Zboczony seks jako - Qualitative Sociology Review

advertisement
Zboczony seks jako bioopór. Między Foucaultem a Agambenem
Krzysztof Pacewicz
Uniwersytet Warszawski
Zboczony seks jako bioopór.
Między Foucaultem a Agambenem
Abstrakt Seks i seksualność odgrywają ważną rolę w teoriach biopolityki Michela Foucaulta i Giorgia Agambena. Dzięki teoretycznemu podziałowi biopolityki na dwie dziedziny: zoopolitykę (politykę ciał)
i etopolitykę (politykę zachowań) można dostrzec, jak głęboko różnią się omawiane teorie: Agamben
skupia się bowiem raczej na zoopolityce, Foucault zaś – na etopolityce. Z tego wynikają ich odmienne
zainteresowania badawcze. Foucault analizuje przede wszystkim typową (etopolityczną) medycynę, seksuologię czy psychiatrię, a Agamben – (zoopolityczną) nazistowską eugenikę. Obaj myśliciele
2010: 50). Zachowania seksualne podlegają bowiem
pojęcia „biopolityka” rozpoczyna się wraz z teo-
według autorki Kondycji ludzkiej prawom natural-
riami eugenicznymi na początku XX wieku (zob.
nej, gatunkowej konieczności i w związku z tym nie
Lemke 2010: 17), jednak to francuski myśliciel jako
może się w nich realizować wolność człowieka jako
pierwszy wprowadził refleksję biopolityczną jako
istoty politycznej. Dla klasycznej filozofii politycz-
krytyczną analizę nowoczesnych relacji władzy.
nej samo wyrażenie polityka seksualna stanowi oksy-
W pracach z lat 70. XX wieku Foucault proponował
moron.
analizę zmian w sposobie sprawowania władzy,
które dokonały się na progu nowoczesności, czyli
Dopiero przeniesienie refleksji politycznej na grunt
na przełomie XVIII i XIX wieku. Kluczowe miejsce
biopolityki umożliwiło postawienie kwestii seksu
w jego analizach zajmuje proces, który nazywa „na-
i seksualności jako problemu politycznego. Od lat
rodzinami biopolityki”.
70. XX wieku koncepcja biopolityki robi zawrotną
karierę, stając się de facto nowym paradygmatem
Według Foucaulta w późnym klasycyzmie do-
w studiach nad stosunkami władzy. Nic dziwnego
chodzi do całkowitej przemiany w ekonomii wła-
– zważywszy na to, że wraz z postępującym rozwo-
dzy. Do tego momentu władza miała zasadniczo
jem technologii i nowoczesnych metod rządzenia
charakter jurydyczno-suwerenny i była przede
coraz łatwiej można życie nadzorować, modyfiko-
wszystkim władzą nad śmiercią. Suweren mógł
wać, korygować czy odbierać – perspektywa biopo-
swoich poddanych prawomocnie ukarać za po-
lityczna zdaje się coraz bardziej odpowiadać współ-
mocą pozbawienia ich dóbr lub odebrania im ży-
czesnym realiom. Dlatego sfera zachowań seksual-
cia (zob. Foucault 2010b: 93). Foucault nazywa taką
nych jako sfera biopolityczna par excellence stała się
władzę sangwiniczną – to znaczy władzą krwi
centralnym obszarem refleksji politycznej.
i władzą nad krwią poddanych.
d początku dziejów aż do naszych czasów
W moim artykule pokazuję, jakie miejsce zajmuje
Tak długo jednak, jak władza nie korzystała ze swo-
ukrycia w prywatności zawsze potrzebowała
seks i seksualność w teoriach biopolityki Michela
ich krwawych przywilejów, życie poddanych toczy-
właśnie cielesna część naszej egzystencji to, co wiąza-
Foucaulta i Giorgia Agambena. Pomimo tego, że for-
ło się poza jej nadzorem. Jednak wraz z wejściem
i MISH UW (CLAS). Zajmuje się współczesną filozofią
ło się z koniecznościami samego procesu życiowego
mułują odmienne koncepcje, dzieła obu myślicieli
w nowoczesność całokształt życia poddanych został
polityczną i teorią biopolityki, przygotowuje pod opieką
i przed epoką nowożytną obejmowało wszelkie czyn-
przenika duch sprzeciwu wobec opresyjnej biopoli-
objęty ciągłą obserwacją i kontrolą, stał się przed-
prof. Szymona Wróbla i prof. Ewy Domańskiej pracę o po-
ności służące utrzymaniu się jednostki przy życiu
tyki. Obaj też zgadzają się, że zachowania seksualne
miotem nieustannej korekcji i modyfikacji. Władza
litycznej filozofii życia.
oraz przetrwaniu gatunku. (Arendt 2010: 93)
znacząco odbiegające od normy – tak zwany zboczo-
organizuje, powiększa i ukierunkowuje siły życio-
ny seks – mają w sobie potencjał biooporu.
we populacji; prawo do zabijania zostało zepchnięte
mają też zupełnie odmienny stosunek do ciała i w inny sposób pojmują polityczność. Z tych różnic
w podstawowych założeniach wynikają odmienne koncepcje tego, na czym może polegać seksualny
bioopór. Ostatecznie, obaj myśliciele nie formułują konkurencyjnych projektów, ale raczej poruszają
się na innych poziomach – myśl Foucaulta jest skupiona bardziej na seksualnej praktyce biooporu, za
to Agambena – na seksualnej utopii filozoficznej. Łączy ich zaś przekonanie, że to nienormatywny,
zboczony seks ma potencjał biooporu.
Słowa kluczowe bioopór, biowładza, Michel Foucault, Giorgio Agamben, biopolityka
Krzysztof Pacewicz –
filozof, kulturoznawca.
Doktorant w MPISD AAL (WAL UW), członek Komisji Techno-Humanistyki WAL UW, absolwent ISNS UW
O
Adres kontaktowy:
Dla Hannah Arendt, tak samo jak dla większości
Wydział Artes Liberales
klasycznych filozofów polityki, seksualność jest
Uniwersytet Warszawski
wykluczona z porządku politycznego, z domeny
ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa
publicznej, z polis – jej miejsce leży zaś w sferze
Pierwszym analitykiem biopolityki był z pewno-
mieniona na więzienie, a publiczne egzekucje znie-
e-mail: [email protected]
biologicznej reprodukcji, w domenie oikos (Arendt
ścią Michel Foucault. Owszem, prehistoria użytku
sione. Jeśli trzeba pozbawić kogoś życia, to robi się
92
©2016 PSJ Tom XII Numer 1
na margines jej prerogatyw i ukryte.
