Leczenie systemowe w atopowym zapaleniu skóry

advertisement
14
Alergia Astma Immunologia 2013, 18 (1): 14-20
Leczenie systemowe w atopowym zapaleniu skóry
Systemic treatment of atopic dermatitis
AGNIESZKA MICHALEWSKA, ANNA BRĘBOROWICZ
Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Streszczenie
Summary
Atopowe zapalenie skóry (azs) jest przewlekłą, niezakaźną, zapalną, intensywnie swędzącą chorobą skóry z obecnością wykwitów o charakterze wyprysku dotykającą do 20% dzieci. Terapia systemowa azs powinna
być zarezerwowana do leczenia ciężkich przypadków choroby, kiedy
zostaną wyczerpane możliwości terapii miejscowej. Efektywnym leczeniem immunosupresyjnym przewlekłego azs o średniociężkim i ciężkim
przebiegu są steroidy systemowe, cyklosporyna, azatiopryna, metotreksat, mykofenolat mofetilu oraz nowe leki biologiczne. Znajomość tradycyjnych i alternatywnych leków immunosupresyjnych umożliwia dobór
skutecznej terapii przy minimalizacji działań niepożądanych leków.
Atopic dermatitis (AD) is a chronic, non-contagious inflammatory, intensively pruritic skin disease with characteristic signs of eczema, affecting
up to 20% children. Systemic treatment should be limited to severe cases
refractory to the topical steroid therapy. An effective immunosupressive
treatment for chronic moderate-to-severe AD includes corticosteroids,
cyclosporine, azathioprine, interferon–gamma, methotrexate, mycophenolate mofetil and newer biologic immunomodulators. The knowledge
of traditional and alternative immunosupressive drugs can be helpful in
choosing an effective therapy with minimum undesirable side-effects.
Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, leki immunosupresyjne,
cyklosporyna
© Alergia Astma Immunologia 2013, 18 (1): 14-20
www.alergia-astma-immunologia.eu
Przyjęto do druku: 27.03.2013
Atopowe zapalenie skóry (azs) jest przewlekłą chorobą
zapalną z obecnością wykwitów o charakterze wyprysku,
przebiegającą ze świądem. Badanie International Study of
Asthma and Allergies in Childhood oceniające występowanie AZS u 11-latków w okresie 12 miesięcy ujawniło,
że dotyczy ono 1-20% dzieci z największą chorobowością
w Europie Północnej [1]. Leczenie w zależności od stopnia
nasilenia choroby obejmuje stosowanie emolientów, identyfikację i unikanie swoistych czynników przyczynowych
i drażniących (stopień 1), miejscowe preparaty glikokortykosteroidów i inhibitorów kalcyneuryny (stopień 2 i 3).
Terapia ogólnoustrojowa (stopień 4) obejmuje leczenie
przeciwdrobnoustrojowe miejscowe lub ogólne (w razie
rozległej infekcji bakteryjnej) oraz leki przeciwhistaminowe
redukujące świąd, a razie znacznego nasilenia choroby stosowana jest fototerapia, immunoterapia oraz przeciwzapalne leczenie systemowe [2].
Ogólnoustrojowa terapia przeciwzapalna powinna być
zarezerwowana do leczenia ciężkich postaci atopowego zapalenia skóry, po wyczerpaniu możliwości leczenia
miejscowego [3]. Steroidy systemowe działają szybko,
Keywords: atopic dermatitis, immunosupressive agents, cyclosporine
Adres do korespondencji / Address for correspondence
lek. med. Agnieszka Michalewska
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. 61 8491 536
fax. 61 8480 111
[email protected]
jednak powinny być stosowane krótko z powodu długoterminowych efektów ubocznych, do których należą
nadciśnienie tętnicze, nietolerancja glukozy, osteoporoza,
zmniejszenie tempa wzrastania u dzieci, miopatia, zespół
Cushinga, zaćma i jaskra. Ryzyko wystąpienia działań
niepożądanych rośnie wprost proporcjonalnie do czasu
trwania terapii. Ze stosowaniem steroidów systemowych
związany jest również tzw. efekt odbicia, polegający na
pogorszeniu się zmian po przerwaniu terapii [4]. Zgodnie
z najnowszymi wytycznymi leczenia atopowego zapalenia
skóry opracowanymi w 2012 roku przez Ringa i wsp. leki
te mają niekorzystny indeks ryzyko/zysk. Jednakże według
opinii ekspertów krótkie kursy steroidoterapii (do tygodnia)
w dawce zależnej od masy ciała mogą być opcją terapeutyczną w leczeniu atopowego zapalenia skóry zarówno
u dorosłych jak i u dzieci [5].
Spośród leków immunosupresyjnych o działaniu systemowym, do najczęściej stosowanych w leczeniu atopowego zapalenia skóry u dzieci i dorosłych, o najbardziej
udokumentowanej w badaniach klinicznych użyteczności
należy cyklosporyna i azatiopryna. Na podstawie europej-
Michalewska A i wsp.
Leczenie systemowe w atopowym zapaleniu skóry
skich wytycznych z 2009 roku wydaje się, że inne leki takie
jak mycofenolan mofetilu i metotreksat, używane w terapii
przez wielu lekarzy, wymagają jeszcze oceny w badaniach
klinicznych [3,6,7].
Cyklosporyna i takrolimus
Cyklosporyna i takrolimus, mimo różnic w budowie posiadają podobne właściwości immunosupresyjne i zbliżony
profil efektów ubocznych. Cyklosporyna (CsA), cykliczny
polipeptyd o działaniu immunosupresyjnym została wyizolowana z grzybów Tolypocladium inflatum gams i
miała początkowo zastosowanie w zapobieganiu odrzucaniu narządów po przeszczepieniu. Natomiast takrolimus
(FK 506), antybiotyk makrolidowy, jest metabolitem grzybów Streptomyces tsukubaensis [8]. Mechanizm działania
obu proleków polega na hamowaniu funkcji limfocytów T.
