Przyjęcie warunków korzystania z EC Square Sans Pro

advertisement
Przyjęcie warunków
korzystania z EC Square Sans Pro Font Software
przez kontrahentów Komisji Europejskiej
Ja, niżej podpisany(-a) ………………………………………………………………………………… (pełne imię i
nazwisko podpisującego) niniejszym oświadczam, że jestem upoważniony(-a) do złożenia
podpisu w imieniu ……………………………………………………………………. (nazwa kontrahenta w
przypadku osoby prawnej – w przypadku osoby fizycznej proszę wpisać „we własnym
imieniu”) oraz wyrażam zgodę na poddanie się następującym warunkom korzystania z EC
Square Sans Pro Font Software w odniesieniu do projektu(-ów) prowadzonego(-ych) dla
Komisji Europejskiej i w jej imieniu.
Obowiązują następujące warunki korzystania z EC Square Sans Pro Font Software:
1. Stosuje się następujące definicje:
a) „kontrahent” to każda osoba, która ma dostęp do Font Software w ramach umowy
zawartej z Komisją na dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku których
wykorzystuje się logo Komisji i które wymagają korzystania z Font Software;
b) „utwór zależny” to każdy program do tworzenia czcionek uzyskany z Font Software lub
opracowany na jego podstawie;
c) „EC Square Sans Pro” to czcionka, która jest wersją znajdującej się obecnie w obrocie
czcionki „PF Square Sans Pro”, zmodyfikowana w celu dostosowania do wymogów
Komisji;
d) „Font Software” to program komputerowy obejmujący EC Square Sans Pro, który
zawiera zapisane cyfrowo dane dotyczące skalowalnych czcionek konturowych oraz
powiązaną dokumentację;
e) „stacja robocza” oznacza każde urządzenie, przy użyciu którego można korzystać z
Font Software.
2. Sposoby korzystania z EC Square Sans Pro Font Software przez kontrahentów
Komisji Europejskiej
Właściciel Font Software udzielił Komisji Europejskiej licencji, zgodnie z którą Komisja
Europejska ma prawo m.in. do instalowania Font Software i korzystania z tego programu
na stacjach roboczych kontrahentów pracujących w ramach projektów Komisji.
W ramach projektu Komisji oraz ściśle według wskazówek Komisji Europejskiej
udzielanych w poszczególnych przypadkach kontrahent może:
a) używać Font Software we wszystkich profesjonalnych narzędziach do składu
oraz dokumentach i materiałach informacyjnych;
b) używać Font Software w pracach nad materiałami promocyjnymi Komisji;
c) używać Font Software na stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych oraz
we wszystkich innych formach integracji sieci oraz integracji elektronicznej.
Kontrahent musi zagwarantować, że użytkownicy stron internetowych oraz
aplikacji elektronicznych lub sieciowych nie mogą pobierać Font Software z takich
aplikacji lub korzystać z osadzonego w nich Font Software do edytowania tekstów
lub do tworzenia nowych aplikacji bądź dokumentów;
d) osadzać Font Software we wszystkich rodzajach dokumentów, przy czym w
przypadku stron elektronicznych – w bezpiecznym trybie „tylko do odczytu”.
3. Ograniczenia prawa do korzystania z Font Software przez kontrahenta
Komisji Europejskiej
Agencje komunikacyjne oraz inni kontrahenci pracujący w ramach projektów Komisji
mogą korzystać z Font Software wyłącznie w celu realizacji projektu Komisji Europejskiej.
Kontrahenci Komisji nie mogą modyfikować Font Software, dodawać do tego programu
nowych funkcjonalności, dostosowywać go, tłumaczyć, dokonywać jego inżynierii
wstecznej, dekompilować ani odkodowywać go, dokonywać jego deasemblacji ani
tworzyć utworów zależnych od Font Software bez uprzedniej zgody udzielonej wyraźnie
na piśmie przez właściciela Font Software.
Kontrahenci Komisji nie zezwalają nieupoważnionym osobom trzecim na korzystanie z
Font Software ani nie przenoszą na nich prawa do takiego korzystania.
4. Prawa własności intelektualnej
Font Software jest własnością Parachute Worldwide Ltd, do którego należą wszystkie
prawa do Font Software oraz jego struktury, selekcji, organizacji i kodu, w tym prawa
autorskie, patenty, prawa do wzoru i znaku towarowego.
5. Zakończenie
Kontrahent zaprzestaje korzystania z Font Software po zakończeniu projektu Komisji, nie
później jednak niż w chwili wygaśnięcia umowy zawartej z Komisją Europejską. Kopie
Font Software usuwa się ze stacji roboczych kontrahenta.
6. Ograniczenie odpowiedzialności
Komisja Europejska ani właściciel Font Software w żadnym przypadku nie ponoszą
odpowiedzialności za pośrednie, bezpośrednie, specjalne, przypadkowe lub wtórne
szkody, powstałe w jakikolwiek sposób w związku z korzystaniem z Font Software przez
kontrahenta, niezależnie od przyczyny (bez względu na to, czy powstały, w świetle teorii
umów, w drodze czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) czy też w inny sposób),
włączając w to, bez ograniczeń, odszkodowanie za utracone korzyści, przerwę w
działalności przedsiębiorstwa, utratę danych lub informacji gospodarczych ani koszty
zakupu towarów lub usług zamiennych wynikające z korzystania lub z niemożności
korzystania z Font Software, nawet w przypadku uprzedniego powiadomienia.
Odpowiedzialność Komisji Europejskiej w żadnym wypadku nie przekracza kosztu
zastąpienia Font Software.
Proszę napisać „Przeczytałem(-am) i akceptuję warunki”.
Data i podpis:
Proszę zwrócić podpisany egzemplarz do służb Komisji prowadzących projekt
oraz
przesłać
skan
na
następujący
adres
e-mail:
[email protected]
Download