Foucault: od krwi do seksu
Wraz z wejściem w nowoczesność kaźń zostaje za-
Przegląd Socjologii Jakościowej • www.przegladsocjologiijakosciowej.org
93
Krzysztof Pacewicz
Zboczony seks jako bioopór. Między Foucaultem a Agambenem
to w sposób bezkrwawy – po cichu i w ukryciu,
Władza nad życiem – biowładza – stara się bo-
Nowoczesność stanowi kontynuację antycznej bio-
tycznej, coraz bardziej wnika teraz w przestrzeń
częściej jednak brutalne i jednorazowe kary zosta-
wiem podporządkować sobie to, co stanowi wa-
władzy – współczesnymi homini sacri są bowiem
polityczną” (Lemke 2010: 68). Logika stanu wy-
ją zamienione na długotrwałe procedury korekcji
runek możliwości życia i wzrostu populacji: samą
między innymi więźniowie obozów koncentra-
jątku zostaje tym samym zgeneralizowana i prze-
i „resocjalizacji” przestępców. „Przez tysiąclecia
rozrodczość gatunku ludzkiego. Stąd też sfera sek-
cyjnych, uchodźcy, bezpaństwowcy, osoby będące
niesiona do centrum życia społecznego – dlatego
człowiek pozostawał tym, czym był dla Arysto-
sualności zostaje obdarzona gigantycznym zainte-
w stanie śmierci mózgowej. Łączy ich to, że nie są
świat przypomina obóz koncentracyjny, w którym
telesa: wyposażonym w życie zwierzęciem, zdol-
resowaniem. Mówiąc za Foucaultem: wraz z naro-
podmiotem praw politycznych – nie mogą zostać
nikt nie może być pewny tego, czy nie stanie się
nym ponadto do egzystencji politycznej; człowiek
dzinami nowoczesności władza zamiast na krwi
prawomocnie złożeni w ofierze, czyli zostać skazani
przedmiotem brutalnej, biopolitycznej władzy.
nowoczesny jest zwierzęciem w polityce, w której
skupia się na seksie.
na śmierć – za to władza może dysponować ich bio-
Nasze nagie życie znajduje się w centrum współ-
logicznym życiem tak, jak chce.
czesnej biopolityki.
Wyrzucenie nagiego życia poza obręb polityczności
Zoopolityka a etopolityka
postawiona zostaje kwestia jego życia jako żyjącego bytu” (Foucault 2010b: 98).
Agamben: władza suwerenna
i nagie życie
Według Foucaulta władzy nowoczesnej nie da
i przejęcie nad nim absolutnej kontroli przez władzę
się opisać za pomocą zwykle stosowanych do
W przeciwieństwie do Foucaulta, który narodzin
jest możliwe dzięki czemuś, co Agamben nazywa
Pojęcie biopolityki porusza wyobraźnię filozofów
tego kategorii zakazu czy represji – jest to przede
biopolityki upatruje pod koniec XVIII wieku,
logiką wyjątku. Zgadza się on z Carlem Schmittem,
i publicystów przede wszystkim dlatego, że w jed-
wszystkim władza nadzorująca i produkująca.
Agamben jej źródeł doszukuje się już w starożyt-
że tylko ten, kto może wprowadzić stan wyjątkowy,
nej koncepcji łączy dwa bardzo odmienne procesy
Aby rządzenie biopolityczne mogło być skutecz-
ności. Ważne miejsce w jego koncepcji zajmuje
jest suwerenny. Do ustanowienia brutalnej domi-
charakterystyczne dla nowoczesności. Oba te wy-
nie wprowadzone na dużą skalę, konieczne stało
greckie rozróżnienie na dzoe – życie biologiczne
nacji nad nagim życiem potrzebne jest zawieszenie
miary nie są wprawdzie explicite rozdzielone ani
się rozwinięcie technik „ujarzmiania”, czyli sztuki
– i bios – życie polityczne. Według włoskiego filo-
prawa, wyjście poza porządek prawny w dziedzi-
nazwane w dziełach Foucaulta i Agambena, ale dla
produkowania w ludziach potrzeb i pragnień albo,
zofa proste życie biologiczne (dzoe) „jest w świe-
nę czystej przemocy – ten akt jest jednak według
jasności obrazu należałoby się o to pokusić.
jak pisze Foucault, wytwarzania w nich „ja”, „du-
cie klasycznym jednak wykluczone z polis we
tego filozofa prawotwórczy. Oznacza to, że u źródeł
szy” – przekonania ich, że powinni nadzorować,
właściwym sensie i pozostaje jako zwykłe życie
porządku prawnego i każdej władzy stoi w istocie
Zoopolityką nazwijmy politykę ciał, politykę dzoe,
kontrolować i korygować się sami. Biowładza dzia-
rozrodcze ograniczone do sfery oikos” (Agamben
gotowość do użycia pozaprawnej przemocy (zob.
proces animalizacji człowieka, patrzenia na niego
ła więc przede wszystkim „w duszach” (według
2008a: 10). Agamben twierdzi, że ten gest wy-
Agamben 2010b: 62).
przez pryzmat jego biologii, zamiany zoon politikon
Foucaulta dusza to zaledwie „skutek i narzędzie
rzucenia (bando) nagiego życia poza obręb poli-
pewnej politycznej anatomii” [Foucault 2009: 31]),
tyczności jest jednocześnie gestem wpisania go
Według Agambena ten mechanizm został we
określmy taką technologię władzy, która sprowadza
jej procedury nastawione są na produkcję podmio-
w samą polityczność. Tutaj staje się przydatna
współczesności rozszerzony na wszystkie dziedzi-
obywateli do poziomu bydła, podchodzi do nich
tów jako „uległych ciał”, które będą zachowywać
analiza rzymskiej kategorii prawnej homo sacer
ny życia społecznego – żyjemy w permanentnym
tak, jakby stanowili stado określane przez zmienne
się w taki sposób, aby sprzyjać ogólnemu biopoli-
– jest to człowiek, którego można bezkarnie za-
stanie wyjątkowym. Dlatego paradygmatem no-
o charakterze nie politycznym, lecz biologicznym,
tycznemu celowi – zwiększeniu siły witalnej po-
bić, ale nie można go złożyć w ofierze. Według
woczesności jest obóz koncentracyjny – jesteśmy
związanym z samym faktem życia.
pulacji. Od nowoczesności „populacja” zastępuje
Agambena gest sprowadzenia człowieka do jego
nieustannie obserwowani i kontrolowani przez
„lud” i staje się głównym przedmiotem biopoli-
fizycznej egzystencji – do nagiego życia, którego
władzę i w każdej chwili możemy zostać podej-
Etopolityką zaś nazwijmy, za Nicolasem Rose’em,
tyki; populacja zaś różni się od ludu tym, że jest
nie można nawet złożyć w ofierze, jest podstawo-
rzani o terroryzm, pozbawieni praw politycznych
politykę stylu życia, politykę bios, normalizującą
zasadniczo określana przez pewne zmienne o cha-
wym gestem zachodniej polityki. Polityka zawsze
i sprowadzeni do nagiego życia (zob. Agamben
politykę zachowań, wpływanie na codzienne wy-
rakterze biologicznym i statystycznym, takie jak
była więc biopolityką – czyli właśnie władzą nad
2010b: 100). Nowoczesność więc tym różni się od
bory dokonywane przez ludzi za pomocą rozbudo-
liczebność, struktura wieku i płci, zdrowie, dziet-
pozbawionym możliwości domagania się swoich
poprzednich epok, że „nagie życie, które wcześniej
wanych urządzeń ujarzmiających. Rose twierdzi,
ność i tym podobne.
praw biologicznym życiem.
usytuowane było na obrzeżach egzystencji poli-
że „etopolityka skupia się na technikach siebie, za
94
©2016 PSJ Tom XII Numer 1
w animal laborans (zob. Arendt 2010). Zoopolityką
Przegląd Socjologii Jakościowej • www.przegladsocjologiijakosciowej.org
95
Krzysztof Pacewicz
Zboczony seks jako bioopór. Między Foucaultem a Agambenem
pomocą których istoty ludzkie powinny oceniać
tecznego dla państwa, dla jego sił” (Foucault 2010a:
normalizującą produkcję stylów życia, okazuje
z modyfikowaniem, wzmacnianiem i normalizo-
i oddziaływać na siebie, aby czynić siebie lepszymi
331). Nicolas Rose tak opisuje, jak działa to w ramach
się więc również przestrzenią polityczną – nawet
waniem go za pośrednictwem wyrafinowanych
niż są” (2011: 201). Etopolityka to inaczej „produk-
współczesnego, etopolitycznego urządzenia zdrowia:
wtedy, kiedy aktorzy społeczni nie mają tego świa-
procedur. Agamben zarzuca Foucaultowi, że „nie
domości. Na gruncie refleksji Foucaulta tożsamość
przeniósł, jak można by zasadnie oczekiwać, swo-
Od oficjalnych dyskursów promocji zdrowia, przez
prywatna – „to, kim jestem naprawdę” – okazuje
jej działalności na obszar, który mógł się zdawać
Oczywiście, te dwa wymiary nie funkcjonują od-
opowiadania o doświadczeniach choroby i cierpienia
się bowiem efektem działania procedur biopoli-
miejscem nowoczesnej biopolityki par excellence,
dzielnie. Nie można zapominać, w jakim kontekście
w mediach masowych, po popularne dyskursy o od-
tycznych (zob. Kochanowski 2009).
czyli w dziedzinę polityki wielkich państw tota-
Foucault wprowadza pojęcie biowładzy czy bio-
chudzaniu i ćwiczeniach, widzimy narastający nacisk
polityki: robi to wtedy, kiedy analizuje urządzenie
na osobistą odbudowę przez działanie na ciele w imię
Z punktu widzenia inspirowanej Foucaultem
zwieńczenia w analizach obozu koncentracyjne-
seksualności – czyli mechanizm władzy, który jest
sprawności, która jest równocześnie cielesna i psy-
teorii queer strategia oporu wobec opresyjnej bio-
go” (2008a: 164).
właśnie dlatego tak interesujący, że czarno na bia-
chologiczna. (2011: 201)
polityki polega na lokalizowaniu relacji władzy
cja” człowieka.
łym widać w nim połączenie etopolityki z zoopolity-
litarnych XX wieku. Jego badania [...] nie znalazły
tam, gdzie są one najmniej widoczne, czyli wła-
Obóz koncentracyjny jest być może miejscem bio-
ką. Wpływanie za pomocą „miękkich środków” na
Zainteresowanie Foucaulta seksualnością wynika
śnie w sferze prywatnej i doprowadzaniu do ich
politycznym par excellence dla Agambena, ale na
wybory seksualne obywateli przekłada się bowiem
w dużej mierze właśnie z tego, że jest to teren pod-
repolityzacji. „Podobnie jak powierzchnię cia-
pewno nie dla Foucaulta: „w społeczeństwie na-
w bardzo bezpośredni sposób na biologiczny stan
dany niezwykle rozbudowanej władzy etopolitycz-
ła można zrealizować jako to, co naturalne, tak
zistowskim jest więc coś mimo wszystko niezwy-
populacji, jej liczebność, strukturę i tym podobne.
nej. Nasza tożsamość seksualna okazuje się efektem
może ona stać się okazją dla inscenizacji pozba-
kłego: jest to społeczeństwo, które dokonało abso-
„[Seks] sytuuje się bowiem na styku dwóch osi,
relacji społecznej dominacji – wbrew potocznemu
wionej harmonii i odnaturalnionej, która będzie
lutnej generalizacji biowładzy, ale które jednocze-
wzdłuż których rozwinęła się cała polityczna tech-
przekonaniu o „naturalności” pociągu seksualnego,
w stanie oddać performatywny charakter tego,
śnie zgeneralizowało suwerenne prawo zabijania”
nologia życia” (Foucault 2010b: 100). Dlatego też
płci i tym podobnych, które według tego myśliciela
co naturalne”, przekonuje Butler (2008: 260). Pa-
(1997: 256–257). Obóz koncentracyjny okazuje się
seksualność stanowi jeden z centralnych elementów
bezkrytycznie przyjęła psychologia oraz psycho-
rafrazując: etopolityczny opór wobec władzy ma
więc, według Foucaulta, dziwacznym połączeniem
nowoczesnej biowładzy.
analiza.
odbywać się przede wszystkim w domenie naj-
dwóch zupełnie różnych modeli władzy, dziwacz-
bardziej prywatnej – na powierzchni ciał, a jego
nym miejscem, w którym władza zoopolityczna
To właśnie połączeniu wymiaru zoopolitycznego
Dla czerpiących z Foucaulta filozofek i socjologów
metodą jest „inscenizacja pozbawiona harmonii
łączy się z władzą suwerenną, spychając na bok
z etopolitycznym koncepcja biopolityki zawdzięcza
queer wymiar zoopolityczny jest znacznie mniej istot-
i odnaturalniona”. Dzięki zachowaniom seksual-
wymiar etopolityczny. Miejscem zaś biopolitycz-
swoją płodność intelektualną, jednak pomiędzy
ny, funkcjonuje gdzieś na obrzeżu ich myśli, pod-
nym uważanym za „nienaturalne” możliwa staje
nym par excellence jest dla Foucaulta raczej demo-
tymi dwoma wymiarami istnieje stałe napięcie.
czas gdy wymiar etopolityczny – wymiar polityki
się eskpozycja arbitralności norm seksualnych
liberalna republika francuska lat 70. XX wieku
Foucault myśli o współczesnej biopolityce bardziej
zachowań, na przykład zachowań seksualnych czy
biowładzy i ich destabilizacja.
z jej rozbudowaną siecią instytucji kontrolujących,
przez pryzmat etopolityki – władzy nad bios, a Agam-
związanych z płcią kulturową, jest absolutnie klu-
ben – przez pryzmat zoopolityki, władzy nad dzoe.
czowy. Jako oczywisty przykład można tu podać
nadzorujących i korygujących, z rozbudowanymi
Eugenika czy medycyna?
dyskursami dotyczącymi technik siebie, z rozbu-
Judith Butler, która na motto kanonicznej już książ-
dowanymi mechanizmami „opieki” nad popula-
W etopolityce chodzi o to, by wychować jednostki,
ki Uwikłani w płeć obiera etopolityczny par excellence
Według Agambena jądrem wszelkiej władzy su-
cją, słowem – z niezwykle rozbudowaną strukturą
które troszczą się o siebie. Troska o siebie jest jednak
cytat z Foucaulta: „Urządzenie seksualności wpro-
werennej jest biopolityczna operacja sprowadzenia
władzy etopolitycznej.
rozumiana w specyficzny sposób – jej celem nie jest
wadziło pojęcie płci” (2008: 41).
poddanego do nagiego życia. Dlatego mniej intere-
bowiem dobrobyt jednostki, lecz dobrobyt popula-
suje go specyficznie etopolityczny wymiar biopoli-
Kiedy przyjrzymy się Agambenowskim analizom
cji, który jest warunkiem dobrobytu państwa. „Cho-
W ramach refleksji etopolitycznej sfera „prywat-
tyki, związany nie tyle z samym „wytworzeniem”
praktyk medycznych, to uderza fakt, że interesują
dzi o to, by ze szczęścia jednostek uczynić coś uży-
na” czy „niepolityczna” jest współtworzona przez
nagiego życia jako właściwości poddanego, ale
go one o tyle, o ile odnoszą się do państwa i władzy
96
©2016 PSJ Tom XII Numer 1
Przegląd Socjologii Jakościowej • www.przegladsocjologiijakosciowej.org
97
Krzysztof Pacewicz
Zboczony seks jako bioopór. Między Foucaultem a Agambenem
suwerennej, o tyle, o ile są w swojej istocie raczej
zoopolityczne
niż
etopolityczne.
Ciało – żywe czy martwe?
Archetypicznym
Pojawienie się nagiego życia jako właściwości ciała
swoich poddanych i nie miał z nim żadnej relacji:
nie jest więc zjawiskiem stricte historycznym. Jest
„[przed XIX wiekiem] wobec władzy podmiot nie
przykładem władzy lekarskiej jest dla niego euge-
Ciało Agambena to zupełnie inne ciało niż cia-
wydarzeniem z porządku transcendentalności hi-
jest prawomocnie ani żywy, ani martwy. Z punktu
nika, a szczególnie eksperymenty medyczne prze-
ło Foucaulta. Ciało Foucaulta można, owszem,
storycznej – dopiero dzięki wytworzeniu się pod-
widzenia życia i śmierci jest neutralny i dopiero za
prowadzane na więźniach obozów koncentracyj-
przypalać gorącymi szczypcami, polewać wrzą-
stawowej opozycji politycznej suweren – nagie ży-
sprawą suwerena ma prawo żyć albo, ewentualnie,
nych czy skazanych na śmierć więźniach w Stanach
cą smołą albo smagać kolczastymi biczami. Ciało
cie możliwe staje się istnienie człowieka jako zoon
umrzeć” (Foucault 1997: 238).
Zjednoczonych. Co jest charakterystyczne dla tych
Foucaulta to ciało cierpiące, ale też, a może nawet
politikon i zoon logon echon, czyli istnienie człowie-
przykładów? To, że działania lekarzy mają na celu
przede wszystkim, ciało doznające rozkoszy – to
ka jako istoty historycznej. „Polityka istnieje, po-
Sangwiniczne prawo miecza dopiero w XIX wieku
nie dobro „pacjentów”, ale zdobycie wiedzy me-
ciało wyjściowo niezapośredniczone przez rela-
nieważ człowiek jest istotą żyjącą, która w języku
przekształca się w inne prawo, w pewnym sensie
dycznej, która posłuży państwu, oraz to, że działają
cje władzy. Ciało, które może stykać się z innymi
wydziela i przeciwstawia sobie samej nagie życie”,
zupełnie odwrotne: „prawo suwerena jest więc pra-
oni w imieniu państwa. Są przedłużeniem mocar-
ciałami. Owszem – wraz z ekspansją biowładzy –
zauważa Agamben (2008a: 19).
wem skazywania na śmierć i zezwalania na życie.
nej ręki suwerena, która wyjmuje poddanych spod
ciało zostaje obdarzone wielką uwagą, baczne oko
prawa, sprowadza ich do nagiego życia i traktuje
instytucji dyscyplinujących przygląda mu się bez
Agambenowskie „nagie życie” istnieje więc wy-
i zezwalania na śmierć” (Foucault 1997: 238). Dopie-
jako króliki doświadczalne.
przerwy, korygując niedoskonałości, nieustannie
łącznie jako element niesymetrycznej relacji z mo-
ro wtedy człowiek staje się „zwierzęciem w polity-
normalizując. Jednak same doznania tego ciała
carną ręką suwerena, która jednym skinieniem
ce, w której postawiona zostaje kwestia jego życia
Foucault zaś powiedziałby, że takie paradoksalne
wymykają się władzy. Dlatego też przyjemność
palca może je odebrać. Nagie życie owiane jest tru-
jako żyjącego bytu” (Foucault 2010b: 98).
skrzyżowanie władzy suwerennej z władzą me-
niesie w sobie potencjał emancypacyjny.
pią aurą. A ponieważ w nowoczesności struktura
dyczną jest raczej wyjątkiem i w żadnym sensie
Teraz pojawia się nowe prawo: skazywania na życie
wyjątku rozlała się na całą przestrzeń społeczną
To właśnie przez tę kluczową różnicę w podejściu do
nie stanowi ukrytej prawdy władzy lekarskiej. We-
W porównaniu do radosnego ciała Foucaulta ciało
i wszystkie dziedziny życia podlegają stanowi wy-
kwestii życia dla Foucaulta procedury biopolityczne
dług Foucaulta władza lekarska zasadniczo ma na
Agambena jest czymś bardzo smutnym i kruchym.
jątkowemu, to przestrzeń nagiego życia całkowicie
są interesujące przede wszystkim wtedy, gdy starają
celu właśnie dobro pacjenta i na tym właśnie pole-
Najistotniejszą jego cechą jest to, że jest ono żywe –
pokryła się z przestrzenią życia społecznego, za-
się wpływać na życie, wzmacniać je, normalizować,
ga jej niebezpieczeństwo. Pytanie brzmi bowiem:
co może brzmieć radośnie, ale w istocie jest wręcz
mieniając naszą planetę w świat żywych trupów.
kierować nim, podczas gdy Agambena najbardziej
jak to dobro jest problematyzowane? Kto decyduje
przeciwnie, ponieważ to, co żywe zawsze można
Człowiek jako zoon politikon jest od początku ist-
interesują wtedy, gdy redukują je do nagiego życia,
o tym, co mieści się w ramach „normy”, a co jest
zabić. Agamben twierdzi, że nagie życie – życie
nienia polityczności nagim życiem dla suwere-
czystego życia biologicznego, a następnie odbierają.
„patologią” i wymaga terapii? Modelowym przy-
wydane na łaskę suwerena – pojawia się dopie-
na – biowładza jest więc istotą wszelkiej władzy,
To dlatego Foucault analizuje raczej „normalne” pro-
kładem jest tutaj XIX-wieczna konstrukcja homo-
ro w momencie ustanowienia relacji politycznej:
a w nowoczesności biopolityczna relacja zostaje po
cedury medyczne charakterystyczne dla ustroju de-
seksualizmu jako dewiacji, odstępstwa od normy,
„Podstawowym osiągnięciem suwerennej władzy
prostu zgeneralizowana i rozciągnięta na całą sfe-
mokapitalistycznego, a Agamben raczej nazistowską
którą należy leczyć dla dobra pacjenta i dla dobra
jest wytworzenie nagiego życia jako pierwotnego
rę społeczną.
eugenikę; to dlatego Foucault zajmuje się szpitalami
populacji. Suwerenna władza państwowa miała tu
elementu politycznego i jako progu artykułującego
niewiele do powiedzenia – skonstruowanie homo-
opozycję natura – kultura, dzoe – bios” (2008a: 247).
