zatrudnienie ON

advertisement
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ekonomiczne aspekty
zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej
Osób Niepełnosprawnych
1
RYNEK PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W POLSCE
- 5,5 MLN OSÓB W POLSCE STANOWIĄ OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE
- OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE STANOWIĄ 9,3 % POPULACJI
OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM
-UDZIAŁ W ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNOSI 3,8%
- OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WIEKU PRODUKCYJNYM :
- Z LEKKIM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 41,5%.
- ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 18,7 %
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności GUS 2008
2
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
System finansowania zatrudnienia i rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych opiera się na
ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia
27 sierpnia 1997 ( z późniejszymi zmianami) i aktach
wykonawczych do tej ustawy z uwzględnieniem
warunków dopuszczalności pomocy publicznej
(Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
3
DEFINICJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
Osoba niepełnosprawna to taka, której stan fizyczny,
psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia,
ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych,
a w szczególności zdolności do wykonywania pracy
zawodowej, jeżeli uzyskały orzeczenie:
1) zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego
z trzech stopni niepełnosprawności
(znaczny, umiarkowany, lekki),
2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
3) o niepełnosprawności – dotyczy to osób które nie
ukończyła 16 roku życia.
4
ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI :
Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym,
umiarkowanym lub lekkim) - wydawane są przez powiatowe
zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności .
Orzeczenia równoważne – Ustawa uznaje równoważność orzeczeń
wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych (art. 5) oraz orzeczeń o zaliczeniu do
jednej z grup inwalidów wydanych przed dniem 1 stycznia 1998 r.
jeżeli nie utraciły ważności (art. 62).
5
Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o:
–całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust.2
i niezdolność do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13
ust 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118) traktuje się na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
–całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2
ustawy wymienionej powyżej traktuje się na równi z orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
–częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3,
oraz celowości przekwalifikowania, o których mowa w art. 119 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r . o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118) traktowane jest na
równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, z wyjątkiem
orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy, wydanym w okresie
od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r., które traktowane są na równi z
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
6
Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (wydane przed 1 stycznia
1998r., jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie
o zaliczeniu do:
–I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności;
–II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
–III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem
o lekkim stopniu niepełnosprawności.
Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym (wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. i nie
utraciło mocy po tym dniu) jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego,
traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia traktuje się na równi
z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
7
Dawny
system
orzecznictwa
System orzecznictwa
(od dnia 1 września 1997 r)
Orzeczenie lekarza
orzecznika ZUS
Po nowelizacji ustawy
Z dnia 15 czerwca 2007
Orzeczenie Zespołu do
Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności
I grupa
inwalidzka =
Całkowita
niezdolność do pracy
oraz samodzielnej
egzystencji =
Znaczny stopień
niepełnosprawności
1.niezdolność do
samodzielnej egzystencji =
znaczny stopień
2. Całkowita niezdolność
do pracy oraz
samodzielnej
egzystencji = znaczny stop.
II grupa
inwalidzka =
Całkowita
niezdolność do pracy
=
Umiarkowany stopień
niepełnosprawności
Całkowita niezdolność do
pracy =umiarkowany
stopień
III grupa
inwalidzka =
Częściowa
niezdolność do pracy
Lekki stopień
niepełnosprawności
Częściowa niezdolność =
lekki stopień
8
SYMBOLE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia
15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2003 r.)
01-U - upośledzenie umysłowe;
02-P - choroby psychiczne;
03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
04-O - choroby narządu wzroku;
05-R - upośledzenie narządu ruchu;
06-E - epilepsja;
07-S - choroby układu oddechowego i krążenia;
08-T - choroby układu pokarmowego;
09-M - choroby układu moczowo-płciowego;
10-N - choroby neurologiczne;
11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia
enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby
układu krwiotwórczego.,
12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe
9
Czy mogę zatrudnić osobę jeśli:
Przypadek 1: "Żadna praca„
Zapis ten widnieje czasem na orzeczeniach ZUS wydawanych
do roku 1997. Wiele osób przyzwyczaiło się do niego, a właściwie do
myśli, że ma zakaz pracy.
