Geologia – poziom rozszerzony

advertisement

 
Geologia
 
– poziom rozszerzony


Źródło: CKE 2005 (PR), zad. 45.
Zadanie
1. (3

pkt)
 
ł ę ąą ę      









 


   ł ą
ś


   
   ę ą
ę
 ś 
Egzamin
maturalny z geografii
Arkusz II
3
Źródło: CKE 2006 (PR), zad. 31.
Zadanie
(2 pkt)
Zadanie
31.
(2 pkt) ę ą  
 2.
ą
Na rysunku przedstawiono
schematyczny przekrój geologiczny przez Tatry.
 
............................................
............................................................
    łś  
 ś  ż        
 

 
Korzystając
z rysunku, uszereguj podane niżej wydarzenia geologiczne od najstarszego

do najmłodszego, wpisując do ramki cyfry odpowiadające wydarzeniom.
1.
2.
3.
4.
5.
Fałdowanie osadów w wyniku nacisku płyt litosfery.
Niszczenie osadów płaszczowinowych i trzonu granitowego przez czynniki zewnętrzne.
Odrywanie płaszczowin od podłoża i przesuwanie w kierunku północnym.
Intruzja magmowa.
Gromadzenie osadów w zbiorniku morskim.
Wydarzenia najstarsze
Wydarzenie
ajstarsze
n
Wydarzenia
Wydarzenie najmłodsze
ajmłodsze
n
Zadanie 32. (2 pkt)
Podkreśl właściwe określenia w nawiasach, tak aby zdania przedstawiały zależności
zachodzące między elementami środowiska.
a) Zamarzanie wsiąkającej w szczeliny skalne wody może doprowadzić do (rozpuszczania
skał i powstawania nacieków / łuszczenia się skał i powstawania ostańców / rozpadu
1
blokowego skał i powstawania gołoborzy).
Zadanie
3. 32.
(2 pkt)
Zadanie
(2 pkt)
Źródło: CKE 2006 (PR), zad. 32.
Podkreśl właściwe określenia w nawiasach, tak aby zdania przedstawiały zależności
zachodzące między elementami środowiska.
a) Zamarzanie wsiąkającej w szczeliny skalne wody może doprowadzić do (rozpuszczania
skał i powstawania nacieków / łuszczenia się skał i powstawania ostańców / rozpadu
blokowego skał i powstawania gołoborzy).
b) Sudety jako góry zrębowe powstały w wyniku (ruchów epeirogenicznych / intruzji
magmowych / ruchów tektonicznych).
c) W Kotlinie Warszawskiej występują wody subartezyjskie, co uwarunkowane jest
(antyklinalnym ułożeniem warstw skalnych / nieckowatym ułożeniem na przemian
warstw nieprzepuszczalnych i przepuszczalnych / położeniem obszaru w strefie granicy
platformy wschodnioeuropejskiej).
Egzamin maturalny z geografii
8
Arkusz II
Nr zadania
28.
Wypełnia Maks. liczba pkt
1
Zadanie
4. (2
Zadanie
39.pkt)
(2
pkt)
egzaminator!
Uzyskana liczba pkt
29.
2
30.
1
31.
32.
2
2 2006 (PR), zad. 39.
Źródło:
CKE
Rys.
Całkowita liczba ofiar tsunami
w rkajach najsilniej dotkniętych
tym kataklizmem w grudniu 2004
roku.
Liczby
uwzględniają
ofiary
śmiertelne oraz mieszkańców
pozbawionych dachu nad głową.
a) Podaj przyczynę trzęsień ziemi, których skutkiem jest występowanie tsunami
na przedstawionym na rysunku obszarze.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b) Podaj trzy cechy tsunami, które decydują o katastrofalnych zniszczeniach
na obszarach występowania tego zjawiska.
1. ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2
2. ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b) Podaj trzy cechy tsunami, które decydują o katastrofalnych zniszczeniach
na obszarach występowania tego zjawiska.
1. ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
Egzamin maturalny z geografii
4.......................................................................................................................................................
Arkusz II
Zadanie
5. 39.
(3 pkt)
Zadanie
(3 pkt)
Źródło: CKE 2006 (PR), zad. 39.
Wykorzystaj załączony przekrój geologiczny oraz posiadaną wiedzę i wykonaj polecenia
a) i b).
a) Uporządkuj chronologicznie podane poniżej wydarzenia geologiczne od najstarszego
do najmłodszego. Numery odpowiadające kolejnym wydarzeniom wpisz do tabeli.
1.
2.
3.
4.
5.
sfałdowanie osadów morskich
zlodowacenie obszaru
akumulacja osadów w środowisku wód śródlądowych
erozyjne ścięcie powierzchni
