FULL TEXT - Implantoprotetyka

advertisement
Implantoprotetyka
2007, tom VIII, nr 3 (28)
S TO M ATO L O G I A K L I N I C Z NA
JOANNA ZIEMIAŃSKA-MACZEK
Częstość występowania wad zgryzu u dzieci
jedenastoletnich z terenów wiejskich powiatu
nowotarskiego województwa małopolskiego
Zakład Stomatologii Zintegrowanej UJ CM
Kierownik: dr hab. Bartłomiej W. Loster
SŁOWA KLUCZOWE:
częstość występowania wad zgryzu,
stosunki zgryzowe według polskiej
diagnostyki ortodontycznej,
norma biologiczna
Literatura światowa dotycząca częstości występowania
wad zgryzu przedstawia różnorodne dane. W zależności od
stosowanych kryteriów oceny, wieku badanych czy regionu,
w którym je przeprowadzano występuje różnica
w nasileniu poszczególnych grup wad i nieprawidłowości
zębowych /1/. Przykładowo w populacji dzieci duńskich
występuje najczęściej wada dotylna wg klasyfikacji Aengle`a
/25%/, która jest najczęstszą wadą u osób odmiany
białej. U mieszkańców krajów orientalnych częściej niż
w innych krajach występują wady klasy III /3-5% osób
w Japonii, 2% w Chinach/ natomiast u ludności afrykańskiej
zdecydowanie częściej spotykamy zgryz otwarty, a najrzadziej
głęboki /2/. Nieprawidłowości zębowe obserwuje się
u większości osób i jest to drugi po próchnicy zębów
występujący problem stomatologiczny /3, 4/. Zapoznanie
się z jego skalą i nasileniem w danym regionie pozwala na
możliwie szybkie wdrożenie celowego programu profilaktycznego i zorganizowanie właściwego zaplecza
leczniczego.
CEL PRACY
Celem pracy była analiza częstości występowania wad zgryzu
oraz wad gnatycznych w populacji dzieci 11-letnich z terenów
wiejskich powiatu nowotarskiego.
-
-
-
-
-
MATERIAŁ I METODY
Materiał stanowiło 190 dzieci /96 dziewcząt i 94 chłopców/
w wieku I1 lat z terenów wiejskich powiatu nowotarskiego
województwa małopolskiego na terenie którego wykonano
badania przesiewowe. Przeprowadzono badanie zewnątrz
ustne i wewnątrz ustne dzieci. Rysy twarzy oceniano
w stosunku do 3 płaszczyzn przestrzennych, a stosunki
zgry-zowe według polskiej diagnostyki ortodontycznej
według Orlik-Grzybowskiej /5/, która oparta jest na normie
biologicznej. Za normę uznano: nagryz poziomy do
3 mm, nagryz pionowy do 3 mm, zachowanie I klasy
Angle`a w obrębie trzonowców, zachowanie I klasy
w obrębie kłów, zachowanie symetrii pośrodkowej łuków
zębowych, prawidłowe ustawienie zębów w łuku
z zachowaniem punktów stycznych. Za wadę uznano
wystąpienie II i III klasy Angle`a i kłowej, oraz brak symetrii
pośrodkowej.
40
WYNIKI
W badanej grupie zaburzenia zgryzu stwierdzono u 67
dzieci, stanowiło to 87,97% wszystkich przebadanych.
Normę zgryzową dla danego wieku stwierdzono u 12.10%
badanych dzieci. Najliczniejszą grupę wad stanowiły wady
dotylne 25,79%, a drugą co do liczebności grupą wad były
wady pionowe reprezentowane przez zgryzy otwarte 10%.
W analizowanym materiale zauważono częste występowanie
zgryzu otwartego. Ponad połowę wad 52,63% /Tab.1/ stanowiły
zgryzy otwarte niepowikłane innymi nieprawidłowościam.
Najczęściej rozpoznawany był zgryz otwarty częściowy
przedni 57,89% / Tab.2 /.
Zwracał uwagę fakt, że u 7,37% /Tab.1/ dzieci rozpoznano
zgryz krzyżowy, tylko w jednym przypadku zaobserwowano
protruzję obuszczękową, a u dwóch osób 3,16% przodozgryz
/tab. 1/.
Wady dotylne powikłane były zgryzem głębokim i stłoczeniami
oraz zgryzem otwartym w odcinkach bocznych. Z pośród
przypadków zgryzu otwartego większość stanowiły zgryzy
otwarte częściowe przednie zdecydowanie o charakterze
czynnościowym. Kostną postać stwierdzono jedynie w dwóch
przypadkach /tab. 2./.
DYSKUSJA
Badania przesiewowe obejmowały dzieci zamieszkałe na
terenach położonych w znacznej odległości od ośrodków
zdrowia i możliwości uzyskania specjalistycznej konsultacji
ortodontycznej. Niska świadomość zdrowotna rodziców
i opiekunów przejawiała się brakiem zainteresowania jakością
uzębienia u ich dzieci. Celowym było przedstawienie grupy
dzieci w ściśle określonym wieku tak aby uniknąć błędów
diagnostycznych w ocenie wad pionowych ze szczególnym
uwzględnieniem szpary niedogryzowej występujących
w zgryzach otwartych. Zastosowana metoda badania oparta
na normie biologicznej zaostrzyła kryteria klasyfikacji
w przeciwieństwie do badań przeprowadzanych w ośrodkach
europejskich i amerykańskich co nie wpłynęło na uzyskanie
znaczącej różnicy otrzymanych wyników w stosunku do
danych przedstawianych przez autorów europejskich
i amerykańskich /7,8/. Częstość występowania wad w badanej
populacji jest stosunkowo wysoka /87,90%/ w porównaniu
z wartościami podawanymi w publikacjach krajowych, które
stosowały te same kryteria oceny. Waha się ona od 23%
w rejonie warszawskim do 76,09% w rejonie gdańskim /6/.
