specyfikacja istotnych warunków zamówienia

advertisement
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Oznaczenie sprawy: IM PZP II 3411-11/09
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Opole – Urząd Miasta Opola, 45-015 Opole, Rynek-Ratusz.
Strona internetowa zamawiającego: www.bip.um.opole.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Dostawa urządzeń aktywnych do obsługi telefonii VoIP”
TRYB ZAMÓWIENIA.
Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206
000 euro, z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U z 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami), nazywanej w dalszej części Prawem
ZESTAWIENIE
ZAMÓWIENIA.
DOKUMENTÓW
SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH
WARUNKÓW
1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2) OFERTA PRZETARGOWA
3) INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Z NIŻEJ WYMIENIONYMI ZAŁACZNIKAMI
 Oświadczenie o spełnieniu warunków
 Wykaz wykonanych usług
4) WZÓR UMOWY
Zatwierdzam, dnia 09.09.2009 r.
Z up. Prezydenta Miasta
Arkadiusz Karbowiak
Z-ca Prezydenta Miasta
IM PZP II 3411-11/09
Strona 1 z 26
Oznaczenie sprawy: IM PZP II 3411-11/09
„Dostawa urządzeń aktywnych do obsługi telefonii VoIP”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę sprzętu telekomunikacyjnego i komputerowego do obsługi telefonii VoIP wraz z
licencjami PBX, wyszczególnionego w tabeli „Formularza ofertowego” i załącznikach 1-7, w
ilości wskazanej w załączniku Nr 8 do projektu umowy.

Instalację i konfigurację sprzętu telekomunikacyjnego i komputerowego, o którym mowa wyżej
oraz integracja systemu telefonicznego Zamawiającego z platformą VoIP operatora świadczącego
usługi telekomunikacyjne na rzecz Zamawiającego.

Szkolenie wyznaczonego personelu Zamawiającego w zakresie wyszczególnionym w tabeli
„Formularza ofertowego” i załączniku nr 9 do projektu umowy.
CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe
32429000-6 Sprzęt sieci telefonicznej
32523000-5 Urządzenia telekomunikacyjne (telefony IP)
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i nie będzie wybierał
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1pkt.6 ustawy
Prawo zamówień publicznych
4. Wszystkie wykazane w tabeli z nazwy urządzenia należy rozumieć jako określenie wymaganych
parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Jeżeli Wykonawca składający ofertę
zaoferuje rozwiązania równoważne, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek (ciężar dowodu)
wykazania równoważności poprzez złożenie w ofercie odpowiednich dokumentów potwierdzających
tą równoważność.
5. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
IM.PZP II 3411-11/09
Strona 2 z 26
Oznaczenie sprawy: IM PZP II 3411-11/09
„Dostawa urządzeń aktywnych do obsługi telefonii VoIP”
OFERTA PRZETARGOWA
Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………….
Adres Wykonawcy………………………………………………………………………………
NIP ………………………..
Regon………………………
Telefon ……………………
Faks ……………………….
1. W związku z zamówieniem publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawa urządzeń aktywnych do obsługi telefonii VoIP”
Oferta jest złożona przez
...................................................................................................................
działającego w imieniu:
a) własnym*
b) spółki cywilnej* składającej się z:
- ..........................................................................................................................................................
- ..........................................................................................................................................................
c) podmiot zbiorowy* (konsorcjum) reprezentowane następująco:
………………………………………………………… Wykonawca – lider konsorcjum,
…………………………………………………………Wykonawca - członek konsorcjum,
…………………………………………………………Wykonawca - członek konsorcjum,
c1. Wykonawców-członków konsorcjum będą obowiązywały zasady odpowiedzialności solidarnej
dłużników określone w art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego.
c2. Zgodnie z art. 141 Prawa zamówień publicznych Zamawiający posiada uprawnienia do domagania
się wykonania części lub całości zamówienia od wszystkich Wykonawców - członków konsorcjum, kilku
z nich lub każdego z osobna.
*niepotrzebne skreślić
oferujemy wykonanie zamówienia za cenę :
Cena oferty (brutto) =………………………….zł
słownie……………………………………………………………………………….
2. Termin realizacji zamówienia: dostawa sprzętu: do 30 dni od podpisania umowy;
IM.PZP II 3411-11/09
Strona 3 z 26
Instalacja, konfiguracja oraz integracja systemu telefonicznego
zamawiającego z platformą VoIP niezwłocznie po dostarczeniu
sprzętu.
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
3. Warunki płatności: Zgodnie z § 4 projektu umowy.
4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy
na warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
5. Załącznikami do oferty są:
- Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- Wykaz dostaw
- Oświadczenie o spełnieniu warunków.
- Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli wykonawca ustanowił pełnomocnika do reprezentowania w tym
postępowaniu.
Data …………………
………………………………………………….
