KAZUS I

advertisement
KAZUS I
Dnia 15 listopada 2004 roku w Mińsku Minister Spraw Zagranicznych
Rzeczpospolitej Polskiej zawarł umowę polsko – białoruską, na mocy
której Rzeczpospolita zobowiązała się do przekazania Białorusi „ziem
rdzennie białoruskich, znajdujących się obecnie pod bezprawną okupacją
Polaków”. Umowa przewidywała związywanie się nią w trybie złożonym,
zawierała również tzw. klauzulę o zróżnicowanym przyjęciu. Prezydent
Białorusi zatwierdził umowę, a następnie wystosował notę wzywającą
Rzeczpospolitą Polską do jak najszybszego przystąpienia do wykonania
umowy.
1. Jaki tryb będzie wymagany dla związania RP opisaną umową?
2. Czy RP może się powołać na art. 46 Konwencji Wiedeńskiej o
Prawie Traktatów z 1969 roku w celu doprowadzenia do
unieważnienia umowy?
3. Czy RP ma obowiązek ratyfikacji umowy?
Ad 1. Ponieważ umowa dotyczy terytorium RP, a więc materii
uregulowanej w ustawie, na podstawie art. 89.1.5) Konstytucji będzie
wymagana ratyfikacja za uprzednią zgodą Parlamentu wyrażoną w
ustawie.
Ad 2. Nie, ponieważ umowa została zawarta przez MSZ, a ten, chociaż na
gruncie polskiej konstytucji kompetencji do zawierania traktatu nie ma, to
objęty jest domniemaniem kompetencji traktatowej z art. 7 Konwencji
wiedeńskiej o prawie traktatów, więc naruszenie prawa wewnętrznego nie
było oczywiste.
Ad 3. Nie. Państwo
międzynarodowej.
nigdy
nie
ma
obowiązku
ratyfikacji
umowy
KAZUS II
W dniu 31 marca 2000 roku Republika Kazachstanu zawarła umowę z
Republiką Turkmenistanu o wieczystej przyjaźni, wzajemnym poparciu i
uregulowaniu niektórych kwestii dobrego sąsiedztwa. Umowa dwustronna
przewidywała m.in., że zarówno Republika Kazachstanu, jak i Republika
Turkmenistanu umożliwią sąsiadującej z nimi Republice Uzbekistanu
poławianie halibuta na swoich wyłącznych strefach ekonomicznych. Tą
samą umową Kazachstan i Turkmenistan zobowiązywały również
Republikę Azerbejdżanu do udostępnienia Uzbekistanowi pokładów ropy
naftowej oraz instalacji wiertniczych znajdujących się na szelfie
kontynentalnym Morza Kaspijskiego należącym do Azerbejdżanu, w celu
zapewnienia Uzbekistanowi tzw. bezpieczeństwa energetycznego.
1. Czy postanowienia umowy międzynarodowej dotyczące państw
nie będących stronami umowy są dopuszczalne w świetle
obowiązującego prawa międzynarodowego?
2. Czy Uzbekistan i Azerbejdżan są związane postanowieniami
umowy?
3. Jakie wymogi formalne muszą zostać spełnione, by umowa w
części dotyczącej państw trzecich została wykonana?
Ad 1. Są – pacta in favorem tertii
Ad 2. Nie, państwa trzecie nie są związane postanowieniami umowy
dopóki nie wyrażą na nie zgody.
Ad 3. W przypadku Uzbekistanu zgody na dotyczącego postanowienia
umowy można domniemywać zgody na prawo przewidziane dla niego w
umowie (np. z faktu, że Uzbekistan zacznie z prawa korzystać). W
przypadku Azerbejdżanu zgoda na obciążenie obowiązkiem musi zostać
wyrażona na piśmie.
KAZUS III
W 1978 roku została zawarta umowa graniczna między Ugandą a Tanzanią
stanowiąca, że granica między tymi dwoma państwami będzie linią łączącą
wyznaczone punkty w terenie, których koordynaty ustalono, oraz
poprowadzona zostanie linia poprzez Jezioro Wiktorii. Umowa ta została
ratyfikowana zgodnie z przepisami konstytucji obu państw, a następnie
wykonana w ten sposób, że wyznaczono granicę lądową wedle wytycznych
zawartych w umowie, nie delimitowano jednak wód Jeziora Wiktorii. W
1981 roku została zawarta następna umowa, tym razem dotycząca
wyłącznie delimitacji wód Jeziora Wiktorii. Umowa stanowiła, że granica
między państwami będzie biegła środkiem akwenu. Umowę tę ratyfikowała
Tanzania, natomiast Uganda, mimo jej podpisania, umowy nie
ratyfikowała. W roku 1984 Uganda rozpoczęła budowę sztucznej wyspy w
odległości 1500 m. od wybrzeży Jeziora należących do Tanzanii. Tanzania
twierdziła, że Uganda wkroczyła na jej terytorium, co stanowi oczywiste
pogwałcenie prawa międzynarodowego. Uganda dowodziła, że umowa,
która została podpisana w 1981 jej nie wiąże.
W sporze rozstrzyganym przez MTS Tanzania podnosiła, że jest normą
prawa zwyczajowego prowadzenie granicy między państwami środkiem
akwenu wodnego.
1. Czy Tanzania może domagać się ratyfikacji umowy przez
Ugandę?
2. Czy Uganda może uchylać się od wyznaczenia granicy w sposób
opisany w umowie, jeśli MTS stwierdzi, że Tanzania ma rację?
3. Czy Uganda może – powołując się na współczesne prawo
międzynarodowe – uchylić się od stosowania powszechnej normy
prawa zwyczajowego?
Ad 1. Nie. Państwo nie ma obowiązku ratyfikacji traktatu.
Ad 2. Nie, normy prawa zwyczajowego obowiązują niezależnie od norm
traktatu, państwo może nie być związane traktatem, ale będzie miało
obowiązek wykonania normy prawa zwyczajowego.
Ad 3. Może, jeśli wykaże, że w momencie kształtowania się normy prawa
zwyczajowego protestowało przeciwko jej powstaniu, tym samym zyskując
status persistent objector.
KAZUS IV
W okresie od stycznia do maja 1993 roku Honduras i Belize negocjowały
umowę o ułatwieniach w odprawie granicznej. W trakcie rokowań
przedstawiciel Belize wyraził zamiar podpisania negocjowanego traktatu z
zastrzeżeniem ratyfikacji. W uzgodnionej i parafowanej dnia 1 czerwca
1993 roku treści traktatu nie znalazło się jednak postanowienie, że zgoda
państw na związanie się traktatem będzie wyrażona przez ratyfikację, ani
żadne inne postanowienie dotyczące ratyfikacji. 30 czerwca 1993 roku oba
państwa podpisały wynegocjowany traktat. W dniu 15 lipca 1993 roku
Honduras pisemnie wezwał Belize do wykonywania traktatu, który według
Hondurasu dwa tygodnie temu wszedł w życie. Belize odpowiedziało
Hondurasowi, iż traktatu nie będzie jeszcze wykonywało, albowiem nie
uzgodniono jakoby traktat miał być tymczasowo stosowany przed jego
wejściem w życie, zaś wejście w życie traktatu jeszcze nie nastąpiło.
1. W jakim trybie Belize będzie związywało się tym traktatem?
2. Czy Honduras może domagać się wykonywania traktatu przed
jego wejściem w życie?
3. Jakie zobowiązania ciążą na Belize przed ostatecznym
związaniem się umową?
Ad 1. Belize będzie się związywało traktatem w drodze ratyfikacji – ten
zamiar ujawniono w czasie negocjacji – por. art. 14 ust. 1 pkt. D)
Ad 2. Nie. Traktat może być wykonywany przed wejściem w życie tylko
wtedy, gdy strony tak postanowią.
Ad 3. Belize ma obowiązek powstrzymywania się od działań mogących
udaremnić przedmiot i cel traktatu – por. art. 18.
KAZUS V
Uganda i Kenia, z zastrzeżeniem ratyfikacji, podpisały umowę o
utworzeniu na terenach przygranicznych wspólnego parku narodowego
wraz z rezerwatem nastawionym w szczególności na ochronę lamparta i
rudej gerezy. Lampart w Ugandzie oraz ruda gereza w Kenii, w
odpowiedniej liczbie, miały zostać przetransportowane z innych regionów
tych państw na teren planowanego parku narodowego. Uganda, już po
podpisaniu umowy przez oba państwa, ale jeszcze przed ratyfikowaniem
przez Kenię, przetransportowała swoje lamparty. Kenia, natomiast w kilka
dni po podpisaniu umowy notyfikowała Ugandzie, że z zamiaru utworzenia
parku wraz z rezerwatem wycofuje się. Po upływie 10 dni od wspomnianej
notyfikacji w Kenii, na terenach pierwotnie przeznaczonych na park i
rezerwat, urządzono kilka ośrodków tresury i szkolenia agresywnych
psów. Bliskie sąsiedztwo tych psów wyraźnie nie sprzyjało lampartom
Ugandy. Uganda wystosowała więc notę do Kenii, domagając się likwidacji
ośrodków szkolenia psów. Uganda argumentowała, że zgodnie z art. 18
konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 r. Kenia, w okresie po
podpisaniu traktatu a przed jego ratyfikacją, ma obowiązek
powstrzymania się od działań, które udaremniłyby przedmiot i cel
traktatu. Utworzenie ośrodków szkoleniowych dla psów jest zaś
postrzegane przez Ugandę jako takie właśnie zakazane działanie.
1. Czy Kenia ma obowiązek ratyfikowania traktatu?
2. Czy Kenia przed ratyfikowaniem traktatu może na terenach
przeznaczonych pod park uruchomić ośrodki tresury dla psów?
3. Czy Uganda może powoływać się na naruszenie traktatu przez
Kenię w celu wszczęcia procedury stwierdzenia wygaśnięcia
traktatu?
Ad 1. Nie. Państwo nigdy nie ma obowiązku ratyfikacji traktatu.
Ad 2. Tak, dlatego że notyfikowała zamiar wycofania się z traktatu – por.
art. 18 Prawa Traktatów.
Ad 3. Nie, bowiem nie można wygasić czegoś, co nie powstało.
KAZUS VI
Dnia 17 lutego 1995 roku Meksyk i Kolumbia zawarły traktat o współpracy
w dziedzinie kultury. Według postanowień tego traktatu, państwa zostały
zobowiązane do wspólnego podejmowania szeregu przedsięwzięć oraz do
wzajemnego informowania się o najważniejszych wydarzeniach i
osiągnięciach w dziedzinie kultury na swoim kontynencie. Za zgodą obu
państw działanie traktatu zostało zawieszone z dniem 17 lutego 1996 na
czas nieokreślony. W okresie zawieszenia traktatu Kolumbia wystosowała
do Ministra Spraw Zagranicznych Meksyku notę, w której, w oparciu o art.
72 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 r., domagała się, by
Meksyk przekazywał informacje o najważniejszych wydarzeniach i
osiągnięciach w dziedzinie kultury w Ameryce Północnej. Kolumbia
twierdziła, że bez tego minimum dbałości o podtrzymywanie więzi
kulturalnych nie będzie możliwe przywrócenie działania traktatu w
przyszłości. Meksyk odpowiedział, że z wykonywania tego obowiązku jest
zwolnione i nie widzi prawnych podstaw jego wykonywania.
1. Czy Meksyk ma rację?
2. Jakie obowiązki ciążą na stronach traktatu w okresie zawieszenia
jego obowiązywania?
Ad 1. Tak. W okresie zawieszenia traktatu państwo jest zwolnione z
obowiązku wykonywania traktatu.
Ad 2. Państwo ma jedynie obowiązek powstrzymywania się od działań
mogących uniemożliwić przywrócenie traktatu – art. 72
KAZUS VII
Argentyna, Chile, Urugwaj, Paragwaj i Brazylia związały się konwencją
zobowiązującą do niestosowania w systemie prawa wewnętrznego
każdego z nich kary śmierci. W chwili podpisywania niniejszej konwencji
prawodawstwo żadnego z tych państw nie przewidywało kary śmierci.
Niemniej jednak, po upływie dwóch lat od dnia wejścia w życie konwencji,
w Chile rządy przejęła konserwatywna opozycja, która niezwłocznie doprowadziła do uchwalenia ustawy wprowadzającej karę śmierci jako karę
zasadniczą. Od tego momentu sądy wielokrotnie wymierzyły karę śmierci,
nie została ona jednak nigdy wykonana. Pozostałe państwa strony
zarzuciły Chile, że działa wbrew postanowieniom wiążącej je konwencji.
Chile powołało się na fakt, że kara śmierci w praktyce nie była nigdy
wykonana, a sądy orzekają na podstawie obowiązującego prawa
wewnętrznego.
1. Czy Chile ma rację?
Ad 1. Nie. Państwo może naruszyć traktat nie tylko działaniem, ale i
sprzecznym z traktatem ustawodawstwem krajowym.
Kazus VIII
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wyjechał na tydzień na wczasy, zlecając
szefowi Kancelarii, będącemu jednocześnie ministrem stanu odpowiedzialnym za stosunki międzynarodowe, załatwianie bieżących spraw w
jego imieniu. Na tej podstawie ów szef kancelarii ratyfikował w imieniu
prezydenta pięć umów międzynarodowych: umowę z Republiką Czeską o
wymianie studentów weterynarii, Konwencję Rady Europy o swobodzie
zatrudniania hydraulików, porozumienie WWF o przyjęciu wspólnych
standardów klatek dla kanarków, umowę zawartą w ramach Grupy
Wyszehradzkiej o wprowadzeniu ułatwień w osobowych przejazdach
kolejowych, traktat dwustronny z Kolumbią o unikaniu podwójnego
opodatkowania. Konwencja Rady Europy o swobodzie zatrudniania
hydraulików została „ratyfikowana” za uprzednią zgodą Sejmu wyrażoną w
ustawie. Po powrocie z wakacji prezydent, po przejrzeniu tych umów,
będąc niezadowolony z postępowania szefa kancelarii, zdymisjonował go.
