chrześcijańska miłość?

advertisement
Miłość i dyscyplina
Wprowadzenie
Oto nasz temat: owocem zaś Ducha jest miłość...uprzejmość...dobroć, (Gal 5:22-23)
 Nieprzypadkowo Pawłowa lista cech charakteru wskazująca na owoc ducha
rozpoczyna się od miłości!!
 MIŁOŚĆ jest najważniejszą cnotą chrześcijańską-jak wskazuje św. Paweł w 1 Kor 13
 Miłość dla chrześcijan jest przodującą cnotą, ponieważ jest ona cechą, która
najlepiej charakteryzuje Boga
 Jedno z najczęściej znanych zdań: BÓG JEST MIŁOŚCIĄ; jest znane bo jest
prawdziwe!!
 To miłość skłoniła Boga do stworzenia nas, podtrzymywania nas w istnieniu,
objawienia się nam i oddania w ofierze swojego Syna, by odkupić nas od wiecznej
śmierci
Ponieważ miłość jest tak centralną cechą Jego charakteru, musi się stać
naszą główną cechą!!



Spojrzymy na to jaki jest Bóg po to, by zobaczyć jacy powinniśmy być
BÓG MIŁOŚCI


Cała Biblia stanowi relację o objawieniu się Bożej miłości
Chodzi o Jego miłość wobec nas, naszą wobec Niego i wobec siebie nawzajem

przyjrzyjmy się historii zawartej w Księdze Wyjścia 32-34:
(była to jedna z pierwszych spraw, jaką usiłował przekazać Izraelitom)
 krótkie streszczenie: kiedy Mojżesz znajdował się na górze Synaj i otrzymał
Prawo Boże, Aaron z ludem odrzucili Jahwe i uczynili sobie bożka w formie złotego
cielca
 wszyscy pamiętamy reakcję Mojżesza: w gniewie rozbija tablice Dziesięciu
Przykazań
 ... zupełnie inna jest reakcja Boża
Bóg objawia swój charakter – Bóg im przebacza (Wj 32-34)
 Nakazuje ukaranie osób najbardziej odpowiedzialnych za grzech (grzech nigdy
nie pozostaje bez konsekwencji) - zabito ok. 3 tysięcy mężów
 ale...Bóg nie czyni tego, czego Izraelici najbardziej się obawiali; nie niszczy ich
jako narodu i nie porzuca ich całkowicie (a nie mieli powodów, by tego
oczekiwać-nie znali tego Boga)!!
 Mojżesz wstawił się za Izraelem o przebaczenie Wj 32,31-32
 Bóg odpowiada na modlitwę, odnawia swoje obietnice wobec Izraelitów i posyła
ich w drogę by objęli w posiadanie „kraj mlekiem i miodem płynący”;
 ale... tym razem można dostrzec pewną różnicę (Wj 33,3)
Sam nie pójdę z tobą, by cię nie wytępić po drodze, ponieważ jesteś
ludem o twardym karku”
 Bóg daje jasno do zrozumienia, że odchodzi od nich ze względu na ich dobro
(wie, że jego świętość i sprawiedliwość nie mogą się mieszać z ich grzechem i
buntem; jeśli pozostanie przy nich, nieuchronnie doprowadzą go do gniewu, a
jego sprawiedliwość będzie wymagała ukarania ich);
 Mojżesz od razu zrozumiał co musi zrobić: jego lud musi się zmienić i stać
się bardziej podobny do Boga, żeby to uczynić musi go bardziej
poznać!! (Wj 33,13)
„Jeśli darzysz mnie życzliwością, daj mi poznać Twoje zamiary, abym poznał,
żeś mi łaskawy. Zważ także, że ten naród jest Twoim ludem”

Bóg spełnia prośbę Mojżesza i w poniższych wersetach znajdujemy opis wielkiej
teofanii (samoobjawienia się Boga) na górze Synaj
Wj 33,19 Pan odpowiedział: Ja ukażę ci mój majestat i ogłoszę przed tobą imię Pana,
gdyż ja wyświadczam łaskę komu chcę, i miłosierdzie, komu mi się podoba
Wj 34, 5-7 A Pan..................................................
Taki jest Boży opis samego siebie; Bóg mówi do Mojżesza: taki właśnie jestem, taka jest
moja natura
Jeśli chcesz być podobny do mnie i mieszkać w mojej obecności, takim
właśnie musisz się stać!!

