wytyczne dotyczące tworzenia regulaminu wydziału oraz innej

advertisement
WYTYCZNE DOTYCZĄCE TWORZENIA REGULAMINU WYDZIAŁU ORAZ
INNEJ PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
I
Słowo wstępne.
Dokonana nowelizacja Statutu Uniwersytetu Warszawskiego 1 skutkuje koniecznością
dostosowania do niej regulaminów wydziałów i innych podstawowych jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu. Termin tego dostosowania jest krótki i upływa z końcem
grudnia b.r. To zaś oznacza potrzebę podjęcia intensywnych działań w tym kierunku.
Wspomożeniu tego procesu służyć mają niniejsze Wytyczne, pomyślane w założeniu jako
podpowiedź (i swego rodzaju przewodnik) w pracach nad regulaminami, która nie ogranicza
wydziałów i innych podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w kształtowaniu
tych regulaminów i uwzględnieniu w nich odrębności i specyfiki poszczególnych jednostek.
Niniejsze Wytyczne nie stanowią modelowego przykładu regulaminu wydziału (pod
tym pojęciem rozumie się też regulamin innej niż wydział podstawowej jednostki
organizacyjnej Uniwersytetu), lecz ustrukturyzowany zbiór elementów, które w takim
regulaminie powinny się znaleźć, aby wypełniał on wymogi stawiane przez Statut UW.
II
Zagadnienia ogólne.
A. O regulaminie
Regulamin wydziału (jak też innej podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu) jest
aktem prawa wewnętrznego określającym jej strukturę, rodzaj i zakres działania jednostek
wewnętrznych, tryb powoływania ich organów, zasady organizacyjne podległości
pracowników, w tym nauczycieli akademickich.
Podstawą prawną regulaminu podstawowej jednostki organizacyjnej, jest ustawa z dnia 27
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej: Ustawa) oraz Statut Uniwersytetu
Warszawskiego (dalej: Statut) 2. Stosownie do § 15 ust. 2 Statutu regulamin wydziału określa,
z uwzględnieniem przepisów Ustawy i Statutu:
- strukturę wydziału;
- rodzaj i zakres działania jednostek wewnętrznych wydziału;
- tryb powoływania organów tych jednostek;
- zasady organizacyjnej podległości pracowników wydziału, w tym nauczycieli akademickich.
Co do zasady regulamin podstawowej jednostki organizacyjnej nie powinien powtarzać
regulacji, które zawarte zostały w innych przepisach takich, jak Statut Uniwersytetu
Zob. § 4 ust. 9 uchwały nr 391 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie
zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2015 r., poz. 131).
2
Obwieszczenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, Monitor Uniwersytetu Warszawskiego, poz. 150.
1
Strona 1 z 15
Warszawskiego czy ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Mając jednak na względzie
postulat większej przejrzystości aktu, dopuszczalne jest dosłowne inkorporowanie do treści
regulaminu uregulowań statutowych i ustawowych.
B. Podstawa prawna
Regulamin jako akt prawa dla swej skuteczności musi zostać uchwalony w przewidzianej
Statutem procedurze i opierać się na przepisach określających jego treść (zob. niżej tabelę
w punkcie II. C).
Główną podstawą prawną regulaminu wydziału stanowi § 15 ust. 2 Statutu w zw. z § 13 ust. 2
pkt 3 Statutu.
Jako akt normatywny regulamin podlegać będzie wykładni, dlatego istotna jest precyzja
użytego w nim języka oraz struktura tego dokumentu (zob. pkt III.)
C. Elementy regulaminu wydziału w świetle wymogów Statutu UW
Obligatoryjne elementy regulaminu wydziału (podstawowej jednostki organizacyjnej)
L. p.
Treść regulaminu
Podstawa prawna
1.
Określenie struktury wydziału, rodzaju i zakresu
§ 15 ust. 2 Statutu
działania jednostek wewnętrznych wydziału, trybu
§ 13 ust. 2 pkt 3 Statutu
powoływania organów tych jednostek, zasad
służbowej podległości pracowników wydziału, w
tym nauczycieli akademickich.
2.
Określenie jednostek organizacyjnych wydziału, w
§ 20 ust. 1 Statutu
tym jednostek administracji lub stanowisk
administracyjnych (z uwzględnieniem
charakteru prowadzonych studiów i badań
naukowych oraz realizacji innych zadań
wydziału).
