr molibdenowy
Filtr rodowy
Konstrukcja lampy RTG (kołpaka) bez
limitu pojemności cieplnej Pojemność
cieplna kołpaka >=300kHU
graniczny
Wielkość nominalna ogniska małego wg.
IEC336 <=0,1 dla SID>=60cm
graniczny i
oceniany
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6. 3.6
3.7.
5p, minimalna – 0p
reszta proporcjonalnie
Maksymalny zakres –
5p, minimalny – 0p,
pozostałe
proporcjonalnie mniej
graniczny
graniczny i
oceniany
Wartość maksymalna
5p, minimalna – 0p
reszta proporcjonalnie
graniczny
graniczny i
oceniany
Wartość maksymalna
5p, minimalna – 0p
reszta proporcjonalnie
graniczny
graniczny
graniczny i
oceniany
Podać wartości i dołączyć dokument potwierdzający wyniki pomiaru ogniska
Wielkość nominalna ogniska małego
<=0,1mm dla odległości SID=60cm (wg
IEC336) potwierdzona pomiarem z użyciem
………………………………………(data i podpis wykonawcy)
Tak -5p, Nie – 0p.
Maksymalna wartość 5p, minimalna -0p
pozostałe
proporcjonalnie mniej
minimalna wartość -5p,
maksymalna -0p
pozostałe
proporcjonalnie mniej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 do siwz
fantomu ze szczeliną
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25.08.2005 w
sprawie warunków bezpiecznego stosowania
promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2005r. nr 194 poz. 1625
3.8.
Wielkość nominalna ogniska dużego wg.
IEC336 <=0,3 dla SID>=60cm
graniczny i
oceniany
Podać wartości i dołączyć dokument potwierdzający wyniki pomiaru
ogniska
Wielkość nominalna ogniska dużego
<=0,3mm dla odległości SID=60cm (wg
IEC336) potwierdzona pomiarem z użyciem
fantomu ze szczeliną(Rozporządzenie Ministra
minimalna wartość -5p,
maksymalna -0p
pozostałe
proporcjonalnie mniej
Zdrowia z 25.08.2005 w sprawie warunków
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego
dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z
2005r. nr 194 poz. 1625
3.9.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
Prędkość wirowania anody >=3000obr/min
Automatyka
Automatyka kontroli ekspozycji AEC
Automatyka doboru filtra, kV i mAs
System automatyki bazujący na pomiarach z
całego detektora
Ręczna kontrola kompresji
Automatyczne zwolnienie ucisku po
ekspozycji
Automatyczna kontrola kompresji
Statyw mammograficzny
Statyw wolnostojący
Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzone na
wysokości górnej powierzchni detektora
przy głowicy ustawionej pionowo)
Minimalny zakres 65 – 150 cm
Zakres obrotu głowicy (w każdą stronę od
pozycji pionowej 0˚) minimalny zakres +/160˚
graniczny
graniczny
graniczny
oceniany
Tak -5p, Nie -0p
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny i
oceniany
Odległość ognisko – detektor obrazu min. 65 graniczny
………………………………………(data i podpis wykonawcy)
Maksymalna wartość 2p, minimalna -0p
pozostałe
proporcjonalnie mniej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
Załącznik nr 4 do siwz
cm
Zestaw do zdjęć powiększonych –
współczynnik powiększenia min. 1,5 x
Sterowanie ruchem płytki dociskowej
góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół za
pomocą przycisków ręcznych i nożnych
(dwa komplety przycisków nożnych)
Osłona twarzy pacjentki
2 komplety płytek dociskowych z
autodetekcją (aparat automatycznie
rozpoznaje wielkość zainstalowanej płytki
dociskowej) minimum 5szt w komplecie
Szyba ochronna dla operatora ekwiwalent
minimum 0,3mmPb
Motorowy obrót głowicy
Głowica o izocentrycznym ruchu
obrotowym
Urządzenie do biopsji stereotaktycznej
Zestaw do biopsji stereotaktycznej
umożliwiający wykonanie biopsji
cienkoigłowej, gruboigłowej,
podciśnieniowej oraz zakładania
znaczników
Wykonanie biopsji stereotaktycznej z
wykorzystaniem detektora cyfrowego
zaoferowanego mammografu
Format obrazu stereotaktycznego [mmxmm]
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
Podać jakie
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
oceniany
6.4.
Parkowanie lampy RTG w pozycji min
+1530˚/-1530˚
oceniany
6.5.