W tekście z Księgi Wyjścia jest duże podobieństwo do Listu do Galatów (w jednym i
drugim znaleźć można wiele wspólnych cech)
 Fragment z Księgi Wyjścia skupia się na miłości; Bóg stwierdza tutaj:
Jestem Bogiem miłości! Moją naturą jest kochać!


Istnieje pięć słów lub zwrotów w tym fragmencie odnoszących się do
miłości
Badając każdy z nich możemy nauczyć się, jak została ona odzwierciedlona w
charakterze Boga i jak powinna być odzwierciedlona w naszym charakterze!!
CHARAKTERYSTYKA BOŻEJ MIŁOŚCI

Dobroć, uprzejmość









„Ja wyświadczam łaskę komu chcę” (Wj, 33, 19)
W tłumaczeniu na grecki są tu użyte dwa słowa: „agathosune”= dobroć
i „chrestotes” = uprzejmość
chęć czynienia dobrze dla innych, mieć na uwadze dobro innych
postępowanie i mówienie w taki sposób, że najwyższym dobrem i priorytetem są
osoby, które nas otaczają
przeciwieństwo złości i nienawiści (pragnienia zła dla innych), a także
przeciwieństwo samolubności czy obojętności na czyjeś dobro (lub jego brak)
twierdzenie, że Bóg jest dobry oznacza, że nas kocha i ma na uwadze to, co dla nas
najlepsze
my również mamy być dobrymi i tak postępować (do tego wrócimy)
uprzejmość zaś oznacza czynienie dobra innym (np. zrobienie przysługi) i kochanie
ich przez to, że jesteśmy do dyspozycji
dobroć opisuje nasze motywacje; uprzejmość opisuje co czynimy w wyniku tych
motywacji
testowe pytanie: Czy to co mam zamiar powiedzieć lub uczynić, będzie
miało na uwadze dobro tej osoby??

Łaskawość
„Ja wyświadczam łaskę komu chcę” – mówi Pan do Mojżesza









Współczucie i miłosierdzie (Wj, 34,6)








Może być tłumaczone jako „litość” lub nawet „delikatność”
Myślimy tu o relacji pomiędzy rodzicami i dzieckiem jako najlepszym przykładzie
tego typu więzi (Ps 103, 13-14)
Bóg kocha nas szczerze i czule
trochę inaczej działa u kobiet niż u mężczyzn, ale działa w każdym z nich
różne gesty Jezusa (historia młodzieńca z Nain – Łk 7)
co prawda nie należy mieszać miłości wyłącznie z uczuciami zauroczenia,
zakochania lub współczucia, ale to nie znaczy też, że nasza miłość ma być sucha,
sterylna i mechaniczna, czy pozbawiona wszelkich uczuć
nasze emocje nie mogą panować nad nami, ale też nie mogą być naszymi wrogami,
mają nam służyć, pozwalać kochać tak jak Bóg – z delikatnością i współczuciem..
Cierpliwość




możemy je rozumieć jako „charis” = szczodrość
Nasz Bóg jest szczodry, kocha nas mimo iż na to nie zasłużyliśmy i nie jesteśmy
godni tej miłości;
On kocha nas mimo tego, że wciąż odrzucamy Jego miłość przez nasze grzechy
Najbardziej oczywisty i pierwszy przejaw Bożej szczodrobliwości: wysłuchiwanie
naszych modlitw i odpowiadanie na nie
Psalmy pełne świadectw wobec bożej łaskawości
Ps 66, 16-20;
Zawsze kiedy się modlimy możemy oczekiwać, że Bóg nas wysłucha, gdyż taki po
prostu jest; nikt nie zmusza go do odpowiedzi; czyni to dlatego, że jest to w Jego
naturze
przykład wysłuchania naszej modlitwy np. o szkołę KTK
Ta cecha wyróżnia chrześcijańską miłość w NT; synowie i córki Boga są ludźmi
łaskawymi i szczodrymi, kochającymi nie dlatego, że inni na to zasłużyli, ale
dlatego, że w ich naturze jest kochać
Bóg stwierdził że jest cierpliwy
Jak się to ma do miłości? ... „Miłość nie unosi się gniewem... wszystko znosi...” 1
Kor 13
Będzie w następnych konferencjach...
Wierność, wytrwała miłość (Wj 34,6)




Jedna z najczęściej wymienianych cech, ST nazywa ją „łaską”
Hebrajskie słowo tu użyte to „chesed” czyli stały w miłości, niezmienny, lojalny
Jest to cecha Boga, do której odnosił się Św. Paweł w 2Tm 2,13 „ Jeśli my
odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć samego
siebie”
związana z wiernością, stałością, wiarygodnością, nie zmieniającym się
przywiązaniem, inaczej też określa się to „wierną miłością”
BOŻA STANOWCZOŚĆ
 skąd dziwny tytuł „MIŁOŚĆ I DYSCYPLINA”?
 te dwa elementy nie idą w parze, pozornie nie kojarzą się razem
 dopóki nie zrozumiemy stanowczości, z jaką Bóg odnosi się do nas, nie
zrozumiemy do końca Jego miłości
 nasz Bóg jest kochającym Ojcem, ale byłoby błędem sądzić, że jest On pobłażliwy
lub ma „miękkie serce” (i nie zależy mu jak zareagujemy na Jego miłość)
 Bóg nie jest takim Ojcem, który „rozpuszcza” swoje dzieci
 Istnieją ściśle wyznaczone przez niego granice i karcenie (dyscyplina) jest ważną
częścią tego, jak On odnosi się do nas!
 Wcześniej omawialiśmy objawienie się miłości Boga w Wj 34 mówiąc o dobroci,
łaskawości itd.
 Istnieje jeszcze druga część tego fragmentu (Wj 34,7)
„... przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go
bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż
do trzeciego i czwartego pokolenia”
 Nie jest prawdą, że wszystko można z Bogiem zrobić; istnieją granice tego, na co
nam pozwala oraz konsekwencje, kiedy te granice przekroczymy
 Konsekwencją przekroczenia Bożych granic jest skosztowanie owocu naszych
własnych czynów;
 Nie jest tak, że Bóg przypisuje jakąś karę za grzech, ale to grzech stanowi sam w
sobie karę!!
 Przykład – analogia do przepisów o ruchu drogowym
Im bardziej realistyczne, czyli uwzględniające realia ruchu drogowego, są te przepisy, tym
bezpieczniej podróżują ci, którzy te przepisy respektują. Bóg, który świetnie rozumie realia
naszego życia, podpowiada nam zasady i przykazania, dzięki którym możemy przejść
przez życie w wolności i radości dzieci Bożych. Ten, który stwarza nas z miłości, już na
początku naszej historii wyjaśnił nam zasady postępowania, dzięki którym możemy
wybierać błogosławieństwo i życie, a chronić się przed przekleństwem i śmiercią.
Streszczeniem tych zasad, które dosłownie ratują nam życie, jest Dekalog oraz trzy
przykazania miłości: Boga, samego siebie i bliźniego.
 Jak możemy pogodzić miłość z ograniczeniami??





Wzór został ustanowiony przez to, w jaki sposób Pan potraktował Izraelitów
po tym, kiedy odwrócili się od niego (robiąc złotego cielca)
Bóg rozumie naszą upadłą naturę; On wie, że gdyby pozwolił nam na
wszystko, to szybko nasza głęboka i pełna więź miłości pomiędzy Ojcem, a
jego dziećmi zostałaby zerwana...
Więc czynem miłości z Jego strony jest stawianie granic
Wszystko zostaje dopełnione przez przebaczenie uzyskane dla nas na krzyżu
przez Jego Syna Jezusa Chrystusa
To prowadzi nas na nowo do wspólnoty z Bogiem nawet wtedy, gdy
przekroczymy wyznaczone granice!!
KARCENIE (DYSCYPLINA)




Ktoś powiedział, że aby wzrastać w życiu chrześcijańskim, należy czytać te
fragmenty w Biblii, których nie podkreśliliśmy
Czytamy chętnie to co nas pociesza, obiecuje błogosławieństwo, daje pokój
Opuszczamy to, co jest dla nas wezwaniem, napomnieniem
Być może jeden z najmniej podkreślanych fragmentów –
Hbr 12, 5-11