3.
Określenie, które jednostki organizacyjne wydziału
§ 20 ust. 2 Statutu
są jednostkami podlegającymi bezpośrednio
dziekanowi.
4.
Określenie trybu postępowania w przypadku, gdy
§ 21 ust. 5 Statutu
instytut, katedra lub zakład nie spełniają warunków,
o których mowa w § 21 ust. 1-3 Statutu, lub
warunków określonych zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu.
5.
Określenie szczegółowych proporcji składu rady
§ 39 ust. 4a Statutu
wydziału.
6.
Określenie trybu pracy rady wydziału, z
§ 41 ust. 2 Statutu
zachowaniem wymagań określonych w Statucie,
dotyczących trybu pracy Senatu.
Strona 2 z 15
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Określenie zadań, kompetencji i składu rady
naukowej instytutu.
Określenie trybu powołania dyrektora instytutu przez
dziekana.
Określenie zadań i kompetencji dyrektora instytutu.
Określenie trybu powoływania zastępców dyrektora
instytutu.
Określenie zadań i kompetencji kierownika katedry i
kierownika zakładu.
Określenie trybu powoływania kierowników innych
niż określone w § 49-51 Statutu wewnętrznych
jednostek wydziału (z zastrzeżeniem, że
kierownikiem jednostki organizacyjnej wydziału,
realizującej zadania dydaktyczne lub naukowe, może
być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej
stopień naukowy doktora).
Tryb powoływania oraz zadania i kompetencje
kierowników w innych niż określone w § 49-51
wewnętrznych jednostkach wydziału, określa
regulamin wydziału, z tym że kierownikiem
jednostki organizacyjnej wydziału, realizującej
zadania dydaktyczne lub naukowe, może być
nauczyciel akademicki mający co najmniej stopień
naukowy doktora.
Tryb wskazania recenzentów dorobku kandydata do
zatrudnienia na stanowisku profesora
nadzwyczajnego.
Określenie trybu potwierdzenia przez radę wydziału
osiągnięć w pracy naukowej i zawodowej osoby
posiadającej stopień doktora, kandydującej do
zatrudnienia na stanowisku profesora
nadzwyczajnego lub profesora wizytującego na czas
określony.
Określenie składu oraz trybu powoływania komisji
konkursowej w konkursie na stanowisko nauczyciela
akademickiego.
Określenie liczby członków wydziałowych komisji
oceniających oraz trybu dokonywania ich wyboru.
Określenie zasad i trybu kwalifikowania osób, o
których mowa w § 129 ust. 1 Statutu, zasad
odbywania przez nie stażu oraz sposobu tworzenia
funduszu na stypendia, o których mowa w § 129 ust.
2 Statutu.
Strona 3 z 15
§ 49 ust. 1 Statutu
§ 50 ust. 1 Statutu
§ 50 ust. 3 Statutu
§ 50 ust. 5 Statutu
§ 51 ust. 2a Statutu
§ 52 Statutu
§ 52 Statutu
§ 91 ust. 2 pkt 2 Statutu
§ 91 ust. 5 Statutu
§ 94 ust. 5 Statutu
§ 96 ust. 1 Statutu
§ 129 ust. 4 Statutu
19.
20.
21.
22.
23.
Określenie szczegółowych zasad podległości
pracowników administracji.
Określenie terminarza wyborczego wyborów na
dziekana i prodziekanów.
Określenie zasad i trybu wyboru przewodniczącego
rady naukowej instytutu.
Określenie poszczególnych grup społeczności
akademickiej.
Określenie trybu wyboru wydziałowej komisji
oceniającej.
§ 142 ust. 2 Statutu
§ 65 ust. 2 Ordynacji
§ 66 ust. 2 Ordynacji
§ 67 Ordynacji
§ 70 ust. 2 Ordynacji
Fakultatywne elementy regulaminu wydziału (podstawowej jednostki organizacyjnej)
L. p.
Treść regulaminu
Podstawa prawna
24.
Rada wydziału może określić w regulaminie
§ 21 ust. 4 Statutu
wydziału wyższe niż określone w § 21 ust. 1-3
Statutu wymagania dotyczące utworzenia i działania
instytutu, katedry lub zakładu.
25.
Regulamin jednostki organizacyjnej Uniwersytetu
§ 28 ust. 3 Statutu
może określić dla podjęcia uchwały przez organy
kolegialne tej jednostki wyższe wymagania
niż określone w § 28 ust. 2 Statutu.
