etyka biznesu

advertisement
Utylitaryzm zwany też "filozofią zdrowego
rozsądku" Programem utylitarystów była próba
obiektywnego
ustalenia
zasad
działań
przynoszących pozytywne i negatywne efekty.
Podstawowym kryterium rozróżniania działań
pozytywnych i negatywnych stała się dla
utylitarystów zasada użyteczności. Głosi ona, że
"postępowanie jest słuszne jeśli prowadzi do
uzyskania jak największej ilości szczęścia i jak
najmniejszej ilości nieszczęścia", przy czym dla
różnych odłamów utylitaryzmu samo pojęcie
szczęścia było różnie pojmowane przez różnych
przedstawicieli tego kierunku filozofii, co
prowadziło często do skrajnie różnych wniosków
praktycznych.
To co łączy wszystkich utylitarystów jest
podkreślenie efektów postępowania. Zdaniem
utylitarystów, intencja czynu nie ma większego
znaczenia etycznego - ważne jest tylko czy daje on
więcej efektów korzystnych czy szkodliwych.
Jednym z pierwszych wyrazicieli idei utylitaryzmu
był Francis Hutcheson, który jako pierwszy głosił
zasadę użyteczności w jawnej formie (1725 r.), choć
zalążki tych idei są już obecne w filozofii
Shaftesbury'ego i Hume'a.
Najbardziej
wyrazistą,
klasyczną
postać
utylitaryzmu,
w
której
szczęście
zostało
utożsamione z przyjemnością, lub w późniejsze
formie ze zmniejszaniem przykrości, stworzyli
Jeremy Bentham i John Stuart Mill. Mill jednak
po pewnym czasie odwrócił się od utylitaryzmu
skłaniając się bardziej do koncepcji Kanta.
W potocznym znaczeniu tego słowa jest to dążenie
do osiągania celów praktycznych, materialnych.
Utylitaryzm – (Jon Stuart Mil). Utylitaryści
uznają, że powinno przyczyniać się do szczęścia jak
największej liczby ludzi. Każdy powinien mieć
możliwość eksperymentowania w poszukiwaniu
własnego szczęścia. Dobre jest to poczym czujemy
się dobrze. Tylko konsekwencje czynu mają
wartość. Etyka nie uczy świętości, ale użyteczności.
Pokazuje nam jak dawać sobie radę w życiu.
Szczęście i nieszczęście wzajemnie się neutralizują.
Słabością utylitarystów jest to, że depcze wolności
jednostkową, że łamie się zasadę praworządności w
imię uczciwości.
ETYKA BIZNESU
Dobro publiczne identyfikowane jest ze stopą życia
ludzi. Chciwość bogacza i zawiść biednego.
2 formy zazdroszczenia:
- nie ma nic złego w tym, że zazdroszczę
bliźniemu bogactwa i robię wszystko, by tez tak
mieć;
- zawiść – robimy wszystko, by bogaty zubożał.
Koncepcje wprowadzania ceny sprawiedliwej
towaru
Pojęcie ceny sprawiedliwej zastąpione zostało ceną
naturalną. Marks zadaje sobie pytanie o warunki
sprawiedliwej wymiany. Wartość towaru jest pracą
(nie rentą gruntową czy kapitałem). Marks odróżnia
w wartości towaru: wartość użytkową i wymienną
(czas niezbędny do uzyskania towaru).
Niesprawiedliwość kapitalizmu pojawia się kiedy
pojawiają się pieniądze. Wartość użytkowa i
wymienna siły roboczej – różnicę między siłą
roboczą a tym, co zostało przez nią wyprodukowane
zagarniają kapitaliści. Robotnik i kapitalista staja się
niewolnikami tego samego procesu – posiadania
środków produkcji. Prowadzi to do powolnej
pauperyzacji siły robotniczej.
Emanuel Kant
W sferze estetyki podstawowym pytaniem jest jak
możliwe jest wydawanie sądów estetycznych o
pięknie?
Transcentydentalne poznanie etyczne dotyczy
przedmiotów względem samego poznania.
