17. Wady Dokumentacji Technicznej, Urządzeń, Prac

advertisement
Część IV SIWZ – wzór umowy
UMOWA DOSTAWY WRAZ Z MONTAŻEM
nr …………………………………………2015
zawarta w dniu [……………………] r. w Konstancinie – Jeziornie pomiędzy:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie, przy
ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197596, NIP: 526-27-48966; wysokość kapitału zakładowego: 9.605.473.000,00 zł, kapitał zakładowy w całości
wpłacony, reprezentowaną przez:
1.
-
2.
-
upoważnionych do łącznego reprezentowania, zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego
Rejestru Sądowego,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
[…] z siedzibą w […], […], wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w […], […] Wydział Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS […], NIP: […],
wysokość kapitału zakładowego [...] zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony,
reprezentowaną przez:
…………………………………………….. - …………………………..
upoważnionego/ych do samodzielnego/łącznego reprezentowania, zgodnie z aktualnym odpisem
z Krajowego Rejestru Sądowego,
zwaną dalej Dostawcą
zwanymi łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
SPIS TREŚCI
PREAMBUŁA ........................................................................................................................... 3
§ 1. Definicje .............................................................................................................................. 3
§ 2. Postanowienia ogólne .......................................................................................................... 7
§ 3. Zamówienie, Przedmiot Umowy, Ogólne Zasady Realizacji Umowy ............................. 11
§ 4. Wymagania dodatkowe związane z realizacją Umowy, które wymagają informacji
dotyczących rozliczeń .............................................................................................................. 14
§ 5. Inżynier Kontraktu, kierownik budowy, zmiany personelu Dostawcy ............................. 14
§ 6. Dokumentacja Techniczna ................................................................................................ 16
§ 7. Miejsce Realizacji Prac ..................................................................................................... 22
§ 8. Wymagania jakościowe, Staranność wykonania............................................................... 24
§ 9. Obowiązki Dostawcy ........................................................................................................ 25
§ 10. Transport ......................................................................................................................... 28
§ 11. Instruktaż ......................................................................................................................... 29
§ 12. Zobowiązania Zamawiającego ........................................................................................ 30
§ 13. Terminy związane z realizacją Umowy .......................................................................... 30
§ 14. Odbiory i Próby ............................................................................................................... 32
§ 15. Kalkulacja Ceny Dostawcy ............................................................................................. 36
§ 16. Wysokość Ceny i warunki płatności ............................................................................... 37
§ 17. Wady Dokumentacji Technicznej, Urządzeń, Prac ......................................................... 40
§ 18. Warunki Rękojmi i Gwarancji ........................................................................................ 40
§ 19. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ............................................................. 42
§ 20. Kary umowne, odszkodowania ....................................................................................... 44
§ 21. Podwykonawstwo ............................................................................................................ 46
§ 22. Odpowiedzialność i ryzyko ............................................................................................. 47
§ 23. Siła wyższa ...................................................................................................................... 48
§ 24. Ubezpieczenia ................................................................................................................. 49
§ 25. Bezpieczeństwo i przepisy BHP ..................................................................................... 53
§ 26. Rozwiązanie Umowy ...................................................................................................... 53
§ 27. Rozstrzyganie sporów ..................................................................................................... 55
§ 28. Klauzula poufności .......................................................................................................... 57
§ 29. Przeniesienie praw........................................................................................................... 59
§ 30. Zmiana Umowy ............................................................................................................... 59
§ 31. Postanowienia końcowe .................................................................................................. 61
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
PREAMBUŁA
Zważywszy, że:
1. Zamawiający udziela zamówienia pod nazwą: Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w
SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do pracy
z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2., (zwanego dalej
„Zamówieniem”), obejmującego w szczególności: (i) dostawę Urządzeń, (ii) posadowienie
Urządzeń na stanowiskach ulokowanych na Stacji (iii) montaż Urządzeń.
2. Dostawca zobowiązuje się do wykonania wyżej wymienionego Zamówienia w terminie i na
zasadach określonych w Umowie;
3. Oferta Dostawcy została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w postępowaniu
znak ________ o udzielenie Zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907
ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Strony oświadczają, że od czasu wydania odpisów z rejestrów, o których mowa w komparycji
Umowy, potwierdzających uprawnienia do reprezentacji Stron Umowy, nie zmieniły się
zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Stron;
zawarta została Umowa o następującej treści:
§ 1.
Definicje
Strony ustalają, iż w dalszej części Umowy poniższe terminy oznaczać będą odpowiednio:
1. Cena – ma znaczenie określone w § 16 ust. 1 Umowy.
2. Czynności Zabezpieczające – wszystkie czynności Dostawcy, inne niż Czynności
Zabezpieczające Konieczne, dokonywane na zlecenie Zamawiającego, jakie powinny być
podjęte dla zabezpieczenia przed zniszczeniem i zachowaniem przydatności dla realizacji
Umowy Urządzeń, Materiałów, oraz wykonanych uprzednio Prac lub Prac będących w toku,
a także zapewniające do chwili protokolarnego zwrotu Miejsca Realizacji Prac jego ochronę
przed szkodami ze strony lub wobec osób trzecich, mogącymi powstać w związku
z realizacją Umowy lub zaprzestaniem, choćby czasowym, realizacji Umowy.
3. Czynności Zabezpieczające Konieczne – Czynności Zabezpieczające, które są konieczne
zgodnie z Wymogami Prawa lub dla zapobieżenia powstania stanu faktycznego mogącego
spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie dla środowiska.
4. Dokumentacja Techniczna – oznacza wszelkie wymagane dokumenty oraz rysunki
techniczne, w tym także instrukcje, Dokumentacje Techniczno – Ruchowe (DTR), protokoły
z Prób Fabrycznych, Prób Pomontażowych i sprawdzeń, do których sporządzenia lub
uzyskania zobowiązany jest Dostawca zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr
1 do Umowy, zgody, pozwolenia i uzgodnienia, opinie, zaświadczenia, certyfikaty, atesty,
poświadczenia jakości, dopuszczenia do użycia i inne decyzje i dokumenty wymagane
zgodnie z Wymogami Prawa, sporządzone lub uzyskane w toku realizacji Umowy, oraz
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
dokumentacja powykonawcza opracowana na podstawie wyników Prób Fabrycznych, Prób
Pomontażowych i Ruchu Próbnego, przekazane w zakresie i terminach określonych
w Umowie i Załączniku nr 1 do Umowy.
5. Dzień Roboczy – oznacza dzień inny niż sobota lub jakikolwiek dzień ustawowo wolny od
pracy w Polsce.
6. Faktura VAT – dla celów Umowy oznacza: fakturę w rozumieniu przepisów polskiego
prawa podatkowego, jak również także inny, równoważny w świetle obowiązujących
przepisów prawa dokument rozliczeniowy.
7. Gwarancja - oznacza gwarancję udzieloną przez Dostawcę zgodnie z § 18 Umowy.
8. Harmonogram Płatności – dokument, który opisuje płatności (w % Ceny), które
Zamawiający będzie uiszczał Dostawcy, stanowiący Załącznik nr 5 do Umowy.
9. Instruktaż – ma znaczenie określone w § 3 ust. 3 lit. c) ppkt. (viiix) Umowy.
10. Inżynier Kontraktu – ma znaczenie określone w § 5 ust. 1 Umowy.
11. Karta Informacji Szczegółowych – stanowi dokument wystawiony przez Zamawiającego
zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy.
12. KSE – Krajowy System Elektroenergetyczny.
13. Materiały – wszelkie elementy niezbędne do produkcji Urządzeń i realizacji Prac, o jakości
odpowiadającej Wymogom Prawa, Zasadom Wiedzy Technicznej, Dokumentacji
Technicznej i uzgodnieniom stron.
14. Miejsce Realizacji Prac – oznacza przestrzeń, w której prowadzone są lub będą prowadzone
Prace wraz z przestrzenią zajmowaną przez Sprzęt i drogami komunikacji
wykorzystywanymi dla realizacji Prac.
15. Odbiór Bilansujący –rozliczenie Umowy na podstawie Protokołu Inwentaryzacyjnego
w przypadku odstąpienia od Umowy.
16. Odbiory – Odbiór Fabryczny, Odbiór Pomontażowy, Odbiór Końcowy Urządzenia i Odbiór
Końcowy Przedmiotu Umowy.
17. Odbiór Fabryczny – odbiór Urządzenia przeprowadzony u Dostawcy, jeśli Strony nie
uzgodnią inaczej, dokonany po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Próby Fabrycznej,
potwierdzony podpisaniem Protokołu Odbioru Fabrycznego. Odbiory Fabryczne będą
dokonywane osobno dla każdego Urządzenia.
18. Odbiór Pomontażowy – odbiór Urządzenia przeprowadzony na Stacji po zakończeniu jego
montażu, dokonany po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Próby Pomontażowej,
potwierdzony podpisaniem Protokołu Odbioru Pomontażowego. Odbiory Pomontażowe będą
dokonywane osobno dla każdego Urządzenia.
19. Odbiór Pogwarancyjny – ma znaczenie określone w § 14 ust. 20 Umowy.
20. Odbiór Końcowy Urządzenia – odbiór Urządzenia przeprowadzony na Stacji po
zakończeniu z wynikiem pozytywnym Ruchu Próbnego, potwierdzony podpisaniem
Protokołu Odbioru Końcowego Urządzenia. Odbiory Końcowe Urządzeń będą dokonywane
osobno dla każdego Urządzenia.
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
21. Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy – zespół czynności weryfikujących zgodność
wykonania Przedmiotu Umowy z Umową, potwierdzony podpisaniem Protokołu Odbioru
Końcowego Przedmiotu Umowy. Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy będzie dokonany dla
wszystkich Urządzeń łącznie.
22. Oddział PSE – Oddział PSE S.A. w Warszawie, lub Bydgoszczy, lub Katowicach, lub
Poznaniu, lub Radomiu wykonujący zadania związane z utrzymaniem sieci przesyłowej,
zarządzaniem ruchem w Polskim Systemie Elektroenergetycznym oraz wsparciem procesu
przygotowania i realizacji inwestycji.
23. Oferta – oznacza ofertę złożoną przez Dostawcę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia,
stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.
24. Personel Dostawcy – osoby fizyczne, którymi posługuje się Dostawca, nie będące
przedsiębiorcami w stosunkach z Dostawcą, Podwykonawcą i dalszym podwykonawcą,
wykonujące pracę lub usługi na rzecz Dostawcy na podstawie umowy o pracę, umowy
o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie
z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
25. Podwykonawca – osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, będąca przedsiębiorcą, której Dostawca zlecił wykonanie lub
pozyskanie części lub całości Dokumentacji Technicznej i Prac. Jeżeli z kontekstu
poszczególnych postanowień Umowy nie wynika inaczej, postanowienia dotyczące
Podwykonawców odnoszą się również do dalszych podwykonawców, którym
Podwykonawca zlecił wykonanie lub pozyskanie części Dokumentacji Technicznej i Prac.
26. Prace – ma znaczenie określone w § 3 ust. 3 lit. c) Umowy.
27. Prawo zamówień publicznych – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
28. Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. –
procedura Zamawiającego regulująca zasady przeprowadzania odbiorów i sprawdzeń
technicznych składników majątku PSE S.A. po wykonaniu usług i robót budowlanych,
stanowiąca Załącznik nr 3 do Umowy.
29. Protokół Odbioru Fabrycznego – protokół stwierdzający zakończenie z wynikiem
pozytywnym Próby Fabrycznej i dokonanie Odbioru Fabrycznego.
30. Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy – protokół stwierdzający wykonanie
Przedmiotu Umowy.
31. Protokół Odbioru Końcowego Urządzenia – protokół stwierdzający zakończenie
z wynikiem pozytywnym Ruchu Próbnego i dokonanie Odbioru Końcowego Urządzenia.
32. Protokół Odbioru Pomontażowego – protokół stwierdzający zakończenie z wynikiem
pozytywnym Próby Pomontażowej i dokonanie Odbioru Pomontażowego.
33. Próba Fabryczna – próby typu i próby wyrobu przeprowadzane u Dostawcy, jeśli Strony nie
postanowią inaczej.
34. Próba Pomontażowa – próba zgodności działania Urządzenia z parametrami oznaczonymi
w Umowie po zakończeniu jego montażu na stanowisku pracy na Stacji.
35. Przedstawiciel Dostawcy – osoba wskazana w §5 ust. 4 lit. b Umowy.
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
36. Przedstawiciel Zamawiającego – ma znaczenie opisane w § 5 ust. 15 Umowy.
37. Przedmiot Umowy – ma znaczenie opisane w §3 Umowy.
38. Przegląd Projektowy – ma znaczenie opisane w Załączniku nr 1 do Umowy.
39. Rękojmia – oznacza rękojmię za Wady w rozumieniu art. 556 Kodeksu Cywilnego.
40. Ruch próbny – oznacza próbę 48– godzinnej pracy Urządzenia, w której zostanie wykazana
zdolność Urządzenia do pracy komercyjnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku
1 do Umowy.
41. SIWZ – oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z pytaniami
Wykonawców i odpowiedziami (wyjaśnieniami) udzielonymi przez Zamawiającego w trakcie
postępowania o udzielenie Zamówienia.
42. Sprzęt – wszelkie narzędzia, wyposażenie techniczne i infrastrukturalne, w tym tymczasowe
obiekty budowlane zaplecza prowadzenia Prac Dostawcy, Podwykonawców i dalszych
podwykonawców, wykorzystywane przy realizacji Umowy.
43. Stacja – oznacza następującą stacje elektroenergetyczne Zamawiającego:
1) SE Joachimów (JOA)
42-265 Olsztyn k/Częstochowy, Przymiłowice,
44. Szkoda w środowisku – oznacza szkodę, o której mowa w art. 6 pkt 11) ustawy z dnia 13
kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity Dz. U.
z 2014 r., poz. 210).
45. Transport - ma znaczenie określone w § 3 ust. 3 lit. c) ppkt. (i).
46. Umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikami.
47. Urządzenia – autotransformatory o napięciu 400/220 kV, mocy 500 MVA, o parametrach
technicznych i jakości określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
48. Urządzenie - oznacza każde z tych Urządzeń wraz z wszelkim niezbędnym wyposażeniem
dodatkowym oraz kompletem specjalnych narzędzi potrzebnych do montażu i demontażu
Urządzenia, obsługi i eksploatacji Urządzenia, o ile są wymagane przez Zamawiającego
zgodnie z Załącznikiem nr 1.
49. Wada – w stosunku do Dokumentacji Technicznej, Urządzenia i Prac oznacza brak
wymaganej jakości, kompletności oraz zgodności z Wymogami Prawa, Umową i Zasadami
Wiedzy Technicznej.
50. Wymogi Prawa - wszelkie przepisy, w tym prawa lokalnego oraz prawa unijnego, w tym
stosowane do prac instalacyjnych i montażowych w stacjach elektroenergetycznych
wysokiego napięcia oraz normy, mogące mieć zastosowanie do realizacji Przedmiotu Umowy
lub używania Stacji i Urządzeń, w tym dotyczące ochrony środowiska oraz zamówień
publicznych, obowiązujące lub stosowane w chwili podpisywania Umowy jak i nowe lub
zastępujące dotychczasowe, które weszły w życie lub zaczęły być stosowane w czasie
realizacji Umowy, jak również wszelkie warunki realizacji Przedmiotu Umowy oraz
używania Stacji i Urządzeń, wynikające z opinii, uzgodnień, pozwoleń, zaświadczeń,
certyfikatów, atestów, poświadczeń jakości i dopuszczeń do użycia oraz innych decyzji
i dokumentów wymaganych dla realizacji Przedmiotu Umowy oraz używania Stacji
i Urządzeń oraz oświadczeń o zapewnieniu dostaw mediów niezbędnych dla realizacji Prac.
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
51. Zabezpieczenie – ma znaczenie określone w § 19 Umowy.
52. Zasady Wiedzy Technicznej – nie wynikające z Wymogów Prawa zasady postępowania
producentów i sprzedawców urządzeń elektroenergetycznych, wykonawców prac
projektowych, konstrukcyjnych, oraz wykonawców usług związanych z transportem,
posadowieniem i montażem Urządzeń , działających z najwyższą starannością w związku
z zawodowym charakterem ich działalności, oraz zasób fachowych wiadomości
wynikających z aktualnego stanu nauki i techniki, których uwzględnienia można oczekiwać
od Dostawcy i Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców ze względu na konieczność
znajomości przez nich aktualnego rozwoju wiedzy technicznej dotyczącej nowoczesnych
rozwiązań projektowych, technik i technologii produkcyjnych, instalacyjnych, montażowych,
magazynowych i transportowych oraz zasad realizacji wyposażenia stacji
elektroenergetycznych.
53. Zamówienie – ma znaczenie określone w §3 ust. 1 Umowy.
Pozostałe oznaczenia użyte w Umowie i pisane z dużej litery lub używane w znaczeniu
wskazującym na ich zdefiniowanie w Umowie mają znaczenie określone w odpowiednich
postanowieniach Umowy.
§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Odniesienia do paragrafów, ustępów i załączników bez wskazania innego dokumentu
są odniesieniami do paragrafów, ustępów i załączników Umowy.
2. Określenia wskazujące na liczbę pojedynczą dotyczyć będą również liczby mnogiej
i na odwrót, w zależności od kontekstu.
3. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.
4. Umowa została sporządzona w języku polskim. Terminy określone w dniach, tygodniach,
miesiącach, latach odnoszą się do dni, tygodni, miesięcy, lat kalendarzowych, chyba że
Umowa stanowi inaczej. Bieg i upływ terminów przyjmuje się zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego.
5. W przypadku rozbieżności treści Umowy, SIWZ, Oferty, oraz załączników, które
to dokumenty wzajemnie się uzupełniają i razem określają całość zobowiązań Dostawcy,
przyjmuje się następującą kolejność uwzględniania ich treści:
a) Umowa,
b) SIWZ (w tym Część II SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiąca Załącznik nr 1
do Umowy) z wyjątkiem załączników do SIWZ,
c) załączniki do Umowy z wyjątkiem Załącznika nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu
Zamówienia (SIWZ, Część II) i Oferty Dostawcy
d) załączniki do SIWZ,
e) Oferta Dostawcy.
6. Dostawca oświadcza i zapewnia, że:
a) po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej uznaje, iż dokumentacja ta jest przydatna
dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi Umową, w szczególności
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
Dostawcy są znane Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wymagania techniczne
Zamawiającego;
b) posiada wszelką wiedzę, Sprzęt, środki i zdolności produkcyjne niezbędne w ramach
ustalonej Ceny do zrealizowania Umowy oraz dysponuje odpowiednią liczbą
odpowiednio wyszkolonego Personelu Dostawcy;
c) przed podpisaniem Umowy zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą realizacji
Przedmiotu Umowy dostępną przed zawarciem Umowy i wszelkimi materiałami
otrzymanymi od Zamawiającego oraz uzyskał wszystkie informacje konieczne dla
realizacji Przedmiotu Umowy, możliwości realizacji Prac oraz zorganizowania
niezbędnych dla ich realizacji zaplecza w Miejscu Realizacji Prac, oraz zaopatrzenia
w media niezbędne dla realizacji Umowy;
d) dokonał wizji lokalnej Miejsca Realizacji Prac i akceptuje panujące w niej warunki
i możliwości wprowadzenia zabezpieczeń Miejsca Realizacji Prac przed szkodami ze
strony lub wobec osób trzecich, uznając, iż pozwalają one na realizację Umowy w ramach
ustalonej Ceny;
e) starannie skalkulował Cenę i jest ona wystarczająca dla realizacji Umowy, w tym
opłacenia wszelkich kosztów związanych z nabyciem Materiałów, produkcją lub
nabyciem Urządzeń, magazynowaniem (przechowaniem) Urządzeń do czasu ich
dostarczenia do Miejsca Realizacji Prac, realizacją Transportu, posadowieniem Urządzeń
na stanowiska w Stacjach, montażem Urządzeń i ich przyłączeniem do sieci i obwodów
Stacji oraz zapewnieniem Sprzętu, usług Podwykonawców i dalszych podwykonawców,
robocizną, podatkami, ubezpieczeniami, ustanowieniem Zabezpieczeń, wydatkami
ogólnymi i wszelkimi innymi kosztami, których poniesienie przez Dostawcę będzie
konieczne dla realizacji Umowy;
f) skalkulował ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy i uwzględnił je w
oferowanej Cenie, w szczególności uwzględniając wstępny charakter przewidywanych
terminu realizacji Prac;
g) ma wystarczającą zdolność finansową do realizacji Umowy na zasadach finansowych
w niej określonych, z uwzględnieniem uprawnień Zamawiającego do dokonywania przez
Zamawiającego płatności z prawem potrącenia określonych kwot w sytuacjach
przewidzianych Umową i uwzględniając, że Cena została skalkulowana w sposób
zapewniający ciągłość i terminowość realizacji Umowy;
h) nie bierze udziału w żadnych toczących się postępowaniach sądowych lub
administracyjnych, których wynik mógłby mieć negatywny wpływ na jego zdolność
finansową niezbędną dla realizacji Umowy, jak również według jego najlepszej wiedzy
nie zagraża mu żadne takie postępowanie w okresie realizacji Umowy;
i)
zgodnie ze złożoną Ofertą - w celu realizacji Przedmiotu Umowy będzie polegał
na: …….…. następujących podmiotów: ………….., i – w związku z tym – będzie przy
wykonaniu Przedmiotu Umowy, dysponował i korzystał z następujących zasobów
następujących podmiotów:
1
Zapis opcjonalny – do zastosowania, gdy Dostawca korzystał będzie z zasobów innych podmiotów w rozumieniu
art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych
1
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
i.
………………………………………………………….,
ii.
………………………………………………………….,
-
………………………………………………………… .
7. Dostawca oświadcza i zapewnia, że osoby podpisujące Umowę w imieniu Dostawcy są
umocowane do podejmowania wiążących zobowiązań w imieniu Dostawcy w zakresie
dotyczącym zawarcia i wykonania Umowy oraz że Dostawca: (i) ma pełne prawo do
wykonania Umowy, (ii) Umowa stanowi jego ważne i skuteczne zobowiązanie, (iii) uzyskał
wszystkie potrzebne zgody swoich organów na zawarcie i wykonanie Umowy, (iv) zawarcie
i wykonanie Umowy nie będzie stanowiło naruszenia żadnej innej umowy ani zobowiązania
ciążącego na nim, oraz nie naruszy postanowień jego statutu lub umowy spółki,
w szczególności ze względu na wymaganą w nich konieczność uzyskania zgód jego organów
na zawarcie i wykonanie Umowy, (v) zawarcie i wykonanie Umowy nie naruszy żadnej
decyzji administracyjnej lub orzeczenia, którymi jest on związany.
8. W celu weryfikacji zdolności finansowej Dostawcy do kontynuowania realizacji Umowy
Dostawca przedstawiać będzie Zamawiającemu regularnie do 30 lipca za pierwsze półrocze
i do 30 stycznia za drugie półrocze danego roku (i) aktualne odpisy z Rejestru
Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, (ii) zaświadczenia o nie zaleganiu ze
składkami z tytułu ubezpieczenia społecznego lub stwierdzające stan zaległości, (iii)
zaświadczenia o nie zaleganiu z podatkami lub stwierdzające stan zaległości podatkowej, (iv)
sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki
trwałe (F-01), wszystkie aktualne na 14 dni przed przedstawieniem odpisu lub zaświadczenia
oraz (v) raz na rok do 31 lipca każdego roku kopie zatwierdzonych przez wymagane
statutem/umową spółki władze sprawozdań finansowych składanych organom skarbowym
wraz z opinią biegłego rewidenta albo innych równoważnych dokumentów, gdy Dostawca
nie jest zobowiązany do sporządzania w/w sprawozdania Dostawca składa dokument lub
dokumenty dotyczące dokumentów rejestrowych i danin publicznoprawnych
odpowiadających wskazanym powyżej lub najbardziej do nich zbliżonych wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę. Dostawca, jeżeli będzie to konieczne, przedłoży odpowiednie
poświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie ze wskazanych wyżej danin
publicznoprawnych. Jeżeli w kraju, w którym Dostawca ma siedzibę, nie wydaje się
dokumentów powyżej wskazanych, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym taki podmiot ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania. Powyższe dokumenty Dostawca przedkłada w języku polskim lub
wraz z tłumaczeniami przysięgłymi na język polski. Zamawiający ma również prawo zażądać
dodatkowego przedstawienia wyżej wymienionych dokumentów w dowolnym terminie,
w szczególności jeżeli Dostawca opóźnia się z wykonaniem swoich obowiązków
wynikających z Umowy lub nie reguluje płatności na rzecz Podwykonawców.