26.
Regulamin wydziału może przewidywać, że w skład §38 ust. 2 Statutu
rady wydziału wchodzą wszyscy samodzielni
nauczyciele akademiccy zatrudnieni w rozumieniu
§90a Statutu, na wydziale.
27.
Regulamin wydziału może przewidywać udział w
§ 49 ust. 3 Statutu
składzie rady instytutu osób spoza pracowników
instytutu, mających co najmniej stopień naukowy
doktora habilitowanego. Osoby te mogą stanowić nie
więcej niż 20% składu rady instytutu i są
uwzględniane przy ustalaniu proporcji, o których
mowa w § 49 ust. 2 Statutu.
28.
Regulamin wydziału może przewidywać, że
§ 49 ust. 5 Statutu
przewodniczącym rady instytutu jest z urzędu
dyrektor instytutu.
29.
Regulamin wydziału może przewidywać, iż
§ 50 ust. 4 Statutu
powołanie dyrektora instytutu lub zastępcy(ów)
§ 50 ust. 5 Statutu
dyrektora instytutu jest poprzedzone wyłonieniem
kandydata lub opiniowaniem kandydatów przez
osoby zatrudnione w instytucie, w trybie określonym
w tym regulaminie. Do wyłonienia lub opiniowania
kandydatów nie stosuje się postanowień Ordynacji
Wyborczej.
Strona 4 z 15
30.
31.
32.
33.
Regulamin wydziału może przewidywać wyższe
wymagania na stanowisko kierownika katedry niż
określone w § 51 ust. 1 Statutu.
Regulamin wydziału może przewidywać wyższe
wymagania na stanowisko kierownika zakładu niż
określone w § 51 ust. 2 Statutu.
Regulamin jednostki organizacyjnej Uniwersytetu
może przewidywać utworzenie stanowiska dyrektora
administracyjnego.
Regulamin jednostki organizacyjnej Uniwersytetu
może przewidywać przeprowadzenie głosowania za
pomocą sieci elektronicznej (na odległość)
§ 51 ust. 1 Statutu
§ 51 ust. 2 Statutu
§ 142 ust. 4 Statutu
§ 5 Ordynacji
D. Zasady kształtowania treści regulaminu
1. Regulamin musi być zgodny z aktami wyższego rzędu, tj. ze Statutem i prawem
powszechnie obowiązującym (w szczeg. z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym).
2. Regulamin nie powinien powtarzać dosłownie postanowień Statutu lub Ustawy,
chyba, że jest to wymagane dla precyzyjnego ustalenia zakresu kompetencji organów
wydziału.
3. Regulamin nie może odsyłać do ustaleń aktów niższego niż on sam rzędu (zakaz
subdelegacji).
4. Regulamin powinien w pełni wypełniać delegację Statutu. Jeśli Statut nakazuje coś
uregulować w regulaminie, a specyfika jednostki nie pozwala na wprowadzenie takiej
regulacji lub jest ona zbędna – należy wskazać w treści regulaminu, że dana kwestia
nie została objęta zakresem regulaminu.
5. Regulamin nie powinien odsyłać do Statutu ani Ustawy w zakresie spraw
delegowanych do określenia w regulaminie (zakaz dewolucji).
6. Regulamin może zawierać słowniczek pojęć/skrótów stosowanych w regulaminie.
Definicjom już znanym prawu nie wolno nadawać innych znaczeń niż już ustalone.
III
Schemat regulaminu.
Strona 5 z 15
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Regulamin powinien otwierać rozdział zawierający postanowienia ogólne. Zaleca się, aby
zostało w nim zawarte określenie zakresu przedmiotowego materii regulaminowej, który
zarysowany jest w § 15 ust. 2 Statutu. Warto jedynie przypomnieć, że jest to określenie
struktury wydziału, rodzaju i zakresu działania jednostek wewnętrznych wydziału, trybu
powoływania organów tych jednostek, zasad organizacyjnej podległości pracowników
wydziału, w tym nauczycieli akademickich. Ponadto rozdział taki może zawierać zbiór
definicji pojęć stosowanych na gruncie regulaminu.
