Wiktoria Wróblewska, dr Postawy młodzieży w sferze seksualnej w

advertisement
Wiktoria Wróblewska, dr
Instytut Statystyki i Demografii
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Materiał przygotowany dla Krajowego Centrum ds. AIDS do wykorzystania w ramach kampanii
skierowanej do rodzin pod hasłem „Rodzina razem przeciw AIDS”
Postawy młodzieży w sferze seksualnej w Polsce w okresie przemian a potrzeba
edukacji
W materiale przedstawiony został obraz przemian, które zaszły w zakresie postaw i
zachowań młodzieży w Polsce w sferze seksualnej od początku lat 90. Wskazano także na
negatywne konsekwencje wczesnych związków seksualnych, w tym konsekwencje
zdrowotne. Opisane zostało miejsce rodziny i małżeństwa w planach życiowych młodzieży
oraz potencjał wynikający z dobrych relacji dzieci z rodzicami.
Tłem do prezentacji danych dla Polski jest sytuacja w innych krajach, co było możliwe
dzięki międzynarodowemu charakterowi wykorzystanych badań.
Źródła danych
W opracowaniu wykorzystano wyniki następujących badań:
Health Behaviour in School-aged Children Study, 2001-2002 HBSCS (Badanie
międzynarodowe zrealizowane wśród uczniów w wieku 11, 13 i 15 lat; w Polsce: na próbie
3179 dziewcząt i 3204 chłopców) [1]
Determinants of affective and sexual behaviors among students in the developed countries,
2002 (Badanie międzynarodowe; w Polsce „Badanie postaw i zachowań studentów” na
próbie 1450 osób) [2], [3]
Population Policy Acceptance Study, 2002 (Badanie międzynarodowe; w Polsce PPA-2 na
próbie 4500 osób dorosłych) [4]
Badania CBOS „Młodzież ‘88 , ’94, ’96, ‘98” (badania na próbach uczniów ostatnich klas
szkół średnich liczących po ok. 1200 osób) [5]
Badanie postaw młodzieży wobec spraw seksualności, 1996 BPMSS (Badanie
ogólnopolskie na próbie uczniów szkół średnich w wieku 15-19 lat liczącej 9047 osób) [6]
Dane statystyczne GUS [7]
Wprowadzenie - Tło analizowanych przemian
Od początku lat 90. w Polsce obserwuje się zburzenie wszelkich granic ludzkiej
intymności, które łączy się z dekonstrukcją dotychczasowych wzorców aksjologicznych
młodzieży w sferze płciowości i życia seksualnego człowieka. Wartości przekazywane w
domu rodzinnym okazały się za słabe i nie wytrzymały zderzenia z przekazem mediów i
napływem kultury zachodniej. Występuje proces westernizacji czyli przejmowania przez
młodzież, niejednokrotnie bezkrytycznie, różnych wartości i stylu życia oferowanego w
kulturze masowej, a opartej na wzorcach zachodnich.
Równocześnie nastąpiło osłabienie wpływu rodziców, a szczególnie ojca, na kształtowanie
osobowości i postaw dzieci oraz młodzieży. Znaczenie zależności pionowych zostało
zastąpione odniesieniami poziomymi, które oznaczają wpływ mediów i środowiska
rówieśniczego.
W efekcie obserwowanych zjawisk następuje dezorientacja i chaos w systemie wartości
dzieci i młodzieży, które otrzymują różny przekaz w domu, w Kościele, od kolegów i
propagowany w mediach. Brak spójności informacji i obrazów docierających do osób
młodych może być przyczyną zagubienia, gdyż dzieci i młodzież nie potrafią
wywnioskować, co tak naprawdę jest dobre i co powinni wybrać. W takiej sytuacji
wybierają najczęściej to, co najbardziej oddziałuje na ich zmysły i podejmują zachowania
ryzykowne, które mogą pociągnąć za sobą bardzo negatywne skutki, w tym zdrowotne.
1
Postawy wobec małżeństwa i związków przedmałżeńskich
Jak pokazały wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku w Polsce jest ponad
10 milionów rodzin, z których większość tworzą małżeństwa z dziećmi. W rodzinach
pełnych wychowuje się i dorasta ponad 82% z prawie trzech milionów młodych Polaków
w wieku 15-19 lat. Stosunkowo nieliczne, w porównaniu do innych krajów Europy
Zachodniej, są związki o charakterze nieformalnym. Małżeństwa w Polsce charakteryzują
się także znaczną trwałością, aczkolwiek liczba rozwodów w ciągu ostatnich lat wzrosła z
43 tys. w roku 2000 do 56 tys. w roku 2004.