(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)
IM.PZP II 3411-11/09
Strona 4 z 26
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
1
2
3
4
Lp.
Typ
urządzenia
Model, typ
Parametry oferowanego sprzętu
1
Brama IP
1 x Brama IP ISDN (z obsługą PRA) z 250 licencjami PBX
ISDN (PRA) 1 x Brama IP ISDN (z obsługą PRA) bez licencji PBX
Specyfikacja:
1. Interfejs:
ISDN PRI: 2x PRI (TE) lub 2x PRI (TE) i 2x PRI (NT)
2 x Ethernet: 10/100-BASE-TX z autonegocjacją, Power over
LAN, Klasa 3 (IEEE 802.3af), oba interfejsy z indywidualną
adresacją, wskaźniki statusu i aktywności LAN
Czytnik Compact Flash Type I
2. Sprzęt:
Zasilanie: 110-240 V, 47-62 Hz, 15 W, Power over LAN, Class 3
(IEEE 802.3af)
Pamięć: 128 MB DRAM, 16 MB Flash, zdalny uaktualnianie
oprogramowania
CPU: RISC CPU, Cyfrowy procesor sygnałowy (DSP) do obsługi
60 kanałów
Otoczenie: temperatura pracy: 0 do +45 C,
przechowywanie: -10 do +70 C,
wilgotność: 10% - 90%
3. VoIP:
Internet: protokół IP, TCP i UDP
H.323: H.323 wersja 5 obejmujący H.225, H.235, H.245 i RAS,
H.450
SIP: SIP wersja 2 zgodny z RFC 3261
SIP over UDP, TCP, TLS (SIPS)
RFC 2327 SDP
RFC 2396 URI
RFC 2617
RFC 3261
RFC 3264
IM PZP II 3411-11/09
5
Cena
jednost
kowa
brutto
6
5x6
ilość
Wartość
brutto
2
Zaoferowany sprzęt przez wykonawcę:
nazwa producenta _______________
model _________________________
liczba licencji ___________________
gwarancja _____________________
Strona 5 z 26
RFC 3265
RFC 3326
RFC 3515
RFC 3891
VoIP: RTP
SRTP
RTCP
FoIP: T.38
DTMF: H.245 alfanumeryczny lub typ sygnału
Poziom usług: TOS i DiffServ
IEEE 802.1p / 802.1q
Kompresja dźwięku: G.711 A-law / µ-law (64 kb/s)
G.723.1 (5.3 i 6.3 kb/s)
G.729A (16 kb/s)
G.726 (32 kb/s)
VAD (Voice Activity Detection)
CNG (Comfort Noise Generation)
Dynamic Jitter Buffering
Usuwanie echa: G.168
4. Zarządzanie:
Dostęp: z poziomu HTML / przeglądarki WEB,
Autoryzacja z wykorzystaniem hasła
Logi: Status wyświetlany o interfejsie i połączeniu
PING
SNMP
Uaktualnienie:Konfiguracja rejestrowana / wysyłana
Bootcode i firmware uaktualniane przez HTML
Automatyczne uaktualnianie poprzez Update-serwer
5. Routing
DSL: PPPoE
Ręczne / automatyczne połączenie po uruchomieniu systemu
VPN: PPTP Tunneling
Do 32 symulowanych połączeń
Kodowany przez MPPE
6. Zarządzanie połączeniami telefonicznymi:
Połączenie: VOIP-ISDN, ISDN-ISDN, VOIP-VOIP
Re-Routing: konfigurowanie alternatywnej ścieżki
IM.PZP II 3411-11/09
Strona 6 z 26
2
Biling: automatycznie wygenerowany (CDR) Call Detail Records
Automatyczne sygnał dzwonienia: Standard europejski
HTTP interfejs:
Protokoły ISDN: EDSS1, QSIG, T1-CAS, E1-CAS
QSIG: QSIG ECMA V.2
7. Dodatkowe cechy:
Czas: Dokładny czas ściągany z serwera czasu
SNTP Klient & Serwer
8. Funkcja centrali IP
Użytkownicy wewnętrzni
• do 2000 kont
 możliwość zabezpieczenia kont hasłem
 możliwość przypisania do dowolnej liczby grup
Trunk ISDN
Trunk SIP
Dzwonienie grupowe
Konferencje
Konferencje grupowe
Oczekujące wiadomości
Zapowiedzi
Numery kierownicze
Poczta głosowa
Muzyka przy zawieszeniu (MOH)
Kody DTMF
Zmienne logiczne
Filtry połączeń
Przekierowania
Brama IP
1 x Brama IP ISDN (z obsługą BRA) z 45 licencjami PBX
ISDN (BRA) 1 x Brama IP ISDN (z obsługą BRA) z 30 licencjami PBX
1 x Brama IP ISDN (z obsługą BRA) z 30 licencjami PBX
1 x Brama IP ISDN (z obsługą BRA) bez licencji PBX
hardware back-up
Specyfikacja:
1. Interfejsy
2 x ISDN BRI w trybie TE/NT
2 x Ethernet: 10/100-BASE-TX z autonegocjacją,
Power over LAN, Klasa 3 (IEEE 802.3af),
IM.PZP II 3411-11/09
4
Zaoferowany sprzęt przez wykonawcę:
nazwa producenta _______________
model _________________________