Rozdział 2
Struktura organizacyjna wydziału
Przedmiotem kolejnego rozdziału powinna być struktura organizacyjna Wydziału. Zgodnie z
treścią § 20 ust. 1 Statutu ma on określać jednostki organizacyjne wydziału, w tym jednostki
administracji lub stanowiska administracyjne (z uwzględnieniem charakteru prowadzonych
studiów i badań naukowych oraz realizacji innych zadań wydziału). § 20 ust. 2 determinuje
konieczność uregulowania w regulaminie organizacyjnym wydziału, które z jednostek
organizacyjnych wydziału są jednostkami podlegającymi bezpośrednio dziekanowi.
Rozdział 3
Rada wydziału
W następnym fragmencie regulaminu, wyodrębnionym jako rozdział, zaleca się umieszczenie
postanowień dotyczących składu rady wydziału, z uwzględnieniem szczegółowych proporcji
w jakich reprezentowane będą poszczególne grupy. W myśl § 38 ust. 1 Statutu w skład rady
wydziału wchodzą:
- dziekan, jako przewodniczący;
- prodziekani;
- przedstawiciele samodzielnych nauczycieli akademickich;
- przedstawiciele innych nauczycieli akademickich;
- przedstawiciele doktorantów i studentów;
- przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Według § 38 ust. 2 regulamin wydziału może przewidywać, że w skład rady wydziału
wchodzą wszyscy samodzielni nauczyciele akademiccy zatrudnieni, w rozumieniu § 90 a, na
wydziale.
Strona 6 z 15
Niezwykle istotne jest prawidłowe określenie proporcji składu rady wydziału. Przedmiotowa
kwestia uregulowana jest w § 39 ust. 1 – 4 Statutu. Zgodnie z tym przepisem:
-samodzielni nauczyciele akademiccy stanowią nie mniej niż połowę, a nie więcej niż 3/5
składu rady wydziału;
- inni nauczyciele akademiccy stanowią nie mniej niż 15% składu;
- pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi stanowią nie więcej niż 5% składu rady
wydziału;
Jak stanowi § 39 ust. 4a, szczegółowe proporcje składu rady wydziału powinny być określone
w regulaminie wydziału.
§ 41 ust. 1 i 2 Statutu zawiera stwierdzenie, że tryb pracy rady wydziału powinien być
uregulowany z zachowaniem wymagań określonych w Statucie, dotyczących trybu pracy
Senatu. Z tego też powodu, zaleca się wprowadzenie do niniejszego fragmentu regulaminu
następujących uregulowań:
1. Posiedzenia Rady Wydziału zwołuje Dziekan
1) co najmniej raz w miesiącu z własnej inicjatywy, z wyłączeniem lipca
i sierpnia,
2) w każdym czasie na pisemny wniosek 1/5 ogólnej liczby Członków Rady.
2. Dziekan powiadamia Członków Rady Wydziału o terminie i proponowanym
porządku dziennym posiedzenia co najmniej na 7 dni przed tym terminem.
Regulamin powinien wskazywać formę powiadomienia Członków Rady Wydziału.
Rekomendujemy wskazywanie w regulaminie formy elektronicznej lub pisemnej, przy
czym nie wyklucza się stosowania obu form, jako równoważnych.
Zgodnie z § 40 Statutu do kompetencji rady należy:
1) uchwalanie regulaminu wydziału i dokonywanie jego zmian;
2) ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału;
3) uchwalanie strategii rozwoju wydziału opracowanej przez dziekana;
4) tworzenie, przekształcanie
organizacyjnych wydziału;
i
likwidowanie,
na
wniosek
dziekana,
jednostek
5) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie
z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów studiów i programów kształcenia;
6) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie
z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów i programów studiów doktoranckich;
7) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów i programów studiów
podyplomowych oraz kursów dokształcających;
Strona 7 z 15
8) uchwalanie planu finansowego wydziału;
9) ocena działalności wydziału, zatwierdzanie rocznego sprawozdania dziekana,
rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz ocena działalności dziekana;
10) wyrażanie opinii społeczności wydziału w sprawach przedłożonych przez Rektora,
dziekana, kierowników lub rady naukowe jednostek wewnętrznych albo przez grupę co
najmniej 1/5 ogólnej liczby członków rady;
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach, wynikających z ustaw, Statutu lub regulaminu
wydziału.
Tryb podejmowania uchwał przez radę wydziału określa § 42 Statutu:
1. Rada wydziału podejmuje uchwały na wniosek Rektora, dziekana, komisji rady lub grupy
co najmniej pięciu członków rady wydziału.
2. W sprawach osobowych, a także na wniosek co najmniej jednego członka
rady wydziału, z wyłączeniem głosowania w sprawach formalnych, rada wydziału podejmuje
uchwały w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały rady wydziału podaje się do wiadomości społeczności wydziałowej, z tym że
sposób ich podawania określa Rektor w drodze zarządzenia.
4. Od uchwał rady wydziału Rektorowi i dziekanowi służy odwołanie do Senatu w terminie
14 dni od dnia podjęcia uchwały przez radę, chyba że rada uchyli wcześniej uchwałę
w całości. Nie dotyczy to uchwał rady wydziału podejmowanych na podstawie ustawy,
o której mowa w § 11 ust. 2 Statutu. Uchwała rady, w stosunku do której Rektor lub dziekan
złożyli odwołanie, nie wchodzi w życie do czasu rozpatrzenia odwołania przez Senat. Senat
rozpatruje odwołanie nie później niż na drugim kolejnym posiedzeniu licząc od dnia
wniesienia odwołania.
Rozdział 4
Dziekan i Prodziekani
Określenie kompetencji dziekana i statusu prodziekanów powinny być uregulowane
w odrębnym rozdziale.
Zgodnie z § 43 Statutu, Dziekan:
1) kieruje działalnością wydziału;
1a) opracowuje strategię rozwoju wydziału zgodną ze strategią rozwoju Uniwersytetu;
2) zwołuje posiedzenia rady i przewodniczy tym posiedzeniom;
Strona 8 z 15
3) podejmuje decyzje i wydaje zarządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
wydziału;
4) reprezentuje wydział na zewnątrz;
5) powołuje kierowników jednostek organizacyjnych wydziału;
6) jest przełożonym pracowników, doktorantów i studentów wydziału;
7) kieruje gospodarką wydziału w ramach zasobów i środków finansowych znajdujących się
w dyspozycji wydziału;
8) realizuje politykę personalną wydziału i przedstawia Rektorowi, po zasięgnięciu
opinii rady wydziału, wnioski o zatrudnienie na stanowiska nauczycieli akademickich
wydziału, a także ogłasza, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, konkursy na stanowiska
nauczycieli akademickich, zgodnie z § 94;
9) zapewnia prawidłową organizację toku studiów i czuwa nad prawidłowym przebiegiem
procesu kształcenia;
10) podejmuje decyzje w sprawach studenckich, wynikające z regulaminu studiów;
11) określa zakres obowiązków prodziekanów, z tym że do wykonywania czynności
z zakresu spraw studenckich i doktoranckich właściwy jest prodziekan do spraw studenckich,
z uwzględnieniem uprawnień kierownika studiów doktoranckich;
12) podejmuje inne czynności przewidziane w niniejszym Statucie i regulaminie wydziału.
W tekście regulaminu powinno również znaleźć się sformułowanie wskazujące,
że kompetencje dziekana określają przepisy Statutu oraz prawa powszechnie obowiązującego,
w tym w szczególności: ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule
naukowym.
Statusu prodziekanów dotyczy § 44 Statutu, który przewiduje, iż:
1. Na okres sprawowania funkcji przez dziekana, wybiera się od jednego do trzech
prodziekanów, w tym prodziekana do spraw studenckich. Liczbę prodziekanów ustala
dziekan elekt.
2. Kandydat na prodziekana musi być zatrudniony na wydziale jako podstawowym miejscu
pracy i mieć co najmniej stopień naukowy doktora.
3. Do prodziekana do spraw studenckich § 36 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
§ 57 Statutu zawiera postanowienia ogólne dotyczące kadencji organów uniwersytetu,
ustalając, że „kadencja organów Uniwersytetu trwa, z zastrzeżeniem ust. 2, cztery lata i, o ile
Statut nie stanowi inaczej, rozpoczyna się w dniu 1. września w roku wyborów, a kończy
Strona 9 z 15
w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.” Mając na względzie powyższe,
rekomenduje się wprowadzenie do regulaminu następującej jednostki redakcyjnej: Kadencja
dziekana i prodziekanów trwa cztery lata, rozpoczyna się 1 września roku wyborów
i kończy 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.
Rozdział 5
Instytuty, katedry i zakłady.
Należy zaznaczyć, że § 49 Statutu kreuje szeroki zakres niezależności oraz swobodę
określania zadań, składu i kompetencji rady naukowej instytutu. Zgodnie z jego treścią:
1. Zadania, kompetencje i skład rady naukowej instytutu określa regulamin wydziału.
2. Jeżeli regulamin wydziału przewiduje, że rada naukowa instytutu wykonuje czynności
dotyczące organizacji i toku studiów, w rozumieniu Regulaminu Studiów przewidziane dla
rady wydziału, to w skład rady naukowej instytutu wchodzą przedstawiciele studentów
w proporcji przewidzianej w art. 67 ust. 4 Ustawy. Przedstawiciele studentów uczestniczą
w głosowaniu w sprawach dotyczących czynności, o których mowa w Regulaminie Studiów.
3. Regulamin wydziału może przewidywać udział w składzie rady instytutu osób spoza
pracowników instytutu, mających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
Osoby te mogą stanowić nie więcej niż 20% składu rady instytutu, i są uwzględniane przy
ustalaniu proporcji, o których mowa w ust. 2.
4. Na przewodniczącego rady naukowej instytutu może być wybrany wyłącznie samodzielny
nauczyciel akademicki zatrudniony na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
Przewodniczącego wybiera rada naukowa w składzie osobowym wybranym na nową
kadencję.
5. Regulamin wydziału może przewidywać, że przewodniczącym rady jest z urzędu dyrektor
instytutu.
6. Kadencja rady naukowej instytutu trwa cztery lata i rozpoczyna się 1 września w roku
wyborów organów Uniwersytetu.
W uregulowaniach odnoszących się do funkcjonowania rady instytutu mogą znaleźć się
postanowienia przyznające jej kompetencje m. in. do: ustalania ogólnych kierunków i planów
pracy instytutu, koordynacji działalności zakładów wchodzących w skład instytutu,
rozpatrywania rocznych sprawozdań dyrektora z działalności instytutu, oceny działalności
dyrektora i jego zastępcy, przedstawienia dziekanowi kandydata na dyrektora instytutu oraz
kandydata na zastępcę dyrektora, podejmowania inicjatyw powoływania na stanowiska,
nadawania stopnia doktora, jeśli instytut posiada takie uprawnienie.
Należy mieć na względzie, instytut nie może prowadzić kierunku studiów. Może jedynie
uczestniczyć w procesie dydaktycznym kierunku studiów prowadzonego przez wydział.
Strona 10 z 15
Zgodnie z § 50 Statutu:
1. Dyrektora instytutu powołuje dziekan w trybie określonym w regulaminie wydziału.
2. Dyrektorem instytutu może być wyłącznie samodzielny nauczyciel akademicki spełniający
warunki, o których mowa w § 54 ust. 2 pkt 1 lub ust. 3.
3. Zadania i kompetencje dyrektora instytutu określa regulamin wydziału.
4. Regulamin wydziału może przewidywać, iż powołanie dyrektora instytutu jest poprzedzone
wyłonieniem kandydata lub opiniowaniem kandydatów przez osoby zatrudnione w instytucie,
w trybie określonym w tym regulaminie. Do wyłonienia lub opiniowania kandydatów nie
stosuje się postanowień Ordynacji Wyborczej.
5. W instytucie powołuje się nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora instytutu. Tryb
powoływania zastępców dyrektora instytutu określa regulamin wydziału. Ust. 4 stosuje się
odpowiednio.
5a. Jeżeli regulamin wydziału przewiduje, iż wyłonienia lub opiniowania kandydatów,
o których mowa w ust. 4 i 5, dokonuje rada naukowa instytutu, to czynności tych dokonuje
rada w składzie osobowym wybranym na nową kadencję, z zastrzeżeniem ust. 4.
6. Kadencja dyrektora instytutu i jego zastępcy rozpoczyna się 1 października w roku
wyborów, jeżeli regulamin wydziału nie stanowi inaczej, i trwa cztery lata.
7. Dyrektor instytutu i jego zastępcy nie mogą pełnić tych funkcji dłużej niż przez dwie
kolejne kadencje.
8. Zakres obowiązków zastępców dyrektora instytutu określa dyrektor instytutu.
9. Jeżeli regulamin wydziału przewiduje, że w instytucie wykonywane są czynności
dotyczące organizacji i toku studiów, w rozumieniu Regulaminu Studiów przewidziane dla
prodziekana ds. studenckich, powołanie zastępcy dyrektora instytutu do spraw studenckich
następuje w trybie określonym w art. 76 ust. 6 Ustawy.
