Stres w pracy? Nie, dziękuję! … Usuwam potencjalne źródła stresu

advertisement
Stres w pracy? Nie, dziękuję! … Usuwam potencjalne źródła stresu 
Każdy człowiek charakteryzuje się właściwą sobie tolerancją i podatnością na stres. Inaczej mówiąc:
każdy ma „do dyspozycji” inny zasób możliwości radzenia sobie ze stresem. Wielkość tych zasobów
zależy od wielu czynników indywidualnych, a także takich jak:
• poziom wsparcia1, które człowiek otrzymuje w relacjach osobistych oraz w relacjach w pracy
• poziom wymagań stawianych w pracy
• stan zdrowia
• stopień postrzegania pracy jako interesującej oraz mającej sens.
Zasoby pracownika nie są stałe. Każdy się zmienia czy przechodzi czasowe trudności, zdarza się więc,
że możliwości radzenia sobie ze stresem są mniejsze lub większe w danym okresie.
Czasem zdarza się tak, że w tej samej sytuacji jedna osoba dobrze sobie radzi, a inna nie jest w stanie
sprostać stawianym wymaganiom. Nie należy jednak traktować tej pierwszej osoby jako „dobrej”,
a drugiej jako „złej” lub „słabej”.
Posłużmy się przykładem związanym z narażeniem na hałas. Bardziej wrażliwe osoby mogą stracić
słuch szybciej niż inne podczas narażenia na ten sam poziom hałasu. Niemniej jednak, ekspozycja na
nadmierny hałas przez przedłużający się czas w końcu spowoduje utratę słuchu u każdego. Standardy
w zakresie ochrony przed nadmiernym hałasem są ustanawiane na takim poziomie, aby chronić słuch
pracowników, biorąc pod uwagę średnią wrażliwość (wytrzymałość) na hałas podczas przeciętnej
liczby godzin spędzanych w pracy. Podobnie jest w przypadku nadmiernego stresu. Akceptowalny
poziom stresorów w miejscu pracy nie powinien być ustanawiany według możliwości „ostatniego,
który przetrwał”, radząc sobie z daną sytuacją, ani według możliwości osoby najbardziej podatnej na
stres.
Standardową procedurą wymaganą przez systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest
rozpoznawanie zagrożeń, ocena związanego z nimi ryzyka, a następnie podejmowanie środków
zapobiegawczych. Podobnie jest w przypadku zarządzania stresem: należy rozpoznać stresory
występujące w miejscu pracy (związane ze znanymi, opisywanymi w literaturze zagrożeniami),
a następnie podejmować właściwe działania, zapobiegające pojawieniu się u pracowników
szkodliwych skutków nadmiernego stresu. Czy znasz wynik oceny ryzyka zawodowego w Twoim
miejscu pracy i działania podjęte w celu usuwania potencjalnych źródeł stresu ?
Narzędzie o nazwie Skala Ryzyka Psychospołecznego umożliwia samodzielną ocenę występowania
zagrożeń psychospołecznych w firmie. Ma formę ankiety, której wypełnienie pozwala diagnozować
i monitorować stres, a jednocześnie oszacować jego koszty. Ankieta jest bezpłatna, anonimowa
i dostępna w Internecie pod adresem www.psychostreswpracy.pl
Opracowano na podstawie publikacji ekspertów dostępnych na stronach: www.pip.gov.pl oraz
www.ciop.pl
1
O rodzajach wsparcia pisałam …2 lipca 2014 r.
Download