liczba licencji ___________________
gwarancja _____________________
Strona 7 z 26
oba interfejsy z indywidualną adresacją
wskaźniki statusu i aktywności LAN
Czytnik Compact Flash Type I
2. Sprzęt
Zasilanie: podstawowe 110-240 V, 50 Hz, dodatkowe 40V DC
375mA
lub Power over LAN, Class 3 (IEEE 802.3af)
Pamięć: 16 MB DRAM,
8 MB Flash,
zdalne aktualizacja oprogramowania
CPU: RISC CPU,
Cyfrowy procesor sygnałowy (DSP) do obsługi do 4 kanałów
Otoczenie: temperatura pracy: 0 do +45 C,
przechowywanie: -10 do +70 C,
wilgotność: 10% - 90%
3. VoIP:
Internet: protokół IP, TCP i UDP
H.323: H.323 wersja 5 obejmujący, H.245
SIP: SIP wersja 2 zgodny z RFC 3261
SIP przez UDP, TCP, TLS (SIPS)
RFC 2327 SDP
RFC 2396 URI
RFC 2617
RFC 2782
RFC 3263
RFC 3264
RFC 3311
RFC 3325
RFC 3326
RFC 3420
RFC 3515
RFC 3551
RFC 3578
RFC 3842
RFC 3891
DTMF: H.245
Poziom usług: TOS i DiffServ
IM.PZP II 3411-11/09
Strona 8 z 26
IEEE 802.1p / 802.1q
RTP
SRTP
RTCP
Kodeki głosowe: G.711 A-law / µ-law, G.723.1, G.729A,
VAD, CNG, Dynamic Jitter Buffering
Kompensacja echa: G.168
4. Zarządzanie
Dostęp: z poziomu HTML / przeglądarki WEB
Autoryzacja z wykorzystaniem hasła
Analiza : logi
Status interfejsu i połączenia
PING
SNMP
Aktualizacja: Zapis/wgrywanie konfiguracji
Aktualizacja firmware przez HTML
Automatyczne uaktualnianie poprzez Update-serwer
5. Routing
DSL: PPPoE
Ręczne / automatyczne połączenie po uruchomieniu systemu
VPN: PPTP Tunneling
Do 32 jednoczesnych połączeń
Kodowanie przez MPPE
NAT
6. Zarządzanie połączeniami telefonicznymi
Połączenie: VOIP-ISDN, ISDN-ISDN, VOIP-VOIP
Re-Routing: konfigurowanie alternatywnej ścieżki
Biling: automatyczne generowanie (CDR) Call Detail Records
Automatyczny sygnał dzwonienia: Standard europejski i US
Protokoły ISDN: EDSS1, QSIG,
QSIG: QSIG ECMA V.2
7. Dodatkowe cechy
Czas: Dokładny czas z serwera czasu
SNTP Klient & Serwer
8. Funkcja centrali IP
Użytkownicy wewnętrzni
IM.PZP II 3411-11/09
Strona 9 z 26
3
• do 50 kont
 możliwość zabezpieczenia kont hasłem
 możliwość przypisania do dowolnej liczby grup
 możliwość dołączenia do innych bramek w celu utworzenia
większego systemu do 2000 kont
Trunk ISDN
Trunk SIP
Dzwonienie grupowe
Konferencje
Konferencje grupowe
Oczekujące wiadomości
Zapowiedzi
Numery kierownicze
Poczta głosowa
Muzyka przy zawieszeniu (MOH)
Kody DTMF
Zmienne logiczne
Filtry połączeń
Przekierowania
Brama IP FXS Specyfikacja techniczna:
24-portowa 1. Ogólne
1. Porty analogowe: 24
2. Interfejsy telefoniczne: FXS, 50 pinowe złącze Telco
3. Interfejs sieciowy: 10/100 BASE-TX, RJ45
Zaoferowany sprzęt przez wykonawcę:
4. Wskaźniki: Status kanałów i aktywności przy użyciu LEDów
nazwa producenta _______________
2. Głos, faks, modem
1. Transmisja głosowa i pakietowa: G.168-2000 z likwidacją model _________________________
echa, VAD, CNG, Dynamicznie programowany bufor
jittera, detekcja modemu i autoprzełączanie na PCM
gwarancja _____________________
2. Kompresja głosu: G.711, G.723.1, G.726, G.729A,
EG.711, G.722
3. Faks IP: Kodek T-38, Faks z transmisją do 14.4 kb/s z
automatycznym przełączaniem na PCM lub ADPCM
4. Konferencja 3-stronna
5. QoS (jakość usług): Diffserve, TOS, 802.1 P/Q VLAN
6. Transmisja IP: RTR/RTCP na IETF RFC 3550 i 3551
IM.PZP II 3411-11/09
Strona 10 z 26
15
PPPoE,
3. Sygnalizacja
1. Sygnalizacja: FXS Loop-start
2. In-band: DTMF (TIA 464B)
3. Out of band: DTMF (RFC 2833), DTMF przez SIP INFO
4. Sterowanie: SIP (RFC 3261)
4. Funkcje sieciowe
1. Protokoły: DHCP, TFTP i HTTP dla automatycznej
instalacji, opcje 66 i 67 DHCP dla auto aktualizacji, zdalne
zarządzanie z wykorzystaniem przeglądarki Web.