I tutaj dochodzimy do fundamentalnej różnicy
cyjnymi. To dlatego, w końcu, seksualność stanowi
seksualizmu jako patologii wymagającej terapii
Z drugiej strony pisze, że „polityka zatem jawi
pomiędzy Foucaultem i Agambenem – dla tego
dla Agambena tylko szczególny rejon ogólnej nie-
jest raczej wynikiem pewnej specyficznej formy
się jako struktura fundamentalna we właściwym
pierwszego życie jako takie staje się elementem
sprawiedliwej biowładzy suwerena nad nagim ży-
racjonalności: normalizującej, właściwej nowo-
sensie tego słowa dla zachodniej metafizyki, jako
relacji politycznej dopiero w pewnej epoce histo-
ciem poddanych, dla Foucaulta zaś – uprzywilejowa-
czesnej medycynie i psychiatrii, która pozostaje
struktura sytuująca się na progu, na którym doko-
rycznej, w XIX wieku. Wcześniej suweren mógł,
ną w nowoczesności sferę walki o ludzką podmioto-
z władzą państwową w złożonych i dwustronnych
nuje się połączenie istoty żyjącej z logos” (Agamben
owszem, skazać kogoś na śmierć, ale poza tym za-
wość, w której różne normy seksualne – czyli strate-
relacjach.
2008a: 19).
sadniczo nie interesował się biologicznym życiem
gie korzystania z ciała – walczą ze sobą o dominację.
98
©2016 PSJ Tom XII Numer 1
psychiatrycznymi, a Agamben obozami koncentra-
Przegląd Socjologii Jakościowej • www.przegladsocjologiijakosciowej.org
99
Krzysztof Pacewicz
Granice polityczności
Zboczony seks jako bioopór. Między Foucaultem a Agambenem
dzy. W przeciwieństwie jednak do skupionego na
płci w sferę rozjątrzonych mechanizmów minionej
Poszukiwanie nieciągłości i pęknięć oznacza ko-
wszechmocy suwerena Agambena Foucault uwa-
władzy suwerennej, pod stare sztandary całkowicie
nieczność odrzucenia „tożsamości seksualnej”, ro-
Dla Agambena polityczność jest pierwotną strukturą
ża, że wszędzie „tam, gdzie jest władza, istnieje też
osadzone we krwi; rozkosz ocieka krwią – krwią
zumianej jako spójny system pragnień – ta rzekoma
o trwałej budowie i wyraźnie ustalonych elementach.
opór” (Foucault 2010b: 67). Dopiero wzajemna gra
tortur i absolutnej władzy” (Foucault 2010b: 102).
„tożsamość” okazuje się bowiem normatywnym
Podmiotem polityczności jest tylko suweren – homo
obu stron tej relacji tworzy rzeczywistość społecz-
Foucault zachęca do porzucenia Sade’a, do przekro-
efektem etopolitycznego działania urządzenia seksu-
sacer nie ma na nic wpływu, więzień obozu koncen-
ną. Każda relacja pomiędzy ludźmi jest oparta na
czenia myślenia o seksualności w kategoriach repre-
alności. Dlatego Foucault krytykował ruch gejow-
tracyjnego nie działa politycznie. Polityczność jest
jakiejś formie władzy-wiedzy – rywalizacji o to, kto
sji, prawa czy suwerenności: w XIX wieku bowiem
ski za próbę stworzenia takiej normatywnej, pozy-
wektorem umocowanym w suwerenie i wymierzo-
i na jakich prawach ustala granice tego, co normalne
pole seksualności zostało według niego pokryte
tywnej tożsamości gejowskiej jako alternatywy dla
nym w nagie życie. Polityczne mogą być więc jedynie
– i, w związku z tym, jest polityczna. Judith Butler
niezwykle szczegółową siecią psychiatryczno-me-
tożsamości heteroseksualnej (zob. 1998: 163). Opór
poczynania władz państwowych albo ewentualnie
(2008), obierając za podstawę myśl Foucaulta, stwier-
dycznych norm i zasad, o charakterze zasadniczo
przeciwko etopolitycznej polityce seksualnej prowa-
osób i instytucji, na które spływa część splendoru
dza, że cała rzeczywistość społeczna jest performa-
niesangwinicznym, ale właśnie normalizującym,
dzonej przez państwo, ale też kościoły, korporacje,
oficjalnej władzy – szpitali, szkół, więzień. Co więcej,
tywnie ustanawiana poprzez akty mowy. Dlatego
etopolitycznym. Jednocześnie jednak wszystkie te
instytucje i tym podobne powinien według Foucaul-
jest tylko jeden prawdziwie (bio)polityczny akt – wy-
to właśnie w sferze codziennych, drobnych, „nie-
normy i zasady przekładają się na zoopolityczny stan
ta opierać się nie na tożsamościach, lecz na prakty-
rzucenie (bando), prawotwórczy akt czystej przemocy
istotnych” relacji rozgrywają się największe wojny
populacji: „mówiąc zwięźle, w punkcie łączącym
kach przyjemności: „w kontrataku na urządzenie
suwerena wobec nagiego życia. Polityczne nie są za to
o dominację. Kwestionując granicę pomiędzy „co-
«ciało» i «populację» seks staje się zasadniczym
seksualności nie seks-pragnienie ma być punktem
ani relacje pomiędzy partnerami w związku, ani po-
dziennym życiem” a polityką, Foucault umożliwia
celem władzy, której organizacja skupia się raczej
oparcia, lecz ciała i przyjemności” (2010b: 108).
radniki zdrowego żywienia, ani psychotesty publiko-
myślenie o seksualności jako o domenie działań bio-
na zarządzaniu życiem niż na groźbie śmierci”; to
wane w Internecie, ani katalogi pozycji seksualnych.
politycznych i analizę zachowań seksualnych jedno-
właśnie dlatego według Foucaulta „tkwimy w spo-
Ciała i przyjemności wyzwolone spod tyranii „pra-
stek w kategoriach efektów społecznych systemów
łeczeństwie «seksu», a raczej w społeczeństwie
gnienia” i „seksualności” otwierają przestrzeń
władzy.
«z seksualnością»: mechanizmy władzy zwracają
zmysłowej twórczości – przestrzeń biooporu. Do-
się do ciała życia, rozmnażania, umocnienia gatun-
kładnie z tego powodu Foucault cenił sobie eman-
ku, jego tężyzny, zdolności panowania lub poten-
cypacyjny potencjał praktyk BDSM: „sądzę, że jest
cjalnej użyteczności” (2010b: 102).
to [BDSM] rodzaj twórczości, twórczego działania,
Takie ujęcie budzi żywiołowy opór Ernesta Laclaua,
dla którego, podobnie jak dla Foucaulta, relacja polityczna ma miejsce wtedy, gdy obie jej strony wcho-
Bioopór poprzez zboczony seks
dzą ze sobą w konflikt, gdy relacja wyrzucenia (bando) jest obustronna, ponieważ „tylko w tym wypad-
Jakkolwiek odnosilibyśmy się do Sade’a i Bataille’a [...]
ku otrzymujemy radykalną opozycję pomiędzy si-
nic nie zdoła sprawić, żeby rozpatrywanie seksualno-
Seks może być subiektywnie przeżywany jako in-
Możliwość używania naszych ciał jako źródła bar-
łami społecznymi, a w rezultacie stałą renegocjację”
ści w kategoriach ustawy, śmierci, krwi i suwerenno-
tymne doświadczenie, ale w perspektywie analiz
dzo licznych przyjemności jest czymś bardzo waż-
(2010: 42), która jest dla argentyńskiego myśliciela
ści nie okazało się w ostatecznym rozrachunku jedy-
Foucaulta jest przede wszystkim kluczowym dla
nym” (1998: 165 [tłum. własne]). Z takim oglądem
istotą polityczności. Według Laclaua „Agamben
nie historyczną „retro-wersją”. Urządzenie seksual-
nowoczesności polem gry (bio)władzy. Oznacza to,
zgadza się na przykład Sara Michelle Raab, która
zaciemnia problem, przedstawiając jako polityczny
ności rozważyć należy na podstawie współczesnych
że podział na sferę publiczną i prywatną jest nie do
po przeprowadzeniu badań jakościowych (wywia-
moment coś, co w rzeczywistości sprowadza się do
jej technik władzy. (Foucault 2010b: 103)
utrzymania. Przyjęcie Foucaultowskiej teorii bio-
dów pogłębionych z osobami uprawiającymi seks
władzy, jak pisze Jacek Kochanowski, „prowadzi do
sadomasochistyczny) zauważa, że praktyki BDSM
radykalnego wyeliminowania polityczności – su-
który polega na deseksualizacji przyjemności […].
werenną władzę, która redukuje więź społeczną do
Według niego pole seksualności jest tą wyróżnioną
sformułowania definicji biooporu jako strategii po-
„są w oczywisty sposób transgresją normatywnej
nagiego życia” (2010: 44).
sferą, w której rządzenie biopolityczne jako pierw-
szukiwania nieciągłości i pęknięć w determinującym
dynamiki seksualnej, ponieważ skupiają się na ca-
sze zdominowało suwerenne panowanie. Na tym
nasz sposób myślenia płaszczu normatywnym i de-
łym ciele, wymagają jawnych negocjacji, korzysta-
Myśl Foucaulta, podobnie jak myśl Agambena, prze-
polega według francuskiego myśliciela „niemoral-
stabilizacji znaczeń tworzących implantowane nam
ją z dużej ilości rekwizytów oraz wykorzystują ból
nika duch sprzeciwu wobec opresyjnej (bio)wła-
ność” Sade’a – „przenosi [on] wyczerpującą analizę
narracje normatywne” (2009: 58).
i poniżenie” (2013: 5 [tłum. własne]). Według Raab
100
©2016 PSJ Tom XII Numer 1
Przegląd Socjologii Jakościowej • www.przegladsocjologiijakosciowej.org
101
Krzysztof Pacewicz
Zboczony seks jako bioopór. Między Foucaultem a Agambenem
(2013: 55) wyjście poza normę seksualną poprzez
stale wymykać się seksualnej dyscyplinie, „musimy
torium, na którym ona działa. Mogłoby się więc wy-
stawa jego projektu profanacji ciał, czyli przywróce-
praktyki BDSM posiada potencjał subwersji wobec
być ostrożni i świadomi faktu, że trzeba iść do przo-
dawać, że Agamben odrzuca możliwość seksualnego
nia możliwości swobodnego z nich korzystania: „To,
norm społecznych w ogóle – w szczególności norm
du” (Foucault 1998: 167 [tłum. własne]). Żadna prak-
biooporu – że w jego rozumieniu każda aktywność
co było niedostępne i oddzielone, wskutek profanacji
dotyczących ról płciowych (gender roles).
tyka seksualna nie jest zboczona w swojej istocie,
erotyczna jest ostatecznie wpisana w gry władzy,
traci swoją aurę i może zostać przywrócone użyciu”
aby więc stawiać biowładzy opór, należy zachować
odbywa się bowiem na jej terytorium. Nic jednak
(Agamben 2006: 98). W swoim eseju o „ciałach chwa-
W praktyce biooporu chodzi więc o produkowanie
czujność i sprawdzać, czy własne zwyczaje seksual-
bardziej mylnego – Agamben nie tylko nie wyklucza
lebnych” – czyli o teologicznym problemie istnienia
nowych, twórczych form korzystania z ciał. W tym
ne nie tracą swojego wywrotowego potencjału wraz
możliwości seksualnego biooporu, ale wręcz zajmu-
ciał zmartwychwstałych w raju – Agamben wskazuje
sensie przypomina on etopolityczną biowładzę – tyle
z tym, jak normy urządzenia seksualności ewoluują.
je on ważne miejsce w jego dziełach – nie wtedy, gdy
na możliwość radykalnego wykorzystania koncepcji
snuje refleksje nad biopolityką, lecz, paradoksalnie,
teologicznych do seksualnego wyzwolenia poprzez
że podporządkowaną nie jednemu stałemu i unifikującemu urządzeniu seksualności, lecz raczej wie-
W przeciwieństwie do Foucaulta Agamben skupio-
gdy analizuje figury teologiczne i koncepcje reli-
ukazanie wyzwalającego charakteru „bezcelowego”
lu zmiennym maszynom przyjemności: „Wybieraj
ny jest na zoopolitycznym aspekcie biopolityki, urzą-
gijne. Można odnieść wrażenie, że aby móc myśleć
korzystania z organów płciowych. Bezcelowość nale-
to, co pozytywne i mnogie, różnicę zamiast jedno-
dzenie seksualności interesuje go więc najbardziej
o seksie poza biowładzą, Agamben musi wyjść poza
ży jednak rozumieć nie jako bezczynność, ale raczej
litości, przepływy zamiast całości, zmienne usta-
wtedy, gdy używa fizycznej przemocy. Dlatego kie-
filozofię polityczną, w stronę teologii.
zaproszenie do swobodnej, miłosnej zabawy ciałem,
wienia zamiast systemów. Uwierz, że to, co produk-
dy analizuje techniki biowładzy, zajmuje się szcze-
tywne nie musi być osiadłe, może być nomadyczne”
gółowo eugenicznym prawem „o ochronie dzie-
W utopijnym projekcie Wspólnoty, która nadcho-
ga więc na wyrwaniu ciała z podporządkowania ja-
(Foucault 2006).
dzicznego zdrowia narodu niemieckiego” wprowa-
dzi Agamben wykorzystuje scholastyczne pojęcie
kiejkolwiek funkcji, wyrwaniu spod jarzma opresyj-
dzonym w 1933 roku w III Rzeszy (Agamben 2008a:
quodlibet – bytu jakiegokolwiek – które rozumie w ten
nych biologicznych i społecznych norm – zboczoną
Erotyka zgodna z wymaganiami urządzenia sek-
203), a nie na przykład popularnymi magazynami
sposób: „określenie «jakikolwiek», o które tutaj idzie,
zabawę ciałem:
sualności to erotyka zdyscyplinowana. Według
dla kobiet albo praktyką terapii psychoanalitycznej.
odnosi się w istocie do pojedynczości bez względu
Foucaulta uprawianie niedyscyplinarnych praktyk
czyli właśnie jako profanację ciała. Bezcelowość pole-
na jakąkolwiek wspólną własność (przykładowo
Nie chodzi też tutaj o prosty i nijaki brak celu, z któ-
przyjemności – czyli tego, co dewiacyjne, zboczo-
Foucaultowska koncepcja biooporu oparta na szu-
pojęcie: bycie czerwonym, Francuzem, muzułmani-
rym często myli się etykę i piękno. Chodzi raczej
ne w stosunku do norm społecznych – jest swego
kaniu alternatywnej „ekonomii ciał i przyjemności”
nem), jedynie w jej byciu taką, jaką jest” (2008b: 7).
o uczynienie bezczynną czynności zmierzającej do
rodzaju politycznym imperatywem: „Z ciał, ich
budzi otwarty sprzeciw Agambena. W jego koncep-
organów, powierzchni, zagłębień i krągłości trze-
cji bowiem ciało jest zawsze uwikłane w relacje do-
Jak jednak zauważa Sergei Prozorov, quodlibet do-
ku [...] w ten sposób działają miłosne pragnienia i tak
ba wydobywać erotyzm niedyscyplinarny: ero-
minacji: „jest zawsze elementem pewnego mecha-
słownie oznacza nie tyle „nieważne co”, ale „czego-
zwane perwersje, kiedy posługują się organami od-
tyzm ulotnych i przelotnych ciał, przypadkowych
nizmu, jest wręcz zawsze ciałem biopolitycznym
kolwiek pragniesz”. Dlatego „figura tego, co kocha-
żywiania i płci, aby odwieść je – właśnie podczas
spotkań i darmowej rozkoszy” (Foucault 1999: 271).
i nagim życiem, i nic w nim samym, jak również
ne czy pożądane nie jest zdefiniowana przez kon-
wykonywanych przez nie działań – od ich funkcji
w ekonomii jego przyjemności nie zdaje się ofero-
kretne predykaty, ale oznacza czystą potencjalność
fizjologicznej i skierować ku innym czynnościom.
Rzecz jasna, kategoria zboczonego seksu ma dla
wać nam pewnego oparcia przeciwko roszczeniom
kochania czy pożądania, która jest wpisana w samo
(Agamben 2010a: 113)
Foucaulta znaczenie wyłącznie relacyjne, a każda
władzy” (Agamben 2008a: 255).
istnienie” (Prozorov 2011: 87 [tłum. własne]).
pewnego celu, aby przygotować ją do nowego użyt-
praktyka przyjemności jest zagrożona stopniową
W tym fragmencie Agamben w jasny sposób odno-
normalizacją. Seks może być zboczony wyłącznie
W ramach koncepcji biopolityki Agambena władza
Czysta potencjalność kochania czegokolwiek – mi-
si się do seksu oralnego i analnego, które bawią się
wobec historycznego zbioru norm; dlatego w dzie-
jest rozumiana wąsko i nacechowana zdecydowanie
łosny stosunek wyzwolony spod przywiązania do
„organami odżywiania i płci” – te zboczone (nie tyl-
dzinie seksualności bioopór polega przede wszyst-
negatywnie, a ciała i przyjemności są już w punkcie
poszczególności, przywiązania do konkretnych pre-
ko odbiegające od norm, ale wręcz sprzeciwiające się
kim na imperatywie nieustannej kreatywności. Aby
wyjścia skorumpowane przez zoopolityczną biowła-
dykatów czy właściwości – stanowi dla Agambena
normom) formy seksualności, które jeszcze Freud
praktykować seks nienormatywny i tym samym
dzę – ostatecznie bowiem ciało jest właściwym tery-
fundament oporu wobec władzy. Taka jest też pod-
uznawał za „szaleństwa, osobliwości i okropieństwa”
102
©2016 PSJ Tom XII Numer 1
Przegląd Socjologii Jakościowej • www.przegladsocjologiijakosciowej.org
103
Krzysztof Pacewicz
Zboczony seks jako bioopór. Między Foucaultem a Agambenem
(2001: 265), stają się w myśli Agambena praktykami
ści, nowych „przypadkowych spotkań i darmowej
biooporu w swoją teorię biopolityki – umożliwia ona
Dla bardziej esencjalistycznie nastawionego Agam-
biooporu. Ciało chwalebne, ciało w raju – wyzwolo-
rozkoszy” (Foucault 1999: 271). Ta strategia nie musi
prowadzenie relacyjnych analiz praktyk seksual-
bena zaś biowładza i bioopór pochodzą z dwóch
ne z norm społecznych i biologicznych – staje się dla
oznaczać całkowitej rewolucji, raczej nieustanną pra-
nych: na gruncie jego myśli łatwo można pokazać, jak
różnych porządków. Zboczony seks – jako radykal-
Agambena utopijną figurą miłosnego pragnienia,
cę produkcji seksualnej – nieustannego biopolitycz-
w różnych kulturach i okresach historycznych pewne
ny akt egzystencjalno-metafizyczny – zyskuje status
a jego realizacją na ziemi może być stosunek analny
nego eksperymentowania.
praktyki zyskują status „normalnych”, pożądanych
utopii i przez to staje się oderwany od konkretnych
społecznie, a inne „zboczonych”, kontrowersyjnych,
norm seksualnych właściwych danej epoce czy kul-
Agamben zaś dysponuje wąską i zasadniczo nega-
awangardowych czy kontestujących ład społeczny.
turze. Dlatego na gruncie myśli włoskiego filozofa
myślącego
tywną koncepcją biopolityki jako totalnego zoopoli-
Biowładza i bioopór są dwiema stronami tej samej
łatwiej o metafizykę seksualności niż o jej empirycz-
Foucaulta Agamben rozumie zboczony seks cokol-
tycznego zniewolenia ciała homo sacer przez suweren-
społecznej relacji, stale zmieniającej swój kształt.
ną analizę.
wiek esencjalistycznie – za perwersje uznaje takie
ną władzę – dlatego jego wizja biooporu jest oparta
formy seksualności, które nie służą lub nie mogą
na konieczności radykalnego wyjścia poza kondycję
służyć prokreacji oraz wykraczają poza normy kul-
homo sacer ku apolitycznemu homo profanus bezcelo-
turowe. Włoski myśliciel nie zagłębia się wpraw-
wej zabawy.
i oralny.
W
przeciwieństwie
do
relacyjnie
dzie w analizę współczesnych norm seksualnych
i przytacza stosunkowo mało kontrowersyjne przy-
Poprzez swoje oderwanie od analiz konkretnych
kłady seksu analnego i oralnego, jednak z pewno-
technik (bio)władzy i (bio)polityki oraz quasi-teo-
ścią bioopór seksualny nie ogranicza się do tych
logiczny rodowód Agambenowska propozycja pro-
Bibliografia
Agamben Giorgio (2006) Pochwała profanacji [w:] tenże, Profana-
1954–1984, Paul Rabinow, ed., New York: The New Press,
cje. Przełożył Mateusz Kwaterko. Warszawa: Państwowy Insty-
s. 163–173.
tut Wydawniczy, s. 93–116.
Foucault Michel (1999) Sade, kapral seksu [w:] tenże, Szaleństwo
Agamben Giorgio (2008a) Homo sacer. Przełożył Mateusz Sal-
i literatura. Przełożył Bogdan Banasiak i in. Warszawa: Alethe-
wa. Warszawa: Prószyński i S-ka.
ia, s. 267–272.
dwóch form: dla Agambena istotą profanacji cia-
fanacji ciała jako biooporu, jakkolwiek inspirująca,
ła jest dostęp do całkowicie swobodnego użytku
wydaje się mniej operacyjna w badaniu konkret-
z jego organów w celu nieskrępowanej zabawy.
nych strategii zachowań seksualnych niż koncep-
Agamben Giorgio (2008b) Wspólnota, która nadchodzi. Przełożył
Foucault Michel (2006) Przedmowa do Anty-Edypa, Przełożyła
cja Foucaulta. Profanacja ciała jest w niej bowiem
Sławomir Królak. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
Ewa Charkiewicz [dostęp 6 lutego 2015 r.]. Dostępny w Interne-
Można więc odnieść wrażenie, że pomimo dokony-
przedstawiona jako coś spoza świata polityczności,
wanego explicite odcięcia się od Foucaulta recepta
jako radykalny akt egzystencjalno-metafizyczny
Agambena – profanacja ciała – ma wiele wspólnego
i w porównaniu do Foucaultowskich analiz kon-
z Foucaultowskim poszukiwaniem „innej ekonomii
kretnych praktyk wydaje się funkcjonować na in-
ciał i przyjemności”. Oba te projekty zakładają moż-
nym, ogólniejszym, ale też bardziej oddalonym od
liwość swobodnych seksualnych zachowań, nie-
rzeczywistości poziomie.
podporządkowanych ani rozrodczości, ani innym
wymogom opresyjnych społecznych reżimów.
Abstrahowanie od konkretnych warunków społecz-
Zasadnicza różnica pomiędzy tymi projektami pole-
powoduje, że myśl Agambena nosi znamiona filo-
ga jednak na tym, że Foucault umieszcza swoją kon-
zoficznej utopii w przeciwieństwie do teorii twardo
cepcję biooporu w ramach swojej koncepcji biopoli-
stąpającego po ziemi Foucaulta, która jest znacznie
tyki. Zwracając uwagę na produktywny, etopolityczny
bardziej przydatna w empirycznych badaniach sek-
charakter nowoczesnej biowładzy, proponuje strategię ciągłych poszukiwań nowych form przyjemno-
©2016 PSJ Tom XII Numer 1
Agamben Giorgio (2010a) Ciało chwalebne [w:] tenże, Nagość.
Przełożył Krzysztof Żaboklicki. Warszawa: Wydawnictwo
Foucault Michel (2009) Nadzorować i karać. Przełożył Tadeusz
WAB, s. 100–114.
Komendant. Warszawa: Aletheia.
Agamben Giorgio (2010b) Stan wyjątkowy. Przełożyła Monika
Foucault Michel (2010a) Bezpieczeństwo, terytorium, populacja.
Surma-Gawłowska. Kraków: Korporacja Ha!art.
Przełożył Michał Herer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.
Arendt Hannah (2010) Kondycja ludzka. Przełożyła Anna Ła-
nych, w których bioopór miałby być praktykowany,
104
cie ‹http://www.ekologiasztuka.pl/articles.php?article_id=27›.
Foucault Michel (2010b) Wola wiedzy. [w:] tenże, Historia
godzka. Warszawa: Aletheia.
seksualności. Przełożyli Bogdan Banasiak i Krzysztof MatuButler Judith (2008) Uwikłani w płeć. Przełożyła Karolina Krasu-
szewski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, s. 11–110.
ska. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Freud Sigmund (2001) Wstęp do psychoanalizy. Przełożyli SaFoucault Michel (1997) Trzeba bronić społeczeństwa. Przełożyła
lomea Kempnerówna i Witold Zaniewicki. Warszawa: De
Małgorzata Kowalska. Warszawa: KR.
Agostini.
sualności. Jej zasadnicza przewaga polega na tym,
Foucault Michel (1998) Sex, Power, and the Politics of Identity [w:]
Kochanowski Jacek (2009) Spektakl i wiedza. Perspektywa społecz-
że – ponieważ Foucault wpisuje własną koncepcję
tenże, Ethics, Subjectivity and Truth. Essential Works of Foucault
nej teorii queer. Łódź: Wydawnictwo Wschód-Zachód.
Przegląd Socjologii Jakościowej • www.przegladsocjologiijakosciowej.org
105
Krzysztof Pacewicz
Laclau Ernesto (2010) Nagie życie czy społeczne nie wiadomo co? [w:]
Raab Sara Michelle (2013) The Perpetuation and Subversion
Agata Bielik-Robson i in., red., Agamben. Przewodnik Krytyki Poli-
of Gender-Power Dynamics in BDSM: An Interview Study in
tycznej. Przełożył Krystian Szadkowski. Warszawa: Wydawnic-
Central Pennsylvania. „Dickinson College Honors Theses”,
two Krytyki Politycznej, s. 35–54.
paper 50 [dostęp 11 grudnia 2015 r.]. Dostępny w Internecie ‹http://scholar.dickinson.edu/cgi/viewcontent.cgi?article-
Lemke Thomas (2010) Biopolityka. Przełożył Tomasz Dominiak.
=1049&context=student_honors›.
Warszawa: Sic!
Rose Nikolas (2011) Polityka życia samego. Przełożyli AgnieszProzorov Sergei (2011) Pornography and Profanation in the Political Philoso-
ka Kowalczyk, Maciej Szlinder. „Praktyka Teoretyczna”, nr 2,
phy of Giorgio Agamben. „Theory Culture Society”, vol. 28, no. 4, s. 71–95.
s. 187–209.
Cytowanie
Pacewicz Krzysztof (2016) Zboczony seks jako bioopór. Między Foucaultem a Agambenem. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 12,
nr 1, s. 92‒106 [dostęp dzień, miesiąc, rok]. Dostępny w Internecie: ‹www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.
Deviant Sex As Bioresistance. Between Foucault and Agamben
Abstract: Sex and sexuality play an important role in the theories of biopolitics of Michel Foucault and Giorgio Agamben. A theoretical division of biopolitics into two domains: zoopolitics (politics of bodies) and etopolitics (politics of behavior) exposes the
differences between the two philosophers: Agamben focuses on zoopolitics, while Foucault – on etopolitics. This is why their
research interests diverge: Foucault analyzes rather „typical” (etopolitical) medicine, sexology, or psychiatry, and Agamben – (zoopolitical) Nazi eugenics. Both thinkers have different attitude towards the body and conceptualize the political divergently. These
differences in the basic assumptions result in different concepts of sexual bioresistance, however, Foucault and Agamben do not
propose competing projects but rather operate on different levels – Foucault is focused on sexual practices of bioresistance, while
Agamben – on a philosophical sexual utopia. Furthermore, both thinkers share the belief that non-normative, deviant sex has potential of bioresistance.
Keywords: Bioresistance, Biopower, Michel Foucault, Giorgio Agamben, Biopolitics
106
©2016 PSJ Tom XII Numer 1
Download