Zainwestujmy razem w środowisko Dofinansowanie w formie pożyczki

advertisement
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i
niskoemisyjnej gospodarce.
Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii
środowiskowych
Żanna Białek
Departament Energii i Innowacji
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających
zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
• Część 1) SOKÓŁ– wdrożenie innowacyjnych technologii
środowiskowych
Cel
Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych
służących ograniczeniu oddziaływania
zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu
lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów
Krajowych Inteligentnych Specjalizacji:
7, 8, 9, 11 lub 12
http://krajoweinteligentnespecjalizacje.pl/
Zainwestujmy razem w środowisko
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających
zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
• Część 1) SOKÓŁ– wdrożenie innowacyjnych technologii
środowiskowych
 Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 7: Wysokosprawne, niskoemisyjne
i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
 Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 8: Inteligentne i energooszczędne budownictwo
w zakresie:
• Materiałów i technologii
• Systemów energetycznych budynków
• Rozwoju maszyn i urządzeń
• Przetwarzania i powtórnego użycia materiałów
 Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 9: Rozwiązania transportowe przyjazne
środowisku
 Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 11: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym
niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne
odpadów (recykling i inne metody odzysku)
 Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 12: Innowacyjne technologie przetwarzania
i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie
Zainwestujmy razem w środowisko
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających
zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
• Część 1) SOKÓŁ– wdrożenie innowacyjnych technologii
środowiskowych
Budżet: 1,5 mld PLN
75 mln zł bezzwrotne, w tym dla II naboru:
25 mln zł
1 425 mln zł zwrotne, w tym dla II naboru:
475 mln zł:
- w formie inwestycji kapitałowych – do 200 mln zł
- w formie pożyczki – do 275 mln zł
Zainwestujmy razem w środowisko
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających
zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
• Część 1) SOKÓŁ– wdrożenie innowacyjnych technologii
środowiskowych
Faza B+R
Faza W
I nabór ciągły
wniosków:
09.08.2016 r. –
31.03.2017 r.
II nabór ciągły
wniosków:
19.06.2017 r. 31.10.2017 r.
I nabór ciągły
wniosków:
II nabór ciągły
wniosków:
19.06.2017 r. 31.10.2017 r.
09.08.2016 r. –
31.03.2017 r.
Uwaga: Wnioski składane są za pomocą
Generatora Wniosków o Dofinansowanie
Zainwestujmy razem w środowisko
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających
zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Beneficjenci
• Część 1) SOKÓŁ– wdrożenie innowacyjnych technologii
środowiskowych
Przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
prowadzący działalność gospodarczą
formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 obowiązującej
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
Art. 4. [Pojęcie przedsiębiorcy]
Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca
we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Zainwestujmy razem w środowisko
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej
i niskoemisyjnej gospodarce
• Część 1) SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii
środowiskowych
Warunkiem otrzymania wsparcia w fazie B+R
jest wdrożenie wyników przedsięwzięcia we
własnej działalności gospodarczej
przedsiębiorcy lub udzielenie licencji na
sprzedaż wyników przedsięwzięcia
(oświadczenie Beneficjenta)
Rodzaje przedsięwzięć:
- prace rozwojowe, o których mowa w art. 2
pkt 4 Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowani nauki
Faza B+R
Faza B+R nie może trwać dłużej
niż 12 miesięcy
W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi
pomoc publiczną, będzie ono udzielane
zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis (wyłączenie rolnictwa
(rozumianego jako hodowla bądź uprawa)
Zainwestujmy razem w środowisko
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających
zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
• Część 1) SOKÓŁ– wdrożenie innowacyjnych technologii
środowiskowych
Dofinansowanie w
formie dotacji:
Faza B+R
Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku:
• mikro i małych przedsiębiorstw – do 80% kosztów
kwalifikowanych;
• średnich przedsiębiorstw – do 70% kosztów kwalifikowanych;
• dużych przedsiębiorstw – do 60% kosztów kwalifikowanych;
Pożyczka preferencyjna: na warunkach określonych w „Zasadach
dofinansowania ze środków NFOŚiGW”
Dofinansowanie w
formie pożyczki:
Zainwestujmy razem w środowisko
•
•
•
WIBOR 3M+ 50 p.b., nie mniej niż 2% w skali roku
kwota pożyczki: do 2 mln zł
pożyczka nie podlega umorzeniu
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających
zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
• Część 1) SOKÓŁ– wdrożenie innowacyjnych technologii
środowiskowych
Dofinansowanie w
formie dotacji:
Przykład: przedsiębiorstwo średnie
Koszt całkowity = 2 mln zł
koszt kwalifikowany = 1,5 mln zł
Dofinansowanie: 1,5 mln*70% = 1,05 mln zł
1,05 mln zł > 200 tys. Euro (ok. 848 560 zł)
Możliwe dofinansowanie = 200 tys. Euro (ok. 848 560 zł)
Przykład: przedsiębiorstwo średnie
Koszt całkowity = 1 mln zł
koszt kwalifikowany = 900 tys. zł
Dofinansowanie: 900 tys. zł*70% = 630 tys. zł
630 tys. zł < 200 tys. Euro (ok. 848 560 zł)
Możliwe dofinansowanie = 630 tys. zł
Zainwestujmy razem w środowisko
Faza B+R
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających
zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
• Część 1) SOKÓŁ– wdrożenie innowacyjnych technologii
środowiskowych
Koszty kwalifikowane – zgodnie z „Wytycznymi NFOŚiGW w zakresie kosztów kwalifikowanych”
 3. KATEGORIE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH
NFOŚiGW może wprowadzić limitowanie wysokości kosztów kwalifikowanych w
poszczególnych kategoriach, w programie priorytetowym.