Wsparcie dla syslog, EMS/SNMP V3. Port RS232 do
podstawowej konfiguracji (przez CLI).
5. Zabezpieczenia
1. Medium: SRTP
2. Sterowanie: H.235, IPSEC, TLS/SIPS
3. Zarządzanie: HTTPS, Access List, IPSEC
6. Fizyczne
1. Zasilanie: 100-240 VAC/ 50-60 Hz lub 48 VDC
2. Klimatyczne: Temperatura pracy: 5 - 40 C,
przechowywanie -25 – 70C, wilgotność 10 – 90 %
3. Montaż: W szafie Rack 19”, wolnostojąca, na ścianie
Dodatkowe cechy
4. Ograniczenia linii: REN3, do 9 km
5. Odwracanie polaryzacji i sygnały taryfikacyjne 12/16 Khz
6. Zabezpieczenia zewnętrzne: zabezpieczenie przepięciowe
Obsługa faksu, głosu i transmisji modemowej
7. Standardowe interfejsy telefoniczne RJ11
8. Zgodność ze standardami VoIP i kompresji mowy min.
G711, G723, G729.
Full duplex audio, likwidacja echa
9. Zarządzanie: WWW (http i https), Telnet, RS-232, Access
list, SNMP, 2 poziomy dostępu.
10. Odwracanie polaryzacji i sygnały taryfikacyjne 12/16 Khz.
11. Możliwość integracji z systemami zewnętrznymi
(Softswitch, Gatekeeper i SIP Proxy)
12. Możliwość współpracy z dowolną centralą telefoniczną
13. Generowanie rekordów billingowych CDR
IM.PZP II 3411-11/09
Strona 11 z 26
4
14. Wbudowane funkcje PBX: Połączenia wewnętrzne,
przekierowanie, przełączanie, zawieszenie, hot line,
15. Monitorowanie połączeń w czasie rzeczywistym
16. CID - Idenyfikacja abonenta wywołującego połączenia
17. Klient DHCP, IP Diff Serv i IP TOS dla pakietów
głosowych
7. Homologacja
1. EMC (kompatybilność elektromagnetyczna): EN55022
Class B , CFR Part 15 Class B, EN55024, EN61000-3-3,
EN61000-3-2,
2. Bezpieczeństwo: EN60950-1, UL60950-1,
3. Telekomunikacja: TBR-21, TIA-968
4. Certyfikat CE
Brama IP FXS Specyfikacja Techniczna
8-portowa
1. Ogólne
1. Porty analogowe: 8
2. Interfejsy telefoniczne: FXO, FXS, RJ11
3. Interfejs sieciowy: 10/100 BASE-TX, RJ45
4. Wskaźniki: Status kanałów i aktywności przy użyciu LEDów
2. Głos, faks, modem
1. Transmisja głosowa i pakietowa: G.168-2000 z likwidacją
echa, VAD, CNG, Dynamicznie programowany bufor
Zaoferowany sprzęt przez wykonawcę:
jittera, detekcja modemu i autoprzełączanie na PCM
2. Kompresja głosu: G.711, G.723.1, G.726, G.729A,
nazwa producenta _______________
EG.711, G.722
3. Faks IP: Kodek T-38, Faks z transmisją do 14.4 kb/s z
model _________________________
automatycznym przełączaniem na PCM lub ADPCM
4. Konferencja 3-stronna
gwarancja _____________________
5. QoS (jakość usług): Diffserve, TOS, 802.1 P/Q VLAN
6. Transmisja IP: RTR/RTCP na IETF RFC 3550 i 3551
PPPoE,
3. Sygnalizacja
1. Sygnalizacja: FXS, FSO Loop-start
2. In-band: DTMF (TIA 464B)
3. Out of band: DTMF (RFC 2833), DTMF przez SIP INFO
4. Sterowanie: SIP (RFC 3261)
IM.PZP II 3411-11/09
Strona 12 z 26
2
4. Funkcje sieciowe
1. Protokoły: DHCP, TFTP i HTTP dla automatycznej
instalacji, opcje 66 i 67 DHCP dla auto aktualizacji, zdalne
zarządzanie z wykorzystaniem przeglądarki Web.
