Naprawa elementów systemu monitoringu w serwerowniach GITD

advertisement
Warszawa, 3 października 2016 r.
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
zaprasza do składania ofert na ”Naprawa elementów systemu
monitoringu w serwerowniach GITD oraz jego rozbudowa”
na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.
Szacowana wartość zamówienia nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą: ul. Aleje Jerozolimskie 94,
00-807 Warszawa,
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
 Jednorazowa diagnoza i naprawa elementów systemu monitoringu Delta Control
serwerowni GITD znajdującego się w serwerowniach na terenie Polski.
ul. Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
ul. Przyczółkowa 109A, 02-968 Warszawa
ul. Teatralna 28, 66 -400 Gorzów Wielkopolski
ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz
ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź
ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań
ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice
ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków
ul. Hanasiewicza 21, 35-103 Rzeszów
 Rozbudowa systemu będzie polegać na wyposażeniu pomieszczenia w czujniki zalania
serwerowni GITD znajdującej się przy ul. Przyczółkowa 109A, 02-968 Warszawa oraz
podłączenia do centralki systemu znajdującego się w pomieszczeniu sąsiadującym.
Dla celów szacunkowych należy przyjąć, że standardowe wyposażenie dla każdego
pomieszczenia składa się z następujących elementów:
1.
System monitorujący :
 eBcon (Delta Controls) – szt.1
 eBM-404 – szt.1
 eBM-800 – szt.1
 Akumulator Z-7 (12V,7Ah) – szt.1
 Czujnik temperatury Delta Controls zainstalowany w szafie Rack - szt.1
 Czujnik zalania Delta Controls – szt.1
 Czujnik wilgotności – szt.1
 DNS-H24LB – nastawnik sieciowy
2.
Kontrola dostępu:
 Sterownik ADM (UL284-ADM-2W704 Delta Controls ) – szt.1
 Transformator TRZ 80/17/24/30 80VA – szt.1
 Czytniki HID – szt. 1
 Kamera AXIS M5014 – szt.1
 Zwora magnetyczna – szt.1
 czujka SAP (standard)
 Przyciski ewakuacyjne z szybką (standard)
1) Szczegółowy zakres prac do wykonania w przypadku naprawy:

ul. Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, (dwa sterowniki), instalacja
najnowszego firmware, aktualizacja aplikacji, sprawdzenie poprawności działania wszystkich
czujników, likwidacja błędów programowych, naprawa uszkodzeń lub wymiana czujników,
kalibracja systemu wraz z czujnikami, wymiana karty sim w związku ze zmianą operatora
oraz konfiguracja powiadomień sms.

ul. Przyczółkowa 109A, 02-968 Warszawa, sprawdzenie poprawności działania
wszystkich czujników, wymiana akumulatora, wymiana karty sim w związku ze zmianą
operatora oraz konfiguracja powiadomień sms.

ul. Teatralna 28, 66-400 Gorzów Wielkopolski, instalacja najnowszego firmware,
aktualizacja aplikacji, sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników, likwidacja
błędów programowych, naprawa uszkodzeń lub wymiana czujników, kalibracja systemu wraz
z czujnikami (uszkodzony czujnik temperatury), wymiana karty sim w związku ze zmianą
operatora oraz konfiguracja powiadomień sms.

ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz, instalacja najnowszego firmware, aktualizacja
aplikacji, sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników, likwidacja błędów
programowych, naprawa uszkodzeń lub wymiana czujników, kalibracja systemu wraz
z czujnikami (uszkodzony czujnik temperatury i wilgotności), wymiana karty sim w związku
ze zmianą operatora oraz konfiguracja powiadomień sms.

ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok, instalacja najnowszego firmware, aktualizacja
aplikacji, sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników, likwidacja błędów
programowych, naprawa uszkodzeń lub wymiana czujników, kalibracja systemu wraz
z czujnikami (uszkodzony czujnik temperatury), wymiana karty sim w związku ze zmianą
operatora oraz konfiguracja powiadomień sms.

ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, instalacja najnowszego firmware, aktualizacja
aplikacji, sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników, likwidacja błędów
programowych, naprawa uszkodzeń lub wymiana czujników, kalibracja systemu wraz
z czujnikami (uszkodzony czujnik temperatury), wymiana karty sim w związku ze zmianą
operatora oraz konfiguracja powiadomień sms.

ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź, instalacja najnowszego firmware, aktualizacja
aplikacji, sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników, likwidacja błędów
programowych, naprawa uszkodzeń lub wymiana czujników, kalibracja systemu wraz
z czujnikami, wymiana karty sim w związku ze zmianą operatora oraz konfiguracja
powiadomień sms.

ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, instalacja najnowszego firmware, aktualizacja
aplikacji, sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników, likwidacja błędów
programowych, naprawa uszkodzeń lub wymiana czujników, kalibracja systemu wraz
z czujnikami, wymiana karty sim w związku ze zmianą operatora oraz konfiguracja
powiadomień sms.

ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, instalacja najnowszego firmware, aktualizacja
aplikacji, sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników, likwidacja błędów
programowych, naprawa uszkodzeń lub wymiana czujników, kalibracja systemu wraz
z czujnikami, wymiana akumulatora (uszkodzony czujnik temperatury), wymiana karty sim
w związku ze zmianą operatora oraz konfiguracja powiadomień sms.

ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków, instalacja najnowszego firmware, aktualizacja
aplikacji, sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników, likwidacja błędów
programowych, naprawa uszkodzeń lub wymiana czujników, kalibracja systemu wraz
z czujnikami, wymiana karty sim w związku ze zmianą operatora oraz konfiguracja
powiadomień sms.

ul. Hanasiewicza 21, 35-103 Rzeszów, instalacja najnowszego firmware, aktualizacja
aplikacji, sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników, likwidacja błędów
programowych, naprawa uszkodzeń lub wymiana czujników, kalibracja systemu wraz
z czujnikami, wymiana akumulatora (brak komunikacji ze sterownikiem oraz czujnikami),
wymiana karty sim w związku ze zmianą operatora oraz konfiguracja powiadomień sms.
2) Szczegółowy zakres prac do wykonania w przypadku rozbudowy systemu monitoringu
o czujniki zalania w pomieszczeniu serwerowni ul. Przyczółkowa 109A, 02-968
Warszawa:






układanie okablowania do czujników,
instalowanie czujników,
instalacja modułów do zasilania,
układanie peszli,
terminacja czujników,
terminacja modułów,





modernizacja systemu BMS (wizualizacja),
konfiguracja sterowników,
kalibracja czujników,
wykonanie przejścia w ścianie pomiędzy pomieszczeniami centrali i monitoringu,
uszczelnianie masą ppoż. przejścia pomiędzy serwerownią a pomieszczeniem UPS
w którym znajduje się centrala systemu monitoringu.
Dla celów szacunkowych należy przyjąć odległość w linii prostej od centrali systemu
monitoringu do najdalszego rogu pomieszczenia serwerowni jest nie większa niż 20 m
i oddzielona betonową ścianą.
III. Wymagania:
1) Wymagania w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia:
Wszystkie prace przeprowadzane w pomieszczeniach serwerowni będą wykonywane
przy zachowaniu możliwie najwyższego poziomu czystości aby nie doprowadzić do
nadmiernego zanieczyszczenia działających w pomieszczeniach urządzeń. Zamawiający
wymaga udzielenia dwunastomiesięcznej gwarancji w przypadku wymiany elementów.
2) Termin wykonania usługi:
Przed wykonaniem prac będących w zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac do akceptacji. Całość prac nie może
przekroczyć 30 dni roboczych od momentu podpisania umowy.
3) Miejsce wykonania usługi:
Wykonawca będzie świadczył usługi w lokalizacjach wskazanych w pkt. II
4) Warunki płatności:
a) Zamawiający przewiduje rozliczenie jednorazowe płatne po wykonaniu przeglądu
i napraw we wszystkich lokalizacjach oraz wykonaniu rozbudowy w lokalizacji
Przyczółkowa 109A. Płatność będzie wykonana przelewem w terminie 14 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy poprzedzonej podpisanym
protokołem odbioru usługi.
b) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.
c) Oferta musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze a jej wartość nie może ulec
zwiększeniu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
d) Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w Polskich Złotych.
IV. Termin związania ofertą:
30 dni.
V. Kryteria oceny oferty i wyboru Wykonawcy:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria o wagach jak niżej:
Cena – 100 %
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zgodna z niniejszym zaproszeniem,
która zawiera najniższą łączną cenę realizacji przedmiotu zamówienia, wskazaną przez
Wykonawcę w Formularzu cenowym. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy
cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Cenę
należy podać w Złotych Polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający odrzuci oferty sporządzone niezgodnie z niniejszym zaproszeniem.
Zamawiający zastrzega, iż może nie przyjąć żadnej ze złożonych ofert a w konsekwencji
nie zawrzeć umowy w przedmiotowym postępowaniu.
VI. Miejsce, termin i forma składania ofert:
a) Oferty należy składać mailowo do dnia 11 października 2016 r., do godz. 11:00, na adres
e-mail: [email protected] w formie wypełnionego Formularza Ofertowego
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
b) Ofertę może złożyć osoba uprawniona do składania wiążących oświadczeń woli.
c) Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest:
- Pan Jarosław Skonieczny tel.: 22/ 220-47-43,
adres e-mail: [email protected]
Załącznik Nr 1 do zaproszenia
FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy postępowania na „Naprawa elementów systemu monitoringu w serwerowniach
GITD oraz jego rozbudowa na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu
Drogowego”.
Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………...........................................
.........………………………………………………………………………..................................
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zaproszeniem za:
 łączną cenę netto: …………......zł, (słownie: ……..…….…..……...…............. złotych)
 podatek VAT: ...............%
 tj.
za
łączną
cenę
brutto:
………...
zł,
(słownie:
............................................................... złotych), w tym:
I. Jednorazowa diagnoza i naprawa elementów systemu monitoringu serwerowni GITD
Delta Control znajdujących się w serwerowniach na terenie Polski.
 cenę netto: …………......zł, (słownie: ……..…….…..……...…...................... złotych)
 podatek VAT: .................zł,
 za cenę brutto: ………... zł, (słownie: ............................................................ złotych).
II. Rozbudowa systemu w serwerowni GITD znajdującej się przy ul. Przyczółkowa 109A,
02-968 Warszawa.
 cenę netto: …………......zł, (słownie: ……..…….………...…........................ złotych)
 podatek VAT: .................zł,
 za cenę brutto: ………... zł, (słownie: ............................................................ złotych).
1. Przedmiot zamówienia wykonamy, po podpisaniu umowy, w terminie określonym
w Zaproszeniu do składania ofert.
2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od dnia
składania ofert.
3. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Zamówienie wykonamy sami/wykonamy przy pomocy podwykonawców w części:
……………………………………………………………………………………………
Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi integralną część Oferty są:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
………………….., dnia … … …r.
…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy)
Załącznik Nr 2 do zaproszenia
Umowa nr …… / 2016
Zawarta w Warszawie, dnia […] roku pomiędzy:
Skarbem Państwa - Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego z siedzibą
w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94, 00-807 Warszawa, NIP: 526-259-66-40
reprezentowanym przez: […] zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
[…] zwanym dalej „Wykonawcą”.
(komparycja umowy zostanie sformułowana zgodnie z formą organizacyjną oraz reprezentacją Wykonawcy)
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną”.
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:
1) jednorazowej diagnozy i naprawy elementów systemu monitoringu Delta Control
serwerowni Zamawiającego znajdującego się w serwerowniach na terenie Polski przy:
a) Al. Jerozolimskich 94, 00-807 Warszawa,
b) ul. Przyczółkowej 109A, 02-968 Warszawa,
c) ul. Teatralnej 28, 66 -400 Gorzów Wielkopolski,
d) ul. Hetmańskiej 28, 85-039 Bydgoszcz,
e) ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok,
f) ul. Diamentowej 2, 20-447 Lublin,
g) ul. Łagiewnickiej 54/56, 91-463 Łódź,
h) ul. Szwajcarskiej 5, 61-285 Poznań,
i) ul. Żeliwnej 38, 40-599 Katowice,
j) ul. Bratysławskiej 5, 31-201 Kraków,
k) ul. Hanasiewicza 21, 35-103 Rzeszów;
2) rozbudowy systemu monitoringu Delta Control poprzez wyposażenie pomieszczenia
serwerowni Zamawiającego znajdującej się przy ul. Przyczółkowa 109A, 02-968
Warszawa w czujniki zalania serwerowni oraz ich podłączenie do centralki systemu
znajdującego się w pomieszczeniu sąsiadującym,
zgodnie z postanowieniami umowy, zapytaniem ofertowym, ofertą wykonawcy
stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do umowy.
1.
2.
§2
Wykonawca wykona przedmiot umowy najpóźniej w terminie 30 dni od dnia podpisania
umowy.
W terminie 2 dni przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem faxu lub adresu e-mail osoby
upoważnionej do roboczych kontaktów ze strony Wykonawcy wskazanej w §10 ust. 1
umowy, harmonogram prac celem jego akceptacji przez Zamawiającego.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
W przypadku braku akceptacji dokumentacji o której mowa w ust. 2 niniejszego §,
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni przedstawić harmonogram
uwzględniający wymagania Zamawiającego.
Czas niezbędny do przedłożenia i akceptacji harmonogramu prac o którym mowa w ust.
2-3 niniejszego § wlicza się do terminu wykonania umowy wskazanego w ust. 1
niniejszego §, który nie podlega proporcjonalnemu przedłużeniu.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie wykonania umowy za
pośrednictwem faxu lub adresu e-mail osoby upoważnionej do roboczych kontaktów
ze strony Wykonawcy wskazanej w §10 ust. 1 umowy.
Zamawiający zobowiązany jest w terminie 2 dni od otrzymania zawiadomienia
o wykonaniu umowy o którym mowa w ust. 5 niniejszego §, protokolarnie przyjąć
przedmiot umowy z adnotacją „bez uwag” lub wskazać, jakie zgłasza do niego
zastrzeżenia. W przypadku zastrzeżeń, strony sporządzą protokół rozbieżności.
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni kalendarzowych, od dnia sporządzenia
protokołu rozbieżności o którym mowa w ust. 6 niniejszego § do usunięcia
zgłoszonych poprawek. Nie zwalania to Wykonawcy z odpowiedzialności za
uchybienie terminowi wykonania umowy.
W razie ponownego zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do dokonanych
przez Wykonawcę poprawek stosuje się odpowiednio ust. 6 i 7 niniejszego §.
Dokonanie odbioru nie wpływa na możność skorzystania przez Zamawiającego
z uprawnienia przysługującego mu na mocy przepisów prawa oraz postanowień
umowy w przypadku nienależytego wykonania umowy, a w szczególności na prawo
naliczania kar umownych, dochodzenia odszkodowania lub odstąpienia od umowy.
§3
Z tytułu należytego wykonania całości przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: …………….. zł netto (słownie złotych:
……………………………………………………………………………………. 00/100),
powiększone o należny podatek VAT w stawce 23% zgodnie z obowiązującymi
przepisami
prawa,
tj.:
…………………….zł
brutto
(słownie
złotych:
…………………………………………………………………………….00/100).
Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej
Zamawiającemu faktury VAT, do której dołączono kopię podpisanego przez obie
Strony protokołu odbioru prac z adnotacją „bez uwag”. Brak kopii podpisanego
protokołu odbioru stanowi podstawę do zwrotu otrzymanej od Wykonawcy faktury.
Płatność dokonana będzie po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od
daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem
ust. 2 niniejszego §.
Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych
polskich.
Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 niniejszego § jest wynagrodzeniem
maksymalnym i obejmuje wszystkie koszty i wydatki jakie Wykonawca poniesie z tytułu
należytego i zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania prac będących
przedmiotem umowy w tym obejmuje wszelkie materiały i środki potrzebne do
wykonania prac, których zakup i dostawę zapewni Wykonawca. Wykonawcy nie
przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne inne roszczenia.
§4
1.
2.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) udzielenia Wykonawcy niezbędnych uprawnień dostępu do pomieszczeń i budynków
w których będą prowadzone prace związane z realizacją przedmiotu umowy,
z zachowaniem procedur i regulaminów obowiązujących w tychże pomieszczeniach
i budynkach,
2) udzielenia Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji, a także wydania
wszelkich niezbędnych dokumentów znajdujących się w jego posiadaniu
niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,
3) dostarczenia kart sim przed rozpoczęciem prac w terminie nie dłuższym niż 5dni od
dnia zawarcia umowy.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy - zwrot wydanych przez
Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 2
niniejszego §,
2) po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy - przekazanie Zamawiającemu
wszelkiej dokumentacji związanej z wykonaniem przedmiotu umowy oraz
przekazanie informacji niezbędnych do korzystania z diagnozowanego,
naprawianego i rozbudowanego systemu,
3) monitorowanie zagrożeń dla prawidłowości i terminowości realizacji umowy oraz
realizacji działań zaradczych w tym zakresie. Wykonawca będzie na bieżąco
informował Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach związanych z wykonaniem
umowy, w tym również o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które
mogą mieć wpływ na termin prac,
4) zachowanie w tajemnicy oraz należyte zabezpieczenie wszelkich informacji, danych,
które powziął w związku z realizacją niniejszej umowy. Obowiązek zachowania
w tajemnicy wszelkich informacji i danych, które Wykonawca powziął w związku
z realizacją Umowy obowiązuje w toku realizacji umowy, jak i po jej zakończeniu,
5) prowadzenia prac, w sposób wyłączający uszkodzenie mienia znajdującego się
w serwerowniach Zamawiającego wskazanych w § 1 umowy, w tym prowadzenia
prac przy zachowaniu najwyższego poziomu czystości niedoprowadzającego do
zanieczyszczenia znajdujących się w nich urządzeń,
6) wykonanie przedmiotu umowy w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów
osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody,
7) należyte zabezpieczenie miejsca wykonywanej pracy; zastosowane metody
zabezpieczenia powinny być adekwatne do wykonywanych prac i zabezpieczać
przed powstaniem szkód na mieniu i na osobie,
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
8) zapewnienie na własny koszt wszelkich niezbędnych materiałów, elementów jak
i wykonanie wszystkich prac związanych z rozbudową systemu monitoringu w tym
w razie konieczności wykonanie przejścia przez ścianę, zgodnie z postanowieniami
umowy, zapytaniem ofertowym, ofertą wykonawcy stanowiących odpowiednio
załącznik nr 1 i 2 do umowy,
9) zapewnienie na własny koszt niezbędnego sprzętu do wykonania umowy oraz osób
którym wykonanie usługi powierzy.
Wykonawca ma prawo do zatrudniania podwykonawców po uprzedniej zgodzie zgodnie
z § 5 ust. 3 umowy , z tym jednak zastrzeżeniem, że żadne roszczenia finansowe nie
mogą być kierowane do Zamawiającego, a rozliczenie zapłaty z tytułu niniejszej umowy
nastąpi wyłącznie z podmiotem wskazanym jako Wykonawca.
Wykonawca oświadcza, że:
1) dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, materiałowym oraz narzędziowym
pozwalającym na zrealizowanie całości przedmiotu umowy,
2) zobowiązuje się realizować przedmiot umowy z należytą starannością oraz
aktualnym poziomem wiedzy i techniki, zgodnie z przepisami prawa oraz
załącznikami wskazanymi w § 1 umowy.
3) obowiązki których wykonania podjął się na podstawie niniejszej umowy, są mu
znane oraz, że nie wnosi do nich zastrzeżeń i na tej podstawie potwierdza swoją
zdolność i gotowość do ich wykonania zgodnie z postanowieniami umowy,
4) materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy są wolne od obciążeń i praw osób
trzecich, są fabrycznie nowe i pochodzą z legalnego źródła dystrybucji oraz nie
istnieją żadne przeszkody lub ograniczenia w prawie rozporządzania ww.
materiałami.
§5
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego
wynikłe w toku lub w związku z realizacją niniejszej umowy. Odpowiedzialność
Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w każdej postaci winy.
Wykonawca nie może powierzyć realizacji umowy osobom trzecim bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca za działania lub zaniechania osób trzecich
ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.
Wykonawca oświadcza, że w przypadku wytoczenia przez jakikolwiek podmiot
przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych przy
wykonaniu umowy bądź w związku z nią, zobowiązuje w terminie 3 dni od
poinformowania o
jego wytoczeniu, do wstąpienia do toczącego się procesu
w charakterze współuczestnika i zwolnienia Zlecającego z odpowiedzialności.
Wykonawca nałoży na podwykonawców, którymi się posługuje obowiązek
przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w umowie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
§6
Zainstalowane, wymienione elementy, części zgodnie z postanowieniami umowy,
zapytaniem ofertowym, ofertą wykonawcy odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do umowy
objęte są rękojmią z tytułu sprzedaży i gwarancją udzieloną Zamawiającemu przez
Wykonawcę, dokument gwarancyjny stanowi załącznik nr 3 do umowy i zostanie
przedłożony przez Wykonawcę w dniu zawarcia umowy.
Okres gwarancji biegnie od daty podpisania przez obie Strony protokołu odbioru „bez
uwag” i wynosi 12 miesięcy.
Wszelkie czynności w ramach gwarancji i w okresie jej obowiązywania dokonywane
będą nieodpłatnie dla Zamawiającego. Ryzyko utraty gwarancji udzielonej przez
producenta wskutek napraw przeprowadzonych przez Wykonawcę niezgodnie
z wymaganiami producenta ponosi Wykonawca.
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
Upoważnionym do złożenia reklamacji jest osoba upoważniona ze strony
Zamawiającego do kontaktów, wskazana w §10 ust. 1 umowy,
Brak odpowiedzi Wykonawcy na reklamację w ciągu 5dni od jej otrzymania
traktowany będzie jako uznanie reklamacji za zasadną.
§7
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania umowy
o którym mowa w §2 ust.1 umowy - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto
wskazanego w §3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
2) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad
stwierdzonych w protokole rozbieżności o którym mowa w §2 ust. 7 umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto wskazanego w §3 ust. 1 umowy za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia,
3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego przy
podpisaniu umowy o którym mowa w §6 umowy - w wysokości 2 % wynagrodzenia
brutto wskazanego w §3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
4) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę czy Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto
wskazanego w §3 ust. 1 umowy,
5) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji złożonej reklamacji w stosunku do
terminu określonego w §6 ust. 6 umowy - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto
wskazanego w §3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
Kary umowne mogą być naliczane od siebie niezależnie.
Kary umowne podlegają sumowaniu przy czym ich suma nie może przekroczyć 30 %
wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §3 ust. 1 umowy .
Uiszczenia kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązków
wynikających z niniejszej umowy.
Zamawiający uprawniony jest do potrącenia należnych mu kar umownych
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy jak również
6.
1.
2.
3.
4.
jakiejkolwiek wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z innych
tytułów, w tym również powstałych po dacie zawarcia niniejszej umowy.
Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych, o ile wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
§8
W przypadku opóźnienia Wykonawcy w terminie wykonania umowy wskazanym w §2
ust. 1 umowy wynoszącego więcej niż 5 dni, Zamawiający może w terminie kolejnych 10
dni (tj. od dnia w którym opóźnienie w wykonaniu prac wyniosło więcej niż 5 dni)
odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu.
Jeżeli w ramach umowy naliczone kary umowne osiągnął kwotę wskazaną w § 7 ust. 3
umowy, wówczas Zamawiający będzie mógł jednostronnie rozwiązać umowę w trybie
natychmiastowym.
Zamawiający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie za tygodniowym
wypowiedzeniem w przypadku, gdy Wykonawca naruszy swoje zobowiązania
wynikające z umowy i nie zaprzestanie takiego naruszenia w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 3 dni od otrzymania pisemnego
wezwania. Wyznaczenie powyższego terminu musi być dokonane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności oraz zawierać oświadczenie Zamawiającego, iż zamierza
skorzystać z powyższego prawa wypowiedzenia umowy.
Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do odstąpienie od umowy (zarówno
umownego jak i wg przepisów kodeksu cywilnego) oraz rozwiązanie umowy nie
wyłącza możliwości do obciążenia Zobowiązanego karami umownymi wskazanymi
w niniejszym §.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1.
2.
§10
Osobami uprawnionymi do roboczych kontaktów (Koordynatorzy) w sprawach
związanych z realizacją niniejszej umowy są:
ze strony Zamawiającego:
imię i nazwisko:……………………………………...…..,
tel.:………………………., fax.:…………………….,
e-mail: …………………………………….
ze strony Wykonawcy:
imię i nazwisko:…………………………………………..,
tel.:………………………, fax.:……………………...,
e-mail:…………………………………….. .
Zmiany osób i danych opisanych w ust. 1 niniejszego § dokonuje się poprzez pisemne
powiadomienie przesłane niezwłocznie drugiej Stronie, pod rygorem nieważności.
3.
4.
5.
6.
7.
Koordynator ze strony Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego §, jest
również uprawniony do podpisania w imieniu Zamawiającego protokołów odbioru lub
protokołów rozbieżności na zasadach określonych w umowie.
Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego potrącić ani
przenieść na osobę trzecią żadnych praw, obowiązków ani wierzytelności wynikającej
z niniejszej umowy.
Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą Umową rozstrzygane będą przez sąd
powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe,
2) Załącznik nr 2 – oferta wykonawcy,
3) Załącznik nr 3 – dokument gwarancji.
……………………………….
Zamawiający
……………………………
Wykonawca
Download