Cyklosporyna (CsA) łączy się w cytoplazmie komórki z cyklofiliną (CpN) i tworzy kompleks cyklosporyna-cyklofilina
(CsA-CpN), natomiast takrolimus łączy się z białkiem wiążącym takrolimus (FK-506-binding protein; FKBP). Kompleks
proleku z białkiem hamuje kalcyneurynę (CaN; fosfatazę
serynowo-treoninową). W konsekwencji kalcyneuryna nie
powoduje defosforylacji składowej cytoplazmatycznej
czynnika jądrowego aktywowanych limfocytów T, transportu do jądra komórkowego i połączenia ze składową
jądrową czynnika jądrowego aktywowanych limfocytów T.
Kompleks obu składowych czynnika jądrowego aktywowanych limfocytów T łączy się z promotorem genów
kodujących prozapalne cytokiny takie jak interleukina 2
(IL-2), interleukina 4 (IL-4), interferon gamma (INF-gamma),
transformowany czynnik wzrostu beta (TGF-beta). W pobudzonych limfocytach T inhibitory kalcyneuryny hamują
ich aktywację przez zahamowanie produkcji IL-2 i ekspresji
receptorów IL-2. Zahamowanie produkcji IL-2 blokuje aktywację pomocniczych limfocytów T, komórek T regulatorowych, komórek NK i monocytów, podobnie jak blokuje
aktywację syntazy tlenku azotu, degranulację komórek
i apoptozę. Oba leki zmniejszają uwalnianie histaminy ze
stymulowanych komórek tucznych, zmniejszają produkcję
chemotaktycznej proteiny -1 i IL-8 przez monocyty. Działają
również na neutrofile, eozynofile, komórki endotelialne,
hamują produkcję VEGF (ang. Vascular Endothelial Growth
Factor). Takrolimus osłabia funkcję komórek Langerhansa
i zmniejsza liczbę receptorów o wysokim powinowactwie
do IgE. FK - 506 hamuje funkcję komórek B, produkcję cytokin IL-3, IL-4, IL-5, INF-gamma, TNF-alfa, czynnik pobudzający kolonie granulocytów i makrofagów (GM-CSF). Zwiększa
on również siłę działania progesteronu i glikokortykosterydów przez zapobieganie ich degradacji [8]. Aby uzyskać
ten sam efekt zahamowania przez inhibitory kalcyneuryny
proliferacji komórek T indukowanych antygenami konieczna jest 40-200 razy większa koncentracja cyclosporyny niż
takrolimusu [8].
Cyklosporyna jest lekiem z wyboru w Europie w przypadku atopowego zapalenia skóry, opornego na leczenie,
ze względu na szybki efekt i skuteczność. Zmniejsza ona
znacząco nasilenie azs, świąd i objawy nocne. Leczenie cyklosporyną przebiega najczęściej z dobrym efektem, który
15
utrzymuje się do kilkunastu tygodni po zakończeniu. Stan
zapalny ustępuje zwykle w przeciągu 3 tygodni, natomiast
świąd po 5 dniach leczenia. Istnieją dwa zasadnicze schematy
podawania CsA – długoterminowy do 2 lat lub krótkoterminowy do 6 tygodni. W drugim z wyżej wymienionych przez
3-4 tygodnie lek podaje się lek w dawce 5-6mg/kg m.c./
24h, przez następne 2 tygodnie redukuje się dawkę o 50%,
po czym odstawia się preparat lub zmienia się na inny lek
przeciwzapalny. W czasie terapii można stosować inne leki
miejscowe w tym steroidy. Jeżeli 6 tygodniowy kurs terapii
CsA nie poprawia stanu skóry, należy lek odstawić. Leczenie
można rozpocząć od dawki 3-4mg/kg m.c./dobę, zazwyczaj
w dwóch dawkach. Jeśli po 4 tygodniach nie stwierdzi się
istotnej poprawy, dawkę można zwiększyć do 5mg/kg m.c./
24h. [9]. Inni autorzy sugerują, że leczenie cyklosporyną
należy rozpocząć od dwutygodniowego podawania leku w
dawce 5mg/kg m.c./24h, a następnie kontynuować przez
3 miesiące w dawkach stopniowo zmniejszanych do dawki
1,5mg/kg m.c./24h w zależności od odpowiedzi klinicznej
[10]. Wytyczne grona światowych ekspertów opracowane
w 2012 roku przez Ringa i wsp. rekomendują zastosowanie
cyklosporyny w przypadku zaostrzenia atopowego zapalenia skóry u dorosłych (wysoka siła zaleceń – metaanalizy
RCTs, randomized controlled trials) oraz u dzieci i młodzieży
(off label) (pojedyncze badania kohortowe i RCTs o ograniczonej jakości). Zalecane dawkowanie początkowe wynosi
2,5-3,5mg/kg m.c./dobę, max. 5mg/kg mc./dobę w dwóch
dawkach, z redukcją o 0,5-1mg/kg m.c./dobę co 2 tygodnie
w zależności od efektów klinicznych. W czasie terapii zalecane jest monitorowanie funkcji nerek. Niekonieczne jest
natomiast badanie stężenia cyklosporyny we krwi. Zgodnie
z opinią ekspertów wskazane jest zakończenie terapii cyklosporyną 2 tygodnie przed i jej włączenie 4-6 tygodni po
szczepieniach ochronnych [5].
Schmitt i wsp. dokonali przeglądu 15 badań dotyczących
stosowania cyklosporyny A w ciężkim atopowym zapaleniu
skóry. Po dwóch tygodniach terapii w dawkach większych
4-5mg/kg m.c./24h obserwowano 40% zmniejszenie nasilenia objawów, natomiast po dwóch tygodniach leczenia
w dawkach początkowych 2,5-3mg/kg/24h stwierdzono
22% zmniejszenie nasilenia choroby. Po 6-8 tygodniach
leczenia nie stwierdzono różnic w efektywności leczenia,
a badani otrzymujący większe dawki leku prezentowali częściej działania niepożądane [10,11].