9. W przypadku, jeśli z zaświadczeń przedłożonych przez Dostawcę wynikać będą kwoty
zaległości danin publicznoprawnych, razem z zaświadczeniami Dostawca przedłoży
Zamawiającemu pisemne uzasadnienie takiego stanu oraz plan (wraz z przewidywanymi
terminami) jego usunięcia, ewentualnie poświadczenia umorzenia, odroczenia lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w § 26 ust. 6, jeżeli
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
jakiekolwiek z oświadczeń Dostawcy okaże się lub stanie się nieprawdziwe w okresie
obowiązywania Umowy lub Dostawca nie przedłoży wskazanych w ust. 8 powyżej odpisów,
zaświadczeń i sprawozdań, po bezskutecznym upływie dodatkowego 14-o dniowego terminu
wyznaczonego przez Zamawiającego na ich przedłożenie, Zamawiający będzie mieć prawo
odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,
i dokonania rozliczenia Umowy zgodnie z zasadami wskazanymi w § 14 ust. 22.
10. W razie (i) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Dostawcy lub otwarcia likwidacji lub
rozwiązania Dostawcy (ii) wszczęcie postępowania układowego lub innego podobnego
postępowania we właściwej jurysdykcji (iii) podjęcia jakakolwiek z następujących czynności:
zawieszenie płatności lub moratorium w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych,
wyznaczenie zarządcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby,
(iv) z jakichkolwiek powodów zobowiązanie Dostawcy wygaśnie, stanie się nieważne lub
nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez Dostawcę zobowiązań
Umownych naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem, Dostawca jest niezwłocznie, nie
później niż w terminie 3 Dni Roboczych od daty złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub
od otwarcia likwidacji bądź od daty uzyskania przez Dostawcę informacji o złożonym
wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarciu likwidacji, powiadomić o tym Zamawiającego.
W przypadku niedopełnienia obowiązku powiadomienia, Zamawiający zastrzega prawo
nałożenia na Dostawcę kary umownej, zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 9) Umowy.
11. Jeżeli kilku dostawców ubiegało się wspólnie o udzielenie Zamówienia, wówczas2:
1) postanowienia Umowy dotyczące Dostawcy stosuje się odpowiednio do tych dostawców;
2) dostawcy ci są solidarnie odpowiedzialni względem Zamawiającego za wykonanie
Umowy oraz wniesienie Zabezpieczenia, w tym za wszelkie szkody powstałe
w związku z realizacją Umowy, m. in. szkody na osobie trzeciej lub w mieniu osoby
trzeciej i szkody w środowisku naturalnym – niezależnie od podstawy odpowiedzialności
z tego tytułu. W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że powyższy zakres
odpowiedzialności obejmuje także następstwa działania lub zaniechania
Podwykonawców i dalszych podwykonawców, a także obowiązek zwolnienia
Zamawiającego z odpowiedzialności względem osób trzecich;
3) dostawcy ci wyznaczają spośród siebie [ ________ ] jako odpowiednio umocowanego
pełnomocnika (Lidera) upoważnionego do zaciągania zobowiązań i przyjmowania
oświadczeń w imieniu wszystkich Dostawców realizujących wspólnie Umowę jako
Dostawca. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności
od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń, zawiadomień i oświadczeń na rzecz i w
imieniu wszystkich podmiotów realizujących wspólnie Umowę.
4) Zamawiający może przekazywać oświadczenia, zawiadomienia oraz realizować płatności
na rzecz Lidera, o którym mowa powyżej – będzie to wystarczające dla należytego
wykonania Umowy przez Zamawiającego, a realizacja płatności do rąk Lidera zwolni go
z zobowiązań wobec pozostałych dostawców realizujących wraz z Liderem wspólnie
Umowę jako Dostawca. Niezależnie od powyższego Zamawiający:
a)
ma prawo żądać od każdego z dostawców realizujących wspólnie Umowę jako
Zapis ma zastosowanie w przypadku, gdy umowa jest podpisywana z Dostawcami wspólnie ubiegającymi się o
udzielenie Zamówienia.
2
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
Dostawca osobistego złożenia lub powtórzenia dowolnego oświadczenia lub
zapewnienia przewidzianego Umowie;
b)
ma prawo kierować wszelkie oświadczenia i zawiadomienia do dowolnego spośród
dostawców realizujących wspólnie Umowę jako Dostawca i będą one skuteczne
względem pozostałych wszystkich Dostawców;
c)
nie ma obowiązku przyjmować jakichkolwiek oświadczeń lub zawiadomień
Dostawcy, które nie pochodzą od Lidera lub nie zostały złożone za jego
pośrednictwem.
12. Na polecenie Zamawiającego Dostawca obowiązany jest zapewnić, bez żadnych ograniczeń,
wstęp na Miejsce Realizacji Prac innym wykonawcom działającym na rzecz Zamawiającego
oraz umożliwić im wykonywanie – w zakresie powierzonym im przez Zamawiającego –
robót i prac, prób, testów, innych usług lub dostaw związanych z realizacją Przedmiotu
umowy.
13. Zamawiający może żądać od Dostawcy wykazania i udokumentowania, że Dostawca przy
wykonaniu Przedmiotu Umowy dysponuje/ował i korzysta/ł z określonych zasobów
wskazanych podmiotów zgodnie z oświadczeniami i dokumentami zawartymi w Ofercie oraz
oświadczeniem zawartym w ust. 6 lit. i) niniejszego paragrafu, wyznaczając w tym celu
Dostawcy 14-sto dniowy termin.3
14. Zamawiający oświadcza, że przeciwdziała wszelkim praktykom korupcyjnym i nadużyciom
w Spółce (przedsiębiorstwie Zamawiającego), co polega na stosowaniu zorganizowanych
systemowo działań zapobiegawczych.
15. Dostawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym przy wykonaniu
niniejszej Umowy.
16. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom
przy wykonaniu niniejszej Umowy, z uwzględnieniem analizy ryzyka oraz podjąć działania
zapobiegawcze.
§ 3.
Zamówienie, Przedmiot Umowy, Ogólne Zasady Realizacji Umowy
1. Zamawiający zamawia, a Dostawca zobowiązuje się w terminach i na zasadach ustalonych
w Umowie, zrealizować zamówienie o zakresie opisanym w Umowie i Załączniku nr 1 do
Umowy („Zamówienie”). Dostawca zobowiązuje się zrealizować Zamówienie zgodnie
z Umową, w tym zgodnie z Wymogami Prawa i Zasadami Wiedzy Technicznej. Dostawca
zobowiązany jest wykonać Dokumentację Techniczną, wyprodukować lub nabyć
Urządzenia, zapewnić Transport, zrealizować Prace w Miejsccu Realizacji Prac a także
dokonać wszelkich innych czynności i zrealizować wszelkie zobowiązania niezbędne dla
osiągnięcia powyższego rezultatu, również te, których potrzeba zrealizowania ujawni się
w trakcie realizacji Zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie, w tym
w Załączniku nr 1.
Zapis opcjonalny – do zastosowania, gdy Dostawca korzystał będzie z zasobów innych podmiotów w rozumieniu
art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych
3
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
2. Przedmiot i zakres Umowy został określony szczegółowo w:
a) Załączniku nr 1 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia (SIWZ, Część II),
b) Ofercie, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy,
c) Pozostałych załącznikach do Umowy i załączników do SIWZ.
3. W ramach realizacji Umowy Dostawca w szczególności:
a)
wykona lub zapewni wykonanie Dokumentacji Technicznej, w tym jej elementów
o zakresie i terminach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy;
b) sprzeda Urządzenia,
c)
zrealizuje prace lub zapewni realizację prac (dalej „Prace”) w szczególności w zakresie:
(i)
dostarczenia Urządzenia do Miejsca Realizacji Prac, wraz ich załadunkiem
i wyładunkiem, z uwzględnieniem zapisów § 13 ust. 1 i 2 Umowy (dalej
„Transport”);
(ii)
posadowienia Urządzenia w Miejscu Realizacji Prac (na stanowisku pracy na
Stacji) oraz jego montażu (mechanicznego i elektrycznego) zapewniającego
przyłączenie Urządzeń do sieci oraz obwodów wtórnych i pomocniczych Stacji, a
także współdziałania przy realizacji czynności określonych w Załączniku 1 przy
załączeniu zainstalowanych Urządzeń pod napięcie w zakresie przyłączenia
Urządzenia do sieci i obwodów Stacji oraz uczestniczenia w Ruchu Próbnym,
(iii)
współpracy z wykonawcą projektu budowlanego i wykonawczego stanowiska
pracy Urządzenia na Stacji oraz wykonawcą tego stanowiska oraz dostawcą
modułu monitoringu w zakresie przystosowania do zainstalowania na
Urządzeniach urządzeń i elementów do tworzenia cyfrowego przesyłu informacji,
powiązania Urządzenia z siecią, infrastrukturą Stacji oraz modułem monitoringu
Urządzenia,,
(iv)
wykonania wszystkich pozostałych czynności niezbędnych do prawidłowej
eksploatacji Urządzenia na Stacji, w tym określonych w Załączniku nr 1 do
Umowy,
(v)
wykonania niezbędnych obliczeń i analiz w celu spełnienia wymagań warunków
prawidłowej pracy Urządzenia na Stacji, a także w zakresie określenia
szczegółowych wymagań dotyczących warunków pracy Urządzenia w sieci
przesyłowej, w tym oceny warunków występowania zjawisk rezonansu,
prawidłowego doboru ochrony EAZ oraz ochrony przepięciowej i aparatury
łączeniowej,
(vi)
współdziałania przy załączeniu zainstalowanych Urządzeń pod napięcie w
zakresie przyłączenia Urządzenia do sieci i obwodów Stacji oraz uczestniczenia w
Ruchu Próbnym,
(vii)
zapewniania przeprowadzenia przez Zamawiającego, na jego żądanie, inspekcji
w miejscu produkcji Urządzenia, zgodnie z § 9 ust. 16 i 17 Umowy,
(viii)
przeprowadzenia instruktażu dla personelu Zamawiającego w Miejscu Realizacji
Prac (dalej „Instruktaż”) w zakresie określonym w §11 Umowy,
d) zrealizuje zobowiązania z tytułu Gwarancji i Rękojmi zgodnie z §18 Umowy.
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
4. W zakres realizacji Umowy wchodzi również wykonanie takiej Dokumentacji Technicznej
i Prac, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji Umowy, a które
doświadczony dostawca przy dołożeniu należytej staranności, z uwzględnieniem
zawodowego charakteru jego działalności, powinien był przewidzieć w trakcie postępowania
o udzielenie Zamówienia, na podstawie Wymogów Prawa, Zasad Wiedzy Technicznej
i postanowień wzoru Umowy oraz naprawienie szkód wyrządzonych w związku z realizacją
Umowy osobom trzecim lub przez osoby trzecie.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, dotyczących
Zamówienia, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych,
stanowiących nie więcej niż 15 % wartości Zamówienia.
6. Przy realizacji Umowy Dostawca obowiązany jest stosować się do pisemnych poleceń
Inżyniera Kontraktu, chyba że powodowałoby to zmianę zakresu Zamówienia lub mogłoby
z jakichkolwiek innych przyczyn narazić Zamawiającego albo osoby trzecie na szkodę lub na
szkodę ze strony osób trzecich, o czym Dostawca obowiązany jest bezzwłocznie pisemnie
poinformować Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. W razie nie wykonania tego obowiązku
Dostawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikające z realizacji Umowy zgodnie
z poleceniami Inżyniera Kontraktu, w tym także za szkody wyrządzone osobom trzecim lub
przez osoby trzecie.
7. Dostawca obowiązany jest realizować Umowę zapewniając we własnym zakresie i na własny
koszt niezbędne Materiały, które odpowiadają jakości wynikającej z wymagań
Zamawiającego, Wymogów Prawa i Zasad Wiedzy Technicznej, a także Personel Dostawcy
w odpowiedniej ilości i odpowiednich kwalifikacjach lub zaakceptowanych przez
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych podwykonawców.
8. Strony ustalają, iż niezależnie od przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie,
w przypadku nienależytego wykonywania Umowy, w szczególności zwłoki Dostawcy,
Zamawiający będzie mieć prawo powierzania osobie trzeciej w ramach wykonawstwa
zastępczego, na koszt i ryzyko Dostawcy, wykonania Dokumentacji Technicznej, i Prac oraz
usunięcia Wad, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego
w pisemnym wezwaniu Dostawcy do należytego wykonywania Umowy, wskazującym
przesłanki, których spełnienie może spowodować konieczność skorzystania z wykonawstwa
zastępczego. Dostawca niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia
Zamawiającego do powierzania realizacji określonych czynności osobie trzeciej w ramach
wykonawstwa zastępczego. W razie powierzenia określonych czynności osobie trzeciej
w ramach wykonawstwa zastępczego, Dostawca jest zobowiązany zaprzestać dalszego
wykonywania tych czynności a zarazem skoordynować z osobą trzecią czynności przez siebie
wykonywane. O skorzystaniu z wykonawstwa zastępczego Zamawiający poinformuje
Dostawcę pisemnie, załączając wykaz czynności powierzonych osobie trzeciej. Rozliczenie
wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego osobie trzeciej za czynności zrealizowane
w ramach wykonawstwa zastępczego może nastąpić w drodze potrącenia takiego
wynagrodzenia w zakresie prawnie dopuszczalnym z Zabezpieczenia lub z bieżących
płatności należnych Dostawcy.
9. Na żądanie Inżyniera Kontraktu, Dostawca niezwłocznie przedstawi Inżynierowi Kontraktu:
9.1.
uprawnienia bez ograniczeń w zakresie projektowania we wszystkich specjalnościach
odpowiadających zakresowi Zamówienia oraz zaświadczenia o wpisie na listę
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
członków właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli są wymagane zgodnie
z Wymogami Prawa;
9.2.
uprawnienia bez ograniczeń w zakresie realizacji Prac we wszystkich specjalnościach
odpowiadających zakresowi Zamówienia oraz zaświadczenia o wpisie na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli są wymagane zgodnie
z Wymogami Prawa;
9.3.
świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89,
poz. 828 ze zm.).
10. Dostawca zobowiązany jest przy realizacji Prac stosować technologie zapewniające możliwie
najszybszą ich realizację i jest obowiązany sporządzić Dokumentację Techniczną o treści
zapewniającej możliwość spełnienia powyższego wymagania.
§ 4.
Wymagania dodatkowe związane z realizacją Umowy, które wymagają informacji
dotyczących rozliczeń
1. Dostawca wraz ze zgłoszeniem Urządzenia do Odbioru Końcowego dostarczy rozliczenie
rzeczowo-finansowe, umożliwiające Zamawiającemu wprowadzenie Urządzeń na majątek
jako środek trwały w rozumieniu obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów
dotyczących rachunkowości.
2. Dostawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu oraz podmiotom przez niego
wskazanym, w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni, na każde pisemne wezwanie przesłane
faksem lub pocztą elektroniczną, pisemnej informacji na temat realizacji Przedmiotu Umowy,
w tym, choć nie wyłącznie:
a) przedkładania wymaganych dokumentów lub innych poświadczonych kopii, głównie
odnośnie dokumentacji potwierdzającej sposób przeprowadzenia realizacji Przedmiotu
Umowy;
b) przygotowywania
i
dostarczania
wyjaśnień,
uzupełnień
i
poprawek
dla poszczególnych rozliczeń dotyczących realizacji Umowy, które są przedmiotem
fakturowania, zgodnie z § 16 ust. 2, w zakresie i terminie wskazanym przez
Zamawiającego, w szczególności dokumentów potwierdzających uzyskanie decyzji
administracyjnych, zezwoleń i dokumentów wymaganych zgodnie z Wymogami Prawa.
§ 5.
Inżynier Kontraktu, kierownik budowy, zmiany personelu Dostawcy
1. Dla celów realizacji Umowy Zamawiający powołał Inżyniera Kontraktu – PSE Inwestycje
S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wojciecha Górskiego 9, 00-033 Warszawa, wpisaną do
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000092539, NIP: 526-10-27-348, wysokość kapitału zakładowego: 4 666 100,00 zł, kapitał
zakładowy w całości wpłacony.
2. Inżynier Kontraktu upoważniony jest do bieżącej koordynacji realizacji Umowy i wyznacza
osoby, które pełnią funkcję inspektorów nadzoru ze strony Zamawiającego.
3. Zakres umocowań i uprawnień Inżyniera Kontraktu zawiera Procedura odbioru i sprawdzenia
technicznego składników majątku PSE S.A., stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy.
W przypadku zmiany umocowań lub uprawnień Inżyniera Kontraktu, Zamawiający przekaże
Dostawcy na piśmie pełną informację w powyższej zmianie. Zmiana umocowań lub
uprawnień Inżyniera Kontraktu nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zgody Dostawcy.
Wszystkie uprawnienia Inżyniera Kontraktu stanowią jednocześnie uprawnienia
Zamawiającego i Zamawiający może wykonywać je samodzielnie składając oświadczenia
w tym zakresie bezpośrednio Dostawcy.
4. Sprawy związane z realizacją Umowy, prowadzić będą:
a) w imieniu Inżyniera Kontraktu:
[Imię I Nazwisko _________________]; tel. [ ______ ], tel. kom. [ ________ ], e-mail: [
____________ ].
b) w imieniu Dostawcy:
[Imię I Nazwisko _________________]; tel. [ ______ ], tel. kom. [ _______ ], e- mail: [
____________ ].
5. Osoba wskazana przez Inżyniera Kontraktu, o której mowa w ust. 4 lit. a), jest upoważniona
do reprezentowania Zamawiającego i koordynowania wszystkich spraw związanych
z realizacją Umowy, bez prawa zmiany Umowy, w tym jej zakresu rzeczowego, oraz
zaciągania zobowiązań finansowych.
6. Osoba Kierownika projektu/Kierującego zadaniem inwestycyjnym (umową) wskazana przez
Dostawcę, o której mowa w ust. 4 lit. b), jest upoważniona do reprezentowania Dostawcy i
koordynowania wszystkich spraw związanych z realizacją Umowy bez prawa zmiany
Umowy, w tym jej zakresu rzeczowego, oraz zaciągania zobowiązań finansowych.
7. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 4 lit. b), wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego i
zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy. Każdorazowo Kierownikiem projektu/Kierującym
zadaniem inwestycyjnym (umową) może być tylko osoba spełniająca wymogi opisane w
Części I SIWZ (dla postępowania znak ________).
8. Inżynier Kontraktu ma prawo zmienić osobę, o której mowa w ust. 4 lit. a), niezwłocznie
powiadamiając o tym Dostawcę i Zamawiającego na piśmie, i zmiana taka nie stanowi
zmiany Umowy.
9. Zamawiający ma prawo zmienić Inżyniera Kontraktu wymienionego w ust. 1, niezwłocznie
powiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie, i zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.
10. Z ważnych powodów Zamawiający może w każdym czasie żądać od Dostawcy zmiany
Przedstawiciela Dostawcy na Miejscu Realizacji Prac.
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
11. Zamawiający może też z ważnych powodów żądać zaprzestania wykonywania Dokumentacji
Technicznej i Prac lub innych obowiązków wynikających z Umowy przez poszczególnych
członków Personelu Dostawcy..
12. Za ważne powody dla potrzeb ustępów 10 i 11 uważa się w szczególności wykonywanie
przez daną osobę powierzonych jej lub wynikających z Umowy obowiązków z naruszeniem
Wymogów Prawa, Zasad Wiedzy Technicznej oraz Umowy.
13. Dostawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego, na zasadach wskazanych w art. 392
kodeksu cywilnego, od odpowiedzialności odszkodowawczej w razie zgłoszenia roszczeń
wobec Zamawiającego przez członków Personelu Dostawcy związanych ze zgłoszeniem
przez Zamawiającego żądania ich zmiany.
14. Zmiana składu Personelu Dostawcy nie ma wpływu ona terminy realizacji Umowy.
15. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji Umowy będzie:
[Imię I Nazwisko _________________]; tel. [ ______ ], tel. kom. [ ________ ], e-mail: [
____________ ].
Zamawiający ma prawo zmienić osobę Przedstawiciela Zamawiającego wymienionego
powyżej, niezwłocznie powiadamiając o tym Dostawcę na piśmie, a zmiana taka nie stanowi
zmiany Umowy oraz jest skuteczna i wiążąca Strony z chwilą doręczenia Dostawcy ww.
powiadomienia.
W przypadku gdy Dostawca nie zgadza się z poleceniami Inżyniera Kontraktu, przed
zastosowaniem procedury określonej w §25 Umowy, Dostawca ma prawo zwrócić się do
Przedstawiciela Zamawiającego, przedstawiając na piśmie opis spornej kwestii, uzasadnienie
stanowiska Dostawcy oraz załączając odpowiednią dokumentację na poparcie stanowiska
Dostawcy. Kopia takiego pisma zostanie przekazana przez Dostawcę Inżynierowi Kontraktu.
W terminie 7 dni od otrzymania pisma Dostawcy, Przedstawiciel Zamawiającego przekaże
Dostawcy stanowisko Zamawiającego w spornej kwestii. Stanowisko Zamawiającego jest
wiążące dla Inżyniera Kontraktu.
§ 6.
Dokumentacja Techniczna
1. Dokumentacja Techniczna będzie podlegała zaopiniowaniu przez Inżyniera Kontraktu
i Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji Urządzeń lub ich nabyciem przez Dostawcę,
wykonywania Prac objętych daną częścią Dokumentacji Technicznej. Produkcja Urządzeń
lub ich zakup przez Dostawcę oraz Prace mogą być realizowane wyłącznie na podstawie
zaopiniowanej pozytywnie odpowiedniej części Dokumentacji Technicznej.
2. Dokumentacja Techniczna będzie zawierała pisemne oświadczenie Dostawcy, iż jest ona
wykonana zgodnie z Umową, Wymogami Prawa, Zasadami Wiedzy Technicznej oraz że
została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Pisemne
oświadczenia stanowić będą integralną część Dokumentacji Technicznej.
3. Dokumentacja Techniczna będzie wykonana w języku polskim w formie papierowej oraz
formie elektronicznej na płycie CD lub DVD (opracowanie w formacie edytowalnym –
MS Word, MS Excel, MS Project 2007, Visio lub podobnym oraz AutoCad wersja nie starsza
niż 2003 rok). Dostawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu Dokumentację
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
Techniczną w 5 egzemplarzach w formie papierowej i 5 egzemplarzach w formie
elektronicznej.