Przypadek 2: "Zatrudnienie - nie dotyczy"
Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności stosują
podział na trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i
lekki. Oprócz tego określają wskazania, w tym dotyczące zatrudnienia.
Często (szczególnie dawniej) osobom ze znacznym stopniem
niepełnosprawności wpisywano: "Zatrudnienie - nie dotyczy". Mogło to
oznaczać, że na wniosek zainteresowanego Zespół nie rozpatrywał
możliwości pracy. Jak jednak zapis taki odbierze pracodawca?
Przypadek 3: "Całkowicie niezdolny do pracy"
obecnie wydawane przez ZUS orzeczenia posiadają zapis
"całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji", lub
"całkowicie niezdolny do pracy„.
10
Czy mogę zatrudnić osobę jeśli:
NIE MA PRZESZKÓD PRAWNYCH, ABY PRACODAWCA
ZATRUDNIŁ OSOBĘ NIEPEŁNOSPRAWNA
W RAMACH UMOWY O PRACĘ
KAŻDA OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA MOŻE ZOSTAĆ
ZATRUDNIONA NAWET JEŻELI PRACODAWCA NIE ZAPEWNIA
WARUNKÓW PRACY CHRONIONEJ. art. 4 ust. 5 Ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych.
"Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności osoby, nie wyklucza możliwości zatrudnienia
tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej,
w przypadku przystosowania przez pracodawcę miejsca pracy do
potrzeb osoby niepełnosprawnej".
11
Formy wsparcia zatrudnienia osób
niepełnosprawnych :

zwrotu kosztów przystosowania stanowiska pracyart.26

Zwrot kosztów utworzenia stanowiska pracy- 26e

zwrotu kosztów zatrudniania asystenta
niepełnosprawnego pracownika – 26d

Dofinansowanie do kosztów płacy zatrudnionych
pracowników niepełnosprawnych- art. 26 a-c
12
PRZYSTOSOWANIE
STANOWISKA PRACY
DLA
OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
13
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 11 marca 2011r.
w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów
związanych z zatrudnianiem pracowników
niepełnosprawnych
(Dz.U z 2011 nr 62 poz. 316)
14
PRZYSTOSOWANIE STANOWISKA PRACY -art.26
Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:
1)bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających
w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy
urząd pracy,
2)pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego
o zwrot kosztów, jeżeli niepełnosprawność tych osób
powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy,
z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania
niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub
przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów
prawa pracy.
15
PRZYSTOSOWANIE STANOWISKA PRACY - art.26
Pracodawca, który przez co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby
niepełnosprawne, może otrzymać zwrot kosztów:
a) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z
przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy
dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich
niepełnosprawności;
b) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie
niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie
w zakładzie pracy;
16
PRZYSTOSOWANIE STANOWISKA PRACY - art.26
c) zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek
pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii
wspomagających lub przystosowanych do potrzeb
wynikających z ich niepełnosprawności;
2. Rozpoznanie przez służby medyczne pracy
potrzeb związanych z adaptacją lub zakupem urządzeń
czy oprogramowania.
17
PRZYSTOSOWANIE STANOWISKA PRACY -art.26
Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudziestokrotnego
przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane
stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.
(3 366,11 zł x 20 = 67 332, 20 zł.)
Kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku
z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych
nie może przekraczać 15 % kosztów związanych
z przystosowaniem tworzonych lub istniejących
stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
( tj. 10 099,83 zł. )
18
Zwrot kosztów rozpoznania mieszczący się w kosztach,
o których mowa powyżej obejmuje niezbędne badania mające na
celu ustalenie odpowiednio:
1)
zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku z
uwzględnieniem potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
2)
koniecznych elementów składowych wyposażenia danego
stanowiska oraz zakresu obowiązków na tym stanowisku pracy,
dających podstawę do oceny możliwości wykonywania pracy
przez osobę niepełnosprawną;
3)
konieczności adaptacji lub nabycia urządzenia ułatwiającego
osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy
4)
zakresu niezbędnego przystosowania pomieszczeń zakładu
pracy w celu jego adaptacji do potrzeb osób niepełnosprawnych.