..............................................................................................
Karcenie kojarzy się nam głownie z różnymi formami kary
Boże dyscyplinowanie zawiera karę, ale jest głównie uczeniem i szkoleniem w
prawości, by wychować go na swoje podobieństwo
Fragment ten wskazuje na przykład wychowania dzieci
Rodzice wiedzą, że wychowanie jest o wiele szersze niż dawanie lania!!
Uczenie, szkolenie, poprawianie – tak postępuje mistrz i pan w stosunku do
swojego ucznia
Każdy rodzic wie, jak ważne jest stawianie granic dla dzieci i młodzieży!!
Tak też postępuje Ojciec Niebieski w stosunku do nas – swoich dzieci (abyśmy
mieli udział w Jego świętości)
Bóg oczyszcza nas i koryguje, aby pomóc nam we wzroście i rozwoju duchowym
To oczyszczanie prawdopodobnie będzie przykrym przeżyciem, ale można go
uniknąć przez wyznanie grzechów
Miłość Boża zostaje wyrażona w Jego dyscyplinie
Podobnie powinno być z naszą miłością (też powinniśmy pragnąć dla nich
wzrostu w świętości i sprawiedliwości)
Przykład szkoły bez dyscypliny, zasad, barier, wymagań
DYSCYPLINA WE WSPÓLNOCIE
 Tak samo jest potrzebna
 Trzeba nie tylko umieć ją zaprowadzać, ale też się jej podporządkować (co jest
chyba trudniejsze)
 Pytanie: Czy jestem zdyscyplinowanym członkiem kościoła, wspólnoty??
 Być zdyscyplinowanym to np. uznawać autorytet Kościoła (różne etapy
odnoszeniu się do kościoła jak w relacjach dziecko-matka; 1. pełne zaufanie,
zapatrzenie, 2. bunt, odejście, 3. dojrzała miłość)
 Uznawanie autorytetów we wspólnocie, lojalność wobec animatorów,
odpowiedzialnych
 Podporządkowanie się zasadom, regułom życia we wspólnocie, prowadzonej
formacji, zobowiązaniom
 Różne przyczyny braku uznania autorytetów:
 niezawinione np. tak mnie wychowali rodzice (brak dyscypliny z domu)
 subiektywne np. grzechy własne- pycha, egoizm
 Co zrobić jeśli mam z tym problem??
 umieć zauważyć, przyznać się do tego, nie ukrywać się z tym
 nie szemrać, krytykować!!
 modlić się o to z żoną, braćmi i siostrami, animatorem...
 porozmawiać z animatorem, prowadzącym (zwłaszcza jeśli to coś
obiektywnego)
JAK KOCHAĆ BOGA W ŻYCIU CODZIENNYM?
... czyli praktyczne sposoby kochania Boga
1. Osobista modlitwa
-regularna, wierna niezależnie od emocji (od radości do... pustyni duchowej)
-to jest wyraz głębokiej i pełnej oddania miłości wobec Boga
-Bóg często działa w najbardziej potężny sposób, gdy jest ciężko...
2. Modlitwa wspólnotowa
-modlitwa kościoła
-spotykanie się regularnie z innymi na wspólnej modlitwie i uwielbieniu
-korzystanie z sakramentów jest wyrazem miłości wobec Boga
3. Bracia i siostry
-dzielenie się swoimi myślami, darami oraz potrzebami z innymi
-życie wspólnotowe, zaufanie, czułość, oddanie, służba wzajemna
4. Pismo święte
-jeden ze sposobów słuchania Boga
-gotowość do uczenia się, otwarcie na działanie Ducha świętego
-maile od Boga
5. Pieniądze
-odpowiedzialność za finansowe potrzeby braci i sióstr w Chrystusie
-różne możliwości
6. Wykorzystanie czasu
-oddawanie swojego czasu, planu dnia na służbę w kościele, wspólnocie,
wobec braci i sióstr
7. Decyzje
-zadawanie pytania: Co Bóg chce, bym czynił? W jaki sposób mogę Go
najbardziej zadowolić?
-podejmowanie decyzji zgodnych z Jego wolą
POSTĘP CZŁOWIEKA W KOCHANIU BOGA ZALEŻY GŁÓWNIE OD
JEGO OTWARTOŚCI NA DZIAŁANIE BOŻEGO DUCHA
CHRZEŚCIJAŃSKA MIŁOŚĆ?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
wcześniej omawialiśmy, w jaki sposób Bóg opisał siebie Mojżeszowi w Wj 34, 6-7
w Liście Świętego Pawła do Galatów 5 użyte jest pojęcie „agape”
