Konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych i samorządowców

advertisement
Konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych i samorządowców
Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych, samorządów i partnerów społecznych na
projekty działań do zrealizowania w ramach obchodów Europejskiego Roku Równych Szans dla
Wszystkich (ERRSW) 2007.
Konsultacje społeczne prowadzone w krajach Unii Europejskiej wykazały, że istnieją trzy główne przeszkody dla
efektywnego wprowadzenia prawa UE dotyczącego kwestii równościowych w nowych krajach członkowskich:



wciąż istniejące postawy i zachowania dyskryminujące mniejszości;
niepełne wdrożenie przepisów wspólnotowych w poszczególnych krajach członkowskich;
niska świadomość społeczna dotycząca zakazu dyskryminacji i możliwości prawnej obrony własnych
praw.
Dlatego Rada Unii Europejskiej decyzją Parlamentu Europejskiego nr 771/2006/WE z dnia 17 maja 2006 r.
ustanowiła Europejski Rok na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007) - w Kierunku Sprawiedliwego
Społeczeństwa. Decyzja Parlamentu zakłada zrealizowanie następujących celów:
1.
Prawo: podniesienie poziomu znajomości prawa równościowego i antydyskryminacyjnego, wynikających
z niego praw i obowiązków obywateli oraz państw.
2. Reprezentacja: pobudzanie dyskusji na temat sposobów zwiększania udziału w życiu społecznym grup
słabo reprezentowanych, jako że polityka równych szans to nie tylko przeciwdziałanie dyskryminacji, ale
również promowanie równego udziału.
3. Uznanie wartości płynących z różnorodności:- tworzenie klimatu sprzyjającego afirmacji różnorodności
jako wielkiej wartości w społeczeństwie, na które składają się wszyscy członkowie danej społeczności,
niezależnie od płci, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, przekonań, wieku, niepełnosprawności i
orientacji seksualnej.
4. Promowanie szacunku i tolerancji: czyli tworzenie bardziej spójnego społeczeństwa poprzez budowanie
więzi pomiędzy różnymi grupami społecznymi oraz eliminowanie stereotypów i uprzedzeń.
Realizacja w Polsce
Komisja Europejska pełni rolę koordynatora realizowania obchodów ERRSW. Krajowym Organem Wykonawczym
(KOW) jest Departament ds., Rodziny, Kobiet i Przeciwdziałania Dyskryminacji w MPiPS, którego zadaniem
będzie opracowanie strategii działań - tzw. Krajowego Planu Działań, który po zatwierdzeniu przez KE stanie się
podstawą delegowania przez Komisję uprawnień budżetowych na organ wdrażający.
Uprawnienia te będą dotyczyć realizacji budżetu w odniesieniu do działań na poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym. Obchody ERRSW rozpoczną się planowaną na koniec lutego 2007 r. ogólnokrajową imprezą
inaugurującą wszelkie inne działania wyłonione w czasie niniejszego konkursu, które będą realizowane od
początku marca 2007 r.
Jakie działania kwalifikują się do wsparcia finansowego na poziomie krajowym?
Działania na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym mogą obejmować:




Spotkania i imprezy związane z celami ERRSW, włącznie z imprezą inaugurującą. Działania te mają na
celu podnoszenie świadomości w zakresie kwestii związanych z ERRSW - w tym równości,
niedyskryminacji i różnorodności.
Kampanie informacyjne, promocyjne i edukacyjne mające na celu propagowanie zasad i wartości
leżących u podstaw ERRSW na poziomie krajowym włącznie z przyznawaniem nagród i organizacją
konkursów.
Ankiety i badania w celu głębszego przeanalizowania kluczowych zagadnień ERRSW (równości,
równych szans, niedyskryminacji, różnorodności, dyskryminacji różnego rodzaju itp.) oraz możliwych
narzędzi do wprowadzania w życie niedyskryminacji i wyrównania szans, takich jak środki pozytywne i
zbieranie danych.
Przykłady konkretnych działań obejmują kampanie krajowe, regionalne, dzienne, tygodniowe dotyczące
różnorodności, zagadnień związanych z równością oraz zwalczaniem dyskryminacji; konkursy na plakat
lub esej w szkołach, promowanie i wymiana dobrych wzorców dla przedsiębiorców i biznesu i/lub szkół i
uniwersytetów wdrażających politykę w zakresie różnorodności.
Uwaga! Powyższa lista ta nie jest zamknięta.
Kto może być beneficjentem funduszy na działania w ramach ERRSW?
Pomoc unijna trafi do organizacji mogących wywierać wpływ albo powodować faktyczne lub praktyczne zmiany,
takich jak szkoły i instytucje edukacyjne, przedsiębiorstwa, biznes, media, organizacje pozarządowe, samorządy
itp. Partnerzy społeczni Departamentu, organy ds. równości również mogą odgrywać kluczową rolę w
promowaniu i realizowaniu celów ERRSW.
Wybór działań do finansowania
Przy wyborze działań KOW będzie stosować się do odnośnych praktyk krajowych i przepisów mających
zastosowanie w przypadku dotacji.
Kryteria oceny projektów przez KOW







stopień spełnienia kryteriów formalnych
wiarygodność i rzetelność organizacji
skuteczność dotychczasowych działań
stopień wpisania się projektu w priorytety konkursu
mierzalne cele i rezultaty
zastosowana metodologia działania
efektywność finansowa.
Koszty kwalifikowane
Następujące koszty działań będą kwalifikowały się do wsparcia:







Koszt personelu przypisanego do każdego działania (pracownicy stali lub na czas określony zatrudnieni
na podstawie umów), w tym faktyczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i inne
koszty związane z wynagrodzeniem, pod warunkiem, że nie przekroczą one średnie stawki
odpowiadające typowej polityce beneficjenta w zakresie wynagrodzeń.
Nazwiska, stanowiska i status zatrudnienia wszystkich członków personelu zaangażowanego w projekt
będą musiały być podane, a KOW i jego partnerzy będą musieli być w stanie udowodnić te koszty
personalne na zakończenie projektu przedstawiając dokumenty uzupełniające.
koszty podróży i pobytu pracowników, pod warunkiem że odpowiadają one zwyczajowej praktyce
beneficjenta w zakresie kosztów podróży lub nie wychodzą poza granice zatwierdzane corocznie przez
Komisję.
koszty zakupu sprzętu (nowego lub używanego), pod warunkiem że wspomniane składniki majątku
trwałego podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami podatkowymi i księgowymi mającymi zastosowanie
do beneficjenta i powszechnie przyjętymi w odniesieniu do tego samego rodzaju składników majątku.
Komisja może uwzględnić jedynie tę część amortyzacji składników majątku, która odpowiada okresowi
objętemu umową, chyba że charakter lub użytkowanie danego składnika majątku uzasadnia inne
traktowanie przez Komisję.
koszty materiałów nietrwałych i zaopatrzenia, pod warunkiem że są możliwe do ustalenia i przypisane do
konkretnego działania.
koszty wynikające z innych zamówień poczynionych przez beneficjenta do celów realizacji strategii
krajowej, pod warunkiem że przestrzegane są warunki przewidziane w umowie.
koszty wynikające bezpośrednio z wymogów nałożonych umową (rozpowszechnianie informacji, ocena
szczegółowa działania, audyt, tłumaczenie, powielanie, itp.), w tym koszty wszelkich usług finansowych.
koszty ogólne poszczególnych działań (maksymalnie 7%).
Koszty niekwalifikujące się do wsparcia
Niżej wymienione koszty nie kwalifikują się do pokrycia w ramach ERRSW:









podwyższenie kapitału i zwrot z kapitału
dług i opłaty związane z jego obsługą
rezerwy
należne odsetki
nieściągalne należności
straty z tytułu różnic kursowych
VAT, z wyjątkiem przypadków, w których beneficjent może udowodnić, że nie jest w stanie go odzyskać
koszty zgłoszone przez beneficjenta i pokryte w ramach określonego działania lub programu pracy
korzystającego z finansowania wspólnotowego
wydatki nadmierne lub nierozważne
Wkład w naturze nie stanowi kosztów kwalifikowanych.
Zasady współfinansowania
Finansowanie wspólnotowe może obejmować maksymalnie 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Pozostałe
współfinansowanie może pochodzić od organów krajowych (KOW) lub z innych źródeł (na przykład od
prywatnych fundacji lub przedsiębiorstw). Może to przekroczyć wymagany poziom 50%. Zasada 50%
współfinansowania będzie miała zastosowanie do całkowitych kosztów kwalifikowanych.
Przy wyborze poszczególnych projektów każdy KOW może zdecydować czy wymagać od beneficjentów
współfinansowania czy nie. KOW mogą pozwolić na różne poziomy współfinansowania dla poszczególnych
projektów w przypadku różnych rodzajów działań.
Do kiedy można się zgłaszać?
Termin składania wniosków to 16 listopada 2006 r. (decyduje data stempla pocztowego), termin rozstrzygnięcia
konkursu ustalono na 1 grudnia 2006 r. Termin realizacji projektów do końca 2007 roku.
Zgłoszenia należy złożyć/przesłać do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513
Warszawa, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji.
Zgłoszenia niekompletne lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane! Ewentualne pytania dotyczące kwestii
formalnych i merytorycznych proszę kierować na adres [email protected]
Download