podatek-od-czynnosci-cywilno

advertisement
5
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA SKARBOWA: Ustawa z dnia
9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.00.86.959).
Do niedawna daniny te były uregulowane w jednym akcie prawnym - ustawie opłata skarbowa z
1989 r. Z ustawy tej wyjęto w 2000 r. czynności cywilnoprawne i objęto je nową daniną - podatkiem
od czynności cywilnoprawnych, ponieważ opłata jak sama nazwa wskazuje jest opłatą za coś, a przy
podatku od czynności cywilnoprawnych nie otrzymujemy nic w zamian. PODMIOT: Forma
organizacyjnoprawna podatnika jest obojętna podatek ma, więc maksymalnie szeroki zakres
podmiotowy.
PRZEDMIOT: Podatkowi podlegają (art. 1):
Czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, poręczenia, dożywocia, o dział
spadku, umowy majątkowe małżeńskie, umowy spółki (akty założycielskie), umowy depozytu
nieprawidłowego);
Zmiany powyższych umów , która powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania;
Orzeczenia sądów , w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same
skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione powyżej.
Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi jeżeli ich przedmiotem są:
Rzeczy znajdujące się na terytorium RP lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium RP,
Rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą , w przypadku, gdy
1 nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP i 2 czynność cywilnoprawna
została dokonana na terytorium RP.
Z tym, że:
Umowa spółki oraz zmiana umowy spółki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych,
jeżeli siedziba spółki znajduje się na terytorium RP;
Umowy poręczenia i umowy małżeńskie majątkowe podlegają podatkowi, jeżeli przynajmniej jedna
strona umowy ma miejsce zamieszkania albo siedzibę w kraju.
PODSTAWA OPODATKOW ANIA: W przypadku umów cywilnoprawnych podstawą
opodatkowania jest najczęściej wartość przedmiotu tych czynności (art. 6 § 1 ustawy).
W przypadku opodatkowania orzeczeń sądowych podstawa opodatkowania jest taka sama bo żeby
być opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych muszą one wywoływać takie same
skutki jak opodatkowane tym podatkiem umowy.
STAWKI PODATKOWE: Najczęściej są to stawki niezmienne i wyrażone w % (art. 7). Są też
stawki kwotowe (przy umowie poręczenia i umowy majątkowej małżeńskiej). W przypadku
natomiast umowy spółki jest to stawka procentowa zmienna regresywna szczeblowa (wraz ze
wzrostem podstawy opodatkowania zmniejsza się obciążenie podatkowe). Należy pamiętać, że nie
są to stawki terminowe.
(…)
…) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się na okoliczność dokonania czynności
cywilnoprawnej przed organami podatkowymi lub organami kontroli skarbowej, ale tylko w
stosunku do strony która się na tą okoliczność powołuje.
Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na:
1) stronach czynności cywilnoprawnych,
Spółce mającej osobowość prawną - w przypadku podwyższenia kapitału…
Podatek od czynności cywilno-prawnych i opłaty skarbowe
Egzamin z tworzenia i stosowania prawa 5
Egzamin z tworzenia i stosowania prawa 6
Ordynacja podatkowa
Podatek od czynności cywilno-prawnych.
Finanse - Podatki państwowe
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download