Harper i wsp. oceniali terapię cyklosporyną prowadzoną
przez rok w dawce 5mg/kg m.c./24h i porównywali ją z 12
tygodniową terapią w tej samej dawce u dzieci w wieku 216 lat z ciężkim azs. W obu grupach nie stwierdzono różnic
odnośnie ciśnienia tętniczego, czynności nerek. Poprawa
jakości życia utrzymywała się dłużej u pacjentów otrzymujących leczenie przez 12 miesięcy [10,12].
Zonneveld i wsp. oceniali skuteczność leczenia cyklosporyną podawaną 10 miesięcy. Porównywano leczenie cyklosporyną w dawce 5mg/kg m.c./24h, zmniejszaną do 3mg/kg
m.c./24h z leczeniem cyklosporyną w dawce 3mg/kg m.c./
24h zwiększaną w razie konieczności do 5mg/kg/24h. W obu
grupach odnotowano podobną skuteczność (odpowiednio
59,8% i 51,7%), tolerancję i profil bezpieczeństwa [10,13].
16
Po zakończeniu leczenia cyklosporyną dochodzi do nasilenia objawów azs, jednak stan chorych jest lepszy niż
przed leczeniem. Harper i wsp. wykazali, że 86% pacjentów
ma zaostrzenie azs po zakończeniu leczenia. Zdaniem Granlunda i wsp. [14] zaostrzenie występuje w ciągu 2 tygodni
u 50% chorych, po 6 tygodniach u 80% chorych.
Cyklosporyna jest metabolizowana przez system cytochromu P 450 w wątrobie. Leki hamujące ten układ prowadzą do zwiększenia stężenia cyklosporyny w surowicy krwi.
Należą do nich niektóre leki nasercowe takie jak antagoniści kanału wapniowego (werapamil i diltiazem), diuretyki
tiazydowe, furosemid, amiodaron, czy antybiotyki takie
jak makrolidy (erytromycyna, klarytromycyna), tetracykliny
(doksycyklina), aminoglikozydy (gentamycyna, tobramycyna, ciprofloksacyna), leki przeciwgrzybicze (flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, worikonazol), sterydy androgenowe,
metyprednizolon, doustne środki antykoncepcyjne oraz
sok grejpfrutowy. Leki, które pobudzają układ cytochromu
P450 prowadzą do zmniejszenia stężenia cyklosporyny we
krwi. Należą do nich leki przeciwdrgawkowe (karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, kwas walproinowy), selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (sertralina),
metamizol, leki przeciwdrobnoustrojowe jak ryfampicyna,
ryfabutyna, izoniazyd) oraz dziurawiec zwyczajny. Do leków
upośledzających czynność nerek w czasie leczenia cyklosporyną należą m.in. NLPZ, aminoglikozydy, biseptol, acyklowir,
metotrexat i ranitydyna [15].
W czasie terapii cyklosporyną istnieje możliwość wystąpienia działań niepożądanych takich jak nefrotoksyczność,
nadciśnienie tętnicze, objawy neurologiczne (bóle głowy,
zaburzenia snu, psychozy, drgawki, parestezje), zaburzenia żołądkowo-jelitowe, przerost dziąseł, nadmierne
owłosienie, nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych (hiperlipidemia, wzrost enzymów wątrobowych
i bilirubiny). Trwała niewydolność nerek występuje po przewlekłym stosowaniu cyklosporyny (co najmniej 2 lata) lub
z użyciem dawek większych niż 5mg/kg m.c./24h [15-17].
Dochodzi wówczas do uszkodzenia kanalików nerkowych
(tubulopatia) i naczyń (waskulopatia). W czasie stosowania
krótkotrwałej i przerywanej terapii dysfunkcja nerek jest
zwykle przejściowa. U dzieci ryzyko nefropatii indukowanej cyklosporyną jest mniejsze niż u dorosłych. Wynika to
prawdopodobnie ze zmniejszonej wrażliwości na lek i jego
wchłaniania oraz większego wydalania leku [15-17].
W czasie krótkotrwałego leczenia cyklosporyną ryzyko
wystąpienia nadciśnienia tętniczego wynosi 0-2% i ustępuje po zmniejszeniu dawki lub leczeniu hipotensyjnym.
Stosowanie CsA wiąże się ze zwiększoną zachorowalnością
na raka kolczystokomórkowego skóry u chorych leczonych
w przeszłości UV-terapią oraz częstszym występowaniem
chłoniaków, co zaobserwowano w grupach biorców przeszczepów. Przerost dziąseł występuje u 30% chorych przyjmujących CsA, częściej u dzieci, zwykle w ciągu pierwszych
3-6 miesięcy terapii [9,15].
Pozostałe leki immunosupresyjne mogą być stosowane
w terapii atopowego zapalenia skóry jedynie jako terapia
poza wskazaniami rejestracyjnymi.
Alergia Astma Immunologia 2013, 18 (1): 14-20
Takrolimus jest lekiem powszechnie stosowanym w miejscowym leczeniu atopowego zapalenia skóry, brakuje jednak
badań nad skutecznością systemowego podawania leku.
Azatiopryna
Azatiopryna to pochodna 6-merkaptopuryny o działaniu
immunosupresyjnym i cytotoksycznym, stosowana jako lek
zapobiegający odrzuceniu przeszczepionego narządu. Mechanizm działania polega na blokadzie grup sulfhydrylowych
przez alkilację. Jest antymetabolitem zasad purynowych, prowadząc do zaburzeń tworzenia DNA przez wbudowanie do
łańcucha DNA analogów puryn, hamuje przez to biosyntezę
kwasów nukleinowych oraz zapobiega proliferacji komórek,
które uczestniczą w odpowiedzi immunologicznej (głównie
limfocyty T) [18]. Azatiopryna ulega przemianie w wątrobie
do 6-merkaptopuryny i metylonitroimidazolu, który związany jest ze zwiększeniem ryzyka raka skóry po ekspozycji na
światło słoneczne i wzmożoną produkcją wolnych rodników
tlenowych [19]. 6-merkaptopuryna może podlegać dwóm
enzymatycznym szlakom katabolicznym. Pierwszy związany
jest z oksydazą ksantynową, w związku z tym jej aktywność
może być zmniejszona lekami takimi jak allopurinol. Drugi
szlak związany jest z obecnością metylotransferazy tiopuryny
(TPMT), której aktywność w krwinkach czerwonych koreluje
z jej aktywnością systemową. Konieczne jest monitorowanie
aktywności TPMT, ponieważ od niej zależy toksyczność i mielosupresja leku (granulocytopenia, leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość) [20].
Jest to lek hepatotoksyczny, o większym potencjale mutagennym niż inne leki immunosupresyjne, związanym ze
wzrostem produkcji wolnych rodników ponadtlenkowych.
Stosowanie leku zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na choroby nowotworowe takie jak chłoniaki
nieziarnicze, mięsaki, a łączenie z infliksimabem promuje
pojawienie się zjadliwej odmiany niebezpiecznego chłoniaka T-komórkowego (HSTCL) [20,21]. Prawdopodobieństwo
wystąpienia nowotworu jest zależne od wieku pacjenta,
czasu trwania terapii i dawki leku. Lek jest przeciwwskazany
u osób z niedoborem fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej oraz u osób z niedoborem metylotransferazy tiopuryny (możliwość zahamowania czynności szpiku
kostnego). W czasie stosowania azatiopryny konieczne jest
monitorowanie morfologii z rozmazem co tydzień przez
pierwsze 8 tygodni leczenia, następnie co 3 miesiące oraz
wskaźników funkcji wątroby. Spośród innych możliwych
działań niepożądanych należy wymienić infekcje HPV i HSV,
teratogenność i sporadycznie śródmiąższowe zapalenie
płuc. Efekt leczenia widoczny jest najczęściej po 2-3 miesiącach [20]. Rekomendacje Ringa i wsp. oparte o pojedyncze
badania RCTs dopuszczają stosowanie azatiopryny (off label) w leczeniu pacjentów z atopowym zapaleniem skóry
jeśli cyklosporyna jest nieefektywna lub przeciwwskazana.
Nie istnieją prospektywne badania kliniczne dotyczące terapii tym lekiem dzieci i młodzieży. Aby zmniejszyć ryzyko
toksyczności względem szpiku przed włączeniem leczenia
zalecane jest sprawdzenie aktywności TPMT. Dawka leku
powinna mieścić się w granicach 1-3mg/kg m.c/dobę [5].
Michalewska A i wsp.
Leczenie systemowe w atopowym zapaleniu skóry
Martel i wsp., badając bezpieczeństwo leczenia azs
u dzieci azatiopryną w dawce ustalonej w zależności od
aktywności metylotransferazy tiopuryny (TPMT), nie obserwowali działań niepożądanych, wymagających przerwania
terapii. Czas trwania leczenia obejmował okres do ustąpienia zmian skórnych, średnio 12 miesięcy [20].
Murphy i Atherton retrospektywnie ocenili bezpieczeństwo stosowania azatiopryny (dawkowana na podstawie
aktywności TPMT) u 48 dzieci – u jednego pacjenta obserwowano reakcję nadwrażliwości na lek (pokrzywka i wymioty), u jednego eczema herpeticum, u 15 dzieci przejściową limfopenię, u 4 dzieci przejściowo obserwowano wzrost
aminotransferaz. W badaniu tym leczenie trwało około
2 lata u pacjentów, którzy wykazywali dobrą odpowiedź
na leczenie, średni czas oczekiwania na poprawę wynosił
4 tygodnie [22].
Berth-Jones i wsp. przeprowadzili badanie skuteczności
i bezpieczeństwa azatiopryny z podwójnie ślepą próbą kontrolowaną placebo w leczeniu atopowego zapalenia skóry
u dorosłych. W badaniu brało udział 37 pacjentów. Azatioprynę podawano w dawce 2,5mg/kg/mc na dobę przez
3 miesiące. Po zastosowaniu leku obserwowano poprawę
w zakresie wyglądu zmian skórnych o 26% na podstawie
skali SASSAD (Six Area, Six Sign, AD) w porównaniu z
poprawą o 3% po zastosowaniu placebo, stwierdzono
również istotną poprawę w zakresie zaburzeń aktywności
w ciągu dnia. Z działań niepożądanych w czasie terapii
obserwowano zaburzenia żołądkowo-jelitowe (14 osób),
leukopenię (2 osoby) i podwyższenie enzymów wątrobowych (8 osób) [23].
Mykofenolan mofetilu
Mykofenolan mofetilu (MMF) jest prolekiem deestryfikowanym do kwasu mykofenolowego (MPA), który specyficznie i odwracalnie hamuje dehydrogenazę inozynomonofosforanu (IMPDH). Enzym ma istotne znaczenie w syntezie
zasad purynowych w limfocytach T i B. MPA wywiera działanie hamujące na proliferację limfocytów poprzez delecję
wewnątrzkomórkowej puli GTP (guanozynotrójfosforan).
MMF indukuje apoptozę aktywowanych limfocytów T,
hamuje proliferację komórek mięśni gładkich i mezangium,
glikację molekuł adhezyjnych, redukuje produkcję wolnych
rodników tlenowych i przeciwciał. W ten sposób zmniejsza
reakcję immunologiczno-zapalną. Możliwe efekty uboczne
mykofenolanu mofetilu to zaburzenia żołądkowo-jelitowe, leukopenia, nadciśnienie tętnicze i nefrotoksyczność
[24,25]. Wytyczne leczenia atopowego zapalenia skóry
Ringa i wsp. dopuszczają zastosowanie MMF (off label)
u dorosłych w dawce do 2g/dobę, jeśli cyklosporyna
jest przeciwwskazana lub nieefektywna (dowody oparte
o opisy przypadków, badania kohortowe przypadków,
badania kohortowe o ograniczonej jakości). Konieczne jest
przeprowadzenie badań nad zastosowaniem MMF u dzieci
i młodzieży [5].
