in vitro

advertisement
Pracownicy samodzielni:
dr hab. Piotr Bębas – Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta –
pracownik emerytowany
Adiunkci:
dr Jan Jabłonka
dr Joanna Kotwica - Rolińska
dr Paweł Majewski
dr Magdalena Markowska
dr Marta Polańska
dr Aleksandra Skawina
Adiunkci realizujący projekty naukowe:
dr Iwona Adamska
Przybliżenie sposobu pracy ze
zwierzętami kręgowymi i bezkręgowymi,
 Doskonalenie umiejętności
przekazywania informacji
pochodzących ze źródeł naukowych
(mini seminaria 10-15 min.),
 Doskonalenie umiejętności
prezentowania wyników badań (opisy
doświadczeń, plakat).


Analiza molekularna zjawisk fizjologicznych:
*RT, *PCR, *Real-time PCR, *Quantitative real-time
PCR, *Northern blotting, *Southwestern blotting,
*Western blotting, *RNase protection assay,
*Bakteryjne i fagowe systemy ekspresji genów,
*Analiza funkcjonalna promotorów genów,
*Transfekcje i transformacje komórek,
*Wykorzystanie siRNA, dsRNA do hamowania
ekspresji wybranych genów, *Analiza sekwencji
DNA i białek, *Analiza ilościowa i jakościowa
glikoprotein, * SDS-PAGE, elektroforeza 2D,
*Identyfikacja reszt glikozydydowych lektynami.

Analiza procesów fizjologicznych
w komórkach, tkankach i organizmach:
*Hodowle komórek i tkanek in vitro, *Mikroskopia, świetlna,
fluoroscencyjna, konfokalna i elektronowa, *Techniki
histologiczne i immunohistochemiczne, *Hybrydyzacja in situ,
*Immuno-enzymatyczne oznaczanie poziomu białek (RIA,
ELISA), *Ocena aktywności enzymów metodami
biochemicznymi, *Ocena subpopulacji leukocytów (FLOW)
*Testy aktywności leukocytów (ROS), *Ocena proliferacja
limfocytów, *Ocena aktywności iNOS i wybuch tlenowy (ROS)
w komórkach i tkankach.

Systemy rejestracji i oceny
aktywności zwierząt







Chronobiologia
Cytofizjologia
Ekofizjologia
Neurobiologia
Neuroendokrynoimmunologia
Osteoimmunologia
Paleobiologia
Chronobiologia
Udział zegarów peryferycznych w regulacji dojrzewania
komórek rozrodczych u owadów (dr Piotr Bębas, dr Joanna
Kotwica-Rolińska)
Analiza struktury molekularnej oscylatora biologicznego w
męskim układzie rozrodczym ssaków (dr Piotr Bębas)
Udział oscylatora molekularnego w supresji nowotworów,
regulacja cyklu komórkowego i apoptozy (dr Piotr Bębas, dr
Joanna Kotwica-Rolińska)

Neurogeneza w mózgu owadów (Lepidoptera), rytm
proliferacji komórek w rozwoju postembrionalnym (dr Marta
Polańska)
Cytofizjologia (dr Marta Polańska)
Wpływ analogów hormonu juwenilnego na
zaprogramowaną śmierć komórki w czasie
metamorfozy u owadów o przeobrażeniu zupełnym
Architektura mózgu, neuroanatomia funkcjonalna
i neurogeneza, immunolokalizacja neuropeptydów
u owadów należących do rzędu Lepidoptera
Neuroendokrynoimmunologia
Powiązania pomiędzy szyszynką,
syntetyzowaną przez nią melatoniną,
a układem odpornościowym
Neuroendokrynoimmunologia
Powiązania między układem odpornościowym
a szyszynką u ptaków i ssaków
(prof. K. Skwarło-Sońta)
Regulacja in vitro aktywności szyszynki ssaków
i ptaków przez czynniki pochodzące z układu
odpornościowego
(dr I. Adamska, dr M. Markowska, dr P. Majewski)
Identyfikacja czynników odpowiedzialnych za
kształtowanie się rytmu dobowego aktywności szyszynki
ptaków
(dr I. Adamska, dr M. Markowska, dr P. Majewski)
Osteoimmunologia (dr Paweł Majewski)
Udział posttranslacyjnej modyfikacji czynników
transkrypcyjnych NF-kB w powstawaniu osteoporozy
- badania in vitro z zastosowaniem osteoblastów
ludzkich
Phex
Phex
Neurobiologia (dr Jan Jabłonka)
Wpływ zmiany ekspresji wybranych białek na
plastyczność mózgu po udarze – różnice
międzypółkulowe i międzymodalne.
Plastyczność kory mózgowej – interakcje
międzypółkulowe oraz zaburzenia plastyczności
mózgu po udarze.
Ekofizjologia i Paleobiologia (dr Aleksandra Skawina)
Mięczaki i inne bezkręgowce słodkowodne, ich ekologia i ewolucja,
Etologia bezkręgowców społecznych,
Biomineralizacja.
Download