4. Dostawca zobowiązany jest dokonywać stałej weryfikacji poprawności i kompletności
wszelkiej dokumentacji przekazywanej przez Zamawiającego i jest zobowiązany bez zbędnej
zwłoki zgłaszać Inżynierowi Kontraktu, konieczność odstępstw od tej dokumentacji w trakcie
realizacji Umowy i uzgodnić z Inżynierem Kontraktu takie odstępstwa. Zamawiający nie
przyjmuje odpowiedzialności za poprawność i kompletność dokumentacji przekazywanej
przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy i Strony ustalają, iż jej niekompletność
lub niepoprawność nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie Umowy, biorąc pod uwagę, iż Dostawca, dokładając najwyższej
staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru jego działalności, jest w stanie
wykryć ich niekompletność i niepoprawność i uzgodnić z Inżynierem Kontraktu wszelkie
konieczne odstępstwa od nich, zaś Zamawiający zapewnia, że Inżynier Kontraktu nie będzie
uchylać się od obowiązku dokonywania takich uzgodnień i będzie go realizować bez zbędnej
zwłoki. Każda zmiana przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji nie stanowi podstawy
zmiany Umowy.
5. W przypadku konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy zmian w stosunku do
zaopiniowanej pozytywnie przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu Dokumentacji
Technicznej, zmiany te muszą być uzgodnione z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu
w formie pisemnej.
6. Nie zgłoszenie w toku procedury Odbiorów Wad Dokumentacji Technicznej nie stoi na
przeszkodzie późniejszemu wykazywaniu takich Wad oraz nie zwalnia Dostawcy z
odpowiedzialności z tytułu Gwarancji i Rękojmi w zakresie Wad Przedmiotu Umowy
wynikających z Wad Dokumentacji Technicznej.
7. Jeśli w Dokumentacji Technicznej, oprogramowaniu Urządzeń, lub innych opracowaniach
wykonanych przez Dostawcę lub na jego zlecenie (łącznie zwanych dalej: utworami)
w ramach realizacji Umowy zostaną przez Dostawcę zawarte elementy, które ze względu na
swój charakter będą podlegały ochronie przewidzianej ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631
ze zm.), Dostawca gwarantuje, że będą to elementy, do których przysługiwać mu będą prawa
autorskie majątkowe, lub do ich używania przysługiwać mu będą odpowiednie licencje
z prawem udzielania Zamawiającemu sublicencji lub przeniesienia na niego praw z licencji
w zakresie określonym w Umowie.
8. Strony uzgadniają, że w ramach Wynagrodzenia, z chwilą zaopiniowania z wynikiem
pozytywnym przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu Dokumentacji Technicznej lub
Odbioru innej dokumentacji bądź opracowań (utwory), dostarczonych przez Dostawcę
w ramach wykonania Umowy, a powstałych w ramach wykonania zobowiązań Dostawcy
wynikających z Umowy i przeznaczonych indywidualnie dla Zamawiającego w związku
z realizacją i eksploatacją Przedmiotu Umowy, Zamawiający nabywa autorskie prawa
majątkowe w stosunku do nich w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w dniu
zawarcia Umowy, w tym w szczególności prawo do:
a) zapisywania i reprodukcji poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych,
technik cyfrowych, zapisu magnetycznego, na kliszy fotograficznej;
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
b) wprowadzania utworów do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu, w celu
udostępnienia utworów w takich sieciach, w sposób umożliwiający komukolwiek dostęp
do nich w dowolnym miejscu i czasie;
c) udostępniania utworów, w szczególności ich wystawianie i publiczne udostępnianie
w środkach masowego przekazu;
d) wprowadzania oryginałów utworów i ich kopii do obrotu gospodarczego;
e) użyczania, wynajmowania lub wydzierżawiania oryginałów utworów i ich kopii;
f) wykorzystywania utworów w celu przeprowadzenia prac remontowych Urządzeń, jak
również utrzymania ich w należytym stanie technicznym;
g) wykorzystywania utworów w celu realizacji i modyfikacji Przedmiotu Umowy oraz na
potrzeby innych przedsięwzięć inwestycyjnych Zamawiającego;
h) wykorzystywania utworów w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych
i wizerunkowych, w szczególności w celu promowania działalności Zamawiającego lub
innych osób;
i) wykorzystywania utworów w celu uzyskiwania wszelkich zezwoleń w związku
z realizacją Przedmiotu Umowy oraz wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach
uzyskanych w związku z realizacją lub eksploatacją Przedmiotu Umowy.
9. Strony uzgadniają, że w ramach Wynagrodzenia, z chwilą zaopiniowania z wynikiem
pozytywnym przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu Dokumentacji Technicznej lub
Odbioru innej dokumentacji bądź opracowań (utwory), dostarczanych przez Dostawcę
w ramach wykonania Umowy, nie powstałych w ramach wykonania zobowiązań Dostawcy
wynikających z Umowy i nieprzeznaczonych indywidualnie dla Zamawiającego w związku
z realizacją i eksploatacją Przedmiotu Umowy, a stanowiących rozwiązania standardowe
wdrożone przez Dostawcę w celu realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający nabywa prawo
używania tych utworów (licencja) w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) zapisywania i reprodukcji poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych,
technik cyfrowych, zapisu magnetycznego, na kliszy fotograficznej;
b) wprowadzania utworów do wewnętrznych sieci informatycznych;
c) udostępniania i użyczania oryginałów utworów i ich kopii;
d) wykorzystywania utworów w celu przeprowadzenia prac remontowych Urządzeń, jak
również utrzymania ich w należytym stanie technicznym;
e) wykorzystywania utworów w celu realizacji i modyfikacji Przedmiotu Umowy oraz na
potrzeby innych przedsięwzięć inwestycyjnych Zamawiającego;
f) wykorzystywania utworów w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych
i wizerunkowych, w szczególności w celu promowania działalności Zamawiającego lub
innych osób;
g) wykorzystywania utworów w celu uzyskiwania wszelkich zezwoleń w związku
z budową Stacji oraz wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych
w związku z realizacją lub eksploatacją Przedmiotu Umowy.
10. W stosunku do utworów obejmujących oprogramowanie niezbędne do uruchomienia i
użytkowania systemów zainstalowanych dla potrzeb każdego z Urządzeń, nabycie praw
następuje na poniższych zasadach:
10.1. Z chwilą nabycia własności Urządzeń Zamawiający bez ograniczeń terytorialnych i
czasowych nabywa autorskie prawa majątkowe w stosunku do oprogramowania,
dostarczonego przez Dostawcę w ramach wykonania zobowiązań Dostawcy
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
wynikających z Umowy (w tym oprogramowania podmiotów trzecich), a powstałego
w ramach wykonania Umowy i przeznaczonego indywidualnie dla Zamawiającego w
związku z realizacją i eksploatacją Przedmiotu Umowy, w odniesieniu do wszystkich
pól eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy, w tym prawo do:
(i)
trwałego lub czasowego zwielokrotniania oprogramowania w całości lub
części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
(ii)
wprowadzania do pamięci komputerów (instalacja) oraz do sieci
komputerowych i rozpowszechnianie oprogramowania w ramach sieci
komputerowej Zamawiającego;
(iii) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania
jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu oraz jego dokumentacji;
(iv)
wszelkiego innego rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu
komputerowego lub jego kopii.
10.2. Z chwilą nabycia własności Urządzeń Zamawiający bez ograniczeń terytorialnych i
czasowych nabywa prawo używania utworów (licencja) w stosunku do
oprogramowania (w tym oprogramowania podmiotów trzecich), dostarczanego przez
Dostawcę w ramach wykonania zobowiązań Dostawcy wynikających z Umowy, nie
powstałego w ramach wykonania Umowy i nieprzeznaczonego indywidualnie dla
Zamawiającego w związku z realizacją i eksploatacją Przedmiotu Umowy, a
stanowiącego oprogramowanie standardowe wdrożone przez Dostawcę w celu
realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
(i)
trwałego lub czasowego zwielokrotniania oprogramowania w całości lub
części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
(ii)
wprowadzania do pamięci komputerów (instalacja) oraz do sieci
komputerowych i rozpowszechnianie oprogramowania w ramach sieci
komputerowej Zamawiającego;
(iii) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania
jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu oraz jego dokumentacji;
w zakresie, w jakim powyższe czynności są niezbędne do korzystania z
oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem lub osiągnięcia
współdziałania różnych programów komputerowych na potrzebę realizacji
oraz eksploatacji Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz
(iv)
udostępnienia i użyczenia programu komputerowego lub jego kopii na rzecz
spółek należących do grupy kapitałowej Zamawiającego.
10.3. Dla uniknięcia wątpliwości zakres praw do oprogramowania musi zapewniać i być
interpretowany w taki sposób, żeby umożliwił: wykorzystanie oprogramowania w
celach testowych, Ruchu Próbnego oraz w celu dokończenia realizacji Przedmiotu
Umowy, a także w celu eksploatacji, remontów, badań, analiz, rozbudowy,
odbudowy lub modernizacji Przedmiotu Umowy lub w innych wewnętrznych celach
Zamawiającego dotyczących Przedmiotu Umowy, a także pełne wykorzystanie
wszystkich funkcjonalności Przedmiotu Umowy.
10.4. Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia funkcjonalności oprogramowania
uzgodnionej przez Strony oraz dokonywania niezbędnych uaktualnień i poprawek w
oprogramowaniu, jeżeli takie zostaną stworzone przez producenta oprogramowania, a
także
zapewnienia
kompatybilności
dostarczonego
oprogramowania
z
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
oprogramowaniem funkcjonującym już u Zamawiającego. Z tego tytułu nie będzie
należne Dostawcy żadne dodatkowe wynagrodzenie.
10.5. Wraz z dostarczeniem oprogramowania (a także po dokonaniu każdej jej aktualizacji
lub zmiany), Dostawca zobowiązany jest dostarczyć:
a) nośniki instalacyjne, wraz z kluczami sprzętowymi bądź programowymi
umożliwiającymi nieograniczony dostęp do przeglądania i konfiguracji
oprogramowania na prawach administratora,
b) wszelką niezbędną dokumentację dotyczącą oprogramowania, w tym instrukcje
dotyczące sposobu korzystania z oprogramowania.
10.6. Prawa autorskie majątkowe i licencje do oprogramowania nie będą związane z
jakimkolwiek elementem sprzętowym systemu komputerowego. Licencje nie będą
udzielane w oparciu o np. adres karty sieciowej, numer seryjny dysku lub podobnych
rozwiązań.
10.7. Zmiana elementu (elementów) sprzętowego systemu komputerowego bądź całego
komputera nie powinna powodować utraty uprawnień Zamawiającego wynikających
z nabytych autorskich praw majątkowych, licencji lub sublicencji ani też nie powinna
powodować konieczności ponownej rejestracji oprogramowania bądź ponownego
generowania licencji.
10.8. Oprogramowanie musi być w wersji nieograniczonej i pełnej, w szczególności nie
może mieć ograniczeń na liczbę punktów pomiarowych, przechowywanych
zmiennych, czasu użytkowania.
10.9. Oprogramowanie powinno być w najnowszych wersjach.
11. W stosunku do (i) Dokumentacji Technicznej lub innej dokumentacji bądź opracowań
dostarczanych przez Dostawcę w ramach wykonania Umowy; oraz w stosunku do (ii)
oprogramowania, na które Zamawiający nabywa prawa autorskie; Zamawiający nabywa
prawo do rozporządzania oraz korzystania z ich opracowań na wszystkich polach eksploatacji
i w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie oraz zezwalania innym podmiotom na
dokonywanie tych czynności (prawa zależne). Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się, że
postanowienie to obejmuje wszelkie modyfikacje, również niewynikające z wymogów natury
technicznej, technologicznej lub funkcjonalności. Strony potwierdzają, że ich intencją w
związku z powyższym jest, aby po nabyciu przez Zamawiającego tych praw Zamawiający i
jego następcy prawni uprawnieni byli do wprowadzania (i zlecania tego w osobom trzecim),
bez udziału Dostawcy oraz autorów utworów lub innych podmiotów, zmian, uzupełnień,
aktualizacji i przetworzeń w utworach do utworów lub do obiektu powstałego na jego
podstawie, które to modyfikacje służyć będą dostosowaniu utworów lub inwestycji
powstałych na jego podstawie do bieżących potrzeb Zamawiającego, co nie ogranicza
Zamawiającego w możliwości powierzenia prac Dostawcy.
12. W zakresie w jakim Dostawca posiada odpowiednie upoważnienia od twórców lub innych
podmiotów upoważnionych Dostawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania praw
osobistych twórców utworów w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, w tym w
szczególności Zamawiający będzie uprawniony wykorzystując utwory odnosić się do
autorów utworów, w tym do ich chronionych indywidualnych znaków (firma, logo, znaki
towarowe, imiona i nazwiska głównych projektantów), jako autorów Dokumentacji
Technicznej oraz innych utworów, a także wprowadzać zmiany i modyfikacje. W przypadku,
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
gdy Dostawca nie posiada odpowiedniego upoważnienia od twórców lub innych podmiotów
upoważnionych, Dostawca zobowiązuje się zapewnić, że twórcy nie będą wykonywać swoich
praw osobistych w stosunku do Zamawiającego, w sposób, który uniemożliwi lub będzie
ograniczał Zamawiającego w budowie Stacji lub jej eksploatacji.
13. Licencje (oraz inne upoważnienia udzielone na podstawie Umowy) udzielone na podstawie
Umowy będą obowiązywać przez cały okres eksploatacji Przedmiotu Umowy. Dostawca
zobowiązuje się, że licencje nie zostaną wypowiedziane, pod rygorem odpowiedzialności
odszkodowawczej, chyba, że Zamawiający będzie korzystał z udzielonych mu uprawnień w
sposób niezgodny z Umową. W przypadku wypowiedzenia licencji, poza przypadkiem
korzystania z udzielonych uprawnień w sposób niezgodny z Umową, Dostawca zobowiązany
jest w szczególności do zwrotu Wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiającego.
14. Dostawca zobowiązuje się zachować ważność udzielonych na podstawie Umowy licencji
oraz upoważnień, a w szczególności:
14.1. Dostawca zobowiązuje się zapewnić, że twórcy lub inni uprawnieni z praw
autorskich do utworów objętych licencją oraz, nie wypowiedzą udzielonych przez
siebie licencji przez cały okres korzystania z nich przez Zamawiającego, chyba że
Zamawiający będzie korzystał z udzielonych mu uprawnień w sposób niezgodny z
Umową;
14.2. Dostawca zapewni utrzymanie w mocy licencji do przedmiotów praw wskazanych
powyżej przez cały okres korzystania z nich przez Zamawiającego;
14.3. W razie utraty odpowiedniego prawa własności intelektualnej przez Dostawcę lub
bezpośrednio Zamawiającego np. na skutek przeniesienia tych praw przez
licencjodawców Dostawcy, ogłoszenia ich upadłości lub upadłości osób trzecich,
Dostawca zobowiązuje się do zawarcia właściwej umowy umożliwiającej dalsze
utrzymywanie licencji w pełnym zakresie, lub doprowadzenia do tego, by nowy
właściciel tych praw w sposób ważny i skuteczny, udzielił Zamawiającemu
stosownego upoważnienia do korzystania z tych praw, na zasadach przewidzianych
dla licencji, bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. W przypadku,
gdyby Dostawca nie mógł doprowadzić do zawarcia właściwej umowy z nowym
właścicielem praw, jak również w każdym innym przypadku utraty praw, Dostawca
zapewni Zamawiającemu alternatywne rozwiązanie, które w pełni będzie umożliwiać
Zamawiającemu korzystanie ze Przedmiotu Umowy, Dokumentacji Technicznej i
wszelkich przedmiotów chronionych prawami własności intelektualnej w zakresie
niezbędnym do eksploatacji i utrzymania Przedmiotu Umowy, na dotychczasowych
zasadach, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych
kosztów (np. zapewni udzielenie licencji lub sublicencji oprogramowanie o zbieżnej
funkcjonalności zapewniającej używanie Urządzeń).
15. Licencje udzielone na podstawie Umowy upoważniają Zamawiającego do udzielania
dalszych licencji w zakresie w jakim to jest niezbędne do realizacji i eksploatacji Przedmiotu
Umowy, w szczególności na rzecz spółek należących do grupy kapitałowej Zamawiającego
oraz podwykonawców Zamawiającego.
16. Dostawca gwarantuje i zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworów
lub właściwe upoważnienia w zakresie niezbędnym dla wykonania Umowy, a zawarcie
Umowy oraz korzystanie z tych praw przez Zamawiającego lub jakąkolwiek uprawnioną
osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami Umowy i na zasadach
w niej przewidzianych, nie będzie stanowić naruszenia praw autorskich osób trzecich,
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
żadnych praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, do patentów, projektów,
znaków towarowych itp., zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich.
17. Dostawca gwarantuje i zapewnia, że utwory, a w szczególności Dokumentacja Techniczna
oraz oprogramowanie jest wolne od wad. W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad
Dostawca zobowiązany jest je niezwłocznie usunąć.
18. Dostawca zwolni Zamawiającego na zasadach określonych w art. 392 kodeksu cywilnego od
obowiązku świadczenia na rzecz podmiotów, które zgłosiły wobec niego roszczenia z tytułu
naruszenia ich praw autorskich majątkowych lub praw z licencji i sublicencji w związku z
realizacją Zamówienia w ten sposób, iż pokryje wszelkie ich roszczenia, a ponadto Dostawca
zobowiązany jest:
18.1. przystąpić po stronie Zamawiającego do negocjacji z takimi podmiotami dotyczących
ewentualnej ugody w sprawie należnych im kwot;
18.2. przystąpić w trybie przewidzianym przepisami prawa do postępowań sądowych z
powództw tych podmiotów przeciwko Zamawiającemu;
18.3. zwrócić Zamawiającemu wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki
Zamawiającego związane z prowadzeniem negocjacji i postępowań sądowych, w tym
koszty zastępstwa procesowego.
19. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie własności przemysłowej
osób trzecich, projektów przemysłowych, znaków handlowych, marek lub innych dóbr osób
trzecich chronionych zgodnie z Wymogami Prawa, zaś w przypadku ich naruszenia jest
zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności na zasadach wskazanych
powyżej.
20. Zobowiązania oraz odpowiedzialność Dostawcy wynikające z niniejszego ustępu pozostają w
mocy również po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy aż do chwili wygaśnięcia praw
autorskich majątkowych, licencji lub sublicencji zgodnie z warunkami, na jakich –
odpowiednio – je przeniesiono lub ich udzielono.
21. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że postanowienia niniejszego
paragrafu stosuje się również odpowiednio do wszelkich utworów dostarczonych w związku
z realizacją Umowy, w tym do aktualizacji oprogramowania lub ich nowych wersji, a także
do utworów dostarczonych w zamian za utwory wadliwe.
§ 7.
Miejsce Realizacji Prac
1. Do protokolarnego przekazania Dostawcy Miejsca Realizacji Prac upoważniony jest
Zamawiający, działający poprzez Oddział PSE, przy udziale Inżyniera Kontraktu. Dostawca
przyjmuje do wiadomości, że Miejsce Realizacji Prac może być przekazywane Dostawcy
przez podmiot trzeci odpowiedzialny za budowę lub rozbudowę Stacji – w takim przypadku
przekazania dokona ten podmiot trzeci przy udziale Inżyniera Kontraktu oraz
Zamawiającego, działającego poprzez odpowiedni Oddział PSE. Przekazanie Dostawcy
Miejsca Realizacji Prac następować będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Po przejęciu Miejsca Realizacji Prac, Dostawca zorganizuje zaplecze dla potrzeb realizacji
Prac.
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
3. Dostawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia Miejsca Realizacji Prac, osób
upoważnionych do przebywania na Miejscu Realizacji Prac, a także Urządzeń, Sprzętu i
Materiałów przed wszelkimi szkodami, w tym powstałymi wobec osób trzecich lub ze strony
osób trzecich. Dostawca jest odpowiedzialny aż do dnia protokolarnego zwrotu Miejsca
Realizacji Prac za stan bezpieczeństwa w Miejscu Realizacji Prac. W tym celu Dostawca
zapewni m.in.:
a) zgodny z przepisami stały nadzór inspektora BHP w Miejscu Realizacji Prac,
b) przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
przeciwpożarowych w Miejscu Realizacji Prac,
pracy
oraz
c) zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostępem osób trzecich (w tym ogrodzenie) przed
przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych i budowlano-montażowych.
4. Dostawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich uzgodnień, dokumentów i warunków
niezbędnych do zapewnienia ciągłego zaopatrzenia Miejsca Realizacji Prac w energię
elektryczną, wodę i połączenia telekomunikacyjne oraz do prawidłowej gospodarki odpadami
od dnia protokolarnego przekazania Dostawcy Miejsca Realizacji Prac do dnia Odbioru
Końcowego Urządzenia oraz do pokrywania kosztów związanych z zapewnieniem i dostawą
mediów w tym okresie.
5. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowany na Miejscu Realizacji Prac
Sprzęt oraz używane technologie były zgodne z Wymogami Prawa i Zasadami Wiedzy
Technicznej
6. Od chwili protokolarnego przejęcia Miejsca Realizacji Prac przez Dostawcę do chwili
protokolarnego zwrotu Miejsca Realizacji Prac, Dostawca ponosi na zasadzie ryzyka
odpowiedzialność za:
a) szkody powstałe na Miejscu Realizacji Prac w odniesieniu do Urządzeń, Materiałów i
Sprzętu oraz związane z ich oddziaływaniem oraz Prac na osoby trzecie (w tym posiadaczy
nieruchomości przyległych) i środowisko naturalne,
b) ochronę zinwentaryzowanych bądź nie zinwentaryzowanych instalacji i urządzeń
podziemnych i naziemnych objętych Miejscem Realizacji Prac oraz będących w jego
bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim Prace mogą na nie oddziaływać,
c) nadzór i zabezpieczenie Urządzeń, Materiałów i Sprzętu w Miejscu Realizacji Prac.
7. W okresie realizacji Prac Dostawca zadba, aby Miejsce Realizacji Prac pozostawało wolne od
wszelkich przeszkód w prowadzeniu Prac, a także o to, aby nie były na nim składowane
zbędne Materiały oraz Sprzęt. Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie usuwać z Miejsca
Realizacji Prac wszelkie odpady lub pozostałości po realizowanych Pracach zgodnie z
Wymogami Prawa.
8. Od chwili protokolarnego przejęcia Miejsca Realizacji Prac do chwili protokolarnego zwrotu
Miejsca Realizacji Prac Dostawca ponosi w pełnym zakresie ryzyko szkód w Urządzeniach,
Sprzęcie i Materiałach lub ich utraty (w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia),
oraz szkód w odniesieniu do Prac w toku oraz wszelkich rezultatów przeprowadzonych Prac.
9. Najpóźniej w terminie 14 dni od zgłoszenia Urządzenia do Odbioru Końcowego Urządzenia
Dostawca usunie z Miejsca Realizacji Prac Sprzęt i zbędne Materiały, odpady i inne
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
pozostałości po Pracach oraz uporządkuje Miejsce Realizacji Prac i przygotuje je do
przekazania Oddziałowi PSE.
10. W okresie realizacji Umowy Dostawca zadba o utrzymanie w czystości sąsiadujących z
Miejscem Realizacji Prac nieruchomości oraz ulic i dróg dojazdowych w zakresie
zanieczyszczeń wynikających z prowadzonych Prac. Niestosowanie się do zaleceń Inżyniera
Kontraktu w tym zakresie uprawnia Inżyniera Kontraktu do zlecenia utrzymania czystości na
koszt i ryzyko Dostawcy przez osoby trzecie w ramach wykonawstwa zastępczego.
§ 8.
Wymagania jakościowe, Staranność wykonania
1. Wszystkie Urządzenia i Materiały muszą być:
a)
nowe, odpowiedniego rodzaju i jakości, zgodne z wymogami określonymi
w Umowie, w tym zgodne z Wymogami Prawa i Zasadami Wiedzy Technicznej,
w szczególności zgodne z Polską Normą PN-E-04700, zgodne z wymogami
określonymi w dokumentacji Zamawiającego, o jakości nie niższej niż określona w
Dokumentacji Technicznej zaopiniowanej pozytywnie przez Inżyniera Kontraktu i
Zamawiającego. Dostawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem produkcji Urządzeń
lub ich nabyciem oraz przed rozpoczęciem realizacji Prac, w terminie pozwalającym na
ich zaakceptowanie, przesłać Inżynierowi Kontraktu oraz Komisji Odbioru do
akceptacji wyczerpującą informację określającą proponowane Urządzenia i Materiały.
Odstępstwa od tych zasad wymagają pisemnej akceptacji Inżyniera Kontraktu i Komisji
Odbioru.
b) opatrzone opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, zaświadczeniami, poświadczeniami
jakości, dopuszczeniami do użycia, certyfikatami, aprobatami technicznymi, atestami
oraz innymi dokumentami wynikającymi z Wymogów Prawa.
c)
poddawane próbom, testom i badaniom zgodnym z Wymogami Prawa i Zasadami
Wiedzy Technicznej, w szczególności wymaganym przez Polskie Normy, testom oraz
badaniom w miejscu ich produkcji, na Miejscu Realizacji Prac lub innych uzgodnionych
przez Strony miejscach. W celu przeprowadzenia próby, testu lub badania na Miejscu
Realizacji Prac, Dostawca, na swój koszt, zapewni obsługę, media, Sprzęt niezbędny do
przeprowadzenia badania. Materiały, w stosunku, do których Inżynier Kontraktu lub
Komisja Odbioru zażądała przeprowadzenia prób, testów lub badań, nie mogą zostać
wykorzystane przed zaakceptowaniem ich przez Inżyniera Kontraktu i Komisję
Odbioru.
2. Dostawca jest zobowiązany przygotować poddawane próbie, testowi lub badaniu Materiały, a
także zapewnić na własny koszt wszelkie niezbędne do tego celu dokumenty, usługi, surowce
i sprzęt pomiarowy.
3. Termin i miejsce wykonania prób, testów lub badań Materiałów, Dostawca jest zobowiązany
uzgodnić z Inżynierem Kontraktu z co najmniej 30-to dniowym wyprzedzeniem, chyba że w
Załączniku nr 1 określono odmienny termin. W przypadku nieobecności Inżyniera Kontraktu
w uzgodnionym terminie, Dostawca może przeprowadzić zaplanowaną próbę, test lub
badanie samodzielnie, chyba że otrzyma inne polecenie od Inżyniera Kontraktu. Dostawca
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
przekaże Inżynierowi Kontraktu, potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie wyników
prób, testów lub badań.
4. Jeżeli w ustalonym zgodnie z powyższym ustępem terminie i miejscu okaże się, że Materiały
nie zostały przygotowane do wykonania próby, testu lub badania, Dostawca niezwłocznie
zwróci Inżynierowi Kontraktu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z
przybyciem w umówione miejsce, przy czym dopuszcza się możliwość ich potrącenia z Ceny
na wniosek Inżyniera Kontraktu.
5. Koszty przeprowadzenia wszelkich prób, testów oraz badań ponosi Dostawca.
6. Przy różnicach zdań dotyczących cech Materiałów lub Sprzętu, dla których istnieją procedury
kontrolne wskazane w ust. 1 lit. c) powyżej, a także w sprawach dotyczących
dopuszczalności lub przydatności metod wykorzystywanych przy przeprowadzaniu prób,
testów i badań, każda ze Stron może zlecić wykonanie próby, testu lub badania do
powszechnie uznanego lub zaakceptowanego przez Strony polskiego zakładu badawczego.
Jego ustalenia są wówczas obowiązujące dla Stron, a koszty ponosi Strona, której stanowisko
zostało podważone.
7. Materiały i Sprzęt nie spełniające wymagań wskazanych w ust. 1 powyżej, muszą zostać
usunięte z Miejsca Realizacji Prac przez Dostawcę. Jeżeli to nie nastąpi, mogą zostać
usunięte na polecenie Inżyniera Kontraktu na koszt i ryzyko Dostawcy przez osoby trzecie w
ramach wykonawstwa zastępczego.
8. Dostawca obowiązany jest do dnia protokolarnego zwrotu Miejsca Realizacji Prac do
zabezpieczenia Urządzenia i rezultatów przeprowadzonych Prac przed szkodliwym wpływem
warunków atmosferycznych. W razie zaniedbania tego obowiązku Zamawiający może
wstrzymać się z przystąpieniem do protokolarnego odebrania Miejsca Realizacji Prac, aż do
chwili usunięcia skutków szkodliwego wpływu warunków atmosferycznych.
9. Dostawca przekaże Inżynierowi Kontraktu wraz ze zgłoszeniem do Odbioru Końcowego
Urządzenia, o ile nie przekazał wcześniej, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zaświadczenia,
poświadczenia jakości, dopuszczenia do użycia, atesty, świadectwa, certyfikaty, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty wymagane zgodnie z Wymogami Prawa dotyczące
Materiałów i Urządzeń wraz z instrukcjami obsługi, eksploatacji oraz wszelkie inne
niezbędne dokumenty.
10. Dostawca zobowiązuje się zrealizować Umowę z najwyższą starannością, z uwzględnieniem
zawodowego charakteru jego działalności.
§ 9.
Obowiązki Dostawcy
1. Dostawca zrealizuje Umowę w sposób umożliwiający bezpieczne i zgodne z Wymogami
Prawa używanie Urządzeń.
2. Dostawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków, które
wynikają z Umowy, Wymogów Prawa i Zasad Wiedzy Technicznej, choćby nie były
bezpośrednio określone w Umowie, oraz pisemnych poleceń Inżyniera Kontraktu zgodnie z §
3 ust. 6, mających na celu należyte zrealizowanie Umowy.
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
3. Dostawca każdorazowo jest zobowiązany do uzyskania zgody i uzgodnienia lokalizacji
wszelkich reklam oraz informacji o charakterze komercyjnym umieszczanych na Miejscu
Realizacji Prac, na działkach będących we władaniu Zamawiającego oraz na ich ogrodzeniu.
W przypadku umieszczenia własnej reklamy lub reklamy Podwykonawcy bądź dalszego
podwykonawcy, Dostawca jest zobowiązany do wykonania, w ramach Ceny, reklamy o tej
samej powierzchni i w tej samej technologii dla Zamawiającego.
4.
Dostawca jest zobowiązany do realizacji Umowy zgodnie z Kartami Informacji
Szczegółowych.
5.
Na każde żądanie Inżyniera Kontraktu odbywać się będą narady koordynacyjne
przedstawicieli Zamawiającego, przedstawicieli Inżyniera Kontraktu oraz przedstawicieli
Dostawcy, w tym osoba wymieniona w § 5 ust. 4 lit. b) Umowy.
6.
Dostawca jest zobowiązany do organizacji narad koordynacyjnych i udziału w nich
zainicjowanych przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego i terminowego realizowania
podjętych na nich ustaleń.
7. Dostawca zobowiązany jest do przedstawiania Inżynierowi Kontraktu wszelkich informacji
dotyczących realizacji Umowy, w szczególności raportu, obejmującego kolejne miesiące
kalendarzowe, zawierającego informacje o stanie realizacji Umowy, ze szczególnym
uwzględnieniem informacji o potencjalnych zagrożeniach jej realizacji, oraz wszelkich
informacji, których umieszczenia w raporcie zażądał Inżynier Kontraktu. Inżynier Kontraktu
ma prawo zażądać przedstawiania raportów za okresy dwutygodniowe lub, na podstawie
uzasadnienia takiego żądania szczególnymi okolicznościami dotyczącymi realizacji Umowy,
z większą częstotliwością.
8. Wzór raportu, o którym mowa wyżej, Inżynier Kontraktu przekaże Dostawcy w terminie 21
dni od daty podpisania Umowy. Inżynier Kontraktu upoważniony jest do zmiany wzoru
raportu. Zmiana wzoru raportu nie stanowi zmiany Umowy.
9. Dostawca zobowiązany jest przekazywać raport, o którym mowa w ustępie poprzednim w
terminie do 3 Dnia Roboczego po upływie miesiąca kalendarzowego. Na żądanie Inżyniera
Kontraktu lub Zamawiającego Dostawca zobowiązany jest do udzielenia niezwłocznie
dodatkowych informacji związanych z postępem realizacji Umowy.
10. W przypadku powstania potencjalnych zagrożeń w realizacji Umowy, Dostawca jest
zobowiązany w terminie 7 Dni Roboczych od daty otrzymania (również drogą mailową)
wezwania Inżyniera Kontraktu, do przedstawienia propozycji działań zaradczych.
11. Dostawca zobowiązany jest do informowania Inżyniera Kontraktu o przewidywanych
terminach Odbiorów z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
12. Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu, Komisji Odbioru
i Inżynierowi Kontraktu oraz osobom upoważnionym przez Zamawiającego i Inżyniera
Kontraktu, dostępu do miejsc produkcji Urządzeń, zgodnie z § 9 ust. 16 i 17 poniżej oraz
Miejsca Realizacji Prac oraz wglądu do wszystkich materiałów roboczych i dokumentów
związanych z jej realizacją.
13. Dostawca będzie wytwórcą oraz posiadaczem wszystkich odpadów powstałych podczas
realizacji Umowy i jest zobowiązany do ich zagospodarowania. Dostawca zobowiązuje się do
postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
określonymi w szczególności, w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013
r., poz. 21) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.). W przypadku potrzeby likwidacji elementów
Stacji w związku z Pracami na żądanie Zamawiającego Dostawca niezwłocznie przedstawi
plan i sposób ich likwidacji.
14. W przypadku wystąpienia konieczności współpracy z innym wykonawcami budowy,
modernizacji lub wyposażenia Stacji, Dostawca zobowiązuje się zapewnić im wykonywanie
ich prac w sposób nie kolidujący z prowadzonymi Pracami i przestrzegać zaleceń
koordynacyjnych Inżyniera Kontraktu. W razie zaistnienia kolizji Prac z pracami
realizowanymi przez innych wykonawców budowy, modernizacji lub wyposażenia Stacji
decyzję co do zasad współpracy podejmuje Inżynier Kontraktu.
15. Dostawca jest zobowiązany do zapewniania aby udział w Przedmiocie Umowy towarów
pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którym Wspólnota
Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, przekraczał 50 %.
16. Dostawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu realizację Inspekcji w miejscu
produkcji każdego z Urządzeń.
17. Warunki Inspekcji i ich częstotliwość zostały opisane w Załączniku nr 1 do Umowy.
18. Komunikacja między Zamawiającym a Dostawcą w trakcie realizacji umowy będzie
odbywała się wyłącznie w języku polskim. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia, że
każdy z członków Personelu Dostawcy będzie posługiwał się językiem polskim (ustnie i na
piśmie) w stopniu umożliwiającym swobodną i płynną komunikację z Zamawiającym i
Przedstawicielami Zamawiającego. W przypadku, gdy członkowie Personelu Dostawcy nie
posługują się językiem polskim, Dostawca zobowiązany jest zapewnić stałe wsparcie i udział
tłumacza, w celu umożliwienia członkom Personelu Dostawcy swobodnej i płynnej
komunikacji z Zamawiającym i Przedstawicielami Zamawiającego. Koszt zapewnienia
udziału tłumacza obciąża w całości Dostawcę, któremu z tego tytułu nie przysługuje
jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec
Zamawiającego za działania i zaniechania tłumacza mające niekorzystny wpływ na przebieg
realizacji umowy (w szczególności błędy w tłumaczeniu lub zwłokę).
19. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia Szkodą w środowisku, będącego
następstwem działań Dostawcy w ramach realizacji Umowy, Dostawca jest obowiązany
niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze.
20. W przypadku wystąpienia Szkody w środowisku, będącej następstwem działań Dostawcy
w ramach realizacji Umowy, Dostawca jest obowiązany do:
1) podjęcia działań w celu ograniczenia Szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym
szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu osłabieniu funkcji
elementów przyrodniczych, w tym natychmiastowego opanowania, powstrzymania,
usunięcia lub ograniczenia w inny sposób zanieczyszczenia lub innych szkodliwych
czynników,
2) podjęcia działań naprawczych.
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
§ 10.
Transport
1.
Dostawca ponosi wszystkie koszty związane z Transportem, w tym w szczególności koszty:
a) odpowiedzialności związanej z Transportem,
b) ubezpieczenia mienia (Urządzeń) w Transporcie (Cargo) zgodnie z zapisami § 24 Umowy,
c) załadunku i rozładunku, magazynowania Urządzeń w czasie Transportu, przeładunku na
polach składowania, odpraw celnych, należności celnych, podatków importowego i VAT
oraz innych podatków i opłat należnych od Dostawcy bądź od Zamawiającego w związku z
Transportem do Polski,
d) wynikłych z nieoclenia Urządzeń, z nieprawidłowej taryfikacji, z opóźnienia zgłoszenia
Urządzeń do odprawy celnej, z opóźnienia odprawy celnej, z opóźnienia w opłaceniu opłat
importowych, koszty dostaw uzupełniających dokonywanych na skutek braków
ilościowych stwierdzonych w specyfikacji wysyłkowej Urządzeń,
e) dostosowania istniejącej infrastruktury drogowej i kolejowej do przewozu elementów
ponadnormatywnych.
2.
Transport powinien być realizowany przez Dostawcę w sposób nie ograniczający osobom
trzecim możliwości korzystania z dróg publicznych i prywatnych. Dostawca zwolni
Zamawiającego z odpowiedzialności za wszelkie szkody, których pokrycia mogą dochodzić
osoby trzecie, wynikające z zaniedbania lub zaniechania w zakresie Transportu.
3.
Dostawca będzie zgodnie z Wymogami Prawa zabezpieczał drogi i mosty na trasie
Transportu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem poprzez odpowiedni wybór trasy
Transportu oraz zastosowanie odpowiednich pojazdów.
4.
W przypadku gdy Urządzenie (lub jego część) zostanie uszkodzone/utracone w Transporcie,
Dostawca naprawi lub wymieni uszkodzony element lub dośle element utracony Urządzenia
w Transporcie. Z wyjątkiem sytuacji działania siły wyższej, ryzyko ewentualnego
wydłużenia terminu podpisania Odbioru Końcowego Urządzenia leży po stronie Dostawcy.
5.
Dostawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich zezwoleń oraz ewentualnych licencji
eksportowych, niezbędnych przy wywozie Urządzeń ze swojego kraju, a także (w razie
konieczności) wszelkich zezwoleń przy przewozach tranzytem przez terytorium innych
krajów. Dostawca jest także zobowiązany uzyskać na własne ryzyko i koszt wszystkie
dokumenty obowiązujące przy wwozie Urządzeń do Polski.
6.
Rozmiary i masy opakowanych elementów zostaną ustalone przez Dostawcę i powinny być
odpowiednie do środków transportu oraz powinny uwzględniać odległość do Miejsca
Realizacji Prac, udźwig i gabaryty urządzeń dźwigowych i transportowych w ewentualnych
punktach tranzytowych.
7.
Dostawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć w ramach Ceny określonej w § 16
Umowy wszystkie dokumenty wysyłkowe, jakie są wymagane w obrocie międzynarodowym
towarów (w tym wymagane przepisami obowiązującymi w Polsce) oraz udokumentować
pochodzenie Urządzeń zgodnie z Wymogami Prawa, w tym wymaganymi prawem
świadectwami (certyfikatami).
8.
Dostawca zastosuje opakowanie Urządzeń zapewniające ich ochronę przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem w czasie załadunku, Transportu, ewentualnych przeładunków aż do
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
rozładunku na Miejscu Realizacji Prac oraz na czas ich ewentualnego składowania przed
rozpoczęciem Prac na Stacji.
9.
Opakowanie, oznakowanie wewnątrz i na zewnątrz opakowań oraz dokumentacja
wysyłkowa powinny ściśle spełniać szczegółowe wymagania przepisów celnych i
transportowych na całej trasie Transportu.
10. W ramach Ceny Dostawca dokona utylizacji opakowań bezzwrotnych zgodnie z przepisami
obowiązującymi w Polsce oraz zwrotu opakowań oznaczonych jako zwrotne.
§ 11.
Instruktaż
1. Dostawca jest zobowiązany, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie uzgodnionym z
Zamawiającym w zakresie praktycznej i teoretycznej eksploatacji każdego z Urządzeń.
Instruktaż powinien odbyć się w trakcie montażu Urządzenia na stanowisku pracy na Stacji
lub niezwłocznie po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, lecz nie
później niż 2 (dwa) tygodnie od daty jego Odbioru Pomontażowego.
2. Instruktaż powinien zawierać część teoretyczną i praktyczną i powinno być zróżnicowane z
podziałem na personel zarządzający, personel eksploatacyjny oraz obsługę remontową.
Przeszkolonych zostanie ustalona ilość inżynierów Zamawiającego oraz personelu
eksploatacyjnego i remontowego.
3. Instruktaż będzie obejmować personel wskazany przez Zamawiającego. Dostawca zapewni
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla wszystkich uczestników kończących program
szkoleń.
4. Instruktaż będzie odbywał się na Miejsce Realizacji Prac.
5. Instruktaż odbywać się będzie w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski.
6. Każdy z uczestników Instruktażu otrzyma materiały oraz niezbędną dokumentację
techniczną w języku polskim.
7. Dostawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego program Instruktażu, przygotowany w
oparciu o Załącznik nr 10 do Części III SIWZ wraz z opisem jego warunków, co najmniej 3
(trzy) tygodnie przed planowanym terminem Instruktażu. Zamawiający w terminie 1
tygodnia od daty otrzymania programu Instruktażu może zgłosić uwagi, a Dostawca jest
zobowiązany niezwłocznie je wprowadzić do programu.
8. W Cenie zawarte są:
koszty wszystkich materiałów szkoleniowych, wynagrodzenia osób prowadzących
szkolenie, kosztów tłumaczenia ustnego,
b) kosztów pobytu na Miejscu Realizacji Prac osób prowadzących z ramienia Dostawcy
Instruktaż.
a)
9. W czasie przyłączania Urządzenia do sieci i obwodów Stacji oraz w okresie Ruchu Próbnego
Dostawca zobowiązany jest udzielać osobom w przyszłości obsługującym Urządzenia
wszelkich informacji i wyjaśnień odnośnie przeprowadzanych działań, jak również
umożliwić i zezwolić tym osobom na nieograniczoną możliwość obserwacji
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
przeprowadzanych działań, w tym udzielać wyjaśnień związanych z uruchomieniem i
obsługą Urządzeń.
10. Zakres Instruktażu a także ilość osób z podziałem na grupy, która ma zostać przeszkolona
określa Załącznik nr 10 do Części III SIWZ.
§ 12.
Zobowiązania Zamawiającego
1. Zamawiający dokona Odbiorów i zapłaci Cenę zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.
2. Ponadto do obowiązków Zamawiającego należy udzielenie na podstawie pisemnego
wystąpienia Dostawcy pełnomocnictw do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w
zakresie niezbędnym do wykonania Umowy. Do pisemnego wystąpienia Dostawca załączy
wykaz osób, którym zostaną udzielone dalsze pełnomocnictwa. Dostawca jest zobowiązany
do niezwłocznej aktualizacji wykazu, o którym mowa powyżej.
§ 13.
Terminy związane z realizacją Umowy
1.
Załącznik nr 1 do Umowy określa orientacyjne, niewiążące terminy Transportu i Odbioru
Końcowego Urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów
Transportu i Odbioru Końcowego Urządzenia z uwzględnieniem zapisów ust. 2 niniejszego
paragrafu.
2.
Ostateczne terminy Transportu każdego z Urządzeń i Odbioru Końcowego Urządzenia
zostaną przez Zamawiającego określone poprzez wystawienie przez Inżyniera Kontraktu dla
każdego z Urządzeń Karty Informacji Szczegółowych, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr
6 do Umowy. Rozpoczęcie produkcji lub nabycie Urządzenia przez Dostawcę przed
otrzymaniem Karty Informacji Szczegółowych, odbywa się na wyłączny koszt i ryzyko
Dostawcy. Terminy określone w każdej Karcie Informacji Szczegółowych zostaną tak
ustalone aby:
termin Odbioru Końcowego Urządzenia przypadał na co najmniej 30 tygodni od daty
wystawienia Karty Informacji Szczegółowych, jednak nie wcześniej niż 40 tygodni od
daty zawarcia Umowy;
b) termin Odbioru Fabrycznego przypadał na co najmniej 7 tygodni przed terminem
Odbioru Pomontażowego Urządzenia.
a)
3.
Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy zostanie podpisany najpóźniej
31.12.2018 r.
4.
Inżynier Kontraktu, w Karcie Informacji Szczegółowej, dla każdego z Urządzeń podaje:
a)
b)
c)
d)
e)
Miejsce Realizacji Prac;
termin Odbioru Fabrycznego;
termin gotowości Miejsca Realizacji Prac do posadowienia Urządzenia;
termin Odbioru Pomontażowego Urządzenia;
termin Odbioru Końcowego Urządzenia.
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
5.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotnej zmiany: terminu Odbioru
Fabrycznego lub terminu gotowości Miejsca Realizacji Prac do posadowienia Urządzenia,
lub terminu Odbioru Pomontażowego Urządzenia, lub terminu Odbioru Końcowego
Urządzenia, określonych pierwotnie w danej Karcie Informacji Szczegółowej Urządzenia
zgodnie z wymogiem ust. 4 lit. b) lub lit. c), lub lit. d), lub lit. e) powyżej, z zastrzeżeniem,
że termin gotowości Miejsca Realizacji Prac do posadowienia Urządzenia (określony
pierwotnie w w danej Karcie Informacji Szczegółowej Urządzenia zgodnie z wymogiem ust.
4 lit. c) powyżej) może być zmieniony pod warunkiem, że Inżynier Kontraktu poinformuje
Wykonawcę w formie pisemnej o zmianie przedmiotowego terminu na co najmniej 4
(cztery) tygodnie przed upływem terminu uprzednio określonego w w danej Karcie
Informacji Szczegółowej Urządzenia zgodnie z wymogiem ust. 4 lit. c) powyżej.
6.
Wymagany czas realizacji Prac, wykonania Prób Pomontażowych, Ruchu Próbnego, a także
termin zgłoszenia gotowości Urządzenia do Odbioru Końcowego Urządzenia wynikać
będzie z Karty Informacji Szczegółowych, nie będzie jednak krótszy niż 21 dni od dnia
gotowości Miejsca Realizacji Prac do posadowienia Urządzenia.
7.
Wszelkie obowiązki Stron powinny być realizowane: (i) w terminach wskazanych
w Umowie, (ii) w odniesieniu do obowiązków, co do których Umowa nie wskazuje
terminów ich wykonania, w terminach wskazanych w Karcie Informacji Szczegółowych,
(iii) w odniesieniu do obowiązków, co do których Umowa ani Karta Informacji
Szczegółowych nie wskazują terminów ich wykonania – bez zbędnej zwłoki, w takim
terminie, by termin realizacji obowiązków nie powstrzymywał którejkolwiek ze Stron z
możliwością realizacji obowiązków wynikających z Umowy w terminach wynikających z
Umowy lub z Karty Informacji Szczegółowych z uwzględnieniem konieczności realizacji
określonych obowiązków w odpowiedniej kolejności ze względu na wymagania
technologiczne lub zasady racjonalnej gospodarki czasem pracy Personelu Dostawcy,
Sprzętem Materiałami, uwzględniając wpływ warunków atmosferycznych na możliwość i
kolejność wykonywania poszczególnych obowiązków.
8.
W przypadku gdyby Dostawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji
jakiegokolwiek jego obowiązku, dla wykonania którego ustalono w Umowie lub Karcie
Informacji Szczegółowej termin, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym
Inżyniera Kontraktu, wskazując przyczyny opóźnienia, podjęte środki zaradcze oraz wpływ
opóźnienia na dotrzymanie terminów.
9.
W razie opóźnienia Dostawcy w realizacji jakiegokolwiek obowiązku, dla wykonania
którego w Karcie Informacji Szczegółowych ustalono termin, niezależnie od przyczyn
takiego opóźnienia, Dostawca obowiązany jest wskazać, o ile opóźni się z realizacją
poszczególnych obowiązków w stosunku do terminów wskazanych w Karcie Informacji
Szczegółowych. Ponadto Dostawca obowiązany jest przedstawić w terminie 15 dni od
zaistnienia wskazanego powyżej opóźnienia Program naprawczy, wskazujący między innymi
terminarz jego realizacji. W razie akceptacji Programu naprawczego przez Inżyniera
Kontraktu, wyłączone zostaje prawo Zamawiającego do powierzenia wykonywania objętych
zaakceptowanym Programem naprawczym Prac osobie trzeciej w ramach wykonawstwa
zastępczego, pod warunkiem że Program naprawczy zostanie w pełni przez Dostawcę
zrealizowany wg terminarza w nim przewidzianego. Akceptacja Programu naprawczego
przez Inżyniera Kontraktu, nie zwalnia Dostawcy z obowiązku zapłaty kar umownych z
tytułu zwłoki.
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
10. Dla składania oświadczeń woli, zgód i powiadomień oraz dla ustalenia terminu wykonania
obowiązku wynikającego z Umowy przyjmuje się początek Dnia Roboczego
o godz. 7.30 a koniec o godz. 15.30. Oświadczenia woli, zgody i powiadomienia złożone po
wskazanej wyżej godzinie będą uznawane za złożone o godz. 7.30 następnego Dnia
Roboczego. Wykonanie obowiązku po wskazanej wyżej godzinie będzie uznawane
za wykonanie następnego Dnia Roboczego. Pozostałe terminy kończą się o godz. 24.00.
Terminy będą obliczane zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym, według
czasu środkowoeuropejskiego.
11. Jeżeli Dostawca przerwie bez uzgodnienia z Zamawiającym realizację Umowy na okres
dłuższy niż 7 dni a przerwa taka nie jest przewidziana w sytuacjach wskazanych w Umowie
ani nie jest spowodowana Siłą Wyższą, Inżynier Kontraktu może wezwać Dostawcę do
natychmiastowego podjęcia realizacji Umowy z zagrożeniem, iż w razie nie podjęcia
realizacji w ciągu następnych 7 dni Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od Umowy w
części lub w całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie
Umowy w zakresie Dokumentacji technicznej oraz Prac w części lub w całości osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.
§ 14.
Odbiory i Próby
1. Opiniowanie Dokumentacji Technicznej oraz Odbiory następują zgodnie z Procedurą odbioru
i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A., stanowiącą Załącznik nr 3 do
Umowy (zwaną dalej w niniejszym paragrafie Procedurą). Zmiana Procedury nie stanowi
zmiany Umowy i nie wymaga akceptacji Dostawcy. Zamawiający powiadomi Dostawcę o
każdej zmianie Procedury na piśmie.
2. Każde dostarczane w ramach Umowy Urządzenie podlega Odbiorowi Fabrycznemu,
Odbiorowi Pomontażowemu, Odbiorowi Końcowemu Urządzenia oraz Odbiorowi
Pogwarancyjnemu. Ponadto dokonany zostanie dla wszystkich Urządzeń i Prac łącznie
Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy.
3. Dostawca jest zobowiązany na własny koszt zorganizować Próby Fabryczne, Próby
Pomontażowe i Odbiory z udziałem Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.
4. Dostawca zawiadomi Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o przewidywanym terminie Prób
Fabrycznych z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem. Razem z zawiadomieniem
Dostawca przedstawi Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu szczegółowy harmonogram i
zakres Prób Fabrycznych oraz warunki ich wykonywania. Brak uwag i zastrzeżeń
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu do harmonogramu, zakresu Prób Fabrycznych oraz
warunków ich wykonywania w ciągu dwóch tygodni od zawiadomienia upoważnia Dostawcę
do dokonania Prób Fabrycznych w przedstawionym zakresie i na przedstawionych
warunkach oraz zgodnie z przedstawionym harmonogramem.
5. Przedstawiciele Zamawiającego oraz Inżynier Kontraktu mają prawo brać udział w Próbie
Fabrycznej typu i wyrobu pierwszego ze zgłoszonych do Odbioru Fabrycznego Urządzeń
oraz w Próbach Fabrycznych wyrobu wszystkich pozostałych Urządzeń.
6. Jeżeli w trakcie wykonywania Próby Fabrycznej Zamawiający lub Inżynier Kontraktu
stwierdzi, że przebieg Próby Fabrycznej odbiega od wymagań określonych w Załączniku nr 1
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
do Umowy lub norm Zamawiającego, Zamawiający nie podpisze Protokołu Odbioru
Fabrycznego.
7. Jeżeli Zamawiający lub Inżynier Kontraktu zgłosi uwagi do przeprowadzonej Próby
Fabrycznej to jako termin Odbioru Fabrycznego przyjmuje się termin podpisania przez
Dostawcę i Zamawiającego Protokołu Próby Fabrycznej bez uwag Zamawiającego i
Inżyniera Kontraktu po zakończeniu kolejnej Próby Fabrycznej Urządzenia.
8. W przypadku gdy Próba Fabryczna będzie musiała być powtórzona koszty ponownego
uczestnictwa w powtarzanej Próbie Fabrycznej Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, ponosi
Dostawca.
9. Własność Urządzenia przechodzi na Zamawiającego z chwilą pisemnego potwierdzenia przez
Inżyniera Kontraktu dostarczenia Urządzenia do Miejsca Realizacji Prac, rozładowania
Urządzenia i posadowienia Urządzenia na przygotowanym na Stacji stanowisku, pod
warunkiem uprzedniego dokonania Odbioru Fabrycznego Urządzenia.
10. Warunkiem rozpoczęcia Prac w odniesieniu do danego Urządzenia jest dokonanie jego
Odbioru Fabrycznego.
11. Po zakończeniu Prac związanych z danym Urządzeniem, Dostawca zgłosi Zamawiającemu
gotowość do dokonania jego Próby Pomontażowej. Potwierdzeniem dokonania Próby
Pomontażowej z wynikiem pozytywnym będzie podpisanie Protokołu Odbioru
Pomontażowego.
12. Pomiary pomontażowe Urządzenia - w związku ze zgłoszeniem Urządzenia przez Dostawcę
do Odbioru Pomontażowego - muszą być ważne jeszcze co najmniej przez 6 (sześć) tygodni
licząc od daty zgłoszenia Urządzenia do ww. odbioru i załączenia Urządzenia pod napięcie.
W przypadku upływu tego terminu przed załączeniem Urządzenia pod napięcie, Dostawca
jest zobowiązany do ponownego wykonania badań pomontażowych Urządzenia własnym
kosztem i staraniem, każdorazowo na polecenie Zamawiającego, w terminie najpóźniej
2 (dwóch) dni przed planowanym załączeniem Urządzenia pod napięcie.
13. Po podpisaniu Protokołu Odbioru Pomontażowego, w terminie ustalonym przez
Przewodniczącego Komisji Odbioru Technicznego, Urządzenie zostanie poddane przy
współudziale Dostawcy Ruchowi Próbnemu. Jeżeli Ruch Próbny zostanie zakończony z
wynikiem pozytywnym, zostanie dokonany Odbiór Końcowy Urządzenia, potwierdzony
podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Urządzenia, przy czym dzień zakończenia
Ruchu Próbnego Urządzenia z wynikiem pozytywnym stanowi dzień Odbioru Końcowego
Urządzenia. Wraz ze zgłoszeniem Urządzenia do przeprowadzenia Ruchu Próbnego
Dostawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu opracowany przez siebie
Harmonogram Ruchu Próbnego, który podlega akceptacji Zamawiającego. Dostawca, mocą
niniejszej Umowy, upoważnia Zamawiającego do wykonywania w okresie Ruchu Próbnego
Urządzenia, działań operacyjnych dla Urządzenia tj. do prowadzenia czynności ruchowych
i zarządzania infrastrukturą elektroenergetyczną w rozumieniu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Przesyłowej zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, których opis
określony jest w odpowiednim załączniku do Procedury.
14. Zamawiający lub Inżynier Kontraktu ma prawo nie podpisania jakiegokolwiek protokołu
Odbioru z zastrzeżeniem konieczności usunięcia Wad. W razie podpisania protokołu Odbioru
z zastrzeżeniem obowiązku usunięcia Wad termin wyznaczony na ich usunięcie nie powoduje
zmiany terminów przewidzianych w Umowie i Karcie Informacji Szczegółowych.
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
15. W przypadku gdy po wykonaniu Próby Fabrycznej danego Urządzenia Zamawiający lub
Inżynier Kontraktu stwierdzi, że Urządzenie nie spełnia parametrów określonych w
Załączniku nr 1 do Umowy, Zamawiający wyznaczy Dostawcy termin do 30 dni na
doprowadzenie Urządzenia do stanu zgodnego z Umową. Po upływie tego terminu Dostawca
zgłosi gotowość do dokonania ponownej Próby Fabrycznej. W przypadku gdy podczas
ponownej Próby Fabrycznej Urządzenie nadal nie będzie spełniać parametrów określonych w
Załączniku nr 1 do Umowy będzie to uznane za istotne naruszenie Umowy uprawniające do
odstąpienia od Umowy co do tego Urządzenia zgodnie z § 26 ust. 4 Umowy.
16. W przypadku gdy po wykonaniu Próby Pomontażowej danego Urządzenia Zamawiający lub
Inżynier Kontraktu stwierdzi, że Urządzenie nie spełnia parametrów określonych w
Załączniku nr 1 do Umowy, Zamawiający wyznaczy Dostawcy termin 14 dni na
doprowadzenie Urządzenia do stanu zgodnego z Umową, Po upływie tego terminu Dostawca
zgłosi gotowość do dokonania ponownej Próby Pomontażowej. W przypadku gdy podczas
ponownej Próby Pomontażowej Urządzenie nadal nie będzie spełniać parametrów
określonych w Załączniku nr 1 do Umowy będzie to uznane za istotne naruszenie Umowy
uprawniające do odstąpienia od Umowy co do tego Urządzenia zgodnie z § 26 ust. 4 Umowy.
17. Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego
Przedmiotu Umowy. Warunkiem przystąpienia przez Komisję Odbioru do Odbioru
Końcowego Przedmiotu Umowy jest dokonanie wszystkich uprzednich Odbiorów
Końcowych Urządzeń oraz wykonanie w całości Przedmiotu Umowy. Komisja Odbioru
może uzależnić, według własnego wyboru, podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego
Przedmiotu Umowy od usunięcia wszelkich Wad lub może sporządzić listę Wad nie
limitujących użytkowania poszczególnych Urządzeń, wyznaczając termin ich usunięcia, nie
późniejszy niż upływ okresu Gwarancji i Rękojmi.
18. Jeżeli nie nastąpi to wcześniej, przed kolejnymi Odbiorami Końcowymi Urządzenia
Dostawca przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację Techniczną dotyczącą danego
Urządzenia, w tym dokumenty wskazane w pkt. … SIWZ, Część … oraz jeśli nie są objęte
wskazanym w SIWZ wyliczeniem:
a)
świadectwa, atesty, protokoły kontroli jakości, certyfikaty, aprobaty techniczne,
i inne dokumenty niezbędne dla zastosowanych Materiałów i używania Urządzeń,
b)
Instrukcję Eksploatacji Urządzenia,
c)
dokumenty poświadczające zagospodarowanie odpadów oraz inne wymagane przez
obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawy o odpadach oraz ustawy - Prawo
ochrony środowiska,
d)
inne dokumenty określone w Umowie
19. Dokonanie sprawdzenia jakiejkolwiek części Dokumentacji Technicznej oraz dokonanie
Odbioru Końcowego Urządzenia nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności za
niezrealizowanie lub nienależyte zrealizowanie Umowy, w tym z tytułu Gwarancji i Rękojmi.
20. Zamawiający dokona Odbioru Pogwarancyjnego nie później niż 20 (dwadzieścia) dni przed
datą zakończenia okresu Gwarancji i Rękojmi. Dostawca jest zobowiązany uczestniczyć w
Odbiorze Pogwarancyjnym. W razie jego nieobecności Zamawiający dokona samodzielnie
Odbioru Pogwarancyjnego.
21. Zamawiający podpisze protokół Odbioru Pogwarancyjnego nie później niż w ostatnim dniu
upływu okresu Gwarancji i Rękojmi pod warunkiem braku Wad. W przypadku wystąpienia
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
Wad, okres Gwarancji i Rękojmi ulegnie automatycznemu wydłużeniu o czas, w którym
Dostawca usuwał Wady. Rękojmia i Gwarancja nie mogą wygasnąć przed:
a)
b)
upływem okresu na jaki Dostawca udzielił Zamawiającemu, zgodnie z § 18 ust. 1
Umowy, Rękojmi i Gwarancji, i
usunięciem Wad.
22. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Zamawiający ma prawo
dokonania Odbioru Bilansującego na podstawie Protokołu Inwentaryzacyjnego, stosując
odpowiednio zasady określone poniżej. Protokół Inwentaryzacyjny będzie dla Dostawcy
podstawą do wystawienia faktury VAT. Zamawiający wraz z Dostawcą sporządzą, w
terminie 30 dni od daty złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, podpisany przez
przedstawicieli obu Stron i Inżyniera Kontraktu Protokół Inwentaryzacyjny, opisujący
dostarczone Urządzenia, stopień zaawansowania będących w toku Prac oraz zakupione przez
Dostawcę Materiały. Protokół Inwentaryzacyjny określać będzie poprawność i przydatność
dla realizacji Przedmiotu Umowy poszczególnych Urządzeń, będących w toku Prac oraz
Materiałów. W razie nie przystąpienia przez Dostawcę do inwentaryzacji lub nie podpisania
przez przedstawiciela Dostawcy Protokołu Inwentaryzacyjnego, choćby z zastrzeżeniami,
wiążący dla stron będzie Protokół Inwentaryzacyjny podpisany przez Inżyniera Kontraktu.
Protokół Inwentaryzacyjny będzie stanowił podstawę dla Dostawcy do wystawienia faktury
VAT, na podstawie której Zamawiający pokryje uzasadnione i udokumentowane koszty,
poniesione przez Dostawcę w związku z dostarczonymi Urządzeniami, Materiałami oraz
będącymi w toku Pracami, stosownie do stopnia ich zaawansowania, a rozpoczętymi do
chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, pod warunkiem (i) stwierdzenia
ich przydatności dla dalszej realizacji Przedmiotu Umowy, (ii) dokonania ich inwentaryzacji
zgodnie z niniejszym ustępem oraz, (iii) przeniesienia przez Dostawcę na żądanie
Zamawiającego praw majątkowych autorskich, praw i obowiązków ze wskazanych przez
Zamawiającego umów z Podwykonawcami i umów Podwykonawców z dalszymi
podwykonawcami oraz praw i obowiązków z umów dotyczących nabycia Materiałów. Zwrot
kosztów dotyczyć będzie jedynie tych Urządzeń oraz części Prac oraz Materiałów, których
poprawność i przydatność dla realizacji Umowy zostanie potwierdzona w Protokole
Inwentaryzacyjnym. Na poczet zwrotu kosztów zaliczone zostaną wszelkie kwoty wypłacone
Dostawcy do momentu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego tytułem zapłaty Ceny.
23. Zatwierdzenie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Urządzenia jest
podstawą przyjęcia do eksploatacji danego Urządzenia. Dokonanie Odbioru, nie zgłoszenie
Wad w toku czynności odbiorowych, jak również zgłoszenie w toku czynności odbiorowych
Wad, nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności z tytułu Gwarancji i Rękojmi w zakresie
Wad i nie stoi na przeszkodzie późniejszemu wykazywaniu tych Wad.
24. W terminie 7 Dni Roboczych od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Urządzenia
Dostawca dokona protokolarnego zwrotu Miejsca Realizacji Prac Oddziałowi PSE przy
udziale Inżyniera Kontraktu lub osobie trzeciej realizującej budowę, wyposażenie lub
modernizację Stacji.
25. Pisemne potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu dostarczenia Urządzenia do Miejsca
Realizacji Prac, rozładowania Urządzenia i posadowienia Urządzenia na przygotowanym na
Stacji stanowisku i podpisany Protokół Odbioru Końcowego Urządzenia będzie dla Dostawcy
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
podstawą do wystawienia faktury VAT zgodnie z zasadami określonymi w § 16 ust. 2
Umowy.
§ 15.
Kalkulacja Ceny Dostawcy
1. Cena ustalona w Umowie na podstawie Oferty Dostawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do
Umowy, jest ceną netto i uwzględnia kompletny zakres wszelkich czynności niezbędnych dla
realizacji Umowy, w tym wynagrodzenie za Prace oraz cenę Urządzeń („Cena”).
Szczegółowy podział Ceny na wynagrodzenie za Prace oraz cenę Urządzeń zamieszczono w
Załączniku nr 5 do Umowy.
2. W przypadku dochodzenia przez osoby trzecie od Zamawiającego odszkodowań za szkody
powstałe w związku z realizacją Umowy, Zamawiającemu przysługuje wobec Dostawcy
prawo regresu, w tym poprzez potrącenie wypłaconych kwot w zakresie prawnie
dopuszczalnym z Zabezpieczenia lub z Ceny.
3. Cena uwzględnia wszystkie składniki kosztowe wymagane do zrealizowania Umowy. Cena
obejmuje m.in. koszty realizacji obowiązków w ramach udzielonej Gwarancji oraz z tytułu
Rękojmi. Cena wyczerpuje wszelkie roszczenia Dostawcy z tytułu realizacji Umowy, poza
przypadkami wyraźnie w niej przewidzianymi. Cena pokrywa wszystkie koszty poniesione
przez Dostawcę w celu należytego wykonania Umowy włączając w to wszelkie opłaty celne
w kraju Dostawcy, opłaty i należności związane z wykonaniem lub pozyskaniem
Dokumentacji Technicznej, wykonaniem Prac, przeniesieniem praw autorskich lub praw z
licencji bądź udzieleniem licencji oraz upoważnień, w tym w szczególności: koszty
bezpośrednie (robocizny, Urządzeń, Transportu, Materiałów, koszty użycia wszelkiego
Sprzętu łącznie z jego montażem i demontażem po zakończeniu Prac), koszty pośrednie
(koszty ogólne i koszty zarządu), kalkulowany przez Dostawcę zysk oraz ryzyko wynikające
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, oraz
wszelkie marże należne Dostawcy. Cena obejmuje również wszelkie inne opłaty, w tym
odszkodowania i wynagrodzenia za dostosowanie infrastruktury kolejowej lub drogowej do
transportu Urządzeń, Materiałów i Sprzętu na Miejsce Realizacji Prac oraz za korzystanie z
dróg publicznych. Dostawcy nie należy się podwyżka Ceny, dodatkowe wynagrodzenie oraz
zwrot jakichkolwiek kosztów lub opłat za wyjątkiem sytuacji wskazanych w Umowie. Cena
obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Dostawcy w zakresie prawidłowego oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją Umowy, a także uwzględnienia przez niego
wszystkich czynników cenotwórczych mogących mieć wpływ na takie koszty i wysokość
Ceny jak również oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na
koszty. Żadne nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań
projektowych nie może być podstawą do żądania zmiany Ceny. Cena jest jedynym
świadczeniem pieniężnym, do którego Zamawiający zobowiązany jest względem Dostawcy,
stanowiącym ekwiwalent wszelkich przewidzianych Umową świadczeń Dostawcy. Dostawcy
nie przysługuje prawo żądania podwyższenia Ceny w przypadku ewentualnej zmiany
stosunków ekonomicznych lub innych czynników wpływających na zmianę stopy
zyskowności realizacji Umowy.
4. Dostawca, przed złożeniem swojej Oferty i przed zawarciem Umowy, ocenił, na swoje
wyłączne ryzyko, istniejący poziom cen i obowiązujące podatki i opłaty, mające wpływ na
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
Cenę i uwzględnił je, ustalając kwotę Ceny za całkowite wykonanie Umowy. W ramach
powyższego, Dostawca uwzględnił również wszelkie ryzyka związane z realizacją Umowy,
w szczególności ryzyko wynikające z orientacyjnych i niewiążących terminów Transportu i
Odbiorów Końcowych Urządzeń, podanych w Załączniku nr 1 do Umowy, ryzyko
wynikające związane z koniecznością zmiany terminu realizacji Prac, ryzyko związane z
kompletnością i poprawnością wszelkiej dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, jak
również ryzyko wynikające z braku możliwości terminowej realizacji Umowy, związanej z
sytuacją w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.
§ 16.
Wysokość Ceny i warunki płatności
1.
Za wykonanie Umowy Dostawca otrzyma łączną Cenę netto w kwocie ……………….
złotych (słownie złotych: ………………../100) - (wartość Umowy), która zostanie
powiększona o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
2.
Płatności na rzecz Dostawcy dokonywane będą po otrzymaniu przez Zamawiającego
odpowiedniej faktury, w następujący sposób:
a) w terminie 30 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu
dostarczenia Urządzenia do Miejsca Realizacji Prac, rozładowania Urządzenia i
posadowienia Urządzenia na przygotowanym na Stacji stanowisku, płatność 70% ceny
brutto danego Urządzenia zgodnie z Harmonogramem Płatności stanowiącym Załącznik
nr 5 do Umowy;
b) w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Pomontażowego
Urządzenia płatność 25% ceny brutto danego Urządzenia, zgodnie z Harmonogramem
Płatności stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy;
c) w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego
Urządzenia płatność 5% ceny brutto danego Urządzenia, zgodnie z Harmonogramem
Płatności stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z Ceny kwoty podatku u źródła należnego
zgodnie z Wymogami Prawa.
Dostawca jest zobowiązany do wskazania na każdej fakturze VAT kraju pochodzenia
Urządzenia. Niewywiązanie się z obowiązku zapewnienia, że udział towarów w realizacji
Umowy, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którym
Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców przekracza
50 % ceny Urządzeń, będzie podstawą do odstąpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym oraz naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 9.
4.
Dostawca oświadcza, że w złożonej cenie oferty uwzględnił wszystkie niezbędne koszty lub
przychody związane z gospodarką odpadami powstałymi w trakcie realizacji Zamówienia,
w tym koszty przetwarzania odpadów i przychody z ich sprzedaży
5.
Dostawca dostarczy faktury VAT na adres Zamawiającego wskazany w Umowie. Płatności
dokonywane będą w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionych faktur Dostawcy lub w przypadku określonym w § 16 ust. 2 lit. a), od daty
zatwierdzenia Protokołu Odbioru Końcowego Urządzenia w formie przelewu na rachunek
bankowy Wykonawcy w banku _________________________________________ nr
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
rachunku __________________________________________. Wykonawcy przysługuje
prawo dokonania zmiany numeru rachunku bankowego. Dokonanie przedmiotowej zmiany
numeru rachunku bankowego wymaga zachowania formy pisemnej w postaci sporządzenia
stosownego zawiadomienia z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy,
pod rygorem nieważności, a zawiadomienie o zmianie numeru rachunku bankowego jest
wiążące dla Stron z chwilą doręczenia go Zamawiającemu. Zmiana rachunku bankowego nie
stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jej aneksowania. Za dzień zapłaty uznaje się datę
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6.
W przypadku wystawienia przez Dostawcę faktury VAT niezgodnej z Umową lub
obowiązującymi przepisami prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się po wyjaśnieniu
nieprawidłowości, w szczególności uzupełnieniu brakujących dokumentów oraz otrzymania
faktury korygującej VAT (o ile niezgodność dotyczyła treści faktury, a nie dokumentów
stanowiących załącznik do niej). Zamawiający niezwłocznie powiadomi Dostawcę
o przerwaniu terminu do dokonania zapłaty faktury, z przyczyn określonych
w poprzedzającym zdaniu, oraz o ustaniu przeszkód w tym zakresie.
7.
Dostawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz
obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe i celne, wynikłe
z nieprzestrzegania przez Dostawcę prawa podatkowego i celnego w Polsce lub za granicą.
8.
W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Dostawca ma prawo
dochodzić odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami.
9.
Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu od Dostawcy, w szczególności z tytułu kar
umownych, mogą być potrącane w zakresie prawnie dopuszczalnym z Zabezpieczenia, lub
z płatności należnych Dostawcy.
10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w zakresie rozliczeń Stron
zastosowanie ma § 14 ust. 22.
11. Cena jest niezmienna przez cały okres realizacji Umowy, z wyjątkiem przypadków
szczegółowo określonych w Umowie. Strony uregulowały w Umowie w sposób
wyczerpujący przesłanki zmiany Ceny. W związku z powyższym, Strony zrzekają się
roszczeń materialnoprawnych i procesowych wynikających z art. 3571 kodeksu cywilnego.
12. Zamawiający dopuszcza dokonanie przez Wykonawcę cesji (przelewu) wierzytelności
pieniężnych wynikających z tytułu realizacji powyższej Umowy na osoby trzecie, pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem
nieważności czynności. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
obejmującej należności, w stosunku do których dokonany został przez Wykonawcę, za
zgodą Zamawiającego, przelew (cesja) wierzytelności, Dostawca zamieści odpowiednią
informację w treści przedmiotowej faktury wraz z numerem rachunku bankowego
cesjonariusza.
13. W przypadku nie zatrudniania Podwykonawców realizujących Dokumentację Techniczną
lub Prace, Dostawca składa wraz z fakturą VAT oświadczenie o nie korzystaniu z usług
Podwykonawców.
14. W przypadku zatrudniania Podwykonawców, Dostawca przedstawi wraz z każdą fakturą
VAT lub dokumentem uprawniającym Dostawcę do uzyskania płatności kolejnej raty
z faktury VAT zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy, wykaz Podwykonawców, którym
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
zlecono wykonanie całości lub części Dokumentacji Technicznej i Prac objętych daną
fakturą VAT, oraz wysokość roszczeń dotyczących kwot żądanych przez nich w związku
z uczestnictwem w realizacji Dokumentacji Technicznej i Prac objętych daną płatnością.
Dostawca obowiązany jest dołączyć do faktury VAT lub dokumentu uprawniającego
Dostawcę do uzyskania płatności kolejnej raty z faktury VAT zgodnie z Załącznikiem
nr 5 do Umowy kopie faktur wystawionych przez Podwykonawców z tytułu realizacji
Dokumentacji Technicznej i Prac, których dotyczy wystawiona przez Dostawcę faktura
VAT.
15. Zamawiający dokona płatności z faktury VAT, jeżeli Dostawca przedstawi wraz z fakturą
VAT lub dokumentem uprawniającym Dostawcę do uzyskania płatności kolejnej raty
z faktury VAT zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy:
a) informację o kwotach należnych Podwykonawcom oraz oryginał oświadczeń
Podwykonawców, uczestniczących w realizacji Dokumentacji Technicznej i Prac
objętych daną fakturą VAT, iż zostały zaspokojone lub zabezpieczone ich roszczenia
dotyczące całości należnych im od Dostawcy kwot, ewentualnie wraz z odsetkami w razie
opóźnionej płatności, i/lub ewentualnie,
b) wyjaśnienia Dostawcy dotyczące przyczyn odmowy zapłaty Podwykonawcy, zaś
Zamawiający uzna te wyjaśnienia za uzasadniające taką odmowę.
16. W przypadku gdy Dostawca nie przedstawi oświadczenia o którym mowa w ust. 13 powyżej
lub oświadczeń Podwykonawców, o którym mowa w ust. 15 lit. a) lub wyjaśnienia o którym
mowa w ust. 15 lit. b) powyżej, po upływie dodatkowego terminu 14 dni wyznaczonego na
wykonanie powyższego obowiązku, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od
Umowy z powodu naruszenia postanowień Umowy przez Dostawcę w sposób istotny
i naliczenia kary umownej na podstawie § 20 ust. 6.
17. Dostawca nie może wstrzymać się od wykonywania Umowy z powodu braku jakiejkolwiek
płatności ze strony Zamawiającego, chyba że zwłoka w dokonaniu płatności przekracza 30
dni a Zamawiający nie przedstawił uzasadnienia wstrzymania płatności.
18. Dostawca zobowiązany jest:
1) na każde żądanie Zamawiającego - do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu
aktualnego na dzień zapłaty Ceny lub jej części, certyfikatu rezydencji podatkowej,
wystawionego przez odpowiednie władze podatkowe kraju siedziby Dostawcy,
1) do przedstawienia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów potwierdzających fakt zarejestrowania Dostawcy jako podatnika VAT na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezwłocznie po zawarciu Umowy lub w dacie
wystawienia faktury VAT, oraz do niezwłocznego informowania Zamawiającego
o każdej zmianie dotyczącej rejestracji Dostawcy jako podatnika VAT na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej4.
zapis ust. 18 do pozostawienia w przypadku umowy podpisywanej z Dostawcą zagranicznym niezarejestrowanym
jako podatnik VAT w Polsce
4
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
§ 17.
Wady Dokumentacji Technicznej, Urządzeń, Prac
1. Inżynier Kontraktu i Komisja Odbioru sprawdzają jakość poszczególnych wykonanych
Urządzeń będących przedmiotem Odbiorów i związanych z nimi części Dokumentacji
Technicznej i Prac oraz Przedmiotu Umowy jako całości i powiadamiają Dostawcę o
wykrytych Wadach wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia.
2. Dostawca jest zobowiązany do bezzwłocznego usunięcia na swój koszt każdej Wady, o której
został powiadomiony przez Inżyniera Kontraktu lub Komisję Odbioru. Inżynier Kontraktu
jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia usunięcia Wady.
3. Jeżeli Dostawca nie usunie wskazanych Wad w terminie określonym przez Inżyniera
Kontraktu to Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takich Wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Dostawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. Skorzystanie przez Zamawiającego z
uprawnienia do powierzenia usunięcie tych Wad osobie trzeciej w ramach wykonawstwa
zastępczego nie pozbawia go prawa obciążenia Dostawcy karami umownymi zgodnie z § 20
ust 1 lit. 2) Umowy.
4. Koszty wymienionych w ust. 3 powyżej napraw Zamawiający ma prawo pokryć w zakresie
prawnie dopuszczalnym z Zabezpieczenia lub kwot należnych Dostawcy.
5. Inżynier Kontraktu może polecić Dostawcy sprawdzenie Urządzeń, Prac i związanych z nimi
części Dokumentacji Technicznej, co do których ma wątpliwości, że zostały wykonane
należycie. Jeżeli, w celu potwierdzenia wątpliwości lub wystąpienia Wad, niezbędne jest
dokonanie prób lub innych ekspertyz, to Inżynier Kontraktu ma prawo polecić Dostawcy
dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności nie wykażą Wad
Dostawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu
kosztów.
6. W przypadku wystąpienia uszkodzenia środka trwałego w budowie, w trakcie prób
napięciowych i podawania napięcia, Zamawiający ma prawo powołać zespół, w którego skład
wejdą przedstawiciele Zamawiającego, Dostawcy, Inżyniera Kontraktu, w celu wyjaśnienia
przyczyn uszkodzenia. Zespół opracuje protokół opisujący rodzaj, skalę i przyczyny
zaistniałego uszkodzenia wraz z rekomendacją działań naprawczych. Koszty związane
z pracami niezbędnymi, wykonywanymi na rzecz Zespołu, ponosi Dostawca.
7. Wady Urządzenia powstałe (lub wykryte) w okresie Ruchu Próbnego Urządzenia podlegają
usunięciu przez Dostawcę w terminach i na zasadach określonych w odpowiednim załączniku
do Procedury odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A., stanowiącej
Załącznik nr 3 do Umowy, a postanowienia ust. 1 – 6 niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio.
§ 18.
Warunki Rękojmi i Gwarancji
1. Dostawca gwarantuje, że każde dostarczone Urządzenie oraz wszelkie użyte Materiały
dostarczone w ramach Umowy są nowe i wolne od Wad oraz że Dokumentacja Techniczna i
Prace są wolne od Wad.
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
2. Dostawca udziela Rękojmi i Gwarancji na każde dostarczone w ramach Umowy Urządzenia a
także na wykonane Prace na okres …………… miesięcy. Z zastrzeżeniem zdania ostatniego
niniejszego ustępu, początek biegu Rękojmi i Gwarancji rozpoczyna się w dniu Odbioru
Końcowego Urządzenia, jednak nie później, niż 18 miesięcy od daty Protokołu Odbioru
Pomontażowego.
W odniesieniu do Urządzeń i/lub Materiałów załączanych pod napięcie po wykonaniu części
prac przewidzianych przedmiotem Umowy, które zgodnie z zapisami Umowy nie są etapem
podlegającym odrębnemu odbiorowi i rozliczeniu z Dostawcą, wskazane wyżej okresy
Gwarancji oraz Rękojmi rozpoczynają swój bieg odpowiednio w dniu załączenia danego
Urządzenia i/lub Materiału pod napięcie na podstawie pozytywnego Protokołu Zespołu
Sprawdzenia Technicznego, o którym mowa w Załączniku nr 3 do Umowy.
3.
W przypadku wystąpienia Wad w okresie Gwarancji i Rękojmi, Dostawca usunie je na
zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
4.
W przypadku nie usunięcia Wad w trybie oraz w czasie określonym w Załączniku nr 1,
Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie tych Wad osobie trzeciej w ramach
wykonawstwa zastępczego. Zamawiający ma prawo potrącenia kosztów wykonawstwa
zastępczego w zakresie prawnie dopuszczalnym z Zabezpieczenia lub z kwot należnych
Dostawcy. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do powierzenia usunięcia tych
Wad osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego nie pozbawia go prawa obciążenia
Dostawcy karami umownymi zgodnie z § 20 ust. 1 lit. 2 Umowy.
5.
Dostawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednią ilość i rodzaj Materiałów oraz części
zamiennych do realizacji Gwarancji i Rękojmi, w terminach przewidzianych w niniejszym
paragrafie.
6.
Po zakończeniu okresu Gwarancji i Rękojmi Materiały oraz części zamienne Dostawcy
mogą być odsprzedane Zamawiającemu. Zamawiający może je odkupić po wcześniej
uzgodnionych cenach z uwzględnieniem indeksacji i utraty wartości w czasie.
7.
W razie wymiany wadliwych Materiałów wchodzących w skład Urządzenia na wolne od
Wad, okres Gwarancji i Rękojmi w odniesieniu do Materiałów biegnie na nowo od dnia
wymiany. Nie ma to wpływu na datę Odbioru Pogwarancyjnego.
8.
Roszczenia z tytułu Gwarancji mogą być zgłoszone także po upływie okresu Gwarancji,
jeżeli Wady powstały przed upływem okresu Gwarancji.
9.
Dostawca dokonywać będzie zmian w dokumentacji powykonawczej, jeśli zmiany takie
będą konieczne w następstwie usuwania Wad.
10. Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu Gwarancji i Rękojmi za Wady dostarczonych
przez siebie Urządzeń i Materiałów, choćby dostarczył je wraz z gwarancjami ich
producentów lub sprzedawców.
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
§ 19.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ustalono w wysokości 10 % ceny podanej w
Ofercie, tj. [ ___________ ] zł (słownie złotych: [ _____________________ ] /100). Do
określenia wysokości zabezpieczenia uwzględnia się cenę zawierającą podatek VAT.
2.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie: [jedna z form
określona w Rozdziale … pkt. … Części … SIWZ ]. [Zamawiający potwierdza, że
Zabezpieczenie spełnia wymania odnośnie osoby wystawcy (gwaranta) oraz treści określonej
w [Rozdziale … pkt. … Części …] SIWZ.]5
3.
W trakcie realizacji Umowy Dostawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych.
4.
Zamawiający dopuszcza złożenie następujących po sobie nieodwołalnych i bezwarunkowych
gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych osobno na okres realizacji Umowy oraz na okres
Gwarancji i Rękojmi, pod warunkiem złożenia kolejnego Zabezpieczenia najpóźniej 60 dni
przed upływem terminu ważności poprzedniego Zabezpieczenia.
5.
Część kwoty Zabezpieczenia proporcjonalna do wysokości Ceny dla każdego z
dostarczanych Urządzeń w wysokości 70% takiej kwoty zostanie zwolniona przez
Zamawiającego w ciągu 30 (trzydziestu) dni po przedstawieniu przez Dostawcę Protokołu
Odbioru Końcowego Urządzenia, podpisanego przez Komisje Odbioru i Zamawiającego. W
przypadku Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub gwarancji
ubezpieczeniowych Zamawiający zobowiązuje się zwolnić odpowiednią część kwoty
Zabezpieczenia pod warunkiem dostarczenia przez Dostawcę nowej gwarancji, spełniającej
wymagania określone w ust. 11 lit. e)-g) na odpowiednio zmniejszoną kwotę lub aneksu do
obowiązującej gwarancji.
6.
Część kwoty Zabezpieczenia proporcjonalna do wysokości Ceny dla każdego z
dostarczanych Urządzeń w wysokości 30% takiej kwoty, pozostawiona na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu Rękojmi, zostanie zwolniona przez Zamawiającego w ciągu 15 dni po
upływie okresu Rękojmi określonego w § 18 Umowy, udzielonej na dostarczone Urządzenie.
W przypadku Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub gwarancji
ubezpieczeniowych Zamawiający zobowiązuje się zwolnić odpowiednią część kwoty
Zabezpieczenia pod warunkiem dostarczenia przez Dostawcę nowej gwarancji, spełniającej
wymagania określone w ust. 11 lit. e)-g) na odpowiednio zmniejszoną kwotę lub aneksu do
obowiązującej gwarancji.
7.
W przypadku przesunięcia terminu wykonania Umowy, Zabezpieczenie będzie odpowiednio
przedłużone i przedłożone Zamawiającemu, niezależnie od podpisania lub nie stosownego
aneksu do Umowy w tym terminie.
8.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W zakresie prawnie
dopuszczalnym Zamawiający jest upoważniony do potrącania z Zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Dostawcy, wszelkich należności z
tytułu kar umownych, lub innych odszkodowań należnych Zamawiającemu na podstawie
5
W przypadku wniesienia Zabezpieczenia z formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
Umowy oraz kwot wynagrodzenia zapłaconych przez Zamawiającego osobom trzecim z
tytułu wykonawstwa zastępczego.
Dostawca nie jest zobowiązany do uzupełnienia kwoty Zabezpieczenia o kwoty należności,
w tym odszkodowań i kar umownych oraz innych przewidzianych przez Umowę sum,
potrącanych przez Zamawiającego z Zabezpieczenia.
9.
O potrąceniu jakichkolwiek kwot z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Dostawcę.
10. W odniesieniu do Zabezpieczeń w formie gwarancji bankowych lub gwarancji
ubezpieczeniowych Dostawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich
zmian w treści Zabezpieczenia w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego wzoru
Zabezpieczenia wskazanego we Wzorze nr […] do Części III SIWZ.
11. W odniesieniu do Zabezpieczeń w formie gwarancji bankowych lub gwarancji
ubezpieczeniowych, w sytuacji, gdy:
a) wystawca (gwarant) podejmie decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
wszczęcie postępowania układowego lub innego podobnego postępowania we właściwej
jurysdykcji lub złoży taki wniosek lub taki wniosek zostanie złożony przez osobę
trzecią, lub
b) ocena ratingowa nadana wystawcy (gwarantowi) zostanie obniżona do poziomu
niższego niż BBB, nadany przez: Standard & Poor’s lub Fitch Ratings, lub Baa2 nadany
przez Moody’s Investors Service Ltd., lub
c) w stosunku do wystawcy (gwaranta) zostanie podjęta jakakolwiek z następujących
czynności: zawieszenie płatności lub moratorium w odniesieniu do zobowiązań
pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, administratora, likwidatora lub
innej podobnej osoby lub zostanie rozpoczęta likwidacja lub rozwiązanie wystawcy
(gwaranta), lub
d) z jakichkolwiek powodów zobowiązanie wystawcy (gwaranta) wygaśnie, stanie się
nieważne lub nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez
wystawce (gwaranta) zobowiązania z gwarancji naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z
prawem,
Dostawca jest zobowiązany do ponownego ustanowienia Zabezpieczenia w jednej lub kilku
formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, z zastrzeżeniem,
że w przypadku Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub gwarancji
ubezpieczeniowych będzie ono spełniać następujące wymagania:
e) wystawca (gwarant) posiadać powinien siedzibę lub oddział na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego,
f) wystawca (gwarant) posiadać powinien ostatnio opublikowaną, długoterminową ocenę
ratingową na poziomie BBB lub wyższym, nadaną przez: Standard & Poor’s lub Fitch
Ratings, lub Baa2 nadany przez Moody’s Investors Service Ltd. Dostawca dostarcza
oświadczenia osób upoważnionych do reprezentowania wystawcy (gwaranta)
potwierdzające, że wystawca (gwarant) posiada wymaganą ocenę ratingową. Na
pisemny wniosek Dostawcy, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach
zaakceptować gwarancję wystawioną przez podmiot nie posiadający oceny ratingowej, o
której mowa powyżej oraz określić warunki takiej akceptacji,
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
g) treść gwarancji powinna być zasadniczo zgodna z odpowiednim wzorem gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej wskazanej we Wzorze nr […] do Części III
SIWZ, a projekt gwarancji przed jej wystawieniem powinien być przedstawiony
Zamawiającemu do akceptacji,
w terminie 10 dni roboczych od wcześniejszej z dat: (i) od daty powzięcia przez Dostawcę
informacji o wystąpieniu jednej z wyżej wymienionych okoliczności lub (ii) daty wpłynięcia
do Dostawcy zawiadomienia skierowanego przez Zamawiającego o jej wystąpieniu.
Dostawca jest zobowiązany poinformować na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu
okoliczności określonej w lit. a), b), c) lub d) niniejszego ustępu w terminie 5 dni roboczych
od dnia powzięcia informacji o jej wystąpieniu.
12. Gwarancja bankowa może zostać wystawiona przez inny podmiot niż określony w ust. 11 lit.
e), z zastrzeżeniem, że gwarancja ta potwierdzona zostanie przez bank lub oddział banku
podlegający nadzorowi nad rynkiem finansowym wg przepisów prawa polskiego i spełnione
będą pozostałe wymagania określone w ust 11 lit. f) i g).
13. Uchybienie jakimkolwiek obowiązkom wymienionym w niniejszym § 19 stanowi istotne
naruszenie Umowy i uprawnia Zamawiającego w szczególności do:
a)
b)
c)
zaliczenia istniejących wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej Umowy
należnych Dostawcy od Zamawiającego na poczet Zabezpieczenia, dopóki Dostawca
nie zaoferuje innej formy Zabezpieczenia, wstrzymania płatności wynikających z
Umowy do czasu wniesienia, uzupełnienia lub odnowienia Zabezpieczenia,
wystąpienia z żądaniem zapłaty z Zabezpieczenia wniesionego w formie innej
niż pieniężna celem zapewnienia zabezpieczenia dalszej realizacji Umowy,
rozwiązania Umowy w trybie § 26 ust. 4 i naliczenia kary umownej na podstawie § 20
ust. 6 Umowy.
§ 20.
Kary umowne, odszkodowania
1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych dla każdego z dostarczanych
Urządzeń za:
1) każdy dzień zwłoki w podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Urządzenia w stosunku
do terminu określonego w Karcie Informacji Szczegółowej, w wysokości 0,1 % Ceny
przypadającej na dane Urządzenie;
2) każdy dzień zwłoki w usunięciu Wad Urządzenia, Dokumentacji Technicznej i Prac oraz w
usunięciu Wad w okresie Rękojmi i Gwarancji w stosunku do terminów określonych dla
ich usunięcia, w wysokości 0,05% Ceny przypadającej na dane Urządzenie;
3) każdy dzień zwłoki w organizacji spotkania dotyczącego Przeglądu Projektowego, o
którym mowa w Załączniku nr 1 do Umowy, w stosunku do terminu określonego w
powyższym Załączniku, w wysokości 0,01% Ceny przypadającej na dane Urządzenie;
4) każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dla danego Urządzenia kompletnej Dokumentacji
Technicznej, w tym zaopiniowanej pozytywnie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej
(DTR), o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, w stosunku do terminów
określonych w powyższym Załączniku nr 1, w wysokości 0,01% Ceny przypadającej na
dane Urządzenie;
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
5) każdy dzień zwłoki w dostarczeniu kolejnych wersji pozytywnie zaopiniowanej
Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR), o których mowa w pkt 3.3. ppkt: (i), (ii) oraz
(iii) Załączniku nr 1 do Umowy, w stosunku do wymaganych terminów określonych w
Załączniku nr 1, w wysokości 0,01% Ceny przypadającej na pierwsze dostarczane
Urządzenie,
6) każdy dzień zwłoki w terminie przeprowadzenia każdego Instruktażu określonego w § 11
Umowy, w wysokości 0,01% Ceny przypadającej na Urządzenie, którego Instruktażu miał
dotyczyć,
7) przekroczenie gwarantowanych przez Dostawcę zgodnie z Załącznikiem nr 2
do Umowy, parametrów dotyczących strat jałowych i/lub obciążeniowych dostarczanych
autotransformatorów w wysokości:
65.000,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100) za każdy przekroczony kW
w przypadku gwarantowanych strat jałowych,
b) 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy 00/100) za każdy przekroczony kW w przypadku
gwarantowanych strat obciążeniowych,
c) 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100) za każdy przekroczony kW
w przypadku gwarantowanej mocy układu chłodzenia,
a)
2.
3.
4.
5.
8) nie wywiązanie się z obowiązku oznaczenia kraju pochodzenia Urządzenia zgodnie z § 9
ust. 15 Umowy w wysokości 10 % łącznej Ceny,
9) każdy dzień zwłoki w dopełnieniu przez Dostawcę obowiązku, o którym mowa w § 2 ust.
10, § 9 ust. 9 oraz § 9 ust. 11 Umowy, w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć
tysięcy 00/100).
10) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia przez Dostawcę zasad BHP i ppoż.
określonych w Umowie, w tym w zakresie Warunków bezpieczeństwa pracy określonych
w Załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (SIWZ Część II) wraz z załącznikami,
do których przestrzegania w toku realizacji Umowy Dostawca jest obowiązany na
podstawie przepisów prawa lub postanowień Umowy, w tym postanowień ww. Załącznika
nr 1 do Umowy - w wysokości 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
[celowo pominięty].
Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Dostawcy kary umownej w wysokości 0,5%
łącznej Ceny w przypadku, gdy Dostawca nie wykaże i nie udokumentuje, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 13 Umowy, że dysponuje/ował i
korzysta/ł z określonych zasobów wskazanych podmiotów zgodnie z oświadczeniami i
dokumentami zawartymi w Ofercie oraz oświadczeniem zawartym w § 2 ust. 6 lit. i) Umowy6.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych również za każdy przypadek
powierzenia przez Zamawiającego, wykonania części Prac osobie trzeciej w ramach
wykonawstwa zastępczego, w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia należnego osobie
trzeciej, przy czym naliczenie tej kary nie stoi na przeszkodzie naliczaniu Dostawcy kary
z tytułu zwłoki.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 000,00 zł
(słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) za każdy stwierdzony przypadek nie zapewnienia
Zapis opcjonalny – do zastosowania, gdy Dostawca korzystał będzie z zasobów innych podmiotów w rozumieniu
art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych
6
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
6.
7.
8.
9.
udziału tłumacza w komunikacji między Personelem Dostawcy a Zamawiającym
i Przedstawicielami Zamawiającego zgodnie z wymogami § 9 ust. 18 umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej Ceny.
Łączna całkowita wysokość kar umownych określonych w niniejszym paragrafie nie może
przekroczyć 20% łącznej Ceny
Niezależnie od kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania w kwocie
przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych
przepisami kodeksu cywilnego. Całkowita odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań z niniejszej Umowy będzie ograniczona do 100%
Wynagrodzenia i nie obejmuje utraconego zysku.
Dochodzenie zapłaty jednej z kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia zapłaty
innych kar umownych z innych tytułów, w tym z kolejnych opóźnień w stosunku do terminów
wynikających z Umowy.
10. Zamawiający uprawniony jest do potrącania wszelkich należnych mu kar umownych
z Ceny.
11. Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową mimo jej
wygaśnięcia z jakichkolwiek przyczyn.
12. Strony przyjmują, że obowiązek zapłaty kary umownej powstaje
od wykazania zaistnienia szkody lub możliwości udowodnienia jej wysokości.
niezależnie
§ 21.
Podwykonawstwo
1. Zakres Dokumentacji Technicznej i Prac, który może być powierzony do wykonania
Podwykonawcom, został określony w Ofercie Dostawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do
Umowy. Podwykonawcy mają prawo zatrudniać dalszych podwykonawców.
2. Umowy Dostawcy z Podwykonawcami i Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami
powinny być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności.
3. W przypadku przyjęcia wobec Dostawcy przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
zobowiązań o charakterze ciągłym, wykraczających poza określony w Umowie okres
Gwarancji i Rękojmi, Dostawca jest zobowiązany zapewnić po upływie tego okresu
przeniesienie na Zamawiającego, za jego zgodą, uprawnień wynikających z takich
zobowiązań.
4. Realizacja Dokumentacji Technicznej i Prac w podwykonawstwie i dalszym
podwykonawstwie nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków
wynikających z Umowy prawa tym Wymogów Prawa. Dostawca odpowiada za działania i
zaniechania Podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne.
5. Jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje Prace w sposób powodujący
naruszenie Umowy przez Dostawcę, Zamawiający może żądać od Dostawcy, aby
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestał na oznaczony czas albo na stałe
wykonywania części albo całości powierzonych mu Dokumentacji Technicznej i Prac. W
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
przypadkach, o których mowa powyżej, Dostawca obowiązany jest bezzwłocznie rozwiązać
albo zmienić zawartą z Podwykonawcą umowę lub zapewnić bezzwłoczne rozwiązanie albo
zmianę umowy zawartej przez Podwykonawcą z dalszym podwykonawcą. Na żądanie
Zamawiającego umowy takie zostaną rozwiązane.
6. Dostawca zwolni Zamawiającego na zasadach określonych w art. 392 kodeksu cywilnego od
obowiązku świadczenia na rzecz Podwykonawców i dalszych podwykonawców
jakichkolwiek żądanych przez nich od Zamawiającego kwot, niezależnie od podstawy
prawnej tych żądań, w ten sposób, iż pokryje wszelkie należności Podwykonawców lub
dalszych podwykonawców wraz z odsetkami naliczonymi z tytułu opóźnienia w płatnościach,
wywodzone przez nich z tytułu ich uczestnictwem w realizacji Umowy, zasądzone
prawomocnymi orzeczeniami od Zamawiającego lub ustalone w ramach ugód zawartych
przez Zamawiającego z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za uprzednią zgodą
Dostawcy, a ponadto Dostawca zobowiązany jest:
a)
b)
c)
przystąpić po stronie Zamawiającego do negocjacji z Podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami dotyczących ewentualnej ugody w sprawie należnych im kwot;
przystąpić w trybie przewidzianym przepisami prawa do postępowań sądowych
z powództw Podwykonawców lub dalszych podwykonawców przeciwko
Zamawiającemu;
zwrócić Zamawiającemu wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki
Zamawiającego związane z prowadzeniem negocjacji i postępowań sądowych
z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, w tym koszty zastępstwa
procesowego.
7. Dostawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem
Dostawcy, Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy toczących się w związku z realizacją
Umowy.
8. Dostawca zobowiązany jest dokonywać terminowo wszelkich rozliczeń z Podwykonawcami
oraz zapewnienia dokonywania terminowo wszelkich rozliczeń Podwykonawców z dalszymi
podwykonawcami.
9. Dostawca zobowiązany jest do składania na bieżąco Inżynierowi Kontraktu informacji o
stanie rozliczeń Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.
§ 22.
Odpowiedzialność i ryzyko
1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko wynikające z jego działań lub
zaniechań nie związanych z działalnością Dostawcy.
2. Każda ze Stron jest prawnie odpowiedzialna za swe działania we własnym zakresie
i powinna zwolnić, drugą stronę, na zasadach wskazanych w art. 392 k.c.,
z odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody wynikłej z jej działania lub zaniechania.
3. Strona, wobec której skierowano roszczenie o odszkodowanie powinna podjąć wszelkie
działania w celu zmniejszenia szkody.
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
4. Dostawca zwolni Zamawiającego, na zasadach wskazanych w art. 392 k.c.,
z odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane przemieszczaniem Sprzętu,
w tym środków transportu Dostawcy użytych do realizacji Umowy.
5. Dostawca zobowiązuje się na swój koszt strzec Urządzeń i swego mienia znajdującego się w
Miejscu Realizacji Prac, oraz mienia Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu w zakresie, w
jakim nie jest ono strzeżone przez innych wykonawców robót budowlanych i prac
montażowych i instalacyjnych w poszczególnych Stacjach.
§ 23.
Siła wyższa
1. Strony ustalają, że pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia które mają wpływ na
realizację Umowy, a pozostają poza kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć lub
które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet mimo przedsięwzięcia przez
Zamawiającego lub Dostawcę wszelkich uzasadnionych czynności zmierzających do
uniknięcia takich wydarzeń lub ich skutków.
2. Pojęcie siły wyższej obejmuje w szczególności:
a)
b)
c)
d)
działania wojenne, w tym stan wyjątkowy,
strajk generalny trwający dłużej niż 60 dni,
stan klęski żywiołowej, w tym spowodowany siłami przyrody, jak również awariami
urządzeń przemysłowych i skażeniem radioaktywnym,
działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można było
się zabezpieczyć.
3. W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez
jedną ze Stron całości lub części jej zobowiązań, Strona ta będzie z nich zwolniona przez taki
czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa, jednakże
pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i
udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia. Ponadto, Strona ta będzie starała się
wykonać ciążące na niej zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe.
4. Jeżeli przed protokolarnym przekazaniem Miejsca Realizacji Prac wystąpią uszkodzenia lub
zniszczenia Przedmiotu Umowy spowodowane siłą wyższą Dostawca w ramach Ceny ma
obowiązek naprawienia wszelkich zniszczeń, uszkodzeń, włącznie z uszkodzeniami
rezultatów Prac, oraz przeprowadzenie Czynności Zabezpieczających Koniecznych i na
zlecenie Zamawiającego Czynności Zabezpieczających.
5. W przypadku wstrzymania realizacji Umowy z powodu siły wyższej na okres ponad 60 dni,
Dostawca lub Zamawiający będą mieć prawo do odstąpienia od Umowy za
czternastodniowym terminem. Postanowienia §14 ust. 21 będą miały zastosowanie.
6. W przypadku rozwiązania Umowy zgodnie z postanowieniami ust. 5, Dostawca niezwłocznie
usunie z Miejsca Realizacji Prac na swój koszt Sprzęt i Materiały nie przejęte przez
Zamawiającego oraz zleci dokonanie tego samego Podwykonawcom.
7. W przypadku rozwiązania Umowy w powyższych okolicznościach rozliczenie stron nastąpi
według zasad wskazanych w §14 ust. 21 Umowy.
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
§ 24.
Ubezpieczenia
1. Zamawiający, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w Załączniku nr 4 do
Umowy (Wymagane ubezpieczenia), ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość
ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR), obejmującego fizyczne
zniszczenie lub uszkodzenie Przedmiotu Umowy w Miejscu Realizacji Prac oraz w miejscach
składowania mienia poza Miejscem Realizacji Prac, powstałe w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy.
2. Dostawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w Załączniku nr 4 do
Umowy (Wymagane ubezpieczenia), ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej ryzyka:
(a)
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
i posiadanego mienia (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody
rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe (ang. pure financial loss)
wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania;
(b)
ubezpieczenie mienia podczas transportu (CARGO) obejmujące stratę lub
uszkodzenie podczas transportu na Miejsce Realizacji Prac, wszystkich urządzeń
i wyposażenia, włączając w to części zamienne oraz specjalistyczne urządzenia i
narzędzia, które będą dostarczane przez Dostawcę lub jego Podwykonawców w
związku z realizacją Umowy, a także maszyny budowlano-montażowe Dostawcy i
jego Podwykonawców – za spełnienie tego warunku w odniesieniu do
Podwykonawców uznaje się posiadanie takiej polisy przez Podwykonawcę;
(c)
ubezpieczenie maszyn budowlano-montażowych Dostawcy i Podwykonawców
(CPM) obejmujące fizyczną stratę lub uszkodzenie sprzętu Dostawcy na Miejsce
Realizacji Prac, powstałe przed Odbiorem Końcowym - za spełnienie tego warunku w
odniesieniu do Podwykonawców uznaje się posiadanie takiej polisy przez
Podwykonawcę;
(d)
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obejmujące obowiązek
zapłaty przez ubezpieczyciela określonej sumy pieniężnej na skutek doznania przez
pracownika lub inną osobę wykonującą czynności pozostające w związku z realizacją
Przedmiotu Umowy uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku zdarzenia, które
miało miejsce w Miejscu Realizacji Prac lub w jego sąsiedztwie;
(e)
ubezpieczenia obowiązkowe wymagane przez prawo polskie i obce (jeżeli ma
zastosowanie),
(f)
w zależności od zaistniałej potrzeby, inne uzgodnione indywidualnie przez Strony.
3. W odniesieniu do ubezpieczeń określonych w ust. 2 lit. a) i b), treść umowy ubezpieczenia
(polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków ogólnych i innych wzorców
umownych będą przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Do wykazania spełnienia
wymogów wynikających z niniejszej Umowy wystarczające jest przekazanie przez Dostawcę
wystawionych przez ubezpieczyciela certyfikatów / zaświadczeń, o ile z treści tych
dokumentów wynikać będzie potwierdzenie spełnienia wymogów wynikających z Umowy.
Zatwierdzeniu podlega zgodność warunków ubezpieczenia z wymaganiami określonymi w
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
niniejszym § 24 Umowy oraz w Załączniku nr 4 do Umowy (Wymagane ubezpieczenia).
Zatwierdzenie ma formę pisemną.
Jeżeli przedstawione przez Dostawcę do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie będą
spełniać częściowo wymogów określonych w niniejszym § 24 Umowy oraz w Załączniku nr
4 do Umowy (Wymagane ubezpieczenia) ze względu na brak możliwości zakupu takiej
ochrony na rynku ubezpieczeniowym na rozsądnych handlowo warunkach, Strony podejmą
działania w celu uzgodnienia w tym zakresie innych warunków ubezpieczenia obejmujących
najszerszy zakres ochrony dostępny na rynku ubezpieczeniowym na rozsądnych handlowo
warunkach.
Zmiany warunków ubezpieczeń zatwierdzonych przez Zamawiającego mogą być
dokonywane jedynie za jego zgodą.
W przypadku gdy przedstawione przez Dostawcę dokumenty ubezpieczenia zawarte są na
okres krótszy, niż wynikający z wymogów Umowy, Dostawca zobowiązany jest – nie później
niż na 10 dni przed końcem okresu ubezpieczenia – przedstawić Zamawiającemu i
Inżynierowi Kontraktu dokument ubezpieczenia potwierdzający przedłużenie umowy
ubezpieczenia w sposób zapewniający ciągłość udzielanej ochrony.
4. Zgodnie z wymaganiami i w terminach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy
(Wymagane ubezpieczenia), Dostawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu
dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych, certyfikatów, zaświadczeń) wraz
z mającymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzające, że wymagane ubezpieczenia
zostały zawarte i są obowiązujące wraz z dowodami, że są prawidłowo opłacane. Dokumenty
te będą okazywane na każde żądanie Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy Dostawca nie dostarczy umów ubezpieczenia (polis, certyfikatów,
zaświadczeń), nie zapewni ich ciągłości w okresie realizacji Przedmiotu Umowy lub nie
przedstawi potwierdzenia opłaty należnej składki, Inżynier Kontraktu lub Zamawiający będą
mieli prawo, ale nie obowiązek, do zawarcia takiej polisy lub przedłużenia okresu
dotychczasowej na koszt Dostawcy, obciążając go kosztami bezpośrednio lub przez
potrącenie w zakresie prawnie dopuszczalnym z Zabezpieczenia lub z Wynagrodzenia, pod
warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania obowiązku, z wyznaczeniem terminu nie
krótszego niż 10 Dni Roboczych.
6. W przypadku wydłużenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy koszt wszystkich związanych
z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności przedłużenia
okresu obowiązywania (ubezpieczenia) wymaganych ubezpieczeń, ponosi Dostawca.
Dostawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające
przedłużenie okresu obowiązywania ubezpieczenia, określonego w ust. 2 lit. a) oraz – o ile
jest to uzasadnione stopniem zaawansowania realizacji Inwestycji - b), na okres pokrywający
przedłużony okres realizacji Przedmiotu Umowy, najpóźniej na 10 dni przed zakończeniem
dotychczasowego okresu obowiązywania tego ubezpieczenia.
7. Dostawca stosować się będzie do postanowień umów ubezpieczenia, w szczególności w
zakresie wymogów zachowania bezpieczeństwa (w tym wymogów przeciwpożarowych) i
obowiązków informacyjnych wobec ubezpieczyciela. Inżynier Kontraktu dostarczy Dostawcy
warunki ubezpieczenia o którym mowa w ust 1. Skutki uchybienia obowiązkom i
wymaganiom przewidzianym w polisie przez Dostawcę lub jego podwykonawców obciążają
Dostawcę.
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
8. Dostawca udzieli Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu informacji niezbędnych do
zawarcia umowy ubezpieczenia i wymaganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji
umów ubezpieczenia. Wnioskowane informacje zostaną przekazane Inżynierowi Kontraktu i
Zamawiającemu nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od momentu doręczenia
stosownego wniosku. Dostawca zobowiązuje się nadto do niezwłocznego wdrożenia zaleceń
ubezpieczyciela w przedmiocie zastosowania środków zwiększających poziom
bezpieczeństwa w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
9. W razie uchybienia przez Dostawcę obowiązkom z umów ubezpieczenia, o których mowa w
szczególności w § 24 ust. 7 i 8 Umowy, ponosi on odpowiedzialność wobec Zamawiającego
z tytułu odmowy lub ograniczenia przez Ubezpieczyciela należnego odszkodowania i wypłaci
on Zamawiającemu kwoty, jakie byłyby należne z tytułu ubezpieczenia, gdyby Dostawca
dopełnił ciążących na nim obowiązków. Niniejszy obowiązek nie podlega ograniczeniom
odpowiedzialności przewidzianym w niniejszej Umowie.
10. Dostawca zapewni, że jego Podwykonawcy, dostawcy i poddostawcy ubezpieczą w
odpowiedniej wysokości swój personel, sprzęt, maszyny, pojazdy oraz wykonywane przez
nich w ramach Umowy Roboty i związane z nimi Prace, jeżeli nie jest to objęte
ubezpieczeniem Dostawcy.
11. O ile w konkretnym wypadku, nie uzgodniono inaczej, Dostawca będzie dochodził roszczeń z
tytułu szkód objętych ubezpieczeniem wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR)
bezpośrednio od ubezpieczyciela.
Wszystkie koszty i nieprzewidziane wydatki poniesione w związku z przygotowaniem
roszczeń o odszkodowanie obciążają Dostawcę. Niniejszy wymóg dotyczy również
ubezpieczeń zawieranych przez Zamawiającego, określonych w § 24 Umowy, w zakresie, w
jakim dotyczą Dostawcy lub jego Podwykonawców.
12. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangażowani
bezpośrednio lub pośrednio w realizację Przedmiotu Umowy (Zamawiający, Inżynier
Kontraktu, Dostawca, Podwykonawcy) udzielą sobie pomocy i będą współpracować w celu
uzyskania odszkodowania ubezpieczeniowego w możliwe krótkim czasie.
W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów Zamawiającego,
Dostawca nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody z
ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
13. Niezależnie od miejsca wystąpienia szkody, całkowitej lub częściowej, budynków, budowli,
urządzeń i wyposażenia, czy innych elementów Przedmiotu Umowy, uprawnionym do
otrzymania odszkodowania z umowy ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu
(CAR/EAR) będzie Strona, która ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia dotkniętego
szkodą, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego § 24 ust. 14.
14. Wypłata odszkodowania, jego części lub zaliczki w wysokości wyższej niż 1.000.000 zł
(słownie: jeden milion złotych) na rzecz Dostawcy, jego Podwykonawcy lub innego
ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR)
wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego; każdy przypadek zgłoszenia szkody
Ubezpieczycielowi z umowy ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR)
dokonywany jest za pośrednictwem Zamawiającego. Odszkodowanie ubezpieczeniowe z
umowy ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR), uzyskane od
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
ubezpieczyciela przez Dostawcę lub jego Podwykonawcę, może być przeznaczone wyłącznie
na usunięcie skutków szkody i przywrócenie stanu sprzed powstania szkody. Zamawiający
ma prawo zażądać od Dostawcy przedstawienia informacji i raportów dotyczących trybu i
sposobu wykorzystania kwot odszkodowań lub zaliczek na poczet odszkodowań
wypłaconych Dostawcy w celu usunięcia lub minimalizacji następstw zdarzenia
ubezpieczeniowego.
Jeżeli, niezależnie od przyczyny, Dostawca nie usunie szkody, w tym nie usunie szkody
właściwie i w odpowiednim terminie, prawo do odszkodowania z umowy ubezpieczenia
wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) przechodzi na Zamawiającego. Jeżeli
odszkodowanie, jego część lub zaliczka (zaliczki) na poczet odszkodowania zostały już
Dostawcy wypłacone, obowiązany jest on zwrócić otrzymane kwoty Zamawiającemu, który
może ich dochodzić od Dostawcy bezpośrednio lub przez potrącenie w zakresie prawnie
dopuszczalnym z Zabezpieczenia lub z Wynagrodzenia.
15. Kwoty udziałów własnych/franszyz w stracie (szkodzie) objętej roszczeniami
ubezpieczeniowymi w ramach umowy ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu
(CAR/EAR) obciążają Dostawcę lub jego Podwykonawców. W przypadku szkody udział
własny/franszyza przewidziana w umowie ubezpieczenia zostanie poniesiona przez dotknięte
szkodą przedsiębiorstwa proporcjonalnie do udziału każdego w odszkodowaniu wypłaconym
przez ubezpieczyciela.
16. Obowiązek Dostawcy lub Podwykonawców do zawarcia lub przedłużania okresu
obowiązywania wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany
jako zwolnienie lub ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Umowy.
17. Celem uniknięcia sytuacji wielokrotnego ubezpieczenia poszczególnych zakresów ryzyk,
tam, gdzie to jest możliwe, Dostawca może wykazać wykonanie obowiązku zawarcia
ubezpieczeń, do których zawarcia jest obowiązany, poprzez okazanie dokumentów
ubezpieczeniowych poświadczających istnienie ochrony ubezpieczeniowej w ramach
posiadanych przez siebie polis i programów ubezpieczeniowych, w których figuruje jako
ubezpieczony/współubezpieczony. Dokumenty ubezpieczeniowe muszą określać elementy
ubezpieczenia wymagane jako minimalne dla spełnienia wymogów ubezpieczeniowych
zawartych w Umowie.
18. Zamawiający, Inżynier Kontraktu, Dostawca i wszyscy Podwykonawcy, dostawcy i
poddostawcy zostaną wskazani jako ubezpieczeni/współubezpieczeni w umowie
ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) a Ubezpieczyciel wyraźnie
zrzeknie
się
prawa
regresu
ubezpieczeniowego
wobec
ubezpieczonych/
współubezpieczonych.
19. Dostawca i wszyscy Podwykonawcy, dostawcy i poddostawcy zostaną wskazani jako
współubezpieczeni (ubezpieczeni) w polisie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Dostawcy zawartej zgodnie z ust. 2 lit. a) w zakresie odpowiedzialności za szkody
wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych. Ubezpieczyciel wyraźnie zrzeknie się prawa
regresu ubezpieczeniowego wobec Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu z tytułu
odszkodowań wypłaconych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.
20. Dostawca nie może w ramach Wynagrodzenia ujmować kosztu ubezpieczeń, co do których
obowiązek zawarcia ubezpieczenia w świetle Umowy leży po stronie Zamawiającego.
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
§ 25.
Bezpieczeństwo i przepisy BHP
1.
Dostawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań
prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w tym stosowanych do prac
instalacyjno-montażowych na stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć oraz
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia prac instalacyjnomontażowych oraz zasadami BHP i ppoż. na Miejscu Realizacji Prac i w rejonach
wykonywanych i Prac, w tym „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych” Zamawiającego.
2.
Dostawca oświadcza, że „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych” Zamawiającego została mu udostępniona i zapoznał się
z jej treścią. Zamawiający powiadomi Dostawcę o każdej zmianie tej instrukcji na piśmie.
Zmiana „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych” nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga akceptacji Dostawcy.
§ 26.
Rozwiązanie Umowy
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zwarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
2. Jeżeli Dostawca pozostaje po raz drugi w zwłoce przekraczającej 21 dni co do terminów
wynikających z Karty Informacji Szczegółowych bezpośrednio po uprzednim wystąpieniu
zwłoki o takim samym wymiarze czasowym lub realizuje Umowę w sposób sprzeczny z
Umową, Zamawiający na wniosek Inżyniera Kontraktu ma prawo wedle swego wyboru:
a)
wezwać Dostawcę do usunięcia zwłoki i jej skutków lub wezwać Dostawcę do zmiany
sposobu realizacji Umowy, wyznaczając odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym
upływie odstąpić od Umowy co do całości lub co do niewykonanej części, lub
b)
wezwać Dostawcę do usunięcia zwłoki i jej skutków lub wezwać Dostawcę do zmiany
sposobu realizacji Umowy , wyznaczając odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym
upływie powierzyć zakończenie lub wykonanie części Umowy osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Dostawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.
3. Zasady określone w ust. 2 powyżej będą mieć zastosowanie jeszcze przed upływem
określonych terminów wynikających z Karty Informacji Szczegółowych w przypadku, gdy
Dostawca opóźnia się z podjęciem czynności niezbędnych do realizacji Umowy w terminach
przewidzianych w Umowie i Karcie Informacji Szczegółowych, tak dalece, że nie jest
prawdopodobne, by zdołał zakończyć czynności, co do których ustalono terminy ich
realizacji w terminie wynikającym z Umowy lub Karty Informacji Szczegółowych oraz gdy
Dostawca opóźnia się z realizacją Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne by zdołał
zrealizować Umowę zachowując termin wskazany w §13 ust. 3.
4. Niezależnie od przewidzianych w innych postanowieniach Umowy sytuacji uprawniających
jedną ze Stron do odstąpienia od Umowy każda ze Stron może odstąpić od Umowy ze
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
skutkiem natychmiastowym, jeżeli jedna ze Stron dopuszcza się istotnego naruszenia Umowy
i nie usunie skutków naruszenia w 30 dniowym okresie naprawczym udzielonym przez drugą
Stronę w pisemnym wezwaniu do usunięcia naruszenia i jego skutków. Okres naprawczy
zaczyna biec od dnia doręczenia wezwania do usunięcia naruszenia Umowy i jego skutków.
5. Poza przypadkami wskazanymi w innych postanowieniach Umowy istotne naruszenia
Umowy obejmują następujące przypadki:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Dostawca nie jest w stanie wykonać
Umowy w terminie w niej określonym lub uzgodnionym z Zamawiającym,
Dostawca nie stosuje się do poleceń Inżyniera Kontraktu,
nie uzyskanie przez Dostawcę pozytywnej opinii co do Dokumentacji Technicznej z
przyczyn leżących po stronie Dostawcy,
jedna ze Stron znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością,
Inżynier Kontraktu powiadomił o konieczności usunięcia Wady, a Dostawca odmówił
usunięcia albo nie usunął Wady na zasadach określonych w Umowie,
gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy lub wszczęto postępowanie
egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy,
Dostawca nie złożył w terminach określonych w Umowie dokumentów Zabezpieczenia i
polis ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem dokonanej płatności,
niewykazanie i nieudokumentowanie przez Dostawcę, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 13, że Dostawca dysponuje/ował i korzysta/ł z
określonych zasobów wskazanych podmiotów zgodnie z oświadczeniami i
dokumentami zawartymi w Ofercie oraz oświadczeniem zawartym w § 2 ust. 6 lit. i)
Umowy7.
6. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
a)
gdy została otwarta likwidacja Dostawcy lub w zakresie prawnie dopuszczalnym gdy
został złożony wniosek o rozwiązanie Dostawcy, wszczęcie podobnego postępowania
do postępowania upadłościowego lub naprawczego we właściwej jurysdykcji, podjęto
jakąkolwiek z następujących czynności: zawieszenie płatności lub moratorium w
odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego,
administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby, lub też z jakichkolwiek powodów
zobowiązanie Dostawcy wygaśnie, stanie się nieważne lub nieskuteczne lub niemożliwe
do wykonania albo wykonanie przez Dostawcę zobowiązań Umownych naruszałoby lub
stałoby się sprzeczne z prawem, lub
b)
ujawnienia zaległości podatkowych Dostawcy, z wyjątkiem przypadków gdy Dostawca
uzyskał przewidziane prawem umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
c)
ujawnienia zaległości Dostawcy w odprowadzaniu składek na ZUS, z wyjątkiem
przypadków gdy Dostawca uzyskał przewidziane prawem umorzenie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, lub
Zapis opcjonalny – do zastosowania, gdy Dostawca korzystał będzie z zasobów innych podmiotów w rozumieniu
art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych
7
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
d)
rażącego lub uporczywego naruszania przez Dostawcę obowiązku zapewnienia udziału
tłumacza w komunikacji między Personelem Dostawcy a Zamawiającym i
Przedstawicielami Zamawiającego zgodnie z wymogami § 9 ust. 18 umowy. Przez
„rażące” naruszenie na potrzeby niniejszego punktu rozumie się w szczególności
naruszenie, którego bezpośrednim skutkiem jest powstanie opóźnień w realizacji
umowy. Przez „uporczywe” naruszenie na potrzeby niniejszego punktu rozumie się w
szczególności sytuację, w której w danym miesiącu kalendarzowym zostaną stwierdzone
co najmniej 3 (trzy) przypadki niewywiązania się przez Dostawcę z obowiązku
zapewnienia udziału tłumacza w komunikacji między Personelem Dostawcy
a Zamawiającym i Przedstawicielami Zamawiającego.
7. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno zostać przekazane drugiej stronie
na piśmie.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Dostawca niezwłocznie po doręczeniu
mu pisemnego oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu Umowy, a w przypadku
rozwiązania Umowy przez Dostawcę, niezwłocznie po doręczeniu Zamawiającemu
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, powstrzyma się od wykonywania Umowy, wykona
Czynności Zabezpieczające Konieczne i na zlecenie Zamawiającego Czynności
Zabezpieczające, zabezpieczy i opuści Miejsce Realizacji Prac, oraz strony dokonają Odbioru
Bilansującego i sporządzą, z udziałem Inżyniera Kontraktu, Protokół Inwentaryzacyjny.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Dostawca może żądać jedynie
płatności obliczonej zgodnie z zasadami wskazanymi w § 14 ust. 22 na podstawie Protokołu
Inwentaryzacyjnego.
10. W razie rozwiązania Umowy na skutek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego
określone w Protokole Inwentaryzacyjnym składniki majątku wytworzone przez Dostawcę w
związku z realizacją Umowy i pozostałe w Miejscu Realizacji Prac, o ile wcześniej ich
własność nie przeszła na Zamawiającego, stają się własnością Zamawiającego.
11. Odstąpienie od Umowy w części lub w całości przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Dostawcy nie zwalnia Dostawcy z obowiązku zwolnienia Zamawiającego z
obowiązku świadczenia na zasadach przewidzianych w art. 392 k.c. w sytuacjach
przewidzianych w Umowie.
§ 27.
Rozstrzyganie sporów
1.
W sytuacjach przewidzianych w Umowie, w których konieczne będzie rozstrzygniecie sporu
Stron, do chwili rozstrzygnięcia takiego sporu przez sąd powszechny spory będą
rozstrzygane w sposób następujący (nie uzasadniający zastosowania przepisów kodeksu
postępowania cywilnego dotyczących sporów arbitrażowych):
a) Strony powołają zespól ekspertów w terminie 4 Dni Roboczych od dnia zaistnienia
sporu i wezwania przez jedna ze Stron do powołania zespołu ekspertów. Każda ze Stron
powiadomi drugą Stronę o wyznaczeniu przez siebie jednego eksperta, władającego
językiem polskim, nie będącego członkiem Personelu Dostawcy, Podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy oraz pracownikiem lub zleceniobiorcą Zamawiającego i
Inżyniera Kontraktu. W razie nie powołania przez Stronę eksperta w terminie
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
wskazanym powyżej, takiego eksperta powoła druga Strona i będzie on pełnił taką
funkcję do chwili powołania innego eksperta przez Stronę, która eksperta uprzednio nie
powołała.
b) Eksperci w ciągu 4 Dni Roboczych od dnia ich powołania powołają spoza swego grona
Przewodniczącego zespołu ekspertów. Jako Przewodniczący może być powołana
jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna będąca pracownikiem jednostki
organizacyjnej polskich uczelni wyższych lub polskich placówek naukowo badawczych
oraz instytutów branżowych z zakresu budownictwa. W razie powołania jednostki
organizacyjnej czynności Przewodniczącego w jej imieniu będzie wykonywać
wskazywany przez nią każdorazowo specjalista w zakresie prac projektowych, będący
pracownikiem tej jednostki.
c) W razie nie powołania Przewodniczącego w powyższym terminie zostanie
on powołany w drodze losowania przeprowadzonego przez eksperta Zamawiającego w
obecności eksperta Dostawcy, najpóźniej 4 dnia od dnia otrzymania przez Stronę
wezwania drugiej Strony do powołania Przewodniczącego w tym trybie. Miejscem
losowania będzie siedziba Zamawiającego. Przewodniczący zostanie powołany
w drodze losowania spośród kandydatów zgłoszonych przez dowolną Stronę (każda
ze Stron może zgłosić nie więcej niż dwóch kandydatów), która wraz z kandydaturą
obowiązana jest przedstawić pisemną zgodę kandydata na pełnienie funkcji
Przewodniczącego. W razie braku przedstawienia przez Stronę kandydata
Przewodniczącym zostanie kandydat wskazany przez drugą Stronę.
d) Każda ze Stron będzie mogła w dowolnym czasie zmienić powołanego przez siebie
eksperta.
e) Dostawca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić pełną obsługę biurową posiedzeń
zespołu ekspertów i udostępnić pomieszczenia niezbędne dla odbywania posiedzeń.
f)
Dostawca zobowiązany jest zapewnić każdemu z członków zespołu ekspertów
na swój koszt przeprowadzenie analizy zagadnień, co do których powstał spór pomiędzy
Stronami.
g) Każda ze Stron pokrywa wynagrodzenie powołanego przez siebie eksperta.
Wynagrodzenie Przewodniczącego według stawki uzgodnionej przez Strony w drodze
odrębnego porozumienia oraz inne koszty działania zespołu ekspertów zaakceptowane
przez Strony pokrywa Strona, na niekorzyść której został dany spór rozstrzygnięty przez
zespół ekspertów.
h) Zespół ekspertów rozpatrywać będzie sprawy sporne pomiędzy Stronami w terminie 5
Dni Roboczych od dnia ustanowienia Przewodniczącego, chyba że termin ten zostanie
przedłużony za zgodą Stron na wniosek zespołu ekspertów, której to zgody Strony
zobowiązują się nie odmawiać bez uzasadnionej przyczyny wskazanej na piśmie.
i)
Rozstrzygnięcia zespołu ekspertów będą podejmowane w drodze głosowania,
większością głosów oddanych, przy czym konieczne jest oddanie głosu przez
Przewodniczącego.
j)
Okres rozpatrywania sporu przez zespół ekspertów nie wpływa na terminy przewidziane
w Umowie, w tym w Karcie Informacji Szczegółowych],
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
k) Stanowisko zespołu ekspertów wiąże Strony aż do chwili ewentualnego odmiennego
prawomocnego rozstrzygnięcia sądowego.
2.
Jeżeli jedna ze Stron nie akceptuje stanowiska zespołu ekspertów to przed skierowaniem
sporu na drogę postępowania sądowego Strony podejmą starania, by rozstrzygnąć spór
ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.
3.
Spory Stron w razie braku akceptacji zespołu ekspertów będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 28.
Klauzula poufności
1. Przez Informacje Chronione należy rozumieć wszystkie informacje uzyskane w trakcie
realizacji Umowy, w tym wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne,
finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące Zamawiającego lub Przedmiotu
umowy, otrzymane lub uzyskane w trakcie realizacji Umowy niezależnie od formy tych
informacji i ich źródeł. Dostawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich
Informacji Chronionych. Dostawca zobowiązany jest do zachowania w poufności w
szczególności Dokumentacji Technicznej stanowiących Informacje Chronione. Dostawca nie
może wykorzystywać Informacji Chronionych do celów innych niż do należytego wykonania
Umowy. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje niezależnie od wygaśnięcia lub
rozwiązania Umowy.
2. Dostawca uprawniony jest do przekazywania Informacji Chronionych Podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom tylko gdy jest to niezbędne do realizacji Umowy. Dostawca
odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających
dochowanie wyżej opisanej klauzuli poufności przez swoich pracowników,
Podwykonawców, dalszych podwykonawców i konsultantów. Dostawca ponosi
odpowiedzialność za zachowanie przez nich w poufności przekazanych Informacji
Chronionych jak za działanie własne.
3. Dostawca zapewni, że na wniosek Zamawiającego, każdy z Podwykonawców, a także każda
osoba spośród Personelu Dostawcy oraz inne osoby wykonujące czynności z zakresu
realizacji Umowy podpiszą i złożą Zamawiającemu oświadczenie o zachowaniu poufności o
następujące treści: „W związku z wykonywaniem prac dla PSE S.A. („Zamawiający”)
niniejszym zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapoznał się podczas
wykonywania czynności zleconych mu do realizacji przez Zamawiającego pod rygorem
ponoszenia odpowiedzialności wynikającej z (i) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
Karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.), (ii) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), (iii) ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)
oraz zwolnić Zamawiającego z roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych przez osoby trzecie
w związku z naruszeniem tego zobowiązania.”. Zamawiający może uzależnić przekazanie
Informacji Chronionych od podpisania wskazanego oświadczenia. Oryginały podpisanych
oświadczeń Dostawca obowiązany jest przekazać do Zamawiającego. W przypadku, gdy
Zamawiający złożył wniosek, o którym mowa w niniejszym ustępie, osoby które nie
podpisały oświadczenia nie mogą wykonywać żadnych czynności związanych z realizacją
Umowy.
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
4. Dostawca uprawniony jest umożliwić dostęp do Informacji Chronionych wyłącznie
podmiotom, dla których dostęp do tych informacji jest niezbędny w celu prawidłowego
wykonania Umowy. Dostawca zobowiązany jest stosować odpowiednie zabezpieczenia w
celu uniemożliwienia dostępu do Informacji Chronionych podmiotom nieuprawnionym.
5. Dostawca sporządzi wykaz osób, które będą miały dostęp do Informacji Chronionych i
przekaże jeden egzemplarz Zamawiającemu.
6. Zamawiający zastrzega, a Dostawca przyjmuje do wiadomości, iż informacje oraz materiały
przekazywane Dostawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy oraz warunki jej
zawarcia i wykonania, stanowią tajemnicę PSE S.A. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr
153, poz. 1503 ze zm.). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób
wykorzystanie przez Dostawcę Informacji Chronionych w zakresie niezgodnym z celem
Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
7. Zamawiający będąc właścicielem wszelkich dokumentów i materiałów przekazanych
Dostawcy lub wytworzonych w związku z realizacją Umowy, ma prawo zażądać ich zwrotu
po wykorzystaniu lub w przypadku uznania, że ich posiadanie przez Dostawcę wykracza poza
cel Umowy, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.
Dostawca nie ma prawa kopiować, powielać ani w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać
żadnych dokumentów należących do Zamawiającego lub związanych z realizacją Umowy
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, po wskazaniu celu w jakim Dostawca
zamierza wykorzystać ww. dokumenty.
8. Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym
pojedynczym zdarzeniu lub serii niepożądanych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa
przetwarzanych informacji, w szczególności: zagrożenia nieuprawnionego ujawnienia
Informacji Chronionych, nieautoryzowanego dostępu, niedozwolonego: zatajenia,
powielenia, modyfikacji, zniszczenia, utraty, nieprawidłowego wykorzystania lub kradzieży
informacji.
9. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Dostawcę zostanie nałożony
obowiązek ujawnienia informacji otrzymanych od Zamawiającego, ujawnienie takie nie
będzie uważane za dokonane z naruszeniem postanowień Umowy jedynie w przypadku, gdy
Dostawca, przed dokonaniem ujawnienia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o
istnieniu takiego obowiązku, skonsultuje z Zamawiającym możliwość i zasadność podjęcia
środków prawnych umożliwiających uchylenie się od tego obowiązku lub jego ograniczenie i
podejmie akty należytej staranności w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma być
dokonane ujawnienie, zapewnienia o ochronie udostępnionych informacji.
10. Jeżeli w związku z wymogami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228) zaistnieje konieczność poddania się przez
pracowników Dostawcy lub Podwykonawców i dalszych podwykonawców procedurze
postępowania sprawdzającego, o której mowa w ww. ustawie, Zamawiający poinformuje o
takim fakcie, a Dostawca podejmie niezbędne czynności w celu spełnienia tego warunku.
11. Niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w ust. 10, będzie skutkować odsunięciem
danej osoby od czynności związanych z realizacją Umowy, dla których zgodnie z przepisami
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
ww. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych konieczne jest
posiadanie odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa (do informacji o klauzuli
„zastrzeżone” pisemnego upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej). Jeżeli ze
względu na niewypełnienie zobowiązań Dostawcy w zakresie postępowania sprawdzającego,
Dostawca nie będzie w stanie wykonywać świadczeń objętych Umową, Zamawiający może
rozwiązać Umowę z powodu naruszenia postanowień Umowy w sposób istotny przez
Dostawcę.
12. W przypadku gdyby okazało się w związku z realizacją Umowy konieczne przetwarzanie
danych osobowych, Strony - bez zbędnej zwłoki - uregulują pomiędzy sobą
zagadnienie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, określając cel i zakres takiego powierzenia.
§ 29.
Przeniesienie praw
1. Dostawca niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego całości lub części
praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
2. O dacie przeniesienia całości lub części praw i obowiązków Zamawiający powiadomi
Dostawcę oraz prześle pisemne oświadczenie powyższego podmiotu o przejęciu praw
i obowiązków wynikających z Umowy.
3. Jeżeli w wyniku dokonanej cesji Umowa będzie wymagała odpowiednich zmian Dostawca
zobowiązuje się do ich uzgodnienia i podpisania w zakresie wynikającym z cesji praw z
Umowy aneksu do Umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu aneksu.
4. Przeniesienie przez Dostawcę całości lub części praw i/lub obowiązków wynikających z
Umowy na osobę trzecią w zakresie prawnie dopuszczalnym, wymaga zgody Zamawiającego
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dostawca zrzeka się jakichkolwiek
roszczeń wynikających z nieudzielenia przez Zamawiającego zgody na dokonanie
przeniesienia praw i obowiązków z Umowy, w tym przelewu (cesji) wierzytelności.
§ 30.
Zmiana Umowy
1.
Dokonanie istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty jest możliwe w
następujących przypadkach:
1) zmiany terminu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Urządzenia oraz Protokołu
Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, jeżeli ich podpisanie w terminach
określonych w Karcie Informacji Szczegółowych jest niemożliwe z przyczyn
niezawinionych przez Dostawcę, w tym w szczególności:
a)
b)
wynikłych z sytuacji w KSE,
konieczności synchronizacji terminów realizacji innych zadań inwestycyjnych
powiązanych z realizacją Przedmiotu umowy,
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
c)
d)
ustaleniem przez Strony Umowy zmiany sposobu realizacji Umowy Usług w
oparciu o protokół konieczności sporządzony przez Inżyniera Kontraktu, a
zatwierdzony przez Zamawiającego,
treścią decyzji administracyjnych;
2) zmiany sposobu realizacji Umowy (np. zmiany technologii i techniki oraz wyposażenia
Urządzeń, zmiany rodzaju lub ilości bądź technologii Prac, zmiany sposobu realizacji
Prac), spowodowanej:
a)
b)
c)
okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
zmianą Wymogów Prawa,
treścią decyzji administracyjnych, jeśli będą wymagane dla realizacji Umowy;
3) zmiany Ceny w przypadku zmiany Wymogów Prawa w okresie obowiązywania
Umowy, w tym przepisów prawa podatkowego i celnego w zakresie uwzględniającym te
zmiany, z zastrzeżeniem, że Dostawca nie może żądać zmiany Ceny w przypadku
zmiany Wymogów Prawa w okresie obowiązywania Umowy, w tym przepisów prawa
podatkowego i celnego, którą to zmianę w momencie zawarcia Umowy, Dostawca
działając z należytą starannością mógł i powinien był uwzględnić w kalkulacji Ceny;
4)
5) w innych przypadkach enumeratywnie wskazanych w Umowie.
2.
Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP:
a)
b)
wprowadzanie zmian nie modyfikujących Umowy w sposób istotny,
aktualizacje Kart Informacji Szczegółowych,..
3.
Zamówienia uzupełniające, o których mowa w § 3 ust. 6, wymagają zawarcia odrębnej
umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
4.
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Strony określają
zasady wprowadzenia do Umowy odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego
Dostawcy z tytułu realizacji Umowy, w przypadku zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 –
5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia (przedmiotu Umowy)
przez Dostawcę.
5. W celu wprowadzenia do Umowy zmiany wysokości wynagrodzenia Dostawcy z tytułu
realizacji Umowy z przyczyn wskazanych odpowiednio w: ust. 4 pkt. 1) powyżej lub w ust. 4
pkt. 2) powyżej:
1) Strona
zainteresowana
jej
wprowadzeniem
zobowiązana
jest
wystąpić
z wnioskiem do drugiej Strony, w terminie do 60 dni od daty wejścia w życie przepisów
dokonujących zmian wskazanych odpowiednio w ust. 4 pkt. 1) lub 2) powyżej,
zawierającym uzasadnienie i dowody wskazujące czy i jaki wpływ mają te zmiany na
koszty wykonania zamówienia (przedmiotu Umowy) przez Dostawcę, przy czym
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
uchybienie ww. terminowi skutkuje niedopuszczalnością dokonania zmiany wysokości
wynagrodzenia Dostawcy w związku z danym zdarzeniem, będącym podstawą dla ww.
wniosku;
2) w terminie kolejnych 60 dni od daty otrzymania przez drugą Stronę wniosku,
o którym mowa w pkt. 1), Strony obowiązane są przeprowadzić negocjacje
w celu:
a) ustalenia czy i jaki wpływ mają te zmiany na koszty wykonania zamówienia
(przedmiotu Umowy) przez Dostawcę, oraz
b) określenia wysokości (wartości) ewentualnej zmiany wynagrodzenia Dostawcy
z tytułu realizacji Umowy, oraz
c) określenia terminu wprowadzenia do Umowy ewentualnej zmiany w zakresie
wysokości wynagrodzenia Dostawcy i okresu obowiązywania tej zmiany.
§ 31.
Postanowienia końcowe
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, każde zawiadomienie lub inne pismo wysłane w związku
z realizacją Umowy jest uważane za właściwie doręczone odpowiednio – Inżynierowi
Kontraktu lub Dostawcy, jeżeli:
a) zostanie wysłane listem poleconym, pod adres;



Inżyniera Kontraktu – ul.[______],
Dostawcy – adres podany w komparycji Umowy,
Przedstawiciel Zamawiającego – ul.[______],
b) zostanie doręczone za potwierdzeniem odbioru przedstawicielom Stron
ustanowionym zgodnie z § 5 Umowy lub do sekretariatów Zarządów Dostawcy i
Inżyniera Kontraktu.
2. Powiadomienie Dostawcy o Wadach, o których mowa § 18 ust. 3 Umowy nastąpi faksem lub
drogą elektroniczną, na:


nr telefonu _________,
adres poczty elektronicznej _____________.
3. Niezależnie od zapisów powyższych ustępów, Dostawca wskaże Zamawiającemu, w formie
pisemnej, adres podmiotu z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, do którego w
czasie trwania Umowy, a także w okresie Gwarancji i Rękojmi, Zamawiający może doręczać
wszelką korespondencję kierowaną do Dostawcy. Dostawca może dokonać zmiany tego
podmiotu, lub powiadomić Zamawiającego o zmianie przez niego adresu lub siedziby pod
warunkiem, że adres lub siedziba ta znajdować się będzie na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej przez cały okres obowiązywania Umowy i okres Gwarancji i Rękojmi. Zmiana ze
skutkiem dla Zamawiającego następuje od chwili dostarczenia mu pisemnego powiadomienia
o zmianie. Dostawca oświadcza, iż korespondencja kierowana przez Zamawiającego listem
poleconym lub za potwierdzeniem odbioru na adres podmiotu, wskazanego przez Dostawcę
zgodnie z niniejszym ust. 3, będzie uważana także za właściwie Dostawcy doręczoną w
rozumieniu ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli doręczenie Dostawcy określonej
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
korespondencji zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu uznane zostałoby za nieskuteczne z
jakichkolwiek przyczyn.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
i są wprowadzane w formie aneksu, o ile Umowa nie stanowi inaczej.
5. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa
polskiego.
6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa krajowego oraz
unijnego, w szczególności ustawa - Prawo zamówień publicznych, oraz Kodeks cywilny.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
8. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia(SIWZ Część II) wraz z załącznikami.
Załącznik nr 2 – Oferta Dostawcy.
Załącznik nr 3 – Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku
PSE S.A.
Załącznik nr 4 – Wymagane Ubezpieczenia.
Załącznik nr 5 – Harmonogram Płatności.
Załącznik nr 6 – Wzór Karty Informacji Szczegółowych.
ZAMAWIAJĄCY
DOSTAWCA
Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach w SE Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do
pracy z autotransformatorami 400/220kV, 500MVA AT1 i AT2.
Download