Ad. 1

advertisement
PROTOKÓŁ NR 15
z posiedzenia Komisji Finansowej
z dnia 19.08.2013r.
Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła,
Przewodnicząca Komisji p. Hanna Urban, która na podstawie listy
obecności stwierdziła, że jedna osoba jest nieobecna.
Wobec powyższego Komisja jest władna do podejmowania wniosków.
Tematem posiedzenia było:
1. Analiza dochodów z tytułu opłat za zezwalania na sprzedaż
napojów alkoholowych
2. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.
3. Koszty utrzymania bibliotek, świetlic i Domu Kultury.
4. Sprawy różne.
Zaproszeni goście :
Michał Skałecki
Czesława Gromek
Józef Pilarski
Elżbieta Januszewska
Wioletta Szymczak
Wójt
insp. UG
Przewodniczący RG
Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Oświaty
Ad. 1
p. Czesława Gromek – Na terenie Gminy Lubiewo według stanu na
dzień 20 lipca 2013r., 16 podmiotów gospodarczych prowadzi sprzedaż
detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych, z kolei ilość punktów
sprzedaży wynosi 50. Następnie ilość wydanych zezwoleń w tym:
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza
miejscem sprzedaży wynosi 54, zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 33. Średnio na
jeden punkt sprzedaży przypada 118 mieszkańców gminy. Wydanych
zezwoleń jednorazowych OSP wydano 3 zezwolenia. Wygasłych
zezwoleń jednorazowych przedsiębiorcom wydano 12 zezwoleń.
Wygasło 6 zezwoleń. Przychód z opłat za sprzedaże napojów
2
alkoholowych w 2013r. wynosi razem 92862,-, a za rok 2012 razem
88824,13 zł.
p. Hanna Urban – Na jaki cel będą przeznaczone te pieniądze?
p. Czesława Gromek – Informacji na ten temat udziela p. Wanda
Mróz, ja wydaję tylko zezwolenia.
Ad. 2
p. Tadeusz Mróz – Na stronie 5 jest informacja o podatku od
nieruchomości,- umorzenia ile i komu ?
Wójt – Podatek od nieruchomości jest publikowany w zależności od
wpływających wniosków. Poniżej 500 zł nie podlegają publikacji.
Sytuacja zawsze jest podobna, jeśli chodzi o umorzenia, są to sytuacje
nadzwyczajne.
p. Henryk Hoppe – Jaka jest liczba umorzeń?
Wójt – odp. - Na chwilę obecną nie wiem.
p. Tadeusz Mróz – Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne np. na Dom
Kultury jest 18 tys. mniej?
p. Elżbieta Januszewska – odp. - To jeszcze nie jest fakturowane.
p. Tadeusz Mróz – Modernizacja w Klonowie, czy 76 tys., to kwota
ostateczna?
Wójt – odp. - Tak, jest to kwota ostateczna, taką zakładano i po
przetargu zmienić się nie może. W wykonaniu budżetu w I półroczu nie
występują wydatki inwestycyjne, w drugim tak. Tak jak w końcowej
części opisowej, nie jest to sytuacja nadzwyczajna, bo sytuacja
finansowa nie jest krytyczna. Jesteśmy na drugim miejscu, jeśli chodzi o
kwotę zadłużenia. Ciągle brakuje pieniędzy na oświatę. 59% to wydatki
w oświacie w stosunku do upływu czasu. Wprowadzamy działania
oszczędnościowe m.in. w kwestii dowozów, pracujemy w systemie
gospodarczym. Nie ma zagrożeń.
p. Tadeusz Mróz – Dlaczego trzeba płacić szybciej kredyty?
p. Elżbieta Januszewska –odp. - Opłaca się przesunąć spłaty,
poprawia to wskaźnik. Z innych banków spłacamy szybciej i jest to
lepsze. Zostanie tylko fundusz wojewódzki.
Wójt – Zawsze z panią Skarbnik planowaliśmy rozwiązania, które nie
powodują przedłużenia płatności rat, bo długie raty nie są korzystne,
stąd takie rozwiązania.
p. Tadeusz Mróz – W sprawie gospodarki mieszkaniowej - zlewnia w
Suchej, co to jest za budynek i co tam będzie?