Wsparcie dla syslog, EMS/SNMP V3. Port RS232 do
podstawowej konfiguracji (przez CLI).
5. Zabezpieczenia
1. Medium: SRTP
2. Sterowanie: H.235, IPSEC, TLS/SIPS
3. Zarządzanie: HTTPS, Access List, IPSEC
6. Fizyczne
1. Zasilanie: 100-240 VAC/ 50-60 Hz lub 48 VDC
2. Klimatyczne: Temperatura pracy: 5 - 40 C,
przechowywanie -25 – 70C, wilgotność 10 – 90 %
3. Montaż: W szafie Rack 19” na dodatkowej półce,
wolnostojąca, na ścianie
Dodatkowe cechy
4. Ograniczenia linii: REN3, do 9 km
5. Odwracanie polaryzacji i sygnały taryfikacyjne 12/16 Khz
6. Zabezpieczenia zewnętrzne: zabezpieczenie przepięciowe
Obsługa faksu, głosu i transmisji modemowej
7. Standardowe interfejsy telefoniczne RJ11
8. Zgodność ze standardami VoIP i kompresji mowy min.
G711, G723, G729.
Full duplex audio, likwidacja echa
9. Zarządzanie: WWW (http i https), Telnet, RS-232, Access
list, SNMP, 2 poziomy dostępu.
10. Odwracanie polaryzacji i sygnały taryfikacyjne 12/16 Khz.
11. Możliwość integracji z systemami zewnętrznymi
(Softswitch, Gatekeeper i SIP Proxy)
12. Możliwość współpracy z dowolną centralą telefoniczną
13. Generowanie rekordów billingowych CDR
14. Wbudowane funkcje PBX: Połączenia wewnętrzne,
przekierowanie, przełączanie, zawieszenie, hot line,
15. Monitorowanie połączeń w czasie rzeczywistym
16. CID - Idenyfikacja abonenta wywołującego połączenia
17. Klient DHCP, IP Diff Serv i IP TOS dla pakietów
IM.PZP II 3411-11/09
Strona 13 z 26
Switch
zarządzalny
24-portowy
głosowych
7. Homologacja
1. EMC (kompatybilność elektromagnetyczna): EN55022
Class B , CFR Part 15 Class B, EN55024, EN61000-3-3,
EN61000-3-2
2. Bezpieczeństwo: EN60950-1, UL60950-1,
3. Telekomunikacja: TBR-21, TIA-968
4. Certyfikat CE
Specyfikacja Techniczna
3
1. 24 portów RJ-45 10/100/1000,
2. autonegocjacja dupleksu i prędkości,
3. samokrosujące się porty (Auto-MDI/MDIX),
4. tablica MAC adresów do 8000 wpisów,
5. obsługa VLAN,
6. Power over Ethernet, Class 3 (IEEE 802.3af)
7. QoS - przyporządkowywanie wag WRR (Weight Round
Robin) / CoS (Class of Service) dla 4 kolejek:
1. Port-based,
2. 802.1p VLAN priority based,
5.
3. IP TOS/DSCP based,
8. port mirroring,
9. konfiguracja z poziomu przeglądarki WWW (http / https),
SNMP v.1, 2c, RMON,
Zaoferowany sprzęt przez wykonawcę:
nazwa producenta _______________
model _________________________
gwarancja _____________________
10. możliwość aktualizaji firmware'u (TFTP, przeglądarka
internetowa HTTP),
11. bezpieczeństwo: uwierzytelnianie użytkowników za
pomocą protokołu 802.1x - Radius Authentication, MD5
Encryption, kontrola dostępu:
1. Source and Destination MAC-based,
2. Source and Destination IP address,
IM.PZP II 3411-11/09
Strona 14 z 26
3. Protocol,
4. Port,
12. agregacja portów: do 8 portów w 8 grupach, obsługa LCAP
(802.3ad),
13. storm control: możliwość ograniczenia rozsyłania ramek
broadcast / multicast / unknown unicast,
14. testy okablowania miedzianego z poziomu przełącznika,
ping,
15. diody: System, Link/Act, Speed,
16. minimalne temperatura pracy: 0 - 45 stopni C,
17. minimalne temperatura przechowywania: -20 - 70 stopni C,
18. minimalna wilgotność środowiska pracy: 20% - 95%,
19. minimalna wilgotność środowiska przechowywania: 5% 90%,
20. gwarancja 5 lat.