10. Do odwołania dyrektora instytutu stosuje się odpowiednio tryb przewidziany dla
powołania.
Dyrektor instytutu
Jak wskazano wyżej, § 50 ust. 4 regulamin wydziału może przewidywać, iż powołanie
dyrektora instytutu może być poprzedzone wyłonieniem kandydata lub opiniowaniem
kandydatów. Daje to wybór pomiędzy trzema różniącymi się trybami – analogicznie jak przy
powołaniu kierownika katedry lub zakładu. Możliwe do zastosowania tryby zostały opisane
poniżej, przy czym w odniesieniu do kandydatów na dyrektora instytutu, właściwym gremium
do opiniowania kandydatów bądź wyłonienia kandydata jest rada instytutu.
Strona 11 z 15
Kierownik katedry i zakładu
Zgodnie z brzmieniem § 51 Statutu, zadania i kompetencje kierowników katedr i zakładów
reguluje szczegółowo regulamin wydziału. Co istotne, postanowienia regulaminowe mogą
wprowadzać wyższe wymagania dla kandydatów na wspomniane stanowiska, niż kryteria
zawarte w statucie. Jeżeli na wydziale funkcjonują inne katedry i zakłady wewnętrzne
jednostki, tryb powoływania oraz kompetencje i zadania ich kierowników również
obligatoryjnie określa regulamin.
Regulamin wydziału może przewidywać, iż powołanie kierownika katedry lub zakładu może
być poprzedzone wyłonieniem kandydata lub opiniowaniem kandydatów. Daje to wybór
pomiędzy trzema różniącymi się trybami:
1) Regulamin nie wskazuje trybu poprzedzającego powołanie kierownika katedry lub
kierownika zakładu – wówczas powołania dokonuje dziekan wedle własnego
rozeznania, nie jest on obowiązany do konsultowania swoich kandydatur;
2) Regulamin przewiduje opiniowanie kandydatów – wówczas dziekan przedstawia
kandydatów pracownikom zatrudnionym w danej katedrze lub zakładzie. Następnie
właściwe gremium (pracownicy katedry bądź zakładu) przedstawia dziekanowi opinie
o poszczególnych kandydatach. Opinie nie są wiążące dla dziekana i mają charakter
poglądowy. Postuluje się zastrzeżenie w regulaminie terminu na wyrażenie opinii,
którego upływ skutkuje dokonaniem pozytywnego zaopiniowania (milcząca zgoda);
3) Regulamin przewiduje wyłonienie kandydata – wówczas pracownicy zatrudnieni
w danej katedrze lub zakładzie przedstawiają dziekanowi jednego kandydata
do pełnienia funkcji odpowiednio: kierownika katedry bądź kierownika zakładu,
a dziekan powołuje wyłonioną osobę lub zwraca się o wyłonienie nowego kandydata
w określonym w regulaminie terminie.
Przy wyborze rozwiązania spośród powyżej zaprezentowanych należy kierować się sytuacją
mającą miejsce w katedrach i zakładach danego wydziału. Rozwiązanie przyjęte
w regulaminie wydziału musi uwzględniać minimalne wymogi stawiane przez Statut UW
osobom mogącym pełnić funkcję kierownika katedry lub zakładu (co najmniej jeden
samodzielny pracownik zatrudniony w katedrze lub zakładzie).
Rozdział 6
Wydziałowe Komisje Konkursowe
Do materii, które muszą zostać zapisane w regulaminie należą również niektóre zagadnienia
związane z zatrudnianiem na wydziale pracowników naukowych. W szczególności na
podstawie § 94 ust. 5, rzeczony dokument winien określać skład oraz tryb powoływania przez
dziekana komisji konkursowych przeprowadzających konkursy na stanowisko pracownika
naukowego.