3
Wójt – Jest to budynek przekazany straży pożarnej i będą tam
pomieszczenia magazynowe. W Minikowie jest dobudowana część na
pomieszczenia magazynowych pracują tam obecnie skazani.
p. Tadeusz Mróz – W kwestii wody i gazu. Pewnego razu o 4 nad
ranem widoczny był dym z komina w UG. Dlaczego on leciał skoro był to
lipiec i było ciepło.
Wójt – odp. - Na pewno nie grzejemy w pomieszczeniach, to jest
sprawa naturalna, kiedy rano jest 12 stopni, to na skutek falowania
powietrza powstaje w kominie takie coś.
p .Tadeusz Mróz – W tym tygodniu Wójt dał 2 telefony policji.
Dlaczego koszty tego wydatku spadają na Urząd Gminy? Skoro Wójt dał
te telefony.
p. Elżbieta Januszewska – Wójt oznacza Urząd Gminy, nie było
wypisane to imiennie.
p. Tadeusz Mróz – Jest 8 nauczycieli więcej, a 3 x dzieci mniej. A
potem brakuje pieniędzy.
p. Hanna Urban – Wiąże się to z zupełnie inną rzeczą i niepotrzebnie
poruszane są takie kwestie.
p. Henryk Hoppe – Jeśli zadawane są pytania, to należy na nie
odpowiadać, a nie mówić, że są one bez sensu.
p. Hanna Urban – Proszę zostawić ten temat na komisję oświaty.
p. Tadeusz Mróz – poruszył następujące sprawy :
 Jeśli chodzi o pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej,
to wiem, że te osoby mają dzieci. Dlaczego więc te dzieci się nimi
nie zajmują tylko są one na garnuszku gminy?
 Na otwarcie Domu Kultury wydano 17 tys. zł, na co konkretnie
poszły te pieniądze?
 Zadłużenie na koniec roku wynosiło 99 tys., teraz wzrosło do 135
tys. Z jakim działem są największe problemy?
p. Elżbieta Januszewska odp. –
dot. DK - Wszystko jest zawarte w omówieniu wydatków na imprezy itp
dot. zadłużenia – problemy - Ze wszystkimi po trochu, jak zawsze,
włącznie z transportowym.
p. Tadeusz Mróz – Ale dlaczego rośnie a nie maleje?
Wójt – odp. - To nie dlatego, że nie działaliśmy, to wynika z sytuacji
mieszkańców, a nie z naszej niechęci.
p. Tadeusz Mróz – Dochody ze sprzętu na kąpielisku w Bysławiu, jak
to jest?
4
Wójt – odp. - Nie wiem, dochody były głównie w lipcu i sierpniu. Wiem,
że nie płaciła młodzież, która tam pracowała.
p. Tadeusz Mróz – A strażacy płacą? Jeśli chcieliby zorganizować
imprezę i zrobić dzieciakom przejażdżkę, to płacą?
Wójt – odp. - Nie było takich uzgodnień i przypadków. Z tego, co
mówią pracownicy, to ceny są zbyt niskie. Wystarczy porównać z innymi
takimi miejscami.
p. Henryk Hoppe – Muszę przyznać Wójtowi rację, bo ze względu na
niskie ceny nasza gmina lepiej na tym wychodzi.
p. Tadeusz Mróz – poruszył następujące sprawy:
 Czy sprzątaczka jest pracownikiem Urzędy Gminy? W kwestii
sprzątaczki są dwie pozycje, jedna pozycja wynosi 25 tys., a druga
35 tys.
 Na Bank Spółdzielczy wyznaczona jest kwota 42.70 tys. zł, co tam
było robione?
Wójt – odp. –
dot. sprzątaczki - Tak, ale w osobnym rozdziale, bo jest wtedy łatwiej
podczas rozliczeń.
p. Elżbieta Januszewska –
odp. – dot. Banku Spółdzielczego - Pieniądze te przeznaczono za
stare rozliczenia - były to obciążenia za czas poprzedni, za instalacje
gazowe.
p. Henryk Hoppe – Zawierało się to w umowie?
Wójt –odp. - Tak.
p. Henryk Hoppe – Gmina podobno nie miała ponosić kosztów za
wynajem pomieszczeń w Banku.
Wójt – odp. - Nie, być może. Miało to być za remont, ewentualnie w
stopniu minimalnym.
p. Tadeusz Mróz – Opłata za modernizację oświetlenia, co w tej
kwestii było zrobione?
p. Elżbieta Januszewska – odp. - To nie musi oznaczać, że było
coś robione. To dotyczy 2005 roku i są to spłaty, które kończą się we
wrześniu tego roku.