 3.1 Przygotowanie przedsięwzięcia
 3.2 Zarządzanie przedsięwzięciem
 3.3 Koszty informacji i promocji
 3.4 Realizacja przedsięwzięcia
 3.4.1 Nabycie nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej
 3.4.2 Roboty budowlane
 3.4.3 Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, wartości niematerialne i prawne
 3.4.4 Pozostałe koszty
Warunkiem koniecznym do uznania kosztów za kwalifikowane, poniesionych w związku z zarządzaniem przedsięwzięciem,
jest ich szczegółowe opisanie oraz uzasadnienie we wniosku o dofinansowanie. Koszty te muszą zostać również wskazane
w umowie o dofinansowanie
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-ogolne/kryteria-wyboru-przedsiewziec/
Zainwestujmy razem w środowisko
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających
zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
• Część 1) SOKÓŁ– wdrożenie innowacyjnych technologii
środowiskowych
Rodzaje przedsięwzięć
Faza
W
Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym lub nowopowstałym
przedsiębiorstwie/ zakładzie polegające na:
- uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu /
technologii,
- wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii,
które służą poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych
oraz zmniejszają negatywny wpływ człowieka na środowisko.
Zainwestujmy razem w środowisko
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających
zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
• Część 1) SOKÓŁ– wdrożenie innowacyjnych technologii
środowiskowych
Dofinansowanie w
formie pożyczki:
Dofinansowanie w formie pożyczki:
- do 85% kosztów kwalifikowanych,
- kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 150 mln zł
- okres finansowania: do 15 lat
- częściowe umorzenie pożyczki na warunkach określonych w
„Zasadach dofinansowania ze środków NFOŚiGW”
- oprocentowanie pożyczki:
• na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy
publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy
referencyjnej ustalonej zgodnie z komunikatem KE w
sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i
dyskontowych
lub
• na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M+ 50 p.b., nie
mniej niż 2% w skali roku
Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie: http://www.nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodki-krajowe/informacje-ogolne/kryteria-wyboru-przedsiewziec/
Zainwestujmy razem w środowisko
Faza W
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających
zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
• Część 1) SOKÓŁ– wdrożenie innowacyjnych technologii
środowiskowych
Faza W
Dofinansowanie w
formie Inwestycji
kapitałowej
Zainwestujmy razem w środowisko
Dofinansowanie w formie inwestycji kapitałowej:
- dofinansowanie w formie inwestycji kapitałowej do
85% kosztów kwalifikowanych. W przypadku
projektów realizowanych w formule project finance
wysokość udzielonego dofinansowania będzie
ustalana dla każdego z projektów indywidualnie w
dopuszczalnych powyżej granicach.
- maksymalny udział NFOŚiGW w kapitale zakładowym
beneficjenta nie może przekroczyć 49%.
- minimalna wartość inwestycji kapitałowej: 3 mln zł;
- koszt kapitału wyznaczany jest na warunkach
rynkowych (nie stanowi pomocy publicznej)
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających
zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
• Część 1) SOKÓŁ– wdrożenie innowacyjnych technologii
środowiskowych
Koszty kwalifikowane – zgodnie z „Wytycznymi NFOŚiGW w zakresie kosztów kwalifikowanych”
 3. KATEGORIE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH
NFOŚiGW może wprowadzić limitowanie wysokości kosztów kwalifikowanych w poszczególnych
kategoriach, w programie priorytetowym.