Heller i wsp. analizowali retrospektywnie skuteczność
i bezpieczeństwo leczenia azs u 14 dzieci (<18lat) mykofenolatem mofetilu. U 4 dzieci obserwowano całkowite
ustąpienie zmian skórnych, u 4 prawie całkowitą poprawę
17
(>90%), 5 dzieci miało poprawę w zakresie 60-90%, jedno
dziecko nieadekwatną odpowiedź na leczenie. U młodszych
dzieci stosowano dawkę 40-50mg/kg m.c., u nastolatków
30-40mg/kg m.c./dobę, a efekt leczenia pojawiał się w przeciągu 8 tygodni, z maksymalnym efektem między 8 a 12
tygodniem. W czasie terapii nie obserwowano leukopenii,
anemii, trombocytopenii i wzrostu enzymów wątrobowych,
a jedynie łagodne objawy żołądkowo-jelitowe, łagodną reaktywację infekcji HSV (u pacjenta z eczema herpeticum
w wywiadzie) oraz infekcje bakteryjne wymagające podaży
antybiotyków u pacjentów z czyrakami i zapaleniem mieszków włosowych w wywiadzie [26].
Grundmann-Kollmann i wsp. oceniała skuteczność terapii mykofenolatem mofetilu u 10 pacjentów z atopowym
zapaleniem skóry klasyfikowanym jako umiarkowane do
ciężkiego według skali SCORAD (SCORing Atopic Dermatitis). Po czterech tygodniach terapii obserwowano efekt
u wszystkich pacjentów. U siedmiu pacjentów, którzy zakończyli po 8 tygodniach leczenie, indeks SCORAD zmniejszył się o 74% porównując okres przed leczeniem i po 20
tygodniach obserwacji po terapii. Jeden z pacjentów przerwał leczenie po 4 tygodniach z powodu herpes retinitis
[27].
Waxweiler i wsp. porównywali bezpieczeństwo terapii
azatiopryną i mykofenolanem mofetilu, badając 28 dzieci
i wykazał, że drugi z nich jest lepiej tolerowany i bezpieczniejszy. W czasie terapii występowało mniej nieprawidłowości laboratoryjnych i mniej efektów ubocznych. Czas
wystąpienia pierwszych efektów leczenia jest podobny
– ok. 4-5 tygodni, podobna była również liczba infekcji
skórnych w czasie terapii. Mykofenolan mofetilu jest lekiem
droższym niż azatiopryna, co może odgrywać rolę w wyborze terapii systemowej w oparciu o lek bardziej dostępny
finansowo [28].
Haeck i wsp. przebadali skuteczność terapii atopowego
zapalenia skóry u 55 dorosłych pacjentów, leczonych początkowo cyklosporyną w dawce 5mg/kg m.c./dobę przez
6 tygodni. Następnie część pacjentów otrzymywała CSA
w dawce 3mg/kg m.c./dobę, a część mykofenolat sodu
(1440 mg) przez 30 tygodni. Początkowo poprawa była
większa w grupie stosującej cyklosporynę, po 10 tygodniach wartości SCORAD były porównywalne, a po terapii
pacjenci leczeni mykofenolatem utrzymywali lepszą kontrolę choroby niż leczeni cyklosporyną. Autorzy tego badania
postulują, że lepiej jest początkowo stosować cyklosporynę
w dużych dawkach, aby szybko uzyskać poprawę, a następnie zmienić ten lek na inny, bezpieczniejszy w długotrwałej
terapii (np. mykofenolat) [29].
Metotreksat
Metotreksat to antagonista kwasu foliowego, hamujący
aktywność reduktazy dihydrofolianowej, katalizującej przemianę dihydrofolianu w tetrahydrofolian. Hamuje syntezę
puryn i pirymidyn, a więc syntezę DNA, RNA i białek. Działa
na proliferujące komórki w fazie S cyklu komórkowego
[30]. Efekt przeciwzapalny metotreksatu jest mediowany
przez wzrost poziomu adenozyny, która ma właściwości
przeciwzapalne. Hamuje uwalnianie cytokin, takich jak
18
TNF-alfa, IL-6, IL-8, nadtlenków [31]. W chorobach autoimmunologicznych metotreksat może działać przez supresję
molekuły ICAM-1. Do możliwych efektów ubocznych należy
wzrost enzymów wątrobowych, zapalenie jamy ustnej, leukopenia, teratogenność, zwiększona wrażliwość na światło
słoneczne. Zgodnie z wytycznymi leczenia atopowego zapalenia skóry z 2012 roku opracowanymi przez Ringa i wsp.
możliwe jest stosowanie metotreksatu w leczeniu atopowego zapalenia skóry u dorosłych (off label) jeśli cyklosporyna
jest przeciwwskazana lub nieefektywna (dowody oparte
o opisy przypadków, badania kohortowe przypadków,
badania kohortowe o ograniczonej jakości). Zalecane jest
wykonanie badań u dzieci [5].
Lyakhovitsky i wsp. obserwowali skuteczność leczenia
metotreksatem w dawce 10-25mg na tydzień z suplementacją kwasu foliowego przez 8-12 tygodni. Spośród 20
przebadanych pacjentów 16 odpowiedziało na leczenie.
Objawy uboczne takie jak nudności i wzrost enzymów
wątrobowych obserwowano u 5 pacjentów, 3 z nich wymagało przejściowej rezygnacji z leczenia, jeden rozwinął
łagodną, krótkotrwałą obwodową neuropatię. Pierwsze
efekty leczenia stwierdzono między 2 tygodniem a 3 miesiącem leczenia, a poprawę obserwowano w skali SCORAD
(SCORing Atopic Dermatitis) o 44,3% i DLQI (Dermatology
Quality of Life Index) o 43,5% [32].
Schram i wsp. przeprowadzili badanie porównujące
skuteczność i tolerancję metotreksatu w dawce 10-22,5mg
tygodniowo i azatiopryny w dawce 1,5-2,5mg/kg/dobę stosowane u 42 pacjentów. Po 12 tygodniach w skali SCORAD
obserwowano 42% poprawę po metotreksacie i 39% po
azatioprynie. Efekty uboczne po azatrioprynie były podobne do efektów po metotreksacie. Po zastosowaniu azatiopryny częściej stwierdzano infekcje i limfopenię [33].
Immunoglobuliny dożylne
Efekty działania immunoglobulin podawanych dożylnie
zależą od ich dawki. Wysokie (1-2g/kg m.c.) działające przeciwzapalnie, wykorzystuje się w leczeniu chorób reumatycznych, hematologicznych, neurologicznych, dermatologicznych i autoimmunologicznych. Immunoglobuliny w dawce
substytucyjnej do 400mg/kg m.c. co 3-4 tygodnie mają
właściwości stymulujące. Celem leczenia substytucyjnego
u chorych z pierwotnymi i u wybranych z wtórnymi niedoborami odporności jest utrzymanie ochronnego stężenia
IgG w surowicy głównie przed infekcjami bakteryjnymi
[34]. Biorąc pod uwagę, że atopowe zapalenie skóry jest
chorobą mediowaną przez komórki T z przewagą odpowiedzi Th2-zależnej we wczesnym stadium, preparaty immunoglobulin mogą mieć znaczenie w zmniejszaniu proliferacji i aktywności komórek T po stymulacji mitogenem. Efekt
ten obejmuje supresję wytwarzania IL-2. Immunoglobuliny
blokują receptor Fc na makrofagach i innych komórkach
prezentujących antygen, upośledzając ich funkcję, a więc
i funkcjonowanie limfocytów T. Modulują produkcję
różnych cytokin (IL-2, IL-12, IL-1beta, TNF-alfa, INF-alfa).
Neutralizują patogeny i przeciwciała. Hamują aktywację
komórek T mediowanych superantygenami, takimi jak toksyny gronkowcowe oraz aktywację komplementu. Leczenie
Alergia Astma Immunologia 2013, 18 (1): 14-20
preparatami gammaglobulin jest drogie, ma nie do końca
poznany mechanizm działania, ale pozytywny wpływ na leczenie zmian skórnych w atopowym zapaleniu skóry głównie u dzieci. Podawanie immunoglobulin może wiązać się
z występowaniem objawów niepożądanych. Łagodne do
średnich (5-15% pacjentów) to stan podgorączkowy, dreszcze, bóle pleców, brzucha, mięśniowe i głowy, zaostrzenie
astmy. Ciężkie objawy obejmują anafilaksję, hipotensję,
zespół Stevensa-Jonsona, incydenty zakrzepowo-zatorowe,
zawał serca, hemolizę, utratę przytomności, obrzęk płuc,
zespół ostrej niewydolności oddechowej [34].
Ozen i wsp. podawali IVIG w dawce 0,5-1g/kg m.c./
miesiąc trójce dzieci i jednemu dorosłemu obserwując poprawę zmian skórnych (SCORAD) u dzieci [35].
Jee i wsp. leczyli atopowe zapalenie skóry u dzieci infuzją
IVIG 2g/kg m.c./miesiąc przez 3 miesiące obserwując istotną
statystycznie poprawę zmian skórnych na podstawie skali
SCORAD po trzech miesiącach, a następnie dalsze zmniejszenie zmian po następnych 3 miesiącach od przerwania
przetaczania. Jolles na podstawie przeglądu literatury do
2001 roku zidentyfikował 32 pacjentów leczonych IVIG.
Wśród nich u 61% obserwowano poprawę (u 48% dorosłych i 90% dzieci). Dane dotyczące podawania immunoglobulin w azs u dorosłych są sprzeczne [36,37].
Leki biologiczne
Leki biologiczne to substancje produkowane przez żyjący organizm, bazujące na białkach takich jak przeciwciała
monoklonalne, cytokiny, rozpuszczalne receptory, stworzone do wpływania na ludzką odpowiedzi immunologiczną
[38]. Aktualnie stosowane w leczeniu takich chorób jak
reumatyczne i łuszczycowe zapalenie stawów, łuszczyca,
choroba Crohna. Do leków mogących mieć zastosowanie
w leczeniu atopowego zapalenia skóry należą etanercept
(antagonista TNF-α), infliksimab (antagonista TNF-α), omalizumab (anty-IgE), efalizumab (anti-CD-11a), mepolizumab
(anty-IL-5), interferon gamma (INF-γ), rituximab (anti-CD20) i inne [38]. Leki biologiczne mogące mieć zastosowanie
w leczeniu atopowego zapalenia skóry przedstawia tabela
I [5,21,38,39,40].
Tiazolidynediony
Antagoniści PPAR-γ (ang. Peroxisome proliferator-activated receptor gamma) mogą odgrywać rolę w leczeniu
i prewencji azs ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne w mechanizmie hamowania aktywacji komórek
dendrytycznych, mediatorów zapalnych i ekspresji molekuł
adhezyjnych. Ponadto leki te normalizują różnicowanie komórek naskórka wykazując działanie naprawcze na barierę
naskórkową [21,41,42].
Leczenie systemowe w oparciu o immunoglobuliny, leki
biologiczne czy tiazolidynediony ma aktualnie charakter
jedynie eksperymentalny.
Podsumowanie
Wśród pacjentów z atopowym zapaleniem skóry istnieją
chorzy, którzy nie odpowiadają na leczenie miejscowe. Ta
Michalewska A i wsp.
19
Leczenie systemowe w atopowym zapaleniu skóry
grupa chorych wymaga leczenia systemowego, które nie
jest pozbawione istotnych działań niepożądanych. Znajomość mechanizmów działania leków i najnowszych badań
jest konieczna do wyboru opcji terapeutycznej najbardziej
skutecznej dla pacjenta, przy najmniej szkodliwych efektach
niepożądanych. Terapia systemowa takich chorych powinna być prowadzona w klinicznych ośrodkach, najlepiej
o profilu dermatologicznym, dysponujących w tej dziedzinie największym doświadczeniem.
Tabela I. Leki biologiczne mogące mieć zastosowanie w leczeniu azs [5,21,38,39,40]
Lek
Mechanizm działania
Etanercept
Infliksimab
Inhibitor TNF alfa
Inhibitor TNF alfa
Omalizumab
Efalizumab
Mepolizumab
Interferon gamma
Rituximab
Alefacept
Tocilizumab
Objawy niepożądane
Infekcje
Ból głowy, infekcje, niedociśnienie,
nadciśnienie
Wiąże wolne IgE i zapobiega łączeniu się
Ból głowy, reakcje alergiczne,
IgE do receptora IgE
zawroty głowy
Humanizowane monoklonalne
Infekcja, anemia, trombocytopenia;
przeciwciało CD11a; hamowanie
ryzyko postępującej
aktywacji i proliferacji limfocytów T
wieloogniskowej leukoencefalopatii
(PML) [5];
Humanizowane monoklonalne
przeciwciało anty-IL5; redukuje infiltrację
eozynofilów do skóry
Cytokina produkowana przez limfocyty
Objawy grypopodobne, wzrost
Th1; istotna część odpowiedzi
aminotransferaz;
immunologicznej przeciwko wirusom;
do leczenia pacjentów z ciężkim azs,
którzy mają w wywiadzie nawracające
zakażenia wirusem herpes, HPV
i mięczaka zakaźnego
Monoklonalne przeciwciało
przeciwko antygenowi CD-20 na
powierzchni limfocytów pre-B i
niedojrzałych limfocytów B (komórki
nie odgrywają bezpośredniej roli w
patogenezie azs, jednak są powiązane
z innymi komórkami odpowiedzi
immunologicznej)
Ludzkie białko złożone z cząsteczki LFA3 i IgG1 – wiąże CD2 na komórkach
T i indukuje apoptozę przez system
perforyn/granzyme; uważa się, że w
skórze pacjentów z azs obecna jest
zwiększona liczba limfocytów T, którą
może zmniejszyć ten lek
Przeciwciało monoklonalne antagonista
rec. IL-6,
wg wytycznych z 2012 roku
niezalecany w leczeniu atopowego
zapalenia skóry [5]
Infekcje, gorączka, niedociśnienie,
objawy żołądkowo-jelitowe,
neutropenia, trombocytopenia,
anemia, niewydolność nerek
Wzrost ryzyka infekcji bakteryjnych
Piśmiennictwo
1.
2.
3.
Anonymous. Worldwide variation in prevalence of symptoms of
asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and atopic eczema: ISAAC.
The International Study of Asthma and Allergies in Childhood
(ISAAC) Steering Committee. Lancet 1998; 351: 1225-32.
Akdis CA, Akdis M, Bieber T i wsp. Diagnosis and treatment of
atopic dermatitis in children and adults: European Academy of
Allergology and Clinical Immunology/American Academy of
Allergy, Asthma and Immunology/ PRACTALL consensus report.
Allergy 2006; 61: 969-87.
Darsow U, Wollenberg A, Simon D i wsp. ETFAD/EADV eczema
task force 2009 position paper on diagnosis and treatment of
atopic dermatitis. JEADV 2010; 24: 317-28.
4.
Akhavan A, Rudikoff D. Atopic Dermatitis: Systemic Immunosuppressive Therapy. Semin Cutan Med Surg 2008; 27: 151-5.
5.
Ring J, Alomar A, Bieber T i wsp. Guidelines for treatment of
atopic eczema (atopic dermatitis). Part II. J Eur Acad Dermatol
Venereol 2012; 26: 1176-93.
6.
Van Joost T, Heule F, Korstanje M i wsp. Ciclosporin in atopic
dermatitis: a multicentre placebo-controlled study. Br J Dermatol 1994; 130: 634-40.
7.
Berth-Jones J, Finlay AY, Zaki I i wsp. Ciclosporin in severe
childhood atopic dermatitis: a multicentre study. J Am Acad
Dermatol 1996; 34: 1016-21.
20
Alergia Astma Immunologia 2013, 18 (1): 14-20
8.
Madan V, Griffiths CE. Systemic ciclosporin and tacrolimus in
dermatology. Dermatologic Therapy 2007; 20: 239-50.
9.
Kurzawa R, Wanat-Krzak M, Widerska-Kurzawa A. Leczenie
atopowego zapalenia skóry. (w) Atopowe zapalenie skóry. Wydawnictwo Help-Med s.c. Kraków, 2009: 49-87.
26.
Heller M, Shin HT, Orlow SJ i wsp. Mycophenolate mofetil for
severe childhood atopic dermatitis: Experience in 14 patients.
Br J Dermatol 2007; 157: 127-32.
27.
Grundmann-Kolmann M, Podda M, Ochsendorf F i wsp. Mycophenolate Mofetil is Effective in the Treatment of Atopic Dermatitis. Arch Dermatol 2001; 137: 870-3.
10.
Amor KT, Ryan C, Menter A. Zastosowanie cyklosporyny w dermatologii. Dermatologia po dyplomie 2011; 2: 7-34.
28.
11.
Schmitt J, Schmitt N, Meurer M. Cyclosporin in the treatment
of patients with atopic eczema – a systematic review and metaanalysis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2007; 21: 606-19.
Waxweiler WT, Agans R, Morrell DS i wsp. Systemic Treatment
of Pediatric Atopic Dermatitis with Azathioprine and Mycophenolate Mofetil. Pediatr Dermatol 2011; 28: 689-94.
29.
12.
Harper JI, Ahmed I, Barclay G i wsp. Cyclosporin for severe
childhood atopic dermatitis: short course versus continuous
therapy. Br J Dermatol 2000; 142: 52-8.
Haeck IM, Knol MJ, Ten Berge O i wsp. Enteric-coated mycophenolate sodiumversus cyclosporin A as longterm treatment
in adult patients with severe atopic dermatitis, a randomized
controlled trial. J Am Acad Dermatol 2011; 64: 1074-84.
13.
Zonneveld IM, de Rie MA, Beljaards RC i wsp. The long-term
safety and efficacy of cyclosporin in severe refractory atopic
dermatitis: a comparison of two dosage regimens. Br J Dermatol 1996; 135: 15-20.
30.
Methotrexate - DB00563 (APRD00353). Drugbank.
31.
Ryżko J, Dądalski M, Kierkuś J. Leczenie immunomodulacyjne i
biologiczne w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci. Standardy
Medyczne 2010; 7: 257-65.
14.
Granlund H, Erkko P, Sinisalo M i wsp. Cyclosporin in atopic
dermatitis: Time to relapse and effect of intermittent therapy.
Br J Dermatol 1995; 132: 106-12.
32.
Lyakhovitsky A, Barzilai A, Heyman R i wsp. H. Low-dose methotrexate treatment for moderate-to-severe atopic dermatitis in
adults. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010; 24: 43-9.
15.
Ryan C, Amor KT, Menter A. Zastosowanie cyklosporyny w dermatologii. Dermatologia po dyplomie 2011; 2: 7-35.
33.
16.
Powles AV, Hardman CM, Porter WM i wsp. Renal function after
10 years’ treatment with cyclosorine for psoriasis. Br J Dermatol
1998; 138: 443-9.
Schram ME, Roekevisch E, Leeflang MM i wsp. A randomized
trial of methotrexate versus azathioprine for severe atopic eczema. J Allergy Clin Immunol 2011; 128: 353-9.
34.
Kasztalska K, Ciebiada M, Górski P i wsp. Mechanizm działania
immunoglobulin podawanych dożylnie. Pol Merk Lek 2010; 29:
263-8.
35.
Ozen A, Baris S, Karakoc Aydiner E i wsp. Experience with intravenous immunoglobulin in severe childhood atopic dermatitis,
Allergol Immunopathol 2012; 40: 131-3.
17.
Feutren G, Mihatsch MJ. Risk factors for cyclosporine-induced
nephropathy in patients with autoimmune diseases. International Kidney Biopsy of Cyclosporin in Autoimmune Diseases. N
Engl J Med 1992; 326: 1654-60.
18.
Azathioprine - DB00993 (APRD00811). Drugbank.
36
19.
Moore DE, Sik RH, Bilski P i wsp. Photochemical sensitization by
azathioprine and its metabolites. Part 3. A direct epr and spintrapping study of light-induced free radicals from 6-mercaptopurine and its oxidation products. Photochem Photobiol 1994;
60: 574-81.
Jee SJ, Kim JH, Baek HS i wsp. Long-term efficacy of intravenous
immunoglobulin therapy for moderate to severe childhood atopic dermatitis. Allergy Asthma Immunol Res 2011; 3: 89-95.
37.
Walling HW, Swick BL. Update on the management of chronic
eczema: new approches and emerging treatment options. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2010; 3:99-117.
20.
Martel RM, Melwani P, Islas D i wsp. Safety of Azathioprine Therapy Adjusted to Thiopurine Methyltransferase Activity in the
Treatment of Infantile Atopic Dermatitis. Actas Dermosifiliogr
2010; 101: 415-20.
38.
Bremmer MS, Bremmer SF, Baig-Lewis S i wsp. Are biologics safe
in the treatment of atopic dermatitis? A review with a focus
on immediate hypersensitivity reactions. J Am Acad Dermatol
2009; 61: 666-76.
21.
Denby KS, Beck LA. Update on systemic therapies for atopic
dermatitis. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2012; 12: 421-6.
39.
Bu?mann C, Bieber T, Novak N i wsp. Systemic therapeutic
options for severe atopic dermatitis. JDDG 2009; 7: 205-219.
22.
Murphy LA, Atherton D. A retrospective evaluation of azathioprine in servere childhood atopic eczema, using thiopurine
methyltransferase levels to exclude patients at high risk of
myelosupression. Br J Dermatol 2002; 147: 308-15.
40.
Misery L. Therapeutic Perspectives in Atopic Dermatitis. Clinic
Rev Allerg Immunol 2011; 41: 267-71.
41.
Behshad R, Cooper KD, Korman NJ. A retrospective case series
review of the peroxisome proliferator-activated receptor ligand
rosiglitazone in the treatment of atopic dermatitis. Arch Dermatol 2008; 144: 84-8.
42.
Jung K, Tanaka A, Fujita H i wsp. Peroxisome proliferator-activated receptor ?-mediated suppression of dendritic cell function
prevents the onset of atopic dermatitis in NC/Tnd mice. J Allergy
Clin Immunol 2011; 127: 420-9.
23.
Berth-Jones J, Takwale A, Tan E i wsp. Azathioprine in severe
adult atopic dermatitis: a double-blind, placebo-controlled,
crossover trial. Br J Dermatol 2002; 147: 324-30.
24.
Mycophenolate mofetil - DB00688 (APRD01602). Drugbank.
25.
Klinger M, Durlik M. Miejsce mykofenolanu mofetilu w leczeniu
wtórnych gromerulopatii. Nefrol Dial Pol 2008; 12: 41-3.
Download