Objecie akcji nowej emisji

advertisement
Raport bieŜący nr 39/2008 z dnia 22 lipca 2008 roku
Temat: Objęcie przez osoby fizyczne nowej emisji akcji Mercor SA
realizowane w ramach podwyŜszenia kapitału docelowego w zamian za
udziały spółki BEM Brudniccy spółka z o.o.
Zarząd Mercor SA informuje, iŜ w dniu 21.07.2008 roku między Emitentem,
a Panią Ewą Brudnicką, Panem Janem Brudnickim, Panem Mariuszem
Brudnickim i Panem Pawłem Brudnickim została zawarta Umowa objęcia akcji
Mercor SA oraz nabycia przedmiotu wkładu niepienięŜnego. Akcje nowej emisji
zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w zamian za wkład
niepienięŜny w postaci 90.980 udziałów aportowych spółki BEM Brudniccy Spółka
z o.o. Na podstawie zapisów umowy, akcje Mercor SA zostały przydzielone ww.
czterem osobom fizycznym.
Subskrybenci objęli wszystkie akcje nowej emisji w zamian za wkład niepienięŜny
w postaci udziałów aportowych.
Na mocy zawartej umowy objęte zostało 1.423.503 akcji zwykłych na okaziciela
nowej emisji Mercor SA w następujący sposób:
Pani Ewa Brudnicka objęła 355.876 akcji;
Pan Jan Brudnicki objął 355.876 akcji;
Pan Mariusz Brudnicki objął 355.875 akcji;
Pan Paweł Brudnicki objął 355.876 akcji.
Wartość akcji nowej emisji Mercor SA wynosi 58.363.623 zł. Cena akcji nowej
emisji została ustalona na 41 zł.
Z uwagi na charakter obejmowania akcji oraz emisji w ramach podwyŜszenia
kapitału docelowego, nie zostały zawarte umowy z Subemitentami, nie wystąpiła
stopa redukcji oraz nie występowały koszty emisji.
Podstawa prawna:
RMF GPW §33 ust.1
Download