Ad. 3
p. Tadeusz Mróz – poruszył następujące sprawy:
 Wynagrodzenia dotyczące Domu Kultury wynoszą 45 tys. zł. czego
dotyczy?
5
 Co było dodatkowo robione w Domu Kultury?
p. Elżbieta Januszewska – odp. –
dot. wynagrodzeń w DK - Zawarte jest w tym też dofinansowanie
orkiestr dętych, imprez kulturalnych itp.
Wójt – odp. –
dot. dodatkowych prac w DK - Nie pamiętam, ale były
wykonywane dodatkowe roboty, m.in. oświetleniowe.
p. Józef Pilarski – Chciałbym jeszcze powiedzieć, że chodnik do
kuchni wygląda nieładnie.
p. Tadeusz Mróz – Parking jest zmniejszony o połowę.
Wójt – odp. - Nie, nie jest zmniejszony, miał mieć taka samą wielkość
jak wcześniej, ale nie uzyskaliśmy zgody sąsiadów.
W sprawie podatków dopowiem jeszcze, że jest 25 przypadków z czego
jeden wynosi 80%. Nie było umorzeń z przyczyn nadzwyczajnych.
p. Henryk Hoppe – Co z rewolucyjnymi zmianami w oświacie?
Wójt – odp. - Oszczędności wiążą się m.in. głównie ze sprawami
dowożenia, nie ma żadnych zmian wynikających z przepisów. Możemy
tylko robić to, co udaje się w trybie minimalnym, nie mamy możliwości
zmniejszenia oddziałów w szkole, ponieważ liczba dzieci na to nie
pozwala.
p. Henryk Hoppe – Chciał pan zaproponować rozwiązania, z tego co
wiem są takie możliwości, ale jeżeli pan mówi, że nie rozpatrywaliście, to
ja to przyjmuję.
Wójt – Referatu nie możemy wliczać do oświatowych pracowników, bo
jest to dla nas niekorzystne. Dałem opracować analizę możliwości
radykalnych zmian, była to osoba niezależna, wyszło, że nie są to
radykalne zmiany. Wykorzystaliśmy wszystkie możliwości, każdy sygnał
sprawdzam i badam, przeprowadzane są rozmowy z dyrektorami.
p. Henryk Hoppe – Liczyłem na radykalne przynajmniej propozycje.
Jak duże są zaległości z poprzednią działalnością Zakładu
Komunalnego? Czy zmiana nazwy powoduję likwidację umorzenia?
Wójt – W tej kwestii lepiej by wypowiedział się pan Sekretarz.
p. Henryk Hoppe – Czy zmiana nazwy miała wpływ na ściągnie
zadłużeń?
Wójt – odp. - Absolutnie nie są umarzane długi, były przedawnienia.
Ogólna sytuacja ma obraz pozytywny, zmiana ta wpłynęła korzystnie.
p. Tadeusz Mróz – Z jakich pieniędzy było płacone 3 razy po 100zł?
Wójt – odp. - Z puli Urzędu Gminy.
6
p. Hanna Urban – Jak wygląda sprawa kosztów utrzymania świetlic
itp.?
p. Wioletta Szymczak – odp. - Dom Kultury jest w strukturze
Urzędu Gminy, a za tym idzie efekt ekonomiczny, który wynosi ok. 200
tys. zł.
Wójt – Biblioteki są osobną instytucją i jest to bardzo niekorzystne dla
nas, musi być osobny dyrektor, odrębna księgowość, 2 bibliotekarki.
p. Tadeusz Mróz – Czy działalność Domu Kultury zależy od
Referatu?
p. Wioletta Szymczak – odp. - Nie, od mieszkańców, radnych itp.
Wójt – Jest dużo inicjatyw, mogą być wywieszane plakaty,
rozpowszechniane informacje, a chętnych na różnego rodzaju imprezy
nie ma. Najchętniej uczęszczane przez mieszkańców są pikniki.
p. Wioletta Szymczak – W Bysławiu i Lubiewie zostały wymienione
23 okna, pomalowane 1 pomieszczenie, wymienione drzwi w łazienkach,
wykonany został remont szczytu w Bysławiu, w Lubiewie zostały
wymienione podłogi w trzech salach, przemalowana została lamperia,
wymieniona elewacja zewnętrzna od wejścia do sali sportowej,
przemalowane zostaną główne schody, w Bysławiu przełożona zostanie
kostka polbrukowa, ponieważ chodnik przy szkole przy wejściu głównym
jest często zalewany.