akumulacja osadów w środowisku morskim
wydarzenia
najstarsze
najmłodsze
b) Podaj nazwę grupy skał występujących na przekroju, uwzględniając ich genezę.
Nazwa grupy skał: ........................................................................................................................
Zadanie 40. (3 pkt)
Wymień cztery przyczyny intensywnego wycinania lasów równikowych.
1. ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3
Egzamin maturalny z geografii
Arkusz II
Zadanie
(5 pkt)
Zadanie
6. 41.
(5 pkt)
5
Źródło: CKE 2006 (PR), zad. 41.
Rysunek przedstawia zjawiska geologiczne na granicy płyt litosfery na obszarze wschodniej
Afryki. Wykorzystaj rysunek i własną wiedzę do wykonania poleceń a), b), c).
a) Zaznacz poprawną odpowiedź.
Przedstawione na mapie rowy i uskoki tektoniczne położone są w strefie:
A.
B.
C.
D.
subdukcji.
ryftu.
kolizji płyt.
geosynkliny.
b) Na przykładzie przedstawionych na rysunku jezior Niasa i Tanganika oraz
posiadanej wiedzy, wymień trzy cechy jezior tektonicznych.
1. ...................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................
c) Podaj przykłady trzech przyrodniczych konsekwencji, które mogą w przyszłości
wystąpić w Afryce Wschodniej jako skutek położenia tej części kontynentu
na granicy płyt litosfery.
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
4
.......................................................................................................................................................
Zadanie
7. 5.
(1 pkt)
Zadanie
(1 pkt)
Źródło: CKE 2006 (PR), zad. 5.
Na mapie geologicznej przedstawiono fragment obszaru Gór Stołowych.
5
Próbny egzamin maturalny z geografii
Poziom rozszerzony
Zadanie 10. (1 pkt)
Cenoman - najstarsze piętro epoki górnej kredy w erze mezozoicznej
Turon
– piętro
(po cenomanie)
epoki górnej
kredyzastosowano
w erze mezozoicznej
Podkreśl dwie kartograficzne metody
prezentacji
zjawisk,
które
na
załączonej mapie turystycznej.
Podkreśl
nazwę skały, z której zbudowane są szczytowe partie najwyżej położonego
A.
Izarytmiczna
n.p.m.
obszaru
przedstawionego na mapie turystycznej.
B. Kartodiagramu
C.
A. Kartogramu
margiel
D.
Sygnaturowa
B. mułowiec
C. piaskowiec
zlepieniec
4D.
Zadanie 11. (2 pkt)
Próbny egzamin maturalny z geografii
Poziom rozszerzony
Przyporządkuj daty do odpowiadających im określeń długości dnia.
Źródło: CKE 2006 (PR), zad. 6.
Zadanie
8. 6.
(1 pkt)
Zadanie
(1 23
pkt)
Daty: 21 marca,
lipca, 23 września, 19 stycznia.
Uszereguj wymienione w legendzie mapy geologicznej z zadania 7.
5. skały osadowe
a)
W
Nowym
Jorku
i
Londynie
dzień
jest
równy
nocy
....................
i
....................
okruchowe w kolejności, uwzględniającej wielkość budujących je ziaren. Zacznij
od
skały
zbudowanej
z ziaren
najmniejszej
b) W
Gdańsku
dzień jest
dłuższyo niż
w Atenachśrednicy.
.......................
c) W Warszawie dzień jest krótszy niż w Kairze
.......................
1. ............................................ 2. ............................................. 3. ............................................
Zadanie
9. 12.
(2 pkt)
Zadanie
(2 pkt)
Źródło: CKE 2006 (PR), zad. 12.
Zadanie
7. (1wieku
pkt)względnego skał wykorzystuje się metodę skamieniałości przewodnich.
Do określania
Obszar
przedstawiony
na mapie
turystycznej
do występowanie
zlewisk dwóch
mórz.
Typową cechą
skamieniałości
przewodnich
jest ich należy
powszechne
w dużych
Podaj
nazwy
tych
mórz.
ilościach na rozległych obszarach kuli ziemskiej.
a) Podaj inną typową cechę skamieniałości przewodnich, odróżniającą je od innych
skamieniałości.
1. ...................................................................................................................................................
2.
...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 8. (2 pkt)
5
6
