ZWROTY i REKLAMACJE

advertisement
ZWROTY i REKLAMACJE
Dziękujemy za zakupy w Sklepie Internetowym toysrus.pl
W przypadku podjęcia przez Ciebie decyzji o zwrocie towaru (odstąpieniu od umowy sprzedaży) możesz złożyd oświadczenie o odstąpieniu w dowolnej formie, w tym
na udostępnionym na naszej stronie internetowej toyrus.pl, w zakładce Reklamacje i Zwroty, wzorze formularza odstąpienia. Możesz również wykorzystad w tym celu niniejszy
dokument. W przypadku podjęcia przez Ciebie decyzji o reklamacji towaru (zgłoszenia roszczenia wynikającego z niezgodności towaru z umową lub rękojmi), możesz złożyd
oświadczenie w dowolnej formie – możesz również wykorzystad w tym celu niniejszy dokument. W celu przyspieszenia formalności związanych ze zwrotem lub reklamacją,
proponujemy wypełnienie jednej z poniższych sekcji oraz wysłanie niniejszego dokumentu wraz z towarem na adres:
Dział Zwrotów i Reklamacji Toys”R”Us
Poznao City Center,ul. Stanisława Matyi 2, 61-586 Poznao, z dopiskiem „ZWROT” lub „REKLAMACJA”.
Ze względu na możliwośd obniżenia kosztów ponoszonych przez Klienta albo Sklep związanych ze zwrotem lub reklamacją towaru, prosimy aby Klient odesłał reklamowany lub
zwracany towar przesyłką pocztową poleconą ekonomiczną. Oczywiście nie narusza to uprawnienia Klienta do odesłania towaru innym preferowanym sposobem – zwracamy przy tym
uwagę, że może on wiązad się z podwyższeniem kosztów związanych z odesłaniem towaru ponoszonych przez Klienta albo Sklep.
ZWROT TOWARU (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)
Warunki zwrotu (odstąpienia od umowy):






Jeżeli jesteś konsumentem, czyli Twoje zakupy w Sklepie Internetowym toysrus.pl nie są związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, możesz
zrezygnowad zakupu ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
Odstępując od umowy sprzedaży, ponosisz jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty odesłania towaru). Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem,
zawierających zwracane towary.
Twoje prawo do zwrotu nie obejmuje zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a także Towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi
przedmiotami.
Twoje prawo do zwrotu nie obejmuje zapieczętowanych nagrao dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrao wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania
komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a także towarów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub wyraźnie
zindywidualizowanych
Jeżeli obchodzisz się ze zwracanym towarem w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, odpowiadasz za zmniejszenie jego
wartości.
Dokonaną przez Ciebie płatnośd zwrócimy w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami zwrotu należności Klientom opisanymi w
Regulaminie Zakupów.
Jeśli Twoje zamówienie zostało opłacone przy odbiorze, najszybszą metodą zwrotu płatności jest przelew bankowy. Jeśli zgadzasz się na taką formę zwrotu, prosimy o podanie numeru
rachunku bankowego, na który zwrócimy płatnośd:
Dla przyspieszenia formalności związanych ze zwrotem, prosimy o podanie numeru paragonu: .………………………………………………………
Dbamy o jak najwyższą jakośd obsługi, dlatego prosimy o podanie przyczyny zwrotu:
nie odpowiada mi jakośd
mam inne oczekiwania odnośnie towaru
przesyłka przyszła za późno
inne ……………………………………………………………
Poprzez podpisanie Formularza Zwrotu składasz oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
PODPIS KLIENTA………………………………..…………..…..…………… DATA ……………………………………………….
REKLAMACJA TOWARU
Możliwości reklamowania towaru:
Towary mogą byd objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystad, według swojego wyboru, z uprawnieo gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora)
we wskazanych serwisach lub z uprawnieo przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (w przypadku dokonania zakupu przez konsumenta) lub
rękojmi.Zalecamy reklamowanie produktów objętych gwarancją bezpośrednio w serwisie producenta – może to w niektórych przypadkach znacząco skrócid czas rozpatrywania
reklamacji. Adresy serwisów znajdują się w karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru oraz na stronie producenta. Nie wyłącza to możliwości zwrócenia się z poniższymi roszczeniami
bezpośrednio do Sklepu.
W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez
nieodpłatną naprawę albo wymianę towaru na nowy. Klient traci uprawnienie, jeżeli przed upływem 2(dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z
umową nie zawiadomi o tym Sklepu. Sklep odpowiada za niezgodnośd towaru z umową jedynie w przypadku stwierdzenia takiej niezgodności w okresie 2 (dwóch) lat od dnia wydania
towaru. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, ustosunkuje się do niego i poinformuje Klienta o dalszym
postępowaniu.
Jeżeli naprawa lub wymiana towaru niezgodnego z umową nie będzie możliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo Sklep nie zdoła uczynid zadośd takiemu żądaniu w odpowiednim
czasie albo gdy wymiana albo naprawa naraża Cię na znaczne niedogodności, masz prawo domagad się obniżenia ceny albo zwrotu ceny (odstąpienia od umowy). Sklep dokona
wówczas zwrotu pieniędzy zgodnie z zasadami zwrotu należności Klientom opisanymi w Regulaminie Zakupów. Jeśli Twoje zamówienie zostało opłacone przy odbiorze, najszybszą
metodą zwrotu płatności jest przelew bankowy. Jeśli zgadzasz się na taką formę zwrotu, prosimy o podanie numeru rachunku bankowego, na który zwrócimy płatnośd:
NAZWA PRODUKTU
OPIS WADY
PODPIS KLIENTA ………………………………..…………..…..…………… DATA ……………………………………………….
Dane kontaktowe: Dział Zwrotów i Reklamacji Toys”R”UsPoznao City Center, ul. Stanisława Matyi 2, 61-586 Poznao.Biuro Obsługi Klienta tel. 22 12301 11, e-mail: [email protected]
Download