5)
Konieczność zakupu oprogramowania oraz urządzeń technologii
wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności pracownika
19
Wniosek składa się do:
1) Funduszu — w przypadku wniosków składanych
przez starostę;
2) starosty właściwego ze względu na:
a) miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej
jako bezrobotna albo poszukująca pracy
niepozostająca w zatrudnieniu — w przypadku
gdy zwrot kosztów dotyczy tej osoby,
b) miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej,
miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania
pracodawcy — w pozostałych przypadkach.
20
TWORZENIE
MIEJSC PRACY
DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
21
TWORZENIE MIEJSC PRACY
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI
SPOŁECZNEJ
z dnia 11 marca 2011 r.
w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy
osoby niepełnosprawnej
(Dz. U. nr 62 poz.316 )
22
TWORZENIE STANOWISK PRACY – ART. 26e
Pracodawca, który przez okres
co najmniej 36 miesięcy
zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną
w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna
albo poszukująca pracy niepozostającą w
zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze
środków Funduszu zwrot kosztów wyposażenia
stanowiska pracy do wysokości
piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
(3 366,11 zł. x 15 = 50 491,65 zł. )
23
TWORZENIE STANOWISK PRACY – ART. 26e
Refundacja kosztów obejmuje:
1) udokumentowane koszty zakupu lub
wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy,
na którym będzie wykonywać pracę osoba
niepełnosprawna;
2)
kwotę niepodlegającego odliczeniu:
a)
podatku od towarów i usług,
b)
podatku akcyzowego,
związanych z przedmiotami opodatkowania
stanowiącymi wyposażenie stanowiska pracy.
24
TWORZENIE STANOWISK PRACY – ART. 26e
Wniosek składa się do:
1)Funduszu - w przypadku wniosków składanych przez
starostę.
2)starosty właściwego ze względu na miejsce
zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako
bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca
w zatrudnieniu.
25
Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest
obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem
starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej
kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu
okresu 36 miesięcy, jednak w wysokości
nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.
Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy
od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą
niepełnosprawną.
26
ASYSTENT
OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
27
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 11 marca 2011r.
w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów
związanych z zatrudnianiem pracowników
niepełnosprawnych
(Dz.U z 2011 nr 62 poz. 316)
28
„ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- ART. 26d
Pracodawca, który zatrudnia pracownika
niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków
Funduszu zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia
pracowników pomagających pracownikowi
niepełnosprawnemu
-
w pracy w zakresie czynności ułatwiających
komunikowanie się z otoczeniem,
-
a także czynności niemożliwych lub trudnych do
samodzielnego wykonania
przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.
29
„ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „
Wysokość zwrotu stanowi:
- iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia
- i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych
wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu
- i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika
niepełnosprawnego w miesiącu,
z zastrzeżeniem zapisu poniżej.
Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc
pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać
liczby godzin odpowiadającej 20 % liczby godzin pracy
pracownika w miesiącu.
( 160 godzin ( 1 etat) x 20%= 32 godziny)
32 godziny :160 godziny = 0,2 x 1276,00 =255,20 zł.
30
Wniosek składa się do:
1) Funduszu — w przypadku wniosków składanych
przez starostę;
2) starosty właściwego ze względu na:
a) miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej
jako bezrobotna albo poszukująca pracy
niepozostająca w zatrudnieniu — w przypadku
gdy zwrot kosztów dotyczy tej osoby,
b) miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej,
miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania
pracodawcy — w pozostałych przypadkach
31
DOFINANSOWANIE DO
KOSZTÓW PŁACY
ZATRUDNIONYCH
PRACOWNIKÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
32
Art. 26 a-c Ustawy o rehabilitacji (.....)
Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 stycznia 2009r. w sprawie miesięcznego
dofinansowania do wynagrodzeń
pracowników niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2009r. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.)
Pomoc w formie miesięcznego dofinansowania
do wynagrodzenia niepełnosprawnych
pracowników
- realizuje Biuro PFRON
- Oddziały PFRON
33
SYSTEM SODIR – art 26 a-c
Minimalne wynagrodzenie
Zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia
27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. nr 127,
poz. 721 z późn. zm.) przez najniższe wynagrodzenie użyte
jako podstawa do wyliczenia kwoty należnego
dofinansowania należy rozumieć minimalne wynagrodzenie
za pracę obowiązujące w styczniu danego roku,
ustalone na podstawie odrębnych przepisów.