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b) Podkreśl rodzaj skał, w których występują skamieniałości.
b) Podkreśl rodzaj skał, w których występują skamieniałości.
Skały: magmowe, metamorficzne, osadowe.
Skały: magmowe, metamorficzne, osadowe.
Zadanie
10.13.
(1 pkt)
Zadanie
(1 pkt)
Źródło: CKE 2006 (PR), zad. 13.
Zadanie
13.następujące
(1 pkt) wydarzenia w dziejach Ziemi od najstarszego do najmłodszego,
Uporządkuj
Uporządkuj
następujące miejsca
wydarzenia
w dziejach Ziemi
od najstarszego do najmłodszego,
wpisując
w odpowiednie
odpowiadające
im litery.
wpisując w odpowiednie miejsca odpowiadające im litery.
A) Wyginięcie dinozaurów
A) Wyginięcie dinozaurów
B) Powstanie M. Bałtyckiego
B) Powstanie M. Bałtyckiego
C) Pojawienie się życia na Ziemi
C) Pojawienie się życia na Ziemi
D) Powstanie pokładów węgla kamiennego w Polsce
D) Powstanie pokładów węgla kamiennego w Polsce
6
wydarzenie
wydarzenie
wydarzenie
wydarzenie
najstarsze Próbny egzamin maturalny z geografii
najmłodsze
najstarsze
najmłodsze
Poziom rozszerzony
Zadanie
11.14.
(2 pkt)
Zadanie
(2 pkt)
Źródło: CKE 2006 (PR), zad. 14.
Na rysunku przedstawiono sytuację tektoniczną występującą na granicy płyt litosfery.
Podaj dwa przykłady zjawisk lub procesów geologicznych, występujących na granicy
płyt litosfery na obszarze przedstawionym na rysunku. Wyjaśnij genezę jednego z nich.
Nazwy zjawisk/procesów geologicznych:
1. ..............................................................................................
2. ..............................................................................................
Nazwa omawianego zjawiska/procesu geologicznego: ...............................................................
Geneza podanego zjawiska/procesu geologicznego: ...................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7
Górny
zbiornik elektrowni zasilany jest wodą przepompowywaną
2. ..............................................................................................
ze zbiornika dolnego.
……………
Nazwa omawianego zjawiska/procesu geologicznego: ...............................................................
Zadanie 10. (1 pkt)
Geneza podanego zjawiska/procesu geologicznego: ...................................................................
Wybierasz się latem na wycieczkę samolotem do Grecji. Zamieszkasz w miejscowości Rodos
o
29’N, 28o13’E). Samolot startuje z lotniska w Warszawie (52o15’N, 21o00’E) o godzinie
(36
.......................................................................................................................................................
20
13
czasu urzędowego, a lot trwa 2 godziny i 30 minut. W Grecji, w okresie lata, obowiązuje
.......................................................................................................................................................
Egzamin maturalny
5
czas urzędowy równy czasowi uniwersalnemu
plusz3geografii
godziny (UT+3).
Poziom
rozszerzony
.......................................................................................................................................................
Zaznacz godzinę, o której według czasu urzędowego Grecji samolot wyląduje w Rodos.
.......................................................................................................................................................
Zadanie
20 12. (2 pkt)
A. 15
Rysunek
przedstawia oświetlenie Ziemi w jednym z dni przesileń w roku.
.......................................................................................................................................................
50
B. 15
20
.......................................................................................................................................................
C. 16
50
D. 16
.......................................................................................................................................................