Pozycjoner igły umożliwiający wykonanie
graniczny
………………………………………(data i podpis wykonawcy)
Wartość maksymalna
5p, minimalna - 0p
pozostałe
proporcjonalnie mniej
Tak – 5 p Nie – 0 p
zakres maksymalny 5p,
minimalny - 0p
pozostałe
proporcjonalnie mniej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
Załącznik nr 4 do siwz
biopsji w pozycji pionowej lub bocznej
Dokładność pozycjonowania igły min +/1mm w 3 osiach
Programowalna długość igły min 60120mm z krokiem co 1mm
Automatyczna oraz ręczna kontrola
pozycjonowania igły
Wyświetlanie obrazu poglądowego i
widoku stereotaksji
Rozdzielczość widoku obrazu stereotaksji
[pixel] nie gorsza niż przy obrazowaniu
diagnostycznym
Powiększenie, inwersja oraz zmiana
parametrów okna dla obrazów
stereotaktycznych
Możliwość definiowania przez użytkownika
rodzaju igły
Fantom do kontroli jakości zestawu
stereotaktycznego
Waga przystawki do biopsji [kg]
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
informacyjny
graniczny
graniczny
graniczny
oceniany
Zestaw montażowy umożliwiający
połączenie uchwytu do biopsji w pozycji
pionowej oraz bocznej
Zestaw montażowy dla Mammotomu
Detektor cyfrowy
Dostępne minimum 2 formaty pola
obrazowania FOV w płaszczyźnie detektora
graniczny
7.2.
Konstrukcja detektora – jednorodny panel
oceniany
7.3.
Detektor cyfrowy minimalne wymiary
detektora ≥ 19x23 cm
graniczny i
oceniany
7.4.
Matryca detektora promieniowania X
graniczny
6.16.
7.
7.1.
Wartość najniższa- 5p,
najwyższa – 0p reszta
proporcjonalnie mniej
graniczny
oceniany
………………………………………(data i podpis wykonawcy)
Wartość maksymalna
5p, najniższa – 0p reszta
proporcjonalnie mniej
Tak – 5 p
Nie – 0 p
Wartość maksymalna
5p, najniższa – 0p reszta
proporcjonalnie mniej
Wartość maksymalna
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 do siwz
Minimum 1920 x 2304 pixeli
7.5.
Rozmiar pixela ≤ 100 µm
graniczny i
oceniany
7.6.
Rozmiar obrazu zapisanego dla pełnego
formatu detektora [MB]
oceniany
informacyjny
7.7.
Kratka przeciwrozproszeniowa
zintegrowana z cyfrowym odbiornikiem
obrazu
Wartość współczynnika DQE dla 0 pl/mm
>=60%
graniczny
7.9.
Czas pomiędzy diagnostycznymi
ekspozycjami <= 60 s
graniczny i
oceniany
8.
Konsola operatora – dla technika
System operacyjny
Pamięć operacyjna RAM [GB] >=1GB
Pojemność dysku twardego [GB] >= 200GB
Ilość zapisanych obrazów bez kompresji >=
15000 w formacie dużym
Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów
na CD i /lub DVD w formacie DICOM
Monitor obsługowy dla technika LCD >= 18
cali
Monitor, komputer, klawiatura obsługowa,
mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko –
konsola technika)
Wyświetlanie zdjęcia podglądowego
każdorazowo po wykonaniu projekcji
mammograficznej z możliwością akceptacji
lub odrzucenia
Czas wizualizacji (czas od zakończenia
7.8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
25p, najniższa – 0p
reszta proporcjonalnie
mniej
Wartość minimalna - 5p,
maksymalna – 0p reszta
proporcjonalnie
Wartość minimalna 5p, maksymalna – 0p
reszta proporcjonalnie
graniczny i
oceniany
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
Wartość maksymalna
5p, minimalna – 0p
reszta proporcjonalnie
Wartość minimalna -5p,
maksymalna – 0p reszta
proporcjonalnie
podać
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
oceniany
………………………………………(data i podpis wykonawcy)
Wartość minimalna 5p,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
8.10.
8.11.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
Załącznik nr 4 do siwz
ekspozycji do wyświetlenia gotowego
maksymalna 0p reszta
obrazu na monitorze) [s]
proporcjonalnie
Nanoszenie znaczników
graniczny
mammograficznych w postaci graficznej i
literowej bezpośrednio z klawiatury
obsługowej
Interface sieciowy obsługujący standard
graniczny
DICOM w następujących klasach:
DICOM Storage (Send/Receive)
DICOM Query/Retrieve
DICOM Storage Commitment
DICOM Basic Print
DICOM Modality Worklist
DICOM MPPS
Stanowisko Obrazowo – Opisowe dla radiologa - 2 komplety ( jedno stanowisko w pomieszczeniu mammografu, drugie w opisowni rtg)
Stacja diagnostyczna
graniczny
System operacyjny
graniczny
Pamięć operacyjna RAM [GB] >=2
graniczny
Pojemność dysku twardego [GB] >=500
graniczny
Ilość zapisanych obrazów bez kompresji
graniczny
min. 2000 w formacie dużym
Komputer, mysz, klawiatura komputerowa graniczny
Diagnostyczne monitory obrazowe wysokiej graniczny
klasy:
Przekątna monitora >=21 cali
Prezentacja obrazu w pionie
Rozdzielczość każdego monitora >=5Mpix
Jasność każdego monitora >=600cd/m2
Liczba monitorów 2 szt.
graniczny
Głębia obrazowania dla każdego monitora
graniczny
[bit] >=8
opisać
Oprogramowanie obsługowe graniczny
postprocessing
Interface sieciowy min. 1 GB/sek
graniczny
Komunikacja przez DICOM 3,0
graniczny
………………………………………(data i podpis wykonawcy)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.
10.12.
Załącznik nr 4 do siwz
Serwer archiwizacyjny PACS
Model
Producent
Kraj pochodzenia
System PACS dopuszczony do stosowania
jako wyrób medyczny
dostawa serwera o parametrach nie
gorszych niż
- min. 8 GB pamięci operacyjnej RAM
2 procesory Intel Xeon 2,8 GHz quadcore
Napęd LTO4
6 dysków twardych SAS o pojemności min,
146 GB 10K każdy
redundantne zasilanie
Oprogramowanie do wykonywania kopii
bezpieczeństwa
Fizyczna pamięć dla danych RAID 5 nie
mniejsza niż 10TB brutto
UPS zabezpieczający nieprzerwane zasilanie
w przypadku przerw w zasilaniu min 30
minut
Komunikacja w standardzie DICOM 3.0 ze
stacjami roboczymi innych producentów
(Send, Receive, Query, Retrieve)
Krótkoterminowa archiwizacja badań
obrazowych na szybkich dyskach twardych
SAS w układzie RAID 5
Automatyczne przenoszenie badań do
archiwum długoterminowego opartego o
nośniki DVD-RAM lub inne o dużej
pojemności zabezpieczone kasetką Caddy,
(podać typ nagrywarki)
Możliwość rozbudowy systemu PACS o
archiwizację opartą o NAS lub HSM
Automatyczny backup systemu na
nośnikach o pojemności 400/800 800/1600
informacyjny
informacyjny
informacyjny
graniczny
Dołączyć właściwy dokument, podać klasę wyrobu medycznego
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
………………………………………(data i podpis wykonawcy)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
10.13.
10.14.
10.15.
10.16.
10.17.
10.18.
10.19.
10.20.
10.21.
10.22.
10.23.
10.24.
11.
11.1.
11.2.
Załącznik nr 4 do siwz
GB
Przesyłanie badań do stacji roboczych i
oddziałów (funkcjonalność DICOM Send)
Możliwość konfiguracji automatycznego
kasowanie najstarszych badań z pamięci
RAID po zarchiwizowaniu.
Dostęp użytkownika zabezpieczony przez
nazwę użytkownika i hasło
Indywidualne ustawianie przywilejów
użytkowników (np. dla operatora,
administratora systemu)
System umożliwia definiowanie reguł
autoroutingu
Wyświetlanie i możliwość dokonywania
zmian w kolejce zamówień na dane
obrazowe
Możliwość nagrywania płyt CD/DVD dla
pacjentów z darmowym oprogramowaniem
DICOM Viewer
System posiada kompresję obrazów w
standardzie JPEG Lossless
Możliwość rozbudowy systemu o
dodatkowe jednostki akwizycyjne
(modalności) bez konieczności zakupu
dodatkowych licencji
Możliwość rozbudowy systemu do instalacji
klastrowej
Obsługa DICOM GSPS
Macierz dyskowa musi zapewnić zgranie
danych z pamięci typu cache w chwili
nagłego zaniku zasilania - moduł bateryjny
WYMAGANIA DODATKOWE
Zasilanie jednofazowe 230 V/ 50 Hz
Dopuszczalne wahania napięcia sieci  
10%
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
………………………………………(data i podpis wykonawcy)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
11.3.
11.4.
11.5.
Załącznik nr 4 do siwz
Drukarka do obrazów medycznych
graniczny
pracująca w systemie suchym oraz
standardzie DICOM, dedykowana do
mammografii.
System podtrzymania i stabilizacji zasilania graniczny
UPS dostosowany do systemu
komputerowego mammografu, o czasie
pracy na aparacie umożliwiającym
bezpieczne zamknięcie aplikacji i
wyłączenie aparatu.
Zestaw do kontroli jakości obrazu w
graniczny
mammografii cyfrowej umożliwiający
wykonanie testów określonych w "European
Protocol for the Quality control of the
physical and technical aspects of
mammography screening, Fourth Edition
(2006)", zawierający między innymi:
- obiekt testowy PMMA 18x24cm o łącznej
grubości 70mm (6x10mm, 2x5mm)
- ramkę PMMA 18x24cm z miejscem na
umieszczenie elementów testowych i miarką
do oceny odchylenia pola promieniowania
od strony klatki piersiowej
- obiekty jednorodne do umieszczenia w
ramce PMMA (3 szt.)
- siatkę testową do oceny artefaktów i
zniekształceń geometrycznych
- płytkę ze skalą wielokierunkową do oceny
kratki przeciwrozproszeniowej
- płytkę z obiektami ze złota do oceny
niskiego kontrastu (średnica obiektów od 0,1
do 2mm, ocena kontrastu od 0,489 do 27,56)
-płytkę do oceny MTF (kąt 3°, wykonanie
:stal 0,8mm)
-płytkę z obiektem aluminiowym 10x10mm,
grubość 0,2mm, do oceny CNR
Jeśli zestaw jest wyrobem medycznym, dołączyć właściwy dokumenty
dopuszczające wyrób medyczny podać klasę wyrobu medycznego
………………………………………(data i podpis wykonawcy)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.
11.11.
Załącznik nr 4 do siwz
-dodatkowe płytki 10x10mm, grubość
0,1mm, do oceny pozostałości obrazu
(„ghost”)
- płytkę z obiektem do testowania
rozdzielczości przestrzennej w zakresie 3,410 lp/mm
- płytkę z mikrostrukturami (filaments) o
średnicach od 0,2 do 0,4mm
- Multimetr wielofunkcyjny typu
ScopeMeter 123/001 (prod. Fluke)
Możliwość zdalnej obsługi serwisowej przez
autoryzowany serwis producenta poprzez
modem.
Instrukcja obsługi w języku polskim dla
urządzeń medycznych po 2 egzemplarze
(dostarczyć przy odbiorze)
Urządzenie (mammograf) dopuszczone do
stosowania jako wyrób medyczny
Szkolenie personelu:
lekarze (12 osób) +technicy (5 osób) - 4
dniowe szkolenie wstępne w zakresie
obsługi aparatu oraz bezpieczeństwa jego
użytkowania i 4 dniowe szkolenie
doskonalące w zakresie j.w.,
fizycy (3 osoby) - 2 dniowe szkolenie w
zakresie kontroli jakości,
pracownicy DTA (4 osoby) – 2 dniowe
szkolenie w zakresie budowy urządzenia,
konserwacji i diagnostyki uszkodzeń
(awarii) urządzenia.
Digitalizacja zdjęć analogowyc h: Dostawa
skanera do klisz.
Dopuszczony do stosowania jako wyrób
medyczny
Negatoskop do przeglądania analogowych
zdjęć mammograficznych, wymiary ekranu
graniczny
graniczny
graniczny
Dołączyć właściwy dokument, podać klasę wyrobu medycznego
graniczny
graniczny
Podać szczegóły skanera
Dołączyć właściwy dokumenty dopuszczające wyrób medyczny podać klasę
wyrobu medycznego
graniczny
Podać szczegóły negatoskopu
Dołączyć właściwy dokumenty dopuszczające wyrób medyczny podać klasę
wyrobu medycznego
………………………………………(data i podpis wykonawcy)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 do siwz
ok. 108 x 60 cm, z żaluzją o regulowanej
jasności w zakresie 3000 do 6000 cd/m2
Dopuszczony do stosowania jako wyrób
medyczny
11.12. Wykonanie adaptacji pomieszczeń
dotychczasowej pracowni mammografu
analogowego dla potrzeb mammografu
cyfrowego i pokoju opisowego (projekt
budowlany, projekt ochrony radiologicznej,
przebudowa ścian i drzwi, instalacje:
elektryczna, wodno-kanalizacyjna oraz
klimatyzacja). (Zakres według planu
funkcjonalno użytkowego – załącznik nr 5)
11.13. Wykonanie archiwum/systemu dystrybucji
danych obrazowych w oparciu o serwer
archiwizacyjny PACS. Do systemu muszą
być podłączone:
- oferowany mammograf
- tomograf LightSpeed Ultra prod. GE
- tomograf LightSpeed RT15 prod. GE
- skaner SPECT/CT AnyScan SC prod.