Stosunkowo wysoki procent występowania wad można
wiązać z zaniedbaniami w zakresie profilaktyki oraz wczesnej
diagnostyce i leczeniu podstawowym oraz pediatrycznym
objętych badaniem. Najczęściej diagnozowaną wadą były wady
dotylne /25,78%/. Znajduje to potwierdzenie w krajowych
publikacjach, które umieszczają tę wadę zgryzu jako
najczęstszą w populacji dzieci polskich /9,10/. Drugą co do
Implantoprotetyka
2007, tom VIII, nr 3 (28)
S TO M ATO L O G I A K L I N I C Z NA
Nie
powikłane
%
Powikłane
%
Razem
%
Zgryz krzyżowy
3
21,43
11
78,14
14
7,37
Przewieszony
–
0
1
100
1
0,53
Tyłozgryz
21
42,86
28
56,14
49
25,79
Przodozgryz
2
33,33
4
66,67
6
3,16
Otwarty
10
52,63
9
47,37
19
10,10
Nadzgryz
–
0
5
100
5
2,63
Głęboki
3
37,50
5
62,50
8
4,21
Protruzja obuszczękowa
1
100
–
0
1
0,53
Inne nieprawidłowości
–
–
–
–
64
33,68
Norma zgryzowa dla dzieci 11 letnich
–
–
–
100
23
12,10
51
26,84
116
61,05
190
100%
Wady
Tab.1. Występowanie wad w populacji badanej.
Rodzaj zgryzu otwartego
Liczba
%
Zgryz otwarty częściowy boczny jednostronny
4
21,05
Zgryz otwarty częściowy boczny obustronny
2
10,53
Zgryz otwarty częściowy przedni
11
57,89
Zgryz otwarty całkowity
2
10,53
19
100
Tab. 2. Procentowy rozkład odmian zgryzu otwartego w badanej populacji.
liczebności grupę stanowiły zgryzy otwarte /10%/. Odsetek
występowania tej wady jest wyższy od danych publikowanych
przez badaczy polskich /9/. Stwierdzono również 1,05%
przypadków zgryzu otwartego całkowitego o charakterze
kostnym. Ocena tego zjawiska powinna być dogłębnie zbadana
z uwzględnieniem analizy zdjęć rentgenowskich co będzie
przedmiotem dalszych badań.
-
-
-
-
-
WNIOSKI
Częstość występowania wad zgryzu u dzieci jedenastoletnich
z terenów wiejskich powiatu nowotarskiego jest znacznie
wyższa od częstości występowania wad w poszczególnych
regionach Polski i wynosiła 87,90%.
Najczęściej spotykaną wadą zgryzu u dzieci jest wada dotylna.
Częstość występowania zgryzu otwartego o podłożu czynnościowym i kostnym u dzieci badanych jest niepokojąco
wysoka.
Istnieje ścisła zależność między częstością występowania wad
a niską świadomością zdrowotną ludności badanych terenów.
Należy wdrożyć pilnie program profilaktyczno-diagnostycznow w w. i m p l a n t o p r o t e t y k a . e u
leczniczy oraz poprawić zaplecze lecznicze z uwagi na wysoki
odsetek występowania wad zgryzu na badanym terenie.
LITERATURA
1. Karolonek M., Matthews-Brzozowska T.: Występowanie wad
zgryzu u dzieci szkolnych w Polsce i na świecie - przegląd
piśmiennictwa. Stom.Współcz., 2006; 2, 23-26.
2. Brunelle J.A., Bhat M., Lepton J.A.: Prevalence and distribution
of selected occlusal characteristics in the US populationm, 1988-91.
J Dent Res 1966; 75 : 706-713.
3. Harris EF., Johnson MG.: Heretability of craniometric and
occlusal variables: a longitudinal sib analysis . Am J Orthod Dent
Orthop 1991; 99 : 258-68.
4. Varrela J., Alaen P.: Prevention and early treatment in
orthodontics: a perspective. J Dent Res., 1995; 74 : 1436-38.
5. Orlik-Grzybowska J.: Podstawy Ortodoncji. 1996. str. 136-148.
6. Szpringer-Nodzak M., Moszczeńska-Cieślikowska B.,
Remi-szewski A., Gieorgijewska J.: Ocena warunków zgryzowych
i stawu skroniowo-żuchwowego u dzieci 7-12 letnich. Czas Stomat.
1991; 12, 834
41
Implantoprotetyka
S TO M ATO L O G I A K L I N I C Z NA
Artykuł nadesłano: 4.06.2007
Przyjęto do druku: 15.06.2007
Adres do korespondecji:
Zakład Stomatologii Zintegrowanej IS UJ
ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków
-
-
-
-
-
7. Proffit W.R., Fields H.W.: Contemporary orthodontic. Mosby
Year Book 1993.str 7
8. Prahl-Andersen B. i wsp. Euro-Qual. IOS. Press Amsterdam
1997.
9. Śmiech-Słomkowska G.: Jakościowa i ilościowa ocena zgryzu
wybranej grupy dzieci. Czas Stomat.1990; 11-2,704
10. Grzybowska-Substelna J., Pisulska-Otręba A.: Częstość
występowania wad zgryzu u dzieci i młodzieży województwa
opolskiego. Czas Stom; 2001,1,51.
42
2007, tom VIII, nr 3 (28)
Download