IM.PZP II 3411-11/09
Strona 15 z 26
Switch
Specyfikacja:
zarządzalny 81. 8 portów RJ-45 10/100/1000,
portowy
2. port konsoli,
4
3. autonegocjacja dupleksu i prędkości,
4. samokrosujące się porty (Auto-MDI/MDIX),
5. obsługa VLAN,
6. Power over Ethernet, Class 3 (IEEE 802.3af)
7. QoS - przyporządkowywanie wag WRR (Weight Round
Robin) / CoS (Class of Service) dla 4 kolejek:
1. Port-based,
2. 802.1p VLAN priority based,
3. IP TOS/DSCP based,
4. IPv4 Traffic Class based COS,
6
Zaoferowany sprzęt przez wykonawcę:
nazwa producenta _______________
5. IPv6 Traffic Class based COS,
6. TCP/UDP Port based,
7. Diffserv,
model _________________________
gwarancja _____________________
8. Classification and Remarking ACLs,
8. port mirroring,
9. konfiguracja z poziomu przeglądarki WWW (http / https),
SNMP v.1, 2c, 3, RMON,
10. możliwość aktualizaji firmware'u (TFTP, przeglądarka
internetowa HTTP),
11. bezpieczeństwo: uwierzytelnianie użytkowników za
pomocą protokołu 802.1x - Radius Authentication, MD5
Encryption, kontrola dostępu:
1. Source and Destination MAC-based,
2. Source and Destination IP address,
IM.PZP II 3411-11/09
Strona 16 z 26
3. Protocol,
4. TOS/DSCP,
5. Port,
6. VLAN,
7. Ethertype,
12. agregacja portów: do 8 portów w 8 grupach, obsługa LCAP
(802.3ad),
13. storm control: możliwość ograniczenia rozsyłania ramek
broadcast / multicast / unknown unicast,
14. testy okablowania miedzianego z poziomu przełącznika,
ping, traceroute,
15. diody: System, Link/Act, Speed,
16. minimalne temperatura pracy: 0 - 40 stopni C,
17. minimalne temperatura przechowywania: -20 - 70 stopni C,
18. minimalna wilgotność środowiska pracy: 10% - 90%,
19. minimalna wilgotność środowiska przechowywania: 10% 95%,
20. gwarancja 5 lat.
Telefon IP
7
Specyfikacja techniczna:
1. Interfejsy
2 x RJ45 10/100-BASE-TX z autonegocjacją, wewnętrzny switch
2 portowy Power over LAN, Klasa 1 (IEEE 802.3af), Zestaw
Zaoferowany sprzęt przez wykonawcę:
nagłowny RJ-45( DHSG)
2. Sprzęt
nazwa producenta _______________
Zasilanie: Power over LAN, Class 3 (IEEE 802.3af) lub zasilacz
(podstawowy 110-240 V, 50Hz, 45 mA, dodatkowy 12V DC
model _________________________
800mA)
Pamięć: 8 MB DRAM, 4 MB Flash,
gwarancja _____________________
Otoczenie: temperatura pracy: 0 do +45 C,
przechowywanie: -10 do +70 C,
wilgotność: 10% - 90%
IM.PZP II 3411-11/09
Strona 17 z 26
15
Wyświetlacz : 128 x 64 pixele, 7 linii po 21 znaków
Klawisze : numeryczne
4 strzałki
7 programowalnych klawiszy funkcyjnych
10 klawiszy partnerskich, 3 kolorowy LED
9 klawiszy kontrolnych, oraz klawisze "głośniej" i "ciszej"
Dodatkowy opcjonalny moduł : 30 klawiszy partnerskich, 3
kolorowy LED
3. Protokoły :
DHCP, ICMP, SNTP,LDAP, PPPoE, PPTP, MPPE, NAT, HTTP,
SNMP
4. VoIP
H.323: H.323 wersja 5
H.245 fast connect
Dodatkowe usługi : H.450.1, H.450.2, H.450.3, H.450.4,
H.450.5, H.450.6, H.450.7, H.450.8, H.450.9, DTMF: H.245
SIP: SIP wersja 2 zgodny z RFC 3261
SIP przez UDP, TCP, TLS (SIPS)
Usługi SIP : MWI, DTMF, Identyfikacja nazwy, Hold,Transfer,
Przekazanie, Podgląd Statusu, Instant Messaging
Wspierane SIP-RFC :
RFC 1889, RFC 2327, RFC 2396, RFC 2543, RFC 2616, RFC
2617, RFC 2782, RFC 3261, RFC 3263, RFC 3264, RFC 3265,
RFC 3326, RFC 3389, RFC 3515, RFC 3550, RFC 3551, RFC
3555, RFC 3578, RFC 3680, RFC 3764, RFC 3824, RFC 3891,
RFC 3892, RFC 3842, RFC 3311, RFC 2833, RFC 3325, RFC
3578, RFC 3420, RFC 4235, RFC 3428
Poziom usług: TOS i DiffServ
IEEE 802.1p / 802.1q
RTP, SRTP, RTCP
Kodeki głosowe: G.711 A-law / µ-law, G.723.1, G.729A,
VAD, CNG, Dynamic Jitter Buffering
Kompensacja echa: G.168
5. Zarządzanie
Dostęp: z poziomu HTML / przeglądarki WEB
Autoryzacja z wykorzystaniem hasła
Analiza : logi
IM.PZP II 3411-11/09
Strona 18 z 26
Status interfejsu i połączenia
PING
SNMP
Aktualizacja: Zapis/wgrywanie konfiguracji
Aktualizacja firmware przez HTML
Automatyczne uaktualnianie poprzez Update-serwer
6. Dodatkowe Usługi
transfer rozmowy
przekierowanie rozmowy
wstrzymanie rozmowy
połączenia oczekujące
wiadomości oczekujące
przejmowanie wywołania partnera
lista przejmowania rozmów
wyświetlanie nazwy,
konferencja 3 stronna
identyfikacja dzwoniącego, indywidualne dzwonki