Moralność dotyczy tego, co być powinno – jakie
przedmioty mocą woli powoływać.
Czysty rozum ze swej natury jest rozumem
praktycznym. Rozum ze swej zasady jest moralny.
Moralność istoty ludzkiej jest dla Kanta faktem.
Kant całkowicie przekształcił myśl filozoficzną. Nie
należy pytać, czy człowiek jest moralny, bo to
widać. Natomiast należy zapytać co znaczy być
moralnym. Nie należy pytać czy moralność jest
możliwa, ale jak jest możliwa. Co ważne nie należy
ulegać złudzeniu. Analiza Kanta jest analizą
krytyczną. Moralność trzeba oczyścić z tego, co
zewnętrzne. Człowiek jest wolny, o ile uznaje
ważność prawa moralnego.
Kant zaleca rozpatrywanie człowieka niejako z 2
stron:
1) jako zjawiska przynależnego do przyrody i
związku przyczynowego;
2) jako rzecz samą w sobie, osobie, która
odpowiada za swoje czyny.
Wolność stanowi warunek prawa moralnego.
Stanowi rację dla obowiązującego prawa moralnego.
Gdyby wolność nie podlegała prawu moralnemu nie
byłaby wolnością. Za sprawą prawa moralnego
człowiek staje się podmiotem prawa moralnego.
Kant definiuje wolność woli jako szereg
przyczynowo-skutkowego
zdarzenia
zjawisk.
Aspekty wolności:
- negatywny
- pozytywny
Nie świat oddziałuje na nas, ale my oddziałujemy,
powodujemy skutki w świecie. Oddziaływanie woli
na nas samych – mamy uprzedni cel i jesteśmy w
stanie determinować siebie, by osiągnąć ten cel..
Moralność zawiera się w intencji woli, nie w
czynach.
Poznanie praktyczne dotyczy nie tylko pobudek.
Moralność Kanta jest zbudowana na klasycznej
moralności człowieka.
ARYSTOTELES – logos to prawo istniejące w
rzeczywistości.
W średniowieczu człowiek jest określany przez
swoją relację do Boga. Tracić człowieczeństwo
możemy poprzez grzech.
Nowożytność to z kolei wg niektórych koniec
myślenia religijnego. J. Nietsche pisał o śmierci
Boga.
Rozum uzyskuje całkowitą rację istnienia człowieka
– Kant.
Człowiek jako z definicji jest istotą moralną. Należy
do przyrody zmysłowej, to zwierzę rozumne. Tzn.
jak zwierzęta mamy instynkty i potrzeby. Jako
zwierzę człowiek przynależy do przyrody i podlega
zjawisku przyczynowo-skutkowemu. Człowiek jest
ponadto istotą rozumną. Człowiek jest moralny, bo
jest rozumny. Prawo moralne stanowi najważniejszy
fakt istnienia ludzkiego. Rozum podpowiada: „jak
chcę tak wolę”.
Prawo moralne to aprioryczny fakt – nie
wyprowadzony z przeszłości.
Racjonalność staje się tajemnicą nie do pokonania.
Człowiek jest istotą racjonalną, ale i zmysłową.
Skończona istota rozumu – człowiek w
przeciwieństwie do Boga jest skończonym bytem.
Wola stanowi władzę jaką dysponuje rozum.
Kant posługiwał się pojęciem:
Zbydlęcenie – niemoralne postępowanie – tracimy
własną istotę, postępując niemoralnie.
Człowiek jest bytem racjonalnym, ale i skończonym.
Człowiek podlega bezpośrednim lub pośrednim
pobudkom zmysłowym do działania. Bóg jako
nieskończony jest wszechmocny, wszystko co chce
dostanie, co pomyśli i chce jest dobre.
Skończoność woli ludzkiej Kanta to nieskończona
świętość woli. Wola święta z natury działa zgodnie z
moralnością.
Kanta uważano za ojca rygoryzmu.
Człowiek dąży do szczęścia. Niekoniecznie jest tak,
że świat jest zgodny z naszym życzeniem. To czy w
naszym empirycznym myśleniu jesteśmy szczęśliwi,
czy też nie jest przypadkiem.
Rygoryzm etyczny to etyka obowiązku nielicząca
się z uczuciami i potrzebami. Kanta można
zinterpretować tak, że nie jest to krańcowy
rygoryzm etyczny. Szczęście nie może stanowić
zasady moralności. Nasza skończoność polega na
naszej subiektywności. Moralność w swojej istocie
zakłada wykonanie poza własną skończoność, a
więc i szczęśliwość.
Postępowanie moralne musi przybrać postać
obowiązku. Człowiek kieruje się nie tylko
pobudkami rozumnymi, ale i zmysłowymi.
Imperatyw – bezwzględny nakaz
Obowiązek – czyn, który zakłada wola podlega
zniewoleniu.
Wszelka rozkosz odchodzi na drugi plan przy
spełnianiu
obowiązku.
Odczuciem
czysto
praktycznym jest szacunek wobec prawa moralnego
– to jedyne uczucie przy spełnianiu obowiązku.
Człowiek musi upokorzyć własną moralność przez
zwierzęcość.
 natura zmysłowa i nadzmysłowa
przedmioty wyznaczają co jest naszym pragnieniem,
a co nie hetero… woli. Celem praktycznego rozumu
jest znalezienie zasad prawa moralnego. Wyznaczają
one kierunek woli. Jeśli zasady te są subiektywne –
to są to maksymy, jeśli są obiektywne – prawa
praktyczne (odnoszą się do wszystkich).
Zasada praktyczna = „jeśli pragniesz zachować
zdrowie, jedz zdrową żywność”.
To czy maksyma jest subiektywna czy nie decyduje
odniesienie do warunków empirycznych.
Prawa praktyczne muszą uwzględniać jak prawa
natury pod względem formalnym.
Dla każdego x, jeśli x-istota racjonalna
Jeśli x jest istotą racjonalną, musi postępować tak i
tak.
Podział imperatywów Kanta:
a) imperatyw hipotetyczny – zawiera w sobie
konieczność. Jeśli nie chcesz na starość cierpieć
biedy, powinieneś w młodości pracować i
oszczędzać.
b) imperatyw kategoryczny – determinuje wolę
istoty moralnej
Maksymy są szczegółowymi zasadami, ale nie
imperatywami.
Wola jako zdolność pożądania.
Wyrzucić wszystko, co empiryczne.
Zachowaj umiar we wszystkim, co robisz, a będziesz
szczęśliwym!
Szczęście nie może stanowić pryncypium
moralności.
Imperatyw kategoryczny
Determinuje wolę w sposób absolutny. Mówi jak
należy postępować bez względu na wszelkie
empiryczne skutki. Powoduje, iż czysty rozum
zyskuje realność w życiu człowieka.
3 sformułowania imperatywu kategorycznego:
 postępuj tak, aby … woli mogła mieć
pryncypium prawa moralnego
 zapytaj siebie czy czyn, jaki zamierasz uczynić
to skutek woli
 tego czego się chce, władzę używać jako nie
jako środka ale zawsze jako cel
 aplikacja prawa moralnego
Postępujemy o tyle moralnie, o ile postępujemy
zgodnie z prawem moralnym.
Idea osobowości
Osobowości ludzi nie wykorzystywać wyłącznie
jako środka, ale zawsze zarazem cel.
Przedmiot czystego rozumu praktycznego = to co
dobre (pożądane prze istotę jako takie) i to co złe
(konieczność pożądania)
ETYKA BIZNESU
Nie jest czymś całkowicie nowym. Koncepcje
powstawały już w starożytności.
Zawiść – odrażająca wada charakteru
Zazdrość może być czasem zaletą. To uczucie, kiedy
chcemy posiadać coś co już ktoś posiada. Zatem
zazdrość skłania nas do osiągnięcia celu, czyli
pozytywnie wpływa.
Chciwość bogacza i zawiść biednego
Koncepcja ceny sprawiedliwej pojawiła się już w
średniowieczu: np. św. Tomasz z Akwinu.
Kupujący dostawał towar, a sprzedający pieniądze,
za które mógł utrzymać rodzinę.
Każde
miasto
w
średniowieczu
było
samowystarczalne. Jeśli jedynym źródłem wartości
towaru jest praca, nie ma sensu podwyższania ceny
towarów w momencie zmożonego popytu.
Koncepcje ceny sprawiedliwej przekształciły się w
koncepcje naturalne.
Koncepcje naturalne reprezentował m.in. Adam
Smith.
Cena naturalna – ile warta renta gruntowa, praca i
zyski zawarte w towarze. Pojęcie ceny naturalnej
miało charakter czysto teoretyczny. Cena rynkowa
bowiem grawituje, odchylając się w dół lub w górę
od ceny naturalnej.
Dalej poszedł Marks. Zasłynął on jako krytyk
kapitalizmu. Dostrzegł niesprawiedliwość XIXwiecznego kapitalizmu. Marks przyjmował, że praca
jest jedyną wartością towaru, ale i źródłem towaru.
Zadawał sobie pytanie: jakie są warunki
sprawiedliwej ceny?
Mark wyróżnia:
 Wartość wymienną, Marks zadawał sobie
pytanie: czy istnieje wspólny mianownik dóbr – tak
jest to praca, np. 1 długopis za 2 chleby.
 Wartość użytkową, czyli zdolność towaru do
spełnienia oczekiwań, potrzeb ludzkich – jest to
wartość jakościowa.
Marks zauważa, że wraz z pojawieniem się
pieniędzy, okazało się, że pieniądz tworzy pieniądz,
nie wymaga żadnej pracy. Za pieniądze można kupić
towary, które nie podlegają wymianie i nie
wymagają żadnej pracy, np. przyjaźń, miłość.
Pieniądze umożliwiają koncentrację kapitału.
Pieniądz zaczyna żyć własnym życiem.
Człowiek podporządkowuje wartości wymiennej.
Towar na rynku to abstrakcyjna siła robocza
sprzedawana na czas za pieniądze. Okazało się, że
siła robocza jako specyficzny towar na rynku pracy
jest w stanie wytworzyć więcej dóbr niż jest w stanie
wytworzyć sama praca. Stąd powstaje wartość
dodana.
Siła robocza sprzedawana na rynku pracy zaczyna
wpływać na wszystkich ludzi.
Czas pracy i czas wolny
Im więcej kapitału zawłaszczone przez kapitalistów,
tym większa pauperyzacja wśród robotników.
Kierując się prawem popytu i podaży wartość siły
roboczej maleje, gdy na rynku pracy pojawia się
przeludnienie. Powstaje „lumper proletariat” – wg
Marksa machina, motor rewolucyjny 9 nie podlega
kapitalizmowi i ideologii).
Ideologia świadomości wyrasta z realnych
warunków bytu ludzi.
Ideologia wskazywana jest w mediach, skłania nas
do bogacenia się ponad potrzeby, przymusza do
utrzymania przeludnienia.
Kapitalizm wytwarza sztuczne potrzeby.
Rewolucja ma prowadzić do komunizmu.
Prawo i rewolucja pożera własne dzieci. Zawodowy
rewolucjonista – sprawdza się w walce, ale nie może
sobie poradzić w okresie pokoju.
Projekt Marksa z rewolucją nie udał się. Marks
istotnie oddziałał na kształtowanie się kapitalizmu.
Stąd
działalność
związków
zawodowych,
prowadzenie polityki społecznej, podatki itp.
Niewidzialna ręka rynku wg Smitha
Smith był przeciwnikiem ingerencji państwa w
działalność gospodarczą.
Albert Kann (?) – amerykański etyk biznesu, mówił,
że w biznesie panują niejako podwójne standardy
moralne – lojalność wobec klienta i wobec firmy!
Poza pracą osoba biznesowa powinna przestrzegać
złotej reguły: „Nie rób drugiemu co Tobie niemiłe.”
Dla leni nie ma miejsca.
Etyka biznesu jest odmianą etyki grupowej.
Jako jednostki indywidualne postrzegamy prawo
jako coś co nas ogranicza. Każdy z nas postrzegany
jest w społeczeństwie jako:
 Jednostka indywidualna, całkowicie niezależna
od prawa,
 Podmiot prawny, obywatel posiadający prawa i
obowiązki.
Prawo umożliwia nam wywoływanie skutków w
świecie zewnętrznym. Prawo pozwala na naszą
wolność,
która
zarazem
ogranicza
naszą
indywidualność.
ETYKA SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZBIOROWA
W
zasadzie
stosowanie
odpowiedzialności
zbiorowej można uznać za negatywne. Stosowanie
odpowiedzialności
zbiorowej
w
sytuacjach
wychowawczych jest jednak dopuszczalne.
Dopuszczalne
również
jest
instrumentalne
traktowanie grupy. Stosowanie odpowiedzialności
zbiorowej dopuszcza się tam, gdzie osoba
nadzorująca odpowiada za bezpieczeństwo i obronę.
1
Najczęstszym przypadkiem odpowiedzialności
zbiorowej jest grzech pierworodny. W judaizmie jest
to następstwo nierozważnej decyzji pierwszych
rodziców. Nie wygląda to jak w chrześcijaństwie.
Louis w artykule o odpowiedzialności zbiorowej
napisał, że odpowiedzialność zbiorowa nie zachodzi,
gdy:
 Zachodzi konieczność użycia….
 Spada na rodzinę
 Ponosi
się
odpowiedzialność
→
odpowiedzialność zastępcza – upoważnienie do
działania w imieniu innych osób
 Został zmuszony → odpowiedzialność spoczywa
na tych, co wywierali presję.
Moralnie odpowiedzialny jest ten, kto dokonała zła
lub był świadkiem zła, mógł mu zapobiec, ale tego
nie zrobił.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA
Powstała, by bronić praw klienta. Jeśli któryś z
urzędników złamie prawo lub działa na niekorzyść
klienta, instytucja nie ponosi odpowiedzialności.
Jeśli
odpowiedzialność
została
zinstytucjonalizowana, odpowiedzialność spada na
instytucję.
Należy wyróżnić sytuacje:
 Gdy członkowie grupy działają z inną intencją.
W luźnej grupie pozbawionej wspólnej intencji,
każdy odpowiada za swój czyn.
 Tam gdzie członkowie działają z wspólną
intencją, można mówić o odpowiedzialności grupy.
Jeśli intencja jest wspólna, to odpowiedzialność też
jest wspólna.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ POLITYCZNA
Jaspers wprowadził odpowiedzialność polityczną.
Mówił, że Hitler ośmieszył naród niemiecki.
Moralnie odpowiedzialni są tylko zbrodniarze, bo
tylko oni brali udział w eksterminacji Żydów.
Winni jesteśmy natomiast wszyscy w sensie
odpowiedzialności politycznej.
Przy odpowiedzialności grupowej mamy do
czynienia z pojęciem solidarności grupowej.
John Feinberg (?) twierdził, że:
o Musi zachodzić szeroka wspólnota interesów
między członkami grupy,
o Solidarność jest zwykle następstwem losów, jest
często narzuconym zwrotem.
Musimy sobie zdawać sprawę, że działając w grupie,
pomimo
wewnętrznego
protestu,
ponosimy
odpowiedzialność zbiorową.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MORALNA
MORALNOŚĆ ZŁA
Hanna Arendt (?) w oparciu o Aihmanna (?):
Obóz
koncentracyjny
był
spełnieniem
funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego.
Arendt zwraca także uwagę na ideologię. Ma ona to
do siebie, że ma zdolność stwarzania rzeczywistości.
Zwarte społeczeństwa mają zdolność do stwarzania
ideologii. Zło jest banalne. Połączenie 3 czynników:
 Antysemityzm,
 Połączenie banalnego….
 Dehumanizacja ofiar.
Wina i odpowiedzialność są zawsze indywidualne.
2
Download