Ocena realizacji zaleceń Konsultanta Krajowego w

advertisement
Ocena realizacji zaleceń Konsultanta Krajowego w
Dziedzinie Pediatrii dotyczących stosowania
witaminy D3 u dzieci
Assessment of the compliance with current recommendations of the
Polish Consultant in Pediatrics concerning vitamin D use in children
Inga Adamska, Aleksandra Mulko, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Do prawidłowego wzrastania i mineralizacji kości niezbędne jest zapewnienie
dzieciom spożycia odpowiedniej ilości wapnia oraz witaminy D3. Celem pracy była ocena
realizacji zaleceń Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pediatrii, dotyczących stosowania
witaminy D3 w okresie rozwojowym. Metoda. Ocenę oparto na badaniu ankietowym na
temat prowadzonej profilaktyki przeciwkrzywiczej. Analizie poddano 134 anonimowe
ankiety wypełnione przez rodziców dzieci w wieku do ukończenia drugiego roku życia.
Wyniki. Tylko 14,18% dzieci miało zapewnioną prawidłową podaż witaminy D3, natomiast
aż u 77,61 % dobowa dawka była przekraczana. Wynikało to w głównej mierze z zalecania
stosowania u dzieci 2 kropli preparatu. Takie zalecenia realizowało 46,27% ankietowanych.
Stosunkowo często (9,70% dzieci), zalecano także stosowanie znacznie wyższych dawek,
wynoszących 3, 4, a nawet 5 kropli. Wykazano, że dzieci karmione sztucznie są bardziej
narażone na hiperwitaminozę D3 niż karmione naturalnie. U 54,65% dzieci, mimo
dostarczania wystarczającej ilości witaminy D3 z pożywieniem, zalecano stosowanie 2
kropli preparatu cholekalcyferolu, a całkowita podaż witaminy D3 niejednokrotnie sięgała
nawet 2000 IU. Wykazano również niski stopień realizacji zaleceń dotyczących rozpoczęcia
podawania witaminy D3, gdyż aż u 63,43% dzieci rozpoczynano profilaktykę
przeciwkrzywiczą za wcześnie bądź za późno. Wnioski. Zalecenia Konsultanta Krajowego
w Dziedzinie Pediatrii, dotyczące stosowania witaminy D3 u dzieci, nie są w pełni
przestrzegane.
For the appropriate growth of bones in children it is necessary to ensure adequate
consumption of calcium and vitamin D. The aim of the study was to estimate the
compliance with current recommendations of the Polish Consultant in Pediatrics concerning
of vit D3 supplementation. Material and methods. The informations of rickets
prophylaxis were concerned in questionnaires. 134 questionnaires filled up by parents of
children of at least 2 years of age were analysed. Results. In analysed group only 14,8% of
children had ensured appropriate dose of vitamin D and it was overdosed in 77,61 % of
children. Two drops of vitamin D were the prescribed dose in 46,27% of analysed children.
Three, four or five drops of vitamin D were prescribed in 9,70% of children. We revealed
that formula fed children had higher risk of vitamin D3 overdose than breastfed children. The
total dose of vitamin in formula fed children reached even 2000 IU. We revealed low degree
of adherence to recommendation of the moment of rickets prophylaxis commencement.
Conclusion. Prescribing of vitamin D supplementation in children is not strictly adequate
with recommendations of the Polish Consultant in Pediatrics.
Download