Ustawowe warunki realizacji importu towarowego do Egiptu

advertisement
Ustawowe warunki realizacji importu towarowego do Egiptu
W warunkach kryzysu dostępności walut zagranicznych administracja rządowa
Egiptu wprowadza ustawowe regulacje i procedury skutkujące restrykcyjnie wobec
egipskiego importu towarowego. Ministerialna grupa ekonomiczna uzgodniła
wprowadzenie przez egipską służbę celną we współdziałaniu z agendami Ministerstw
Handlu i Przemysłu, Obrony oraz Spraw Wewnętrznych procedur kontrolnych w celu
zapobieżenia nielegalnemu importowi i zabezpieczenia należnych skarbowi państwa
wpływów podatkowych i celnych. Egipski rządowy Komitet ds. regulacji cen rynkowych
zdecydował o działaniach administracyjnych na rzecz regulacji rynkowych cen
zaopatrzeniowych 10 podstawowych surowcowych produktów konsumpcyjnych – mięsa,
drobiu, ryb, oleju jadalnego, cukru, ryżu, fasoli, kukurydzy, soi, pszenicy. Podejmowane
porzez administrację egipską decyzje odnoszące się do realizacji wymiany handlowej z
zagranicą oraz regulacji cen rynkowych podstawowych produktów zdają się być
elementami strategii działania w imporcie towarowym wobec trudności płatniczych i
powodowanej tym stanem rzeczy presji inflacyjnej na ceny detaliczne.1
1. kontrolne stosowanie cen indykatywnych2
Jednym z zasadniczych elementów procedur kontrolnych importu jest zalecenie
stosowania cen referencyjnych/indykatywnych wobec importowanych produktów w celu
eliminacji podawania przez importerów egipskich cen nieprawdziwych i fałszowania
faktur handlowych. Ceny referencyjne dotyczą ponad 300 wskazanych produktów, w tym
różnego rodzaju materiałów, odzieży, mebli, wybranych artykułów spożywczych, oraz
mają na celu ochronę produkcji rynku krajowego. Istotnym elementem kontrolnym
procedur w imporcie jest kontrola zgodności wg egipskich standardów specyfikacji.
1
także na podstawie Daily news Egypt, November 4, 2015; November 18, 2015; November 24, 2015 oraz
November 25, 2015;
2
jak w odnośniku 1
1
2. zabezpieczenie depozytowe i realizacja płatności transakcji importowych3
Z mocy okólnika wydanego 21 grudnia 2015 r. przez gubernatora Centralnego
Banku Egiptu w odniesieniu do realizacji płatności z tytułu transakcji importowych
wymagane jest, aby egipskie banki importerów:
- dokonywały płatności inkasem dokumentowym na podstawie dokumentów
inkasa dostarczonych wyłącznie za pośrednictwem banku zagranicznego, zaś
przekazywanie dokumentów inkasa bezpośrednio przez egipskiego klienta nie będzie
akceptowane przez egipskie banki importerów;
- dysponowały zabezpieczeniem depozytowym importera dla 100% wartości
płatności akredytywą otwartą dla importu towarowego przeznaczonego dla firm
handlowych lub instytucji rządowych. Wyłączenie obowiązku 100% zabezpieczenia
depozytowego płatności akredytywą jest ograniczone do transakcji importowych
farmaceutyków, szczepionek i ich związków chemicznych oraz mleka dla dzieci. Dla
płatności akredytywą z tytułu importu surowców z przeznaczeniem innym niż handlowe
/np. surowców produkcyjnych, wyposażenia produkcyjnego, materiałów, itp.
importowanych dla potrzeb producentów/ nie mają zastosowania żadne ograniczenia z
wyłączeniem zwyczajowych reguł bankowych.