Strona 12 z 15
Rozdział 7
Kolegium Elektorów Wydziału
Zgodnie z § 29 ust. 2 Ordynacji Wyborczej UW, kolegium elektorów wydziału wybiera
dziekana i prodziekanów. Na podstawie umiejscowienia rzeczonej instytucji w innym akcie
niż Rada Wydziału celowe wydaję się odróżnienie od siebie tych dwóch podmiotów a co za
tym idzie stworzenie osobnego rozdziału w regulaminie wydziału poświęconego kolegium
elektorów. § 84 ust. 1 Statutu stanowi, iż omawiany organ składa się w 3/5 z samodzielnych
nauczycieli akademickich a szczegółowe proporcje pozostałych grup powinny być określone
w regulaminie w ten sam sposób co proporcje członków rady wydziału
Rozdział 8
Administracja Wydziału
W odrębnym rozdziale zaleca się również uregulowanie statusu administracji wydziału.
Problematyka ta znajduje swoją podstawę w § 142 Statutu, który stanowi:
1. Przełożonym pracowników administracji jednostek organizacyjnych uniwersytetu jest
kierownik tej jednostki
2. Szczegółowe zasady podległości pracowników administracji jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu określa regulamin organizacyjny Uniwersytetu oraz regulaminy poszczególnych
jednostek
[…]
4. Regulamin jednostki organizacyjnej Uniwersytetu może przewidywać utworzenie
stanowiska dyrektora administracyjnego
Zaleca się ustalenie w regulaminie ramowej struktury administracji wydziału. Szczegółową
listę jednostek organizacyjnych wydziału powinien wskazać dziekan, w trybie przewidzianym
w regulaminie.
Rozdział 9
Zasady służbowej podległości pracowników wydziału
Wymóg określenia hierarchii służbowej wynika z § 15 ust. 2 Statutu oraz § 13 ust. 2 pkt 3
Statutu. Hierarchia ta ma znaczenie w świetle przepisów Statutu o ocenach okresowych
(§ 101 ust. 4 Statutu) oraz o urlopach (§ 107 ust. 3 i 4 Statutu). Zasady te mogą być wskazane
w części regulaminu dot. struktury organizacyjnej, bądź wyodrębnione dla przejrzystości w
odrębny rozdział regulaminu. Pamiętać należy, że określenie zasad podległości pracowników
Strona 13 z 15
nie dotyczy wyłącznie nauczycieli akademickich, lecz również pracowników administracji
wydziału (§ 142 ust. 2 Statutu).
W tym miejscu powinno też znaleźć się wskazanie kompetencji i miejsca w hierarchii
wydziału dyrektora administracyjnego – jeśli takie stanowisko ma być utworzone (§ 142 ust.
4 Statutu).
Rozdział 10
Staż asystencki
Odrębny rozdział może być poświęcony instytucji stażu asystenckiego. Znajduje ona swoją
podstawę normatywną w § 129 Statutu, który stanowi:
1. Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
oraz doktorant na ostatnim roku studiów doktoranckich, wyróżniający się wybitnymi
wynikami w nauce i predyspozycjami do pracy badawczej, może odbywać staż
przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego.
2. Osobie, o której mowa w ust. 1, przysługuje stypendium w wysokości określonej przez
Senat na dany rok akademicki.
3. Decyzję w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, podejmuje Rektor na wniosek dziekana.
4. Zasady i tryb kwalifikowania osób, o których mowa w ust. 1, zasady odbywania przez nie
stażu oraz sposób tworzenia funduszu na stypendia, o których mowa w ust. 2, określa
regulamin wydziału.
Zaleca się wprowadzenie procedury konkursowej o przyjęcie na staż asystencki. Konkurs taki
winien być ogłaszany przez dziekana, który każdorazowo określałby: wymagania stawiane
kandydatowi, niezbędne dokumenty, termin ich złożenia, termin rozstrzygnięcia
postępowania oraz termin ogłoszenia wyników postępowania. Do przeprowadzenia i
rozstrzygnięcia omawianego postępowania należy powołać komisję do spraw stażu
asystenckiego. Rekomenduje się powoływanie rzeczonej komisji przez radę wydziału na
wniosek dziekana. Następnie przepisy regulaminu powinny określić długość stażu. Ponieważ
staż ma w założeniu przygotować do pracy na uczelni, zaleca się wprowadzenie funkcji
opiekuna naukowego stażysty, którym powinien być samodzielny nauczyciel akademicki.
Program stażu należy oddać do gestii opiekuna.
Strona 14 z 15
Rozdział 11
Przepisy przejściowe i końcowe
W tym miejscu powinno wskazać się kiedy nowy regulamin wchodzi w życie,
z uwzględnieniem §4 uchwały nr 391 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 czerwca
2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2015 r., poz.
131).
Strona 15 z 15
Download