Załącznik nr 1

advertisement
Załącznik nr 1
UMOWA
zawarta w dniu .................... pomiędzy:
...................................................................................... – Powiatowym Lekarzem Weterynarii
imię i nazwisko
w ............................................................... ..........................zwanym dalej Zleceniodawcą,
a
..................................................................................... – lekarzem weterynarii, zamieszkałym
..................................................................................................................................................
PESEL ......................................, NIP ......................................... zwanym dalej Zleceniobiorcą
W nawiązaniu do postanowień art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o inspekcji
weterynaryjnej (Dz.U. nr 33 poz. 287 ze zm.) oraz w związku z decyzją Powiatowego
Lekarza Weterynarii z dnia ............................. nr ..........................., wydaną w sprawie
wyznaczenia do wykonywania czynności w niej wskazanych, w zakresie zadań określonych
w art. 16 ust. 1 pkt. 1 lit. b-k w/w ustawy Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej
treści:
§1
Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynności, których
rodzaj, sposób wykonania, zakres oraz miejsce wykonania określa Decyzja Powiatowego
Lekarza Weterynarii stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
1.
2.
3.
4.
§2
Za wykonanie na rzecz uprawnionych podmiotów czynności, stanowiących przedmiot
niniejszej umowy, będą pobierane opłaty, których wysokość określa rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości
opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania
opłat oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji Komisji Europejskiej (Dz.U.
nr 100 poz. 1019 ze zm.).
Opłat nie przekraczające jednorazowo kwoty 250,00 złotych Zleceniobiorca będzie
pobrał gotówką a następnie przekazywał Zleceniodawcy nie rzadziej niż jeden raz w
miesiącu w terminie do 3 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
Rachunki będą wystawiane przez Zleceniobiorcę w imieniu Zleceniodawcy na
odpowiednio opieczętowanych drukach dostarczonych przez Zleceniodawcę.
Opłaty przekraczające kwotę 250,00 złotych, pobierane przez Zleceniobiorcę
w drodze przelewu bankowego. Rachunek zostanie wystawiony przez Zleceniodawcę
na podstawie sporządzonego przez Zleceniobiorcę zestawienia wykonanych czynności
przekazanego w terminie do 3 dnia każdego miesiąca.
Opłaty za czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy dokonane będą na
wyodrębniony rachunek bankowy jako środek specjalny utworzony przy
..................................................................................... prowadzony w Banku
............................................ nr .........................................................................
1.
2.
3.
4.
5.
§3
Z tytułu wykonania czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy
Wyznaczającemu przysługuje wynagrodzenie za poszczególne czynności w wysokości
określonej w rozporządzeniu Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004
r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenie za wykonane czynności przez
lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii
(Dz.U. nr 178 poz. 1837).
Wynagrodzenie będzie płatne przez Zleceniodawcę na podstawie rachunku
wystawionego przez Zleceniobiorcę oraz załączonego do rachunku zestawienia
wykonanych czynności, potwierdzonego przez podmiot na rzecz, którego czynności
zostały wykonane.
Wypłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr
.............................................................................. po przedłożeniu dokumentacji
wymienionej w ust. 2 w terminie 14 dni od wpłynięcia opłat określonych w § 2 na
rachunek bankowy Zleceniodawcy.
Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odrębny tytuł ubezpieczenia społecznego i
wnosi o nie naliczanie i potrącanie składek na ubezpieczenie społeczne wynikające z
tytułu zawarcia niniejszej umowy.
Z określonego w ust. 2 wynagrodzenia Zleceniodawca potrąci, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, na podstawie danych zawartych w oświadczeniu
Zleceniobiorcy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, zaliczkę na podatek
dochodowy od osób fizycznych oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
§4
1. Strony niniejszej umowy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy wobec osób trzecich.
2. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem czynności objętych niniejszą umową sprawują
organy inspekcji weterynaryjnej, na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. nr 33 poz. 287) oraz innych przepisach z
zakresu administracyjnego prawa weterynaryjnego.
§5
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać czynności stanowiące przedmiot niniejszej
umowy osobiście i nie może bez zgody Zleceniodawcy powierzyć ich wykonanie
osobom trzecim.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest przy wykonywaniu czynności stanowiących
przedmiot niniejszej umowy poosiadać upoważnienie wydane przez Zleceniodawcę
oraz nosić w widocznym miejscu odznakę identyfikacyjną.
3. W przypadku braku możliwości wykonania czynności stanowiących przedmiot
niniejszej umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić
Zleceniodawcę.
§6
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia .................... do dnia ......................, z tym że w
przypadku uchylenia decyzji, o której mowa w § 1, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem
natychmiastowym.
§7
1. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
nie wykonania lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy.
§8
Niezwłocznie po rozwiązaniu umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu
upoważnienie, odznaki identyfikacyjnej, wszelkich dokumentów, jak również rozliczenia
środków pieniężnych.
§9
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. o inspekcji weterynaryjnej (Dz.U. nr 33 poz. 287 ze zm. )
Przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 10
Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez sąd właściwy według siedziby Wyznaczającego.
§ 11
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Zleceniodawca:
Zleceniobiorca:
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards