Przekazanie informacji

advertisement
Działania profilaktyczne zrealizowane
przez PIS woj. warmińsko-mazurskiego
w zakresie nadciśnienia tętniczego
PSSE BARTOSZYCE
 Przekazanie informacji na temat Światowego Dnia Zdrowia 2013 do:
- 41 placówek nauczania i wychowania
- 12 placówek służby zdrowia
 Omówienie zagadnień związanych z profilaktyką nadciśnienia tętniczego
podczas:
- narady dla koordynatorów ze szkół ponadgimnazjalnych (22.02.2013; 4 osoby).
 Nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Ustawicznego i Kursów
Zawodowych w Bartoszycach w sprawie współorganizacji szkolenia na temat
profilaktyki nadciśnienia tętniczego.
PSSE BRANIEWO
 Przekazanie informacji na temat Światowego Dnia Zdrowia 2013 do:
- 26 placówek nauczania i wychowania
- 14 placówek służby zdrowia
- Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Polskiego Związku Niewidomych
- Klubu Seniora.
PSSE DZIAŁDOWO
 Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników PSSE (06.03.2013; 11 osób).
 Omówienie zagadnień związanych z profilaktyką nadciśnienia tętniczego
podczas:
- narady śródrocznej dla koordynatorów programu „Trzymaj formę” (13.03.2013; 18 osób)
 Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na temat nadciśnienia tętniczego dla
pracowników Urzędu Miasta w Działdowie (15.03.2013; 21 osób).
PSSE ELBLĄG
 Prowadzenie działań związanych z organizacją konferencji „Zdrowe bicie serca,
zdrowe ciśnienie krwi”:
- wystąpienie do rektora Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej
o patronat naukowy i współorganizację konferencji
- przeprowadzenie narad roboczych z przedstawicielem uczelni (20.02.2013),
managerem firmy ZEPTER (08.03.2013)
- umówienie wykładowców, sporządzenie dokumentacji konferencji
- przygotowanie i rozesłanie zaproszeń (władze miasta i powiatu, uniwersytety III
wieku, kluby seniora, wybrane placówki nauczania, pielęgniarki medycyny szkolnej).
 Przesłanie pocztą elektroniczną informacji o Światowym Dniu Zdrowia 2013
i konferencji do mediów lokalnych (13.03.2013) :
- prasa: „Dziennik Elbląski” , „Tydzień w Elblągu”, „Głos Pasłęka”
- telewizja: TVP, TV Elbląg
- internet: www.info.elblag.pl; www.portel.pl
 Omówienie zagadnień związanych z profilaktyką nadciśnienia tętniczego
podczas:
- narady dla koordynatorów szkolnych programu „Moje dziecko idzie do szkoły”
(28.02.2013; 18 osób)
PSSE EŁK
 Udział w organizacji - wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Ełku i Szkołą
Policealną „Medyk” - imprezy z okazji 8 Marca:
pozyskanie materiałów edukacyjnych na temat nadciśnienia tętniczego, chorób
krążenia, diety DASH wręczanych osobom korzystającym z pomiaru ciśnienia krwi i
poziomu cukru (08.03.2013; nie podano liczby uczestników)
 Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Diabetyków w Ełku i Związkiem
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ełku w zakresie organizacji spotkań
edukacyjnych poświęconych nadciśnieniu tętniczemu.
 Udzielenie wywiadu na temat ŚDZ 2013 do „Gazety Współczesnej” i „Gazety
Olsztyńskiej” (28.02.2013).
 Zamieszczenie informacji w BIP PSSE Ełk (28.03.2013)
Przysłane do WSSE zdjęcie z imprezy 08.03.2013 nie nadaje się do
zamieszczenia ze względu na słabą jakość.
PSSE GIŻYCKO
 Przedstawienie tematyki Światowego Dnia Zdrowia 2013 podczas prelekcji w Zespole
Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku (15.02.2013; 85 osób).
 Prowadzenie działań związanych z organizacją konferencji powiatowej:
- przeprowadzenie narady z przedstawicielami Centrum Profilaktyki Uzależnień i
Integracji Społecznej oraz ze Starostwem Powiatowym w Giżycku, poświęconej
wspólnej organizacji konferencji (25.02.2013)
- umówienie wykładowców, uzgodnienie wynajmu sali
- przygotowanie i rozesłanie zaproszeń
- przekazanie informacji do „Gazety Giżyckiej” (11.03.2013)
- zamieszczenie informacji w BIP PSSE i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
 Przekazanie informacji na temat Światowego Dnia Zdrowia 2013 do placówek
nauczania i wychowania powiatu giżyckiego – nie podano liczby placówek
PSSE GOŁDAP
 Prowadzenie działań związanych z organizacją konferencji powiatowej:
- nawiązanie współpracy z lekarzem z Ośrodka Zdrowia w Dubeninkach
- przeprowadzenie wstępnych rozmów dotyczących nieodpłatnego wynajęcia Sali
- przeprowadzenie rozmów z z kierownikiem Prywatnej Praktyki Pielęgniarek i
Położnych „PULS” na temat organizacji stoiska pomiaru ciśnienia.
 Organizacja spotkania organizatorów i współorganizatorów powiatowej imprezy
plenerowej „Więcej Ruchu Więcej Zdrowia” – PSSE Gołdap, Starostwo Powiatowe
Nadleśnictwo, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi,
Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 3 w
Gołdapi, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WITAL” Gołdap, FALCK Medycyna Gołdap,
Straż Pożarna w Gołdapi – w celu ustalenia szczegółów dotyczących realizacji
przedsięwzięcia zaplanowanego na kwiecień (15.03.2013).
 Organizacji i przeprowadzenie szkolenia na temat nadciśnienia tętniczego dla
członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gołdapi (14.03.2013; 25
osób). Prelegentami byli: lekarz chorób wewnętrznych, PPIS, pracownik PZiOZ.
Pielęgniarki mierzyły ciśnienie krwi uczestnikom spotkania.
PSSE IŁAWA
 Przekazanie informacji na temat Światowego Dnia Zdrowia 2013 do:
- 49 placówek nauczania i wychowania
 Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na temat profilaktyki nadciśnienia:
- dla nauczycieli i rodziców uczniów w Szkole Podstawowej w Suszu (07.02.2013,
12.02.2013; 64 osoby)
- dla uczniów i ich rodziców w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Iławie (01.03.2013; 28 osób)
- dla pensjonariuszy Domu Pobytu Dziennego MOPS w Iławie (07.03.2013; 23 osoby)
 Przeprowadzenie narady z kierownikiem Domu Kultury „Polanka” w Iławie na temat
zorganizowania prelekcji dla członków Klubu Seniora (06.02.2013).
PSSE KĘTRZYN
 Przeprowadzenie rozmowy z przewodniczącą Uniwersytetu Trzeciego Wieku na temat
terminu przeprowadzenia szkolenia dla słuchaczy
PSSE LIDZBARK WARMIŃSKI
 Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Ornecie – wykład, emisja filmu, pomiar ciśnienia tętniczego, poradnictwo
(14.03.2013; 11 osób).
PSSE MRĄGOWO
 Zamieszczenie informacji w BIP PSSE (13.02.2013)
 Udzielenie wywiadu (PPIS) na temat nadciśnienia tętniczego dla Radia Planeta
Mrągowo.
 Wygłoszenie wykładu (PPIS) na temat nadciśnienia tętniczego dla:
- nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie (04.03.2013; 44 osoby)
- nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie (05.03.2013; 42 osoby)
 Ustalenie terminu wykładu dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mrągowie.
PSSE NIDZICA

Wygłoszenie wykładu na temat żywieniowej profilaktyki nadciśnienia
tętniczego podczas spotkania z rodzicami w Szkole Podstawowej w Zaborowie
(07.02.2013; 75 osób).

Zorganizowanie i przeprowadzenie wykładu i ćwiczeń praktycznych dla
słuchaczy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nidzicy (14.02.2013; 12 osób).

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych (wykład, pomiary ciśnienia krwi,
poradnictwo) dla uczestników imprezy z okazji Dnia Kobiet w świetlicy wiejskiej
w Sławce Wielkiej (09.03.2013; 48 osób).

Przeprowadzenie szkolenia dla pielęgniarek medycyny szkolnej (12.03.2013; 8
osób).
PSSE NOWE MIASTO
LUBAWSKIE
 Przeprowadzenie narady w Urzędzie Miasta w Nowym Mieście Lubawskim na temat
wspólnej organizacji konferencji powiatowej (12.02.2013).
 Wygłoszenie wykładu dla uczestników spotkania w świetlicy wiejskiej w
Wawrowicach z okazji Dnia Kobiet zorganizowanego przez Stowarzyszenie Wsi
Wawrowice (8.03.2013; 120 osób).
PSSE OLECKO
 Przekazanie informacji na temat Światowego Dnia Zdrowia 2013 do:
- 31 placówek nauczania i wychowania (12.03.2013)
- 5 jednostek samorządu terytorialnego (12.03.2013)
 Zamieszczenie informacji na stronach internetowych:
- Urzędu Miejskiego w Olecku www.um.olecko.pl
- Urzędu Gminy Świętajno www.swietajno.pl
- Starostwa Powiatowego w Olecku www.powiat.olecko.pl
- Urzędu Gminy Kowale Oleckie www.gmina.kowale.fr.pl
- Urzędu Gminy Wieliczki www.wieliczki.pl
 Prowadzenie działań związanych z organizacją szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli,
pedagogów, psychologów szkolnych, pielęgniarek środowiska szkolnego, przedszkoli,
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pracowników jednostek
samorządu terytorialnego oraz pracowników dwunastu innych instytucji działających na
terenie powiatu.
 Pozyskanie ulotek na temat nadciśnienia tętniczego od lekarza medycyny rodzinnej
w Olecku.
 Wstępne ustalenia dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych dla członków Klubu
Seniora przy Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia w Olecku
(07.03.2013).
PSSE OLSZTYN
 Zamieszczenie informacji w BIP PSSE (13.02.2013)
 Wykonanie tematycznej ekspozycji graficznej w budynku PSSE.
 Przeprowadzenie rozmów informacyjnych na temat ŚDZ 2013:
- z pedagogiem szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 19 w Olsztynie (15.02.2013)
- z kierownikami żłobków nr 2,3 i 4 w Olsztynie (07-08.03.2013)
- z dyrektorem Przedszkola Samorządowego w Świątkach (15.03.2013)
- z nauczycielami w Szkole Podstawowej w Jonkowie i Szkole Podstawowej nr 2
w Barczewie (13-15.03.2013).
 Dystrybucja materiałów do 7 placówek nauczania i wychowania.
PSSE OSTRÓDA
 Opracowanie i przygotowanie materiałów: ulotka, informacja do
ośrodków zdrowia i szkół (14.02.2013).
 Ustalenie terminu zajęć edukacyjnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Ostródzie (14.02.2013).
 Przeprowadzenie szkolenia dla koordynatorów ze szkół
ponadgimnazjalnych (27.02.2013; 4 osoby).
 Przekazanie informacji na temat Światowego Dnia Zdrowia 2013 do:
- 68 placówek nauczania i wychowania.
 Przygotowanie tablicy informacyjnej w PSSE (15.03.2013).
 Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Morągu (13.03.2013; 15 osób).
Zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Morągu
PSSE PISZ
 Przekazanie informacji na temat Światowego Dnia Zdrowia 2013 do:
- 36 placówek nauczania i wychowania (28.02.2013)
 Przeprowadzenie szkolenia przedstawicieli samorządów lokalnych oraz
zakładów piekarniczych; szkolenie prowadził PPIS, pracownik HŻ i pracownik
PZiOZ (brak daty, 11 osób).
 Przeprowadzenie narady z pedagogiem zGimnazjum Publicznego w Białej
Piskiej w sprawie przeprowadzenia zajęć edukacyjnych młodzieży (15.02.2013).
 Przeprowadzenie narady z zastępcą Burmistrza Rucianego Nidy w sprawie
przeprowadzenia akcji profilaktycznej dotyczącej nadciśnienia w Urzędzie Miasta
i Gminy (13.03.2013).
 Przeprowadzenie narady z przedstawicielem Urzędu Pracy w sprawie
współudziału w organizowanych przez PUP w Piszu Targach Pracy (08.03.2013).
PSSE SZCZYTNO
 Emisja filmu „Profilaktyka i leczenie nadciśnienia” podczas szkolenia dla realizatorów
programu „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży” (11.03.2013; 25 osób)
 Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników PSSE w Szczytnie (15.03.2013; 14 osób).
PSSE WĘGORZEWO
 Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji dla 11 przedstawicieli władz lokalnych
oraz 12 członków Rady Powiatu w Węgorzewie (28.02.2013; 23 osoby)
 Przedstawienie propozycji wygłoszenia wykładu na temat nadciśnienia tętniczego:
- dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku (10.02.2013)
- dla członków Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Węgorzewie
(11.02.2013).
Download