jest jeszcze „eros”- miłość erotyczna, upodobanie do drugiej osoby oraz „fileo”- w
stosunku do przyjaciół, krewnych oznacza kochanie kogoś, ponieważ ta osoba jest
godna naszej miłości
agape - najczystszy, najgłębszy rodzaj miłości; jest tego rodzaju miłością, którą
jesteśmy obdarzenie przez Boga; jest to miłość, dzięki której Jezus złożył dla nas
swoje życie 1J 4,7-10
jest to miłość, która pragnie czynić dobro innym ludziom, służyć im i pomagać, by
się rozwijali;
jest to miłość bezwarunkowa;
wywodzi się nie z tego, co widzimy w tej drugiej osobie, ale z tego, jaką osobą Bóg
nas uczynił;
jest to owoc decyzji, konieczna jest tu moc Ducha Świętego
nie jest to surowy i mało przyjemny obowiązek, ale coś radosnego, coś co czynimy z
serca i z uczuciem;
jest to coś, co czynimy, ponieważ Bóg przemienił nas w osobę, w której naturze jest
kochanie...
przykład Jana Pawła II (wyjątkowa miłość, szacunek, czułość, współczucie... ale też
napominanie, brak tolerancji wobec zła, stawianie granic np. w kwestii moralności)
JAK KOCHAĆ PO CHRZEŚCIJAŃSKU?
1. Kochaj siebie
-Bóg kocha Ciebie takim jakim jesteś
-odwróć wzrok od siebie, skup swą miłość i uwagę na Chrystusie i na innych
ludziach
-zacznij zatracać siebie w służbie dla Niego i innych
2. Nie możemy kochać w oparciu o własne siły
-dlaczego nie możemy kochać dziwaków, gderliwych, złośliwych, ................?
-bo nie mamy ani mocy, ani motywacji, aby ich kochać
-bo z natury jesteśmy zazdrośni, pyszni, samolubni, wyniośli, .................
-ale kiedy Chrystus wchodzi do naszego życia 
-Bóg ma dla nas niekończący się zapas agape (tankowanie do woli....)
3. Zacznij kochać przez wiarę
-zrób listę ludzi, których nie lubisz... listę swoich nieprzyjaciół
(szefa, współpracownika, kogoś z rodziny, ze wspólnoty, kogoś...)
-módl się za każdego, kto jest na tej liście, proś Ducha Świętego o napełnienie
miłością Chrystusową do każdego z nich!!
Św. Paweł dobro świadczone nieprzyjaciołom nazywa „rozżarzonym węglem": „Jeżeli
nieprzyjaciel twój cierpi głód - nakarm go. Jeżeli pragnie - napój go! Tak bowiem czyniąc,
węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę" (Rz 12,19-20).
To trudna miłość, ale innej drogi nie ma: „Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata
swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie
może miłować Boga, którego nie widzi" (1J 4,20).
-Jan Paweł II, ksiądz Jerzy Popiełuszko
4. Okazuj swą miłość czynami
-Bóg nie będzie Cię pytał jak wierzyłeś, ale jak kochałeś...
-pomoc w potrzebach materialnych, w chorobie, w problemach rodzinnych,
osobom samotnym, w pracach domowych, zajmowaniu się dziećmi,
gościnnością ..........
-niezgłębione pokłady możliwości okazywania miłości...
-czyny miłości wobec żony, dzieci, rodziców, osób we wspólnocie??
-zasada miłości aktywnej, wyprzedzającej
5. Kochać to nie znaczy tolerować!!
-miłość to troska o drugiego człowieka, a tolerancja to obojętność na jego los
-im bardziej kocham człowieka, tym bardziej staję się „nietolerancyjny”
wobec tych jego zachowań, które są szkodliwe, gdyż tym bardziej zależy mi
na jego losie
-im mocniej rodzice kochają swoje dziecko, z tym większą stanowczością
chronią je przed każdym niebezpieczeństwem i nie dopuszczają do błędnych
zachowań
-sztuką jest nie tylko napominanie, ale też przyjmowanie go od Boga lub braci
i sióstr w Panu
-zły czyn powinien zostać ukarany, ale na karaniu nie wolno się jednak
zatrzymać, tuż za karą powinno iść wybaczenie i podtrzymanie na duchu.
Download