- stosowały wyżej podane decyzje od 1 stycznia 2016 r. zachowując
niedopuszczalność wykorzystania udzielonych klientom limitów w walucie zagranicznej
/lub gwarantowanych możliwości kredytowych/ do refinansowania transakcji
importowych podlegających 100% zabezpieczeniu depozytowemu. Jednakże
refinansowanie może być kontynuowane dla transakcji importowych w celach innych niż
handlowe; podstawowych produktów i surowców spożywczych /z wyłączeniem
transakcji General Authority for Supply of Commodities/; farmaceutyków, szczepionek i
ich związków chemicznych oraz mleka dla dzieci.
Wprowadzenie ograniczeń finansowania importu ma na celu eliminację importu
produktów nie będących pierwszą potrzebą dla zaopatrzenia rynkowego konsumentów i
zapobieżenie przedstawiania przez importerów dokumentów podających niewiarygodną
wartość importu, a w efekcie zmniejszenie wartości importu i poprawę bilansu handlu
zagranicznego Egiptu.
3. obowiązek potwierdzania dokumentów handlowych w kraju eksportera4
Na mocy noty okólnej nr 202 z 17 listopada 2015 r. wydanej przez Departament
Taryf, Wartości i Pochodzenia Towarów, pozostającego w strukturze Zarządu Celnego
podlegającego egipskiemu Ministerstwu Finansów zobowiązano podmiot importujący do
dostarczenia kontraktu zakupu lub oryginału faktury, przedstawiającego warunki
kontraktu, oraz dokumentów dotyczących importowanych produktów, uwiarygodnionych
przez kompetentne instytucje zagranicą. W szczególności importer lub jego prawny
przedstawiciel ma dostarczyć dokumenty:
3
także na podstawie noty okólnej gubernatora Centralnego Banku Egiptu z 21 grudnia 2015 r. nt. płatności w
transakcjach importowych
4
także na podstawie noty okólnej nr 202 z 17 listopada 2015 r. Departamentu Taryf, Wartości i Pochodzenia
Towarów egipskiego Zarządu Celnego;
2
- wypełnioną deklarację wartości towarów załączoną do oryginału faktury zakupu
należycie uwiarygodnionej przez izbę handlową oraz inne dokumenty odnoszące się do
transportu i kosztów ubezpieczenia, jak również innych wydatków i zobowiązań
wynikających z importu towarów do momentu rozładunku w porcie przeznaczenia;
- kontrakty, korespondencję, akredytywę dokumentową oraz pozostałe dokumenty
niezbędne do ustalenia wiarygodnej wartości kontraktu, wymaganych przez urząd celny
w celu ustalenia tej wartości.
Nota postanawia, że importowane towary będą zwalniane przez urzędy celne jeśli
towarzyszą im faktury zawierające nazwę producenta i znak handlowy /jeśli występuje/,
jak również jego adres, numer telefonu/faxu i adres email. Poza tym importowane towary
podlegają kontroli w celu bezstronnego określenia ich wartości, wielkości/ilości oraz
nazw względem taryfy celnej w celu umożliwienia dokładnego ustalenia pozycji
taryfowych produktów, stawek taryfy celnej oraz pozostałych podatków i opłat.
Świadectwo pochodzenia lub inne dokumenty określające pochodzenie towaru oraz
dokumenty towarzyszące mają być dostarczane po ich uwiarygodnieniu przez ambasadę
lub konsulat Egiptu w kraju eksportera.W przypadku braku placówki dyplomatycznej
Egiptu w kraju eksportera dokumenty mają być uwiarygadniane przez przedstawicielstwo
handlowe w tym kraju któregokolwiek państwa arabskiego.
W art. 6 okólnik informuje, że stosując postanowienia okólnika należy
przestrzegać zapisu artykułu 12 dekretu nr 10 z 2006 r. ministra finansów Egiptu,
będącego zarządzeniem wykonawczym do prawa celnego nr 66 z 1963 r. Art. 12
wspomnianego dekretu informuje, że uwiarygodnieniu przez placówkę dyplomatyczną
Egiptu nie podlegają świadectwa pochodzenia ani faktury handlowe dla towarów
importowanych do Egiptu w ramach Umowy o Stowarzyszeniu Egiptu z UE lub
porozumienia regionalnego COMESA, jednakże weryfikacji przez egipskie urzędy celne
podlega ważność tych dokumentów i podpisów oraz pieczęci instytucji wydających.
4. nakaz rejestracji w GOEIC zagranicznych firm eksportujących do Egiptu
Na mocy dekretu nr 43 z 16 stycznia 2016 r. egipskiego ministra przemysłu i
handlu, korygującego dekret nr 992 z 31 grudnia 2015 r. o regułach rejestracji
producentów zagranicznych eksportujących do Egiptu, został wprowadzony obowiązek
rejestracji zagranicznych producentów eksportowanych do Egiptu w celach handlowych
produktów wymienionych w załączniku do dekretu /vide załącznik nr 1/.5 Wg
interpretacji wprowadzona rejestracja zagranicznych eksporterów do Egiptu ma na celu
powstrzymanie napływu na rynek produktów o nieodpowiedniej jakości.
Dekret postanawia o utworzeniu w General Organization for Export and Import
Control /GOEIC/ podległej Ministerstwu Handlu i Przemysłu rejestru producentów i firm
właścicielskich marek handlowych zakwalifikowanych do eksportu do Egiptu 25 grup
produktów oznaczonych kodami celnymi /HS/ i wymienionych w załączniku do dekretu.
Produkty te importowane w celach handlowych nie mogą być dystrybuowane w Egipcie,
jeśli nie zostały wyprodukowane przez zagraniczne fabryki lub zaimportowane od firm
5
także na podstawie dekretu ministra przemysłu i handlu nr 43 ze stycznia 2016 r. nt. zmiany zasad rejestracji
fabryk zakwalifikowanych do eksportu produktów do Arabskiej Republiki Egiptu /w tej samej sprawie dekret nr 992
wydany został 31 grudnia 2015 r. przez ministra przemysłu i handlu Egiptu/
3
właścicielskich marek handlowych lub ich centrów dystrybucyjnych, które zostały
zarejestrowane w utworzonym rejestrze GOEIC.
Aplikacja o rejestrację w GOEIC zagranicznej fabryki winna zostać zgłoszona
przez jej prawnego reprezentanta lub uprawnionego zastępcę lub prokurenta, oraz winna
być uzupełniona wg dekretu następującymi poświadczonymi dokumentami:
- zaświadczeniem o statusie prawnym i posiadanej licencji fabryki;
- zaświadczeniem o wytwarzanych produktach i ich markach handlowych;
- marki handlowej produktu oraz marek handlowych produkowanych na podstawie
licencji ich właściciela;
- zaświadczeniem stwierdzającym stosowanie przez fabrykę systemu kontroli jakości
wydanym przez instytucję uznaną przez International Laboratory Accreditation
Cooperation /ILAC/ lub International Accreditation Forum /IFC/ lub egipską lub
zagraniczną instytucję rządową zatwierdzoną przez ministra właściwego dla handlu
zagranicznego.
Aplikacja o rejestrację w GOEIC firmy właścicielskiej marki handlowej winna
zostać zgłoszona przez prawnego przedstawiciela firmy lub uprawnionego zastępcę lub
prokurenta i winna być uzupełniona następującymi poświadczonymi dokumentami:
- zaświadczeniem potwierdzającym rejestrację marki handlowej i produktów
wytwarzanych pod marką handlową;
- zaświadczeniem firmy właścicielskiej marki handlowej określającym centra
dystrybucyjne uprawnione do dostaw produktów oznaczonych tą marką handlową;
- zaświadczeniem stwierdzającym, że firma właścicielska marki handlowej stosuje
system kontroli jakości wydanym przez instytucję uznaną przez International Laboratory
Accreditation Cooperation /ILAC/ lub International Accreditation Forum /IFC/ lub
egipską lub zagraniczną rzadową instytucję zatwierdzoną przez ministra właściwego dla
handlu zagranicznego.
W przypadku wątpliwości odnośnie do wiarygodności przedstawionych
dokumentów dekret postanawia, że nie zostanie dokonana rejestracja do czasu ich
zweryfikowania, zaś na wniosek aplikującego podmiotu i po zatwierdzeniu przez
ministra właściwego dla handlu zagranicznego może zostać dokonana inspekcja firmy
lub fabryki w celu stwierdzenia ważności dokumentów. Postanowienia dekretu stają się
obowiązujące po 2 miesiącach od ich ogłoszenia, zaś firmy mogą dokonywać rejestracji
on line via http://www.goeic.gov.eg/en/index_R.asp . Minister odpowiedzialny za handel
zagraniczny ma prawo wydawania dekretów o zamieszczeniu lub usunięciu z rejestru
eksportujących do Egiptu podmiotów, wobec których wymagana jest rejestracja.
5. obowiązek inspekcji przed wysyłką towarów importowanych do Egiptu6
Dekretem nr 991 egipski minister przemysłu i handlu wprowadził z dniem 31
grudnia 2015 r. obowiązek dokonywania przez specjalistyczne firmy międzynarodowe
certyfikowane przez International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC /np.
Société Générale de Surveillance – SGS; Bureau Veritas/ inspekcji wykazanych w
załączniku do dekretu towarów przed ich wysyłką w imporcie do Egiptu /vide załącznik
nr 2/. Obowiązek przeprowadzenia inspekcji spoczywa na eksporterze, zaś GOEIC
6
także na podstawie dekretu nr 991 z 30 grudnia 2015 r. wydanego przez egipskiego ministra przemysłu i handlu ;
4
dokonuje weryfikacji przedstawionych certyfikatów inspekcji. Dekret postanawia, że
współpraca z firmami dokonującymi inspekcji towarów zostanie wstrzymana na okres 6
miesięcy jeśli okaże się, że dane w certyfikacie inspekcji nie są zgodne z rezultatami
przeprowadzonej kontroli wyrywkowej/losowej. W przypadku powtórzenia się takiej
sytuacji współpraca z firmami dokonującymi inspekcji towarów zostanie na stałe
zaniechana na mocy dekretu ministra właściwego dla handlu zagranicznego.
6. zalecenie przestrzegania standardowej specyfikacji w imporcie jabłek7
Egipska General Organization for Export and Import Control wydała 25
października 2015 r. zalecenie przestrzegania przez urzędy celne standardowej
specyfikacji ES 5122/2006 dla importu do Egiptu świeżych jabłek wydanej przez
Egyptian Organization for Standardization and Quality w dniu 8 lutego 2006 r.
Wszystkie dostawy do Egiptu jabłek po 25 października 2015 r. muszą uwzględniać
wymogi specyfikacji standardowej ES 5122/2006.
Egipska Central Administration of Phytosanitary Quarantine akceptuje import do
Egiptu świeżych jabłek z Polski na podstawie certyfikatu fitosaniatrnego eksportera i bez
stosowania procedury analizy ryzyka wystąpienia szkodliwych organizmów żywych /Pest
Risk Analysis/. Zatem najważniejszym elementem wskazanej wyżej specyfikacji
standardowej ES 5122/2006 wydaje się być zalecenie dotyczące opakowania i danych
informacyjnych nt. eksportowanych jabłek. Opakowanie winno być odpowiednie, a
każdy owoc musi być owinięty oddzielnie w delikatny papier jedwabny z nieszkodliwym
dla zdrowia atramentowym nadrukiem. Każde opakowanie jabłek winno być opatrzone
etykietą z czytelnym napisem w j. arabskim, obok którego może znajdować się napis w j.
angielskim, podającą nazwę handlową produktu, adres producenta i ew. znak handlowy,
nazwę gatunku produktu, wagę, datę pakowania i termin ważności produktu, datę zbioru
owoców, nazwę egipskiego importera, jego adres oraz kraj pochodzenia produktu. W
opisie produktu specyfikacja standardowa podkreśla, że owoce muszą być świeże, czyste,
w dobrym stanie i bez zmian koloru, zaś w opakowaniu muszą znajdować się owoce
jednakowe pod względem rozmiaru, dojrzałości i jakości.
Treść specyfikacji standardowej ES 5122/2006 jest dostępna w j. arabskim w
Egyptian Organization for Standardization and Quality w cenie 20,- funtów egipskich,
także dla lokalnych przedstawicieli handlowych zagranicznych firm eksportujących.
7. preferowanie produktów i firm egipskich w zamówieniach rządowych8
Egipskie produkty przemysłowe mają być preferowane jako przedmiot zamówień
publicznych w Egipcie z mocy ustawy nr 5 wprowadzonej w dniu 17 stycznia 2015 r.
dekretem prezydenta ARE o preferencyjnym traktowaniu przemysłowych produktów
7
także na podstawie egipskiej standardowej specyfikacji ES 5122/2006 z 8 lutego 2006 r. oraz dekretu ministra
przemysłu i handlu nr 130 z 23 lutego 2005 r. nt. zgodności produktów ze standardową specyfikacją;
8
także na podstawie Presidential Decree-Law no. 5 of the year 2015 regarding preference of Egyptian products in
governmental contracts dated 17 January 2015 oraz Ministerial Decree no. 656/2015 promulgating the executive
regulations of law no. 5/2015 regarding preference of Egyptian products in governmental contracts dated 28
September 2015;
5
egipskich w zakupach rządowych. Realizacja postanowień ustawy jest precyzowana
zapisami zarządzenia wykonawczego ministra przemysłu i handlu z 28 września 2015 r.
nt. preferowania produktów egipskich w zamówieniach publicznych.
Wspomniane wyżej egipskie regulacje ustawowe definiują egipski produkt
przemysłowy jako każdy produkt wytworzony na terytorium Arabskiej Republiki Egiptu
lub na obszarze egipskich stref ekomomicznych ustanowionych zgodnie z prawem, oraz
postanawiają, że preferowanym przedmiotem zamówień rządowych winny być egipskie
produkty, w których udział egipskiego komponentu przemysłowego przewyższa 40%
wartości produktu. Wartość egipskiego komponentu przemysłowego określona jest jako
rezultat zmniejszenia całkowitej wartości produktu o wartość jego komponentu
importowanego/zagranicznego.
Postanowienia ustawy w zakresie zamówień publicznych są obowiązujące dla
egipskich ministerstw i zarządów podległych agend i instytucji finansowanych z budżetu,
dla lokalnych władz administracji państwowej oraz publicznych agend gospodarczych i
usługowych, jak również dla przedsiębiorstw, wobec których rząd Egiptu spełnia rolę
właścicielską lub kontrolną z tytułu posiadania większościowego udziału. Wszystkie
podmioty publiczne Egiptu, wobec których ma zastosowanie ustawa, są zobligowane do
zamieszczania
na
egipskim
Rządowym
Portalu
Zamówień
/GPP/
https://etenders.gov.eg/en/index.php pełnej informacji o ogłaszanych zamówieniach
publicznych, sposobie składania ofert, ocenach złożonych ofert wraz z uzasadnieniem
decyzji, wykazu przedstawicieli firm uczestniczących i wykluczonych z udziału w
przetargu.
Wprowadzone ustawą postanowienia nie mają zastosowania wobec kontraktów
egipskiego Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Produkcji Wojskowej, Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, agencji służb specjalnych i innych instytucji rządowych, które
wymagają zachowania poufności ze względu na interes bezpieczeństwa narodowego.
Ustawa nie ma zastosowania także wobec kontraktów partnerskich z firmami sektora
prywatnego, dotyczących projektów infrastrukturalnych, usług i użyteczności publicznej
stosownie do ustawy nr 67 z 2010 r. regulującej partnerstwo publiczno – prywatne /PPP/
w Egipcie.