direct speech - wywoływany aparat automatycznie odbiera
rozmowę w trybie głośnomówiącym
Call diversion break through - autoryzowany partner może
dodzwonić się mimo włączonego przekierowani
wskaźnik statusu zajętości partnera
DTMF
bezpieczeństwo : konfiguracja zabezpieczona hasłem, blokowanie
aparatu PINem
list połączeń : ostatnie 100 wykonanych i odebranych połączeń
rejestracja do 6 numerów na aparacie
tryb głośnomówiący
wyciszenie mikrofonu
7. Książka telefoniczna
wewnętrzna, tylko dla tego aparatu
indywidualne dzwonki dla wpisów w książce
globalna
zewnętrzna - wymaga serwera LDAP
funkcjonalności : wyszukiwanie tylko w jednej lub wszystkich
książkach, podpowiadanie nazw, wyświetlanie nazwy wywołania
przychodzącego wg wpisu w książce
IM.PZP II 3411-11/09
Strona 19 z 26
8. Klawisze funkcyjne
ilość : 7 - dowolnie programowane
stany : 4 4 stany każdego klawisza
programowane funkcje :
włączenie/ wyłączenie
przeniesienia
blokowanie aparatu
włączanie/wyłączanie dzwonka
włączanie/wyłączanie połączeń oczekujących
włączanie/wyłączanie prezentacji numeru
rejestrowanie/wyrejestrowanie z grupy partnerów
przełączanie użytkowników
partnerzy
listy pickupowe
włączanie/wyłączanie zestawu nagłownego
Razem :
IM.PZP II 3411-11/09
Strona 20 z 26
Oznaczenie sprawy: IM PZP II 3411-11/09
„Dostawa urządzeń aktywnych do obsługi telefonii VoIP”
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
z załącznikami
1.
IM PZP II 3411-11/09
Oświadczenie o spełnieniu warunków.
Strona 21 z 26
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej realizacje zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.,
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie
złożonych w ofercie wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność
dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia, co
musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. W celu potwierdzenia prawa do ubiegania się o zamówienie publiczne zamawiający żąda złożenia
oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa według wzoru załączonego
do niniejszej specyfikacji, oraz złożenia dokumentu w postaci aktualnego odpisu z właściwego
rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawionego przez urząd wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do
wykonania zamówienia Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie wykazu dostaw
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadających
swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości
oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem do wykazu dokumentów potwierdzających ich
należyte wykonanie.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem minimum jednej
dostawy urządzeń aktywnych do obsługi telefonii VoIP dla co najmniej 500 wewnętrznych
numerów telefonów wraz z instalacją, konfiguracją sprzętu oraz szkoleniem personelu. Wzór
wykazu załączono do specyfikacji.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Prawa Zamawiający wybiera pisemny sposób porozumiewania się
Zamawiającego i Wykonawców.
2. Oświadczenia, zawiadomienia i informacje będą przesyłane lub składane na adres: Urząd Miasta
Opola. Wydział Inwestycji Miejskich, 45-018 Opole, Plac Wolności 7-8
3. Jeżeli w/w pisma będą przekazywane faksem, to każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. Numer faksu Zamawiającego +48 -77 - 45 49 844.
4. Przekaz za pomocą faksu wymaga niezwłocznego pisemnego potwierdzenia.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający odstępuje od żądania wadium
IM.PZP II 3411-11/09
Strona 22 z 26
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna.
2. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.
3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. O wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji oferenci zwracają się do zamawiającego z zachowaniem
sposobu porozumiewania się opisanego w niniejszej specyfikacji, w rozdziale p.t. Informacje o sposobie
porozumiewania się. Pismo o wyjaśnienia treści SIWZ ma mieć dopisek: Zapytanie do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia do procedury: „Dostawa urządzeń aktywnych do obsługi telefonii
VoIP”.