Zadanie
12.11.
(2 pkt)
Zadanie
(2 pkt)
Źródło: CKE 2007 (PR), zad. 11.
Uzupełnij poniższą tabelę, wykonując polecania a) i b).
a) Wpisz chronologicznie podane poniżej okresy geologiczne.
perm, trias, neogen, karbon
b) Każdemu z wyżej wymienionych okresów geologicznych przyporządkuj surowiec,
który powstał w tym czasie na podanym obszarze.
Surowce mineralne: A. ropa naftowa na północ od Przylądka Rozewie
B. rudy cynku i ołowiu w okolicach Olkusza
C.każdym
węgiel kamienny
w Zagłębiu
Lubelskimbłędne tak, aby zdania stały
Skreśl w nawiasach w
z podanych
zdań określenie
D. węgiel brunatny w Zagłębiu Bełchatowskim
się prawdziwe.
1. Słońce w tym dniu góruje na wysokości 43o06’ na Zwrotniku (Raka / Koziorożca).
Najstarszy
Najmłodszy
Okres cień w roku padający w południe można zauważyć tego dnia na półkuli
2. Najkrótszy
geologiczny/ południowej).
(północnej
3. Na
półkuli południowej jest to (najkrótszy / najdłuższy) dzień w roku.
Surowiec
mineralny
4. Na
biegunie południowym panuje w tym dniu (dzień polarny / noc polarna).
Zadanie
13.13.
(2 pkt)
Zadanie
(2 pkt)
Źródło: CKE 2007 (PR), zad. 13.
Na podstawie opisu rozpoznaj proces geologiczny i podaj jego nazwę.
A. Pionowe ruchy wywołane zaburzeniami równowagi między skorupą ziemską a płaszczem
Ziemi. Niektóre obszary Skandynawii podniosły się w wyniku tych ruchów w ciągu
ostatnich 10 000 lat o kilkaset metrów.
.................................................................................................................
B. Proces ten obejmuje ogół zjawisk związanych z powstawaniem i krystalizacją intruzji
magmowych wewnątrz skorupy ziemskiej. Przykładem największych intruzji są batolity.
.................................................................................................................
C. Są to powolne i bardzo długotrwałe pionowe ruchy wielkich obszarów kontynentalnych.
W przeszłości geologicznej ruchy te powodowały wielkie transgresje i regresje mórz.
Współcześnie występują między innymi na wybrzeżu Morza Śródziemnego w okolicach
Neapolu.
.................................................................................................................
8
Egzamin maturalny z geografii
Poziom rozszerzony
6
Źródło: CKE 2007 (PR), zad. 14.
Zadanie
14.14.
(2 pkt)
Zadanie
(2 pkt)
Rysunek przedstawia dwie formy ukształtowania dna oceanicznego: grzbiet oceaniczny i rów
oceaniczny.
Podaj literę, którą oznaczono na rysunku rów oceaniczny oraz wyjaśnij, w jaki sposób
doszło do jego powstania.
Rów oceaniczny oznaczono literą ………………
Wyjaśnienie: ................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Egzamin maturalny z geografii
6.................................................................................................................
Poziom rozszerzony
Zadanie
15.13.
(2 pkt)
Zadanie
(2 pkt)
Źródło: CKE 2008 (PR), zad. 13.
Zadanie
15. (2 pkt) granice i kierunki ruchu płyt litosfery.
Na
mapie przedstawiono
a) Spośród wymienionych produktów wietrzenia zaznacz jeden, który powstaje
w procesie wietrzenia mechanicznego.
A. boksyty
B. gołoborza
C. lateryty
D. terra rosa
b) Wymień dwa przyrodnicze warunki sprzyjające wietrzeniu mechanicznemu.
1. ..............................................................................................................
.................................................................................................................
2. ..............................................................................................................
.................................................................................................................
Przyporządkuj obszarom oznaczonym na mapie literami A i B po dwa zjawiska
9
lub procesy geologiczne, dobierając je z wymienionych
poniżej.
Przyporządkuj obszarom oznaczonym na mapie literami A i B po dwa zjawiska
lub procesy geologiczne, dobierając je z wymienionych poniżej.
1. Powstawanie głębokiej szczeliny, wzdłuż której wylewa się lawa bazaltowa
zastygająca na krawędziach płyt.
2. Podsuwanie się jednej płyty litosfery pod drugą i wtapianie się jej w płaszcz.
3. Powstawanie rowów oceanicznych na skutek zstępujących prądów konwekcyjnych.
4. Odtwarzanie się skorupy oceanicznej w strefie ryftu.
5. Zderzanie się kontynentalnych płyt litosfery.
Zjawiska lub procesy geologiczne
(wpisz numery)
Obszar na mapie
A
B
•
........................................
•
........................................
•
........................................
•
........................................
Egzamin maturalny z geografii
Poziom
rozszerzony
Egzamin
maturalny
z geografii
Poziom rozszerzony
Zadanie
16.14.
(1 pkt)
Zadanie
(1 pkt)
7
7
Źródło: CKE 2008 (PR), zad. 14.
Zadanie
14. (1 pkt)
Zaznacz metodę,
która służy do określania wieku względnego skał i zdarzeń
Zaznacz metodę,
która służy do określania wieku względnego skał i zdarzeń
geologicznych
na Ziemi.
geologicznych na Ziemi.
Metody:
Metody:
A.
Izotopowa 238U
A.
Izotopowa 238U
B. Paleontologiczna
B.
C. Paleontologiczna
Dendrochronologiczna
C.
D. Dendrochronologiczna
Izotopowa 14C
D. Izotopowa 14C
Zadanie 15. (1 pkt)
Źródło: CKE 2008 (PR), zad. 15.
Zadanie
(1 pkt)
Zadanie
15.
(1 pkt)
Wymień17.
metodę
określania wieku bezwzględnego zdarzeń geologicznych, którą należy
Wymień metodę
wieku
bezwzględnego
zdarzeń
geologicznych,
którą należy
zastosować,
aby określania
zbadać wiek
powstania
oraz wiek
zaniku
obecnie zarośniętej
misy
zastosować,
aby zbadać
wiek powstania oraz wiek zaniku obecnie zarośniętej misy
jeziornej na Pojezierzu
Mazurskim.
jeziornej
na Pojezierzu
Nazwę metody
wybierz Mazurskim.
spośród podanych w zadaniu 14.
6.
Nazwę metody wybierz spośród podanych w zadaniu 14.
..............................................................................
..............................................................................
Zadanie 16. (2 pkt)
Zadanie
16. (2 pkt)
Przyporządkuj
danym klimatycznym w tabeli nazwy następujących stacji
Przyporządkuj
danym
klimatycznym
w tabeli
nazwy następujących
meteorologicznych:
Białystok,
Nowy Targ, Poznań,
Świnoujście.
meteorologicznych: Białystok, Nowy Targ, Poznań, Świnoujście.
Nazwa
Nazwa
stacji
stacji
T
T
O
O
T
I
I
–1,4
–1,4
35
35
–0,6
II
II
–0,5
–0,5
26
26
–0,1
III
III
3,0
3,0
32
32
2,5
IV
IV
8,0
8,0
39
39
6,6
V
V
13,8
13,8
53
53
11,4
Miesiące
Miesiące
VI
VI
17,1
17,1
49
49
10
15,2
VII
VII
19,2
19,2
76
76
17,7
VIII
VIII
17,7
17,7
56
56
16,7
IX
IX
13,5
13,5
46
46
13,8
X
X
8,6
8,6
32
32
8,7
XI
XI
3,3
3,3
35
35
3,9
XII
XII
0,0
0,0
38
38
0,9
stacji
Rok
Rok
8,5
8,5
517
517
8,0
Egzamin maturalny z geografii
Poziom rozszerzony
14
Zadanie
18.28.
(2 pkt)
Zadanie
(2 pkt)
Źródło: CKE 2008 (PR), zad. 28.
Mapa przedstawia rozmieszczenie głównych jednostek tektonicznych Polski.
a) Uzupełnij tabelę, wpisując obok każdego z podanych surowców nazwę jednostki
tektonicznej, na obszarze której dany surowiec jest eksploatowany. Nazwy jednostek
dobierz z podanych.
niecka brzeżna, zapadlisko przedkarpackie, monoklina przedsudecka,
zapadlisko śląsko-krakowskie
b) Podaj numery, którymi jednostki te oznaczono na mapie.
Surowiec mineralny
Nazwa jednostki tektonicznej
Rudy miedzi
Siarka
11
Numer jednostki
na mapie
Egzamin maturalny z geografii
Poziom rozszerzony
4
Zadanie
Zadanie19.7.(2(2pkt)
pkt)
Źródło: CKE 2009 (PR), zad. 7.
Na rysunku przedstawiono uproszczony przekrój geologiczny przez Łysogóry i obszar
położony na północ od tego pasma.
Na podstawie: W. Mizerski, Geologia Polski dla geografów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005
Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy zdanie
jest fałszywe.
