1 - Biuletyn Informacji Publicznej – Strona główna

advertisement
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
1.
1
sierpień 2010
STRONA FORMALNO-PRAWNA
Podstawą formalno-prawną niniejszego opracowania jest zlecenie z dnia 28 lipca
2010 r. dla firmy „KLIWAŻ”. na sporządzenie Raportu o oddziaływaniu na środowisko ul.
Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul.
Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”, wraz z
inwentaryzacją przyrodniczą, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z
późn. zm.).
2.
CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko było określenie skutków
środowiskowo-przestrzennych, wynikających z przygotowania terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej, na etapie
prac budowlanych oraz w trakcie późniejszej eksploatacji. Rozpatrywane były interakcje
pomiędzy opiniowaną drogą a najbliższymi terenami mieszkaniowymi (wpływ na ludność),
fauną i florą, wodami podziemnymi i powierzchniowymi, powierzchnią ziemi, obiektami
podlegającymi ochronie z tytułu ustawy o ochronie przyrody oraz dobrami kultury.
Raport o oddziaływaniu na środowisko opiniowanej drogi zawiera m.in.:




Określenie rzeczywistych i potencjalnych oddziaływań na środowisko, wynikających z
realizacji projektowanego przedsięwzięcia,
określenie podstawowych uwarunkowań środowiskowo-przestrzennych umożliwiających
realizację przedsięwzięcia,
określenie możliwości ograniczenia zagrożeń powodowanych potencjalnymi sytuacjami
awaryjnymi,
określenie wpływu na osoby trzecie,
Od 15 listopada 2008 r. obowiązuje ustawa z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), która
wspólnie z ustawami: ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – prawo ochrony
środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 587), ustawą z dnia 3
października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
reguluje kwestie realizacji przedsięwzięć z zachowaniem wymogów ochrony środowiska.
Do czasu określenia przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia: 1) rodzaju
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływań na środowisko i 2) rodzaju
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływań na środowisko, obowiązuje
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 158, poz. 1105). Wg niego,
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko mogą wymagać
następujące rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym
zgodnie z § 3, ust. 1 pkt. 56 „drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w §
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
2
sierpień 2010
2 ust.1 pkt 29 i 30, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie,
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu
drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej,
konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego
dróg”.
Zgodnie z art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga
realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko został stwierdzony na podstawie art. 64 ust.1.
Postanowienie powyższe wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora
ochrony środowiska i określa się w nim jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, w Postanowieniu z dnia
27.09.2010 r. (RDOŚ-28-WSTE-6613-0003-224/10/bw) – załącznik tekstowy 1., stwierdził
potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu w
pełnym zakresie, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu planowanej
inwestycji na obszary Natura 2000 – Dolina Drwęcy (PLB280001) i Rezerwatu Rzeki Drwęcy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w opinii sanitarnej z dnia
23.09.2010 r. (ZNS-4316-78/1/2010) – załącznik tekstowy 2., stwierdził również potrzebę
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem
racjonalnych wariantów alternatywnych dla przebiegu projektowanej drogi.
Opiniowany Raport sporządzony został przez zespół w oparciu o dostarczone
materiały, opinie, wizje terenowe, robocze dyskusje i badania własne autorów.
W trakcie wizji terenowych, przeprowadzonych przez zespół specjalistów branżowych
na potrzeby sporządzanego Raportu (sierpień 2010), dokonano szczegółowego rozpoznania
środowiska przyrodniczego i uwarunkowań przestrzennych w otoczeniu rozpatrywanego
odcinka ulicy Osiedlowej.
3.
MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU
Akty prawne




Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1237)
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn.
zm.)
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”


















3
sierpień 2010
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z
późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn.
zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr
121, poz. 1266, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z
późń. zm.)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228,
poz. 1947, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późń.
zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 31)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr
198, poz. 1226)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr
192, poz. 1392)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr
179, poz. 1275)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 158,
poz. 1105)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984)
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”















4
sierpień 2010
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie
wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 92,
poz. 769)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków
dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji oraz
prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych sposobu prowadzenia
monitoringu oraz sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz.
284)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie wyników
pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii
tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym
organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 18,
poz. 164)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód
powierzchniowych lub części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. Nr 16.
poz. 149)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu ( Dz. U. Nr 1, poz. 12)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728)
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska
przed hałasem. (Dz. U. Nr 179, poz. 1498)
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”









5
sierpień 2010
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w
warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w
sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca
dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003, str. 26)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w
sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197
z 21.07.2001, str. 30)
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn.
zm.)
Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985, str. 40, z późn. zm.)
Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979, str. 1, z późn. zm.)
Inne materiały:









Atlas hydrograficzny Polski. IMiGW, 1980
Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. (red.). 1994. Ostoje ptaków w
Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk
Ekrany akustyczne, Instytut Mechaniki i Wibroakustyki AGH w Krakowie, 1990
Koncepcja „ Wariant przygotowania terenów inwestycyjnych przy ulicy Osiedlowej w
Ostródzie” 2010 r.
Kucharski R.J., Kraszewski M., Kurpiewski A.: Obliczeniowe metody oceny klimatu
akustycznego w środowisku. IOŚ, Warszawa 1988 (Wyd. Geolog.)
Kucharski R.J.: Instrukcja prognozowania hałasu komunikacyjnego, Biblioteka
Monitoringu Środowiska, wyd. ASKOM 1996
Kucharski R.J.: Metody prognostycznych ocen hałasów drogowych. I Krajowe
Seminarium nt. Oddziaływania hałasów komunikacyjnych na środowisko. Liga Walki
z Hałasem, Warszawa, 1993
Kucharski R.J.: Wpływ emisji hałasu pojazdów samochodowych na klimat akustyczny.
trendy ograniczania emisji hałasu przez samochody, ocena przewidywanych zmian.
I Krajowe Seminarium nt. Oddziaływania hałasów komunikacyjnych na środowisko. Liga
Walki z Hałasem, Warszawa 1993
Mapy topograficzne w skali 1:10 000, GUGiK
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”



















6
sierpień 2010
Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, PIG, 2005r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ostródy
NATURA 2000 – europejska sieć ekologiczna Ministerstwo Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa, 1999
Obszary Chronione w Polsce Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 2001
Osmulska-Mróz Barbara z zespołem. „Ochrona wód w otoczeniu dróg”. GDDP, IOŚ.
Warszawa, 1993 r.
Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce (pod red.: P.0. Sidło, B.Błaszkowska,
P.Chylarecki), OTOP, Warszawa 2004
Program Funkcjonalno – Użytkowy „ Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul.
Osiedlowej w Ostródzie” 2010 r.
Sawicka-Siarkiewicz
Halina.
„Ograniczanie
zanieczyszczeń
w
spływach
powierzchniowych z dróg. Ocena technologii i zasady wyboru”. Instytut Ochrony
Środowiska. Warszawa, 2003 r.
Zasady Ochrony Środowiska w Drogownictwie. GDDP, Warszawa 1999
Zasady sporządzania dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne w związku z
projektowaniem dróg krajowych i autostrad. Poradnik metodyczny. Autor wiodący –
Andrzej Rodzoch, Warszawa 2006
Polska Norma 204. Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg
Polska Norma PN-87/B-02152/01 Akustyka budowlana. Ocena izolacyjności akustycznej
w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od
dźwięków powietrznych w budynkach i izolacyjność wewnętrznych elementów
budowlanych
Polska Norma PN-87/B-02152/03 Akustyka budowlana. Ocena izolacyjności akustycznej
w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od
dźwięków powietrznych przegród i ich elementów
Polska Norma PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i określenia
Polska Norma PN-83/B-02154/05 Akustyka budowlana. Pomiary izolacyjności
akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary
terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych i ich
elementów
Polska Norma PN-81/N-01306 Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne
Polska Norma PN-ISO 1996 – 1 Akustyka. Opis i pomiary hałasu w środowisku.
Podstawowe wielkości i procedury
Polska Norma PN-ISO 1996 – 2 Akustyka. Opis i pomiary hałasu w środowisku.
Zbieranie danych w odniesieniu do sposobu zagospodarowania terenu
Polska Norma PN-ISO 1996 – 3 Akustyka. Opis i pomiary hałasu w środowisku.
Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
4.
7
sierpień 2010
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
4.1 opis ogólny inwestycji
Zgodnie z ustaleniami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w
obrębie Osiedli Plebiscytowego i Ostrów w Ostródzie oraz zmian zatwierdzonych Uchwałą
Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XVIII/140/2000 z dnia 19 kwietnia 2000r. oraz Uchwałą Rady
Miejskiej w Ostródzie Nr XLI/316/2005 z dnia 24 sierpnia 2005r. teren oznaczony symbolem
D26 i 7KD przeznaczony jest na cele komunikacji kołowej – drogi publiczne. W liniach
rozgraniczających tego obszaru zlokalizowana jest ulica Osiedlowa mająca przyjąć funkcję
drogi klasy lokalnej L. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego określa funkcje
wydzielonych obszarów na terenie gminy miejskiej Ostróda czyli działek z obrębu 11. W
granicach planowanego przedsięwzięcia znajdują się również działki położone w obszarze
gminy wiejskiej Ostróda (obręb 17), dla którego brak jest zatwierdzonego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego , stąd potrzeba wydania decyzji o warunkach
zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego.
W latach wcześniejszych Gmina Miejska Ostróda rozpoczęła proces uzbrajania w
infrastrukturę techniczną w/w terenu. W ramach tego procesu zaprojektowano i wykonano
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku od ulicy Plebiscytowej do ulicy Pana
Tadeusza.
Przedmiotem inwestycji jest kompleksowe uzbrojenie terenów dla obszaru
położonego po obu stronach ulicy Osiedlowej, łączącej ulicę Olsztyńską z ulicą
Plebiscytową, przeznaczonych pod zabudowę usługową oraz w części produkcyjnousługową i zieleni niezorganizowanej i oznaczonych symbolami US, PU i ZN.
W Programie Funkcjonalno – Użytkowym i Koncepcji przygotowania terenów
inwestycyjnych przy ulicy Osiedlowej w Ostródzie, przedstawiono dwa warianty rozwiązania
tego zadania.
Omawiana inwestycja w dwóch proponowanych wariantach zgodnie z wnioskiem o
wydanie decyzji i karty informacyjnej nr IGU-7020/15/05/10 z dnia 05.07.2010 r. obejmuje
swym zasięgiem działki : 363/11, 363/16, 363/15, 211/3, 301, 363/5, 363/4, 302/1 w obrębie
nr 17 oraz działki nr 98/2, 91, 42/25, 42,28, 100/2, 62/2, 62/4,79/3, 70/1, 70/3, 66, 109/1,
109/2, 102, 99 w obrębie 11.
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i uzyskanie wynikających z
przepisów prawa opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę, a
także wykonanie drogi oraz infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej na wyznaczonym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszarze.
Kompletna infrastruktura to silny bodziec dla każdego inwestora pragnącego
inwestować w tym terenie. Jest to zdecydowane skrócenie procesu inwestycyjnego poprzez
bezpośredni dostęp do niezbędnej infrastruktury technicznej. Z drugiej zaś strony
zlokalizowanie tego typu zabudowy w terenie zgodnie z przeznaczeniem, przyczynia się do
porządkowania struktury przestrzennej miasta.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
4.2
sierpień 2010
8
Charakterystyczne parametry inwestycji.
Wariant I
wg. Programu Funkcjonalno-Użytkowego…
W ramach inwestycji do realizacji przeznaczone są następujące elementy uzbrojenia
terenu:

Ulica, w planie zagospodarowania oznaczona symbolem D26 – jako droga
zabezpieczająca obsługę komunikacyjna obszaru na działce nr 98/2 i 42/25 pobocze drogi

Sieć kanalizacji deszczowej w pasie drogowym dz. Nr 98/2 i 42/25

Zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dz. Nr 98/2 i 42/25

Zewnętrzna sieć wodociągowa w pasie drogowym dz. Nr 98/2 i 42/25
Charakterystyczne parametry określające zakres
przedmiotu zamówienia zawarte zostały w tabeli nr 1.
poszczególnych
elementów
Tabela nr 1
Asortyment i orientacyjne wielkości robót
Element
Wyszczególnienie parametrów
Szerokość pasa drogowego w liniach
rozgraniczających
Długość drogi przewidziana do realizacji
Ulica D26
Klasa techniczna drogi
Konstrukcja jezdni
Szerokość pasów ruchu
Kanalizacja
Zakres
Istniejąca zgodnie z
rejestrem gruntów
miasta Ostródy
ok. 750,00 m
L
dla kat. ruchu KR3
2x2,50 m
Szerokość chodnika
2,00 m
Ciąg pieszo-jezdny
ok. 250,00 m
Kanał deszczowy główny z rur z tworzywa
sztucznego
Ø 250 mm - długość
ok. 350 m
Kanał deszczowy główny z rur z tworzywa
sztucznego Ø 400 mm - długość
ok. 400 m
Kanał deszczowy z rur z tworzywa sztucznego Ø 200
mm przykanaliki – długość łączna
ok.100 m
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
deszczowa
9
Studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego Ø 1000
mm
ok. 25 szt.
Wpusty uliczne na studzienkach betonowych Ø 500
mm z osadnikiem
ok. 50 szt.
Separatory koalescencyjne zintegrowane z
osadnikiem
Rowy odwodnieniowe
Przepust Ø 600 mm pod drogą gminną
Kanał grawitacyjny z rur z tworzywa sztucznego
Ø 200 mm
Kanalizacja
sanitarna
sierpień 2010
2 szt.
ok. 400 m
ok. 6m
ok. 780 m
Studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego Ø 1000
mm
ok. 26 szt.
Rurociąg tłoczny PE Ø 90 mm
ok. 470 m
Przepompownia ścieków
2 szt.
Przecisk pod drogą powiatową 1230N rurą stalową
Ø 273 mm
ok. 12 m
Przecisk pod drogą powiatową 1230N rurą stalową
Ø 168 mm
ok. 12 m
Sieć z rur PE Ø 160 mm – łączna długość
ok. 660 m
Sieć z rur PE Ø 110 mm – łączna długość
Sieć
wodociągowa Sieć z rur PE Ø 90 mm – łączna długość
ok. 370 m
Hydranty przeciwpożarowe nadziemne Ø 80 mm
Przecisk pod drogą powiatową 1230N rurą stalową
Ø 168 mm
ok. 170 m
ok. 9 szt.
Ok. 12 m
Uwarunkowania związane z realizacją inwestycji wynikają bezpośrednio z ustaleń
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie Osiedli Plebiscytowego i
Ostrów w Ostródzie oraz zmian zatwierdzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Ostródzie Nr
XVIII/140/2000 z dnia 19 kwietnia 2000r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Ostródzie Nr
XLI/316/2005 z dnia 24 sierpnia 2005r.
Powyższy plan określa zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych i
infrastruktury technicznej. Na wyrysie z planu pokazano przewidywany przebieg ulicy
zlokalizowany w liniach rozgraniczających.
Droga i sieci infrastrukturalne mają zapewnić i zabezpieczyć pełną obsługę powstającego i
istniejącego obszaru zabudowy w zakresie komunikacji i mediów.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
10
sierpień 2010
4.3 Droga
W projektowanym układzie komunikacyjnym obszaru, droga oznaczona symbolem
D26 to droga klasy lokalnej, dz. ew. Nr 98/2 i 42/25 do której włączane są drogi wewnętrzne
dojazdowe. Stanowić będzie w tym rejonie uzupełnienie istniejącej przestrzeni
komunikacyjnej utworzone przez drogi wyższej kategorii: drogę powiatową – ulica
Olsztyńska oraz ulica Plebiscytowa.
Planowana do budowy droga powinna posiadać parametry techniczne i użytkowe
odpowiadające klasie drogi lokalnej. W ramach zamówienia należy zaprojektować drogę
jednojezdniową o dwóch pasach ruchu z jednostronnym chodnikiem i kanalizacją
deszczową. Ze względu na zmienną szerokość pasa drogowego na odcinku ok. 250,0 m od
ulicy Pana Tadeusza należy wykonać ciąg pieszo-jezdny.
Kanalizacja deszczowa powinna zabezpieczyć możliwość odprowadzenia wód
opadowych z powierzchni drogi oraz przyległych terenów.
W liniach rozgraniczających drogi zlokalizować należy pozostałe sieci uzbrojenia
technicznego. Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej budowane będą na potrzeby
przyszłej zabudowy i przy ich projektowaniu należy zabezpieczyć możliwość dostawy wody i
odbioru ścieków komunalnych, bytowych oraz przemysłowych zgodnie z założoną dla nich
funkcją.
Sieć wodociągowa powinna pracować w sposób ciągły w okresie całego roku wobec
tego powinna być posadowiona poniżej strefy przemarzania gruntu. Sieć wodociągowa ma
również zabezpieczyć wodę dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej dla terenów w obszarze
aktywności usługowej.
W/w sieci powinny zapewniać możliwość przyłączania do nich kolejnych użytkowników w
miarę postępującej zabudowy na tych terenach.
Należy zaprojektować i wykonać jezdnie i chodniki dla drogi o kategorii ruchu KR-3 w
następujących parametrach konstrukcyjnych:
Jezdnie:
Warstwa ścieralna beton asfaltowy 0/12,8
- 4 cm
Warstwa wiążąca beton asfaltowy 0/16
- 6 cm
Podbudowa zasadnicza beton asfaltowy 0/20
- 8 cm
Podbudowa pomocnicza kruszywo łamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5
- 20 cm
Dodatkowa warstwa podłoża kruszywo (piasek średni) stabilizowane
cementem o Rm 2,5MPa
- 15 cm
Warstwa mrozoochronna piasek średni
- 10 cm
Ciąg pieszo-jezdny:
Kostka drogowa betonowa
- 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa
- 4 cm
Podbudowa pomocnicza kruszywo łamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5
- 20 cm
Dodatkowa warstwa podłoża kruszywo (piasek średni) stabilizowane
cementem o Rm 2,5MPa
- 15 cm
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
Warstwa mrozoochronna piasek średni
sierpień 2010
11
- 10 cm
Chodniki:
Warstwa ścieralna betonowa kostka brukowa
- 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa
- 4 cm
Dodatkowa warstwa podłoża kruszywo (piasek średni) stabilizowane
cementem o Rm 2,5MPa
- 15cm
4.4. Sieć wodociągowa
Zgodnie ze wstępnymi warunkami PWiK Ostróda Sp. z o.o., planuje się
wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych o średnicy od 160 mm do 90 mm w
pasie drogowym na dz. ew. nr 98/2 i 42/25 własność Urzędu Miasta Ostróda.
W ulicy Osiedlowej ma być wykonana sieć z rur PE Ø 160 mm, na odcinku od
węzła przy skrzyżowaniu z ulicą Pana Tadeusza do skrzyżowania z ulicą Spokojną.
Węzeł na skrzyżowaniu z ulicą Spokojną ma w perspektywie zabezpieczyć przez
połączenie z siecią wodociągową w ulicy Plebiscytowej - pierścieniowe zasilanie w
wodę tej części miasta. Zgodnie z wydanymi wstępnymi warunkami technicznymi od
skrzyżowania z ulicą Spokojną, do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską i schroniska dla
zwierząt ( działka nr 363/15), planuje się wykonać odcinek sieci wodociągowej PE Ø 110
mm ( wykonanie przecisku rurą stalową pod drogą powiatową 1230N wymaga
uzgodnienia z Zarządem Dróg
Powiatowych w Ostródzie). Równocześnie planuje się
połączenie w pierścień rurociągu PE Ø 110 mm z biegnącą wzdłuż cmentarza siecią
wodociągową Ø 90 mm. Sieć wodociągowa ma zabezpieczać wodę dla potrzeb ochrony
przeciwpożarowej tereny wzdłuż drogi w obszarze aktywności gospodarczej i ma być
uzbrojona w zasuwy odcinające węzłowe oraz hydranty przeciwpożarowe nadziemne z
zasuwami odcinającymi. Sieć wodociągową należy wykonać na sucho w wykopach
odwodnionych i montować zgonie z wytycznymi producenta i obowiązującymi normami .
4.5. Sieć kanalizacji sanitarnej
Zakłada się
budowę sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogę na dz. nr 98/2 i 42/25 w pasie drogowym. Sieć ta będzie odbierać
głównie ścieki bytowe związane z
funkcjonowaniem
zapleczy
socjalno-bytowych
planowanych do wybudowania obiektów produkcyjno-usługowych – zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego. W przypadku powstania innego rodzaju ścieków,
koniecznym będzie zastosowanie urządzeń
podczyszczających, względnie instalacji
redukujących zanieczyszczenia do poziomu dopuszczalnego do przyjęcia przez system
miejskiej kanalizacji. Instalacje redukujące i urządzenia podczyszczające nie są objęte
zamówieniem i nie podlegają projektowaniu i wykonawstwu.
Kanał sanitarny należy wykonać z rur i kształtek z tworzywa sztucznego ( PVC lub
PP ), o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową, o sztywności obwodowej
nominalnej min. 8 kN/m2. Zastosować studnie z tworzywa sztucznego Ø 1000 mm,
wyposażone w stopnie złazowe i włazy żeliwne. Na wszystkich studniach zlokalizowanych
w jezdni stosować pierścienie odciążające.
Duże różnice wysokości terenu na trasie ulicy Osiedlowej, oraz wstępne badania
geologiczne, narzucają konieczność wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
tłocznej z przepompowniami ścieków - nr2 przy schronisku zwierząt (działka nr 363/11) i
nr 1 jako przejazdowa na działce nr 102 w kierunku ulicy Plebiscytowej (przy zakręcie
planowej drogi). Planuje się wykonanie kanału sanitarnego o średnicy 200 mm, który
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
12
sierpień 2010
grawitacyjnie odprowadzi ścieki z najwyższego punktu KS2 (ok. 190 m od skrzyżowania
z ulicą Spokojną w kierunku ulicy Olsztyńskiej ) do planowanej przepompowni nr2, oraz
od KS1 w drugą stronę - grawitacyjnie do planowanej przepompowni nr 1. Z planowanej
przepompowni ścieków nr 2, rurociąg tłoczny o średnicy 90 mm podawał będzie ścieki (w
kierunku ulicy Pana Tadeusza) do pierwszej studni grawitacyjnej KS1, która będzie
jednocześnie studnią rozprężną. Z przepompowni nr 1, ścieki wtłoczone mają być w
istniejący rurociąg tłoczny przepompowni przy ulicy Pana Tadeusza (działka nr 42/28).
Przejście rurociągu grawitacyjnego i tłocznego do przepompowni P2 pod drogą
powiatową nr 1230N Ostróda – Lubajny - Stare Jabłonki, należy wykonać w rurach
osłonowych stalowych metodą przecisku – odpowiednio Ø 273 mm i 168 mm.
Planowany układ
wysokości
kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej
w ulicy
Osiedlowej, pozwoli w perspektywie na wykonanie kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z
wydanymi wstępnymi warunkami technicznymi. Przewiduje się budowę studni rewizyjnych
z tworzywa sztucznego Ø 1000 mm, nie rzadziej niż 30m. Szczegółowe określenie ilości
studni, oraz dobór przepompowni i ich urządzeń technologicznych zostanie wykonane
przez projektanta po ustaleniu przeznaczenia działek i wielkości zlewni.
4.6. Sieć kanalizacji deszczowej
Ze względu na konfigurację terenu, odprowadzenia wód deszczowych z pasa ulicy
Osiedlowej planuje się kanalizacją deszczową w dwóch kanałach - nr 1 do rowu na
działce 109/2 będącej własnością Nieruchomości Rolnych, oraz nr 2 do rowu przy drodze
powiatowej nr 1230N Ostróda –Lubajny – Stare Jabłonki pasie drogowym dz.nr 91 własność
Zarządu Dróg Powiatowych.
Kanał nr 1 planuje się wykonać z rur o średnicy 250 mm od studni KD1 do
skrzyżowania z ulicą Spokojną i 400 mm - od skrzyżowania do separatora SEP1 i PD
(działka nr 102 własność Burmistrz Miasta Ostródy ) zaplanowanych w drodze wykonanych
jako przejazdowe. Ze względu na ukształtowanie terenu, wody opadowe oczyszczone w
separatorze przetłoczone będą z przepompowni PD rurociągiem PE o średnicy 200 mm do
istniejącego rowu na działce 109/2. Przed wpuszczeniem do rowu wody opadowe muszą
być oczyszczone przez separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem np. PSK-H
100/10000 firmy Ecol-Unicon. Odbiornikiem kanału nr 1 jest Jezioro Perskie.
Kanał nr 2 planuje się wykonać z rur o średnicy 250 mm od studni KD2 do
separatora SEP2 zlokalizowanego na działce nr 98/2 w ulicy Osiedlowej wykonany jako
przejazdowy. Dalej do rowu w pasie drogowym ul. Olsztyńskiej dz. nr 91 i nowym rowem w
pasie drogowym dz. nr 211/3 (własność Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie) Wody
opadowe z kanału nr 2 zostanie doprowadzona do rowu na dz. nr 301 (własność Starosta
Ostródy) i dalej rowem do rzeki Drwęcy. Wody opadowe z tego odcinka, przed
wpuszczeniem do rowu muszą być oczyszczone w separatorze koalecsencyjnym
zintegrowanym z osadnikiem np.
ESK+H 30/3000 firmy Ecol-Unicon. Technologię
wykonania rowu od separatora SEP2 wzdłuż drogi powiatowej nr 1230N i przepustu Ø
600 mm pod drogą gminną należy uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych w
Ostródzie.
Kanalizację deszczową należy wykonać z rur i kształtek z tworzywa sztucznego
( PVC lub PP), o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową, o sztywności obwodowej
nominalnej min. 8 kN/m2. Zastosować studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego Ø 1000
mm, nie rzadziej niż 30 m. Studnie zlokalizowane w jezdni, na podjazdach i chodnikach
wyposażyć we włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym klasy D400. Na wszystkich
studniach zlokalizowanych w jezdni należy stosować pierścienie odciążające. Studzienki
ściekowe wykonać z elementów prefabrykowanych betonowych o średnicy 500 mm,
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
13
sierpień 2010
łączonych na uszczelki gumowe z gumy syntetycznej z osadnikiem o głębokości 0,5 m.
Studzienki ściekowe muszą być wyposażone we wpust z zawiasem klasy D400 .Kanalizacja
deszczowa powinna zabezpieczyć możliwość odprowadzenia wód nie tylko z powierzchni
drogi, ale również z przyległych terenów przemysłowych. Szczegółowe określenie ilości
studni, zostanie wykonane przez projektanta po ustaleniu przeznaczenia działek i
wielkości zlewni .
Wariant II
wg. Koncepcji..
W drugim wariancie przebieg ulicy Osiedlowej i uzbrojenia terenu w postaci sieci
wodociągowej i kanalizacji deszczowej i sanitarnej jest zasadniczo taki sam. Różnice
polegają na przyjęciu w założeniach projektowych kategorii ruch KR2 oraz niewielkich
zmianach lokalizacji urządzeń typu przepompownie i separatory w kanalizacji deszczowej i
sanitarnej.
Kanalizacja deszczowa
Różnica w rozwiązaniach technicznych polega na zastąpieniu w wariancie II
przewodu rurowego o średnicy 200 mm na rów powierzchniowy poprowadzony w pasie
drogowym ul. Osiedlowej co umożliwia rezygnację z przepompowni wód opadowych.
Następną różnicą jest zmiana usytuowania rowu odprowadzającego wody opadowe z
separatora nr 2 na przeciwną stronę ulicy Olsztyńskiej co umożliwia rezygnację z wykonania
przecisku pod ul. Olsztyńską. Zmiana lokalizacji separatorów SEP 1 z działki nr 102 na
działkę nr 62/4 i SEP 2 z działki 98/2 na działkę nr 79/3. Opisane zmiany przedstawiono na
schematach zał. 8.
Kanalizacja sanitarna
Różnica pomiędzy opisywanymi wariantami polegają na zmianie lokalizacji
przepompowni P-1 z działki nr 102 na działkę 62/4 ( przeciwna strona ul. Osiedlowej ).
Opisane zmiany przedstawiono na schematach zał. 8.
Istniejące zagospodarowanie terenu
Inwestycja zlokalizowana jest w północno-wschodniej części miasta Ostróda
Obecnie droga gruntowa pełni funkcję łącznika między ul. Plebiscytową i Olsztyńską oraz
obsługuje przyległy do niej teren. Przebiega w znacznej części wzdłuż terenów
niezagospodarowanych. Jedyne zabudowania ( piętrowe budynki jednorodzinne) znajdują
się przy ul. Pana Tadeusza i skrzyżowaniu osiedlowej z ulicą Spokojną. Przebieg drogi na tle
istniejącego zagospodarowania przedstawiono na zał.4
4.7.
Charakterystyka rozpatrywanych wariantów
Dla niniejszego przedsięwzięcia poddano analizie następujące warianty:
Stan „0”: polegający na niepodejmowaniu żadnych działań inwestycyjnych,
Wariant I: inwestycyjny - polegający na realizacji przedsięwzięcia w zakresie oraz o
parametrach określonych powyżej.
Wariant II: inwestycyjny – różniący się rozwiązaniami technicznymi i niewielkimi zmianami
lokalizacji urządzeń typu separatory i przepompownie.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
14
sierpień 2010
Stan „0”:
W stanie „0” droga nie spełnia żadnych normatywów wymaganych przepisami na
całym odcinku, poruszanie się po niej staje się z roku na rok coraz bardziej uciążliwe i
niebezpieczne. Na całej długości drogi jest brak chodników. W wyniku braku funkcjonującego
systemu odwodnienia stan gruntowej nawierzchni ulegnie dalszej degradacji. Wzrośnie też
niekorzystne oddziaływanie na środowisko poprzez emisją spalin i hałas w następstwie
wzrostu prognozowanego ruchu.
Wariant I:
Realizacja inwestycji w w/w zakresie przyniesie następujące korzyści:
poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu kołowego,

poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ciągu drogi,

zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej przyległego terenu poprzez
ułatwienie dostępu do terenów rekreacyjnych, zarówno dla ruchu kołowego, jak
pieszego i rowerowego,

poprawa atrakcyjności otoczenia na całej długości przedmiotowej inwestycji,

zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej,

poprawa systemu odwodnienia nawierzchni oraz uregulowanie gospodarki wodami
opadowymi,

ograniczenie emisji spalin, hałasu ze względu na zmiany w organizacji ruchu
(dostosowanie parametrów inwestycji do prognozowanego ruchu pojazdów), poprawę
płynności ruchu, poprawę stanu nawierzchni, uspokojenie ruchu w obszarach
zabudowy.
Wariant II:
Realizacja inwestycji przedstawionym zakresie przyniesie takie same korzyści społeczne i
ekologiczne co wariant I natomiast przyjęte rozwiązania techniczne zmniejszą koszty jej
realizacji i eksploatacji w sposób znaczący.
Analizując powyższe warianty należy stwierdzić, że stan „0” polegający na
zaniechaniu inwestycji niesie za sobą dalece idące konsekwencje niekorzystne dla
środowiska. Biorąc pod uwagę rozwój przyległych terenów, ich docelową funkcję i związaną
z tym m.in. prognozę ruchu, pozostawienie stanu istniejącego pogorszyłoby obecną.
sytuację.
Na etapie raportu, ze względu na przyjęte założenie, że przebudowa dotyczy
istniejącego przebiegu drogi, nie rozpatrywano innych wariantów pod kątem zmienionej
lokalizacji. Obydwa proponowane warianty pozwalają na osiągnięcie takich samych korzyści
ekologicznych natomiast przyjęte rozwiązania techniczne w wariancie II powinny zmniejszyć
koszty realizacji i eksploatacji kanalizacji deszczowej.
W dalszych analizach i rozważaniach obydwa proponowane warianty będą
traktowane jako tożsame. Powodem takiego podejścia jest taka sama lokalizacja inwestycji o
charakterze liniowym a różnice w rozwiązaniach technicznych i niewielkie zmiany lokalizacji
urządzeń nie spowodują zmian w oddziaływaniu przedsięwzięcia na poszczególne
komponenty środowiska.
Biorąc pod uwagę fakt, iż obydwa proponowane warianty pozwalają na
osiągnięcie takich samych korzyści ekologicznych do realizacji przyjęto za sugestią
inwestora wariant I
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
4.8.
15
sierpień 2010
Przebieg ulicy na tle planów miejscowych
Opiniowana droga lokalna (ulica Osiedlowa) przebiega przez teren miasta Ostróda w
północno-wschodniej jego części. Rozważany teren posiada miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów w Ostródzie
uchwalony dnia 19 kwietnia 2000 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Ostródzie nr XVIII/140/2000r.
(Dz.Urz.Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 32 z dnia 29 maja 2000 r.poz.485) z późn.
Zmianami – uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 sierpnia 2005r. nr XLI/316/200Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 132 z dnia 23.09.2005 r., poz.1597).
Planowana inwestycja przebiega w na wydzielonej działce oznaczonej symbolem D26
i 7KD przeznaczonych na cele komunikacji kołowej– drogi publiczne. W liniach
rozgraniczających tego obszaru zlokalizowana jest ulica Osiedlowa mająca przyjąć funkcję
drogi klasy lokalnej L. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego określa funkcje
wydzielonych obszarów na terenie gminy miejskiej Ostróda czyli działek z obrębu 11. W
granicach planowanego przedsięwzięcia znajdują się również działki położone w obszarze
gminy wiejskiej Ostróda (obręb 17), dla którego brak jest zatwierdzonego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego , stąd potrzeba wydania decyzji o warunkach
zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego. Dotyczy to lokalizacji rowów
odprowadzających wody deszczowe i przepompowni P2.
Planowana inwestycja zapewni kompleksowe uzbrojenie terenów dla obszaru
położonego po obu stronach ulicy Osiedlowej, łączącej ulicę Olsztyńską z ulicą
Plebiscytową, przeznaczonych pod zabudowę usługową oraz w części produkcyjnousługową i zieleni niezorganizowanej i oznaczonych symbolami US, PU i ZN. Fragment
planu zagospodarowania przedstawiono na zał.4.
.
5.
CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
5.1.
Położenie, rzeźba terenu i budowa geologiczna
Planowana droga jest zlokalizowana w północno wschodniej części Ostródy na
osiedlu Plebiscytowym i łączy ul. Plebiscytową z ul. Olsztyńską zał. 2. Przebiega w
obszarze pagórkowatym o rzędnych od 96 do 105 m n.p.m.
Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym J. Kondrackiego Ostróda leży na
pograniczu trzech makroregionów
Pojezierza Iławskiego, Pojezierza ChełmińskoDobrzyńskiego, i Pojezierza Mazurskiego i w obrębie mezoregionów :
- Pojezierze Olsztyńskie
- Garb Lubawski
- Dolina Drwęcy
Miasto Ostróda położone jest na pograniczu Garbu Lubawskiego, Pojezierza
Iławskiego i Pojezierza Olsztyńskiego.
Omawiany teren inwestycji znajduje się skrajnej części Garbu Lubawskiego.
Garb Lubawski graniczący od zachodu z Doliną Drwęcy jest mezoregionem
wyróżniającym się dużymi deniwelacjami terenu przekraczającymi 100 m. Jego kulminację
stanowi Góra Dylewska (312 m n.p.m.), której geneza podobnie jak całego obszaru Garbu ,
związana jest z obszarami czołowo-morenowymi zlodowacenia północnopolskiego , fazy
poznańskiej.
Zasadnicze elementy rzeźby ukształtowane zostały w czasie recesji ostatniego
lądolodu , który nasunął się tu w plejstocenie. W regionie tym występują ciągi wzgórz
morenowych, liczne pagórki ozów i kemów rozdzielonych obszarami bezodpływowymi.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
16
sierpień 2010
W rejonie inwestycji wykonano badania geologiczne i rozpoznano
przypowierzchniową budowę geologicznych , określając warunki gruntowo wodne wzdłuż
planowanej drogi. Wydzielono na podstawie litologii utworów przypowierzchniowych klasy G1
i G2 oraz obszar występowania gruntów nienośnych wymagających wymiany. Na odcinku
otworów 1 i 2 do otw. 3 występują piaski drobne i średnie sporadycznie pylaste, bez oznak
wody podziemnej do głębokości 2,0 m p.p.t. Takie wykształcenie litologiczne pozwala na
zakwalifikowanie tych obszarów do grupy nośności G1. Podobne warunki występują w
rejonie otworu nr 6 i 9 – G1. W pobliżu otworów 7 i 8 występują piaski pylaste , drobne i
gliny piaszczyste o konsystencji twardoplastycznej. Obszar ten zakwalifikowano do grupy
G2.
W rejonie jeziora Perskiego i otworów 3, 4 i 5 występują osady organiczne konkretnie
torfy o różnej głębokości występowania. W otworze 4 stwierdzono występowanie torfów do
głębokości powyżej 5 m p.p.t. Woda występuje na głębokości od 0,8 – 0,1 m p.p.t.
Ul. Osiedlowa przebiega w strefie granicznej obszarów zalewowych jeziora i jego
obecna trasa przebiega w nasypie budowlanym na tym odcinku drogi. Obszar występowania
osadów organicznych ( nienośnych ) jest przedstawiony na mapie dokumentacyjnej zał.6. W
takiej sytuacji należy rozważyć wymianę gruntu na tym odcinku lub zmianę trasy ulicy aby
ominąć obszar występowania gruntów nienośnych.
5.2.
Wody podziemne i powierzchniowe
Wg podziału Polski na regiony hydrogeologiczne (J.Malinowski, Hydrogeologia,
Wyd. Geologiczne, Warszawa 1991) teren opracowania leży w granicach regionu
mazurskiego, w którym poziomy wodonośne występują w utworach czwartorzędu i
trzeciorzędu. Znaczenie gospodarcze na terenach mają wody czwartorzędowe, których
poziom użytkowy występuje w piaskach różnoziarnistych i żwirach międzymorenowych.
Jest to poziom nieciągły, występujący na głębokości od kilkunastu do powyżej 100 m,
którego wydajność waha się od 10 do 100 m3/h
Wody w utworach trzeciorzędowych związane są z piaskami i żwirami miocenu. Poziom ten
spotykany jest na głębokości 100 – 120 m p.p.t. i nie ma znaczenia gospodarczego
Ramowa Dyrektywa Wodna przetransportowana do prawa polskiego prawa definiuje
pojęcie jednolitych części wód podziemnych. Przez JCWPd rozumie się określoną objętość
wód podziemnych występujących w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw
wodonośnych.
Miasto Ostróda położone jest na terenie JCWPd o numerze 40. Obejmuje on obszar
zlewni Drwęcy i Osy. Jest bardzo rozległy i obejmuje on różne jednostki morfologiczne i
hydrogeologiczne. W związku z tym występowanie wód podziemnych i warunki
hydrogeologiczne są zróżnicowane. System wodonośny jest wielopiętrowy , obok poziomów
międzymorenowych obecne są również warstwy miocenu, oligocenu i paleocenu.
Według dotychczasowego rozpoznania w obrębie utworów czwartorzędowych do
głębokości 60 m można wyróżnić dwie użytkowe warstwy wodonośne, reprezentujące piętro
czwartorzędowe.
Warstwa górna (pierwsza) – jest związana z kompleksem przypowierzchniowych utworów
piaszczystych, zdeponowanych w dolinie Drwęcy oraz najbliższych jezior rynnowych:
Drwęckiego i Pauzeńskiego. Utworami wodonośnymi są piaski różnoziarniste ze znacznym
udziałem żwirów i otoczaków. Wśród piasków występują nieregularne przeławicenia glin
zwałowych. Spąg warstwy wodonośnej przebiega na rzędnej ok. 70 m n.p.m. Warstwa ta jest
drenowana przez znajdujące się w bezpośredniej więzi hydraulicznej, okoliczne cieki i
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
17
sierpień 2010
zbiorniki wód powierzchniowych. Zwierciadło wody swobodne lub nieznacznie napięte układa
się na rzędnych 95 – 100,1 m n.p.m.
Współczynnik filtracji piasków wodonośnych jest zróżnicowany, wynosi od 0,000056 m/s do
0,00044 m/s. Studnie osiągają wydajności w granicach 6 - 123 m3/h przy wydatkach
jednostkowych 2,1 – 34 m3/h 1mS.
Druga warstwa wodonośna – została ujęta do eksploatacji na terenie ujęcia miejskiego oraz
kilku zakładów produkcyjnych. Utworami wodonośnymi są piaski średnioziarniste. Napięte
zwierciadło wody stabilizuje się, analogicznie jak w górnej warstwie wodonośnej, na
głębokości 2,5 m (95 m n.p.m.).
Współczynnik filtracji określony na podstawie próbnych pompowań, zawiera się w
granicach 0,000044 – 0,00018 m/s a wydajności eksploatacyjne studzien wynoszą 19 - 218
m3/h przy wydatkach jednostkowych 2,4 – 14,5 m3/h 1mS. Warunki hydrogeologiczne tego
rejonu przedstawiono na zał.8.
Na terenie planowanej drogi zwierciadło wód podziemnych (górna warstwa
wodonośna) występuje na głębokości od 3 - 7 mp.pt. i są słabo izolowane od powierzchni
nieciągłym pakietem glin zwałowych. W północnej części obszaru mogą występować wody
charakterze swobodnym. W rejonie jeziora Perskiego wody gruntowe występują w gruntach
organicznych , bardzo płytko, nie są to jednak wody o znaczeniu użytkowym.
Wody powierzchniowe w rejonie planowanej inwestycji to rzeka Drwęca oddalona od
wylotu drogi do ul. Olsztyńskiej o 350 m oraz jezioro Perskie 25m od planowanej ulicy i
jezioro Rodal 200 m.
Wody powierzchniowe reprezentowane są także przez rowy melioracyjne
5.3.
Klimat
Ostróda położona jest na obszarze będącym pod wpływem wilgotnych mas powietrza
pochodzących z nad Oceanu Atlantyckiego jak i suchych mas z głębi kontynentu
euroazjatyckiego. Latem dominują masy powietrza polarno-morskiego napływające z
zachodu i północnego zachodu, zima natomiast przeważają masy powietrza polarnokontynentalnego pochodzące ze wschodu. Okresowo; jesienia , zima i wiosną, pojawiają się
masy powietrza arktyczno-morskiego, zaś latem i zimą mamy do czynienia z masami
powietrza zwrotnikowo-morskiego i zwrotnikowo-kontynentalnego. Ta różnorodność mas
powietrza i ich ścieranie się powoduje dużą zmienność warunków pogodowych.
Wielkość opadów jest związana z rzeźbą terenu i jego ekspozycją. Średnia roczna
suma opadów wynosi 584 mm. Na terenach położonych wyżej odnotowujemy wyższy
poziom opadów, natomiast na niższych terenach jest wyraźnie mniej opadów. Miesiącem o
najwyższej średniej opadów jest lipiec, w którym notuje się do 90 mm. Najmniej opadów
notujemy w marcu – 29 mm. Średnia roczna wilgotność powietrza wynosi 85% . Pokrywa
śnieżna zalega średnio przez 81 dni .
Wiatry, to niekorzystny czynnik klimatotwórczy. Największe nasilenie ich występuje w
okresie zimowym od stycznia do kwietnia i jesiennym listopad-grudzień. Średnia ich siła
waha się od 3,5 do 3,8 m/s. Najmniejsze prędkości wiatru obserwuje się w sierpniu śr. 3,0
m/s. Średnia liczba dni wietrznych o prędkości 10 m/s i więcej wynosi 3,1. Przeważają wiatry
z kierunku południowo zachodniego.
Średnioroczna temperatura wynosi 6,9 0C, najzimniejszym miesiącem jest styczeń ze
średnią temperaturą -4 0C , a najcieplejszym lipiec 18 0C . Okres wegetacyjny trwa 208 dni.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
5.4.
sierpień 2010
18
Gleby
Na zróżnicowany charakter typologiczny i gatunkowy gleb występujących w środowisku
wpływa wzajemne oddziaływanie czynników glebotwórczych, spośród których największe
znaczenie mają: świat roślinny i zwierzęcy (fauna glebowa), skała macierzysta z której
powstały, klimat (stosunki wodne i termiczne), rzeźba terenu i działalność człowieka.
Wymienione czynniki powodują przekształcenie się skały macierzystej w siedlisko mniej lub
bardziej korzystne dla rozwoju roślin, w tym upraw rolnych.
Utwory powierzchniowe i ich geneza, jako materiał genetyczny występujących gleb
Pochodzenie materiału genetycznego
gleb
Skała macierzysta
utwory akumulacji lodowcowej
gliny i piaski zwałowe, żwiry i głazy
utwory fluwioglacjalne (wodno-lodowcowe)
piaski i żwiry sandrów
utwory akumulacji jeziorowej
iły i pyły
utwory akumulacji wód płynących
mady i piaski rzeczne
utwory akumulacji organogenicznej
torfy i gytie
Na planowanym odcinku drogi występuje zasadniczo jeden rodzaj gleb rozwijający się
na podłożu piaszczystym, są to bielice i pseudobielice , których skałą macierzystą są piaski i
pyły. W rejonie jeziora Perskiego występują gleby torfowe i murszowo torfowe.
5.5.
Szata roślinna i świat zwierzęcy
Szata roślinna
Tereny, które przylegają do projektowanej ulicy, to typowo podmiejskie obszary
ruderalne stanowiące mozaikę piaszczystych nieużytków porośniętych samosiewem sosny z
domieszką brzozy, osiki i dębu, urozmaicone krzewami czeremchy amerykańskiej i głogu. W
części początkowej i końcowej do drogi przylegają niewielkie drzewostany sosnowe w wieku
ok. 45 – 50 lat porastające dawne grunty porolne, z gęstym podszytem złożonym z
podrostów klonu, lipy i dębu, a na skrajach także czeremchy amerykańskiej. Zabudowania
mieszkalne usytuowane są w części początkowej projektowanej trasy w odległości ok. 100
m, natomiast w części środkowej dwie posesje przylegają bezpośrednio do obecnej drogi. W
części początkowej i środkowej w pobliżu projektowanej drogi znajdują się dwa dawne
wyrobiska, gdzie pozyskiwano piasek. Pierwsze z nich jest dość duże i usytuowane po
prawej stronie drogi w pobliżu dawnego siedliska (idąc od ul. Olsztyńskiej). Zarówno dawniej
jak i obecnie służy częściowo jako nielegalne wysypisko śmieci, a na jego fragmencie
jeszcze niedawno wybierano piasek. Drugie mniejsze, położone po lewej stronie drogi
między zabudowaniami i północnym krańcem j. Perskiego, od dawna nie jest użytkowane.
Porasta je typowa roślinność kserotermiczna, a samo wyrobisko jest wykorzystywane jako
tor treningowy dla quadów.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
19
sierpień 2010
W części końcowej trasa przechodzi w odległości ok. 30 m od północnego krańca j.
Perskiego. Krótki końcowy fragment leżący po lewej stronie drogi (od j. Perskiego), to jedyny
odcinek wilgotny z drzewostanem z domieszką olchy, wilgotną łączką z sitowiem i sadźcem
konopiastym, a także dwoma rowami.
Na prawie 80% swojej długości z obu stron do projektowanej ulicy Osiedlowej przylegają
suche tereny piaszczyste porośnięte samosiewami, które tylko miejscami mają charakter
zwarty, w większości są dość luźne, a w wielu miejscach stadium sukcesji ma charakter
inicjalny. Oprócz samosiewów drzew i krzewów bardzo bogata jest tu flora z typową
roślinnością o charakterze kserotermicznym. Występują tu między innymi takie gatunki jak:
1. jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella
2. szczotlicha siwa Corynephorus canescens
3. starzec jakubek Senecio jacobaea
4. świerzbnica polna Knautia arvense
5. koniczyna polna Trifolium arvense
6. gorysz pagórkowy Peucedanum areoselinum
7. kostrzewa owcza Festuca ovina
8. szczaw polny Rumex acetosella
9. chaber driakiewnik Centaurea scabiosa
10. jasieniec piaskowy Jasione montanus
11. kocanki piaskowe Helichrysum arenarium
12. żmijowiec zwyczajny Echium vulgare
13. wiesiołek dwuletni Oenothera biennis
14. przymiotno kanadyjskie Erigeron canadensis
15. krwawnik pospolity Achillea millefolium
16. rozchodnik ostry Sedum acre
17. goździk kropkowany Dianthus deltoides
18. macierzanka piaskowa Thymus serpyllum
19. wrotycz pospolity Tanacetum vulgare
20. cykoria podróżnik Cichorium intybus
21. mniszek lekarski Taraxacum officinale
Spośród gatunków siedlisk wilgotnych na uwagę zasługują:
1. sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum,
2. sit skupiony Juncus conglomeratus
3. pokrzywa zwyczajna Urtica dioica.
Gatunki zwierząt
Podczas przeprowadzonej lustracji penetrowano pas o szerokości od 100 do 200 m
po obu stronach drogi (z wyłączeniem terenów zabudowanych) notując wszystkie
obserwowane gatunki kręgowców i wybranych bezkręgowców.
WYBRANE OBSERWOWANE GATUNKI ZWIERZĄT
Ptaki
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
20
sierpień 2010
1. Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus
Dwie pary z wyrośniętymi młodymi w części jeziora od strony drogi.
2. Łabędź niemy Cygnus olor
Para bez potomstwa na skraju plosa i oczeretów w południowym krańcu jeziora.
3. Łyska Fulica atra
Para ptaków z trójką wyrośniętych młodych żerująca na skraju oczeretów na krańcu
południowym.
4. Lerka Lullula arborea
Stadko rodzinne w dawnym wyrobisku piasku w środkowej części odcinka projektowanej
drogi.
5. Pokląskwa Saxicola rubetra
Dwie pary z podlotami (prawdopodobnie z drugich lęgów) za dawnym wyrobiskiem na
działce 62/4 i na pograniczu działek 70/1 i 70/5.
6. Gąsiorek Lanius collurio
Para ptaków karmiąca trzy lotne młode na południowym krańcu działki 79/1.
Gąsiorek jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej.
7. Wilga Oriolus oriolus
Dwa ptaki odzywające w olchach w pobliżu południowego krańca j. Perskiego.
Ponadto obserwowano tu następujące gatunki ptaków:
8. kos Turdus merula
9. śpiewak Turdus philomelos
10. rudzik Erithacus rubecula
11. kopciuszek Phoenicurus ochruros
12. pliszka siwa Motacilla alba
13. kapturka Sylvia atricapilla
14. gajówka Sylvia borin
15. cierniówka Sylvia communis
16. muchołówka szara Muscicapa striata
17. piecuszek Phylloscopus trochilus
18. pierwiosnek Phylloscopus collybita
19. sikora bogatka Parus major
20. sikora czubatka Parus cristatus
21. kowalik Sitta europaea
22. sójka Garrulus glandarius
23. sroka Pica pica
Gady
1. Jaszczurka zwinka Lacerta agilis
Notowana w 5 miejscach. Występujące tu silnie nasłonecznione biotopy odpowiadały temu
gatunkowi.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
21
sierpień 2010
2. Zaskroniec Natrix natrix
Jeden osobnik wygrzewający się na słońcu wśród samosiewów brzozowych blisko dawnego
wyrobiska prze jeziorem.
Płazy
1. Żaba wodna Rana esculenta
Kilka osobników w strefie przybrzeżnej jeziora.
2. Żaba trawna Rana temporaria
Dwa osobniki napotkano na podmokłej łączce w pobliżu jeziora.
Owady
1. Siwoszek błękitny Oedipoda caerulescens
Spotykany licznie w pobliżu obu wyrobisk.
2. Latolistek cytrynek Gonepteryx rhamni
3. Czerwończyk żarek Lycaena phlaeas
4. Czerwończyk uroczek Lycaena tityrus
5. Czerwończyk zamgleniec Lycaena alciphron
6. Modraszek korydon Lysandra coridon
7. Modraszek ikar Polyommatus icarus
8. Rusałka pawik Inachis io
9. Rusałka pokrzywnik Aglais urticae
10. Rusałka osetnik Vanessa cardui
11. Rusałka admirał Vanessa atalanta
12. Rusałka kratkowiec Araschnia levana
13. Polowiec szachownica Melanargia galathea
14. Przestrojnik trawnik Aphantopus hyperantus
15. Osadnik egeria Pararge aegeria
16. Kraśnik sześcioplamek Zygaena filipendulae
UZUPEŁNIENIE OPRACOWANIA PT. „PROGNOZOWANY WPŁYW INWESTYCJI W
POSTACI BUDOWY ULICY OSIEDLOWEJ W OSTRÓDZIE NA ŚRODOWISKO
PRZYRODNICZE TERENÓW PRZYLEGŁYCH ORAZ ISTNIEJĄCE OBSZARY
CHRONIONEJ PRZYRODY” O INFORMACJE DOTYCZĄCE WYSTĘPOWANIA
MSZAKÓW, POROSTÓW I GRZYBÓW WIELKOOWOCNIKOWYCH
Badania uzupełniające dotyczące występowania na badanym terenie mszaków, porostów i
grzybów wielkoowocnikowych przeprowadzono w dniu 09.10.2010 r. Podczas lustracji
spenetrowano teren wzdłuż omawianej inwestycji w pasie o szerokości ok. 15 m po obu
stronach drogi. W niektórych miejscach badany pas był szerszy. W trakcie badań wykryto
obecność:
 trzech gatunków mszaków
 trzech gatunków porostów
 trzech gatunków grzybów wielkoowocnikowych.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
22
sierpień 2010
Mszaki
1. Płonnik jałowcowaty Polytrichum juniperinum
Gatunek ten rośnie w miejscach suchych i nasłonecznionych na kwaśnym i piaszczystym
podłożu. Jest to gatunek kosmopolityczny. W Polsce jest rozpowszechniony i częsty na niżu i
w niższych położeniach górskich (Wójciak 2010). Na omawianym terenie licznie występował
wśród luźnych samosiewów sosnowych w części środkowej badanego odcinka.
2. Płonnik włosisty Politrichum poliferum
Występuje w miejscach nasłonecznionych, suchych i piaszczystych o kwaśnym odczynie.
Jest to gatunek kosmopolityczny, w Polsce pospolity na niżu i w górach (Wójciak 2010). Na
omawianym terenie występował wspólnie z gatunkiem poprzednim, czyli na piaszczystych
nieużytkach porośniętym luźnym samosiewem sosny.
3. Krótkosz wyblakły Brachythecium albicans
Gatunek kosmopolityczny, w Polsce pospolity na niżu i w górach. Porasta ziemię i kamienie
często także podstawy pni drzew (Wójciak 2010).
Na badanym terenie napotkany w dwóch miejscach w drzewostanie sosnowym na początku i
na końcu trasy.
Porosty
1. Chrobotek leśny Cladonia mitis
Gatunek pospolity w całym kraju. Rośnie w miejscach odsłoniętych i suchych, na wydmach,
wrzosowiskach, w zespole szczotlichy siwej, w widnych borach sosnowych (Wójciak 2010).
W Polsce ten gatunek objęty jest częściową ochroną gatunkową.
Na badanym terenie występował na początku trasy w odległości ok. 20 m od projektowanej
inwestycji. Duży płat porastał odkrytą, piaszczystą powierzchnię nieużytku przylegającego do
zabudowań. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla tego stanowiska.
2. Złotorost ścienny Xantoria parietina
Gatunek pospolity w całym kraju. Rośnie na korze drzew i krzewów liściastych, rzadziej
szpilkowych. Ponadto spotykany na drewnie, na wapieniach, betonie, słomianych dachach
(Wójciak 2010).
Na omawianym terenie wykryto dwa niewielkie stanowiska na dolnej części pni młodych
dębów, w początkowym odcinku trasy.
3. Pustułka pęcherzykowata Parmelia physodes
Gatunek w Polsce bardzo pospolity. Rośnie na korze drzew szpilkowych i liściastych, na
drewnie, słomianych dachach. Rzadko na ziemi i podłożu skalnym (Wójciak 2010).
Na badany terenie występował bardzo nielicznie na dolnej części pni niektórych sosen w
początkowym odcinku badanej trasy.
Grzyby wielkoowocnikowe
Reprezentowane były bardzo nielicznie.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
sierpień 2010
23
1. Muchomór plamisty Amanita pantheria
Kilka starych obumierających okazów wykryto wśród samosiewów brzozowych i sosnowych.
2. Koźlarz babka Leccinum scabrum
Dwa stare wysychające okazy znaleziono wśród brzózek w części środkowej badanego
odcinka.
3. Maślak zwyczajny Ixocomus lutens
Trzy młode okazy znaleziono wśród samosiewów sosnowych w płacie mchu płonnika
jałowcowatego.
OMÓWIENIE WYNIKÓW
Omawiany teren charakteryzował się ubóstwem przedstawicieli badanych grup, zwłaszcza
dotyczy to mszaków i porostów. Częściowo wynika to z faktu, że znaczna część badanego
terenu, tj. sąsiedztwa drogi, gdzie będzie realizowana inwestycja, zajmuje powierzchnia
porośnięta gęstą trawą, ponadto występują tu drzewa i krzewy w młodym wieku co nie
sprzyja porostom. Wszystkie stwierdzone stanowiska są odsunięte od drogi, w tym
stanowisko chrobotka leśnego – jedynego spośród stwierdzonych gatunków, który objęty jest
częściową ochroną gatunkową.
5.6.
Obszary podlegające ochronie
W granicach miejskich Ostródy i na jej obrzeżach znajdują się trzy powierzchniowe
formy ochrony przyrody, są to:
 rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”;
 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Dolina Drwęcy” (PLH 280001) chroniony
w ramach sieci Natura 2000;
 Obszar Chronionego Krajobrazu „Kanału Elbląskiego”.
 Obszar Chronionego Krajobrazu „ Lasów Taborskich”
Początek projektowanej ulicy Osiedlowej (u zbiegu z ul. Olsztyńską) oddalony jest:
 o ok. 150m od granicy Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Dolina
Drwęcy” (PLH 280001);
 ok. 300 m od granicy rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”.
 Ok. 300 m od północnego krańca projektowanej drogi Obszar Chronionego
Krajobrazu „ Lasów Taborskich
 Przeciwległy koniec projektowanej ulicy Osiedlowej oddalony jest o ok. 1,5 km
od granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego.
5.7.
Walory kulturowe i zabytki
Wzdłuż projektowanej drogi , ul. Osiedlowej
archeologiczne.
nie występują zabytki ani stanowiska
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
24
sierpień 2010
6.
WPŁYW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA WODY PODZIEMNE
6.1.
Warunki hydrogeologiczne wzdłuż planowanej ul. Osiedlowej
Wg podziału Polski na regiony hydrogeologiczne (J.Malinowski, Hydrogeologia,
Wyd. Geologiczne, Warszawa 1991) teren opracowania leży w granicach regionu
mazurskiego, w którym poziomy wodonośne występują w utworach czwartorzędu i
trzeciorzędu. Znaczenie gospodarcze na terenach mają wody czwartorzędowe, których
poziom użytkowy występuje w piaskach różnoziarnistych i żwirach międzymorenowych.
Jest to poziom nieciągły, występujący na głębokości od kilkunastu do powyżej 100 m,
którego wydajność waha się od 10 do 100 m3/h
Wody w utworach trzeciorzędowych związane są z piaskami i żwirami miocenu. Poziom ten
spotykany jest na głębokości 100 – 120 m p.p.t. i nie ma znaczenia gospodarczego
Na terenie planowanej drogi zwierciadło wód podziemnych (górna warstwa
wodonośna) występuje na głębokości od 3 - 7 mp.pt. jako zwierciadło swobodne lub
częściowo napięte i są słabo izolowane od powierzchni nieciągłym pakietem glin
zwałowych. W północnej części obszaru mogą występować wody charakterze swobodnym.
W rejonie jeziora Perskiego wody gruntowe występują w gruntach organicznych , bardzo
płytko, nie są to jednak wody o znaczeniu użytkowym.
W pobliżu planowanej ulicy Osiedlowej brak jest udokumentowanych ujęć wód
podziemnych.
Poziom wodonośny występujący w sąsiedztwie opiniowanej drogi charakteryzuje się
generalnie słabą odpornością na zanieczyszczenia antropogeniczne, gdyż posiada na
przeważającej długości jedynie słabą izolacje od powierzchni terenu. Jest to izolacja
częściowa (połowiczna), lecz również stanowiąca barierę przed swobodnym
rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń.
6.2.
Wpływ przedsięwzięcia na etapie budowy
Zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed dewastacją w trakcie
wykonywania robót budowlanych musi być uwzględnione już na etapie projektowania.
Wszystkie przedsięwzięcia mogące ingerować w środowisko gruntowo-wodne powinny być
ujęte w projekcie.
O skali oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne decydować
będzie głównie zajętość terenów niezainwestowanych (biologicznie czynnych), jako działanie
bezpośrednie i nieodwracalne. W przypadku ul. Osiedlowej, dla której nie planuje się
generalnie zajętości nowych terenów leżących poza pasem drogowym, największe
oddziaływanie wynikać będzie z zamierzonego wycięcia wszystkich drzew rosnących w
poboczach drogi.
Jeżeli zamierzenie takie zostanie zrealizowane, w efekcie takiego działania, otoczenie
drogi pozbawione zostanie naturalnego filtru, czyszczącego od kilkudziesięciu lat i więcej,
ścieki drogowe (wody opadowe i pochodzące z topniejącego śniegu, zawierające chlorki i
inne zanieczyszczenia).
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
25
sierpień 2010
Przy ocenie wpływu na środowisko gruntowo-wodne należy brać pod uwagę
możliwość podjęcia działań technicznych, ograniczających potencjalne oddziaływanie
eksploatowanej drogi na wody podziemne.
Po zapoznaniu się z programem działań można przyjąć, że rozbudowa omawianej ul.
Osiedlowej, poza zajętym pasem drogowym, nie pociągnie za sobą istotniejszych, trwałych
zmian w ukształtowaniu powierzchni terenu. Niewielkie przekształcenia będą dotyczyły
jedynie południowego końca ulicy Osiedlowej wymagającej zmiany istniejących spadków
trenu. Również bezpośrednie oddziaływanie prac budowlanych na wody podziemne, nie
wystąpi – brak prac fundamentowych. Jedyne zagrożenie może wynikać z prac przy budowie
fragmentu w rejonie jeziora Perskiego i niezbędnej z uwagi na rodzaj występujących
osadów, wymiany gruntu
Zagrożenia wód podziemnych na etapie prac budowlanych związane będą głównie z
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego i ewentualnymi wyciekami paliwa czy olejów do
gruntu i ich migracją do wód gruntowych lub bezpośrednio do wód powierzchniowych. Strefy
zanieczyszczonego gruntu powstałe w wyniku wycieku paliw czy olejów powinny być
natychmiast usuwane i zastąpione gruntem czystym. Potencjalne zagrożenie stanowią także
ścieki pochodzące z zaplecza socjalnego.
W celu ograniczenia możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego
ściekami i odpadami powstającymi na etapie realizacji inwestycji, należy zorganizować
zaplecze budowy w sposób eliminujący zagrożenie przedostania się zanieczyszczeń do
środowiska gruntowo-wodnego, w tym m.in.:
- dostarczyć pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracowników (np. kontenery)
- urządzić skład materiałów budowlanych i parking dla pracowników
- ustawić przenośne toalety dla pracowników
Zaplecze budowy należy zlokalizować poza granicami obszarów z sieci Natura 2000,
terenami leśnymi i poza obszarami wrażliwymi na zanieczyszczenia, biorąc pod uwagę
płytkie występowanie wód podziemnych (doliny cieków, naturalne obnizenia). Pod pojęciem
zaplecza budowy należy rozumieć całą niezbędną wykonawcy i inwestorowi infrastrukturę,
taką jak biura, parkingi dla maszyn budowlanych, magazyny materiałów, itp. Zapis ten nie
dotyczy infrastruktury niezbędnej dla realizacji inwestycji w ww. miejscach, np. lokalizacji
sprzętu budowlanego związanego z wykonywaniem drogi.
W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami
emitowanymi w trakcie przebudowy drogi należy zadbać o to, aby obszary naruszenia
powierzchni ziemi były jak najmniejsze, zaś organizacja zaplecza budowy i samych robót
zgodna z obowiązującymi przepisami i tzw. dobrą praktyką. Szczególną ostrożność należy
zachować na obszarach, gdzie pierwszy użytkowy poziom wodonośny występuje płytko
(rejon jeziora Perskiego) i w związku z tym, potencjalny stopień zagrożenia wód
podziemnych jest wysoki.
System odwadniający drogę, przed odbiornikiem powierzchniowym (rowem
melioracyjnym, ciekiem, zbiornikiem), powinien być zakończony zabezpieczeniem
awaryjnym, np. w postaci osadnika.
6.3.
Stan „0” - bezinwestycyjny
W przypadku odstąpienia od realizacji planowanego przedsięwzięcia, stosunki wodne
na terenach przyległych nie ulegną zmianie. Ruch kołowy będzie się odbywał nadal po
istniejącej drodze, nie posiadającej uporządkowanego systemu odwodnieniowego.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
26
sierpień 2010
W miarę wzrostu natężenia ruchu, wzrastać będzie również prawdopodobieństwo
wystąpienia zdarzenia o znamionach poważnej awarii, z udziałem materiałów
niebezpiecznych dla wód podziemnych i powierzchniowych.
Można zatem powiedzieć, że w przypadku opiniowanego odcinka ul. Osiedlowej, nie
podejmowanie inwestycji będzie w ostatecznym rozrachunku, najmniej korzystnym
rozwiązaniem.
6.4.
Wpływ przedsięwzięcia na etapie eksploatacji
Zagrożenie wód podziemnych w trakcie eksploatacji ul. Osiedlowej nie ulegnie
zwiększeniu w stosunku do stanu obecnego. Zwykła eksploatacja drogi stanowi stosunkowo
niewielkie zagrożenie dla jakości wód podziemnych. Wzrasta ono w przypadku wystąpienia
zdarzenia o charakterze awarii, wiążącej się z uwolnieniem do środowiska substancji łatwo
infiltrującej do warstw wodonośnych (substancje ropopochodne, inne chemikalia itp.).
Ponadto planowany system kanalizacji deszczowej i sanitarnej w sposób wystarczający
zabezpieczy wody podziemne przed infiltracją zanieczyszczeń.
Jak stwierdzono w podrozdziale 6.1, tereny przyległe do drogi są zaliczone do obszarów
posiadających częściową izolację użytkowych poziomów wodonośnych od powierzchni
terenu.
Zagrożenie będzie większe, na odcinku drogi przebiegającej w pobliżu jeziora
Perskiego. W miejscach tych należy zwrócić szczególną uwagę na projektowane
rozwiązania zabezpieczające (osadniki, zastawki).
6.5
Wnioski
Planowany system kanalizacji deszczowej i sanitarnej w sposób wystarczający
zabezpieczy wody podziemne przed infiltracją zanieczyszczeń.
Prowadzenie prac związanych z projektowanym przedsięwzięciem zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu i
przy zachowaniu przedstawionych powyżej zasad ochrony, nie będzie miało
znaczącego, negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne i nie spowoduje w
nim istotnych zmian.
‐
‐
‐
System odwadniający drogę powinien być zakończony, przed potencjalnym
odbiornikiem powierzchniowym , zabezpieczeniem awaryjnym, np. w postaci osadnika.
7.
WPŁYW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA WODY POWIERZCHNIOWE
7.1.
Sieć hydrograficzna
Omawiana ulica Osiedlowa leży w zlewni jeziora Perskiego i rzeki Drwęcy ( 350 m od
rzeki), która kieruje swoje wody do J. Drwęckiego. Jakość wód we wszystkich wymienionych
ciekach jest dobra.
7.2.
Metodyka prognozowania wpływu wód opadowych i roztopowych z dróg na
wody powierzchniowe
Ilość wód opadowych Q [l/s] pływających z szczelnych powierzchni dróg, parkingów i
innych obiektów infrastruktury drogowej oblicza się według wzoru:
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
27
sierpień 2010
Q=φxΨxqxA
gdzie:
Q – objętość spływu [l/s]
φ – współczynnik opóźnienia odpływu
Ψ – współczynnik spływu (mniejszy od 1)
q – natężenie deszczu [l/(ha x s)]
A – powierzchnia zlewni [ha]
Małe wartości współczynnika opóźnienia odpływu, które są charakterystyczne dla
powierzchni biologicznie aktywnych może znacznie obniżać natężenie spływu ścieków.
Natomiast wyliczenia objętości ścieków powstających w ciągu całego roku na
szczelnych powierzchniach dróg, parkingów i innych obiektach infrastruktury drogowej
wykonuje się za pomocą wzoru (2) zamieszczonego w publikacji „Ochrona wód w otoczeniu
dróg” GDDP 1993:
V = 8,1 x H x A
gdzie:
V – roczna objętość ścieków opadowych [m3/rok]
H – roczna wysokość opadów [mm] (550)
A – powierzchnia szczelna drogi [ha] (0,4755)
8,1 – iloczyn dwóch współczynników  i  oraz współczynnika przeliczeniowego jednostek
 – współczynnik zmniejszający wartość H o wysokość opadu nie dającą odpływu
(parowanie, rozchlapywanie poza granicę jezdni),  = 0,9
 – współczynnik zmniejszający wielkość H o wysokość opadu wywołującego jednostkowe
natężenie spływu q > 5 l/sxha,  = 0,9
Dla H przyjęto 550 mm - średnią roczną sumę opadów atmosferycznych wg danych
Atlasu Hydrologicznego Polski IMGW (Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1987).
V = 211,84 m3/rok
Należy pamiętać, że oba powyższe wzory podają jedynie przybliżone parametry dla ścieków
opadowych i roztopowych spływających ze szczelnej powierzchni jezdni, do projektowania
systemów kanalizacyjnych odwadniających obiekty drogowe używa się innych równań
uwzględniających więcej parametrów opisujących daną zlewnię.
Niestety ani natężenie spływu ścieków Q ani ich roczna objętość V nie przekładają się w
sposób bezpośredni i jednoznaczny na stężenia substancji zanieczyszczających ścieki
opadowe, których dopuszczalne wartości są określone w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. (Dz.U. 2006, nr 137, poz. 984).
W oparciu o wyniki badań jakości ścieków opadowych z dróg prowadzonych w 2005
r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 23 stycznia 2003 r. (Dz.U. 2003, nr
35, poz. 308) dla określonych wartości natężenia ruchu oraz technicznych parametrów drogi
uzyskano bezpośrednią zależność pomiędzy prognozowanym stężeniem zawiesiny ogólnej a
natężeniem ruchu (wg Zał. Nr 1 „Wytyczne prognozowania stężenia zawiesin ogólnych i
węglowodorów ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych” do Zarządzenia Nr 29
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 30.10.2006 r.):
Szo = 0,718 x Q0,529
gdzie:
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
28
sierpień 2010
Szo – stężenie zawiesiny ogólnej [mg/dm3]
Q – średnie dobowe natężenie ruchu [P/d]
Niestety analiza danych dotyczących zawartości węglowodorów ropopochodnych nie
wykazała żadnej logicznej zależności tego parametru od natężenia ruchu drogowego.
Ścieki deszczowe spływające z jezdni mają charakterystyczny skład i zawierają
zanieczyszczenia specyficznie związane z ruchem drogowym. Do wskaźników tych należy
niewątpliwie:




wysoka zawartość zawiesiny ogólnej (głównie mineralnej)
zawartość substancji ropopochodnych (spłukane resztki paliwa, olejów i smarów)
stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
duże ilości chlorków (w ściekach roztopowych).
Miarodajne średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach deszczowych i roztopowych
z dróg i obiektów infrastruktury drogowej są bardzo trudne do oszacowania. Wartości
chwilowe wykazują bardzo duży rozrzut, czasami nawet ponad 100-krotny i zależą między
innymi od lokalnych warunków terenowych, stanu zagospodarowania otoczenia drogi,
parametrów opadu, czasu pobrania próbki i sezonowych zmian pogody.
Zagadnienie
zanieczyszczenia
ścieków
deszczowych
węglowodorami
ropopochodnymi ma obecnie, pomimo bardzo dużego wzrostu liczby samochodów, coraz
mniejsze znaczenie. Średnia zawartość związków ekstrahujących się eterem naftowym
(ropopochodne i inne związki organiczne) w ściekach deszczowych w latach 1988 - 1990
wynosiła wg badań IOŚ 14,2 mg/l. Od tego czasu stan techniczny pojazdów poprawił się
znacznie, a rygorystyczne wymogi badań technicznych dopuszczających samochody do
ruchu eliminują wszelkie pojazdy z widocznymi wyciekami oleju (Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu badań technicznych pojazdów oraz
wzorów dokumentów przy tym stosowanych Dz.U. 2003, nr 227, poz. 2250).
Wyniki pomiarów zanieczyszczenia ścieków deszczowych wykonane w 2005 r.
pokazały, że na 1403 pomiary jedynie w 298 przypadkach oznaczone stężenia substancji
ropopochodnych były powyżej dolnej granicy oznaczalności – 0,005 mg/l. Uzyskane wartości
nie przekraczały dopuszczalnej wartości 15 mg/l. Podobne rezultaty uzyskano w analizach
porealizacyjnych wykonanych dla dróg krajowych w obrębie organizmów miejskich
wykonanych w latach 2007 – 2008. Najczęściej występujące zawartości mieściły się w
zakresie od granicy wykrywalności do 0,30 mg/l. Jako prognozowaną wielkość stężenia
węglowodorów dla omawianej drogi przyjęto zatem wartość 0,30 mg/l.
Według obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 lipca
2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód i do
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.
2006, nr 137, poz. 984) wody opadowe i roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne
wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w
ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów
ropopochodnych.
Wynika z tego, że ścieki deszczowe z ulicy Osiedlowej nawet bez oczyszczania, w
zakresie zawartości substancji/węglowodorów ropopochodnych, nie przekraczają
dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń.
Zawartość w ściekach ołowiu, stosowanego jako dodatek do benzyn typu etylina, też
nie stanowi obecnie problemu. Paliwa zawierające czteroetylek ołowiu nie są obecnie
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
29
sierpień 2010
importowane do Polski, a ich produkcja w kraju została zakończona w 2001 roku. Naturalna
zwartość ołowiu w tzw. benzynach bezołowiowych produkowanych przez PKN Orlen wynosi
ok. 2,5 mg/litr (Polska Norma dopuszcza 5 mg/litr).
7.3.
Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko wodne
7.3.1. Charakter przewidywanego wpływu na środowisko gruntowo - wodne
Wpływ prac budowlanych na środowisko gruntowo-wodne będzie krótkotrwały i
przemijający (z wyjątkiem trwałego zajęcia pasa terenu pod drogą) i nie spowoduje zmiany
stosunków wodnych w analizowanym rejonie.
Podczas ulepszania podłoża i wykonywania warstw nawierzchni drogi, może nastąpić
zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego rozlanymi paliwami oraz na skutek awarii
sprzętu technicznego.
Zanieczyszczenia te powinny być natychmiast usunięte i zdeponowane na specjalnie
przygotowanym składowisku lub zneutralizowane w miejscu powstania.
Powstałe w czasie realizacji inwestycji ścieki i odpady powinny być usuwane z terenu
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zużycie wody oraz energii w trakcie budowy
powinno być ograniczone do niezbędnego minimum.
Podczas prowadzenia robót ziemnych mogą powstać szkody w środowisku
naturalnym w miejscach wykopów i odkładów, w obrębie pasa drogowego i jego sąsiedztwie.
Należy zadbać o to, aby naruszenia powierzchni terenu nie były rozległe, a po
wykonaniu robót przywrócić powierzchnię terenu w sąsiedztwie inwestycji do stanu sprzed
rozpoczęcia prac.
W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami
emitowanymi w trakcie realizacji drogi, należy właściwie przygotować i zorganizować roboty
oraz zaplecze budowy. Zła organizacja robót i brak nadzoru mogą doprowadzić do
zanieczyszczenia wody i gruntu paliwami i olejami, zaśmiecania środowiska wokół budowy
niewykorzystanymi materiałami lub odpadami, niszczenia istniejącej infrastruktury oraz
obniżenia jakości wykonawstwa, która pośrednio ma wpływ na stan środowiska w okresie
eksploatacji.
W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, w
trakcie budowy drogi powinien być wykorzystywany sprawny technicznie sprzęt i środki
transportu, zapewniające maksymalną ochronę środowiska, a ich eksploatacja powinna być
zgodna z instrukcjami obsługi.
Na zapleczu budowy powinny być przewidziane i zorganizowane:


składy materiałów budowlanych i parking dla maszyn i środków transportu w
sposób zabezpieczający grunt i wodę przed zanieczyszczeniami substancjami
ropopochodnymi
przenośne toalety dla pracowników
W celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia zbiorników wód podziemnych
podlegających szczególnej ochronie, konieczne jest aby bazy budowlane i transportowe
mogły być zlokalizowane poza obszarami konfliktowym. W przypadku konieczności
lokowania bazy w obszarze konfliktowym zaleca się uszczelnienie podłoża.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
30
sierpień 2010
Po opracowaniu szczegółowej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej może okazać
się że na niektórych odcinkach drogi konieczne będzie prowadzenie odwodnień
budowlanych. Mogą być one niezbędne przy budowie przepustów lub układania
infrastruktury podziemnej.
Prowadzone odwodnienia wywołają krótkotrwałe zmiany reżimu wód gruntowych
występujących płytko pod powierzchnią ziemi. Prace odwodnieniowe prowadzone powinny
być zgodnie z opracowaną dokumentacją określającą warunki hydrogeologiczne w związku z
wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi oraz operatem
wodnoprawnym i udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym (jeżeli lej depresji wykroczy poza
linie rozgraniczające teren budowy).
7.3.2. Ocena oddziaływania na wody powierzchniowe
Oddziaływanie na wody powierzchniowe w czasie budowy
Technologie robót budowlanych stosowanych przy budowie dróg nie powodują
powstawania żadnych ścieków, które miałyby jakikolwiek wpływ na okoliczne wody
powierzchniowe i gruntowe.
Niezbędne do budowy materiały, takie jak beton cementowy oraz masy mineralno bitumiczne, dowożone będą z odległych wytwórni i dlatego ich wytworzenie nie wpłynie na
lokalne warunki środowiskowe.
Budowa drogi może jednak spowodować zaburzenia stosunków wodnych na
obszarach sąsiadujących z miejscem budowy oraz spowodować pogorszenie jakości wód
powierzchniowych. W związku z czym należy tak zaplanować roboty budowlane aby w
okresie wykonywania określonego odcinka drogi lub obiektu inżynierskiego zapewnić pełną
drożność naturalnego odpływu wód powierzchniowych oraz systemów melioracyjnych.
Dobrze zaplanowana budowa obiektów inżynierskich na naturalnych ciekach wód
powierzchniowych nie powoduje znaczącego zagrożenia dla tych wód a negatywne
oddziaływanie jest krótkotrwałe i nie powoduje trwałej degradacji okolicznych ekosystemów
wodnych.
W liniach rozgraniczających teren projektowanej inwestycji niezbędne będzie
zorganizowanie placów zaplecza budowy. Poza zaspokojeniem potrzeb socjalnych, place
budowy będą służyły jako miejsca postojowe dla maszyn budowlanych i pojazdów. W
związku z tym należy szczególną uwagę zwracać na tankowanie maszyn budowlanych oraz
na przebieg awaryjnych napraw maszyn i pojazdów. Podczas tych czynności często
występują wycieki paliwa, olejów (szczególnie oleju hydraulicznego) i innych płynów
eksploatacyjnych, które mogą skazić wodę i glebę.
Zaplecza budowy wykorzystywane do celów socjalnych powinny być zaopatrzone w
odpowiednie pomieszczenia sanitarne zaopatrzone w ciepłą i zimną wodę oraz toalety.
Ścieki bytowe z zaplecza socjalnego powinny być gromadzone w szczelnych szambach.
Przewoźne toalety z chemiczną neutralizacją odchodów typu „Toi Toi” powinny być
rozstawione również na terenie całej budowy.
Oddziaływanie na wody powierzchniowe w czasie eksploatacji
Prognozowanie wartości stężeń zawiesiny ogólnej oparto na wzorze podanym w
Zarządzeniu Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 30 października
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
sierpień 2010
31
2006 r. Zał. Nr 1 „Wytyczne prognozowania stężenia zawiesin ogólnych i węglowodorów
ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych”.
Dla prognozowanych wartości SDR (średni dobowy ruch pojazdów) wartości te
przedstawiają się następująco:

rok 2020 – 269 poj./dobę – 13,85 mg/l
Przyjęto, że podstawowy system odwodnienia drogi będzie się opierał na kanalizacji
deszczowej zabezpieczonej osadnikami
Według dokumentacji technicznej i aprobat technicznych typowych osadników i
zbiorników retencyjno – sedymentacyjnych zapewniają one w zakresie niskich przepływów
(rzędu 10-20% wielkości znamionowej) ok. 80% redukcję zawartości zawiesiny, ponadto
producenci deklarują dla poprawnie dobranej wielkości urządzenia obniżenie stężenia
zawiesiny do wielkości < 50 mg/l. Szczęśliwie dla omawianego zagadnienia istnieje silna
zależność pomiędzy wielkością spływu a stężeniem zawiesiny – przy większych przepływach
przez osadnik kiedy sprawność sedymentacji jest mniejsza stężenie zawiesiny jest mniejsze.
Biorąc pod uwagę założone stopienie redukcji zanieczyszczeń przez systemy odwodnienia
przewidziane do budowy na omawianych odcinkach dróg należy przyjąć, że warunki jakości
ścieków opadowych odprowadzanych do środowiska będą spełnione. Poniżej załączona
tabela pokazuje oszacowanie stężeń i rocznych ładunków zawiesiny wprowadzanych do
środowiska wyliczone dla najwyższych natężeń ruchu prognozowanych na omawianym
odcinku drogi.
Stężenia i roczne ładunki zawiesiny ogólnej odprowadzane do środowiska z powierzchni
szczelnych.
Ul. Osiedlowa
Objętość roczna
ścieków
[m3]
211,84
Zawiesina rok 2020
Stężenie
Ładunek roczny
[mg/l]
[kg]
13,85
2,93
Prognozowane ilości zawiesiny ogólnej w ściekach opadowych wprowadzanych do
środowiska oraz przyjęte stężenie węglowodorów ropopochodnych (0.30 mg/l) są mniejsze
niż stężenia dopuszczalne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 24 lipca
2006 r. tj. 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.
Pomimo niewielkich prognozowanych stężeń zawiesiny i ropopochodnych
zaplanowano na końcówkach kanalizacji separatory koalescencyjne z osadnikami.
Urządzenia podczyszczające są wskazane, gdyż odbiornikiem wód opadowych będzie
jezioro Perskie i rzeka Drwęca. Szczególnie zrzut do rzeki Drwęcy powinien z racji rezerwatu
ichtiologicznego i obszaru natura 2000, szczególnie chroniony.
Miarodajne stężenia i ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach
opadowych i roztopowych z drogi możliwe będą do oszacowania na następnym etapie
projektowania, kiedy ustalone zostaną podstawowe dane techniczne systemu odwodnienia:



wielkość powierzchni szczelnych zlewni cząstkowych,
rodzaj finalnego odbiornika (ziemia lub ciek powierzchniowy),
sposób odwadniania drogi (rów, rów szczelny, kanalizacja deszczowa),
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”

32
sierpień 2010
zastosowane urządzenia podczyszczające.
Działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
negatywnych oddziaływań na środowisko wodne
7.4.1. Faza budowy
7.4.
W celu ograniczenia możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na
etapie realizacji inwestycji, zaplecze budowy należy zorganizować zgodnie z wymogami
środowiska, a w szczególności:




uszczelnić nawierzchnie placów postojowych dla maszyn, środków transportu,
parkingów dla pracowników itp.
odpady gromadzić w sposób selektywny i utylizować je zgodnie z obowiązującymi
przepisami
zadaszyć i uszczelnić powierzchnie, na których składowane będą materiały
budowlane i odpady niebezpieczne np.: zanieczyszczone grunty
zorganizować odbiór odpadów i ścieków przez koncesjonowane firmy
Zaplecza socjalne budowy powinny być zaopatrzone w szamba szczelne lub być
wpięte czasowo do lokalnego systemu kanalizacyjnego (jeśli taki system istnieje).W celu
ograniczenia ewentualnych szkód należy zadbać o to, aby obszary naruszenia powierzchni
ziemi były jak najmniejsze, a po wykonaniu robót przywrócić powierzchnię terenu do stanu
sprzed rozpoczęcia prac. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum zasięg wymiany
gruntów a przemieszczane masy ziemne, w jak największym stopniu zagospodarowywać na
terenie inwestycji.
Do budowy drogi powinien być wykorzystywany sprawny technicznie sprzęt i środki
transportu tak aby maksymalnie ograniczyć wykonywanie awaryjnych napraw maszyn
budowlanych i pojazdów na terenie budowy.
Podczas wykonywania prac budowlanych związanych z realizacją planowanej
inwestycji powinny zostać spełnione następujące warunki:


roboty ziemne wykonywane na ciekach powierzchniowych i w ich bezpośredniej
bliskości nie mogą zmieniać naturalnych kierunków spływu wód
przebudowa urządzeń melioracyjnych powinna być uzgodniona w Wojewódzkim
Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych
Czas prowadzonych odwodnień powinien być maksymalnie krótki, ponadto należy
stosować metody ograniczające ilość odpompowywanej wody. Prowadzenie odwodnień
budowlanych dla których lej depresji wykracza poza linie rozgraniczające teren inwestycji,
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Place zaplecza technicznego budowy oraz wytwórnie betonu i mas mineralno –
bitumicznych powinny być zlokalizowane poza zasięgiem możliwości zaistnienia
bezpośredniego spływu powierzchniowego do cieków naturalnych.
7.4.2. Ochrona wód powierzchniowych - faza eksploatacji
Jak już wspomniano generalna koncepcja odwodnienia drogi opierać się będzie na
systemie kanalizacji deszczowej zakończonej osadnikami. Taki sposób przejęcia wód
opadowych z powierzchni drogi gwarantuje , przy prawidłowym jej zaplanowaniu i
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
33
sierpień 2010
wykonaniu, pełne zabezpieczenie przed negatywnym wpływem wód opadowych na
środowisko gruntowo wodne i wody powierzchniowe.
Odprowadzenie wody do finalnych odbiorników – cieków powierzchniowych i
urządzeń melioracyjnych na terenach chronionych powinny być zabezpieczone zbiornikami
retencyjnymi z przegrodami filtrującymi, które uniemożliwią rozprzestrzenianie się
zanieczyszczeń np. rozlanych paliw lub olei. W rozpatrywanym przypadku funkcje takich
zbiorników retencyjnych będą pełniły zaplanowane separatory i długi rów.
Wśród specjalistów z zakresu ochrony wód i gospodarki wodno –ściekowej coraz
powszechniejsze jest przekonanie, że zanieczyszczenie produktami ropopochodnymi wód
opadowych spływających z dróg i ulic nie stanowi znaczącego zagrożenia dla finalnych
odbiorników tych ścieków – wód powierzchniowych lub ziemi. W warunkach klimatu Polski
naturalna aktywność biologiczna ekosystemów wodnych i glebowych całkowicie radzi sobie z
unieszkodliwieniem tych zanieczyszczeń. Poza zagrożeniami powodowanymi przez
katastrofy i wypadki drogowe jedynym zagrożeniem dla środowiska naturalnego, jakie niosą
ścieki deszczowe i roztopowe, jest wysoka zawartość chlorków powodowana przez
zastosowanie soli drogowej do zimowego utrzymania dróg. Zanieczyszczenia tego nie daje
się w żaden sposób usunąć przy ponoszeniu realnych kosztów takiego zabiegu.
Pomimo niewielkich prognozowanych stężeń zawiesiny i ropopochodnych
zaplanowano na końcówkach kanalizacji separatory koalescencyjne z osadnikami.
Urządzenia podczyszczające są wskazane, gdyż odbiornikiem wód opadowych będzie
jezioro Perskie i rzeka Drwęca. Szczególnie zrzut do rzeki Drwęcy powinien z racji rezerwatu
ichtiologicznego i obszaru natura 2000, szczególnie chroniony.
Z kolei samo zanieczyszczenie ścieków deszczowych i roztopowych spływających z
dróg można zmniejszyć metodami pośrednimi, poprzez ustanowienie bardziej
rygorystycznych wymagań dotyczących stanu technicznego pojazdów i emisji szkodliwych
związków przez napędzające je silniki oraz ogólną poprawę stanu czystości dróg i
parkingów. Poprzez te działania można osiągnąć ograniczenie następujących wskaźników
zanieczyszczeń:





7.5.
zawiesiny ogólnej - poprawa czystości dróg i parkingów
ChZT - bardziej rygorystyczne wymagania dot. stanu technicznego pojazdów
ograniczające wycieki paliwa, olejów i smarów, częstsze mycie samochodów
chlorków - ścisła kontrola i ograniczenie stosowania środków odladzających,
wywożenie śniegu i lodu z poboczy dróg i parkingów.
ołowiu - użytkowanie wyłącznie benzyn bezołowiowych (zalecenie zrealizowane)
WWA - ostrzejsze normy dotyczące czystości spalin silników, usuwanie śniegu i
lodu.
Zabezpieczenia w przypadku wystąpienia poważnej awarii spowodowanej
wypadkiem drogowym (dla wód powierzchniowych)
W celu zabezpieczenia wód powierzchniowych i wód gruntowych przed skażeniem
substancjami niebezpiecznymi uwolnionymi do środowiska w wyniku poważnej awarii lub
wypadku drogowego w systemach odprowadzania wód opadowych z jezdni należy
zaprojektować odpowiednie urządzenia, które będą uniemożliwiały swobodne
rozprzestrzenianie się wycieku
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
34
sierpień 2010
Lokalnie rozprzestrzenianiu się wycieku można przeciwdziałać poprzez zastosowanie
sorbentów sypkich i blokowanie spływu substancji niebezpiecznych do rowów i innych
urządzeń odwadniających.
Zwalczanie skutków awarii i katastrof koncentruje się obecnie na rozwijaniu i
doskonaleniu działania specjalistycznych jednostek ratownictwa a nie na budowie
kosztownych urządzeń zabezpieczających na samych obiektach drogowych. Okazało się, że
takie podejście jest znacznie bardziej efektywne i tańsze.
8.
WPŁYW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI,
SZATĘ ROŚLINNĄ, ŚWIAT ZWIERZĘCY I OBSZARY CHRONIONE
8.1.
Stan istniejący
Na terenach przyległych do planowanej ul. Osiedlowej występują gleby rodzime
różnych klas (patrz: rozdział 5), wytworzone w przewadze z utworów mineralnych oraz w
mniejszym stopniu grunty antropogeniczne, w tym pod nawierzchniami utwardzonymi dróg,
zabudową itp. Ogólnie można przyjąć, że gleby obszaru objętego opracowaniem należy
zaliczyć do średnich ( IV klasa) i miejscowo do słabych (V, VI klasa).
Po zapoznaniu się z zakresem przebudowy drogi można przyjąć, że z punktu
widzenia zajętości gleb, chronionych i pozostałych, realizacja przedsięwzięcia nie niesie
takich niebezpieczeństw. Zapotrzebowanie na nowe powierzchnie jest minimalne i wystąpi
(będzie można zlokalizować) dopiero na etapie sporządzania projektu budowlanego.
O ile budowa ul. Osiedlowej nie będzie miała istotnego wpływu na gleby terenów
przyległych – brak zajętości oraz relatywnie niewielkie natężenie ruchu, a w konsekwencji
niewielka emisja, która nie wpływa w istotny sposób na właściwości fizyko-chemiczne gleb, o
tyle zapisane wycięcie wszystkich drzew rosnących w poboczach drogi, w znaczący sposób
odbije się na jakości krajobrazu kulturowego regionu i walorach przyrodniczych terenu.
8.1.1. Stan „0”- bezinwestycyjny
W przypadku nie podjęcia inwestycji, obecny stan zagospodarowania terenu będzie
utrzymany. W miarę wzrostu natężenia ruchu należy spodziewać się zwiększonej presji
oddziaływań na powierzchnię ziemi, bez możliwości wprowadzenia zmian służących
ochronie jej zasobów
8.2.
Wpływ przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi i szatę roślinną
na etapie budowy i eksploatacji
Z punktu widzenia wpływu projektowanego przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi,
istotne znaczenie ma prawidłowy sposób gospodarowania ziemią usuwaną z darniną z
zagospodarowywanego pasa drogowego (gruntów występujących w pasie budowy, przy
poszerzaniu pobocza, odnawianiu rowów itp.) oraz ograniczenie ilości usuwanych drzew,
zabezpieczenie podczas prowadzonych robót pozostałej zieleni i wprowadzenie nasadzeń
oraz dalsza jej pielęgnacja, jak również gospodarowanie wytworzonymi odpadami na placu i
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
sierpień 2010
35
zapleczu budowy. W programie funkcjonalno-użytkowym brak jest informacji na temat
lokalizacji i urządzenia zaplecza budowy. Niewłaściwie urządzone i nadzorowane zaplecze
budowy może stać się źródłem negatywnych oddziaływań, w tym:
bezpośredniego
spływu
do
gruntu
wód
zanieczyszczonych
substancjami
ropopochodnymi z tymczasowych magazynów paliw, olejów i smarów (rozlewanie z
beczek lub cystern),
przeniesienia na drogi gruntu na kołach środków transportu, a następnie w postaci
zawiesiny spłukanie ich do cieków powierzchniowych,
użytkowania sprzętu nie spełniającego obowiązujących standardów technicznych,
głównie w zakresie emisji spalin, niekontrolowanych wycieków substancji i emisji hałasu
– szczególnie na etapie prac przygotowawczych i w trakcie przemieszczania mas
ziemnych.
-
-
Prowadzenie robót wykonawczych w zakresie ochrony powierzchni ziemi powinny
być kontrolowane przez nadzór budowlany.
W granicach terenu objętego opracowaniem oraz na obszarach przyległych nie ma
pomników przyrody kolidujących z inwestycją.
Wiadomo, że drzewa są siedliskiem życia wielu gatunków zwierząt, w tym (ptaków,
nietoperzy, owadów). Spełniają ważna rolę w obiegu wody, łagodzeniu skutków wiatrów i
innych zjawisk atmosferycznych (np. ograniczają nawiewanie śniegu).
Na etapie realizacji inwestycji niezbędne będzie usunięcie drzew i krzewów z działki
zaplanowanej do budowy drogi i uzbrojenia terenu. W granicach działki przeznaczonej pod
inwestycję wykonano inwentaryzację drzew przeznaczonych do usunięcia.
Na tym terenie występuje głównie samosiew sosny oraz brzozy dębu i klonu.
Jako kryterium do obliczeń przyjęto średnicę pnia na wysokości 1m o wielkości 10 cm.
Samosiewy spełniające to kryterium uznano za drzewa i poddano inwentaryzacji.
Stosując powyższe kryteria określono ilość i gatunek drzew przeznaczonych do
usunięcia:
Sosna
- 49 szt.
Klon
- 2 szt.
Dąb
- 7 szt.
Brzoza
- 6 szt.
Wyznaczone drzewa znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego śladu
drogi gruntowej rozłożone na całej jej długości nie stanowiąc oddzielnych grup a ich
usunięcie nie spowoduje zagrożenia dla siedlisk stwierdzonych gatunków chronionych roślin
i zwierząt oraz innych znajdujących się w tym rejonie.
8.2.1. Propozycje rozwiązań ograniczających wpływ przedsięwzięcia na powierzchnię
ziemi na etapie budowy i eksploatacji
Ograniczenie negatywnych oddziaływań
powierzchnię ziemi realizować należy m.in. przez:

planowanego
przedsięwzięcia
na
ograniczenie zasięgu placu i zaplecza budowy oraz ich właściwą lokalizację,
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”








36
sierpień 2010
urządzenie zaplecza budowy i parku maszyn w sposób zgodny z obowiązującymi
warunkami branżowymi, z zapewnieniem technicznej sprawności i kontroli sprzętu i
maszyn budowlanych, instalacji i urządzeń oraz zastosowanych zabezpieczeń przed
emisją substancji do środowiska,
selektywne gromadzenie odzyskanych materiałów i odpadów materiałów budowlanych, w
tym surowców wtórnie użytecznych na wydzielonej powierzchni poza bezpośrednim
zasięgiem robót,
sukcesywne usuwanie z terenu robót do wykorzystania zgromadzonych materiałów i
odpadów, w tym materiałów budowlanych,
rozdzielne gromadzenie mas ziemi próchniczej i gruntu przemieszczanego z wykopów, z
maksymalnym ich wykorzystaniem na realizowanym odcinku robót,
prowadzenie robót sprawnym sprzętem budowlanym i transportu sprawnymi pojazdami,
ograniczenie czasu prowadzenia robót, w tym głównie w otwartych wykopach w pobliżu
drzew,
przeprowadzenie zabiegów rekultywacyjnych gruntów przekształconych mechanicznie w
trakcie budowy,
usuwanie skutków awaryjnego uwolnienia do środowiska substancji niebezpiecznych.
Prowadzenie robót wykonawczych w zakresie ochrony powierzchni ziemi powinny
być kontrolowane przez nadzór budowlany.
Rozwiązania docelowych form urządzenia zieleni powinny w możliwie największym stopniu
adoptować zdrowe drzewa.
8.3.
Zakres i skutki oddziaływania inwestycji na siedliska przyrodnicze i gatunki
Siedliska przyrodnicze i gatunki roślin
Planowana ulica Osiedlowa prawie w całości przebiega po śladzie istniejącej drogi
gruntowej , jedynie w południowej części na odcinku 100 m po ścieżce, po której nie odbywa
się ruch kołowy. Większość prac ma polegać na budowie nawierzchni drogowej, poboczy i
sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej. W niewielkim stopniu korekcie
podlegnie
profil i przebieg drogi, tym samym nie ulegnie zmianie jej trasa. Po
przeprowadzonej analizie założeń z planu funkcjonalno-użytkowego należy podkreślić, że
zarówno na etapie budowy, jak i późniejszej eksploatacji nie będzie ona miała znaczącego
wpływu na występujące tu siedliska przyrodnicze. Nie ulegnie bowiem zmniejszeniu ich areał
ani nie obniży się stopień reprezentatywności i stanu zachowania. W wyniku prac nie ulegną
zniszczeniu również stanowiska chronionych gatunków roślin naczyniowych i mchów.
Tereny, które przylegają do projektowanej ulicy, to typowo podmiejskie obszary
ruderalne stanowiące mozaikę piaszczystych nieużytków porośniętych samosiewem sosny z
domieszką brzozy, osiki i dębu, urozmaicone krzewami czeremchy amerykańskiej i głogu. W
części początkowej i końcowej do drogi przylegają niewielkie drzewostany sosnowe w wieku
ok. 45 – 50 lat porastające dawne grunty porolne, z gęstym podszytem złożonym z
podrostów klonu, lipy i dębu, a na skrajach także czeremchy amerykańskiej. Zabudowania
mieszkalne usytuowane są w części początkowej projektowanej trasy w odległości ok. 100
m, natomiast w części środkowej dwie posesje przylegają bezpośrednio do obecnej drogi. W
części początkowej i środkowej w pobliżu projektowanej drogi znajdują się dwa dawne
wyrobiska, gdzie pozyskiwano piasek. Pierwsze z nich jest dość duże i usytuowane po
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
37
sierpień 2010
prawej stronie drogi w pobliżu dawnego siedliska (idąc od ul. Olsztyńskiej). Zarówno dawniej
jak i obecnie służy częściowo jako nielegalne wysypisko śmieci, a na jego fragmencie
jeszcze niedawno wybierano piasek. Drugie mniejsze, położone po lewej stronie drogi
między zabudowaniami i północnym krańcem j. Perskiego, od dawna nie jest użytkowane.
Porasta je typowa roślinność kserotermiczna, a samo wyrobisko jest wykorzystywane jako
tor treningowy dla quadów.
W części końcowej trasa przechodzi w odległości ok. 30 m od północnego krańca j.
Perskiego. Krótki końcowy fragment leżący po lewej stronie drogi (od j. Perskiego), to jedyny
odcinek wilgotny z drzewostanem z domieszką olchy, wilgotną łączką z sitowiem i sadźcem
konopiastym, a także dwoma rowami.
Na prawie 80% swojej długości z obu stron do projektowanej ulicy Osiedlowej przylegają
suche tereny piaszczyste porośnięte samosiewami, które tylko miejscami mają charakter
zwarty, w większości są dość luźne, a w wielu miejscach stadium sukcesji ma charakter
inicjalny. Oprócz samosiewów drzew i krzewów bardzo bogata jest tu flora z typową
roślinnością o charakterze kserotermicznym. Występują tu między innymi takie gatunki jak:
22. jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella
23. szczotlicha siwa Corynephorus canescens
24. starzec jakubek Senecio jacobaea
25. świerzbnica polna Knautia arvense
26. koniczyna polna Trifolium arvense
27. gorysz pagórkowy Peucedanum areoselinum
28. kostrzewa owcza Festuca ovina
29. szczaw polny Rumex acetosella
30. chaber driakiewnik Centaurea scabiosa
31. jasieniec piaskowy Jasione montanus
32. kocanki piaskowe Helichrysum arenarium
33. żmijowiec zwyczajny Echium vulgare
34. wiesiołek dwuletni Oenothera biennis
35. przymiotno kanadyjskie Erigeron canadensis
36. krwawnik pospolity Achillea millefolium
37. rozchodnik ostry Sedum acre
38. goździk kropkowany Dianthus deltoides
39. macierzanka piaskowa Thymus serpyllum
40. wrotycz pospolity Tanacetum vulgare
41. cykoria podróżnik Cichorium intybus
42. mniszek lekarski Taraxacum officinale
Spośród gatunków siedlisk wilgotnych na uwagę zasługują:
4. sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum,
5. sit skupiony Juncus conglomeratus
6. pokrzywa zwyczajna Urtica dioica.
Podczas przeprowadzonej lustracji penetrowano pas o szerokości od 100 do 200 m po obu
stronach drogi (z wyłączeniem terenów zabudowanych) notując wszystkie obserwowane
gatunki kręgowców i wybranych bezkręgowców.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
38
sierpień 2010
WYBRANE OBSERWOWANE GATUNKI ZWIERZĄT
Ptaki
24. Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus
Dwie pary z wyrośniętymi młodymi w części jeziora od strony drogi.
25. Łabędź niemy Cygnus olor
Para bez potomstwa na skraju plosa i oczeretów w południowym krańcu jeziora.
26. Łyska Fulica atra
Para ptaków z trójką wyrośniętych młodych żerująca na skraju oczeretów na krańcu
południowym.
27. Lerka Lullula arborea
Stadko rodzinne w dawnym wyrobisku piasku w środkowej części odcinka projektowanej
drogi.
28. Pokląskwa Saxicola rubetra
Dwie pary z podlotami (prawdopodobnie z drugich lęgów) za dawnym wyrobiskiem na
działce 62/4 i na pograniczu działek 70/1 i 70/5.
29. Gąsiorek Lanius collurio
Para ptaków karmiąca trzy lotne młode na południowym krańcu działki 79/1.
Gąsiorek jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej.
30. Wilga Oriolus oriolus
Dwa ptaki odzywające w olchach w pobliżu południowego krańca j. Perskiego.
Ponadto obserwowano tu następujące gatunki ptaków:
31. kos Turdus merula
32. śpiewak Turdus philomelos
33. rudzik Erithacus rubecula
34. kopciuszek Phoenicurus ochruros
35. pliszka siwa Motacilla alba
36. kapturka Sylvia atricapilla
37. gajówka Sylvia borin
38. cierniówka Sylvia communis
39. muchołówka szara Muscicapa striata
40. piecuszek Phylloscopus trochilus
41. pierwiosnek Phylloscopus collybita
42. sikora bogatka Parus major
43. sikora czubatka Parus cristatus
44. kowalik Sitta europaea
45. sójka Garrulus glandarius
46. sroka Pica pica
Gady
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
39
sierpień 2010
3. Jaszczurka zwinka Lacerta agilis
Notowana w 5 miejscach. Występujące tu silnie nasłonecznione biotopy odpowiadały temu
gatunkowi.
4. Zaskroniec Natrix natrix
Jeden osobnik wygrzewający się na słońcu wśród samosiewów brzozowych blisko dawnego
wyrobiska prze jeziorem.
Płazy
3. Żaba wodna Rana esculenta
Kilka osobników w strefie przybrzeżnej jeziora.
4. Żaba trawna Rana temporaria
Dwa osobniki napotkano na podmokłej łączce w pobliżu jeziora.
Owady
17. Siwoszek błękitny Oedipoda caerulescens
Spotykany licznie w pobliżu obu wyrobisk.
18. Latolistek cytrynek Gonepteryx rhamni
19. Czerwończyk żarek Lycaena phlaeas
20. Czerwończyk uroczek Lycaena tityrus
21. Czerwończyk zamgleniec Lycaena alciphron
22. Modraszek korydon Lysandra coridon
23. Modraszek ikar Polyommatus icarus
24. Rusałka pawik Inachis io
25. Rusałka pokrzywnik Aglais urticae
26. Rusałka osetnik Vanessa cardui
27. Rusałka admirał Vanessa atalanta
28. Rusałka kratkowiec Araschnia levana
29. Polowiec szachownica Melanargia galathea
30. Przestrojnik trawnik Aphantopus hyperantus
31. Osadnik egeria Pararge aegeria
32. Kraśnik sześcioplamek Zygaena filipendulae
Podczas dwukrotnej kontroli na omawianym terenie wykryto jeden gatunek rośliny
objętej ochroną częściową, tj. kocanki piaskowe H. arenaria. Gatunek ten wzdłuż
projektowanej trasy występuje licznie. Objęcie ochroną częściową kocanek piaskowych było
podyktowane nie stopniem rzadkości występowania, a możliwością ograniczenia pozyskania
przez przemysł farmaceutyczny. Jest to charakterystyczna roślina dla nasłonecznionych
terenów piaszczystych. Zaliczana jest do jednych z pionierskich gatunków na terenach
żwirowni i piaskowni.
Spośród zwierząt wykryto obecność 23 gatunków ptaków, w tym dwóch taksonów
umieszczonych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej (lerka i gąsiorek).
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
40
sierpień 2010
Pozostałe, to gatunki rozpowszechnione i częste. Wszystkie z wyjątkiem sroki i łyski objęte
są ochroną gatunkową. Sroka podlega ochronie częściowej, a łyska jest gatunkiem łownym.
Ponadto wykryto obecność dwóch gatunków gadów (zaskroniec i jaszczurka zwinka)
oraz dwóch gatunków płazów (żaba wodna i żaba trawna)  te wszystkie gatunki objęte są
ochroną gatunkową.
Spośród licznie występujących bezkręgowców w wykazie uwzględniono
obserwowane motyle dzienne i atrakcyjnie ubarwionego przedstawiciela rzędu
prostoskrzydłych (Orthoptera) siwoszka błękitnego. Spośród wymienionych większość, to
gatunki rozpowszechnione i częste, tylko siwoszek błękitny, pomimo że na terenach
sandrowych jest gatunkiem dość częstym (przynajmniej na Warmii i Mazurach), umieszczony
jest na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” w kategorii NT, tj.
gatunków niższego ryzyka, ale bliskich zagrożenia.
Można przypuszczać, że badania prowadzone przez cały okres wiosenno – letni listę
obserwowanych tu gatunków znacznie by wydłużyły, ale raczej nie należy spodziewać się
obecności gatunków rzadkich i bardzo rzadkich. Jest to podyktowane między innymi faktem,
że jest to teren intensywnie penetrowany i wykorzystywany przez ludzi, a poza tym część
biotopów posiada niewielką powierzchnię.
UZUPEŁNIENIE OPRACOWANIA PT. „PROGNOZOWANY WPŁYW INWESTYCJI W
POSTACI BUDOWY ULICY OSIEDLOWEJ W OSTRÓDZIE NA ŚRODOWISKO
PRZYRODNICZE TERENÓW PRZYLEGŁYCH ORAZ ISTNIEJĄCE OBSZARY
CHRONIONEJ PRZYRODY” O INFORMACJE DOTYCZĄCE WYSTĘPOWANIA
MSZAKÓW, POROSTÓW I GRZYBÓW WIELKOOWOCNIKOWYCH
Badania uzupełniające dotyczące występowania na badanym terenie mszaków, porostów i
grzybów wielkoowocnikowych przeprowadzono w dniu 09.10.2010 r. Podczas lustracji
spenetrowano teren wzdłuż omawianej inwestycji w pasie o szerokości ok. 15 m po obu
stronach drogi. W niektórych miejscach badany pas był szerszy. W trakcie badań wykryto
obecność:
 trzech gatunków mszaków
 trzech gatunków porostów
 trzech gatunków grzybów wielkoowocnikowych.
Mszaki
4. Płonnik jałowcowaty Polytrichum juniperinum
Gatunek ten rośnie w miejscach suchych i nasłonecznionych na kwaśnym i piaszczystym
podłożu. Jest to gatunek kosmopolityczny. W Polsce jest rozpowszechniony i częsty na niżu i
w niższych położeniach górskich (Wójciak 2010). Na omawianym terenie licznie występował
wśród luźnych samosiewów sosnowych w części środkowej badanego odcinka.
5. Płonnik włosisty Politrichum poliferum
Występuje w miejscach nasłonecznionych, suchych i piaszczystych o kwaśnym odczynie.
Jest to gatunek kosmopolityczny, w Polsce pospolity na niżu i w górach (Wójciak 2010). Na
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
41
sierpień 2010
omawianym terenie występował wspólnie z gatunkiem poprzednim, czyli na piaszczystych
nieużytkach porośniętym luźnym samosiewem sosny.
6. Krótkosz wyblakły Brachythecium albicans
Gatunek kosmopolityczny, w Polsce pospolity na niżu i w górach. Porasta ziemię i kamienie
często także podstawy pni drzew (Wójciak 2010).
Na badanym terenie napotkany w dwóch miejscach w drzewostanie sosnowym na początku i
na końcu trasy.
Porosty
4. Chrobotek leśny Cladonia mitis
Gatunek pospolity w całym kraju. Rośnie w miejscach odsłoniętych i suchych, na wydmach,
wrzosowiskach, w zespole szczotlichy siwej, w widnych borach sosnowych (Wójciak 2010).
W Polsce ten gatunek objęty jest częściową ochroną gatunkową.
Na badanym terenie występował na początku trasy w odległości ok. 20 m od projektowanej
inwestycji. Duży płat porastał odkrytą, piaszczystą powierzchnię nieużytku przylegającego do
zabudowań. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla tego stanowiska.
5. Złotorost ścienny Xantoria parietina
Gatunek pospolity w całym kraju. Rośnie na korze drzew i krzewów liściastych, rzadziej
szpilkowych. Ponadto spotykany na drewnie, na wapieniach, betonie, słomianych dachach
(Wójciak 2010).
Na omawianym terenie wykryto dwa niewielkie stanowiska na dolnej części pni młodych
dębów, w początkowym odcinku trasy.
6. Pustułka pęcherzykowata Parmelia physodes
Gatunek w Polsce bardzo pospolity. Rośnie na korze drzew szpilkowych i liściastych, na
drewnie, słomianych dachach. Rzadko na ziemi i podłożu skalnym (Wójciak 2010).
Na badany terenie występował bardzo nielicznie na dolnej części pni niektórych sosen w
początkowym odcinku badanej trasy.
Grzyby wielkoowocnikowe
Reprezentowane były bardzo nielicznie.
4. Muchomór plamisty Amanita pantheria
Kilka starych obumierających okazów wykryto wśród samosiewów brzozowych i sosnowych.
5. Koźlarz babka Leccinum scabrum
Dwa stare wysychające okazy znaleziono wśród brzózek w części środkowej badanego
odcinka.
6. Maślak zwyczajny Ixocomus lutens
Trzy młode okazy znaleziono wśród samosiewów sosnowych w płacie mchu płonnika
jałowcowatego.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
42
sierpień 2010
OMÓWIENIE WYNIKÓW
Omawiany teren charakteryzował się ubóstwem przedstawicieli badanych grup,
zwłaszcza dotyczy to mszaków i porostów. Częściowo wynika to z faktu, że znaczna część
badanego terenu, tj. sąsiedztwa drogi, gdzie będzie realizowana inwestycja, zajmuje
powierzchnia porośnięta gęstą trawą, ponadto występują tu drzewa i krzewy w młodym
wieku co nie sprzyja porostom. Wszystkie stwierdzone stanowiska są odsunięte od drogi, w
tym stanowisko chrobotka leśnego – jedynego spośród stwierdzonych gatunków, który objęty
jest częściową ochroną gatunkową.
8.4.
Wpływ przedsięwzięcia na obszary chronione
W granicach miejskich Ostródy i na jej obrzeżach znajdują się powierzchniowe formy
ochrony przyrody, są to:
 rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”;
 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Dolina Drwęcy” (PLH 280001) chroniony
w ramach sieci Natura 2000;
 Obszar Chronionego Krajobrazu „Kanału Elbląskiego”.
 Obszar Chronionego Krajobrazu „ Lasów Taborskich”
Początek projektowanej ulicy Osiedlowej (u zbiegu z ul. Olsztyńską) oddalony jest:
 o ok. 150m od granicy Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Dolina
Drwęcy” (PLH 280001);
 ok. 300 m od granicy rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”.
 Ok. 300 m od północnego krańca projektowanej drogi Obszar Chronionego
Krajobrazu „ Lasów Taborskich
 Przeciwległy koniec projektowanej ulicy Osiedlowej oddalony jest o ok. 1,5 km
od granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego.
Uwzględniając fakt, że projektowana ulica Osiedlowa nie będzie graniczyć ze SOOS
„Dolina Drwęcy”, a od tego obszaru oddziela ją dość ruchliwa ul. Olsztyńska i dodatkowo
także zabudowana posesja Schroniska dla zwierząt, projektowana inwestycja nie powinna
mieć żadnego istotnego wpływu zarówno na obszar Natura 2000 „Dolina Drwęcy”, jak i
położony w jego granicach rezerwat „Rzeka Drwęca”. Także przypuszczalnie nie będzie
negatywnych oddziaływań pośrednich, zwłaszcza że będzie to ulica o charakterze
osiedlowym, a nie trasa szybkiego ruchu czy obwodnica.
Omawiane przedsięwzięcie nie będzie też miało znaczenia dla walorów
przyrodniczych chronionych w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału
Elbląskiego z uwagi na znaczną odległość oraz nieistotne pod tym względem planowane
natężenie ruchu.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
43
sierpień 2010
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
44
sierpień 2010
WNIOSKI
W wyniku szybkiej waloryzacji przyrodniczej w bliskim sąsiedztwie projektowanej
trasy wykryto:
1. jeden gatunek rośliny objętej ochroną częściową (kocanki piaskowe).
2. 23 gatunki ptaków, 2 gatunki gadów (zaskroniec i jaszczurka zwinka), 2 gatunki
płazów (żaba wodna i żaba trawna), a spośród licznych bezkręgowców w
inwentaryzacji uwzględniono 15 gatunków motyli dziennych i jednego przedstawiciela
rzędu prostoskrzydłych (Orthoptera) – siwoszka błękitnego.
3. Spośród wykrytych gatunków ptaków 2 taksony lerka i gąsiorek umieszczone są w
Załączniku I Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej.
4. Jeden gatunek, tj. szarańczak – siwoszek błękitny, umieszczony jest na „Czerwonej
liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” w kategorii NT, czyli gatunków
niższego ryzyka, ale bliskich zagrożenia.
5. Realizacja inwestycji nie będzie miała istotnego negatywnego znaczenia na
wymienione wyżej gatunki. Realizacja przedsięwzięcia będzie ograniczona do pasa
istniejącej drogi i jej najbliższego sąsiedztwa.
6. Wyznaczone do wycinki drzewa znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie
istniejącego śladu drogi gruntowej, rozłożone na całej jej długości nie stanowiąc
oddzielnych grup a ich usunięcie nie spowoduje zagrożenia dla siedlisk
stwierdzonych gatunków chronionych roślin i zwierząt oraz innych znajdujących się w
tym rejonie.
7. Z uwagi na odległość, brak bezpośredniego sąsiedztwa, a także lokalny charakter
projektowanej ulicy nie będzie ona miała istotnego negatywnego wpływu na stan
zachowania położonych w bliskim i dalszym sąsiedztwie obszarów chronionej
przyrody, tj. SOOS Natura 2000 „Dolina Drwęcy” (PLH 280001), rezerwat przyrody
„Rzeka Drwęca” oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego i Lasów
Taborskich .
9.
GOSPODARKA ODPADAMI
Postępowanie i zasady gospodarowania odpadami, w tym obowiązki wytwarzającego
i posiadacza odpadów określone zostały w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.). Zgodnie z ustawą, wytwarzający odpady
zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań w celu zapobiegania powstawania
odpadów, minimalizacji ich ilości oraz w dalszej kolejności do odzysku i właściwego
unieszkodliwiania wytwarzanych odpadów. Ustawa nakłada też obowiązek uzyskania
właściwych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, a także
obowiązki sprawozdawcze względem organów ochrony środowiska.
Wytwórca odpadów obowiązany jest uzyskać decyzję zatwierdzającą program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości
powyżej 0,1 Mg rocznie, jak również przedłożyć informacje o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne
w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
45
sierpień 2010
Źródła powstawania odpadów
9.1.
Na obszarze przewidzianym pod rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 513, na
etapie budowy źródłem powstawania odpadów będą głównie prace związane z
przygotowaniem placu budowy (rozbiórki obiektów, wycinka drzew i krzewów, prace ziemne,
usuwanie kolizji z mediami) oraz prowadzeniem samych robót budowlanych, w tym m.in.:
rozbiórką starych nawierzchni utwardzonych dróg i placów.
rozbiórka obiektów inżynierskich (przepustów)
budową urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociągi),
demontażem i przesunięciem linii energetycznych (kable, słupy, izolatory);
wycinką drzew i krzewów,
niwelacją terenu (gleba urodzajna i masy ziemne).
‐
‐
‐
‐
‐
‐
W trakcie prowadzenia prac budowlanych, na zapleczu technicznym budowy
wytwarzana będzie pewna ilość odpadów komunalnych, powstających w wyniku obsługi
socjalno-bytowej pracowników, a także odpadów związanych z obsługą, konserwacją i
utrzymaniem maszyn i urządzeń technicznych, magazynowaniem i przechowywaniem
materiałów budowlanych itp. Podczas trwania prac budowlanych dojdzie też do wytworzenia
odpadów bezpośrednio na placu budowy (uszkodzone elementy betonowe i stalowe, masy
bitumiczne, opakowania – folie, drewno itp.).
Na etapie eksploatacji drogi przewiduje się powstawanie odpadów związanych z:


9.2.
utrzymaniem drogi (szlamy i osady powstające podczas czyszczenia urządzeń
podczyszczających wody opadowe, odpady z czyszczenia dróg, odpady
powstające podczas prac związanych z naprawami nawierzchni, odpady masy
roślinnej powstające w związku z pielęgnacją zieleni urządzonej, odpady
powstające w wyniku wypadków itp.);
użytkowaniem infrastruktury towarzyszącej (zużyte źródła światła, odpady
komunalne powstające w miejscach przewidzianych do postoju samochodów).
Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji
Na skutek wszystkich prowadzonych działań związanych z przebudową drogi nr 513
powstaną lub mogą powstać grupy odpadów (zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów - Dz. U. Nr 112, poz.1206):
Kod
Grupy i podgrupy odpadów
02
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa,
leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i
rybołówstwa
Oleje odpadowe i odpady paliw ciekłych (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz
grup 05, 12 i 19)
Odpadowe oleje hydrauliczne
Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
Odpady paliw ciekłych
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i
ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi odpadami
opakowaniowymi)
02 01
13
13 01
13 02
13 07
15
15 01
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
46
sierpień 2010
17 01
17 02
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
Odpady nieujęte w innych grupach
Odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14
oraz podgrup 16 06 i 16 08)
Baterie i akumulatory
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 03
17 04
Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 05
17 06
Gleba i ziemia
Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
20
20 01
20 03
Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie(z wyłączeniem 15 01)
Inne odpady komunalne
15 02
16
16 01
16 06
17
9.3.
Szczegółowe określenie rodzajów powstających odpadów
Podczas prowadzenia robót związanych z rozbiórką istniejących elementów
drogowych, wycinką drzew i krzewów, pracami ziemnymi i budowlanymi mogą powstać lub
powstaną następujące odpady:
Kod
Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
17
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych
infrastruktury drogowej
Odpady materiałów i elementów budowlanych i infrastruktury drogowej
Odpady z remontów i przebudowy dróg
Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
Asfalt zawierający smołę
Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
Gleba i ziemia1
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 01
17 01 81
17 03
17 03 01*
17 03 02
17 05
17 05 04
oraz
(1 - zgodnie z art.2, ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.
251; z późn. zm.) przepisów w/w ustawy nie stosuje się do mas ziemnych lub skalnych usuwanych
albo przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwoleniu na
budowę określają warunki i sposób zagospodarowania odpadów tej grupy)
W wyniku prowadzenia prac budowlanych na zapleczu technicznym i socjalnym budowy
powstaną prawdopodobnie następujące odpady:
Kod
Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
13
Oleje odpadowe i odpady paliw ciekłych (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz
grup 05, 12 i 19)
Odpadowe oleje hydrauliczne
Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
Odpady paliw ciekłych
13 01*A
13 02*A
13 07*A
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
15
15 01
15 02
16
16 01
16 06*A
20
20 01
20 03
20 03 01
47
sierpień 2010
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i
ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi odpadami
opakowaniowymi)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
Odpady nieujęte w innych grupach
Odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14
oraz podgrup 16 06 i 16 08)
Baterie i akumulatory
Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie(z wyłączeniem 15 01)
Inne odpady komunalne
Niesegregowane zmieszane odpady komunalne
(A- podgrupa odpadów niesklasyfikowana jako odpady niebezpieczne, zawierająca potencjalne
rodzaje odpadów niebezpiecznych, ze względu na niemożność dokładnego ich określenia na tym
etapie inwestycji oznaczona jako odpad niebezpieczny).
9.4.
Oddziaływanie wytwarzanych odpadów na środowisko
Charakter i intensywność oddziaływania wytwarzanych odpadów zależy w dużej
mierze od ich właściwości a także od sposobów gospodarowania nimi. Istotna jest również
odpowiednia organizacja i planowanie robót, zorganizowanie placu budowy i zaplecza
technicznego w zakresie gospodarki odpadami. Oddziaływanie wytwarzanych odpadów na
środowisko dotyczy głównie ich magazynowania i późniejszego składowania, co wiąże się
bezpośrednio z ich oddziaływaniem na powierzchnię ziemi i z zajętością terenu.
Oddziaływanie może mieć charakter pośredni poprzez emisję i przedostawanie się do
środowiska substancji lub fragmentów odpadów (np. pylenie odpadów, wypłukiwanie
substancji w nich zawartych, bądź uwalnianie lub wycieki substancji zawartych w odpadach).
Oddziaływanie to w zależności od przyjętych rozwiązań, a także stosowania się do
wymogów przepisów ochrony środowiska w tym zakresie, może być ograniczone i
krótkotrwałe (na czas trwania robót dla inwestycji na drodze), bądź też długotrwałe i bardziej
uciążliwe w przypadku niewłaściwie prowadzonej gospodarki odpadami.
Szczególnie ważne jest właściwe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, ze
względu na możliwość ewentualnego uwolnienia i przemieszczenia substancji w nich
zawartych do środowiska.
Wpływ oddziaływania na środowisko wytwarzanych podczas realizacji inwestycji
odpadów, w przypadku zorganizowania gospodarki odpadami zgodnie w wytycznymi
zawartymi w przepisach ochrony środowiska, a także w warunkach właściwej organizacji
prac, nie będzie znaczący i ograniczać się będzie do krótkotrwałego oddziaływania na
poszczególnych odcinkach robót. Oddziaływanie to związane będzie głównie z zajętością
powierzchni gruntu w miejscach czasowego gromadzenia i deponowania odpadów i nie
będzie wykraczać poza teren objęty pracami budowlanymi.
Dodatkowo na etapie realizacji, w wyniku nieprawidłowej eksploatacji, czy też
konserwacji i napraw maszyn oraz urządzeń, może dojść do wytworzenia większych ilości
odpadów olejowych i paliw (w tym olejów hydraulicznych, silnikowych i paliw ciekłych).
Powstałe w ten sposób i przechowywane w nieodpowiednich warunkach odpady
niezabezpieczone mogą stanowić zagrożenie dla środowiska i przedostać się do gleby, wód
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
sierpień 2010
48
gruntowych lub powierzchniowych. Ich oddziaływanie w wypadku niepodjęcia działań
zapobiegawczych, może mieć charakter długotrwały i zależny od ilości uwolnionych do
środowiska substancji. Podobnie niekorzystne oddziaływanie, choć o mniejszym zakresie i
natężeniu, może nastąpić w wyniku niewłaściwego składowania odpadów niebezpiecznych,
w tym opakowań zawierających resztki substancji niebezpiecznych, baterii i akumulatorów.
9.5.
Sposoby postępowania z odpadami
oddziaływania na środowisko
i
ograniczania
ich
negatywnego
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.
251, z późn. zm.), każdy kto podejmuje działania powodujące powstawanie odpadów,
powinien w odpowiedni sposób tego typu działania planować, projektować i prowadzić, tak
aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ilości
powstających odpadów a także ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Jeśli nie można
było zapobiec powstawaniu odpadów należy zapewnić ich odzysk, a pozostałe odpady,
których nie udało się poddać odzyskowi, należy unieszkodliwić w sposób zgodny z zasadami
ochrony środowiska.
Odpady w myśl w/w ustawy powinny być w pierwszej kolejności poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady, które nie mogą zostać
poddane tym procesom w miejscu ich powstawania, powinny być poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwianiu w miejscach położonych najbliżej od miejsca ich powstawania, w sposób
uwzględniający najlepszą dostępną technikę lub technologię.
Odpady
powinny
być
zbierane w sposób selektywny. Przepisy zakazują także mieszania odpadów
niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami
innymi niż niebezpieczne. Odstępstwa od tych zasad możliwe są, gdy takie zabiegi
prowadzą do poprawy bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
powstałych po zmieszaniu.
Wytwórca odpadów zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie
odpadów, decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub
przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania tymi
odpadami, w zależności od wytwarzanych ilości poszczególnych odpadów zgodnie z art.17
w/w ustawy. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i
jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów
niebezpiecznych. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego
posiadacz ma tytuł prawny, określenie miejsca i sposobu magazynowania odpadów
następuje w dokumentach, o których mowa w art.17.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r, Nr
25, poz.150, z późn. zm.) określa zasady związane z ochroną przed zanieczyszczeniami
powstającymi w związku z eksploatacją dróg, w tym z odpadami powstającymi podczas ich
eksploatacji. W myśl art.173 należy stosować środki umożliwiające usuwanie odpadów
powstających w wyniku eksploatacji drogi. Eksploatacja dróg nie może powodować
przekroczenia standardów jakości środowiska. Emisje, w tym wytwarzanie odpadów
powstających w związku z eksploatacją drogi, nie mogą spowodować przekroczenia
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający tym obiektem ma
tytuł prawny. Wyjątek stanowi przypadek, w którym w związku z eksploatacją drogi,
utworzono obszar ograniczonego użytkowania, wtedy też eksploatacja nie może
spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza wyznaczonym obszarem.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
49
sierpień 2010
Negatywne oddziaływanie wytwarzanych odpadów na środowisko będzie można
zminimalizować w przypadku prowadzenia właściwej gospodarki odpadami. Sposób
postępowania z odpadami powinien uwzględniać takie elementy jak:
- ograniczenie i minimalizację ilości wytwarzanych odpadów;
- właściwe gromadzenie powstających odpadów wraz z ich selektywna zbiórką;
- zagospodarowanie odpadów nadających się do ponownego wykorzystania na terenie
budowy;
- odzysk odpadów mających cechy surowców wtórnych;
- czasowe magazynowanie odpadów w miejscach do tego wyznaczonych;
- właściwe i terminowe usuwanie odpadów z miejsc ich powstawania i magazynowania.
Ograniczanie ilości i minimalizację powstających odpadów można osiągnąć poprzez
odpowiednie zaplanowanie i prowadzenie prac rozbiórkowych, właściwe składowanie
materiałów budowlanych, poprawną obsługę i konserwację maszyn i urządzeń budowlanych.
Gromadzenie odpadów powstających podczas prowadzenia prac powinno
uwzględniać ich selektywne zbieranie w miejscach powstawania. Umożliwi to łatwiejszy
odzysk i ponowne wykorzystanie niektórych grup odpadów. Pozwoli to także na ograniczenie
ich negatywnego oddziaływania poprzez m.in. wydzielenie odpadów niebezpiecznych. Ułatwi
to dalsze przekazanie odpadów do wykorzystania lub unieszkodliwienia, np. odpady
niebezpieczne, zawierające azbest będą usuwane przez firmy posiadające wymagane
prawem zezwolenia na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
W tym celu plac budowy jak również zaplecze techniczno-socjalne powinny być
wyposażone w urządzenia, miejsca do gromadzenia odpadów w zależności od ich rodzajów,
możliwości dalszego zagospodarowania czy przetworzenia. Zgodnie z tym podczas
prowadzenia prac można osobno gromadzić takie odpady jak: gruz betonowy i ceglany z
rozbiórek, masy ziemne z niwelacji terenu, ziemię próchniczą, odpady powstałe przy wycince
drzew i krzewów, żelazo i stal, drewno pochodzące z rozbiórek, mieszaniny gruzu z masami
ziemnymi, odpady opakowaniowe. Odpady te mogą być ponownie wykorzystane na dalszych
etapach realizacji inwestycji np. ziemia próchnicza do urządzania trenów zieleni, masy
ziemne do niwelacji terenu, czy budowy nasypów..
Materiał odpadowy powstały w wyniku rozbiórki nawierzchni drogi zostanie w całości
wykorzystany przez wykonawcę robót jako podbudowa drogi i zjazdów.
Pozostałe odpady mogą zostać przekazane do wykorzystania zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby
(Dz. U. Nr 74, poz. 686). Przekazywanie odpadów powinno następować regularnie po
zebraniu odpowiedniej ilości odpadów.
Selektywnej zbiórce powinny podlegać także zawarte w opadach komunalnych
surowce wtórne, a także odpady niebezpieczne. Wysortowane odpady, posiadające cechy
surowców wtórnych, mogą być sprzedane odpowiednim odbiorcom w celu ich dalszego
wykorzystania. Zmieszane odpady komunalne oraz inne odpady nienadające się do
wykorzystania, w tym odpady niebezpieczne, należy przekazywać uprawnionym do ich
odbioru firmom. Gromadzenie i magazynowanie odpadów powinno odbywać się w taki
sposób, aby uniemożliwiać przedostawanie się substancji zawartych w odpadach do
środowiska, a zasięg zajęcia terenu powinien być jak najmniejszy.
Właściwe wywiązywanie się przez wytwarzającego odpady z wszystkich wymogów
przewidzianych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39,
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
sierpień 2010
50
poz. 251, z późn. zm.). zapewni zminimalizowanie oddziaływania wytwarzanych odpadów,
jak również ich najefektywniejsze zagospodarowanie.
10.
WPŁYW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY I
POWIETRZE
Analizę emisji do powietrza i hałasu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul.
Osiedlowej w Ostródzie wykonało Biuro Ochrony Środowiska s.c.”EkoKoncept” w Olsztynie
Prognozowane natężenie ruchu
Prognozowane natężenia ruchu przyjęto na podstawie pomiarów przeprowadzonych w maju
2010 roku. Dane te zostały przyjęte do obliczeń emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz
przedstawione w poniższej tabeli.
Średni dobowy ruch w roku (SDR) definiuje się jako liczbę pojazdów samochodowych
przejeżdżających przez dany przekrój drogi w ciągu 24 kolejnych godzin, średnio w ciągu
jednego roku.
Średni dobowy ruch na przedmiotowej drodze obliczono na podstawie pomiarów
przeprowadzonych w godzinach 6.00 – 22.00 na odcinku drogi od ul. Pana Tadeusza do
ul. Olsztyńskiej w Ostródzie.
Pomiary przeprowadzono w podziale na następujące kategorie pojazdów:
 rowery (R)
 motocykle (M),
 samochody osobowe (SO),
 samochody dostawcze (SD),
 samochody ciężarowe bez przyczep (SCb),
 samochody ciężarowe z przyczepami (SCp),
 autobusy (A),
 ciągniki rolnicze (CR).
Średni dobowy ruch pojazdów (SDR) obliczono na podstawie przeprowadzonych pomiarów
oraz przy uwzględnieniu poniższego wzoru:
SDR = (x1+x2)/2 x P1xP2x 1,087 (poj/dobę)
gdzie:
x1,x2 – liczba pojazdów samochodowych ogółem,
P1 – współczynnik przeliczeniowy średniego dobowego ruchu w dni tygodnia wtorek, środa,
czwartek na średni dobowy ruch w miesiącu; przyjęto 0,93,
P2 – współczynnik przeliczeniowy średniego dobowego ruchu w miesiącu na średni dobowy
ruch w roku; przyjęto 0,97.
Data
pomiaru
Dzień
pomiaru
Liczba zarejestrowanych pojazdów poszczególnych kategorii
R
M
SO
SD
SCb
SCp
A
CR
2010-05-11
wtorek
10
13
8
0
0
0
0
0
31
2010-05-13
czwartek
14
17
9
0
0
0
0
0
40
Razem
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
średni dobowy
pojazdów
ruch
24
30
sierpień 2010
51
17
0
0
0
0
0
71
PROGNOZA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU
Prognozę ruchu przeprowadzono metodą uproszczoną, zgodnie z Wytycznymi do studiów
wykonalności w zakresie infrastruktury transportowej (dla SDR <2500 pojazdów/dobę).
Do celów analizy ekonomicznej należy uwzględnić pięć kategorii pojazdów:





samochody osobowe,
samochody dostawcze,
samochody ciężarowe bez przyczep,
samochody ciężarowe z przyczepami,
autobusy.
W celu obliczenia średniorocznego dobowego natężenia ruchu dla danej kategorii
pojazdów, dodano odpowiedni ruch lub przemnożono odpowiedni ruch przez właściwy
współczynnik wzrostu ruchu dla wybranego roku, według poniższej tabeli.
L.P
1
2
3
4
5
kategoria
pojazdów
SO
SD
SCbp
SCp
A
<=250
4
1
Roczny wzrost ruchu pojazdów zależnie od SDR
251do 500
501 do 1000
1001 do 1500
1501 do 2000
13
25
42
60
2
3
5
7
współczynnik wzrostu ww=1,020n
współczynnik wzrostu ww=1,020n
współczynnik wzrostu ww=1,000
2001 do 2500
80
10
Prognoza ruchu, SDR [poj./dobę]
Rok
1
SO
SD
osobowe
2
dostaw.
3
SCbp
SCp
ciężarowe
baz
przyczep
4
ciężarowe
z
przyczepami
5
A
autobusy
6
2010
17
0
0
0
0
2011
21
1
1
1
0
2012
25
2
2
2
0
2013
29
3
3
3
0
2014
33
4
4
4
0
2015
37
5
5
5
0
2016
41
6
6
6
0
2017
45
7
8
8
0
2018
49
8
9
9
0
2019
53
9
10
10
0
2020
57
10
11
11
0
udział
udział
Natężenie ruchu w roku 2010
pojazdy
udział
udział
średniogodzinne
średniogodzinne
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
sierpień 2010
52
samochodowe samochodów samochodów samochodów
ogółem (sdr)
osobowych dostawczych ciężarowych
autobusów
natężenie ruchu w natężenie ruchu w
czasie 16 godzin dnia czasie 8 godzin
Q1h(dzień)
nocy Q1h(noc)
Poj./d
%
%
%
%
poj../h
poj./h
89
64
11
25
0
5
2
Średniogodzinowe natężenie ruchu obliczono według wzorów:


średniogodzinne natężenie ruchu w czasie 16 godzin dnia Q1h(dzień) = sdr * 0,87/16
średniogodzinne natężenie ruchu w czasie 8 godzin nocy Q1h(noc) = sdr * 0,13/8
Z uwagi na charakter użytkowy ul. Osiedlowej, która obecnie jest drogą gruntową
i jest w niewielkim stopniu wykorzystywana, a także mając na uwadze ustalenia Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla analizowanego terenu, który przewiduje
możliwość lokalizacji w sąsiedztwie planowanej drogi terenów produkcyjno – usługowych
(PU) i usługowych (US), autorzy niniejszego opracowania zdecydowali się na
przeprowadzenie
analizy
oddziaływania
na
środowisko
w zakresie emisji do powietrza i emisji hałasu zakładając trzykrotnie wyższe natężenie ruchu
dla roku 2020 w porównaniu do obliczonego zgodnie z wytycznymi.
Do dalszych prognoz wykorzystano następujące założenia:
Struktura rodzajowa ruchu na ul. Osiedlowej w 2020 roku:
 samochody osobowe (SO) – 171 poj./ dobę,
 samochody dostawcze (SD) – 30 poj./dobę,
 samochody ciężarowe bez przyczep (SCb) – 33 poj./dobę,
 samochody ciężarowe z przyczepami (SCp) – 33 poj/dobę,
 autobusy(A) – 0 poj./dobę,
Natężenie ruchu w roku 2020
pojazdy
udział
udział
udział
samochodowe samochodów samochodów samochodów
ogółem (sdr)
osobowych dostawczych ciężarowych
średniogodzinne
udział
autobusów
średniogodzinne
natężenie ruchu w natężenie ruchu w
czasie 16 godzin dnia czasie 8 godzin
Q1h(dzień)
nocy Q1h(noc)
Poj./d
%
%
%
%
poj./h
poj./h
269
64
11
25
0
15
5
Średniogodzinowe natężenie ruchu obliczono według wzorów:


średniogodzinne natężenie ruchu w czasie 16 godzin dnia Q1h(dzień) = sdr * 0,87/16
średniogodzinne natężenie ruchu w czasie 8 godzin nocy Q1h(noc) = sdr * 0,13/8
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
Przewidywane wielkości
przedsięwzięcia
sierpień 2010
53
emisji,
wynikające
z
funkcjonowania
planowanego
Emisja zanieczyszczeń do powietrza.
Dla analizowanej inwestycji obliczono emisję substancji gazowych do powietrza na odcinku
projektowanej ul. Osiedlowej w Ostródzie. Analizę przeprowadzono dla całego
projektowanego odcinka drogi. Z uwagi na lokalizację zabudowań mieszkalnych obliczenia
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przeprowadzono ze szczególnym uwzględnieniem
budynków.
Emisję zanieczyszczeń do powietrza obliczono na podstawie wskaźników emisji uzyskanych
z arkusza kalkulacyjnego dystrybuowanego przez Ministra Środowiska, w którym zostały
zastosowane wzory opracowane przez prof. Zdzisława Chłopka. Ponieważ metodyka prof.
Chłopka uwzględnia określony zakres prędkości pojazdów emisję można obliczać dla
poniższych prędkości:







(6 ÷ 145) km/h dla samochodów osobowych,
(6 ÷ 125) km/h dla samochodów dostawczych,
(6 ÷ 39) dla autobusów miejskich,
(6 ÷ 102) autobusów dalekobieżnych,
(6 ÷ 100) km/h dla samochodów ciężarowych,
(19 ÷ 123) dla motocykli,
(20 ÷ 30) dla motorowerów.
Do obliczeń emisji substancji gazowych na odcinku projektowanej drogi w Ostródzie przyjęto,
że poszczególne grupy pojazdów poruszać się będą ze średnią prędkością 50 km/h. Ilości
pojazdów przyjęto na podstawie danych z obliczonej prognozy ruchu .
Analizę przedstawiono dla roku 2020 – w którym występuje najwyższe prognozowane
natężenie ruchu.
Na podstawie powyższych założeń z wykorzystaniem programu „System obliczeń
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń OPERAT-2000 R. Samoć” wyposażonym w moduł
obliczania emisji ze środków transportu dokonano obliczeń emisji.
Obliczenia emisji przedstawiają się następująco:
Jednostkowe wielkości emisji z pojazdów g/km (wskaźniki emisji)
Okres: 1 pora dnia
Grupa pojazdów
samochody osobowe
samochody dostawcze
samochody ciężarowe
Prędk.km/h
50
50
50
CO
3,08716
2,43233
2,02014
C6H6
0,02701
0,01795
0,02408
HC
0,46527
0,39827
1,26860
HC al.
0,32569
0,27879
0,88802
HC ar.
0,09771
0,08364
0,26641
NOx
0,67899
1,02502
5,14159
TSP
0,01455
0,12933
0,36331
SOx
0,03538
0,14705
0,43265
HC al.
16,94
2,49
18,05
37,48
HC ar.
5,08
0,75
5,41
11,25
NOx
35,33
9,17
104,49
148,99
TSP
0,76
1,16
7,38
9,30
SOx
1,84
1,31
8,79
11,95
Długość odcinka drogi:
0,928 km
Natężenie ruchu:
15 poj./h
Czas trwania okresu: 5840 h
Wielkość emisji, kg
Grupa pojazdów
samochody osobowe
samochody dostawcze
samochody ciężarowe
Suma
Udział, %
64
11
25
CO
160,62
21,75
41,06
223,42
C6H6
1,41
0,16
0,49
2,05
HC
24,21
3,56
25,78
53,55
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
sierpień 2010
54
Jednostkowe wielkości emisji z pojazdów g/km (wskaźniki emisji)
Okres: 2 pora nocy
Grupa pojazdów
samochody osobowe
samochody dostawcze
samochody ciężarowe
Prędk.km/h
50
50
50
CO
3,08716
2,43233
2,02014
C6H6
0,02701
0,01795
0,02408
HC
0,46527
0,39827
1,26860
HC al.
0,32569
0,27879
0,88802
HC ar.
0,09771
0,08364
0,26641
NOx
0,67899
1,02502
5,14159
TSP
0,01455
0,12933
0,36331
SOx
0,03538
0,14705
0,43265
HC al.
2,82
0,42
3,01
6,25
HC ar.
0,85
0,12
0,90
1,87
NOx
5,89
1,53
17,42
24,83
TSP
0,13
0,19
1,23
1,55
SOx
0,31
0,22
1,47
1,99
Długość odcinka drogi:
0,928 km
Natężenie ruchu:
5 poj./h
Czas trwania okresu: 2920 h
Wielkość emisji, kg
Grupa pojazdów
samochody osobowe
samochody dostawcze
samochody ciężarowe
Suma
Udział, %
64
11
25
CO
26,77
3,63
6,84
37,24
C6H6
0,23
0,03
0,08
0,34
HC
4,03
0,59
4,30
8,92
Analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń:
Zakres obliczeń:
- Obliczenia rozprzestrzeniania się substancji z instalacji wykonano w zakresie i zgodnie
z metodyką określoną w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska Dz.U.z
2010 r., Nr 16, poz. 87 w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w
powietrzu (Dz. U. z dnia 3 lutego 2010 r.)
- Analizę wyników obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu w wyniku emisji
ze źródeł drogowych wykonano dla założeń:
 dla wszystkich substancji emitowanych z emitorów jednocześnie;
 zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska;
 dla obszaru poza terenem pasa drogowego oraz pobliskiej zabudowy mieszkalnej;
 z uwzględnieniem wartości odniesienia określonych w „Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu”;
 z uwzględnieniem tła substancji i opadu pyłu.
Na rozprzestrzenianie się substancji w powietrzu ma m.in. wpływ element topograficzny jak
aerodynamiczna szorstkość terenu.
Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu (zo) uzależniony jest od typu pokrycia
terenu: woda, łąki, pola, sady, zagajniki, lasy, zagospodarowanie przestrzenne, zabudowa
oraz od pory roku (dla wody, łąk i pól).
Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu dla obszaru, na którym dokonywane są
obliczenia zo = 0,02 m.
Na rozprzestrzenianie się substancji w powietrzu mają też wpływ warunki meteorologiczne
i zjawiska zachodzące w atmosferze takie jak:
 stany równowagi atmosfery;
 kierunek i prędkość wiatru;
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
55
sierpień 2010
 temperatura powietrza;
 górna inwersja temperatury;
 skręt mas powietrza związany z wysokością i z ruchem obrotowym Ziemi;
 dyfuzja atmosferyczna;
 przemiany substancji w powietrzu;
 wymywanie substancji przez opady;
 kumulacja substancji w chmurach.
Niezbędne dane meteorologiczne do obliczeń rozprzestrzenianie się substancji przyjęto
z katalogu danych meteorologicznych opracowanego przez państwową służbę
meteorologiczną i jest to statystyka stanów równowagi atmosfery, prędkości i kierunków
wiatru - „róża wiatrów” ze stacji meteorologicznej w Olsztynie – Dajtki, która zobrazowana
została w załączniku.
Metodyka modelowania
Na stan jakości powietrza związany z pracą danego zakładu wpływają następujące czynniki:
 rodzaj i ilość gazów i pyłów emitowanych przez zakład;
 sposób wprowadzania substancji do powietrza (rodzaj i wysokość emitorów,
prędkość i temperatura wylotu gazów);
 warunki rozprzestrzeniania się substancji (róża wiatrów, temperatura
powierza).
Metodykę obliczeń oraz wartości odniesienia przyjęto wg „Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia Dz. U. z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla
niektórych substancji w powietrzu” (Dz.U.z 2010 r., Nr 16, poz. 87).
Wymagany zakres obliczeń stężeń
Zgodnie z metodyką określoną w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska Dz.U.z
2010 r., Nr 16, poz. 87 w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
(Dz. U. z dnia 3 lutego 2010 r.) skrócony zakres obliczeń występuje, gdy spełniony jest
warunek:
mm < 0,1×D1
W przeciwnym wypadku należy wykonać pełny zakres obliczeń.
Skrócony zakres obliczeń opadu pyłu ma miejsce, gdy spełnione są jednocześnie
następujące warunki (w przypadku jednego emitora lub zespołu emitorów):
Efe  0,0667/n × he3,15 [mg/s],
- roczna emisja pyłu < 10000 Mg,
- emisja kadmu nie przekracza 0,005% łącznej wartości emisji pyłu,
- emisja ołowiu nie przekracza 0,05% łącznej wartości emisji pyłu.
Jeżeli nie są spełnione powyższe warunki, to należy wykonać obliczenia opadu substancji
pyłowych w sieci obliczeniowej, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych
w celu sprawdzenia warunku:
Op  Dp - Rp,
gdzie:
Dp – opad pyłu;
Rp – tło opadu pyłu.
Wielkości normatywne:
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
sierpień 2010
56
Wartości odniesienia substancji w powietrzu dla „obszarów zwykłych” i „obszarów specjalnie
chronionych” (obszary parków narodowych i ochrony uzdrowiskowej) określa Dz.U.z 2010 r.,
Nr 16, poz. 87.
Dla terenu objętego obliczeniami rozprzestrzeniania się substancji emitowanych przez
emitory gospodarstwa zestawiono poniżej dopuszczalne wartości substancji w powietrzu.
Zestawianie wartości odniesienia i przyjęte wartości tła zanieczyszczenia atmosfery
przedstawiają się następująco:
Substancja
benzen
tlenki azotu
dwutlenek siarki
ołów
pył zawieszony PM10
tlenek węgla
amoniak
węglowodory alifatyczne
węglowodory aromatyczne
CAS
71-43-2
10102-44-0,10102-43-9
7446-09-5
7439-92-1
630-08-0
7664-41-7
D1, µg/m3
30
200
350
5
280
30000
400
3000
1000
Da, µg/m3
5
30
20
0,5
40
0
50
1000
43
R, µg/m3
0,5
12,5
4
0,05
21,5
0
5
100
4,3
Uciążliwość substancji określonych wg Dz.U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87 emitowanych przez
zakład uważa się za utrzymaną w normie, jeżeli obliczenia rozprzestrzeniania się substancji
wykazują, że w powietrzu poza terenem zakładu:
- percentyl - wynikający z dopuszczalnej częstości przekraczania dopuszczalnego
poziomu w roku - wartości stężeń jednogodzinnych nie przekracza wartości D1,
- stężenia średnioroczne nie przekraczają wartości Da – R,
gdzie:
 R - średnioroczne tło substancji,
 D1 - wartość odniesienia substancji w powietrzu uśrednione dla
1 godziny,
 Da - wartość odniesienia substancji w powietrzu uśrednione dla roku.
Założenia do obliczeń
Do obliczeń przyjęto:
- współczynnik aerodynamicznej szorstkości podłoża dla obszaru obliczeniowego:
zo = 0,02 m;
- różę wiatrów ze stacji meteorologicznej w Olsztynie - Dajtki;
- układ współrzędnych o osi X skierowanej w kierunku wschodnim, a osi Y w kierunku
północnym,
- warianty pracy emitorów ze wzajemnym oddziaływaniem na siebie podczas emisji
maksymalnej w celu przedstawienia najbardziej niekorzystnego wariantu ich pracy,
- założenia do obliczenia stężeń dla metody Chłopka.
Stężenia maksymalne, zasięg ich występowania, zakres obliczeń
Obliczone maksymalne stężenia w powietrzu, jakie wystąpią w wyniku emisji
z analizowanego emitora, odległość ich występowania od emitorów oraz wymagany zakres
obliczeń, a także klasyfikację grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych
przedstawiono poniżej:
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
sierpień 2010
57
Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych:
Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń Stęż. dopuszcz. Obliczać stężenia
max. [µg/m3] D1 [µg/m3] w sieci receptorów
benzen
120,456
tlenki azotu
8733,3
dwutlenek siarki
700,405
pył zawieszony PM10
77,936
tlenek węgla
13095,6
węglowodory alifatyczne
2197,3
węglowodory aromatyczne 659,218
30
200
350
280
30000
3000
1000
Ocena
Smm > D1
Smm > D1
Smm > D1
0.1*D1< Smm <D1
0.1*D1< Smm <D1
0.1*D1< Smm <D1
0.1*D1< Smm <D1
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Ustalenie zakresu obliczeń:
Zakres pełny
tlenek węgla
benzen
węglowodory alifatyczne
węglowodory aromatyczne
tlenki azotu
pył zawieszony PM10
dwutlenek siarki
Zakres skrócony
Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary chronione
Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń max(xmm) =
0,2 [m]
Emitor: Ulica Osiedlowa
Należy analizować obszar o promieniu 6 m pod kątem występowania zaostrzonych wartości
odniesienia.
Kryterium obliczania opadu pyłu
3,15
=
0,0667
Łączna emisja roczna = 0,0109 < 10 000 [Mg]
Nie ma potrzeby obliczania opadu pyłu
Percentyl - wynikający z dopuszczalnej częstości przekraczania dopuszczalnego
poziomu oraz stężenia średnioroczne
Maksymalne wielkości częstotliwości przekroczeń wartości D1 powodowane emisją
zanieczyszczeń na poziomie terenu i analizowanej zabudowy oraz wartości stężeń
średniorocznych przedstawione zostały w poniższych tabelach:
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
Nazwa zanieczyszczenia
Maksym. częstość przekroczeń D1, %
X, m
Y, m
Obliczona
Dopuszcz.
Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m 3
X, m
Y, m
Obliczone
Dyspoz.
benzen
-
-
0,00
< 0,2
720
940
0,0361
< 4,5
tlenki azotu
-
-
0,00
< 0,2
720
940
2,6146
< 27
dwutlenek siarki
-
-
0,00
< 0,274
720
940
0,2097
< 18
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
sierpień 2010
58
pył zawieszony PM10
-
-
0,00
< 0,2
720
940
0,0233
tlenek węgla
-
-
0,00
< 0,2
720
940
3,9209
węglowodory alifatyczne
-
-
0,00
< 0,2
720
940
0,6578
< 900
węglowodory aromatyczne
-
-
0,00
< 0,2
720
940
0,1973
< 38,7
budynek 1
< 36
X = 652,7 Y = 1149,7
Nazwa zanieczyszczenia
Stężenie maksymalne 1h
Z, m
Obliczone
D1
Maksym.częstość przekr. D1, %
Z, m Obliczona Dopuszcz.
Stężenie średnioroczne, µg/m3
Z, m
Obliczone
Dyspoz.
benzen
2
0,086
< 30
-
0,00
< 0,2
2
0,0027
< 4,5
tlenki azotu
2
6,231
< 200
-
0,00
< 0,2
2
0,1947
< 27
dwutlenek siarki
2
0,500
< 350
-
0,00
< 0,274
2
0,0156
< 18
pył zawieszony PM10
2
0,056
< 280
-
0,00
< 0,2
2
0,0018
< 36
tlenek węgla
2
9,345
< 30000
-
0,00
< 0,2
2
0,2920
węglowodory alifatyczne
2
1,568
< 3000
-
0,00
< 0,2
2
0,0490
< 900
węglowodory aromatyczne
2
0,470
< 1000
-
0,00
< 0,2
2
0,0147
< 38,7
budynek 2
X = 656,1 Y = 1126,4
Nazwa zanieczyszczenia
Stężenie maksymalne 1h
Z, m
Obliczone
D1
Maksym.częstość przekr. D1, %
Z, m Obliczona Dopuszcz.
Stężenie średnioroczne, µg/m3
Z, m
Obliczone
Dyspoz.
benzen
2
0,092
< 30
-
0,00
< 0,2
2
0,0051
< 4,5
tlenki azotu
2
6,697
< 200
-
0,00
< 0,2
2
0,3698
< 27
dwutlenek siarki
2
0,537
< 350
-
0,00
< 0,274
2
0,0297
< 18
pył zawieszony PM10
2
0,061
< 280
-
0,00
< 0,2
2
0,0034
< 36
tlenek węgla
2
10,043
< 30000
-
0,00
< 0,2
2
0,5546
węglowodory alifatyczne
2
1,685
< 3000
-
0,00
< 0,2
2
0,0930
< 900
węglowodory aromatyczne
2
0,506
< 1000
-
0,00
< 0,2
2
0,0279
< 38,7
budynek 3
X = 666,3 Y = 1074,3
Nazwa zanieczyszczenia
Stężenie maksymalne 1h
Z, m
Obliczone
D1
Maksym.częstość przekr. D1, %
Z, m
Obliczona Dopuszcz.
Stężenie średnioroczne, µg/m3
Z, m
Obliczone
Dyspoz.
benzen
2
0,094
< 30
-
0,00
< 0,2
2
0,0114
< 4,5
tlenki azotu
2
6,809
< 200
-
0,00
< 0,2
2
0,8233
< 27
dwutlenek siarki
2
0,546
< 350
-
0,00
< 0,274
2
0,0660
< 18
pył zawieszony PM10
2
0,062
< 280
-
0,00
< 0,2
2
0,0077
< 36
tlenek węgla
2
10,211
< 30000
-
0,00
< 0,2
2
1,2347
węglowodory alifatyczne
2
1,713
< 3000
-
0,00
< 0,2
2
0,2071
< 900
węglowodory aromatyczne
2
0,514
< 1000
-
0,00
< 0,2
2
0,0621
< 38,7
budynek 4
X = 626,9 Y = 1107,8
Nazwa zanieczyszczenia
Stężenie maksymalne 1h
Maksym.częstość przekr. D1, %
Stężenie średnioroczne, µg/m3
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
Z, m
sierpień 2010
59
Obliczone
D1
Z, m
Obliczona
Dopuszcz.
Z, m
Obliczone
Dyspoz.
benzen
2
0,111
< 30
-
0,00
< 0,2
2
0,0061
< 4,5
tlenki azotu
2
8,012
< 200
-
0,00
< 0,2
2
0,4436
< 27
dwutlenek siarki
2
0,643
< 350
-
0,00
< 0,274
2
0,0356
< 18
pył zawieszony PM10
2
0,073
< 280
-
0,00
< 0,2
2
0,0041
< 36
tlenek węgla
2
12,016
< 30000
-
0,00
< 0,2
2
0,6652
węglowodory alifatyczne
2
2,016
< 3000
-
0,00
< 0,2
2
0,1116
< 900
węglowodory aromatyczne
2
0,605
< 1000
-
0,00
< 0,2
2
0,0335
< 38,7
budynek 5
X = 636,2 Y = 498,2
Nazwa zanieczyszczenia
Stężenie maksymalne 1h
Z, m
Obliczone
D1
Maksym.częstość przekr. D1, %
Z, m
Obliczona Dopuszcz.
Stężenie średnioroczne, µg/m3
Z, m
Obliczone
Dyspoz.
benzen
2
0,078
< 30
-
0,00
< 0,2
2
0,0072
< 4,5
tlenki azotu
2
5,632
< 200
-
0,00
< 0,2
2
0,5247
< 27
dwutlenek siarki
2
0,452
< 350
-
0,00
< 0,274
2
0,0421
< 18
pył zawieszony PM10
2
0,051
< 280
-
0,00
< 0,2
2
0,0048
< 36
tlenek węgla
2
8,446
< 30000
-
0,00
< 0,2
2
0,7869
węglowodory alifatyczne
2
1,417
< 3000
-
0,00
< 0,2
2
0,1320
< 900
węglowodory aromatyczne
2
0,425
< 1000
-
0,00
< 0,2
2
0,0396
< 38,7
budynek 6
X = 644,7 Y = 320,4
Nazwa zanieczyszczenia
Stężenie maksymalne 1h
Z, m
Obliczone
D1
Maksym.częstość przekr. D1, %
Z, m
Obliczona Dopuszcz.
Stężenie średnioroczne, µg/m3
Z, m
Obliczone
Dyspoz.
benzen
2
0,094
< 30
-
0,00
< 0,2
2
0,0087
< 4,5
tlenki azotu
2
6,805
< 200
-
0,00
< 0,2
2
0,6314
< 27
dwutlenek siarki
2
0,546
< 350
-
0,00
< 0,274
2
0,0506
< 18
pył zawieszony PM10
2
0,061
< 280
-
0,00
< 0,2
2
0,0058
< 36
tlenek węgla
2
10,206
< 30000
-
0,00
< 0,2
2
0,9469
węglowodory alifatyczne
2
1,712
< 3000
-
0,00
< 0,2
2
0,1589
< 900
węglowodory aromatyczne
2
0,514
< 1000
-
0,00
< 0,2
2
0,0477
< 38,7
Ocena wyników
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów
Parametr
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 30 µg/m 3, %
Wartość
0,468
0,0361
0,00
X
m
700
720
Y
m
740
940
-
-
kryt.
kier.w.
5
6
-
kryt.
pręd.w.
1
1
-
kryt.
E
WSW
-
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych benzenu występuje w punkcie o
współrzędnych X = 700 Y = 740 m i wynosi 0,468 µg/m3.
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0
%.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 720
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
sierpień 2010
60
Y = 940 m, wynosi 0,0361 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3.
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej
Wartość
Parametr
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 30 µg/m3, %
X
m
626,9
666,3
-
0,111
0,0114
0,00
Y
m
1107,8
1074,3
-
Z
m
kryt.
kier.w.
6
6
-
2
2
-
kryt.
pręd.w.
1
1
-
kryt.
SSE
S
-
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych benzenu występuje w punkcie o
współrzędnych
X = 626,9 Y = 1107,8 m i wynosi 0,111 µg/m3.
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0
%.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 666,3
Y = 1074,3 m, wynosi 0,0114 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3.
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów
Wartość
Parametr
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m 3, %
33,911
2,6146
0,00
X
m
700
720
Y
m
kryt.
kier.w.
5
6
-
740
940
-
-
kryt.
pręd.w.
1
1
-
kryt.
E
WSW
-
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenków azotu występuje w punkcie o
współrzędnych
X = 700 Y = 740 m i wynosi 33,911 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń
jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 720
Y = 940 m, wynosi 2,6146 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 27 µg/m3.
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej
Wartość
Parametr
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m 3,
%
X
m
626,9
666,3
-
8,012
0,8233
0,00
Y
m
1107,8
1074,3
-
Z
m
2
2
-
kryt.
kier.w.
6
6
-
kryt.
pręd.w.
1
2
-
kryt.
SSE
S
-
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenków azotu występuje w punkcie o
współrzędnych
X = 626,9 Y = 1107,8 m i wynosi 8,012 µg/m3.
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0
%.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 666,3
Y = 1074,3 m, wynosi 0,8233 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 27 µg/m3.
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów
Parametr
Stężenie maksymalne
µg/m3
Wartość
2,720
X
m
700
Y
m
740
kryt.
kier.w.
5
kryt.
pręd.w.
1
kryt.
E
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
sierpień 2010
61
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 350 µg/m 3, %
0,2097
0,00
720
-
940
6
-
-
1
-
WSW
-
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o
współrzędnych X = 700 Y = 740 m i wynosi 2,720 µg/m3.
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0
%.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 720
Y = 940 m , wynosi 0,2097 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3.
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej
Parametr
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 350 µg/m 3,
%
Wartość
0,643
0,0660
0,00
X
m
626,9
666,3
-
Y
m
1107,8
1074,3
-
Z
m
kryt.
kier.w.
6
6
-
2
2
-
kryt.
pręd.w.
2
2
-
kryt.
SSE
S
-
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o
współrzędnych X = 626,9 Y = 1107,8 m i wynosi 0,643 µg/m3.
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0
%.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 666,3
Y = 1074,3 m , wynosi 0,0660 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3.
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 w sieci
receptorów
Parametr
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m 3,
%
Wartość
0,303
0,0233
0,00
X
m
700
720
Y
m
kryt.
kier.w.
5
6
-
740
940
-
-
kryt.
pręd.w.
1
1
-
kryt.
E
WSW
-
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu zawieszonego PM10 występuje w
punkcie
o współrzędnych X = 700 Y = 740 m i wynosi 0,303 µg/m3.
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0
%.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 720
Y = 940 m , wynosi 0,0233 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 36 µg/m3.
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej
Parametr
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m 3,
%
Wartość
0,073
0,0077
0,00
X
m
626,9
666,3
-
Y
m
1107,8
1074,3
-
Z
m
2
2
-
kryt.
kier.w.
6
6
-
kryt.
pręd.w.
1
1
-
kryt.
SSE
S
-
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu zawieszonego PM10 występuje w
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
sierpień 2010
62
punkcie
o współrzędnych X = 626,9 Y = 1107,8 m i wynosi 0,073 µg/m3.
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0
%.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 666,3
Y = 1074,3 m , wynosi 0,0077 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 36 µg/m3.
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów
Parametr
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 30000 µg/m 3,
%
Wartość
50,856
3,9209
0,00
X
m
Y
m
700
720
kryt.
kier.w.
5
6
-
740
940
-
-
kryt.
pręd.w.
1
1
-
kryt.
E
WSW
-
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie o
współrzędnych
X = 700 Y = 740 m i wynosi 50,856 µg/m3.
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0
%.
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej
Parametr
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 30000 µg/m 3,
%
Wartość
12,016
1,2347
0,00
X
Y
m
m
626,9 1107,8
666,3 1074,3
-
Z
m
2
2
-
kryt.
kier.w.
6
6
-
kryt.
pręd.w.
2
2
-
kryt.
SSE
S
-
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie o
współrzędnych
X = 626,9 Y = 1107,8 m i wynosi 12,016 µg/m3.
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0
%.
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci
receptorów
Parametr
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 3000 µg/m 3,
%
Wartość
8,533
0,6578
0,00
X
m
700
720
Y
m
740
940
-
-
kryt.
kier.w.
5
6
-
kryt.
pręd.w.
1
1
-
kryt.
E
WSW
-
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów alifatycznych występuje w
punkcie
o współrzędnych X = 700 Y = 740 m i wynosi 8,533 µg/m3.
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
sierpień 2010
63
%.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 720
Y = 940 m, wynosi 0,6578 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej
Parametr
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 3000 µg/m 3,
%
Wartość
2,016
0,2071
0,00
X
m
626,9
666,3
-
Y
m
1107,8
1074,3
-
Z
m
kryt.
kier.w.
6
6
-
2
2
-
kryt.
pręd.w.
1
2
-
kryt.
SSE
S
-
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów alifatycznych występuje w
punkcie
o współrzędnych X = 626,9 Y = 1107,8 m i wynosi 2,016 µg/m3.
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0
%.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 666,3
Y = 1074,3 m , wynosi 0,2071 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych w sieci
receptorów
Parametr
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 1000 µg/m 3,
%
Wartość
2,560
0,1973
0,00
X
m
700
720
Y
m
kryt.
kier.w.
5
6
-
740
940
-
-
kryt.
pręd.w.
1
1
-
kryt.
E
WSW
-
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów aromatycznych występuje w
punkcie
o współrzędnych X = 700 Y = 740 m i wynosi 2,560 µg/m3.
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0
%.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 720
Y = 940 m , wynosi 0,1973 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej
Parametr
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 1000 µg/m 3, %
Wartość
0,605
0,0621
0,00
X
m
626,9
666,3
-
Y
m
1107,8
1074,3
-
Z
m
2
2
-
kryt.
kier.w.
6
6
-
kryt.
pręd.w.
1
1
-
kryt.
SSE
S
-
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów aromatycznych występuje w
punkcie
o współrzędnych
X = 626,9 Y = 1107,8 m i wynosi 0,605 µg/m3.
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0
%.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
sierpień 2010
64
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 666,3
Y = 1074,3 m , wynosi 0,0621
i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.
Maksymalne wielkości częstotliwości przekroczeń wartości D1 poza pasem drogowym oraz
analizowane w charakterystycznych narożnych punktach zabudowy (na wysokości pierwszej
kondygnacji 2m i następnie co 1 metr do wysokości 6 m) nie występują dla żadnej z
substancji. Przekroczenia wielkości Da (dyspozycyjnej) dla stężeń średniorocznych nie
występują dla żadnej z substancji.
Graficzne przedstawienie izolinii dla wybranych zanieczyszczeń przedstawiono w załączniku
graficznym 10.
Emisja hałasu
Ustalenie źródeł hałasu
Stopień zagrożenia hałasem przenikającym do środowiska od przedmiotowej drogi przy
istniejących budynkach mieszkalnych ustalono na podstawie przeprowadzonej analizy przy
zastosowaniu programu Traffic Nosie 2008 SE.
Prognozowanie imisji hałasu w sieci punktów recepcyjnych odbywa się na podstawie
znajomości parametrów geometrycznych źródeł oraz ich mocy akustycznej określonej
w sposób teoretyczny na podstawie danych charakteryzujących odcinek drogi. Pozwala to
określić równoważny poziom dźwięku w wybranym punkcie na podstawie znajomości
położeń źródeł (odcinków dróg) oraz ich parametrów akustycznych, charakterystyki podłoża
terenu, przy uwzględnieniu zjawisk ekranowania przez ekrany naturalne i urbanistyczne.
Wyniki prognozowania można przedstawić w punktach obserwacji, za pomocą mapy
akustycznej lub izolinii.
W niniejszym rozdziale w obliczeniach uwzględniona zostanie emisja hałasu związana
z funkcjonowaniem analizowanej drogi.
W niniejszej analizie skupiono się na terenach objętych ochroną akustyczną. Analizę
przedstawiono uwzględniając prognozowane natężenie ruchu.
Natężenie ruchu w roku 2020 – dane przyjęte do dalszych prognoz.
pojazdy
udział
udział
udział
samochodowe samochodów samochodów samochodów
ogółem (sdr)
osobowych dostawczych ciężarowych
średniogodzinne
udział
autobusów
średniogodzinne
natężenie ruchu w natężenie ruchu w
czasie 16 godzin dnia czasie 8 godzin
Q1h(dzień)
nocy Q1h(noc)
Poj./d
%
%
%
%
poj../h
poj./h
269
64
11
25*
0
15
5
* dla pory nocy przyjęto udział samochodów ciężarowych na poziomie 15 %.
Do wszystkich obliczeń prognozowanych poziomów hałasu w środowisku, od poruszających
się środków transportu wprowadzono poziom tła hałasu = 0 (zero) dB. Uczyniono tak, aby w
symulacji nie zakłócać oddziaływań analizowanej inwestycji innymi źródłami hałasu na tym
terenie.
Obliczenia przeprowadzono (zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem) dla pory dnia
i nocy tj. dla pory dnia – 16 godzinny przedział czasu odniesienia i nocy – 8 godzinny
przedział czasu odniesienia.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
sierpień 2010
65
Współczynnik gruntu rozpatrywanej powierzchni przyjęto jako grunt mieszany (z przewagą
gruntu porowatego – trawa, pola) - G 0,8.
Prędkość ruchu w terenie zabudowanym dla potoku ciągłego, płynnego przyjęto w dzień
i w nocy na poziomie – 50 km/h.
Dopuszczalny poziom hałasu na analizowanym terenie.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), dopuszczalne
poziomy hałasu powodowanego przez drogi lub linie kolejowe dla:
 terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
 terenów mieszkaniowo – usługowych,
 terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
 terenów zabudowy zagrodowej,
wynoszą:
 równoważny poziom dźwięku LAeq dla dnia (godz. 6.00 – 22.00) - 60 dB(A),
 równoważny poziom dźwięku LAeq dla nocy (godz. 22.00 – 6.00) - 50 dB(A).
Wyznaczenie równoważnych poziomów dźwięku w środowisku.
Dane do obliczeń równoważnych poziomów dźwięku wykonanych dla planowanego
przedsięwzięcia zostały przedstawione w dziale załączniki (załącznik 10)
Obliczenia równoważnych poziomów dźwięku wykonano w prostokątnej siatce obliczeniowej
o następujących parametrach:
- współrzędne lewego dolnego rogu:
X = 64 m
Y = 1536 m,
- współrzędne prawego górnego rogu:
X = 64 m
Y = 960 m,
- krok obliczeniowy:
X = 10 m
Y = 10 m.
Wykreślone na podstawie wyników obliczeń krzywe równego poziomu dźwięku (izofony)
przedstawiono w dziale załączniki (załącznik 10)
Ocena poziomu hałasu emitowanego z terenu analizowanej drogi.
Poziomy hałasu „w dzień” i „nocy”, na terenach oznaczonych w MPZP jako MU – tereny
mieszkaniowo-usługowe wyniosą odpowiednio:
Tab.1.Poziomy hałasu
Opis terenu
chronionego
MU - tereny
mieszkaniowousługowe
Lp. Punktu
obserwacji
1.
2.
3.*
4.
5.
Pora dnia
[dB]
54,5
54,5
52,9
51,0
55,2
Dopuszczalny
poziom hałasu dla
dnia [dB]
Pora nocy
[dB]
Dopuszczalny
poziom hałasu dla
nocy [dB]
60
48,0
48,1
46,5
44,6
48,8
50
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
6.
sierpień 2010
66
56,0
49,6
* teren, na którym znajduje się punkt obserwacji (dz. nr 62/3), w MPZP oznaczony jest symbolem
PU – tereny produkcyjno – usługowe. Jednakże ze względu na lokalizacje na ww. działce
zabudowy mieszkaniowej, w obliczeniach uwzględniono ten teren.
W porze dnia i nocy, na podstawie przyjętych założeń nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnych norm hałasu na terenach mieszkaniowo - usługowych.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
sierpień 2010
67
OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCYCH Z:
Emisji na etapie realizacji przedsięwzięcia
Powietrze
Podczas prac wykonywanych w związku z realizacją omawianej inwestycji, emitowane będą
do atmosfery zanieczyszczenia gazowe i pyłowe. Źródłami tej emisji będą głównie pojazdy
oraz silniki pracujących maszyn. Może również dojść do niezorganizowanej emisji
pochodzącej z pyłów unoszonych podczas transportu materiałów sypkich, wydobywania mas
ziemnych i ich okresowym składowaniem w sąsiedztwie budowy, a także z przycinania
poszczególnych elementów np. krawężników.
Jednak tego typu emisje mają charakter czasowy i są krótkotrwałe; ich źródła
przemieszczają się wraz z postępem prowadzonych prac, a następnie ustają po zakończeniu
prac budowlanych.
Prace wykonywane podczas realizacji inwestycji będą miały znikomy wpływ na jakość
powietrza. Oddziaływanie emitowanych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych powinno
ograniczyć się jedynie do terenów bezpośrednio sąsiadujących z inwestycją.
Hałas
W czasie realizacji niniejszego zamierzenia inwestycyjnego uciążliwość powodowana emisją
hałasu będzie związana z prowadzeniem prac budowlanych. Należy zaznaczyć, że
oddziaływanie to ograniczone będzie do konkretnych prac, które prowadzone będą
w określonym przedziale czasowym. W związku z powyższym oddziaływanie na pobliskie
zabudowania mieszkalne w czasie realizacji inwestycji będzie krótkotrwałe.
W trakcie prac budowlanych emisję hałasu do środowiska głównie będą powodowały
maszyny i urządzenia pracujące na terenie planowanej inwestycji. W tabeli poniżej
przedstawiono przykładowy sprzęt, który może być wykorzystany w trakcie prac
budowlanych:
Rodzaj maszyny
Koparka
Spychacz
Ładowarka
Agregat prądotwórczy
Równiarka
Walec
Rozścielacz asfaltu
Zagęszczarka
Poziom mocy
akustycznej
[dB]
93
103
103
108
108
110
112
115
Czas pracy źródła
w normowanym przedziale
czasu odniesienia
Dnia (8 h)
Nocy (1h)
8
8
8
8
8
8
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
Ponadto emisję hałasu zarówno na etapie realizacji inwestycji jak jej eksploatacji będą
powodowały pojazdy poruszające się po terenie inwestycji.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
Rodzaj pojazdu
Poziom mocy
akustycznej
[dB]
101,5–jazda
Pojazdy typu ciężkiego
111-hamowanie
105-start
Czas pracy źródła
Zależy od długości drogi i
prędkości pojazdu
Czas operacji 3 sekundy
98-hamowanie
Czas operacji 5 sekund
Zależy od długości drogi i
prędkości pojazdu
Czas operacji 3 sekundy
100-start
Czas operacji 5 sekund
99,5–jazda
Pojazdy typu lekkiego
sierpień 2010
68
W trakcie robót zachodzić będzie ponadto emisja drgań. Ich źródło stanowią m.in. pracujące
maszyny i urządzenia takie jak ubijaki, zagęszczarki itp. Wywołują one drgania ciągłe
o zmiennej, wysokiej i niskiej częstotliwości. Drgania te mogą być uciążliwe dla ludzi
przebywających w najbliżej usytuowanych budynkach, a także stanowić mogą potencjalne
zagrożenia dla konstrukcji tych budynków (co uzależnione jest w dużej mierze od stanu
technicznego tych budynków). Oddziaływanie najsilniej zaznaczać się będzie w promieniu
około 50 m od miejsca prowadzenia prac.
Prace związane z przebudową powinny być prowadzone metodą potokową, przy
zachowaniu podziału trasy na odcinki robocze. Na każdym odcinku wykonywany powinien
być zamknięty cykl robót, co powinno ograniczyć zasięg przestrzenny i czasowy hałasu
i jego uciążliwości. Oddziaływanie na klimat akustyczny modernizowanej drogi w fazie
jej wykonania, będzie miało charakter przemijający i krótkotrwały, zależny od
organizacji i czasu wykonywania robót.
Ze względu na charakter planowanych prac nie przewiduje się wystąpienia
szczególnego zagrożenia dla środowiska, prowadzącego do istotnych, trwałych
zmian.
Jednakże realizacja zamierzeń projektowych, mimo iż ograniczona w czasie może
powodować krótkotrwałe i odwracalne, ale jednak negatywne oddziaływania na przyległe
środowisko.
Opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę
Powietrze
Metody prognozowania oddziaływania planowanej inwestycji na emisję do powietrza
przeprowadzono na podstawie danych literaturowych i wskaźników omówionych w pkt. 1.3.1
niniejszego opracowania. Po ustaleniu progów emisyjnych i określeniu punktów emisji na
podstawie mapy z wykorzystaniem programu do obliczeń rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym „OPERAT FB” dokonano wyliczeń stężeń
substancji poza terenem, do którego wnioskujący ma tytuł prawny. Pakiet „OPERAT FB”
oblicza stężenia zanieczyszczeń zgodnie z metodyką zawartą w Rozporządzeniu MŚ z dnia
26 października 2010r w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu.
Pakiet posiada atest instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr BA/147/96.
Przeprowadzone obliczenia dla przyjętych założeń wyjściowych nie wykazały przekroczeń
dopuszczalnych norm.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
69
sierpień 2010
Hałas
Wielkość i zasięg emisji hałasu emitowanego podczas eksploatacji przedmiotowej drogi
wyznaczono przy użyciu metody obliczeniowej według programu komputerowego Traffic
Nosie 2008 SE. Program ten służy do prognozowania hałasu drogowego dla dróg miejskich
i pozamiejskich.
Metodyka obliczeniowa opiera się o tzw. tymczasowy model obliczeniowy zgodny
z francuską krajową metodą obliczeniową "NMPB-Routes-96", do której odnosi się francuska
norma "XPS 31-133".
Metodyka ta jest zalecaną w Dyrektywie 2002/49/EU do stosowania w krajach członkowskich
UE tymczasową metodyką modelowania hałasu drogowego.
Prognozowanie immisji hałasu w sieci punktów recepcyjnych odbywa się na podstawie
znajomości parametrów geometrycznych źródeł oraz ich mocy akustycznej określonej
w sposób teoretyczny na podstawie danych charakteryzujących odcinek drogi zgodnie
z cytowaną metodą obliczeniową "NMPB-Routes-96" i odpowiadającą jej francuską normą
"XPS 31-133".
Pozwala to określić równoważny poziom dźwięku w wybranym punkcie na podstawie
znajomości położeń źródeł (odcinków dróg) oraz ich parametrów akustycznych,
charakterystyki podłoża terenu, przy uwzględnieniu zjawisk ekranowania przez ekrany
naturalne i urbanistyczne. W przyjętym modelu można wprowadzić odcinki dróg z podziałem
na kierunek ruchu. Program automatycznie dzieli każdy wprowadzony do projektu odcinek
na mniejsze odcinki równej długości, spełniające warunki jak dla źródeł punktowych
i zastępuje je następnie źródłami punktowymi zlokalizowanymi w geometrycznym środku
każdego elementarnego źródła liniowego.
OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU
OGRANICZANIE
LUB
KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
ZAPOBIEGANIE,
NEGATYWNYCH
Ochrona przed hałasem
Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo ochrony środowiska, ochrona przed hałasem polega
na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska w szczególności poprzez:
- utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,
- zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on
dotrzymany.
Na etapie budowy minimalizację emisji hałasu można uzyskać dzięki zastosowaniu niżej
wymienionych rozwiązań:
 wykonawca prac budowlanych winien prowadzić najmniej uciążliwą akustycznie
technologię prac budowlanych;
 prowadzenie głównych prac budowlanych w miarę możliwości wyłącznie w czasie dnia
tj. w godzinach od 600 do 2200;
 wykorzystywane maszyny i urządzenia powinny być sprawne i spełniać wymagania
określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
70
sierpień 2010
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie
emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz.2202 + zmiany),
 lokalizowanie zaplecza, w tym zwłaszcza miejsc obsługi sprzętu, jak najdalej od
zabudowy mieszkaniowej,
 przygotować informację do okolicznych użytkowników terenów o planowanych pracach
budowlanych i okresowych uciążliwościach związanych z ich przeprowadzaniem.
Faza eksploatacji:
W analizowanym przypadku hałas komunikacyjny nie będzie stanowił uciążliwości na
terenach mieszkaniowo-usługowych wyznaczonych w MPZP. W związku z powyższym nie
proponuje się dodatkowych rozwiązań mających na celu ograniczenie emisji hałasu.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w fazie budowy zaleca się
zastosowanie następujących rozwiązań:
 wykonawca powinien zapewnić jak najmniej uciążliwą dla powietrza technologię
prac budowlanych;
 sprzęt do prac powinien być sprawny i właściwie eksploatowany;
 przewożone materiały budowlane i grunt powinny być zabezpieczone przed
pyleniem, przede wszystkim poprzez zapewnienie ich optymalnej wilgotności
i stosowanie wywrotek z zabezpieczeniami;
 zaleca się transport mas bitumicznych wywrotkami wyposażonymi w opończe
ograniczające emisję oparów asfaltu.
W przypadku emisji do powietrza w czasie eksploatacji przedsięwzięcia zmniejszenie tego
rodzaju uciążliwości dla otoczenia jest bardzo trudne. Wpływ na ilości i rodzaj
zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery z pojazdów ma stan techniczny pojazdu, rodzaj
rozwiązań technologicznych silnika, jakość paliwa, a także rodzaj nawierzchni i warunki
jazdy. Trudno oczekiwać od inwestora działań związanych z podnoszeniem jakości paliw,
czy poprawą stanu technicznego pojazdów, niemniej jednak zapewnienie płynności ruchu,
a także wymiana nawierzchni przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń
spalinowych do atmosfery z poruszających się pojazdów w stosunku do stanu obecnego.
RYSUNKI DO ANALIZY EMISJI DO POWIERTRZA I HAŁASU PRZEDSTAWIONO W
OPRACOWANIU „EKOKONCEPT”
1.
Dane i wyniki emisji hałasu do środowiska:
- Dane do obliczeń,
- Graficzne przedstawienie wyników.
2.
Dane i wyniki komputerowego modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń:
- Graficzne przedstawienie róży wiatrów,
- Parametry emitorów, dane do obliczeń i wyniki obliczeń,
- Graficzne przedstawienie wybranych wyników.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
11.
71
sierpień 2010
ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE I WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW TERENÓW
PRZYLEGŁYCH DO OPINIOWANEJ INWESTYCJI DROGOWEJ
Aktualnie stan zdrowia mieszkańców terenów przyległych do rozpatrywanego
przebiegu ul. Osiedlowej nie jest znany. Ponadto nie są rozpoznane czynniki, które mogą
decydować o jego stanie. W literaturze przedmiotu podaje się wiele elementów, które
decydują o stanie zdrowotnym populacji, zalicza się do nich: stan sanitarny środowiska, tryb
życia, warunki socjalno-bytowe, model odżywiania się, rodzaj wykonywanej pracy,
uwarunkowania genetyczne itp. Badania dotychczas przeprowadzone wskazują
jednoznacznie, że wyróżnienie chorób spowodowanych przez emisję z tras komunikacyjnych
z ogólnej puli schorzeń powodowanych skażeniem środowiska jest niezwykle trudne, praco- i
czasochłonne. Tym bardziej, że wpływ emisji z tras komunikacyjnych na zdrowie ludzi może
ujawnić się dopiero po wielu latach i zwykle nie daje specyficznych objawów.
Z punktu widzenia zdrowia ludzi, za podstawowe czynniki wpływające na zmiany
jakości (standardów) życia mieszkańców przyległych terenów do tras komunikacyjnych będą:
hałas, wibracje, lokalne podwyższenie zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenie gleb i
roślin użytkowych.
Jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość życia w środowisku i
dodatkowo możliwym do wymiernego określenia, jest hałas. Klimat akustyczny w środowisku
(zamieszkania, wypoczynku, jak też pracy) oceniany może być subiektywnie, jako
indywidualne odczucie, lub też przy pomocy obiektywnych wartości - zmierzonych poziomów
dźwięku.
W literaturze tematu jest udokumentowane, iż hałasowi w środowisku
przekraczającemu 60 dB (poziom równoważny) towarzyszą takie „efekty”, jak (badania PZH):
-
znaczny wzrost występowania objawów zakłóceń emocjonalnych (zmęczenie, poczucie
niewyspania, niespokojny sen, trudności w skupieniu uwagi itp.),
wzrost częstości występowania objawów chorobowych (bicie i kołatanie serca, szybkie
męczenie się, duszności, zawroty głowy, bóle mięśni i stawów itp.),
zwiększenie się ilości zażywania różnego rodzaju leków, a przede wszystkim:
nasennych, uspakajających, związanych z chorobami serca, nadciśnieniem, chorobami
reumatycznymi itp.
Dokładniejszy obraz skali uciążliwości hałasu komunikacyjnego, zewnętrznego,
ocenianego przez ludzi znajdujących się w pomieszczeniach pokazano na rys. poniżej.
Rysunek ten wskazuje, że:
-
hałas o poziomie na zewnątrz pomieszczeń zawierający się w granicach do 50 dB
praktycznie zupełnie nie jest uciążliwy,
uciążliwość hałasu komunikacyjnego o poziomie nie przekraczającym 55 dB można
ocenić jako niewielką, sporadycznie dającą znać o sobie,
hałas o poziomie do 60 dB powoduje już znacznie więcej negatywnych ocen (ca 40%),
„strefą przejściową” między przeciętną a bardzo dużą uciążliwością jest zakres poziomów
ponad 55 dB do ok. 65 dB,
powyżej 65 dB uciążliwość staje się bardzo duża (3/4 ocen negatywnych przy poziomie
70 dB).
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
72
sierpień 2010
Na rys pokazano krzywe zakłóceń różnego rodzaju działalności w funkcji poziomu
hałasu komunikacyjnego na zewnątrz pomieszczeń. Zauważmy, iż zakłócenia wypoczynku i
zasypiania (najszybciej rosnące krzywe, a więc najszybciej wzrastająca uciążliwość) w
hałasie poniżej 50 dB są bardzo niewielkie. Istotny wzrost uciążliwości zaczyna się w pobliżu
60 dB.
Hałas uliczny zakłóca wiele ważnych biologicznie i społecznie czynności społecznych.
Zgodnie z uzyskanymi wynikami utrudnia on następujące rodzaje aktywności: wypoczynek
(34,4%), oglądanie TV i słuchanie radia (32,2%), zasypianie (30,4%), sen (25,5%), rozmowę
(17,7%), naukę lub pracę naukową(16,8%). Wywołuje ponadto uczucie niezadowolenia,
drażliwość i agresję (16,8%).
Badając względne ryzyko wystąpienia objawów chorobowych uzyskano istotne statystycznie
różnice dla następujących kategorii objawów (z 30 kategorii przyjętych do badań):
-
częsty kaszel (kategoria (1),
bicie i kołatanie serca (2),
ucisk lub wzdęcie brzucha (3),
napady kichania (6),
ucisk w klatce piersiowej (8),
bóle w krzyżu (11),
ból w klatce piersiowej lub w okolicach serca (12),
drętwienie kończyn (16),
uderzenia krwi do głowy (18),
szybkie męczenie się (21),
stan pobudzenia nerwowego (26),
trudności z zasypianiem (27),
problemy ze skupieniem uwagi (28),
niespokojny sen, budzenie się (29).
Z tras komunikacyjnych oprócz frakcji gazowych, przedstawionych i omówionych w
poprzednim rozdziale 10, przedostają się do środowiska przyrodniczego także niewielkie
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
73
sierpień 2010
ilości metali, z których szczególne znaczenie w procesach życiowych odgrywają metale
ciężkie.
RYZYKO WYSTĄPIENIA AWARII
12.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z późn. zm.) w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej
wyróżnia zakłady o zwiększonym ryzyku i zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej (art. 248 ust.1). Według definicji, poważną awarią jest zdarzenie, w
szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego,
magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych
substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia, zdrowia ludzi lub
środowiska, lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem (art.3 p.23). Z kompilacji
innych definicji (art.3 p.48, p.42, p.6, p.4) wynika, że projektowana inwestycja ze
znajdującymi się w pasie drogi pojazdami transportu substancji niebezpiecznych i
instalacjami może być uznawana (do czasu wydania stosownych rozporządzeń z delegacji
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska), a według dyrektyw Unii
Europejskiej SEVESO i SEVESO II jest, zakładem o ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.
W przypadku dróg takie poważne awarie mogą wystąpić zarówno na etapie
przebudowy jak i późniejszej eksploatacji. Na etapie budowy są one mało prawdopodobne, a
zaistniałe skutki środowiskowe niezbyt rozległe. Na tymże etapie poważne awarie mogą
wyniknąć w gruncie rzeczy jedynie z niewłaściwej eksploatacji maszyn, bądź ewentualnego
ich wypadku. Podczas użytkowania drogi prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia
kwalifikowanego jako nadzwyczajne zagrożenie środowiska jest wyższe. Następuje ono
zazwyczaj w wyniku sytuacji będących źródłem kolizji lub wypadków drogowych, głównie z
udziałem środków transportu przewożących substancje niebezpieczne (towary
niebezpieczne).
Przewóz materiałów niebezpiecznych na terenie Polski regulowany jest zarówno
przez przepisy prawa międzynarodowego jak i regulacje krajowe. Do tych pierwszych należy
umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów
niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. pod auspicjami Komisji
Gospodarczej Narodów Zjednoczonych, opracowana i wydana przez Europejski Komitet
Transportu Wewnętrznego. Została ona ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. (Dz. U. Nr 35 z
r. 1975, poz. 189 i 190) i co dwa lata ulega nowelizacji. W Polsce transport drogowy towarów
niebezpiecznych reguluje dodatkowo ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) wraz z szeregiem
rozporządzeń.
Do awarii mogących powodować poważne awarie, które mogą mieć miejsce na szlaku
komunikacji drogowej zaliczyć można:
-
wypadki bądź awarie cystern,
rozszczelnienie opakowań podczas transportu,
eksplozje,
pożary,
wypadki samochodowe.
Poważne awarie z udziałem środków niebezpiecznych, w tym wypadki na drodze,
charakteryzują się specyficznymi cechami. Są to w szczególności:

niepewność zdarzeń,
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”



74
sierpień 2010
wielość przyczyn,
różnorodność bezpośrednich skutków,
indywidualny, niepowtarzalny przebieg.
Statystycznie, biorąc pod uwagę natężenie ruchu, prawdopodobieństwo wystąpienia
zdarzenia skutkującego nadzwyczajnym zagrożeniem środowiska nie jest na trasach
komunikacyjnych wysokie. Statystyki Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska mówią
jednak, że największy odsetek zdarzeń powodujących poważne awarie ma miejsce w
transporcie. Tu z kolei najwięcej zdarzeń ma miejsce w transporcie drogowym.
Zdarzenia skutkujące poważną awarią podzielić można ze względu na miejsce awarii na
następujące w:
- w zakładach pracy (instalacje, magazynowanie, transport wewnątrz-zakładowy),
- w transporcie kolejowym, drogowym i rurociągowym,
ze względu na rodzaj substancji niebezpiecznej na:
-
gazowe,
ciekłe,
stałe,
ze względu na rodzaj oddziaływania na oddziaływujące:
-
na ludzi,
na środowisko przyrodnicze,
na środowisko przyrodnicze i ludzi.
Zagrożenie awariami i katastrofami wynika również z transportu substancji
niebezpiecznych w ruchu drogowym. Prawdopodobieństwo powstania oraz wielkość tych
zagrożeń wynika głównie z:
- dużej ilości przewożonej substancji,
- większej różnorodności przewożonych niebezpiecznych substancji w porównaniu z
transportem kolejowym (substancje, których nie podejmuje się przewozić kolej
transportowane są w komunikacji samochodowej),
- braku wyznaczonych i oznakowanych tras oraz skutecznej ich kontroli,
- złego stanu technicznego środków transportu drogowego,
- nieprzestrzegania przepisów ADR o przewozie materiałów niebezpiecznych,
- dużego zagrożenia kolizjami na drogach,
- braku świadomości spedytorów i przewoźników o skutkach występujących zagrożeń,
- bardzo dużej ilości przewozów świadomych z zatajeniem przez przewoźnika
zagrożenia wynikającego z właściwości przewożonego materiału,
- braku monitoringu transportu.
-
-
Transport drogowy substancji niebezpiecznych realizowany jest w dwóch wariantach:
na trasach krótkich, w obrocie hurtowym do poszczególnych odbiorców,
na trasach długich dla zamówień jednorazowych mniejszych od pojemności
kolejowych (max 40 ton).Corocznie mają miejsce wypadki drogowe, w których biorą
udział pojazdy przewożące materiały niebezpieczne. Najgroźniejsze w skutkach
mogą okazać się wypadki z toksycznymi substancjami w postaci gazowej w
obszarach zurbanizowanych oraz wypadki, gdy medium przedostaje się do akwenów
lub ujęć wody pitnej.
Skutkami awarii mogą być w szczególności:
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
‐
‐
‐
‐
75
sierpień 2010
wydobycie się (emisja) substancji chemicznych, palnych, tworzących z powietrzem
mieszaniny wybuchowe, substancji żrących lub trujących w postaci par i gazów
skażających atmosferę poza terenem zakładu, powodujących szczególne zagrożenie
dla życia i zdrowia ludzi na obszarach zurbanizowanych,
skażenie wód powierzchniowych, których następstwem są znaczne zniszczenia
w świecie roślinnym i zwierzęcym (np. masowe śnięcia ryb); awarie te stanowią
również zagrożenie dla ujęć wód powierzchniowych,
skażenie gruntów, w wyniku, czego może dojść do zniszczenia gleby, a także do
zanieczyszczenia wód podziemnych, w tym poziomów użytkowych stanowiących
źródła zaopatrzenia w wodę,
bezpośrednie zanieczyszczenie wód podziemnych.
Występowanie nadzwyczajnych zagrożeń środowiska związane jest z zagrożeniem
życia i zdrowia organizmów żywych (poprzez pożar, wybuch, zapylenie, skażenie chemiczne,
biologiczne, radiologiczne) oraz z zanieczyszczeniem różnych komponentów środowiska
(skażenie biologiczne, chemiczne, radiologiczne, termiczne). Są to głównie powietrze, gleba i
woda. Wśród zanieczyszczeń spowodowanych zdarzeniami mającymi miejsce podczas
transportu drogowego największy odsetek stanowią zanieczyszczenia gleby i środowiska
gruntowego.
Zanieczyszczenia gleb substancjami toksycznymi powodują negatywne skutki
polegające na zniszczeniu biologicznie czynnej powierzchni ziemi i pozbawieniu jej
właściwości produkcyjnych. Jednymi ze szczególnie groźnych substancji mogących
zanieczyścić gleby podczas wypadków drogowych są substancje ropopochodne.
Przeniknięcie paliw do gruntu wiązać się może ze znacznym zagrożeniem dla wód
podziemnych. Rekultywacja gruntów nimi skażonych jest niezwykle trudna i kosztowna,
biorąc pod uwagę fakt, że zanieczyszczenia te mogą sięgać nie tylko warstw
powierzchniowych, ale również głębszych warstw gleby. Rekultywacja taka uwarunkowana
jest czynnikami geologicznymi i wodno – glebowymi terenu. Stosuje się metody
mechaniczne, termiczne i chemiczne, a także używa specyficznych mikroorganizmów,
powodujących rozkład węglowodorów aromatycznych w paliwach.
Skala zagrożenia w przypadku zdarzenia skutkującego poważną awarią zależna jest
od szeregu czynników. W transporcie materiałów niebezpiecznych są to miedzy innymi:
-
ilość uwolnionej do środowiska substancji chemicznej,
długość czasu pozostawania przez nią w środowisku,
stan fizyczny substancji,
toksyczność,
warunki topograficzne i meteorologiczne.
W poniższej tabeli zaprezentowano rozmiary potencjalnych stref oddziaływania
uwolnionych substancji na środowisko pod kątem maksymalnych, rekomendowanych stref
ewakuacyjnych w zależności od klasy materiału niebezpiecznego (Podstawy analiz ryzyka i
zarządzania ryzykiem w odniesieniu do awarii transportowych, M.Borysiewicz, S.Potempski,
Instytut Energii Atomowej).
Klasa materiału
niebezpiecznego
Strefa oddziaływania
Łatwopalne ciecze
0,8 km w każdym kierunku
Palne ciecze
0,8 km w każdym kierunku
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
76
sierpień 2010
Palne materiały
0,8 km w każdym kierunku
Utleniające
0,8 km w każdym kierunku
Niepalne gazy pod ciśnieniem
2,1 km szerokości i 3,2 km długości wzdłuż kierunku
wiatru
Palne gazy pod ciśnieniem
0,8 km w każdym kierunku
Toksyczne
0,3 km szerokości i 0,5 km długości wzdłuż kierunku
wiatru
Wybuchowe
0,8 km w każdym kierunku
Żrące
2,1 km szerokości i 3,2 km długości wzdłuż kierunku
wiatru
Prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii na ul. Osiedlowej można zaliczyć
do niewielkich, co wynika głównie z wielkości prowadzonych przewozów ładunków
niebezpiecznych.. W związku z tym, nie przewiduje się zastosowania rozwiązań
technicznych służących do ochrony przed ich wystąpieniem, poza typowymi dla
bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd), jak bariery tłumiące, właściwy profil jezdni, poziome
i pionowe oznakowanie jezdni. W przypadku, zdarzenia o znamionach poważnej awarii,
stosowne działania powinny podjąć wyspecjalizowane służby ratownicze.
Przeciwdziałanie problemom powodowanym przez poważne awarie prowadzi się w
sposób trojaki:
- zapobiegając ich powstawaniu poprzez odpowiednie działania prewencyjne,
- prowadząc działania ratunkowe podczas zaistnienia takowych awarii,
- usuwając skutki zaistniałych awarii (niekiedy rozległe i długofalowe).
Służbami odpowiedzialnymi za akcję ratunkową podczas awarii mających skutki w
zanieczyszczeniu środowiska są Służby Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży
Pożarnej. Nadzór nad usuwaniem skutków awarii sprawuje Inspekcja Ochrony Środowiska.
12.1. Wnioski

Obecnie nie ma podstaw do kwalifikacji przedmiotowej inwestycji – ul. Osiedlowej do
inwestycji o zwiększonym ryzyku lub inwestycji o dużym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej według rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii związanej z uwolnieniem do środowiska
substancji niebezpiecznej z pojazdu ciężkiego i wymaganą interwencją ratownictwa
chemicznego na planowanej ul. Osiedlowej oszacowano jako niewielkie.
Inwestycja jest elementem rozwiązania drogowego, służącego poprawie warunków
transportu i bezpieczeństwa ruchu. Zastosowanie rozwiązań służących profilaktyce
bezpieczeństwa pomniejsza ryzyko wystąpienia awarii związanej z uwolnieniem do
środowiska substancji niebezpiecznej oraz zagrożeń dla życia, zdrowia i środowiska.


13.
KONFLIKTY SPOŁECZNE
Realizacja każdej inwestycji, w tym również liniowej, przyczynia się do powstawania
konfliktów pomiędzy planowanym przedsięwzięciem (inwestorem) a okolicznymi
mieszkańcami. Na tym etapie inwestycji brak jest stwierdzonych konfliktów.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
77
sierpień 2010
Należy stwierdzić, że opiniowane przedsięwzięcie dla mieszkańców budynków
leżących w bezpośrednim sąsiedztwie drogi będzie uciążliwe, szczególnie na etapie budowy.
Po jej uruchomieniu, w związku z upłynnieniem ruchu i zmianą nawierzchni, może nastąpić
niewielka poprawa warunków, głownie akustycznych.
Pozytywnym faktem jest wykonanie , chodników i utwardzenie zjazdów na posesje.
Przebudowa obejmuje również przystanki autobusowe.
14.
ZABYTKI PRAWNIE CHRONIONE
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać m.in. opis istniejących w sąsiedztwie lub w
bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych
na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz analizę i oceną
możliwych zagrożeń i szkód dla tych zabytków, w szczególności zabytków archeologicznych,
w obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie.
Na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
ochroną prawną objęte są zabytki nieruchome (m.in. krajobrazy kulturowe, układy
urbanistyczne i zespoły budowlane, dzieła architektury i budownictwa, w tym obronnego,
cmentarze, parki), zabytki archeologiczne (m.in. pozostałości pradziejowego i historycznego
osadnictwa, cmentarzyska i kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i
artystycznej), a także – nie będące przedmiotem niniejszej analizy – zabytki ruchome.
Podstawową formą ochrony prawnej jest wpis do rejestru zabytków, dokonywany na
podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Do rejestru może
być również wpisane otoczenie zabytku, wyznaczone w celu ochrony jego wartości
widokowych oraz ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.
Konserwator wojewódzki prowadzi również – oprócz wymienionego już rejestru – tzw.
ewidencję zabytków, zawierającą m.in. dane o stanie zachowania chronionych obiektów i
najpilniejszych zadaniach konserwatorskich.
W przypadku planowanej ul Osiedlowej nie stwierdzono istnienia zabytków
spełniających wyżej opisane kryteria
15.
OBSZARY OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA
Podstawą prawną ustanowienia obszarów ograniczonego użytkowania (OOU) jest
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150, z późn. zm.).
W przypadku obiektów liniowych będących źródłem ponadnormatywnego hałasu
(autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych, dróg wojewódzkich, ulic miejskich) często
pomimo zaproponowanych i zastosowanych czynnych środków ochrony środowiska
(budowa ekranów akustycznych, wprowadzenie nasadzeń zieleni izolacyjnej, zmiana funkcji
terenu lub budynków), mogą wystąpić obszary, na których mierzone będą ponadnormatywne
oddziaływania na środowisko. W takich wypadkach ustanowienie obszarów ograniczonego
użytkowania powinno być w ścisłym związku z ustaleniami miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
78
sierpień 2010
Czynnikami, ze względu na które rozpatruje się potrzebę ustanowienia OOU są w
przypadku dróg pozamiejskich głównie przekroczenia hałasu, w mniejszym stopniu zanieczyszczenie powietrza, mierzone na granicy pasa drogowego (np. w miejscowościach
uzdrowiskowych).
OOU należy wyznaczać jedynie w tych rejonach, gdzie nie ma możliwości ochrony
zabudowy mieszkaniowej istniejącej bądź projektowanej (działki budowlane) środkami
technicznymi. W pozostałych rejonach o funkcjach, dla których obecne zagospodarowanie i
przepisy nie wymagają ochrony, nie wyznacza się OOU.
W art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.
U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) stwierdza się: Jeżeli obowiązek utworzenia
obszaru ograniczonego użytkowania wynika z postępowania w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej w rozumieniu
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (…) obszar ograniczonego
użytkowania wyznacza się na podstawie analizy porealizacyjnej(…). W decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej nakłada się obowiązek sporządzenia analizy
porealizacyjnej po upływie 1 roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i jej
przedstawienia w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania.
Z przeprowadzonej analizy wpływu omawianej ul. Osiedlowej na jakość powietrza
atmosferycznego i rozprzestrzenianie hałasu w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
wynika, że zarówno dla etapów realizacji jak i eksploatacji, nie wystąpią przesłanki dla
utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania z racji na zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego i emisję hałasu.
16.
TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z OPRACOWANIEM RAPORTU
Na tym etapie realizacji inwestycji – budowy ul. Osiedlowej nie napotkano istotnych
trudności podczas opracowania niniejszego raportu,.
Jedyną przeszkodą w ocenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
obszary Natura 2000 jest brak programów ochrony dla tych obszarów.
17.
WNIOSKI

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego polegającą na
przygotowaniu terenów inwestycyjnych przy ul. Osiedlowej poprzez budowę drogi
jednojezdniowej , kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

Na etapie raportu, ze względu na przyjęte założenie, że przebudowa dotyczy
istniejącego przebiegu drogi, nie rozpatrywano innych wariantów pod kątem zmienionej
lokalizacji. Obydwa proponowane warianty pozwalają na osiągnięcie takich samych
korzyści ekologicznych natomiast przyjęte rozwiązania techniczne w wariancie II
powinny zmniejszyć koszty realizacji i eksploatacji kanalizacji deszczowej.

W analizach i rozważaniach obydwa proponowane warianty są traktowane jako
tożsame. Powodem takiego podejścia jest taka sama lokalizacja inwestycji o
charakterze liniowym a różnice w rozwiązaniach technicznych i niewielkie zmiany
lokalizacji urządzeń nie spowodują zmian w oddziaływaniu przedsięwzięcia na
poszczególne komponenty środowiska.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”










79
sierpień 2010
Obydwa proponowane warianty pozwalają na osiągnięcie takich samych korzyści
ekologicznych zatem do realizacji przyjęto za sugestią inwestora wariant I
Prowadzenie prac związanych z projektowanym przedsięwzięciem zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu i przy
zachowaniu przedstawionych powyżej zasad ochrony, nie będzie miało znaczącego,
negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne i nie spowoduje w nim istotnych
zmian.
System odwadniający drogę powinien być zakończony, przed odbiornikiem
powierzchniowym (jeziorem Perskim i rzeką Drwęcą), zabezpieczeniem awaryjnym, np.
w postaci osadnika, zaś dno rowu uszczelnione na długości kilku metrów przed
urządzeniem.
Wpływ prac budowlanych na środowisko gruntowo-wodne będzie krótkotrwały i
przemijający (z wyjątkiem trwałego zajęcia pasa terenu pod drogą) i nie spowoduje
zmiany stosunków wodnych w analizowanym rejonie.
Ścieki deszczowe z opisywanych odcinków dróg, nawet bez oczyszczania, w zakresie
zawartości substancji/węglowodorów ropopochodnych, nie przekraczają dopuszczalnych
wartości zanieczyszczeń.
W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, w
trakcie budowy drogi powinien być wykorzystywany sprawny technicznie sprzęt i środki
transportu, zapewniające maksymalną ochronę środowiska, a ich eksploatacja powinna
być zgodna z instrukcjami obsługi.
Prognozowane ilości zawiesiny ogólnej w ściekach opadowych wprowadzanych do
środowiska oraz przyjęte stężenie węglowodorów ropopochodnych (0.30 mg/l) są
mniejsze niż stężenia dopuszczalne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dn. 24 lipca 2006 r. tj. 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów
ropopochodnych.
Zasadniczym zagrożeniem dla środowiska naturalnego, jakie niosą ścieki deszczowe i
roztopowe, jest wysoka zawartość chlorków powodowana przez zastosowanie soli
drogowej do zimowego utrzymania dróg.
Z uwagi na zachowanie jakości wód odbiorników ( jezioro Perskie i rzeka Drwęca)
należy ograniczyć stosowanie chemicznych środków utrzymania dróg w okresie
zimowym – głównie NaCl.
Podczas wykonywania prac budowlanych związanych z realizacją planowanej inwestycji
powinny zostać spełnione następujące warunki:


roboty ziemne wykonywane na ciekach powierzchniowych i w ich bezpośredniej
bliskości nie mogą zmieniać naturalnych kierunków spływu wód
 przebudowa urządzeń melioracyjnych powinna być uzgodniona w Wojewódzkim
Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych
W celu ograniczenia możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na
etapie realizacji inwestycji, zaplecze budowy należy zorganizować zgodnie z wymogami
środowiska, a w szczególności:


uszczelnić nawierzchnie placów postojowych dla maszyn, środków transportu,
parkingów dla pracowników itp.
odpady gromadzić w sposób selektywny i utylizować je zgodnie z obowiązującymi
przepisami
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
80
sierpień 2010

zadaszyć i uszczelnić powierzchnie, na których składowane będą materiały
budowlane i odpady niebezpieczne np.: zanieczyszczone grunty

zorganizować odbiór odpadów i ścieków przez koncesjonowane firmy
 Jak wykazały obliczenia i analizy, wpływ budowy ul. Osiedlowej na stan jakości
powietrza atmosferycznego będzie niewielki - nie będzie oddziaływania
ponadnormatywnego ze względu na zdrowie ludzi i ochronę roślin, w związku z czym,
nie ma potrzeby wprowadzania zmian w sposobie użytkowania gruntów rolnych
terenów przyległych
 Planowane przedsięwzięcie w kwestiach ochrony powierzchni ziemi nie zmienia
dotychczasowych form użytkowania terenu.
 Z przeprowadzonego rozpoznania oraz informacji uzyskanych w urzędach gminnych
wynika, że na działce przeznaczonej pod budowę ul. Osiedlowej nie występują
pomniki przyrody.










Wyznaczone do wycinki drzewa znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie
istniejącego śladu drogi gruntowej, rozłożone na całej jej długości nie stanowiąc
oddzielnych grup a ich usunięcie nie spowoduje zagrożenia dla siedlisk
stwierdzonych gatunków chronionych roślin i zwierząt oraz innych znajdujących się w
tym rejonie.
Generalnie można przyjąć, że wpływ planowanego przedsięwzięcia na siedliska
„naturowe” oraz gatunki roślin i zwierząt występujących obszarów z sieci Natura
2000 nie występuje.
Rozwiązania dotyczące gospodarowania odpadami należy podejmować na etapie
planowania, projektowania, realizacji i eksploatacji inwestycji zgodnie z zasadami
zapobiegania powstawaniu odpadów, minimalizacji ilości odpadów powstających,
selektywnego gromadzenia według właściwości, możliwości wykorzystania i
unieszkodliwiania oraz maksymalizacji gospodarczego wykorzystania, najkorzystniej
w miejscu powstawania.
Działalność związana z realizacją planowanego przedsięwzięcia przy prawidłowych
rozwiązaniach funkcjonalnych i organizacyjnych, przestrzeganiu zasad gospodarowania
odpadami oraz bezpieczeństwa pracy i postępowania z odpadami niebezpiecznymi nie
stworzy ze strony powstających odpadów zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz
środowiska.
Jak wynika z analiz modelowych, klimat akustyczny wzdłuż rozpatrywanej inwestycji
polegającej na budowie u. Osiedlowej nie ulegnie pogorszeniu. Nowa droga z
prawidłowo osadzonymi studzienkami, z zastosowaniem tzw. „cichego asfaltu”
sprawi że w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego klimat nieznacznie ulegnie
poprawie.
W wyniku szybkiej waloryzacji przyrodniczej w bliskim sąsiedztwie projektowanej
trasy wykryto:
jeden gatunek rośliny objętej ochroną częściową (kocanki piaskowe).
23 gatunki ptaków, 2 gatunki gadów (zaskroniec i jaszczurka zwinka), 2 gatunki
płazów (żaba wodna i żaba trawna), a spośród licznych bezkręgowców w
inwentaryzacji uwzględniono 15 gatunków motyli dziennych i jednego przedstawiciela
rzędu prostoskrzydłych (Orthoptera) – siwoszka błękitnego.
Spośród wykrytych gatunków ptaków 2 taksony lerka i gąsiorek umieszczone są w
Załączniku I Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej.
Jeden gatunek, tj. szarańczak – siwoszek błękitny, umieszczony jest na „Czerwonej
liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” w kategorii NT, czyli gatunków
niższego ryzyka, ale bliskich zagrożenia.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”













81
sierpień 2010
Realizacja inwestycji nie będzie miała istotnego negatywnego znaczenia na
wymienione wyżej gatunki. Realizacja przedsięwzięcia będzie ograniczona do pasa
istniejącej drogi i jej najbliższego sąsiedztwa.
Z uwagi na odległość, brak bezpośredniego sąsiedztwa, a także lokalny charakter
projektowanej ulicy nie będzie ona miała istotnego negatywnego wpływu na stan
zachowania położonych w bliskim i dalszym sąsiedztwie obszarów chronionej
przyrody, tj. SOOS Natura 2000 „Dolina Drwęcy” (PLH 280001), rezerwat przyrody
„Rzeka Drwęca” i Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego
.Maksymalne wielkości częstotliwości przekroczeń wartości D1 poza pasem
drogowym oraz analizowane w charakterystycznych narożnych punktach zabudowy
(na wysokości pierwszej kondygnacji 2m i następnie co 1 metr do wysokości 6 m) nie
występują dla żadnej z substancji. Przekroczenia wielkości Da (dyspozycyjnej) dla
stężeń średniorocznych nie występują dla żadnej z substancji.
Prace wykonywane podczas realizacji inwestycji będą miały znikomy wpływ na jakość
powietrza. Oddziaływanie emitowanych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych powinno
ograniczyć się jedynie do terenów bezpośrednio sąsiadujących z inwestycją.
Oddziaływanie na klimat akustyczny modernizowanej drogi w fazie jej wykonania,
będzie miało charakter przemijający i krótkotrwały, zależny od organizacji i czasu
wykonywania robót. Ze względu na charakter planowanych prac nie przewiduje się
wystąpienia szczególnego zagrożenia dla środowiska, prowadzącego do istotnych,
trwałych zmian.
Z uwagi na lokalizację i niewielkie lokalne oddziaływanie analizowanych planowanej
ul. Osiedlowej, nie przewiduje się oddziaływań, które swoim zasięgiem mogłyby objąć
kraje sąsiednie.
Na etapie budowy wystąpi także czasowy wzrost zapylenia z transportu materiałów i
maszyn budowlanych. Emisja ta, zwana wtórną, ma charakter niezorganizowany i nie
sposób określić jej na podstawie analizy ilościowej. Oddziaływanie to będzie
występować lokalnie i krótkookresowo jedynie w miejscach prowadzenia prac
budowlanych i zaniknie w momencie ich zakończenia. Należy jednak traktować je
jako uciążliwość a jego skutki ograniczać przez zachowanie wysokiej kultury
prowadzenia robót
Zgodnie z przeprowadzoną analizą obliczeniową emisji substancji, nie stwierdzono
aby w przyszłości występowało ponadnormatywne oddziaływanie ul. Osiedlowej na
stan jakości zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, zatem nie ma potrzeby
stosowania jakichkolwiek urządzeń czy zabezpieczeń w tym zakresie.
Obecnie nie ma podstaw do kwalifikacji przedmiotowej inwestycji – ul. Osiedlowej, do
zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej według rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii związanej z uwolnieniem do środowiska
substancji niebezpiecznej z pojazdu ciężkiego i wymaganą interwencją ratownictwa
chemicznego na planowanej ul. Osiedlowej oszacowano jako niewielkie.
Inwestycja jest elementem rozwiązania drogowego, służącego poprawie warunków
transportu i bezpieczeństwa ruchu. Zastosowanie rozwiązań służących profilaktyce
bezpieczeństwa pomniejsza ryzyko wystąpienia awarii związanej z uwolnieniem do
środowiska substancji niebezpiecznej oraz zagrożeń dla życia, zdrowia i środowiska.
Zarejestrowane stanowiska archeologicznych znajdują się poza zasięgiem
planowanego przedsięwzięcia.
Z przeprowadzonej analizy wpływu omawiane ul. Osiedlowej na jakość powietrza
atmosferycznego i rozprzestrzenianie hałasu w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
wynika, że zarówno dla etapów realizacji jak i eksploatacji, nie wystąpią przesłanki
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”

82
sierpień 2010
dla utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania z racji na zanieczyszczenie
powietrza atmosferycznego.
Planowana budowa ul. Osiedlowej w omawianych granicach, nie stwarza istotnych
zagrożeń dla zabytkowych obiektów architektury, głównie ze względu na znaczną
odległość tych obiektów od opiniowanej trasy.
18.
STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
planuje się wykonanie ul. Osiedlowej w klasie drogi lokalnej łączącej ul. Plebiscytową z ul.
Olsztyńską oraz uzbrojenie terenu w sieć wodociągową i kanalizację deszczową i sanitarną
W granicach planowanego przedsięwzięcia znajdują się również działki położone w
obszarze gminy wiejskiej Ostróda (obręb 17), dla którego brak jest zatwierdzonego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego , stąd potrzeba wydania decyzji o
warunkach zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego. Dotyczy to lokalizacji
rowów odprowadzających wody deszczowe i przepompowni P2.
.
Inwestycję przedstawiono w dwóch wariantach. Na etapie raportu, ze względu na
przyjęte założenie, że przebudowa dotyczy istniejącego przebiegu drogi, nie rozpatrywano
innych wariantów pod kątem zmienionej lokalizacji. Obydwa proponowane warianty
pozwalają na osiągnięcie takich samych korzyści ekologicznych natomiast przyjęte
rozwiązania techniczne w wariancie II powinny zmniejszyć koszty realizacji i eksploatacji
kanalizacji deszczowej.
W analizach i rozważaniach obydwa proponowane warianty są traktowane jako
tożsame. Powodem takiego podejścia jest taka sama lokalizacja inwestycji o charakterze
liniowym a różnice w rozwiązaniach technicznych i niewielkie zmiany lokalizacji urządzeń nie
spowodują zmian w oddziaływaniu przedsięwzięcia na poszczególne komponenty
środowiska.
Planowane przedsięwzięcie zostało poddane ocenie oddziaływania planowanych
inwestycji na środowisko.
Raport o oddziaływaniu na środowisko opiniowanej drogi zawiera m.in.:
Określenie rzeczywistych i potencjalnych oddziaływań na środowisko, wynikających z
realizacji projektowanego przedsięwzięcia,

określenie podstawowych uwarunkowań środowiskowo-przestrzennych umożliwiających
realizację przedsięwzięcia,

określenie możliwości ograniczenia zagrożeń powodowanych potencjalnymi sytuacjami
awaryjnymi,

określenie wpływu na osoby trzecie
W wyniku przeprowadzonych analiz określono potencjalny wpływ planowanego
przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska na etapie budowy i
eksploatacji.
Zaplanowana budowa drogi klasy „L”, sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, uwzględnia rozwiązania korzystne dla środowiska i zabezpiecza środowisko
przed negatywnym wpływem eksploatacji projektowanych inwestycji liniowych. Kanalizacje
zaplanowano w przewodach rurowych zakończonych urządzeniami do podczyszczania
ścieków zabezpieczając w ten sposób negatywny wpływ na odbiorniki wód opadowych czyli
jeziora Perskiego i rzeki Drwęcy. Po analizie zaplanowanych rozwiązań można stwierdzić, iż

_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Zakład Prac Geologicznych „KLIWAŻ”
83
sierpień 2010
zaplanowana inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na środowisko gruntowo wodne.
Droga i sieci infrastruktury jest inwestycją liniową i przebiega przez obszary głównie
niezabudowane ale zasiedlone przez różne gatunki zwierząt i roślin. Przeprowadzono
inwentaryzację fauny i flory występującej wzdłuż planowanej drogi. Wpływ realizacji tej
inwestycji na populację zwierząt i roślin będzie znikomy i ograniczy się do pasa drogowego.
Wykonano także inwentaryzację drzew niezbędnych do usunięcia przy realizacji tej
inwestycji. Określono ilość i gatunek drzew przeznaczonych do wycinki. Wyznaczone do
wycinki drzewa znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego śladu drogi gruntowej,
rozłożone na całej jej długości nie stanowiąc oddzielnych grup a ich usunięcie nie spowoduje
zagrożenia dla siedlisk stwierdzonych gatunków chronionych roślin i zwierząt oraz innych
znajdujących się w tym rejonie.
W granicach miejskich Ostródy i na jej obrzeżach znajdują się powierzchniowe formy
ochrony przyrody, są to:
 rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”;
 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Dolina Drwęcy” (PLH 280001) chroniony
w ramach sieci Natura 2000;
 Obszar Chronionego Krajobrazu „Kanału Elbląskiego”.
 Obszar Chronionego Krajobrazu „ Lasów Taborskich”
Z uwagi na odległość, brak bezpośredniego sąsiedztwa, a także lokalny charakter
projektowanej ulicy nie będzie ona miała istotnego negatywnego wpływu na stan zachowania
położonych w bliskim i dalszym sąsiedztwie obszarów chronionej przyrody, tj. SOOS Natura
2000 „Dolina Drwęcy” (PLH 280001), rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca” i Obszar
Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego i „ Lasów Taborskich .
Z analizy klimatu akustycznego i emisji zanieczyszczeń do powietrza przy
prognozowanym na 2020 r. średnim ruchu drogowym (269 pojazdów/dobę) wynika, iż
eksploatacja drogi nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie hałasu i
emisji zanieczyszczeń wynikających z ruchu pojazdów. Z tego też powodu nie ma podstaw
do wyznaczania obszaru ograniczonego użytkowania dla tej inwestycji.
Działalność związana z realizacją planowanego przedsięwzięcia przy prawidłowych
rozwiązaniach funkcjonalnych i organizacyjnych, przestrzeganiu zasad gospodarowania
odpadami oraz bezpieczeństwa pracy i postępowania z odpadami niebezpiecznymi nie stworzy
ze strony powstających odpadów zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
Rozważane prawdopodobieństwo wystąpienia awarii związanej z uwolnieniem do
środowiska substancji niebezpiecznej z pojazdu ciężkiego i wymaganą interwencją
ratownictwa chemicznego na planowanej ul. Osiedlowej oszacowano jako niewielkie.
Planowana budowa ul. Osiedlowej w omawianych granicach, nie stwarza istotnych
zagrożeń dla zabytkowych obiektów architektury, głównie ze względu na znaczną odległość
tych obiektów od opiniowanej trasy.
W granicach planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania pomników
przyrody, stanowisk archeologicznych oraz zabytków architektury.
Na etapie planowania inwestycji nie stwierdzono konfliktów społecznych. Budowa
ulicy wraz infrastrukturą zdecydowanie polepszy warunki życiowe mieszkańców tego terenu.
Reasumując, realizacja zaplanowanej inwestycji nie wpłynie negatywnie na
środowisko przyrodnicze a jednocześnie znacząco poprawi jego bezpieczeństwo oraz
warunki życia mieszkańców.
_______________________________________________________________________________
Raport oddziaływania na środowisko ul. Osiedlowa w Ostródzie dla Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy
ul. Osiedlowej w Ostródzie poprzez budowę infrastruktury drogowej i technicznej”
Download