Prawo cywilne z umowami w administracji 4 - zawarcie

advertisement
Prawo cywilne z umowami w
administracji 4 - zawarcie umowy.
Tryby. Wzorce. Umowa
przedwstępna
•
•
•
•
•
•
•
Umowa , jako czynność prawna
Swoboda umów art. 353 ind.1 k.c.
Tryby zawarcia umowy
Tryb ofertowy
Tryb negocjacyjny
Tryb aukcji
Tryb przetargu
Tryb ofertowy
1. Pojęcie oferty art. 66 § 1 k.c. ( stanowczość, istotne postanowienia
umowy)
2.Złożenie oferty i związanie jej treścią, zmiana, odwołanie (art. 61, 66§
2,66(ind.2) k.c.)
3.Złożenie oferty elektronicznej (at. 66 ind 1 k.c.)
3. Przyjęcie oferty
• Osobiście ( w tym przez organ os.prawnej ) lub przez spadkobierców
• Reguła lustrzanego odbicia, modyfikujące przyjęcie oferty, milczące
przyjęcie oferty, przystąpienie do wykonywania umowy( art. 68,
art.68 ind 1 i 2 k.c., 69);
• forma oświadczenia o przyjęciu oferty: dowolna, zastrzeżona przez
oferenta, szczególna, gdy dla umowy zastrzeżony rygor nieważności
• Czas i miejsce przyjęcia oferty (art. 70 k.c.)
4. Oferta, a propozycje nie będące ofertą ( art.71 ,543 kc)
Negocjacje
1.Zaproszenie do rokowań
odróżnienie od oferty- brak stanowczości, informacyjny,
warunkowy charakter)
Ogłoszenia, reklamy i cenniki na stronie WWW- art. 71 k.c.
2. Swoboda negocjacyjna, brak obowiązku zawarcia umowy
3. Protokoły, klauzule zwierające lub podsumowujące znaczenie dla wykładni umowy
4.Culpa in contrahendo – art. 72 § 2 k.c.
5.Naruszenie poufności negocjacji- art. 72 ind.1 k.c.
6. Zawarcie umowy- art. 72 § 1 k.c.
7. Każdoczasowa możliwość przejścia do trybu ofertowego
Porozumienia przedkontraktowe
1. Przedmiot:
a)sposób prowadzenia rokowań - zobowiązują do
zachowani w toku rokowań, a nie do zawarci umowy jak
umowa przedwstępna
b) treść negocjowanej umowy (tzw. punktacje), często
zawarte w liście intencyjnym, protokołach, nie są wiążące,
ale istotne dla oceny winy negocjacyjnej
c) wykonanie negocjowanej umowy - klauzule
towarzyszące zawarciu skomplikowanych umów
inwestycyjnych – np. przygotowanie terenu)- nie
zobowiązują do zawarcia umowy, gdy nie zostanie
zawarta porozumienie, jako zależne, wygasa.
List intencyjny
1.Charakter prawny l.i.
• Brak stanowczości oświadczenia , tylko wyraz zamiaru
zawarcia umowy- typowy l.i.
2. Ostrożność, wobec zamieszczonych w l.i. oświadczeń ,
mających postać oferty
• Przyjęcie typowego l.i oznacza rozpoczęcie rokowań ( jeśli
jednak l.i. spełnia kryteria oferty, to zawarcie umowy)
• W treści l.i. może też zostać zamieszczona treść porozumienia
przedkontraktowego, które zostanie zawarte wraz z jego
przyjęciem.
Aukcja i Przetarg
1. Rozróżnienie trybów
2. Rozpoczęcie aukcji i przetargu- rozwiązania wspólne – art. 70 ind.1 k.c.
3. Zawarcie umowy w trybie aukcji - art. 70 ind.2
4. Zawarcie umowy w trybie przetargu- art.70 ind.3
5. Rodzaje przetargu
Nieograniczony, ograniczony (dla wybranych oferentów), dwustopniowy
(wstępna faza ofert i kwalifikacja do drugiej ostatecznej fazy).
6.Roszczenie o zawarcie umowy
7. Wadium i jego rola - art. 70 ind. 4
8. Unieważnienie przetargu- art. 70 ind.5
Szczególne unormowania dot.
przetargu
Lex specialis wobec k.c., przepisy ius cogens
1. Dotyczą stosunków pomiędzy podmiotami publicznymi a
prywatnymi
2. Tryb przewidziany dla zawierania umów
a) na podstawie których sektor publiczny pozyskuje potrzebne
mu dobra lub usługib) b) przedmiotem których jest zbywanie lub kreowanie praw
na rzecz podmiotów prywatnych
Przetarg. Przepisy szczególne
•
U o zamówieniach publicznych z 2004 r.
•
Zbywanie nieruchom Sk.P. i j.s.t. - U. o gosp. nieurchom. z 1997 r.
•
Dzierżawienie nieruchom rol. Sk.P.- U.o gosp. nieuchom. rol. Sk.P. z 1991 r.
•
Zbywanie lub oddawanie do odpł. korzyst. mienia spółek Sk.P. - U o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw z 1996 r.
•
Zbywanie mienia przedsiębiorstw państwowych- u. o p. p. z 1981 r.
•
Wybór koncesjonariusza uprawnionego do budowy autostrad – u. o autostradach płatnych 1994r.
•
Wybór koncesjonariusza na roboty budowlane lub usługi - u. z 2009 r.
•
Prowadzenie działalności na terenie specj. strefy ekon – u. z 1994
Umowy ramowe. Umowa
przedwstępna
• Umowy ramowe: zobowiązują do zawierania i
wykonywania powtarzających się,
wielokrotnych umów wykonawczych
względem nich
• Umowa przedwstępna – art. 389 i 390 k.c.
• Umowy adhezyjne
• Wzorce umowne niedozwolone klauzule
kontraktowe ( art. 384 – 385 ind. 4 k.c.)
Download