Następnie notyfikował stronom Konwencji o swobodzie zatrudniania
hydraulików oraz porozumienia o przyjęciu wspólnych standardów klatek
dla kanarków, iż zgoda Polski na związanie się nimi jest nieważna.
Państwa – Strony tych umów nie zareagowały. W stosunku do pozostałych
umów prezydent nie zajął stanowiska, mówiąc jednak, że rezerwuje sobie
czas do namysłu. W praktyce umowa z Republiką Czeską o wymianie
studentów weterynarii i traktat z Kolumbią o unikaniu podwójnego
opodatkowania zaczęły być wykonywane. Po upływie czterech lat
prezydent wystosował kolejną notę, w której uznał za nieważną umowę z
Czechami. W stosunku do umowy zawartej w ramach Grupy
Wyszehradzkiej o wprowadzeniu ułatwień w osobowych przejazdach
kolejowych, oraz traktatu dwustronnego z Kolumbią nadal nie zajął
stanowiska.
1. Jaki jest status poszczególnych umów?
Ad 1.
Umowa
Umowa
Umowa
Umowa
Umowa
o
o
o
o
o
studentach – obowiązuje (bo wykonywana)
hydraulikach – nie obowiązuje (bo notyfikowane)
klatkach – nie obowiązuje (bo notyfikowane)
kolejach - obowiązuje (bo minął czas na notyfikację)
podatkach - obowiązuje (bo wykonywana)
Kazus IX
Rzeczpospolita Polska i Federacja Rosyjska zawarły umowę o delimitacji
odcinka granicy pomiędzy Polską a Obwodem Kaliningradzkim na Mierzei
Wiślanej. Po wejściu umowy w życie zauważono, iż poprzez błędne
określenie współrzędnych geograficznych dwóch punktów granicznych
granica „przesunęła się" o kilka kilometrów na niekorzyść Polski.
Warszawa notyfikowała ten fakt Moskwie, proponując naniesienie
stosownych poprawek. Federacja Rosyjska odmówiła, podnosząc, iż
umowa już weszła w życie, więc dokonywanie poprawek nie jest możliwe,
a nadto, iż przesunięcie granicy na pewnym, niewielkim przecież w
stosunku do długości całej granicy, odcinku o kilka kilometrów jest sprawą
mało istotną. W tej sytuacji Polska notyfikowała Rosji, iż uważa umowę za
nieważną. W odpowiedzi na tę notę Rosja zgłosiła swój sprzeciw wobec
uznania umowy za nieważną.
1. Czy istniej okoliczność unieważnienia umowy?
2. Czy umowa jest ważna?
Ad 1. Tak. Błąd co do faktów – art. 48.
Ad 2. Tak, dopóki nie zostanie zakończona procedura unieważnienia
umowy, umowa jest ważna.
Kazus X
Turkmenistan i Kuba zawarły umowę o współpracy w dziedzinie medycyny. Po kilku latach jej stosowania doszło do istotnej zmiany okoliczności,
w jakich była ona zawarta. Turkmenistan skarżąc się na zbytnią
uciążliwość obowiązków, jakie dla niego narosły w związku z tą zmianą,
notyfikował Kubie, iż jego zdaniem należy uznać umowę za wygasłą. Kuba
przyznała, że rzeczywiście okoliczności uległy poważnej zmianie, ale
jednak nie zasadniczej, i wskutek tego brak jest podstaw prawnych do
uznania umowy za wygasłą. Niezadowolony z tej odpowiedzi Turkmenistan
stwierdził, że okoliczności uległy zmianie na jego niekorzyść i dlatego jest
władne oceniać, czy jest to dla niego zmiana zasadnicza czy też nie.
Turkmenistan uznaje właśnie, iż zaszła zasadnicza zmiana okoliczności,
dlatego uważa umowę za wygasłą i przestaje ją wykonywać. Kolejne
protesty Kuby, w których domagała się dalszego wykonywania umowy, nie
przyniosły skutku. Po upływie roku Kuba notyfikowała Turkmenistanowi,
że uważa umowę za wygasłą wskutek jednostronnego naruszenia jej przez
Turkmenistan, polegającego na nie przewidzianym umową jej odrzuceniu i
że będzie domagać się odszkodowania. Turkmenistan nie zareagował.
1. Czy umowa nadal obowiązuje? Oceń postępowanie państw.
Ad 1. Umowa nie obowiązuje na skutek podniesionego przez Kubę
naruszenia traktatu przez Turkmenistan. Umowa nie straciła mocy w
momencie powołania zasadniczej zmiany okoliczności przez Turkmenistan,
bowiem Kuba złożyła protest i spór nie został zakończony – por. art. 65
Prawa Traktatów.
Download