5. Zamawiający udzieli wyjaśnień z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa.
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi osoby
upoważnionej i trwale ze sobą połączone (zeszyte lub zbindowane).
7. Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione
osoby.
8. Oferta ma być złożona w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie ma być zaadresowane na adres: Urząd
Miasta Opola. Wydział Inwestycji Miejskich, 45-018 Opole, Plac Wolności 7-8 z dopiskiem: Oferta na:
„Dostawa urządzeń aktywnych do obsługi telefonii VoIP”.
9. Opakowanie również ma być opisane nazwą i adresem Wykonawcy.
10.Jeżeli Wykonawca ustanowi pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu, to Zamawiający wymaga
załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa podpisanego przez osobę uprawnioną zgodnie z KRSem. Na podstawie pisma dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych Ministerstwa Finansów z
dnia 12.02.2007r. (PL-835-94/LM/EO/07-219) pełnomocnictwa składane w postępowaniach
przetargowych nie wymagają wniesienia opłaty skarbowej.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Opola. Wydział Inwestycji Miejskich. 45-018 Opole, Plac
Wolności 7-8, pokój nr 117b,
18 września 2009r, do godziny 10:00
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:30 w Wydziale Inwestycji Miejskich, pod adresem
jak wyżej, sala narad III piętro.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
Wykonawca określi cenę za przedmiot zamówienia opisany w wykazie sprzętu podając cenę
jednostkową, a następnie obliczy cenę zamówienia uwzględniając podane w wykazie ilości sprzętu oraz
wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (Wykaz
sprzętu) i wpisze ją do formularza OFERTA PRZETARGOWA.
Zamawiający wymaga podania w formularzu OFERTA PRZETARGOWA parametrów oferowanego
sprzętu, należy wypełnić kolumnę nr 4. Cena oferty powinna uwzględniać dostawę sprzętu wymienionego
w wykazie, jego instalację oraz szkolenie pracowników Zamawiającego.
OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY
Przy ocenie ofert będzie obowiązywało jedno kryterium przedmiotowe; cena = 100%. Oferty nie
podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru : (Cn : Cb) x 100,
gdzie: Cn - najniższa oferowana cena spośród nie odrzuconych ofert; Cb-cena oferty badanej.
IM.PZP II 3411-11/09
Strona 23 z 26
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY
1. Zgodnie z art. 92 Prawa o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich
uczestników postępowania w formie pisemnej oraz zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej
oferty na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.
2. Podpisanie umowy nastąpi po upływie 7 dni od daty ogłoszenia o wyborze,
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 w powiązaniu z art. 182 ust. 1 Prawa.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują następujące środki ochrony
prawnej:
Protest – Dział VI, Rozdział 2;
Odwołanie – Dział VI, Rozdział 3 w przypadkach określonych w art. 184 ust.1a ustawy Prawo zamówień
publicznych.
INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej i nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu
zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu.
IM.PZP II 3411-11/09
Strona 24 z 26
Oznaczenie sprawy: IM PZP II 3411-11/09
„Dostawa urządzeń aktywnych do obsługi telefonii VoIP”
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nazwa Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………….
Siedziba Wykonawcy:……………………………………………………………………………...
Oświadczamy, ze Firma, którą reprezentujemy:
1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w przypadku braku własnego potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, złożymy pisemne zobowiązania
innych podmiotów, które udostępnią ten potencjał i osoby,
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 Prawa.
Data …………………
………………………………………………….
(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)
IM.PZP II 3411-11/09
Strona 25 z 26
Oznaczenie sprawy: IM PZP II 3411-11/09. Załącznik do SIWZ. Wzór oświadczenia
Dostawa urządzeń aktywnych do obsługi telefonii VoIP
Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym
okresie).
W celu potwierdzenia wymogów art. 22 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych t.j posiadania
niezbędnej wiedzy i doświadczenia czyniącego nas zdolnymi do wykonania dostaw będących
przedmiotem zamówienia oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego
postępowania wykonaliśmy następujące dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia,
L.p.
Przedmiot zamówienia
Miejsce wykonania
Data
wykonania
Wartość
zamówienia
1
Do wykazu załącza się dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wymienionych w wykazie.
Uwagi:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem minimum jednej dostawy
urządzeń aktywnych do obsługi telefonii VoIP dla co najmniej 500 wewnętrznych numerów
telefonów wraz z instalacją, konfiguracją sprzętu oraz szkoleniem personelu.
2. Dokumenty (referencje) potwierdzające należyte wykonanie usług muszą być wystawione przez
podmioty na rzecz których świadczone były dostawy, podpisane przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania podmiotu wystawiającego je, muszą posiadać datę ich wystawienia i zawierać
potwierdzenie należytego wykonania.
Data …………………
IM.PZP II 3411-11/09
………………………………………………….
(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)
Strona 26 z 26
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards