8. Układy zasilania smarownic szyn

advertisement
Załącznik nr 3
Sygn. akt 6/B/UT/2015
Opis przedmiotu zamówienia
I. Utrzymanie infrastruktury torów tramwajowych.
1. Charakterystyka infrastruktury torów tramwajowych.
1.1. Utrzymanie infrastruktury torów tramwajowych - tory, rozjazdy i skrzyżowania torowe,
odwodnienie torowiska, instalacje odwodnienia zwrotnic, instalacje odwodnienia
powierzchniowego, urządzenia torowe napędy zwrotnic, przyrządy wyrównawcze, smarownice
szyn jako całokształt prac związanych z konserwacją, naprawami bieżącymi w celu
zapewnienia pełnej sprawności technicznej oraz zabezpieczeniem gotowości eksploatacyjnej.
1.2. Tory tramwajowe podlegające konserwacji, naprawom bieżącym to układ torów komunikacji
tramwajowej o szerokości 1435 mm. Łączna długość utrzymywanych torów – 106 898 metrów
bieżących toru pojedynczego (mbtp) wraz ze 150 kompletami (kpl.) rozjazdów pojedynczych
jednotorowych i 50 szt. skrzyżowań torowych. W wydzielonym pasie torów zlokalizowanych
jest 92 116 mbtp, pozostała część tj.14 782 mbtp to tory wspólne z jezdnią (zabudowane
nawierzchnią drogową). Układ torów tramwajowych podzielony jest na 27 węzłów i odcinki
międzywęzłowe (odcinki torów tramwajowych łączące węzły) według obowiązującego w
Gdańsku systemu kilometracji. Tory wykonane są z typowych materiałów nawierzchniowych
jak szyny tramwajowe z rowkiem 180S lub Ri60, szyny kolejowe S49, podkłady drewniane,
podkłady żelbetowe, tłuczeń kamienny, pospółka dla warstw filtracyjnych, odkryte do górnej
powierzchni podkładu, zakryte balastem tłuczniowym pod główkę szyny, zabudowane
nawierzchnią bitumiczną, prefabrykowanymi płytami żelbetowymi typu EPT, wibroprasowaną
kostką betonową, płytami gumowymi typu STRAIL, „tory zielone”. Uszczelnione zalewami
bitumicznymi, masami polimerowo-asfaltowymi, masami żywicznymi.
1.3. Rozjazd pojedynczy jednotorowy to urządzenie pozwalające na zmianę kierunku ruchu
taboru tramwajowego, zlokalizowane głównie na skrzyżowaniach ulic miejskich i węzłach
torowych zgodnie z Wykazem Rozjazdów Pojedynczych Jednotorowych. Rozjazd pojedynczy
jednotorowy składa się z 1 kpl. zwrotnicy, jednej krzyżownicy, szyn łączących
przytwierdzonych pośrednio do podbudowy drewnianej lub betonowej. Elementy rozjazdu
połączone
są
w 10 punktach tj. dziesięciu złączach szynowych spawanych elektrycznie lub termitowo.
Wykonany jest z szyn typu tramwajowego (180S, Ri60) oraz kształtowników stalowych.
Zwrotnica to część rozjazdu pojedynczego jednotorowego, wyposażona w napęd
umożliwiający zmianę położenia ruchomych elementów zwanych iglicami. W układzie torów
występują zwrotnice o kącie środkowym 6o, promieniu R=50 m lub R=100 m o konstrukcji
typu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. oraz Kolejowych Zakładów
Nawierzchniowych Cogifer Polska w Bydgoszczy. Przełożenie iglic realizowane jest za
pomocą napędów typu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o., Bombardier
Transportation (ZWUS) Polska z Katowic oraz typu CSV 24 firmy Contec, Elektroline – TSC.
1.4. Skrzyżowanie torowe to przecięcie się toków szynowych dwóch torów składające się z szyn
łączących typu tramwajowego (180S, Ri60) i czterech krzyżownic. Rowki krzyżownicy
wypłycone do 14mm wraz z rampami najazdowymi i zjazdowymi o skosie 1:100 – zgodnie z
Wykazem Skrzyżowań Torowych.
1.5. Smarownica to urządzenie, które dozuje smar na powierzchnię boczną lub toczną główki
szyny lub oporowej, który jest rozprowadzany przez pojazdy szynowe, w celu zmniejszenia
zużycia szyny lub oporowej oraz w celu zmniejszenia poziomu hałasu przy wpisywaniu się kół
taboru tramwajowego w łuki o małych promieniach. Stosowane są smarownice typu
Clicomatic LP dozujące smar za pomocą gazu (azot) oraz smarownice typu Clicomatic SLE
oraz Flexomatic dozujących smar za pomocą pompy elektrycznej. Smarownica (1 kpl.) składa
się z szafy sterującej, przewodów doprowadzających smar, skrzynki ziemnej oraz dysz
dozujących smar. Lokalizacja i typ smarownic w Wykazie Lokalizacji Smarownic.
-1-
1.6. Przyrząd wyrównawczy (1 kpl.) to urządzenie w obu tokach szynowych służące do redukcji
naprężeń związanych z pracą toru bezstykowego oraz siłami hamowania taboru tramwajowego
składające się z szyn łączących typu tramwajowego (180S, Ri60) i kolejowego (S49) dwóch
iglic i dwóch opornic. Lokalizacja przyrządów wyrównawczych w Wykazie Lokalizacji
Przyrządów Wyrównawczych.
1.7. Odwodnienie zwrotnicy to instalacja sanitarna odprowadzająca wody opadowe z łoża
zwrotnicy poprzez skrzynię napędową, przykanaliki do studni osadowej, odolejacza lub
separatora oraz przykanaliki włączające do kanalizacji miejskiej.
1.8. Odwodnienie powierzchniowe to instalacja sanitarna odprowadzająca wody opadowe
zbierane przez rowek szyny tramwajowej poprzez skrzynię korytkową lub punktowe skrzynki
odwadniające, przykanaliki włączające do kanalizacji miejskiej.
2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Konserwacja infrastruktury torów tramwajowych
2.1.1. Konserwacja rozjazdu pojedynczego jednotorowego w torowisku niezabudowanym
polega na utrzymaniu właściwego stanu dokręcenia, uzupełnieniu lub wymianie
uszkodzonych śrub stopowych, łubkowych, trawersowych, montażowych, wkrętów,
prostowaniu poprzeczek płaskich. Konserwacja zwrotnicy polega na technicznym
przeglądzie elementów zwrotnicy (szyny jezdne, szyny oporowe, iglice, łoża iglic, gniazda
iglic, skrzynia ziemna) połączonym z oczyszczeniem łóż iglicowych, usunięciem
zanieczyszczeń, brudu, liści, piasku itp. z części ruchomych zwrotnicy, gniazd iglicowych,
skrzyń zwrotnicowych, przesmarowaniem łóż iglicowych oraz części ruchomych,
sprawdzeniem skuteczności działania mechanizmów nastawczych, dociskowych,
kontrolnych, sprawdzeniem przylegania iglic oraz usunięciem stwierdzonych usterek,
uszkodzeń. Częstotliwość wymaganej konserwacji rozjazdu dwa razy w okresie jednego
miesiąca (udokumentowane w Rejestrze Konserwacji Rozjazdów Pojedynczych
Jednotorowych), za wyjątkiem 11 szt. rozjazdów (pętla „Kliniczna” – 4 szt. pętla „Stogi
Plaża” – 2 szt., pętla Chełm – 3 szt., pętla Brzeźno Plaża – 2 szt.) rozjazdy te należy
konserwować jeden raz w miesiącu.
2.1.2. Konserwacja rozjazdu pojedynczego jednotorowego w torowisku zabudowanym polega na technicznym przeglądzie elementów zwrotnicy (szyny jezdne, szyny oporowe,
iglice, łoża iglic, gniazda iglic, skrzynia ziemna) połączonym z oczyszczeniem łóż
iglicowych, usunięciem zanieczyszczeń, brudu, liści, piasku itp. z części ruchomych
zwrotnicy, gniazd iglicowych, skrzyń zwrotnicowych, przesmarowaniem łóż iglicowych
oraz części ruchomych, sprawdzeniem skuteczności działania mechanizmów nastawczych,
dociskowych, kontrolnych, sprawdzeniem przylegania iglic oraz usunięciem stwierdzonych
usterek, uszkodzeń. Częstotliwość wymaganej konserwacji rozjazdu dwa razy w okresie
jednego miesiąca (udokumentowane w Rejestrze Konserwacji Rozjazdów Pojedynczych
Jednotorowych.
2.1.3. Konserwacja skrzyżowania torowego w torowisku niezabudowanym polega na
utrzymaniu właściwego stanu dokręcenia, uzupełnieniu lub wymianie uszkodzonych śrub
stopowych, łubkowych, trawersowych, montażowych, wkrętów, prostowaniu poprzeczek
płaskich. Częstotliwość wymaganej konserwacji – jeden raz w okresie jednego miesiąca
(udokumentowane w Rejestrze Konserwacji Skrzyżowań Torowych). Konserwację
skrzyżowań torów należy wykonywać w okresie kwiecień – październik (w pozostałym
okresie konserwacja skrzyżowań torów jest wyłączona).
2.1.4. Konserwacja smarownic zasilanych gazem polega na utrzymaniu właściwego stanu
technicznego i estetycznego urządzenia poprzez: wymianę butli z azotem, uzupełnianie
smaru, czyszczenie dyszy zaworu dozującego, czyszczenie filtra smaru, kontrola czujnika
drgań i kabla, kontrola zaworu magnetycznego, usunięcie nadmiaru smaru z szyn,
podkładów, śrub stopowych, czyszczenie szyny (powierzchnia boczna szyny i oporowej)
przez mycie myjką ciśnieniową na długości 3 m od skrajnych punktów smarnych w każdą
ze stron (w przypadku lokalizacji smarownicy w torowisku zabudowanym czyszczeniu
podlega również nawierzchnia drogowa), ocenę stanu technicznego węży doprowadzających
-2-
smar do dyszy, czyszczenie skrzyń ziemnych, wymianę baterii w przypadku ich
rozładowania, utrzymanie w czystości szaf sterowniczych, usuwanie z ich powierzchni
graffiti, usuwanie nielegalnych ulotek, plakatów, uzupełnienie piktogramu o zakazie
plakatowania (piktogram Zamawiającego). Częstotliwość wymaganej konserwacji jeden raz
w miesiącu. Wymiana butli z gazem, uzupełnienie smaru oraz wymiana baterii zasilających
powinna zapewniać ciągłość pracy urządzenia (udokumentowane w Rejestrze Konserwacji
Smarownic). Konserwację smarownic należy wykonywać w okresie od kwietnia do
października (w pozostałym okresie konserwacja smarownic jest wyłączona).
Konserwacja smarownic zasilanych pompą elektryczną polega na utrzymaniu
właściwego stanu technicznego i estetycznego urządzenia poprzez: uzupełnianie smaru,
czyszczenie dyszy zaworu dozującego, czyszczenie filtra smaru, kontrola czujnika drgań i
kabla, kontrola zaworu magnetycznego, usunięcie nadmiaru smaru z szyn, podkładów, śrub
stopowych, czyszczenie szyny (powierzchnia boczna szyny i oporowej) przez mycie myjką
ciśnieniową na długości 3 m od skrajnych punktów smarnych w każdą ze stron (w
przypadku lokalizacji smarownicy w torowisku zabudowanym czyszczeniu podlega również
nawierzchnia drogowa), ocenę stanu technicznego węży doprowadzających smar do dyszy,
czyszczenie skrzyń ziemnych, wymianę baterii w przypadku ich rozładowania, utrzymanie
w czystości szaf sterowniczych, usuwanie z ich powierzchni graffiti, usuwanie nielegalnych
ulotek, plakatów, uzupełnienie piktogramu o zakazie plakatowania (piktogram
Zamawiającego). Częstotliwość wymaganej konserwacji jeden raz w miesiącu. Uzupełnienie
smaru oraz wymiana baterii zasilających powinna zapewniać ciągłość pracy urządzenia
(udokumentowane w Rejestrze Konserwacji Smarownic). Konserwację smarownic należy
wykonywać w okresie od kwietnia do października (w pozostałym okresie konserwacja
smarownic jest wyłączona).
2.1.6. Konserwacja przyrządów wyrównawczych w torowisku niezabudowanym polega na
utrzymaniu właściwego stanu dokręcenia, uzupełnieniu lub wymianie uszkodzonych śrub
stopowych, łubkowych, trawersowych, montażowych. Konserwacja przyrządów
wyrównawczych polega na technicznym przeglądzie elementów przyrządu (szyny jezdne,
szyny oporowe, iglice, łoża iglic) połączonym z oczyszczeniem łóż iglicowych, usunięciem
zanieczyszczeń, brudu, liści, piasku itp. (3m przed i za ostrzem iglicy) oraz
przesmarowaniem łóż iglicowych. Częstotliwość wymaganej konserwacji – jeden raz w
okresie jednego miesiąca (udokumentowane w Rejestrze Konserwacji Przyrządów
Wyrównawczych). Konserwację przyrządów wyrównawczych należy wykonywać w okresie
od kwietnia do października (w pozostałym okresie konserwacja przyrządów
wyrównawczych jest wyłączona).
2.1.7. Konserwacja przyrządów wyrównawczych w torowisku zabudowanym polega na
technicznym przeglądzie elementów przyrządu (szyny jezdne, szyny oporowe, iglice, łoża
iglic) połączonym z oczyszczeniem łóż iglicowych, usunięciem zanieczyszczeń, brudu, liści,
piasku itp. (3m przed i za ostrzem iglicy) oraz przesmarowaniem łóż iglicowych.
Częstotliwość wymaganej konserwacji – jeden raz w okresie jednego miesiąca
(udokumentowane w Rejestrze Konserwacji Przyrządów Wyrównawczych). Konserwację
przyrządów wyrównawczych należy wykonywać w okresie od kwietnia do października (w
pozostałym okresie konserwacja przyrządów wyrównawczych jest wyłączona).
2.1.8. Konserwacja odwodnienia zwrotnicy polega na oczyszczeniu łóż iglicowych, rynienek,
skrzyni zwrotnicowej, przykanalików, opróżnieniu studni osadowych, odolejaczy,
separatorów oraz przepłukaniu wszystkich elementów instalacji wodą pod ciśnieniem.
(konserwacja odwodnienia zwrotnic, które nie posiadają instalacji odwodnieniowej
ograniczona jest do oczyszczenia łóż iglicowych, rynienek i skrzyni zwrotnicowej, ale w
czasie trwania umowy, gdy odwodnienie zwrotnicy zostanie wykonane podlegać będzie
pełnej konserwacji). Efektem konserwacji musi być pełna sprawność urządzenia.
Częstotliwość wymaganej konserwacji – jeden raz w okresie jednego miesiąca
(udokumentowane w Rejestrze Konserwacji Odwodnienia Zwrotnic).
2.1.5.
-3-
2.1.9. Konserwacja odwodnienia powierzchniowego w torowisku niezabudowanym polega
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
a.
b.
c.
d.
na oczyszczeniu otworów wlotowych w dnie rowków szyn, oczyszczenie dna rowka szyny
na długości 5 m w obu kierunkach, usunięciu wszelkich zanieczyszczeń z rynienek, skrzyni
odwadniającej, przykanalików oraz przepłukaniu wszystkich elementów instalacji wodą pod
ciśnieniem. Efektem konserwacji musi być pełna sprawność urządzenia. Częstotliwość
wymaganej konserwacji dwa razy w roku w miesiącu kwietniu i październiku
(udokumentowane w Rejestrze Konserwacji Odwodnienia Powierzchniowego Torów).
Konserwacja odwodnienia powierzchniowego w torowisku zabudowanym polega
na oczyszczeniu otworów wlotowych w dnie rowków szyn, oczyszczenie dna rowka szyny
na długości 5 m w obu kierunkach, usunięciu wszelkich zanieczyszczeń z rynienek, skrzyni
odwadniającej, przykanalików oraz przepłukaniu wszystkich elementów instalacji wodą pod
ciśnieniem. Efektem konserwacji musi być pełna sprawność urządzenia. Częstotliwość
wymaganej konserwacji jeden raz w okresie jednego miesiąca (udokumentowane w
Rejestrze Konserwacji Odwodnienia Powierzchniowego Torów). Konserwację odwodnienia
powierzchniowego należy wykonywać w okresie od kwietnia do października (w
pozostałym okresie konserwacja odwodnienia powierzchniowego jest wyłączona).
Konserwacja odwodnienia liniowego polega na oczyszczeniu korytka wraz z ażurową
pokrywą na całej długości, oczyszczeniu skrzynki odpływowej i przykanalików oraz
przepłukaniu wszystkich elementów instalacji wodą pod ciśnieniem. Efektem konserwacji
musi być pełna sprawność urządzenia. Częstotliwość wymaganej konserwacji dwa razy w
roku w miesiącu kwietniu i październiku (udokumentowane w Rejestrze Konserwacji
Odwodnienia Liniowego)
Obsługa techniczna dla zapewnienia gotowości eksploatacyjnej infrastruktury torowej
obejmuje prace związane z:
całodobowym usuwaniem zagrożeń tj. usterek lub uszkodzeń, stwierdzonych w czasie
przeglądów i kontroli lub na podstawie uzyskanych informacji od Zamawiającego i Zespołu
Utrzymania Ruchu Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (np. rozluźnienie złącza
szynowego z przemieszczeniem krawędzi tocznych, pęknięcie lub odchylenie oporowej,
pęknięcie iglicy w zwrotnicy, niedostateczne przyleganie iglic w zwrotnicy, uszkodzenie
napędu, przekroczona normatywna szerokość toru itp.), które ograniczają użytkowanie
torów ale nie przerywają komunikacji tramwajowej. Z uwagi na ich charakter wymagają
bezzwłocznego działania. Zadaniem Wykonawcy jest natychmiastowe przybycie na miejsce
zagrożenia, zabezpieczenie infrastruktury poprzez likwidację wad, ustawienie i zdjęcie
oznakowania tymczasowego, rozciągnięcie taśm ostrzegawczych i ustawienie separatorów
oraz wykonania dokumentacji fotograficznej.
interwencje i sprawdzenia międzyprzeglądowe na wezwanie Zamawiającego i Zespołu
Utrzymania Ruchu Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w szczególności: dodatkowe
czyszczenie i smarowanie zwrotnic, regulacja zwrotnic, asysta przy awariach
komunikacyjnych, sprawdzenie i pomiar torowiska, itp.
usuwaniem awarii infrastruktury torowej polegających na likwidacji przyczyny zdarzenia,
zabezpieczeniu toru i zagwarantowaniu pełnego bezpieczeństwa dla wznowionego ruchu
tramwajowego.
pracami o charakterze porządkowym m.in.:
 przygotowaniem rozjazdów na trasach objazdowych komunikacji tramwajowej
związanych z awariami lub planowanymi zmianami dla ruchu tramwajowego,
 zabezpieczeniem infrastruktury torowej w czasie masowych imprez artystycznych
 i sportowych w mieście, oficjalnych wizyt rządowych, świąt kościelnych,
 kontrolami lub nadzorem nad prowadzonymi robotami przez innych wykonawców
związanymi z uzbrojeniem podziemnym w pasie torów,
 poprawne ustawienie znaków drogowych dla kierujących tramwajami już
zabudowanych w pasie torów,
 czyszczeniem i myciem oznakowania pionowego (tarczy znaku i słupka, luster
drogowych),
-4-








usuwaniem z pasa torów przeszkód dla ruchu tramwajowego będących wynikiem awarii
lub działania osób trzecich (np. porzucone kosze na śmieci, ławki, uszkodzone elementy
nawierzchni torowej i drogowej itp.),
usuwaniem skutków zdarzeń losowych (uszkodzone płotki wygrodzeniowe,
uszkodzony samochód, przechylony słup, sygnalizator i in.),
usuwaniem skutków działania sił natury (połamane konary drzew w czasie wichury,
zanieczyszczenia naniesione w czasie powodzi itd.),
dbaniem o estetykę torów i jego urządzeń,
czyszczeniem rowków szyn w torach na żądanie Zamawiającego w zakresie związanym
ze zmianami w organizacji ruchu i przejazdami awaryjnymi,
odpompowaniem nadmiaru wody ze studzienek odwadniających w związku z
długotrwałymi opadami atmosferycznymi,
usuwaniem reklam z wygrodzeń torów tramwajowych na żądanie zamawiającego,
przeglądami i oczyszczeniem torów przed wznowieniem ruchu tramwajowego
wyłączonych z eksploatacji rozkładowej oraz w czasie realizacji zadań inwestycyjnych.
2.2. Naprawy bieżące infrastruktury torowej
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie rodzaje prac, które przywracają
uszkodzonym lub zużytym elementom torów tramwajowych pełną sprawność techniczną.
Wykonawca rozpoczyna realizację prac po potwierdzeniu zlecenia w prowadzonym przez
Zamawiającego Rejestrze Napraw. Prace polegają na lokalnej wymianie lub naprawie szyn,
podkładów, zwrotnic, rozjazdów, skrzyżowań torowych, balastu tłuczniowego, przytwierdzenia
szyn do podkładów, napędów zwrotnic, elementów odwodnienia, na regulacji toru w planie i
profilu ze stabilizacją, oraz oczyszczaniu podsypki tłuczniowej. Efektem napraw ma być trwała
poprawa pracy toru i jego urządzeń.
3. Podstawowe pojęcia związane z infrastrukturą torów tramwajowych
3.1. Torowisko niezabudowane pas torów wydzielonych o typowym przekroju konstrukcyjnym
z pełnym dostępem do akcesoriów torowych.
3.2. Torowisko zabudowane pas torów zabudowanych nawierzchnią drogową (betonową,
bitumiczną, gumową, trawiastą) bez dostępu do akcesoriów torowych.
3.3. Pas
torów tramwajowych to wydzielona prefabrykatami betonowymi (obrzeżami
trawnikowymi, krawężnikami typu „T”, typu „L”) lub wspólna z jezdnią część drogi z
pojedynczym lub podwójnym torem ograniczona linią umowną 0,5 m od skrajnej szyny.
3.4. Akcesoria torowe to elementy łączne dla szyn i podkładów tj. śruby stopowe, śruby łubkowe,
śruby do odbojnic, nakrętki, pierścienie sprężyste dwuzwojowe, wkręty, podkładki żebrowe,
przekładki podszynowe, łapki, klamry sprężyste typu SKL, łubki i inne.
3.5. Przytwierdzenie szyn do podbudowy: klasyczne pośrednie (za pomocą typowych akcesoriów
torowych), sprężyste typu SKL lub SB3, sprężyste na bazie mas klejąco-wypełniających
polimerowo-asfaltowych.
3.6. Krzyżownica to element rozjazdu lub skrzyżowania torowego wykonany z kęsiska stalowego
o wym.180 x 300 lub innego kształtownika z wyfrezowanymi rowkami o głębokości 10-14 mm
z rampami najazdowymi o skosie 1:100, wykonanymi w szynach łączących, bezpośrednio
stykającymi się z krzyżownicą. Długość krzyżownicy wyznacza kąt przecięcia się toków
szynowych w rozjeździe lub skrzyżowaniu torowym.
3.7. Smarownica urządzenie zasilane z sieci trakcyjnej lub gazowo do smarowania krawędzi
i płaszczyzny tocznej szyny w celu zminimalizowania zużyć szyn oraz poprawy klimatu
akustycznego. Składa się z układu zasilającego (przetwornica, bateria lub akumulatory,
-5-
ochronnik przepięć, butla z gazem), jednostki sterującej, skrzyni ziemnej, przewodów
smarnych, czujnika drgań i punktów smarnych w szynach.
3.8. Odolejacz lub separator to urządzenie w instalacji odwodnieniowej służące do wstępnego
oczyszczenia wód zaolejonych poprzez oddzielenie substancji olejowych lub ropopochodnych
od płynących wód opadowych.
3.9. Odcinki torów o złym stanie technicznym to tory wyeksploatowane, zakwalifikowane do
przebudowy, warunkowo dopuszczone do ruchu z ograniczoną prędkością.
3.10. Awaria infrastruktury torowej to zdarzenie, w wyniku którego doszło do przerwy w ruchu
komunikacji tramwajowej lub nastąpił stan ograniczonego użytkowania infrastruktury torowej
(wykolejenie tramwaju, kolizja tramwaju z samochodem, kolizja samochodu z wygrodzeniem
torowym, zderzenie tramwajów, niesprawność zwrotnicy itp.). Nadrzędnym celem poprzez
skuteczne działanie jest jej likwidacja w każdych warunkach, czasie i miejscu. Raport Awarii
Infrastruktury Torowej.
3.11. Element nowy to produkt posiadający atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności,
deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub zharmonizowanymi normami europejskimi
przeznaczone do pierwszego wbudowania.
3.12. Element użytkowy to produkt o minimum 50% wartości użytkowej elementu nowego,
mieszczący się w tolerancjach normowych, nie wykazujący znamion uszkodzeń fizycznych,
utraty parametrów wytrzymałościowych, przeznaczony do ponownego wbudowania w zakresie
napraw bieżących torów za wyłączną zgodą inspektora Zamawiającego (podkłady drewniane,
żelbetowe, szyny kolejowe, rowkowe, płotki i słupki wygrodzeniowe, akcesoria torowe i inne).
3.13. Montaż
 wszystkie czynności związane ze złożeniem pojedynczych części w zespół lub gotowe
urządzenie lub założenie instalacji wskazanych w powyższym wykazie z użyciem materiałów
Wykonawcy (nowych lub użytkowych) albo z użyciem materiałów użytkowych
Zamawiającego
 czynności poprzedzające, przygotowujące do przystąpienia do montażu
 czynności uruchamiające urządzenie lub instalację i gwarantujące ich prawidłową pracę
i użytkowanie.
3.14. Demontaż
 wszystkie czynności związane z rozłożeniem częściowym lub całkowitym urządzenia lub
instalacji na mniejsze zespoły lub części pierwsze.
 czynności poprzedzające, przygotowujące do przystąpienia do demontażu
 czynności związane z uporządkowaniem miejsca demontażu i rozliczeniem materiałów
rozbiórkowych
3.15. Wymiana to wszystkie czynności związane z demontażem i montażem polegające na
zastąpieniu urządzenia lub instalacji lub ich elementów na nowe lub użytkowe.
3.16. Naprawa to wszystkie czynności polegające na usuwaniu wad, uszkodzeń przy zachowaniu
obowiązujących technologii stosownie do przepisów technicznych lub technologii, w której
urządzenie lub instalacja zostały wykonane. Celem wykonania naprawy jest poprawa
sprawności technicznej urządzenia lub instalacji oraz dalsze bezpieczne ich użytkowanie.
3.17. Naprawa złącza szynowego polega na demontażu śrub łubkowych, łubek, spawaniu szyn
pełnym przekrojem z obróbką szlifierską płaszczyzny i krawędzi tocznej szyny, montażem
łubek oraz śrub łubkowych.
3.18. Regulacja to wszystkie czynności związane z naprawą, która poprawia stan techniczny
i pozwala na zgodne z obowiązującymi normami użytkowanie urządzenia lub instalacji
3.19. Napawanie to wszystkie czynności związane z regeneracją odtwarzającą parametry
techniczne urządzenia lub instalacji do parametrów normowych (szyny, zwrotnice,
-6-
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
krzyżownice) wraz z czyszczeniem rowków szyn, odtworzeniem nawierzchni drogowej i
obróbką szlifierską.
Napawanie szyn. Napawaniu podlega powstałe w czasie eksploatacji zużycie boczne główki
szyny toku zewnętrznego lub części oporowej szyny toku wewnętrznego (średnie zużycie
w przedziale 5 – 15 mm). Wykonana napoina podlega oszlifowaniu do przekroju
poprzecznego szyny. Prace zakończyć należy likwidacją zużycia falistego płaszczyzny
tocznej główki szyny na długości odcinków torów napawanych.
Napawanie krzyżownicy. Napawaniu podlega powstałe w czasie eksploatacji zużycie
pionowe płaszczyzn tocznych krzyżownicy o średniej szerokości 70 mm i wysokości 5-10
mm, krawędzi tocznych lub oporowych rowka krzyżownicy i szyn łączących na długości
rampy najazdowej oraz dno rowka wraz z rampami najazdowymi na krzyżownicę. Głębokość
rowka po napawaniu 12 mm, szerokość rowka po napawaniu 34 - 36 mm, skos rampy dla
każdej szyny łączącej się z krzyżownicą - 1:100.
Spawanie elektryczne pęknięć krzyżownicy polega na demontażu klina krzyżownicy,
spawaniu szyny pełnym przekrojem do krzyżownicy z obróbką szlifierską płaszczyzny i
krawędzi tocznej, wspawaniu klina krzyżownicy wraz ze szlifowaniem.
Szlifowanie szyn polega na likwidacji falistego zużycia płaszczyzny tocznej i bocznej główki
szyny potwierdzonej pomiarami przed i po wykonaniu tej czynności.
Zabezpieczenie infrastruktury torowej to czynności naprawcze (osygnalizowanie miejsca,
spawanie, napawanie, tymczasowe zastosowanie akcesoriów torowych np. łubek, poprzeczek)
zapewniające ciągłość układu pozbawionego źródeł drgań i hałasu do czasu ostatecznej
naprawy.
Zabezpieczenie infrastruktury towarzyszącej (perony, wygrodzenia, przejścia,
przejazdy) to osygnalizowanie miejsca poprzez taśmy ostrzegawcze, separatory, zastawy
drogowe oraz czynności naprawcze np. spawanie elementów w celu zachowania
bezpieczeństwa osób trzecich do czasu ostatecznej naprawy.
Mycie to wszystkie czynności związane z usuwaniem wszelkich zanieczyszczeń z
powierzchni elementów infrastruktury tramwajowej wraz z usuwaniem graffiti. Do mycia
i usuwania graffiti należy stosować wodę i środki chemiczne , które nie wchodzą w reakcję z
materiałami, z których wykonane są urządzenia będące przedmiotem zamówienia (nie
powodują odbarwień, matowienia, nie pozostawiają smug po wykonanych czynnościach).
Malowanie to wszystkie czynności związane z wykonaniem powłoki malarskiej w kolorze
uzgodnionym z Zamawiającym, po uprzednim oczyszczeniu z rdzy, reklam, ogłoszeń, brudu,
kurzu itp.
II. Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej.
Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej tramwajowej stanowią prace
związane z nadzorem i zdalnym sterowaniem stacjami prostownikowymi z Centrum
Sterowania, obsługą techniczną, przeglądami i naprawami bieżącymi w celu zapewnienia
sprawności technicznej oraz gotowości eksploatacyjnej urządzeń i instalacji.
Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej ma na celu zapewnienie
normalnej, niezawodnej i bezpiecznej pracy urządzeń i instalacji oraz ochronę
przed nadmiernym zużyciem.
Do czynności utrzymania zalicza się m.in. nadzór, obsługę, konserwację, regulację, oględziny,
przeglądy, pomiary i naprawy.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
-Centrum Sterowania
-stacje prostownikowe
-linie kablowe SN i trakcyjne
-sieć trakcyjną
-7-
-systemy napędu i sterowania zwrotnic tramwajowych
-układy zasilania ogrzewania zwrotnic tramwajowych
-układy zasilania smarownic szyn
-urządzenia i instalacje sygnalizacji tramwajowo-drogowych wzbudzanych przez tramwaj
1. Nadzór i zdalne sterowanie stacjami prostownikowymi z Centrum Sterowania
W pomieszczeniach na I piętrze stacji prostownikowej Towarowa znajduje się Centrum
Sterowania służące do nadzoru i zdalnego sterowania stacjami prostownikowymi zasilającymi
sieć trakcyjną.
Opis
Centrum Sterowania wyposażone jest w urządzenia, które umożliwiają monitorowanie,
komunikację i zdalne sterowanie stacjami prostownikowymi:
- komputery (komputer główny, komunikacyjny i bazy danych)
- terminale dyspozytorskie z monitorami
- terminal diagnostyczno-serwisowy
- urządzenia teletransmisji
- urządzenia peryferyjne (rejestrator rozmów, drukarka, faks)
- urządzenia zasilające
Dyspozytor otrzymuje informacje o pracy urządzeń, między innymi:
- trybie pracy urządzeń
- stanie położenia łączników
- pomiarach (np. napięcie, prąd)
- zakłóceniach w pracy urządzeń
- zdarzeniach zaistniałych w obiektach (pożar, włamanie, wejście z użyciem identyfikatora)
Zbierane informacje o stanie pracy urządzeń są prezentowane dyspozytorowi na monitorze
w Centrum Sterowania. Wszelkie działania dyspozytora oraz informacje o stanie pracy
urządzeń są archiwizowane wraz z parametrami dotyczącymi czasu i miejsca.
W zakresie obowiązków dyspozytora będzie nadzór i zdalne sterowanie stacjami
prostownikowymi z Centrum Sterowania w czasie funkcjonowania komunikacji tramwajowej
realizowane między innymi przez:
- monitorowanie trybu pracy urządzeń
- reagowanie na zakłócenia w pracy urządzeń
- zmianę położenia łączników w przypadku konieczności wykonania przełączeń
- reagowanie na zdarzenia zaistniałe w obiektach (pożar, włamanie)
- dokumentowanie zakłóceń i zdarzeń
Wykonawca dostarczy i zainstaluje w modemach GSM karty SIM umożliwiające rezerwową
łączność (komunikację i zdalne sterowanie) ze stacjami prostownikowymi.
Karty SIM powinny posiadać statyczny, publiczny numer IP.
Każda karta SIM powinna zapewniać miesięczny transfer danych do 5 GB.
2. Stacje prostownikowe
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje stacje prostownikowe: BOJOWCÓW,
TOWAROWA, CHŁOPSKA, ZASPA, STOGI, GROBLA, OLIWA, ALEJA WOJSKA
POLSKIEGO, NOWY PORT, CHEŁM, BRZEŹNO, ŁÓDZKA.
Lokalizacje stacji prostownikowych przedstawiono w załączniku.
Opis
-8-
1. Stacje prostownikowe stanowią zabudowany zespół urządzeń elektroenergetycznych
przekształcających napięcie zmienne 15 kV na napięcie stałe 600 V.
2. Stacja prostownikowa składa się z następujących głównych urządzeń i instalacji:
- rozdzielnicy średniego napięcia (SN 15 kV)
- zespołów prostownikowych (transformatory i prostowniki diodowe)
- rozdzielnicy prądu stałego
- urządzeń zasilania potrzeb własnych
- urządzeń pomiarowych, sterowania, automatyki i zabezpieczeń
- układu pomiarowo-rozliczeniowego zużycia energii elektrycznej
3. Budynki stacji prostownikowych wyposażone są w następujące systemy:
- system sygnalizacji pożaru (centrala alarmowa, czujki dymu, czujki płomienia,
sygnalizator optyczno-akustyczny, ostrzegacz ręczny)
- system sygnalizacji włamania (centrala alarmowa, czujki ruchu, czujki stłuczeniowe,
łączniki krańcowe)
- system identyfikacji wejścia (moduły TMRU, czytniki identyfikatorów)
- system monitoringu wizyjnego (kamery)
Schematy strukturalne stacji prostownikowych przedstawiono w załącznikach.
Zestawienie podstawowych urządzeń w stacjach prostownikowych przedstawiono
w załączniku.
Wykaz podstawowych elementów systemów w budynkach stacji prostownikowych
przedstawiono w załączniku.
4. Utrzymanie urządzeń, instalacji i systemów w stacjach prostownikowych należy prowadzić
na podstawie:
a) przepisów,
norm
i
wytycznych
dotyczących
eksploatacji
urządzeń
elektroenergetycznych,
b) PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,
c) dokumentacji techniczno - ruchowych,
d) instrukcji eksploatacji,
e) instrukcji współpracy (eksploatacyjno-ruchowej) uzgodnionej z operatorem sieci
rozdzielczej,
f) wytycznych Zamawiającego.
Obsługa techniczna
1. W ramach obsługi technicznej stacji prostownikowych Wykonawca jest zobowiązany
wykonywać, między innymi:
a) całodobowe przyjmowanie zgłoszeń dotyczących funkcjonowania urządzeń, instalacji
i systemów od Zamawiającego i Operatora,
b) całodobowe usuwanie usterek, uszkodzeń, awarii urządzeń i instalacji,
c) całodobowe usuwanie zakłóceń w pracy urządzeń, instalacji i systemów (np. blokada
próby linii, blokada wyłącznika, zadziałanie zabezpieczenia, czujki)
oraz zabezpieczenie skutków zdarzeń zaistniałych w obiektach (np. włamanie, kradzież,
uszkodzenie, dewastacja),
d) czyszczenie czujek dymu i płomienia - w razie nieprawidłowego działania,
e) oględziny stacji prostownikowych - co 2 tygodnie,
f) badanie sprzętu ochronnego - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zestawienie sprzętu ochronnego przedstawiono w załączniku.
g) legalizację sprzętu przeciwpożarowego - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zestawienie sprzętu przeciwpożarowego przedstawiono w załączniku.
h) usuwanie nieszczelności transformatorów i wyłączników SN oraz uzupełnianie oleju,
-9-
i) wymianę niesprawnych źródeł światła w oprawach oświetleniowych,
j) inne prace konserwacyjne niezbędne dla utrzymania sprawności urządzeń i instalacji,
k) odnawianie napisów i oznaczeń,
l) drobne prace konserwacyjne związane z użytkowaniem budynku,
m) utrzymywanie ładu, czystości i porządku wewnątrz 12 stacji prostownikowych
oraz na zewnątrz i na terenie przyległym do posesji 10 stacji prostownikowych,
wykonując między innymi:
- usuwanie opadłych liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń,
- sprzątanie i grabienie trawników,
- odśnieżanie i posypywanie piaskiem lub środkami chemicznymi terenu stacji
oraz przyległych chodników – w okresie zimowym,
- odśnieżanie dachów – w razie wystąpienia niekorzystnych warunków
atmosferycznych,
- usuwanie i utylizację odpadów (dokumenty do wglądu),
- usuwanie nielegalnie naklejonych plakatów oraz graffiti z budynków stacji
prostownikowych.
n) przegląd i kontrola działania systemu sygnalizacji pożaru – raz w roku,
o) przegląd i kontrola działania systemu sygnalizacji włamania – raz w roku,
p) sprawdzenie baterii – raz w roku,
q) przegląd i kontrola działania systemu identyfikacji wejścia – raz w roku
r) czyszczenie kamer – co 3 miesiące
Przeglądy
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać oględziny, przeglądy i konserwacje urządzeń
i instalacji w stacjach prostownikowych według bieżących potrzeb eksploatacyjnych
oraz wytycznych Zamawiającego przedstawionych w załączniku - Zakres przeglądów
urządzeń i instalacji w stacjach prostownikowych.
3. Linie kablowe SN i trakcyjne
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje linie kablowe SN o napięciu znamionowym
15 kV i linie kablowe trakcyjne o napięciu znamionowym 600 V.
Opis
1. Linie kablowe SN 15 kV wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia są to kable
elektroenergetyczne zasilające stacje prostownikowe:
BOJOWCÓW (T-16163)
a) linia nr 4201 ze stacji transformatorowej „GPZ Chełm” (R-300)
b) linia nr 4203 ze stacji transformatorowej „Kalinowskiego” (T-1099)
GROBLA (T-16009)
a) linia nr 5428 ze stacji transformatorowej „Chłodnia” (T-16031)
b) linia nr 5429 ze stacji transformatorowej „Angielska Grobla” (T-1604)
CHEŁM (T-16281)
a) linia nr 013650 ze stacji transformatorowej „GPZ Chełm” (R-300)
ŁÓDZKA (T-16404)
a) linia nr 013637 ze stacji transformatorowej „Tramwaje Chełm" (T-16281)
b) linia nr 013641 ze stacji transformatorowej „Wilanowska” (T-16664)
Zestawienie linii kablowych SN 15 kV przedstawiono w załączniku.
- 10 -
2. Linie kablowe trakcyjne 600 V prądu stałego są to kable elektroenergetyczne:
a) zasilające - zasilające sieć trakcyjną ze stacji prostownikowych,
b) powrotne - łączące sieć powrotną (szyny tramwajowe) ze stacjami prostownikowymi.
Zestawienie kabli trakcyjnych - zasilających przedstawiono w załączniku.
Zestawienie kabli trakcyjnych - powrotnych przedstawiono w załączniku.
3. Granice eksploatacji dla kabli SN 15 kV wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia
stanowią zaciski na głowicach kabli w rozdzielnicach SN stacji transformatorowych
ENERGA-OPERATOR S.A..
4. Granice eksploatacji kabli trakcyjnych zasilających stanowią zaciski na głowicach kabli
w rozdzielnicach prądu stałego 600 V (w stacjach prostownikowych) oraz zaciski
na głowicach kabli przy odłącznikach (na słupach trakcyjnych).
5. Granice eksploatacji kabli trakcyjnych powrotnych stanowią zaciski na głowicach kabli
w szafach kabli powrotnych (w stacjach prostownikowych) oraz połączenia kabli do sieci
powrotnej (szyn tramwajowych) wraz ze złączami kablowymi.
6. Utrzymanie linii kablowych należy prowadzić na podstawie:
a) przepisów, norm i wytycznych dotyczących eksploatacji linii kablowych,
b) instrukcji eksploatacji,
c) instrukcji współpracy (eksploatacyjno-ruchowej) uzgodnionej z operatorem sieci
rozdzielczej,
d) wytycznych Zamawiającego.
Obsługa techniczna
1. W ramach obsługi technicznej linii kablowych Wykonawca jest zobowiązany wykonywać,
między innymi:
a) całodobowe przyjmowanie zgłoszeń dotyczących pracy linii kablowych,
b) całodobowe usuwanie uszkodzeń i awarii linii kablowych,
c) całodobową gotowość do wykonywania czynności łączeniowych,
np. w przypadku konieczności zmiany zasilania sieci trakcyjnej.
Przeglądy
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać oględziny, przeglądy i konserwacje linii
kablowych SN 15 kV według bieżących potrzeb eksploatacyjnych, lecz nie rzadziej
niż jeden raz w roku wykonując m.in.:
a) sprawdzenie stanu głowic kablowych,
b) sprawdzenie stanu osłon mechanicznych i konstrukcji wsporczych,
c) czyszczenie i konserwację połączeń śrubowych.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać oględziny, przeglądy i konserwacje linii
kablowych trakcyjnych według bieżących potrzeb eksploatacyjnych, lecz nie rzadziej
niż jeden raz w roku wykonując m.in.:
a) sprawdzenie stanu nadziemnej części kabli na konstrukcjach wsporczych sieci
trakcyjnej,
b) sprawdzenie stanu głowic kablowych,
c) sprawdzenie stanu osłon mechanicznych i konstrukcji wsporczych,
d) sprawdzenie stanu kabli łączących złącze kablowe z szynami tramwajowymi,
e) sprawdzenie stanu łączników szynowych międzytokowych i międzytorowych,
f) czyszczenie złącz kablowych kabli powrotnych,
g) czyszczenie i konserwację połączeń śrubowych.
- 11 -
4. Sieć trakcyjna
Opis
1. Sieć trakcyjna obejmuje sieć jezdną tramwajową z konstrukcjami nośnymi i
wsporczymi.
2. Na sieć trakcyjną składa się 9,48 km sieci płaskiej oraz 96,016 km sieci
półskompensowanej – razem 105,496 km sieci trakcyjnej
3. Sieć trakcyjna podzielona jest na odcinki wydzielone izolatorami sekcyjnymi.
4. Schemat sieci trakcyjnej przedstawiono w załączniku.
5. Zestawienie elementów sieci trakcyjnej przedstawiono w załączniku.
6. Utrzymanie sieci trakcyjnej i urządzeń specjalnych należy prowadzić na podstawie:
a) przepisów,
norm
i
wytycznych
dotyczących
eksploatacji
urządzeń
elektroenergetycznych (Polska norma PN-EN 50110-1:2005 Eksploatacja urządzeń
elektrycznych)
b) Ramowej instrukcji nr 3 o przeprowadzaniu planowo – zapobiegawczych remontów
sieci jezdnych trakcji elektrycznej, zgodnie z Zarządzeniem nr 58 Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 23 sierpnia 1962 roku.
c) dokumentacji techniczno - ruchowych zainstalowanych urządzeń (dokumentacja do
wglądu u Zamawiającego).
d) wymagania Zamawiającego.
Obsługa techniczna
1. W ramach obsługi technicznej sieci trakcyjnej Wykonawca jest zobowiązany wykonywać,
między innymi:
a. całodobowe przyjmowanie zgłoszeń dotyczących pracy sieci trakcyjnych,
b. całodobowe usuwanie uszkodzeń i awarii sieci trakcyjnych,
c. całodobową gotowość do wykonywania czynności łączeniowych na sieci trakcyjnej.
Przeglądy
1. W ramach przeglądów sieci trakcyjnej Wykonawca wykona niżej wymienione
czynności:
co 6 miesięcy
a) przegląd sieci trakcyjnej - sezonowa regulacja przewodu jezdnego w sieciach płaskich –
9,48 km, wiosną (kwiecień) oraz jesienią (listopad)
- smarowanie gwintów odprężników i śrub teleskopowych,
- zmiana naciągu przewodów jezdnych w zależności od rozpiętości przęsła zgodnie z
tabelą montażową dla przewodów Djp 100,
- regulacja położenia izolatorów wieszakowych do nowego położenia przewodu
jezdnego.
co 12 miesięcy
a) przegląd urządzenia ochrony przepięciowej (iskiernik/ochronnik przepięciowy prądu
stałego) - 17 kpl
- sprawdzenie stanu przewodów uszyniających,
- czyszczenie i konserwacja połączeń śrubowych instalacji uszyniającej oraz
przewodów zasilających iskiernik/ochronnik,
- sprawdzenie stanu osłon przewodów uszyniających
- 12 -
b) przegląd urządzenia kompensacyjnego - czyszczenie i konserwacja ruchomych części
urządzenia kompensacyjnego (jesienią) - 122 kpl
- oczyszczenie i uzupełnienie ubytków farby obejm, kosza ochronnego, ciężarów
i pręta na którym zawieszone są ciężary,
- smarowanie łożysk urządzenia kompensacyjnego, sprawdzenie i uzupełnienie smaru w
smarownicach,
c) Przegląd urządzenia kompensacyjnego - sprężynowego - 4 szt
a. urządzenie kompensacyjne sprężynowe wymaga okresowego wizualnego
sprawdzenia (2 razy w roku) czy wskazówka siły naprężenia znajduje się w białym
polu skali urządzenia kompensacyjnego,
b. system naprężenia będzie wymagał sprawdzenia i regulacji zawsze wówczas, gdy na
odcinku naprężanym przez urządzenie sprężynowe przeprowadzany będzie montaż
nowych izolatorów oraz nowego osprzętu lub na danym odcinku dojdzie do kolizji
pojazdu ze słupami trakcyjnymi lub dojdzie do zerwania przewodów jezdnych.
d) przegląd izolatora sekcyjnego jednotorowego typu Elektroline wraz z odłącznikiem
i napędem - 6 kpl
 czyszczenie i konserwacja płóz i osłon termicznych izolatora sekcyjnego,
 sprawdzenie i regulacja kotwień izolatora sekcyjnego,
 czyszczenie i konserwacja styków prądowych odłącznika sekcyjnego (powierzchni
trących),
 regulacja różków opalnych odłącznika sekcyjnego,
 konserwacja napędu odłącznika sekcyjnego,
 sprawdzenie stanu przewodów uszyniających,
 czyszczenie i konserwacja połączeń śrubowych,
 sprawdzenie stanu osłon przewodów uszyniających,
 czyszczenie i konserwacja połączeń elektrycznych w złączu kontrolnym.
e) przegląd izolatora sekcyjnego dwutorowego typu Elektroline wraz z odłącznikiem
i napędem - 40 lokalizacji z dwoma izolatorami jednotorowymi
 czyszczenie i konserwacja płóz i osłon termicznych izolatora sekcyjnego,
 sprawdzenie i regulacja kotwień izolatora sekcyjnego,
 czyszczenie i konserwacja styków prądowych odłącznika sekcyjnego (powierzchni
trących),
 regulacja różków opalnych odłącznika sekcyjnego,
 konserwacja napędu odłącznika sekcyjnego,
 sprawdzenie stanu przewodów uszyniających
 czyszczenie i konserwacja połączeń śrubowych,
 sprawdzenie stanu osłon przewodów uszyniających,
 czyszczenie i konserwacja połączeń elektrycznych w złączu kontrolnym.
f) przegląd izolatora sekcyjnego jednotorowego typu ZKM wraz z odłącznikiem i
napędem - 2 kpl
 wymiana wąsów najazdowych i środkowych izolatora sekcyjnego,
 sprawdzenie jakości styków prądowych,
 sprawdzenie i w razie potrzeby wymiana izolatorów T 1507,
 sprawdzenie i regulacja kotwień izolatora sekcyjnego,
 konserwacja napędu odłącznika sekcyjnego,
 sprawdzenie stanu przewodów uszyniających
 czyszczenie i konserwacja połączeń śrubowych,
 sprawdzenie stanu osłon przewodów uszyniających,
 czyszczenie i konserwacja połączeń elektrycznych w złączu kontrolnym.
- 13 -
g) przegląd izolatora sekcyjnego dwutorowego typu ZKM wraz z odłącznikiem i napędem
- 34 lokalizacje z dwoma izolatorami jednotorowymi
 wymiana wąsów najazdowych i środkowych izolatora sekcyjnego,
 sprawdzenie jakości styków prądowych,
 sprawdzenie i w razie potrzeby wymiana izolatorów T 1507,
 sprawdzenie i regulacja kotwień izolatora sekcyjnego,
 konserwacja napędu odłącznika sekcyjnego,
 sprawdzenie stanu przewodów uszyniających,
 czyszczenie i konserwacja połączeń śrubowych,
 sprawdzenie stanu osłon przewodów uszyniających,
 czyszczenie i konserwacja połączeń elektrycznych w złączu kontrolnym.
h) przegląd izolatora sekcyjnego dwutorowego typu ZKM bez
- 6 lokalizacji z dwoma izolatorami jednotorowymi
 wymiana wąsów najazdowych i środkowych izolatora sekcyjnego,
 sprawdzenie jakości styków prądowych,
 sprawdzenie i w razie potrzeby wymiana izolatorów T 1507,
 sprawdzenie i regulacja kotwień izolatora sekcyjnego,
odłącznika
i) przegląd odłącznika trakcyjnego kabli zasilających wraz z napędem oraz urządzeniem
ochrony przepięciowej - 69 kpl
 czyszczenie i konserwacja styków prądowych (powierzchni trących),
 regulacja różków opalnych,
 konserwacja napędu odłącznika trakcyjnego,
 sprawdzenie stanu przewodów uszyniających i przewodów zasilających
ochronnik,
 czyszczenie i konserwacja połączeń śrubowych,
 sprawdzenie stanu osłon przewodów uszyniających,
 czyszczenie i konserwacja połączeń elektrycznych w złączu kontrolnym.
5.
Systemy napędu i sterowania zwrotnic tramwajowych
Opis
1. System zdalnego sterowania przełożeniem zwrotnicy tramwajowej jest to układ
(urządzenia wraz z instalacją) umożliwiający zdalną zmianę położenia iglic zwrotnicy
przez kierującego tramwajem.
2. W sieci tramwajowej występują cztery systemy napędu i sterowania zwrotnic
tramwajowych:
a) produkcji BOMBARDIER
- 40 układów zwrotnicowych
b) produkcji CONTEC
- 1 układ zwrotnicowy
c) produkcji ELEKTROLINE
- 18 układów zwrotnicowych
d) produkcji ZKM Sp. z o.o.
- 3 układy zwrotnicowe
3. Zestawienie systemów napędu i sterowania zwrotnic tramwajowych przedstawiono
w załączniku.
Granica eksploatacji
1. Granicę eksploatacji systemu napędu i sterowania zwrotnic tramwajowych stanowi zacisk
na przewodzie jezdnym i zacisk przyłączeniowy do szyn tramwajowych.
2. System produkcji BOMBARDIER składa się z następujących elementów:
a) napęd zwrotnicowy EEA-62,
b) obwody torowe SOT-2T,
c) sanki sterujące,
d) szafa sterująca EET-1010,
- 14 -
e) sygnalizator tramwajowy PHZ-6001.
3. System produkcji CONTEC składa się z następujących elementów:
a) urządzenie nastawcze CSV 24,
b) obwody torowe,
c) sanki sterujące,
d) szafa sterująca,
e) sygnalizator tramwajowy USP.
4. System produkcji ELEKTROLINE składa się z następujących elementów:
a) elektrohydrauliczny napęd zwrotnicowy TSH
b) obwody torowe
c) sanki sterujące
d) szafa sterująca TSC 3
e) sygnalizator tramwajowy
Przeglądy
1. Przeglądy systemów napędu i sterowania zwrotnic tramwajowych należy przeprowadzać
co 6 miesięcy - jesienią i wiosną.
2. Regulację czasu w rejestratorach zdarzeń zwrotnic produkcji BOMBARDIER
i CONTEC należy wykonywać bezpośrednio po zmianie czasu przez ustawienie czasu
zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce, publikowanym na stronie
Głównego Urzędu Miar. Protokóły zgodności czasu przekazać Zamawiającemu w terminie
nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od zmiany czasu.
Postępowanie w przypadku wykolejenia składu tramwajowego w rejonie zwrotnicy
1. W przypadku wykolejenia składu tramwajowego w rejonie zwrotnicy należy:
a. wyłaczyć zwrotnicę z pracy do czasu, aż Komisja zwołana przez Zamawiającego z
udziałem Wykonawcy ponownie dopuści ją do ruchu,
b. dokonać odczytu rejestratora zdarzeń („czarnej skrzynki”).
2. Wykonawca sporządza raport z awarii do którego załącza pliki odczytowe z rejestratora
zdarzeń („czarnej skrzynki”).
3. Raport sporządzony przez Wykonawcę stanowi załącznik do protokołu Komisji zwołanej
przez Zamawiającego z udziałam Wykonawcy.
Przeglądy zwrotnic produkcji BOMBARDIER
1. Dla napędów i sterowania zwrotnic BOMBARDIER należy postępować zgodnie z
instrukcjami „Tramwajowy system komunikacji miejskiej SNT-1 - Instrukcja serwisowa
X-4-02050” oraz „Tramwajowy napęd zwrotnicowy EEA-62 – Dokumentacja technicznoruchowa DTR-99/EEA-62”.
Zakres czynności obejmuje m.in.:
a) sprawdzenie szczelności skrzynek kablowych napędu
(w przypadku nieszczelności wymienić na nowe),
b) sprawdzenie i regulacja układów kontroli zajętości torów,
c) sprawdzenie napięcia na akumulatorze przetwornicy,
d) pomiar rezystancji izolacji przewodów zasilających i sterowniczych (od zacisków na
sieci trakcyjnej do szafki sterowniczej),
e) sprawdzenie ciągłości przewodów uszyniających,
f) pomiary rezystancji cewek elektromagnesów wykonawczych,
g) sprawdzenie stanu technicznego i estetycznego szafki sterowniczej i bezpiecznikowej
2. Dla sanek sterujących BOMBARDIER należy postępować zgodnie z instrukcją
„Trakcyjny kontakt sterujący – Instrukcja montażu i sprawdzania X-4-02094”.
- 15 -
Zakres czynności obejmuje m.in.:
a) sprawdzenie części izolowanych,
b) sprawdzenie części mechanicznych.
3. Dla sygnalizatora tramwajowego PHZ-6001 BOMBARDIER należy postępować zgodnie z
instrukcją „Sygnalizator tramwajowy PHZ-6001 – Dokumentacja techniczno-ruchowa
DTR-2000/PHZ-6001”.
Zakres czynności obejmuje m.in.:
a) czyszczenie soczewek zespołów świetlnych,
b) uzupełnianie ubytków lakierniczych.
4. Dla obwodów torowych SOT-2T BOMBARDIER należy postępować zgodnie z instrukcją
„Obwody SOT-2T dla linii tramwajowych – Dokumentacja techniczno-ruchowa
DTR-2000/SOT-2T”.
Przeglądy zwrotnic produkcji CONTEC
1. Dla elementów systemu napędu i sterowania zwrotnic CONTEC należy postępować
zgodnie z „Dokumentacją techniczno-ruchową TR-0001-042”.
2. Zakres czynności obejmuje m. in.:
 sprawdzenie poprawności działania prętów nastawczych i kontrolnych,
 kontrola szczelności obudowy i uszczelnień napędu zwrotnicowego,
 sprawdzenie dolegania iglic, regulacja,
 sprawdzenie sterowania ręcznego napędu zwrotnicowego,
 sprawdzenie poziomu oleju,
 sprawdzenie i regulacja układów kontroli zajętości torów,
 sprawdzenie stanu technicznego i estetycznego szafki sterowniczej i bezpiecznikowej,
 sprawdzenie poprawności działania sygnalizatora położenia iglic zwrotnicy.
Przeglądy zwrotnic produkcji ELEKTROLINE
Zakres czynności obejmuje m. in.:
 przeguby uszczelniające - muszą być wystarczająco ciasno umieszczone i nie mogą być
uszkodzone;
 czystość obudowy zwrotnicy;
 czystość i stan uszczelki pokrywy obudowy,
 sprawdzenie dokręcenia nakrętek zabezpieczających na cięgnach,
 sprawdzenie działania krawędzi podnoszących na pochyłych zasuwach, smarowanie,
 sprawdzenie przełożenia ręcznego zwrotnicy,
 sprawdzenie ciśnienia użytkowego i bezpieczeństwa obwodów hydrauliki,
 sprawdzenie siły sprężyn,
 sprawdzenie zamka (test rozprucia),
 sprawdzenie prawidłowości działania magnetycznych czujników zbliżeniowych użytych
do określania pozycji i położenia zamka - wykonać kontrolę według diod LED
umieszczonych na czujnikach,
 sprawdzenie działania czujnika indukcji przez wstawienie drążka nastawczego; system
kontrolny musi wskazywać poprawne działanie tej funkcji,
 sprawdzenie połączeń śrubowych,
 sprawdzenie wszystkich kabli użytych do łączeń sensorów i połączeń czujnika indukcji;
izolacja ochrona kabli nie może być uszkodzona; połączenia nie mogą posiadać żadnych
znaków mechanicznego uszkodzenia; powinny być suche i oczyszczone z obcych
materiałów,
 sprawdzenie działania zaworów elektromagnetycznych - sprawdzić przez elektroniczne
przestawienie zwrotnicy w obu kierunkach,
- 16 -
 wymiana wkładów antykorozyjnych i chłonących wilgoć,
 sprawdzenie i regulacja układów kontroli zajętości torów,
 sprawdzenie stanu technicznego i estetycznego szafki sterowniczej i bezpiecznikowej.
Przeglądy zwrotnic produkcji ZKM w Gdańsku Sp. z o.o.
Zakres czynności obejmuje m. in.:
a) sprawdzenie poprawności działania zwrotnicy,
b) sprawdzenie skuteczności działania elektrycznych blokad zwrotnicy,
c) sprawdzenie skuteczności odblokowania układu sterującego,
d) sprawdzenie stanu technicznego szafki sterowniczej i jej wyposażenia, a w tym:
 oględziny przewodów i aparatury,
 sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych,
 sprawdzenie stanu technicznego i estetycznego szafki,
 sprawdzenie stanu rur osłonowych i uszczelnień,
e) sprawdzenie stanu technicznego skrzyni elektromagnetycznego napędu zwrotnicy, a w
tym:
 sprawdzenie stanu elektromagnesów wykonawczych i ich zamocowania,
 sprawdzenie połączeń mechanicznych współpracujących z mechanizmem zwrotnicy.
6.
Układy zasilania ogrzewania zwrotnic tramwajowych
Opis
1. Są to układy instalacji elektrycznej zasilające elementy grzewcze zwrotnic tramwajowych
w sezonie zimowym.
2. W sieci tramwajowej występują niżej wymienione układy ogrzewania zwrotnic:
a) produkcji BOMBARDIER, produkcji CONTEC i produkcji ELEKTROLINE
stanowiące integralną część napędu i sterowania zwrotnicy (105 kpl.),
b) pozostałe układy wykonane według opracowań ZKM w Gdańsku Sp. z o.o.
„ELDRO” Sp. z o.o. i ZEUS Sp. z o.o. (42 kpl).
4. Zestawienie układów zasilania ogrzewania zwrotnic tramwajowych przedstawiono
w załączniku.
Granica eksploatacji
1. Granicę eksploatacji układów zasilania ogrzewania zwrotnic tramwajowych stanowi zacisk
na przewodzie jezdnym i zacisk przyłączeniowy do grzałki zwrotnicowej.
1. Utrzymanie układów zasilania ogrzewania zwrotnic tramwajowych należy prowadzić
na podstawie:
a) przepisów, norm i wytycznych eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych,
b) wymagań Zamawiającego.
Przeglądy
1. Przeglądy układów zasilania ogrzewania zwrotnic tramwajowych należy przeprowadzać
jeden raz w roku (przed sezonem zimowym – wrzesień/październik).
2. Zakres czynności obejmuje m. in.:
a. sprawdzenie stanu technicznego instalacji i rur ochronnych wraz z mocowaniem do słupa
trakcyjnego,
b. sprawdzenie stanu technicznego i estetycznego szafki sterowniczej,
c. sprawdzenie aparatury elektrycznej wewnątrz szafki sterowniczej,
d. sprawdzenie stanu technicznego skrzynki przyłączeniowej przytorowej, dokręcenie
zacisków,
- 17 -
e. sprawdzenie działania sterowania i automatyki układu zasilania ogrzewania,
f. sprawdzenie ciągłości przewodów pomiędzy szafką sterowniczą, a zaciskiem
przyłączeniowym do grzałki zwrotnicowej,
g. pomiar rezystancji izolacji przewodów (od zacisku na sieci trakcyjnej do szafki
sterowniczej).
Sezon zimowy
1. Za sezon zimowy przyjmuje się okres od 15 października roku bieżącego do 15 kwietnia
roku następnego.
2. Okres sezonu zimowego może być zmieniony w zależności od panujących warunków
atmosferycznych, każdorazowo zostanie określony przez Zamawiającego.
3. Przed rozpoczęciem sezonu zimowego (do 15 października) Wykonawca jest zobowiązany
do udokumentowania gotowości i sprawności wszystkich układów zasilania ogrzewania
zwrotnic tramwajowych do eksploatacji, a po zakończeniu sezonu zimowego (w terminie
14 dni) przedłoży pisemną informację o ich stanie technicznym.
4. Wzór raportu o stanie gotowości układów zasilania ogrzewania zwrotnic do zimy sprawdzenie stanu technicznego przedstawiono w załączniku.
7.
Urządzenia i instalacje sygnalizacji tramwajowo-drogowych wzbudzanych przez
tramwaj
Opis
1. Część trakcyjna urządzeń i instalacji sygnalizacji tramwajowo-drogowej wzbudzanej
przez tramwaj obejmuje:
- impulsator wraz z izolatorami,
- przewód od impulsatora do szafki przekaźnikowej razem z mocowaniem,
- szafkę przekaźnikową z aparaturą elektryczną,
- przewód od szafki przekaźnikowej do szyny tramwajowej wraz z mocowaniem.
2. Na terenie miasta Gdańska (w Nowym Porcie) znajdują się 3 sygnalizacje tramwajowo
- drogowe wzbudzane przez tramwaj.
3. Zestawienie sygnalizacji tramwajowo - drogowych wzbudzanych przez tramwaj
przedstawiono w załączniku.
Przeglądy
1. Przeglądy części trakcyjnej urządzeń i instalacji sygnalizacji tramwajowo - drogowych
wzbudzanych przez tramwaj należy przeprowadzać jeden raz w roku.
2. Zakres czynności obejmuje m. in.:
a) sprawdzenie stanu technicznego instalacji i rur ochronnych wraz z mocowaniem do słupa
trakcyjnego,
b) sprawdzenie stanu technicznego i estetycznego szafki przekaźnikowej,
c) sprawdzenie aparatury elektrycznej wewnątrz szafki przekaźnikowej,
d) sprawdzenie poprawności działania impulsatora i przekaźnika,
e) sprawdzenie ciągłości przewodu uszyniąjącego,
f) pomiar rezystancji izolacji przewodów (od zacisku na sieci trakcyjnej do szafki
przekaźnikowej).
8.
Układy zasilania smarownic szyn
Opis
1. Układ zasilania smarownic szyn składa się z przetwornicy statycznej, elementów
łączeniowych oraz przewodów łączących przetwornicę z siecią trakcyjną, torami
tramwajowymi i urządzeniem smarującym szyny tramwajowe.
- 18 -
2. Granicą eksploatacji układu zasilania smarownic szyn są zaciski przyłączeniowe do sieci
trakcyjnej oraz zaciski przyłaczeniowe w szafie smarownicy,
3. Układy zasilania smarownic (34 sztuki) pracują w okresie od początku kwietnia do końca
października każdego roku,
4. Wybrane układy zasilania smarownic (4 sztuki) pracują w systemie całorocznym,
5. Zestawienie układów zasilania smarownic szyn przedstawiono w załączniku.
Przeglądy
1. Sprawdzenie działania układów zasilania smarownic - jeden raz w miesiącu (od początku
kwietnia do końca października każdego roku) dla każdego układu zasilającego.
2. Wykonanie sprawdzenia działania układu zasilania smarownic Wykonawca dokumentuje
w przekazywanych Zamawiającemu raportach tygodniowych.
3. Przeglądy układów zasilania smarownic szyn należy przeprowadzać jeden raz w roku - dla
38 sztuk układów zasilających. Przeglądy wykonać w marcu każdego roku.
4. Z przeglądu układów zasilania smarownic Wykonawca sporządzą raport, który przekazuje
Zamawiającemu w pierwszym tygodniu kwietnia każdego roku.
5. Zakres czynności obejmuje m. in.:
a) sprawdzenie stanu technicznego instalacji i rur ochronnych od zacisku na sieci
trakcyjnej
do szafki przetwornicy wraz z mocowaniem do słupa trakcyjnego,
b) sprawdzenie stanu technicznego i estetycznego szafki przetwornicy,
c) sprawdzenie aparatury elektrycznej w szafce przetwornicy,
d) sprawdzenie stanu technicznego instalacji i rur ochronnych od szafki przetwornicy do
punktu przyłączenia do szyn i punktu przyłączenia do urządzenia smarującego szyny
tramwajowe wraz z mocowaniem do słupa trakcyjnego,
e) sprawdzenie ciągłości przewodu uszyniąjącego,
f) pomiar rezystancji izolacji przewodów (od zacisku na sieci trakcyjnej do szafki
przetwornicy),
g) pomiar rezystancji izolacji od torowiska skrzyni stalowej urządzenia do smarowania
szyn znajdujących się w strefie ciszy zwrotnic elektrycznych,
9.
Obsługa techniczna sieci trakcyjnej, systemów napędu i sterowania zwrotnic
tramwajowych, układów zasilania ogrzewania zwrotnic tramwajowych, urządzeń i
instalacji sygnalizacji tramwajowo - drogowych wzbudzanych przez tramwaj oraz
układów zasilania smarownic szyn
1. całodobowe przyjmowanie zgłoszeń dotyczących funkcjonowania urządzeń i instalacji
od Zamawiającego i Operatora,
2. całodobowe usuwanie zakłóceń w pracy urządzeń i instalacji,
3. całodobowa likwidacja awarii i usterek w pracy sieci trakcyjnej oraz innych elementów
systemu trakcyjnego,
4. wykonywanie prac awaryjnych bezpośrednio po zaistnieniu awarii, polegających na
przywróceniu przejezdności układu komunikacyjnego przy zagwarantowaniu pełnego
bezpieczeństwa dla wznowionego ruchu tramwajowego,
5. wykonywanie wszelkich czynności związanych z przeglądami i sprawdzeniem elementów
infrastruktury trakcyjnej uszkodzonych w wyniku działania sił natury lub innych
uczestników ruchu drogowego,
6. likwidacja stwierdzonych nieprawidłowości działania systemów napędu i sterowania
zwrotnic tramwajowych polegająca na regulacji, czyszczeniu itp.,
7. utrzymanie w sprawności technicznej układów zasilania ogrzewania zwrotnic
tramwajowych w sezonie zimowym,
8. wymiana uszkodzonych elementów w układach zasilania smarownic szyn,
- 19 -
9. odnawianie uszkodzonych napisów i oznaczeń na szafkach sterowania i
bezpiecznikowych, oznaczeń izolatorów sekcyjnych, dodatkowych znaków dla
motorniczych zlokalizowanych na sieci trakcyjnej,
10. w przypadku wykolejenia w rejonie elektrycznego napędu zwrotnicowego - wyłączenie
napędu, dokonanie odczytu zapisów rejestratora zdarzeń, sporządzenie dokumentacji
fotograficznej oraz zawiadomienie inspektora nadzoru Zamawiającego.
10.
Naprawy bieżące
1. Zamawiający każdorazowo będzie zlecał Wykonawcy wykonanie napraw urządzeń
i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej przez określenie: miejsca prac, zakresu (ilości)
prac, cen jednostkowych oraz wyznaczy terminy ich realizacji. Powyższe informacje będą
przekazywane Wykonawcy w formie wpisu w Rejestrze Napraw. Wykonawca będzie
zobowiązany do przyjęcia zlecenia przez podpisanie Rejestru Napraw. Wykonawca będzie
potwierdzał w Rejestrze Napraw wyznaczony przez Zamawiającego termin wykonania
prac, a następnie ich wykonanie.
2. W celu wykonania naprawy Wykonawca dostarczy i zastosuje nowe materiały (chyba,
że w opisie prac zastrzeżono inaczej).
3. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji napraw w formie
uzgodnionej z Zamawiającym.
11.
Podstawowe pojęcia związane z urządzeniami i instalacjami elektroenergetyki
trakcyjnej
1. Stacja prostownikowa - stanowi zabudowany zespół urządzeń i instalacji
elektroenergetycznych przekształcających napięcie przemienne 15 kV na napięcie stałe
660V.
2. Sieć trakcyjna - zespół przewodów i kabli służących do doprowadzenia energii
elektrycznej od szyn rozdzielczych stacji prostownikowej do taboru tramwajowego oraz
do odprowadzenia prądu od taboru tramwajowego do stacji prostownikowej. Sieć
trakcyjna składa się z sieci jezdnej, sieci zasilającej i sieci powrotnej.
3. Sieć jezdna tramwajowa - część sieci trakcyjnej, stanowiąca zespół przewodów nad
torem, służących do bezpośredniego zasilania taboru tramwajowego w energię
elektryczną.
4. Sieć zasilająca tramwajowa - układ kabli lub przewodów napowietrznych, łączących
podstację trakcyjną z siecią jezdną.
5. Sieć powrotna tramwajowa - układ szyn tramwajowych i kabli łączących szyny
tramwajowe ze stacją prostownikową. Termin „sieć powrotna” nie zależy od
biegunowości sieci jezdnej.
6. Sieć powrotna szynowa - część sieci powrotnej tramwajowej, stanowiąca układ szyn i
torów, połączonych podłużnie i poprzecznie w ten sposób, że tworzą one całość pod
względem elektrycznym.
7. Konstrukcje wsporcze - wszystkie elementy, które przejmują siły naciągu i ciężaru sieci
jezdnej oraz osprzętu sieciowego konstrukcji nośnych. Konstrukcjami wsporczymi w
sieciach tramwajowych są słupy wraz z obsadą oraz haki i rozety ścienne.
8. Konstrukcje nośne - wszystkie sztywne lub elastyczne urządzenia utrzymujące przewody
jezdne nad torem. Konstrukcje nośne przenoszą siły naciągu i ciężaru sieci lub tylko
ciężaru sieci na konstrukcje wsporcze. Konstrukcjami nośnymi są wysięgniki w sieciach
wielokrotnych oraz poprzeczki w sieciach płaskich.
9. Przewód jezdny /drut jezdny/ - przewód zawieszony nad torami linii tramwajowej,
służący do bezpośredniego zasilania taboru w energię elektryczną.
10. Punkt zawieszenia /zamocowania/ przewodu jezdnego - miejsce, w którym przewód
jezdny jest połączony z konstrukcją nośną.
- 20 -
11. Osprzęt sieci trakcyjnej - zespół wszystkich części, służących do zawieszenia
przewodów jezdnych oraz zamocowania drutów lub linek, stanowiących konstrukcję
nośną. Osprzęt sieci trakcyjnej składa się z osprzętu przewodu jezdnego, osprzętu
konstrukcji nośnej i osprzętu specjalnego.
12. Odcinek sieci jezdnej - zespół wszystkich urządzeń i elementów sieciowych znajdujących
się pomiędzy izolatorami sekcyjnymi rozgraniczającymi charakterystyczne miejsca sieci .
Do zasadniczych elementów odcinka sieci należą : konstrukcje wsporcze, nośne,
przewody jezdne i osprzęt sieciowy.
13. Wysokość zawieszenia przewodu jezdnego - odległość mierzona w linii pionowej
w punktach zamocowania przewodu jezdnego od powierzchni główki szyny.
14. Naciąg przewodu jezdnego - siła /kN/ z jaką jest naprężony przewód jezdny.
15. Odsuw przewodu jezdnego - odchylenie konstrukcyjne przewodu jezdnego od osi toru
wywołane przez zygzakowanie.
16. Punkt odgromowy - miejsce wraz z urządzeniami, w którym do przewodu jezdnego
przyłączony jest odgromnik.
17. Izolacja pionowa sieci jezdnej - izolacja między przewodem jezdnym a drutami
lub linkami poprzecznymi w punktach podwieszenia.
18. Uszynienie słupa - połączenie metaliczne konstrukcji słupa z szynami za pomocą
przewodu izolowanego /np., stalowego/.
19. Uziemienie słupa - połączenie metaliczne konstrukcji słupa z uziemiaczem za pomocą
przewodu /np. stalowego/.
20. Uziom - połączenie metaliczne konstrukcji słupa z uziemiaczem za pomocą uziemienia
czyli łączenia z ziemią. Za oporność uziemienia uważana jest oporność względem ziemi
uziemiacza wraz z jego przewodami doprowadzającymi.
21. Uziemienie - celowo wykonanie metaliczne połączenie z ziemią.
22. Sieć jezdna tramwajowa płaska - sieć, której przewód jezdny zamocowany jest sztywno
w stosunku do konstrukcji nośnej bez stosowania linki nośnej, linki dodatkowej lub linek
wieszakowych.
23. Sieć jezdna łańcuchowa /wielokrotna/ - sieć, której przewody jezdne zamocowane
są za pomocą pionowych linek lub drutów wieszakowych do liny nośnej rozpiętej wzdłuż
toru na konstrukcjach nośnych.
24. Sieć jezdna nieskompensowana - sieć, której zarówno przewód, jak i linka nośna
są zakotwione na końcach odcinka w sposób stały.
25. Sieć jezdna półskompensowana - sieć, której przewód jezdny naprężony jest
samoczynnie za pomocą specjalnego urządzenia naprężającego, a linka nośna zakotwiona
na stałe do konstrukcji wsporczej.
26. Zawieszenie proste sieci tramwajowej - zawieszenie sztywne, przy którym przewód
jezdny zamocowany jest za pomocą wieszaków bezpośrednio do poprzecznej konstrukcji
nośnej, przy czym przewód jezdny w punkcie podwieszenia nie może przesuwać się w
płaszczyźnie pionowej lub poziomej.
27. Zawieszenie wahadłowe sieci tramwajowej - zawieszenie, przy którym przewody jezdne
mają możliwość swobodnego ruchu w płaszczyźnie poziomej.
28. Łącznik szynowy podłużny - przewód służący do elektrycznego połączenia dwóch
odcinków szyny jednego toku.
29. Łącznik międzytokowy poprzeczny - przewód lub linka służąca do elektrycznego
połączenia obu toków szyn jednego toru.
30. Łącznik międzytorowy poprzeczny - przewód lub linka służąca do elektrycznego
połączenia szyn obu torów.
- 21 -
31. Łącznik szynowy obejściowy - przewód lub linka służąca do elektrycznego połączenia
szyn zwrotnic, skrzyżowań, rozjazdów, styków dylatacyjnych itp.
32. Połączenie wyrównawcze sieci jezdnej - połączenie przewodów jezdnych o tej samej
biegunowości za pomocą izolowanego przewodu w celu zmniejszenia spadku napięcia w
sieci jezdnej.
33. Słup trakcyjny - konstrukcja wsporcza służąca do zawieszenia sieci trakcyjnej
obsadzonaw gruncie bezpośrednio lub pośrednio za pomocą fundamentu.
34. Słup oświetleniowo-trakcyjny - konstrukcja wsporcza służąca do zawieszenia sieci
trakcyjnej i przeznaczona ponadto do umieszczenia opraw oświetlenia ulicznego.
35. Słup środkowy - słup ustawiony na międzytorzu przejmujący siły obciążeń konstrukcji
nośnej obu torów sieci jezdnej.
36. Słup kotwowy - słup przeznaczony do przejęcia pełnego naciągu zakotwionych na nim
przewodów jezdnych i linek nośnych.
37. Fundament słupa – element konstrukcyjny posadowiony w gruncie służący do
zmocowania słupa.
38. Konstrukcja nośna prosta - konstrukcja składająca się z drutów lub linek poprzecznych
prostych lub rozgałęzionych.
39. Konstrukcja nośna rozgałęziona - konstrukcja składająca się z drutów lub linek
poprzecznych jednostronnie lub dwustronnie rozgałęzionych.
40. Konstrukcja nośna odciągowa - konstrukcja składająca się z drutów lub linek
kotwionych jednostronnie do konstrukcji wsporczych.
41. Odciąg - element konstrukcji wysięgnika sieci łańcuchowej służący do zamocowania
górnego końca linki wieszakowej.
42. Drut (linka) nośny poprzeczny - drut lub linka górna łańcuchowa zawieszenia
poprzecznego.
43. Drut (linka) ustalający - drut lub linka dolna łańcuchowa zawieszenia poprzecznego.
44. Drut (linka) poprzeczny - drut lub linka, rozpięte między dwoma elementami konstrukcji
wsporczej, znajdującymi się z przeciwnych stron przewodów jezdnych.
45. Linka (lina) nośna sieci łańcuchowej - linka górna prowadzona równolegle do przewodu
jezdnego, której zadaniem jest mechaniczne podtrzymywanie przewodu jezdnego oraz
przewodzenie prądu.
46. Linka wieszakowa - element konstrukcyjny sieci łańcuchowej przeznaczony do
podwieszenia przewodu jezdnego do linki nośnej.
47. Izolator sekcyjny - element sieci trakcyjnej znajdujący się między sąsiednimi odcinkami
sieci, montowany na przewodach jezdnych i na linach nośnych w sieciach
półskompensowanych, lub na przewodach jezdnych w sieciach płaskich. Izolator sekcyjny
w sieciach dwutorowych montowany jest dla każdego toru oddzielnie. W skład kompletu
wyposażenia izolatora sekcyjnego wchodzi również odłącznik trakcyjny z napędem
ręcznym, przewodami łączącymi, instalacją uszyniającą i oznaczeniem biało-czerwonym
pasem na słupie.
48. wymiana
 wszystkie czynności związane z demontażem i montażem polegające na zastąpieniu
urządzenia lub instalacji lub ich elementów na nowe lub użytkowe.
49. montaż
 wszystkie czynności związane ze złożeniem pojedynczych części w zespół lub gotowe
urządzenie lub założenie instalacji wskazanych w powyższym wykazie z użyciem
materiałów Wykonawcy (nowych lub użytkowych) albo z użyciem materiałów
użytkowych Zamawiającego
 czynności poprzedzające, przygotowujące do przystąpienia do montażu
- 22 -
 czynności uruchamiające urządzenie lub instalację i gwarantujące ich prawidłową pracę
i użytkowanie.
50. demontaż
 wszystkie czynności związane z rozłożeniem częściowym lub całkowitym urządzenia
lub instalacji na mniejsze zespoły lub części pierwsze.
 czynności poprzedzające, przygotowujące do przystąpienia do demontażu
 czynności związane z uporządkowaniem miejsca demontażu i rozliczeniem materiałów
rozbiórkowych
51. konserwacja
 wszystkie czynności poprawiające stan techniczny i pozwalające na zgodne z
obowiązującymi normami użytkowanie urządzenia lub instalacji.
52. Przegląd
 wszystkie czynności nające na celu wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń dla
ciągłości pracy przeglądanych urządzeń.
53. Sprawdzenie działania
 czynności mające na celu sprawdzenie poprawności działania przeglądanych urządzeń.
- 23 -
Download