Podstawę do wyliczenia kwoty miesięcznego
dofinansowania do wynagrodzenia w latach 2011 i 2012
stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę
z grudnia 2009 roku tj.: 1 276,00 zł
34
SYSTEM SODIR – art 26 a-c
Kwota miesięcznego dofinansowania, przypadku pracodawcy
wykonującego działalność gospodarczą, nie może
przekroczyć kwoty 75 % faktycznie poniesionych
miesięcznych kosztów płacy.
Koszty płacy, to wynagrodzenie brutto oraz finansowane
przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego
wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(nowy art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji).
35
KOMU PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ
ZATRUDNIONYCH OSÓB NIERPEŁNOSPRAWNYCH:
1. Miesięczne dofinansowanie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu
co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
i osiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w wysokości co najmniej 6%.
2. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy
zatrudniającemu mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny
wymiar czasu pracy.
3. Zakładom Pracy Chronionej
36
Pomoc w formie miesięcznego dofinansowania do
wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników
Maksymalne kwoty dofinansowania za rok 2011 wynoszą:
bez
schorzenia
lekki
ZPChr
765.60
1,276.00
umiarkowany
1,786.40
2,296.80
znaczny
2,041.60
2,552.00
535.92
1,148.40
umiarkowany
1,250.48
2,067.12
znaczny
1,429.12
2,296.80
lekki
Otwarty rynek
pracy
ze
schorzeniem
37
Pomoc w formie miesięcznego dofinansowania do
wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników
Od 2009 – 2011 roku:
Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej otrzymają dofinansowanie
w wysokości:
1.
160 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób
niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
2.
140 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób
niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności;
3.
60 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób
niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Kwoty dofinansowania zwiększa się o 40 % najniższego wynagrodzenia w
przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną,
upośledzenie umysłowe, epilepsję, całościowe zaburzenia rozwojowe oraz
niewidomych,
38
Pomoc w formie miesięcznego dofinansowania
do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników
Od stycznia 2012 roku:
Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej otrzymają dofinansowanie w
wysokości:
1.
170 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób
niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
2.
125 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób
niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności;
3.
50 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
39
Pomoc w formie miesięcznego dofinansowania
do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników
Od lipca 2012 roku:
Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej otrzymają dofinansowanie w
wysokości:
1.
180 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób
niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
2.
115 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób
niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
3.
45 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
40
Pomoc w formie miesięcznego dofinansowania
do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników
Od stycznia 2013 roku:
Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej otrzymają dofinansowanie
w wysokości:
1.
180 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób
niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
2.
100 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób
niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
3.
40 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
41
Pomoc w formie miesięcznego dofinansowania
do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników
W 2011r. i 2012r.:
1)
pracodawcy zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniający co najmniej
25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w wysokości co najmniej 6 % przysługuje miesięczne dofinansowanie
w wysokości:
2)
a)
70 % kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1,
b)
90 % kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b
pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje 100 %
kwot dofinansowania, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b ustawy
42
SYSTEM SODIR – art 26 a-c
Kwota miesięcznego dofinansowania do kosztów
płacy,uzależniona jest od wymiaru czasu pracy
pracownika niepełnosprawnego oraz:
1.
2.
3.
4.
5.
stopnia niepełnosprawności zatrudnionego,
szczególnych schorzeń osoby zatrudnionej,
typu pracodawcy, u którego niepełnosprawny
jest zatrudniony,
wymiaru czasu pracy,
wieku- w przypadku osób ze stopniem lekkim
i umiarkowanym,
43
Formy wsparcia zatrudnienia osób
niepełnosprawnych :




Zwrot kosztów utworzenia stanowiska pracy- art.26e
zwrotu kosztów przystosowania stanowiska pracyart.26
zwrotu kosztów zatrudniania asystenta
niepełnosprawnego pracownika – art. 26d
Dofinansowanie do kosztów płacy zatrudnionych
pracowników niepełnosprawnych – art.26 a-c
44
DZIĘKUJE ZA UWAGĘ
45
Download