Na remont pomieszczeń w Klonowie dajemy połowę, czyli 5.5 tys. zł,
całość wynosi ok. 11 tys. zł, nasza propozycja jest taka. Rozwiązana
zostanie też sprawa sanitariatów w Lubiewie.
p. Tadeusz Mróz – W sprawie plakatów z Domu Kultury, są one
niejasne i mam pytanie, kto z dorosłych przyjdzie na zajęcia taneczne w
godzinach od 12 00 do 14 00? Powinno być jasno napisane, bo tak to
ludzie nie przyjdą, a pan Sawicz nie będzie miał chętnych dzieci z
wiadomych powodów.
p. Wioletta Szymczak – Ale o co teraz chodzi? Ta krytyka jest
nieuzasadniona.
Wójt – To jest jednostronna krytyka na podstawie dwóch plakatów.
Wcześniej nie było zajęć, teraz są i jest może racja, że nieudolnie, ale
nie można od razu tak krytykować.
p. Henryk Hoppe – Może świadczy o tym brak odpowiedniej osoby?
p. Wioletta Szymczak – P. Ola prowadzi zajęcie taneczne itp.,
wszystko w okresie wakacji jest robione jak dzieci chcą, bo nie można im
narzucić, że mają rysować przez pół godny, za chwilę tańczyć.
7
Proszę powiedzieć jeśli chodzi o zachowanie pracowników, jeśli coś jest
na rzeczy. A dopóki Dom Kultury jest pod Urzędem Gminy, to nie będzie
dyrektora.
p. Henryk Hoppe – Czy te tańce są tylko dla dzieci czy też dla
dorosłych?
p. Wioletta Szymczak – Głównie dla dzieci, na okres wakacji.
Wójt – Trzeba mówić, jeśli jest coś nie tak, żeby sprawy te zostały
załatwione tutaj.
p. Henryk Hoppe – W Bysławiu był kurs tańca, oczekiwaliśmy od
Urzędu Gminy wsparcia, bo płaciliśmy za wszystko sami, inicjatywa była,
a Urząd Gminy milczał.
p. Wioletta Szymczak – Za co pobierał ten instruktor pieniądze?
p. Henryk Hoppe – Po co to, skoro to działalność komercyjna.
Wójt – Trudno żeby dofinansowywać działalności prywatne.
p. Hanna Urban – Chciałabym podziękować i pogratulować
współpracy z Gminą Wilkowice. Wyjazd został dofinansowany i za 280 zł
od osoby 10 dzieci mogły podziwiać piękne górskie okolice, góry, był
spływ Dunajcem. Oby ta współpraca trwała dalej.
Wójt – Jest to jedna z najtańszych form wypoczynku dla naszych dzieci
jak i dla dzieci z Wilkowic.
p. Wioletta Szymczak – Nasze dzieci mają tam więcej możliwości
zwiedzania itp. Dzieci z Wilkowic zrobiły niespodziankę dla pań z kuchni
za posiłki, opiekę itp.
W sprawie Domu Kultury jeszcze dwa słowa, stare pomysły różnego
rodzaju zajęć mogą być realizowane również teraz, wystarczy
porozmawiać.
p. Hanna Urban – Wszystko jest tam na plus, jedzenie, pokoje.
p. Henryk Hoppe – Jak mieszkańcy z Bysławia mają brać udział w
tych tańcach? Koszt za wynajem sali wynosił 75 zł, zapłaciliśmy do tego
panu instruktorowi i koszty ogólne były zbyt wysokie i wszystko się
rozpadło.
p. Wioletta Szymczak – Nikt z Urzędu Gminy nie będzie
dofinansowywał działalności gospodarczej.
Wójt – Czekamy na inicjatywę a nie krytykę. Nie ma opłat za media i
prąd.
Ad. 4
p. Elżbieta Januszewska – Zmiany w budżecie wynikają z
podsumowania półrocza. W podsumowaniu działalności ZK po 7
8
miesiącach wynika, że brakuje na wynagrodzenia itp. Zwiększa się plan
dochodów o 95 tys. zł i idzie to na drogi i na utrzymanie oczyszczalni.
