- 231 - DEFINICJE: zachorowalność (ang. incidence – new cases

advertisement
DEFINICJE:
zachorowalność (ang. incidence – new cases), zapadalność, to liczba nowo zarejestrowanych
przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) w przeliczeniu (najczęściej)
na 10 tys. lub 100 tys. osób badanej populacji.
chorobowość (ang. morbidity)- liczba chorych w danym okresie (często jest to rok) na
konkretną chorobę w przeliczeniu (najczęściej) na 10 tys. lub 100 tys. mieszkańców.
Współczynnik ten obejmuje zarówno osoby chorujące juŜ wcześniej, jak i nowo stwierdzone
przypadki.
wskaźnik przelotowości - iloraz liczby hospitalizowanych i liczby posiadanych łóŜek
średnie obłoŜenie - iloraz wszystkich osobodni i liczby leczonych w danym okresie, dający
liczbę dni wykorzystania łóŜka, podawany w %, gdzie za 100% przyjęto 300dni.
OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH
kreska
(–)
– zjawisko nie wystąpiło
zero
(0)
– zjawisko istniało, jednakŜe w ilościach mniejszych od liczb,
które mogły być wyraŜone uwidocznionymi
w tablicy znakami cyfrowymi
kropka
(.)
– zupełny brak informacji wiarygodnych
znak
(x)
– wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy,
jest niemoŜliwe lub niecelowe
„w tym”
– oznacza, Ŝe nie uwzględniono wszystkich składników sumy
- 231 -
Download