Egipskie podmioty publiczne organizujące przetargi w ramach zakupów
rządowych są zobowiązane do zapewnienia udziału ofert produktów zawierających
egipski komponent przemysłowy o wartości nie mniejszej niż 40% wartości produktu,
oraz odpowiadające egipskiej standardowej specyfikacji. Obowiązkowy limit 40% może
zostać podwyższony lub obniżony o max. 10% w formie dekretu premiera na
indywidualny wniosek właściwego ministra oraz ministrów finansów i planowania rządu
Egiptu.
Egipskie podmioty rządowe mogą realizować zamówienia publiczne, których
przedmiotem są produkty nie zawierające 40% egipskiego komponentu przemysłowego,
pod warunkiem:
- niewystarczającej dostępności na rynku produktu spełniającego wymóg egipskiego
komponentu przemysłowego; lub
- niezgodności produktu spełniającego wymóg egipskiego komponentu przemysłowego z
obowiązującą egipską standardową specyfikacją; lub
6
- cena produktu spełniającego wymóg egipskiego komponentu przemysłowego jest
wyższa o 15% od ceny produktu konkurencyjnego; lub
- ważnego interesu publicznego określonego w dekrecie premiera egipskiego rządu.
Certyfikaty potwierdzające spełnianie przez produkt wymaganego udziału
egipskiego komponentu przemysłowego wydawane są przez Federację Egipskiego
Przemysłu /FEI/ http://www.fei.org.eg/ po ich zatwierdzeniu przez Generalny Zarząd
Rozwoju Przemysłowego /IDA/ http://www.ida.gov.eg/ na koszt zainteresowanych firm
egipskich. Koszt wydania certyfikatu przez FEI wynosi 2% wartości egipskiego
komponentu przemysłowego, jednak nie mniej niż 200,- funtów egipskich /EGP/ i nie
więcej niż 1 tys. EGP. Koszt weryfikacji przez IDA zgłoszenia o wydanie certyfikatu o
spełnianiu warunku egipskiego komponentu przemysłowego wynosi 2% wartości
egipskiego komponentu przemysłowego, ale nie mniej niż 200,- EGP i nie więcej niż 1
tys. EGP.
Z mocy ustawy egipska Rada Ministrów ma utworzyć Komitet ds. preferowania
egipskiego produktu przemysłowego /Committee for Preference of the Egyptian
Industrial Product/, którego zadaniem jest monitorowanie przestrzegania zapisów ustawy
przez jej podmioty oraz zapewnienie, aby konkurencyjne i preferencyjne korzyści były
dostępne dla egipskich produktów przemysłowych oraz produktów spełniających wymóg
egipskiego komponentu przemysłowego i egipskie standardy specyfikacji. Ustawa
nakłada na podmioty rządowe obowiązek informowania Komitetu w terminie
przynajmniej 15 dni poprzedzającym organizację przetargów publicznych/zakupów
rządowych jeśli ich wartość przekracza 10 mln EGP, zaś Komitet ma prawo odwołać
przetarg w przypadku niedotrzymania tego obowiązku.
Ustawa przewiduje nakładanie kar pieniężnych w wysokości od 5 tys. EGP do
100 tys. EGP na osoby niedopełniające regulacji ustawowych, oraz w wysokości od 5 tys.
EGP do 10% wartości kontraktu/zamówienia rządowego na osoby świadomie podające
nieprawdziwe dane.
Opłaty ponoszone przez firmy egipskie z tytułu udziału w zamówieniach
rządowych są zmniejszone o 50% dla SME jeżeli oferowany przez SME produkt
stanowiący przedmiot przetargu spełnia wymóg wyznaczony dla egipskiego komponentu
przemysłowego oraz pod warunkiem, że SME nie naruszyło postanowień ustawy.
Informacja o stosowanej 50% uldze finansowej dla SME musi być zamieszczona w
ogłoszeniu o zamówieniu rządowym przez podmiot organizujący przetarg.
x
x
x
x
x
Załączniki 2 – stron 3 - wykazy towarów objętych dekretami 991 z 2015 r. i 43 z 2016 r.
Sporządził:
Tomasz Przygoda
radca
WPHI w Kairze, styczeń 2016 r.
7
Download