 3.1 Przygotowanie przedsięwzięcia – kwalifikuje się tylko „Projekt budowlany i
wykonawczy”
 3.2 Zarządzanie przedsięwzięciem - wyłącza się koszty kategorii 3.2 za wyjątkiem
kosztów „Nadzoru inwestorskiego i autorskiego”
 3.3 Koszty informacji i promocji - wyłącza się koszty kategorii 3.3
 3.4 Realizacja przedsięwzięcia
 3.4.1 Nabycie nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej wyłącza się koszty kategorii 3.4.1
 3.4.2 Roboty budowlane
 3.4.3 Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, wartości niematerialne i prawne – koszty
przeznaczone na zakup wartości niematerialnych i prawnych nie może przekroczyć
20% sumy pozostałych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia
 3.4.4 Pozostałe koszty - wyłącza się koszty kategorii 3.4.4
Zainwestujmy razem w środowisko
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających
zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
• Część 1) SOKÓŁ– wdrożenie innowacyjnych technologii
środowiskowych
Faza
B+R
Faza W
Kryteria dostępu
Kryteria jakościowe
punktowe
Kryteria jakościowe
dopuszczające
Kryteria jakościowe
dopuszczające
Zainwestujmy razem w środowisko
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających
zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
• Część 1) SOKÓŁ– wdrożenie innowacyjnych technologii
środowiskowych
Faza
B+R
Faza W
Kryteria dostępu
Lp.
NAZWA KRYTERIUM
TAK
1.
Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru
2.
Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie
3.
4.
5.
6.
7.
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza
wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki
Wnioskodawca
mieści
się
w
katalogu
Beneficjentów,
określonym
w programie priorytetowym
W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy
lub nie rozwiązał z nim umowy o dofinansowanie – za wyjątkiem rozwiania za porozumieniem stron
– z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy
Wnioskodawca
wywiązuje
się
ze
zobowiązań
na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów
Wnioskodawca
wywiązuje
się
ze
zobowiązań
na rzecz NFOŚiGW
publicznoprawnych
cywilnoprawnych
8.
Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym**
9.
Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem złożenia wniosku
10.
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne z programem priorytetowym
11.
Forma
i
intensywność
z programem priorytetowym
Zainwestujmy razem w środowisko
wnioskowanego
dofinansowania
jest
zgodna
NIE
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających
zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
• Część 1) SOKÓŁ– wdrożenie innowacyjnych technologii
środowiskowych
Faza
B+R
KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE
Lp.
NAZWA KRYTERIUM
TAK
NIE
OCENA FINANSOWA
I.
dotyczy wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji na realizację przedsięwzięć o charakterze
inwestycyjnym (gdy ponad 50% kosztów kwalifikowanych stanowią koszty inwestycyjne)
1.
Analiza bieżącej sytuacji finansowej Wnioskodawcy
2.
Analiza
prognozowanej
sytuacji
finansowej
– w tym analiza wykonalności i trwałości finansowej
II.
1.
OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ
Dopuszczalność
pomocy
publicznej
zgodnie
o pomocy publicznej
Wnioskodawcy
z
przepisami
Zasady oceny:
Ocena dopuszczalności i intensywności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami
określonymi we właściwych przepisach o pomocy publicznej.
Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku
Zainwestujmy razem w środowisko
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających
zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
• Część 1) SOKÓŁ– wdrożenie innowacyjnych technologii
środowiskowych
Faza
B+R
KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE c.d.
Lp.
III.
1.
2.
3.
IV.
1.
2.
V.
1.
2.
NAZWA KRYTERIUM
ZASADNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
Zgodność z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami 7, 8, 9, 11 lub 12
Innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu
Zmniejszenie oddziaływania na środowisko
WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania/technologii (w tym
wskazanie obecnego stanu techniki) oraz możliwość zastosowania
wyników projektu w gospodarce lub ich
innego praktycznego
wykorzystania
Posiadanie odpowiednich zasobów materialnych i kadrowych niezbędnych
do wykonania projektu
EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA
Przewidywane efekty ekonomiczne
Ocena wysokości
kosztów pod warunkiem zaakceptowania
ich
kwalifikowalności w poszczególnych kategoriach
Zainwestujmy razem w środowisko
TAK
NIE
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających
zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
• Część 1) SOKÓŁ– wdrożenie innowacyjnych technologii
środowiskowych
Obowiązujące dokumenty
Link
Program Priorytetowy „Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych
technologii środowiskowych”
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodkikrajowe/programy-priorytetowe/sokol-innowacyjnetechnologie-srodowiskowe/
Innowacyjność – definicje i zasady oceny
Szczegółowy opis Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
Instrukcja sporządzenia SW (w tym dla wejść kapitałowych)
Zakres informacji ekologiczno-technicznych we wniosku
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodkikrajowe/programy-priorytetowe/sokol-innowacyjnetechnologie-srodowiskowe/#kot1
Załączniki wymagane do pogłębionej analizy działalności wnioskodawcyinwestycja kapitałowa
Informacje dot. testu prywatnego inwestora
Zasady dofinansowania i kryteria wyboru przedsięwzięć
Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych
Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie
Zainwestujmy razem w środowisko
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodkikrajowe/informacje-ogolne/kryteria-wyboruprzedsiewziec/
Dziękuję za uwagę!
Żanna Białek
[email protected]
Download