Mediso
graniczny
Dołączyć do oferty koncepcję architektoniczną adaptacji istniejących
pomieszczeń uwzględniającą założenia wynikające z załącznika nr5 wraz z
wskazaniem w szczególności miejsca usytuowania oferowanego mammografu,
wymiarów mammografu, odległości od ścian i przegród oraz wymiarów
pomieszczeń, lub inny dokument zawierający te informacje.
graniczny
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
Gwarancja
Czas trwania gwarancji mammografu, usług Graniczny i
i robót budowlanych >=24miesięcy
oceniany
Minimalna ilość dni awarii przedłużająca
okres gwarancji - 3 dni
Czas trwania gwarancji dla pozostałych
urządzeń >=12rokmiesiecy
Gwarantowany czas reakcji serwisu,
rozumiany jako czas podjęcia naprawy od
graniczny
graniczny
graniczny
………………………………………(data i podpis wykonawcy)
Wartość maksymalna
10p, 24 -0p reszta
proporcjonalnie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
12.10.
12.11.
12.12.
12.13.
12.14.
Załącznik nr 4 do siwz
chwili zgłoszenia, wynosi odpowiednio: dla
zgłoszenia w dniach od poniedziałku do
czwartku - czas reakcji do 24h, dla zgłoszeń
w dniach piątek, sobota, niedziela - czas
reakcji do poniedziałku do godziny 13:00,
dla zgłoszeń w dni świąteczne - czas reakcji
w najbliższy dzień roboczy do godziny 13:00
Możliwość zgłoszeń 24h/dobę 365 dni w
roku
Gwarancja produkcji części zamiennych ≥ 10
(ilość lat) dotyczy mammografu
Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu, email
Wartość pełnego kontraktu serwisowego
obejmującego mammograf po upływie
okresu gwarancji (koszt podać w € wraz z
podatkiem VAT)
Koszt lampy rtg na dzień sporządzenia
oferty (koszt podać w € wraz z podatkiem
VAT)
Maksymalny czas naprawy urządzeń, nie
wymagający zastosowania części
zamiennych <=2436h
Maksymalny czas naprawy urządzeń,
wymagający zastosowania części
zamiennych <=7296h
Po zakończeniu okresu gwarancji
wykonawca przekaże wszystkie kody, hasła
i blokady serwisowe umożliwiające pełny
dostęp do funkcji serwisowych urządzeń
Dokumentacja techniczno – ruchowa (DTR),
lub inna dokumentacja pełniąca role DTR w
języku polskim dla mammografu i innych
urządzeń medycznych po 1 egzemplarzu
(przekazane podczas odbioru)
Przeglądy okresowe zaoferowanych
graniczny
graniczny
informacyjny
informacyjny
kontrakt roczny ………………..€(brutto)
kontrakt 2-letni …………………€(brutto)
kontrakt 3-letni ………………...€ (brutto)
………………. €(brutto)
informacyjny
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
graniczny
………………………………………(data i podpis wykonawcy)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
12.15.
12.16.
Załącznik nr 4 do siwz
urządzeń medycznych w okresie gwarancji
co najmniej 2 przeglądy/rok
Wykonywanie testów specjalistycznych
mammografu w okresie gwarancji, których
potrzeba wykonania wynika z
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
ZDROWIA z dnia 25 sierpnia 2005 r. w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizującego
dla wszystkich rodzajów ekspozycji
medycznej (Dz. U. Nr 194, poz. 1625)
Przekazanie licencji na zaoferowane z
urządzeniami oprogramowanie
komputerowe
graniczny
graniczny
………………………………………(data i podpis wykonawcy)
Download