Łysica jest wyrzeźbiona z kambryjskich piaskowców kwarcytowych.
...............
Skały budujące Łysicę są młodsze od skał budujących Górę Miejską.
...............
Obszar zaznaczony na przekroju numerem 1 ma budowę antyklinalną.
...............
Dolina Pokrzywianki powstała w łupkach ilastych – skałach mniej
odpornych na erozję niż piaskowce kwarcytowe.
...............
12
10
10
Egzamin maturalny z geografii
Egzamin maturalny z geografii
Poziom rozszerzony
Poziom rozszerzony
Zadanie
20.17.
(1 pkt)
Zadanie
(1 pkt)
Źródło: CKE 2009 (PR), zad. 17.
Zadanie 17. (1 pkt)
Na mapie zaznaczono literami A – D miejsca położone na granicach płyt litosfery.
Na mapie zaznaczono literami A – D miejsca położone na granicach płyt litosfery.
Wpisz litery, którymi oznaczono na mapie dwa miejsca znajdujące się w strefie
Wpisz litery, którymi oznaczono na mapie dwa miejsca znajdujące się w strefie
subdukcji.
subdukcji.
1. ..........
1. ..........
2. ..........
2. ..........
Zadanie
(2
Źródło: CKE 2009 (PR), zad. 18.
Zadanie
21.18.
(2 pkt)
Zadanie
18.
(2 pkt)
pkt)
Korzystając z określeń podanych poniżej, wypełnij prostokąty w poziomie, tak aby
Korzystając z określeń podanych poniżej, wypełnij prostokąty w poziomie, tak aby
przedstawiały trzy procesy powstawania skał.
przedstawiały trzy procesy powstawania skał.
granit, plutonizm, metamorfizm, piasek, sedymentacja szczątków organicznych,
granit, plutonizm, metamorfizm, piasek, sedymentacja szczątków organicznych,
marmur, diageneza
marmur, diageneza
Krystalizacja
Krystalizacja
głębinowa
głębinowa
magmy
magmy
gnejs
gnejs
wapień
wapień
metamorfizm
metamorfizm
Sedymentacja
Sedymentacja
produktów
produktów
wietrzenia skał
wietrzenia skał
piaskowiec
piaskowiec
13
Długość geograficzna Nowego Orleanu ..............
Zadanie
22.9.(2(2
pkt)
Zadanie
pkt)
Źródło: CKE 2010 (PR), zad. 9.
Poniższe zdania dotyczą ukształtowania powierzchni Ziemi.
Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy zdanie
jest fałszywe.
Antarktyda jest kontynentem o najniższej średniej wysokości n.p.m.
.........
Cechą Wyżyny Wschodnioafrykańskiej jest obecność zrębów i rowów tektonicznych. .........
W Ameryce Południowej niziną o największej powierzchni jest Nizina Zatokowa.
.........
Najgłębsza depresja na Ziemi znajduje się w Azji.
.........
Rowy oceaniczne towarzyszą strefom subdukcji.
.........
Najgłębszy na świecie rów oceaniczny jest położony u zachodnich wybrzeży Jawy.
.........
Egzamin maturalny z geografii
Poziom rozszerzony
Nr zadania
5.
6.
Wypełnia
Maks.
liczba
pkt
2
1
Zadanie
23.10.
(2 pkt)
Zadanie
(2 pkt)
egzaminator
Uzyskana liczba pkt
6
7.
1
8.
9.
Źródło:
1 CKE
2 2010 (PR), zad. 10.
Na rysunku przedstawiono uproszczony przekrój geologiczny.
Na podstawie: Srokosz W., Geografia – zadania, wskazówki, zasady oceniania,
Nowa Era, Warszawa 2004 r.
a) Uzupełnij poniższe zdania, wpisując właściwe określenie spośród podanych
w nawiasach, tak aby zdania dotyczące zamieszczonego przekroju geologicznego były
prawdziwe.
Uskok powstał (wcześniej / później) .................................... niż warstwa skał bazaltowych.
Transgresja morska miała miejsce w (jurze / permie) .................................... .
Pozostałością zlodowacenia są (iły i łupki krystaliczne / piaski i gliny) .................................... .
b) Określ wiek względny warstwy wapieni.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 11. (2 pkt)
Uzupełnij tabelę, wpisując obok każdego obiektu nazwę odpowiedniego czynnika
oraz nazwę procesu rzeźbotwórczego, który doprowadził do jego powstania. Czynniki
i procesy wybierz spośród podanych poniżej.
Czynniki rzeźbotwórcze: lodowiec górski, morze, rzeka, wiatr, woda z CO2, wody
fluwioglacjalne.
Procesy rzeźbotwórcze: abrazja, akumulacja, egzaracja, erozja boczna, korazja, krasowienie.
Obiekt
Czynnik14
rzeźbotwórczy
Proces rzeźbotwórczy
Download