Rodzina i udane życie małżeńskie wciąż zajmują pierwsze miejsce wśród wartości
młodzieży. Może to być podyktowane tradycją, względami religijnymi, a czasem trudną
sytuacją ekonomiczną, która podnosi znaczenie rodziny, jako środowiska, od którego
oczekuje się wsparcia i pomocy. Tylko 8% osób w wieku do 35 lat uważa małżeństwo za
instytucję przestarzałą [4].
Z drugiej strony coraz częściej osoby młode odchodzą od tradycyjnego wzorca tworzenia
rodziny i wskazują na związki kohabitacyjne jako poprzedzającą formę małżeństwa (rys.1).
Prawie 70% planuje małżeństwo z wcześniejszym zamieszkaniem razem, a za
małżeństwem, bez kohabitacji, zdecydowanie opowiada się tylko 14% młodych osób
objętych badaniem [3].
Rys.1 Plany dotyczące przyszłości w zakresie stanu cywilnego
[na podstawie Badania studentów, 2002]
samotnie; 0,5%
nie wiem; 11,7%
partner oddzielnie
mieszkający; 0,5%
małżeństwo bez
wcześniejszego
mieszkania; 13,8%
razem, ale bez ślubu;
5,1%
małżeństwo z
wcześniejszym
mieszkaniem; 68,4%
2
Wyniki badań postaw i zachowań uczniów szkół średnich oraz studentów potwierdzają
zachodzące zmiany w kodeksie obyczajowości seksualnej młodych osób w Polsce w
porównaniu do zasad obowiązujących w generacji rodziców. Zmniejszyło się przede
wszystkim znaczenie normy polegającej na zachowaniu czystości przedmałżeńskiej, a
powszechną aprobatę zyskał pogląd, według którego związek uczuciowy daje
wystarczające przyzwolenie do podejmowania kontaktów seksualnych. Dla większości
młodych osób objętych badaniem CBOS niezbędnym warunkiem podjęcia życia
seksualnego jest związek uczuciowy.
Rys. 2 Czy zgadzasz się z następującymi opiniami?
Pierwsze kontakty seksualne młodzi ludzie powinni mieć dopiero po zawarciu
małżeństwa
[Wyniki Badania CBOS „Młodzież ‘88 , ’94, ’96, ‘98”]
Należy dodać, że osoby nastoletnie są wyposażone w wiedzę instrumentalną dotyczącą
środków antykoncepcyjnych i niemal wszyscy wymieniają prezerwatywę, a ponad 80%
tabletki antykoncepcyjne. Natomiast większość z ankietowanych uczniów nie zna żadnej z
naturalnych metod w stopniu pozwalającym na jej zastosowanie.
3
Zachowania młodzieży – inicjacja seksualna
Dane dotyczące wieku inicjacji seksualnej świadczą o obniżaniu się wieku pierwszych
doświadczeń seksualnych oraz o wzroście udziału młodych osób podejmujących życie
seksualne.
Wśród uczniów w wieku 15-19 lat prawie co czwarta dziewczyna i 35% chłopców
udzieliło odpowiedzi twierdzącej na pytanie o doświadczenie inicjacji seksualnej.
Podejmowanie współżycia seksualnego narasta w kolejnych grupach wiekowych i wśród
uczniów będących w wieku 19 lat inicjację seksualną miała za sobą ponad połowa
dziewcząt i ponad 60% chłopców [6].
Podobne wyniki uzyskano w badaniach CBOS dla uczniów ostatnich klas szkół średnich
(tabl.1). Szczególnie znaczący wzrost udziału osób mających za sobą doświadczenie
inicjacji seksualnej widoczny jest na początku lat 90.
Należy podkreślić, że badania przekrojowe realizowane wśród osób nastoletnich nie
pozwalają na wyznaczenie średniego wieku inicjacji, a wszelkie takie próby są błędne.
Wynika to z własności miary, do wyznaczenia której potrzebne są informacje o poziomie
badanego zjawiska dla wszystkich osób w populacji tu: wieku inicjacji. Dopóki są osoby,
które nie podjęły współżycia w danej grupie, średnia nie może być wyznaczona. Takie
średnie mogą być wyznaczone, ale dla generacji osób starszych.
Można natomiast wyznaczyć medianę wieku inicjacji, która wynosi ok. 19 lat dla
dziewcząt i ok. 18,5 lat dla chłopców. Wynik taki oznacza, że połowa z młodych osób w
Polsce podejmuje współżycie w wieku do 19 lat w przypadku dziewcząt i w wieku do 18,5
lat wśród chłopców.
4
tabl. 1 Jeśli nie jest to dla Ciebie zbyt krępujące pytanie, napisz, czy utrzymujesz stosunki
seksualne?
[Wyniki Badania CBOS „Młodzież ‘88 , ’94, ’96, ‘98”]
Chłopcy
'88
'94
'96
Dziewczęta
'98
'88
'94
'96
'98
w procentach
Tak, dość regularnie
8
14
12
14
2
8
10
13
Tak, od czasu do czasu
26
31
29
29
7
14
17
16
Nie, ale miałem(am) już pierwszy
stosunek
10
13
11
11
4
8
8
9
Nie, nigdy nie miałem(am) stosunku
seksualnego
34
27
32
27
69
55
54
50
Odmowa odpowiedzi
22
14
16
20
18
15
11
11
Mimo opisanych wyżej zmian, w Polsce można wciąż mówić o stosunkowo późnym
wchodzeniu nastolatków w życie seksualne i dużym odsetku młodych osób, które
odkładają podejmowanie kontaktów seksualnych na czas późniejszy.
Świadczy o tym porównanie wyników dla grupy ponad 30 krajów objętych badaniem
HBSCS. Polska należy do krajów o najniższym odsetku młodzieży, która miała inicjację
seksualna w wieku do 15 lat: mniej niż 10% dziewcząt i 20% chłopców (rys.3). Podobne
wyniki dla dziewcząt wystąpiły tylko w Grecji, Izraelu, Macedonii i na Litwie, a wśród
chłopców w Hiszpanii, Estonii, Czechach i Austrii. We wszystkich innych krajach udział
osób deklarujących inicjację seksualną w tym wieku był wyższy [1].
Podobne relacje w stosunku do innych krajów uzyskano także dla osób starszych objętych
badaniem studentów [2]. Tylko wśród studentów w Japonii odsetek mających za sobą
doświadczenie inicjacji tak niski, a wiek inicjacji był tak wysoki jak w Polsce.
5
rys.3 Udział uczniów 15-letnich, którzy mieli doświadczenie inicjacji seksualnej
- porównanie międzynarodowe
[Na podstawie badania: Health Behaviour in School-aged Children Study, 2001-2002]
(w procentach)
W.Brytania
Niemcy
chłopcy
dziewczeta
Szwecja
Ukraina
Holandia
Włochy
Portugalia
Francja
Czechy
Rosja
W ęgry
Hiszpania
Litwa
POLSKA
0
10
20
30
40
50
Ważne, w kontekście prowadzonych analiz, jest także wielokrotne zwiększenie udziału
stosujących środki antykoncepcyjne wśród podejmujących współżycie obecnych
nastolatków w porównaniu z pokoleniem ich rodziców. W czasie pierwszych kontaktów
seksualnych ponad 80% stosowało środki zapobiegające zajściu w ciążę; we wszystkich
zestawieniach dominuje prezerwatywa (ok. 70%).
Wyniki dla osób 15-letnich, które wskazują na porównywalne zachowania w tej dziedzinie
nastolatków w Polsce i innych krajach europejskich przedstawia rys.4.
6
rys.4 Udział uczniów 15-letnich z doświadczeniem inicjacji seksualnej, którzy
stosowali prezerwatywę - porównanie międzynarodowe
[Na podstawie badania: Health Behaviour in School-aged Children Study, 2001-2002]
W.Brytania
Niemcy
Szwecja
Ukraina
Hoilandia
Portugalia
chłopcy
dziewczeta
Francja
Wegry
Hiszpania
Litwa
POLSKA
0
20
40
60
80
100
Czynnikami współwystępującymi ze zwiększonym ryzykiem wczesnej inicjacji w Polsce
jest nauka w szkole zasadniczej zawodowej i słabe wyniki w nauce, częsty kontakt z
alkoholem, odwiedzanie pornograficznych stron internetowych i czytanie czasopism
pornograficznych. Nie bez znaczenia może być atrakcyjność fizyczna kobiet i aktywność
fizyczna mężczyzn oraz częste wychodzenie na dyskoteki. Mniejszą rolę odgrywa miejsce
zamieszkania i pochodzenie, jednakże złe relacje z rodzicami są częstsze wśród osób, które
podjęły współżycie. Dla dziewcząt pewne znaczenie może mieć obawa przed zarażeniem
się wirusem HIV; dla chłopców nie jest to powód do wstrzemięźliwości seksualnej.
Należy podkreślić, że wśród czynników różnicujących zachowania w sferze seksualnej
młodzieży w Polsce najbardziej znaczącą rolę odgrywa system wartości i norm wynikający
z przekonań i życia religijnego młodzieży. Osoby młode, dla których religia ma duże
znaczenie, później podejmują współżycie, a odsetek z takim doświadczeniem jest
zdecydowanie mniejszy niż wśród pozostałych (tabl.2).
7
tabl. 2 Doświadczenie inicjacji i liczba dotychczasowych partnerów a znaczenie religii
[na podstawie Badania studentów, 2002]
Znaczenie religii
Liczba partnerów
(w %)
Płeć
0
Mężczyźni
Kobiety
1
22
2
15
3
13
4+
Nie ma żadnego lub małe
27
22
Średnie
34
21
15
11
19
Duże
66
19
6
3
6
Nie ma żadnego lub małe
27
36
11
10
16
Średnie
38
37
13
7
5
Duże
70
22
4
2
2
Konsekwencje wczesnej inicjacji seksualnej
Pomimo tego, iż liczba urodzeń dzieci przez nastolatki w Polsce systematycznie obniża się,
to jeszcze w roku 2004 ponad 20 tys. dziewcząt zostało matkami przed ukończeniem 20
roku życia. Około połowa z tych urodzeń przypadła na matki 19-letnie; matkami w wieku
18 lat zostało ponad 6 tys. dziewcząt; 2,5 tys. ukończyło lat 17, tysiąc miało zaledwie lat
16, a prawie 300 dziewcząt zostało matkami przed ukończeniem 16 roku życia.
Młode matki często pozostają samotnymi matkami, a jeśli decydują się na ślub, to
małżeństwa takie, częściej niż inne, rozpadają się. Od początku lat 90. obserwuje się
systematyczny wzrost udziału urodzeń pozamałżeńskich wśród młodych matek w Polsce.
W 2004 roku urodzenia pozamałżeńskie wśród nastolatek wynosiły prawie 60%; 67%
w miastach i 48% na wsi [7].
Ryzyko związane z wczesnymi związkami seksualnymi, to nie tylko niezamierzone ciąże i
wczesne macierzyństwo, ale możliwość poważnych konsekwencji zdrowotnych. Istnieje
ponad 20 chorób przenoszonych drogą płciową wśród nich: chlamydia, gonorrhea, HPV,
8
wirus żółtaczki zakaźnej typ B, syphilis, HIV, zarażenie którymi z immunologicznego
punktu widzenia jest szczególnie łatwe w przypadku osób w okresie dojrzewania. Infekcje
narządów płciowych przebiegają często bezobjawowo, tymczasem następstwa są odległe i
rozciągają się od niepłodności, poprzez infekcje płodu, do nowotworów narządów rodnych
np. rak szyjki macicy. Choroby te znacznie zwiększają ryzyko zakażenia wirusem HIV. Z
badań przeprowadzonych w USA wynika, że 25% nastolatek, które prowadzą życie
seksualne nabywa (w ciągu roku) infekcję przenoszoną drogą płciową, a ok. 13% młodych
ludzi w wieku 13-19 lat jest już zakażonych.
Relacje i rozmowy z rodzicami
Polskie nastolatki deklarują bardzo dużą łatwość w komunikacji z rodzicami. W
porównaniu do wszystkich krajów objętych badaniem HBSCS wyniki dla Polski, w
zakresie relacji z matkami, są najlepsze. Prawie 100%, zarówno dziewcząt, jak i chłopców
w wieku 11 lat nie ma problemów w rozmowach z matką; w wieku 13 lat odsetek ten
wynosi 93%, a w wieku 15 lat - ponad 90%. Wyniki dla ojców wskazują także na jeszcze
duży potencjał zaufania ze strony dzieci, jednakże są gorsze niż dla matek. Zwracają
uwagę lepsze wyniki dla chłopców niż dziewcząt, co jest naturalne na tym etapie
dojrzewania. W wieku 11 lat ok. 90% nastolatków ma łatwość rozmowy z ojcem, w wieku
13 lat było to już 75% dziewcząt i 86% chłopców, a w wieku 15 lat 64% dziewcząt i 73%
chłopców [1].
Mimo stosunkowo dobrej komunikacji nastolatków z rodzicami, tematyka dojrzewania
płciowego nie zawsze była obecna w rozmowach rodziców z dziećmi, a szczególnie
rzadkie są rozmowy, które mają charakter dogłębny. Jak wynika z zaprezentowanych na
wykresie danych ponad jedna czwarta osób objętych badaniem nie rozmawiała nigdy z
rodzicami o dojrzewaniu płciowym w wieku 14-18 lat, a tylko 15% mogło być
zakwalifikowanych do grupy tych uprzywilejowanych tzn. rozmawiających z rodzicami w
sposób otwarty i dogłębny (rys.5). Należy zaznaczyć, że wyniki te pochodzą z badania
studentów, którzy częściej niż osoby nie kontynuujące nauki na studiach wyższych,
pochodzą z rodzin o wyższym statusie społecznym i mają rodziców z wyższym
9
wykształceniem. Można przypuszczać, że przekaz wiedzy w innych rodzinach
charakteryzuje się jeszcze gorszymi wskaźnikami.
rys.5. Rozmowy z rodzicami o dojrzewaniu płciowym (w wieku14-18 lat)
[na podstawie Badania studentów, 2002]
w %
T ak, d ogłębn ie
15
Tak ,ale tylk o do
pewne go stopn ia
59
Nig dy
26
0
10
20
30
40
50
60
70
rys.6. Skąd dowiedziałeś się o metodach zapobiegania ciąży?
[na podstawie badania Badania młodzieży BPMSS, 1996]
od lekarza
a
rz
el
d
o
a
k
kobiety
15
z książek
e
te l
k
e
ż
ią
s
k
z
z telewizji
45
ij
z
i
w
30
mężczyźni
z
z czasopism
z a
c
s
o
p
si
66
m
z
z innych lekcji
c
k
ni
n
yc
26
ij
el
h
z
el k
c
j
i
gi
l
re
i
5
i
z lekcji religii
od kolegów/
koleżanek
z
g ó
k
o
o
w
/
k
o
el
ż
a
n
e
37
k
el
d
25 od rodziców
r
o
o
d
z
ci ó
w
d
0
10
20
30
40
50
60
70
w%
10
Media w postaci telewizji i czasopism wypełniły częściej tej luki i zastąpiły rodziców, a
także szkołę, w zakresie przekazu informacji dotyczących środków antykoncepcyjnych
(rys.6).
Na poziomie znajomości zapobiegania ciąży jest to być może wiedza wystarczająca, ale
czy wyczerpująca, rzetelna i pełna w zakresie postaw i zachowań rzeczywiście chroniących
zdrowie młodych osób w Polsce?
Należy podkreślić, że zdrowie według definicji Światowej Organizacji Zdrowia WHO jest
dobrostanem fizycznym, psychicznym i społecznym, a nie tylko brakiem choroby i
inwalidztwa.
Takie całościowe podejście do zagadnień zdrowia dzieci i młodzieży jest możliwe tylko
przy integracji różnych środowisk mających wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży,
wśród których rodziny wychowania i rodzice powinny mieć miejsce uprzywilejowane i
podstawowe.
Literatura
Wykorzystane badania i źródła danych
[1] Young people’s health in context. Health Behaviour in School-aged Children Study:
International Report from 2001-2002 Survey (ed. Currie C. et al.), Health Policy for
Children and Adolescents, No 4, WHO Regional Office for Europe 2004
[2] Wróblewska W.: Living arrangements, reproductive behavior, and entering adult
sexuality in Poland . W: Sexual and affective behaviour of students. An international
comparative study (ed. Billari F.C. et al), Kluwer Academic Publishers (w druku)
[3] Wroblewska W., Strzelecki P., Matysiak A.: Kodeks obyczajowości seksualnej wśród
młodzieży na podstawie badania "Zachowania i postawy studentów w sferze
seksualnej”. W: System wartości a procesy demograficzne. Ed. K.Slany, A.Małek,
I.Szczepaniak ; I Kongres Demograficzny w Polsce, tom XV; Zak.wyd.NOMOS,
Krakow 2003
[4] Wróblewska W.: Styl życia i wartości dotyczące postaw matrymonialnych i
prokreacyjnych W: Percepcja zmian demograficznych w Polsce i oczekiwań wobec
polityki ludnościowej - wyniki badania PPA2 (ed. I.Kotowska), SGH, Warszawa 2005
[5] Komunikaty z badań Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS):
11
Postawy młodzieży wobec seksu i opinie na temat wycofanego podręcznika pt.
"przysposobienie do życia w rodzinie". Komunikat z badań, lipiec 1988
Postawy młodzieży wobec kontaktów seksualnych. Komunikat z badań, wrzesień
1994
Postawy młodzieży wobec kontaktów seksualnych. Komunikat z badań, 1996
Młodzież o życiu seksualnym. Komunikat z badań, CBOS 1999
[6] Wróblewska W.: Nastoletni Polacy wobec seksualności, SGH, Warszawa 1998
[7] Rocznik Demograficzne GUS z lat 1991-2005, Warszawa
12
Download