Wójt – Sprawa dot. ZK spowodowała, że nie stosuje się obciążenia za
wiele prac. ZK fakturował wszystko na rzecz gminy, w tej chwili
rezygnując z tego oszczędzamy VAT. ZK nie występuje z propozycjami
zwiększenia wydatków na potrzeby tak jak było to wcześniej, że co
chwilę był wniosek o zwiększenie budżetu.
p. Elżbieta Januszewska – jeżeli chodzi o budynek PKP w
Bruchniewie to mają tam być 4 lokale socjalne, realizowane ma to być w
przyszłym roku, ale 120 tys. zł z dofinansowania będzie wydane w tym
roku na narzędzia , zakupy materiałów itp.
Zmniejszona zostanie kwota planowana na kąpielisku w Bysławiu.
Dochody za śmieci wynoszą 230 tys. zł, wydatki w tej kwestii zostają bez
zmian. Potrzebne jest 180 tys. zł na wywóz, na obsługę administracyjną.
Trzeba ze środków własnych dołożyć 20 tys. zł z rezerwy lub innych.
Energia i gaz za wynajmowane pomieszczenia w banku wynosi 400 zł,
prośba o zwiększenie, bo nie było to przewidywane.
Tablice i ich montaż plan było 8000 zł, a wyszło 9000 zł.
Został przeprowadzony remont dachów w OSP Lubiewo i Sucha.
Przeznaczono 30 tys. zł na naprawę chodnika przy ZS w Bysławiu.
Wójt – PSZOK nie działa na zasadzie zlecenia, chcemy zrobić poprzez
ZK, by wszystko oprzeć o pojemniki lepsze w użytkowaniu. Chcemy by
była odpowiednia podbudowa stabilizująca bez udziału firm
zewnętrznych.
Zawsze brakuje pieniędzy na realizację naprawy dojazdu w Bysławiu.
Koszt byłby w granicach 60-65 tys. zł. Proponujemy 30 tys. zł,
zobaczymy co uda się zrobić i jaki będzie efekt.
Od jutra zatrudniamy 4 osoby na roboty publiczne, będą oni zatrudnieni
przy pracach drogowych.
p. Elżbieta Januszewska – KGW z Bysławia wnioskuje o 2300 zł,
Wójt proponuje 2000 zł. Zwiększamy dochody z podatku VAT,
przesuwamy z rezerwy , prowizji i odsetek kredytów.
Wójt – Stowarzyszenie Salutaris – zakażenia nadzwyczajne, zatrucia
wody, zamknięta hydrofornia itp. Przystąpiło do tego Stowarzyszenia
kilkanaście gmin, które są najbardziej zagrożone podwoziami. Składka
wynosi 50 gr od mieszkańca, czyli 2944 zł rocznie. Mam pytanie, czy
przystąpić do tego Stowarzyszenia? Moja sugestia jest taka, że tak, bo
nigdy nie wiadomo co może się wydarzyć.
p. Hanna Urban – Myślę, że warto, to jest jak ubezpieczenie.
p. Henryk Hoppe – Trzeba się zapoznać ze Statutem itp.
Wójt – Trzeba przygotować materiały na sesję.
9
p. Wioletta Szymczak – Odnośnie dowozów jeżeli obydwie szkoły
miałaby zaczynać lekcje o godzinie 8 00 to potrzebne byłyby 4 duże
autobusy a za tym idzie zwiększenie kosztów, dlatego w to nie
weszliśmy. W Lubiewo w tym roku szkolnym lekcje będą zaczynały się o
godzinie 8:00, a w Bysławiu o 7:30.
Mieliśmy dylemat czy wejść w projekt zajęć pozalekcyjnych dla
gimnazjum. Oświata jest na minusie, dzieci już nie wiedziały na jakie
zajęcia miałaby się zapisać, bo było ich zbyt wiele. Czas odpocząć od
tych projektów i dokończyć obecne, a zająć się maluchami.
Co do Wilkowic, to mają oni swój program, ale nie znaczy, że nie mają
być w Domu Kultury. Była dyskoteka z ogniskiem itp., więc nie rozumiem
tej krytyki pana Mroza.
Ad. 5
Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie komisji
zakończono.
Protokolant
/-/ Anna Kortas
Przewodnicząca Komisji
/-/ Hanna Urban
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards