wstep do prawoznawstwa . 9

advertisement
Wstęp do prawoznawstwa
Lech Morawski
Streszczenie
Rozdział II
Marcin W. UWM 2009
Pojęcie prawa i jego funkcje
Dla jednych (realizm prawniczy) prawo było tożsame ze zbiorem przepisów prawnych
zawartych w tekstach prawnych (prawo w książkach) lub zbiorem decyzji faktycznie
podejmowanych przez sędziów i urzędników (prawo w działaniu), dla innych było ono
tożsame z pewnym przeżyciem psychicznym człowieka (psychologiczna teoria prawa L.
Petrażyckiego), dla jeszcze innych prawo to tyle samo, co zbiór norm słusznych, które
wynikają z tak lub inaczej rozumianej natury człowieka (prawo natury).
Teoria Imperatywu – Opublikowana przez J. Austina w 1832 teoria zakładała, że przez prawo
rozumiemy rozkaz suwerennej władzy państwowej skierowany do obywatela pod groźbą
zastosowania przymusu. Zgodnie z tą teorią elementami konstytutywnymi prawa są
następujące składniki:
 Rozkaz
 Suwerenność władzy
 Obowiązek wykonania
 Sankcja przymusu
Prawo i moralność to dwa różne i niezależne od siebie porządki normatywne. Nieodłącznym
elementem prawa jest fakt, że na straży jego norm stoi przymus państwowy
Istota pozytywistycznej koncepcji prawa wg Harta – Prawo to zbiór norm ogólnych,
pochodzących od organów państwa, na których straży stoi przymus państwowy. Prawo,
państwo i przymus to dla pozytywistów nierozerwalny trójkąt.
W duchu nie pozytywistycznej koncepcji prawa wypowiadał się na przykład G. Radbruch, gdy
kwestionował legalność tych norm prawa nazistowskiego, które nakazywały eksterminację
Żydów, Cyganów, przewidywały drakońskie kary dla przeciwników politycznych. Zdaniem
Marcin W. UWM 2009
Radbrucha normy tego rodzaju nie mogą nigdy nabrać mocy obowiązującej i zasługują na
miano „ustawowego bezprawia”.
Ze sporem między pozytywistami i nie pozytywistami wiążę się znane odróżnienie lex od ius.
Lex to normy zawarte w tekstach prawnych, ius obejmuje natomiast obok norm zawartych w
tekstach prawnych również elementarne zasady sprawiedliwości, czy moralności politycznej,
które uważa się za wiążące nawet wtedy, gdy nie zostały zapisane w żadnym tekście
prawnym.
Prawo przedmiotowe to tyle samo, co prawo pozytywne, a zatem ogół aktów normatywnych
obowiązujących w danym państwie, prawo podmiotowe w tym kontekście to ogół
uprawnień, które na takiej lub innej zasadzie przypisujemy jednostce.
Prawo wewnętrzne reguluje stosunki na terytorium danego państwa, natomiast prawo
międzynarodowe publiczne normuje stosunki między państwami. Podmiotami prawa
wewnętrznego są osoby fizyczne, osoby prawne, a także różnego rodzaju instytucje,
podmiotami prawa międzynarodowego są przede wszystkim państwa. Prawo wewnętrzne
jest kreowane z zasady w trybie jednostronnych decyzji organów państwowych takich jak np.
ustawy czy precedensy sądowe, natomiast prawo międzynarodowe powstaje głównie w
drodze umów dwustronnych (bilateralnych) oraz wielostronnych (multilateralnych)
nazywanych konwencjami lub traktatami.
Różna jest też rola sankcji w obydwu tych systemach prawa. Niewątpliwe jest, że sankcja
przymusu odgrywa znacznie większą rolę w prawie wewnętrznym niż prawie
międzynarodowym. W prawie międzynarodowym zasadą jest, bowiem dobrowolne i
wzajemne wykonywanie przyjętych zobowiązań.
Marcin W. UWM 2009
Prawo międzynarodowe prywatne jest gałęzią prawa wewnętrznego. Zadaniem prawa
międzynarodowego prywatnego jest wskazanie systemu prawnego (prawo polskie czy prawo
innego państwa), który będzie właściwy dla wszelkich roszczeń, jakie wynikają ze stosunków
tego typu.
Funkcje prawa:
 Kontrola zachowań
 Rozdział dóbr i ciężarów
 Regulacja konfliktów
Sprawiedliwość dystrybutywna(rozdzielcza):
 Każdemu stosownie do pracy
 Każdemu stosownie do potrzeb
 Każdemu stosownie do zasług
 Każdemu stosownie do pozycji społecznej
 Każdemu to samo
Wg liberałów rozdział dóbr i ciężarów powinien się dokonywać w oparciu o regułę
sprawiedliwości komutatywnej (wymiennej):
 Każdemu stosownie do zobowiązań, które na siebie dobrowolnie przyjął
Reguły sprawiedliwości proceduralnej – przedmiotem reguł jest problem, jak należy
zorganizować procesy podejmowania decyzji, by podjęta w tych procesach decyzja mogła
zostać uznana za decyzję fair. Mówiąc inaczej, przedmiotem sprawiedliwości proceduralnej
jest zagadnienie uczciwej procedury. Jest niezmiernie trudno w sposób abstrakcyjny określić
standardy sprawiedliwości proceduralnej są, bowiem zrelatywizowane do typu instytucji,
które podejmują decyzję i rodzaju spraw, którymi się zajmują.
Marcin W. UWM 2009
Elementarne zasady sprawiedliwości proceduralnej:
 Zasada bezstronności i niezawisłości sądu
 Zasada równości stron
 Prawo do obrony, które obejmuje prawo do przedstawienia własnych argumentów
oraz ustosunkowania się do argumentów drugiej strony, a także prawo do
korzystania z pomocy prawnej.
Regulacja konfliktów.
W trybie kontraktowym strony zachowują pełną autonomię w rozwiązywaniu konfliktów
decydując zarówno o zasadach jak i procedurze rozwiązania sporu. Rozstrzygnięcie konfliktu
następuje tutaj w drodze dobrowolnego porozumienia – umowy stron (konsensusu).
W trybie mediacyjno – koncyliacyjnym obok stron konfliktu występuje mediator. Mediator
jest pomocnikiem i doradcą stron, nie ma on żadnych uprawnień władczych.
W trybie arbitrażowym strony również zachowują pełen wpływ na wybór osoby arbitra,
procedury rokowań oraz zasad rozwiązywania sporu. Jednakże decyzja arbitra rozstrzygająca
konflikt ma charakter władczy, jest wiążąca dla stron i zwykle może być przymusowo
wyegzekwowana (np. w trybie postępowania egzekucyjnego).
W trybie adiudykacyjnym postępowanie toczy się wg z góry ustalonych procedur i zasad.
Strony zwykle nie mają też żadnego wpływu na wybór osoby adiudykatora. Modelem
postępowania adjudykacjynego jest postępowanie sądowe. Mimo to należy te dwa
postępowania od siebie odróżniać przede wszystkim z tego powodu, że w postępowaniu
sądowym występują także elementy postępowania mediacyjnego (ugoda sądowa,
postępowanie pojednawcze), a nawet trybu kontraktowego (np. w postępowaniu cywilnym
sąd może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek obu stron – art. 178 k.p.c.).
Rozdział II
Prawo a moralność
Marcin W. UWM 2009
Relacje przedmiotowe.
Teoria 1. Prawo to minimum moralności. Zakres czynów regulowanych przez prawo mieści
się w zakresie czynów regulowanych przez moralność, a zatem każdy czyn uregulowany
przez prawo ma swój odpowiednik w regulacji moralnej.
Teoria 2. Zakresy regulacji prawej i moralnej krzyżują się, a zatem istnieją zarówno takie
zachowania, które reguluje moralność, a nie reguluje prawo, jak i takie, które są regulowane
wyłącznie przez prawo, ale nie przez moralność oraz taka sfera zachowań, która jest
regulowana i przez prawo i przez moralność.
Relacje walidacyjne.
Odnoszą się do kwestii, w jaki sposób niezgodność prawa z normami moralnymi wpływa na
obowiązywanie norm prawnych. Przeciwnicy pozytywizmu dowodzą, że teza o rozdziale
pozwala legitymować nawet akty barbarzyństwa, o ile dokonuje się ono w formach
prawnych. Obrońcy pozytywizmu argumentują z kolei, że możliwości radykalnego konfliktu
prawa z moralnością są w społeczeństwach demokratycznych niewielkie, ponieważ prawo
jest tam stanowione z zasady zgodnie z wolą społeczną, natomiast formuła pozytywistyczna
gwarantuje wszystkim w państwie poczucie pewności i bezpieczeństwa.
Spektakularnym przykładem stanowiska antypozytywistycznego może być stanowisko
wybitnego niemieckiego filozofa Gustawa Radburcha, który pod wpływem doświadczeń z
reżimem narodowosocjalistycznym przeszedł z pozycji pozytywistycznych na pozycje zbliżone
do prawa natury. Zdaniem Radbrucha wiele aktów normatywnych w czasach III Rzeszy w
sposób tak rażący naruszało elementarne normy moralne, iż w najlepszym razie zasługiwały
one na miano „ustawowego bezprawia”. Dotyczy to m.in. tych aktów normatywnych, które
prowadziły do eksterminacji Żydów i Cyganów.
Marcin W. UWM 2009
Formuła Radbrucha – Jeżeli norma prawna w sposób wyjątkowo rażący narusza elementarne
normy moralne, to tym samym traci ona moc obowiązującą i ani organy państwowe nie są
zobowiązane do jej stosowania ani obywatele do jej przestrzegania.
Relacje funkcjonalne.
W tych relacjach chodzi natomiast o to, w jaki sposób normy moralne wpływają na treść
norm prawnych i odwrotnie, w jaki sposób prawo wpływa na treść przekonań moralnych.
Prawo jest systemem otwartym na wartości moralne.
Techniki inkorporacji wartości moralnych.
Bezpośrednia inkorporacja – mamy z nią do czynienia wówczas, gdy pewne normy moralne
stają się z woli prawodawcy normami prawnymi.
Przepisy odsyłające – przepisy prawne, które odsyłają do innych przepisów, reguł lub zasad.
Przepisy, które odsyłają do ogólnych standardów postępowania czy oceny określonych
zachowań przyjęło się nazywać klauzulami generalnymi. Wiele klauzul generalnych to
właśnie normy odsyłające do reguł moralnych.
Rozdział IV
Normy prawne i przepisy prawne
Norma prawna jest to zrekonstruowana z tekstu prawnego dyrektywa postępowania, która
w najprostszym przypadku musi odpowiadać wyczerpująco na przynajmniej dwa następujące
pytania: „kto i w jakich okolicznościach?”, „jak powinien się zachować?”. Większość norm
prawnych, chociaż nie wszystkie, ma jeszcze trzeci element, który rekonstruujemy
poszukując odpowiedzi na trzecie pytanie: „jakie będą konsekwencje w przypadku, gdy
adresat nie zachowa się w sposób przewidziany przez normę?”.
Marcin W. UWM 2009
Przepisem prawnym nazywa się natomiast elementarną jednostkę systematyzacyjną danego
tekstu prawnego (paragraf, ustęp, punkt, tiret).
Koncepcję budowy normy prawnej.
Hipoteza (H) – jest tym elementem normy prawnej, który określa adresata normy oraz
okoliczności w których powinien on zachować się w sposób przewidziany przez normę.
Nazywa się ją zakresem zastosowania normy.
Dyspozycja (D) – określa wzór zachowania się, formułuje nakazy, zakazy lub dozwolenia albo
mówiąc jeszcze inaczej nakłada na adresata normy jakieś określone uprawnienia bądź
obowiązki. Nazywa się ją zakresem normowania normy.
Sankcja (S) – to z kolei ten element normy, który określa konsekwencje jakie nastąpią w
sytuacji, gdyby adresat zachował się niezgodnie z normą, a więc ją naruszył.
Koncepcje dwuczłonowe.
H -> D
Jeżeli zachodzą warunki określone w hipotezie, to adresat normy powinien zachować się tak
jak mówi dyspozycja.
H -> S
Jeśli zachodzą warunki określone w hipotezie, to organ państwa powinien wymierzyć
podmiotowi wskazanemu w hipotezie przewidzianą sankcję.
Koncepcja trójczłonowa.
H -> D/S.
Marcin W. UWM 2009
Jeżeli zachodzą warunki określone w hipotezie, to adresat powinien się zachować tak jak
mówi dyspozycja bądź zostanie mu wymierzona sankcja.
Koncepcja dwuczłonowa norm sprzężonych.
H1 -> D/H2 -> S
Jeżeli zachodzą warunki określone w hipotezie reguły sankcjonowanej (H1), to adresat tej
reguły powinien zachować się tak jak mówi dyspozycja bądź jeżeli naruszy dyspozycję (H2),
to zostanie wymierzona mu sankcja.
Podział przepisów prawnych.
Normy generalne to takie normy, w których adresat jest określony przez wskazanie jego
cech, a więc nazwą generalną (np. każdy człowiek).
Normy indywidualne to normy, których adresat jest oznaczony nazwą indywidualną, zwykle
imieniem własnym (np. Lech Wałęsa).
Normy abstrakcyjne to normy, które odnoszą się do zachowań powtarzalnych (np. „Każda
osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania” – art. 177
k.p.k.).
Normy konkretne to normy, które odnoszą się do zachowań jednorazowych („Wzywa się
Jana Kowalskiego do Urzędu Miejskiego w Toruniu w dniu 3.04.96”).
Normy, które są jednocześnie generalnie i abstrakcyjne, to normy ogólne. Normy prawne
mają właśnie charakter norm ogólnych.
Konstytucja, ustawy, rozporządzenia to przykłady aktów tworzenia prawa. Normy
indywidualno-konkretne to akty stosowania prawa, np. wyroki sądowe.
Marcin W. UWM 2009
Przepisy imperatywne (ius cogens), nazywane są również przepisami bezwzględnie
obowiązującymi. Są to takie przepisy, których działanie nie może być ani wyłączone ani
ograniczone lub zmienione wolą stron.
Przepisy dyspozytywne (ius dispositivum), nazywane także przepisami względnie
obowiązującymi to z kolei przepisy, które stosuje się tylko wtedy, gdy strony nie uregulowały
swych stosunków w odmienny sposób niż to przewiduje dany przepis, a więc wtedy, gdy
strony nie przyjęły innych postanowień albo nic nie postanowiły w danej kwestii.
Przepisy kompetencyjne.
Zalicza się do nich zwykle przepisy, które upoważniają organy państwowe do stanowienia
określonych norm, wydawania określonych decyzji lub dokonywania oznaczonych czynności.
Normy programowe.
Osobliwość tych norm, polega tym, iż nie wskazują one, jak powinien się zachować adresat
normy, a jedynie wskazują, jaki cel powinien osiągnąć pozostawiając kwestę wyboru
środków realizacji tego celu do jego dyspozycji.
Rozdział V
Obowiązywanie prawa
Reguły walidacyjne – są to reguły określające kryteria obowiązywania aktów normatywnych
oraz zawartych w nich przepisów prawnych
W sensie normatywnym obowiązują te normy, które zostały prawidłowo ustanowione i nie
zostały uchylone.
W sensie faktycznym obowiązują te normy, za których naruszenie organy państwowe
pociągają do odpowiedzialności, a zatem w sensie faktycznym obowiązują tylko te normy,
które są stosowane przez organy państwowe.
Marcin W. UWM 2009
W sensie aksjologicznym obowiązują te normy, które spełniają przyjęte kryteria etyczne.
Charakterystyczne reguły walidacyjne dla koncepcji obowiązywania w rozumieniu praktyki
prawniczej:
 Obowiązują tylko te normy, które zostały prawidłowo ustanowione,
 Norma prawna, by obowiązywać, musi zostać prawidłowo ogłoszona,
 Obowiązują nie tylko normy explicite ustanowione, ale także normy, które stanowią
konsekwencje norm explicite ustanowionych,
 Nie obowiązują normy, które zostały wyraźnie lub milcząco uchylone (derogowane)
Podstawą, w oparciu, o którą przyjmuje się, że doszło do derogacji milczącej są specjalne
reguły nazywane regułami kolizyjnymi. Wymienić można trzy podstawowe typy reguł tego
rodzaju:
 Regułę hierarchiczną (lex superior derogat legi inferiori)
 Regułę chronologiczną (lex posterior derogat legi priori)
 Regułę merytoryczną (lex specialis derogat legi generali)
Zgodnie z regułą hierarchiczną norma hierarchicznie wyższa uchyla niezgodną z nią normę
hierarchicznie niższą.
Reguła chronologiczna mówi, ze akt wydany później uchyla akt wydany wcześniej pod
warunkiem jednak, że akt późniejszy ma nie niższą moc prawną niż akt wcześniejszy.
Regułę merytoryczną stosuje się do norm, których zakresy zastosowania pozostają w
stosunku zawierania się. Zakres lex specialis musi się więc zawierać w zakresie lex generalis.
Lex specialis oznacza zatem normę bardziej szczegółową, a lex generalis normę bardziej
ogólną.
Reguła „lex specialis derogat legi generali” nie jest więc regułą derogacyjną, a jedynie regułą
wskazującą, jak stosować przepisy ogólne i specjalne w przypadku ich kolizji.
Marcin W. UWM 2009
Lex posteriori generalis non derogat legi priori speciali – norma późniejsza ogólna nie uchyla
normy wcześniejszej specjalnej.
Reguła desuetudo – norma prawna traci moc obowiązującą wskutek jej niestosowania przez
dłuższy okres czasu lub w skutek radykalnej zmiany okoliczności.
Formuła Radbrucha – nie obowiązują te normy prawne, nawet jeżeli nie zostały one
formalnie uchylone, które w rażący sposób naruszają elementarne i nie kontrowersyjne
zasady moralne.
Norma obowiązuje w okresie od jej wejścia w życie do mementu uchylenia.
Czas między ogłoszeniem normy a datą jej wejścia w życie to vacatio legis.
Do terytorium państwa zalicza się obszar lądowy, to co się znajduje pod tym obszarem, pas
powietrzny nad tym obszarem oraz morskie wody przybrzeżne. Do terytorium państwa
zalicza się także należące do tego państwa statki morskie, powietrzne i kosmiczne.
Wyłączone są placówki dyplomatyczne obcych państw.
Zakres personalny obowiązywania aktu normatywnego – obowiązuje on wszystkie podmioty
znajdujące się na terytorium danego państwa z wyłączeniem osób objętych immunitetem
dyplomatycznym.
Rozdział VI
System prawa
System-typ to zespół cech charakterystycznych dla porządków prawnych określonego
rodzaju. Do pojęcia systemu-typu odwołujemy się na przykład, gdy mówimy o prawie
Marcin W. UWM 2009
socjalistycznym, czy kapitalistycznym, gdy porównujemy ze sobą prawo kontynentalne (civil
law) z prawem anglosaskim (common law).
System konkretny to z kolei ogół norm, które obowiązują w określonym czasie, w
określonym państwie.
Typy współczesnych systemów prawnych:
 Civil law
 Common law
 System prawa socjalistycznego
 Systemy prawa Dalekiego Wschodu
 System prawa Islamu
 System prawa hinduskiego
 Systemy prawa afrykańskiego
Cechy charakterystyczne dla prawa kapitalistycznego:
 Własność prywatna i gospodarka wolnorynkowa jako podstawa ustroju
ekonomicznego
 Demokracja parlamentarna jako podstawa ustroju politycznego
 System praw i wolności obywatelskich z wolnością słowa i zrzeszania się jako
podstawa porządku społecznego.
Cechy charakterystyczne dla prawa socjalistycznego:
 Podstawą ustroju ekonomicznego jest własność państwowa i gospodarka planowa
 Postawą ustroju politycznego są nie instytucje demokratyczne i parlamentarne, ale
dyktatura partii komunistycznej, dla której prawo i instytucje państwowe są jedynie
pasem transmisyjnym do wykonywania zadań
Marcin W. UWM 2009
 Na płaszczyźnie społecznej prawo socjalistyczne cechuje się daleko posuniętą negacją
podstawowych praw i wolności obywatelskich, a w szczególności wolności słowa i
zrzeszania się.
Cechy systemów civil law:
 Zasada prymatu ustawy
 Oddzielenie tworzenia i stosowania prawa
 Zakaz tworzenia prawa przez sądy
 Historycznym źródłem civil law jest prawo rzymskie
Podstawowym źródłem prawa w civil law są ustawy tworzone przez parlamenty. Za
najwyższą formę legislacji uważane są kodeksy. Systemy polityczno-prawne krajów prawa
kontynentalnego nawiązują wyraźnie do teorii trójpodziału władz K. Monteskiusza.
Tworzenie prawa powinno być zastrzeżone dla parlamentów, natomiast jego stosowanie –
dla sądów. Konsekwencją tej zasady jest zakaz tworzenia prawa przez sądy.
Cechy systemów common law:
 Zasada prymatu ustawy
 Brak rozdziału tworzenia od stosowania prawa
 Sądy mogą tworzyć prawo
 Brak recepcji prawa rzymskiego
Ustawa (statute) jest najwyższym źródłem prawa. Sądy nie tylko prawo stosują, ale w
określonych okolicznościach mogą je również tworzyć. Decyzję sądu, która tworzy prawo
nazywa się precedensem. Osobliwość precedensu polega na tym, iż sąd formułuje precedens
w toku stosowania prawa, a więc w sytuacji, gdy rozstrzyga normalne sprawy cywilne czy
karne. Precedensem nie jest jednak cały wyrok, ale sformułowana w wyroku reguła ogólna
Marcin W. UWM 2009
(ratio decidendi) w oparciu o którą sąd rozstrzygnął daną sprawę i która staje się wiążąca
przy rozstrzyganiu spraw tego samego rodzaju w przyszłości.
Obowiązuje zasada związania precedensem tzw. zasada stare decisis. Zgodnie z tą zasadą
sądy niższe są obowiązane stosować precedensy ustanowione przez sądy wyższe. Od
precedensu może odstąpić zasadniczo tylko sąd, który go ustanowił albo sąd od niego
wyższy.
Systemy konkretne.
Przepisy prawa tworzą hierarchiczną strukturę i są pogrupowane w kompleksy norm
zbliżonych do siebie treściowo.
Systematyzacja pionowa.
Hierarchia aktów normatywnych odpowiada w dużym przybliżeniu hierarchii organów
państwowych w tym sensie, iż organy hierarchicznie wyższe tworzą zwykle akty normatywne
o wyższej mocy prawnej niż organy hierarchicznie niższe.
Szczeble hierarchii aktów normatywnych:
 Konstytucja
 Ustawy
 Akty podstawowe
 Akty prawa terenowego
Konstytucja jest niewątpliwie aktem normatywnym o najwyższej mocy prawnej. Reguluje
ona podstawy ustroju politycznego, ekonomicznego i społecznego w państwie. Konstytucja
zawiera zwykle katalog podstawowych praw obywatelskich.
W państwach demokratycznych ustawy są podstawowym instrumentem legislacji. Tworzą je
parlamenty.
Marcin W. UWM 2009
Akty pochodzące od administracji publicznej należą do kategorii aktów prawa
podstawowego. Noszą one zwykle nazwę rozporządzeń, uchwał lub zarządzeń. Akty
podstawowe służą z zasady wykonywaniu ustaw i z tego powodu najczęściej konieczne do
ich wykonania jest szczegółowe upoważnienie ustawy.
Wśród aktów podstawowych należy wyróżnić tzw. interna administracji (akty prawa
wewnętrznego). Ich cechą swoistą jest to, iż obowiązują one wyłącznie jednostki
hierarchicznie podporządkowane danemu organowi administracji, nie mogą natomiast
wiązać innych podmiotów, w tym zwykłych obywateli.
Akty prawa miejscowego są wydawane zwykle przez organy samorządu terytorialnego i
organy administracji terenowej. Ich moc obowiązująca jest terytorialnie ograniczona.
Nw – Norma hierarchicznie wyższa
Nn – Norma hierarchicznie niższa





Nw może uchylić lub zmienić Nn, ale nie odwrotnie
Nn powinna być zgodna (nie Może być sprzeczna) z Nw
Nw może stanowić podstawę obowiązywania Nn, ale nie odwrotnie
Nw może upoważniać do utworzenia Nn, ale nie odwrotnie
Nw dotyczy zwykle spraw większej wagi niż Nn
Systematyzacja pozioma.
W aspekcie poziomym prawo dzieli się na pewne działy obejmujące kompleksy norm
regulujących stosunki społeczne tego samego rodzaju, które nazywamy gałęziami prawa.
3 podstawowe kryteria podziału prawa na gałęzie:
 Kryterium przedmiotowe
 Kryterium podmiotowe
Marcin W. UWM 2009
 Kryterium metody regulacji
W myśl kryterium przedmiotowego podstawą regulacji podziału prawa na różne gałęzie jest
treść regulowanych stosunków społecznych.
Kryterium metody regulacji pełni rolę posiłkową wobec kryterium przedmiotowego.
Wyodrębnić można 3 podstawowe metody regulacji, które od nazwy gałęzi prawa w których
są stosowane noszą nazwę metody cywilnej, karnej i administracyjnej.
Metodę cywilną regulacji stosuje się w tych dziedzinach, w których prawo respektuje
autonomię woli stron i w granicach określonych przez normy imperatywne (ius cogens)
pozwala pomiotom prawa swobodnie kształtować stosunki prawne.
Metodą administracyjną posługujemy się z kolei wówczas, gdy jeden z podmiotów jest w
sensie prawnym podporządkowany drugiemu.
Metodę karną stosuje się w tych przypadkach, w których pewne czyny są zabronione przez
ustawę pod groźbą kary.
Instytucją prawną nazywamy zwykle kompleks norm stanowiących funkcjonalną całość,
które regulują typowy zespół stosunków społecznych (np. instytucja małżeństwa).
Kodeksem nazywamy akt normatywny z reguły rzędu ustawowego zawierający podstawowe
dla danej gałęzi prawa zasady i normy prawne.
Kodeksy w Polsce:
 Kodeks cywilny – 23.04.1964
 Kodeks rodzinny i opiekuńczy – 25.02.1964
 Kodeks postępowania cywilnego (k.p.c.) – 17.11.1964
 Kodeks pracy (k.p.) – 26.06.1974
 Kodeks spółek handlowych – 15.09.2000
 Kodeks karny (k.k.) – 6.06.1997
Marcin W. UWM 2009
 Kodeks postępowania karnego (k.p.k.) – 6.06.1997
 Kodeks karny wykonawczy (k.k.w.) – 6.06.1997
 Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) – 14.06.1960
Inkorporacja to prywatny lub urzędowy zbiór praw w danej dziedzinie. O ile kodeks jest
aktem normatywnym, który w sposób kompleksowy reguluje stosunki w danej gałęzi prawa,
o tyle inkorporacja jedynie porządkuje w jednym zbiorze już obowiązujące w danej gałęzi
prawa akty normatywne, po prostu po to, by ułatwić korzystanie z nich.
Prawo konstytucyjne, to zespół norm regulujących podstawy ustroju politycznego,
ekonomicznego i społecznego. Podstawowymi aktami normatywnymi w zakresie prawa
konstytucyjnego w naszym kraju jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku.
Określa ona m.in. katalog podstawowych praw i wolności obywatelskich, podstawowe
zasady ustroju politycznego, społecznego i ekonomicznego, strukturę, kompetencję
naczelnych organów w państwie i relacje między nimi.
Prawo administracyjne to niewątpliwie najbardziej rozbudowany dział prawa wewnętrznego.
Reguluje ono władzą działalność organów państwa w różnych dziedzinach życia społecznego.
Prawo cywilne. Jego najważniejsze działy to prawo rzeczowe (własność i inne prawa
rzeczowe, zastaw hipoteka), prawo zobowiązań (różnego rodzaju stosunki umowne,
odpowiedzialność za czyny niedozwolone) i prawo spadkowe (dziedziczenie ustawowe i
testamentowe).
W ścisłych związkach z prawem cywilnym pozostaje prawo pracy, które reguluje m.in. takie
zagadnienia jak stosunki pracy wynikające z umowy, powołania, mianowania, prawa i
obowiązki pracodawców i pracowników, ochrona pracowników, układy zbiorowe.
Marcin W. UWM 2009
Z prawa cywilnego wyodrębniło się także prawo rodzinne (małżeństwa, stosunki rodzinne,
prawa i obowiązki małżonków, rodziców i dzieci, przysposobienie, opieka, kuratela)
W ścisłych związkach z prawem cywilnym i administracyjnym pozostaje prawo rolne
regulujące własność i użytkowanie gruntów rolnych.
Prawo karne określa jakie czyny są przestępstwami lub wykroczeniami i ustala zasady
odpowiedzialności karnej.
Prawo finansowe reguluje zasady funkcjonowania finansów publicznych (budżet, banki i
podatki).
Prawo materialne to zespoły norm regulujących w sposób pierwotny daną sferę stosunków
społecznych, określających jakie prawa i obowiązki maja podmioty aktywne w tej sferze.
Prawo procesowe (formalne) to natomiast normy regulujące sposób postępowania w
przypadku, gdy doszło do naruszenia norm prawa materialnego, kompetencję i organizację
organów rozstrzygających te sprawy.
Prawo publiczne i prywatne.
Ulpian określił prawo publiczne jako zbiór norm odnoszących się do interesu państwa,
natomiast prawo prywatne scharakteryzował jako odnoszące się do interesu jednostki.
Kryterium podmiotowe.
Prawo publiczne reguluje stosunki między organami państwa oraz między organami państwa
a obywatelami.
Prawo prywatne zajmuje się stosunkami między obywatelami.
Marcin W. UWM 2009
Kryterium przedmiotowe.
Prawo publiczne zajmuje się stosunkami władczymi, w których jeden podmiot jest
podporządkowany drugiemu.
Prawo prywatne reguluje stosunki między podmiotami równorzędnymi.
Kryterium sposobu dochodzenia roszczeń.
Roszczenia publiczno-prawne są dochodzone z urzędu.
Roszczenia prywatno-prawne są dochodzone na wniosek zainteresowanych stron.
Do sfery prawa publicznego zalicza się zwykle prawo konstytucyjne, karne, administracyjne,
finansowe, oraz działy prawa procesowego, natomiast klasyczny przykład dziedziny prawa
prywatnego to oczywiście prawo cywilne.
Rozdział VII
Tworzenie Prawa
Akty tworzenia prawa składają się z norm generalno-abstrakcyjnych (ogólnych).
Akty stosowania prawa składają się z norm indywidualno-konkretnych.
Akt tworzenia prawa jest to władczy akt organu władzy państwowej, który składa się z norm
ogólnych.
Prawo może być stanowione w drodze jednostronnej decyzji organu państwowego lub
instytucji upoważnionej przez taki organ. Takie prawo będziemy nazywać prawem
stanowionym sensu stricto. Prawo może również powstać w drodze umowy, której stronami
są organy państwowe i/lub upoważnione przez nie instytucje.
Marcin W. UWM 2009
Wszelkie formy prawa, które powstają w drodze umowy będziemy nazywać prawem
kontraktowym.
Prawo może powstać w drodze decyzji sądowej lub administracyjnej, jeżeli zawartą w tej
decyzji normę ogólną uważa się za wiążącą (prawo precedensowe).
Dawniej poglądy doktryny prawniczej, a mówiąc ściślej poglądy niektórych prawników były
zaliczane do źródeł prawa (prawo prawnicze).
Podstawowe formy prawa:
 Prawo stanowione sensu stricto
 Prawo kontraktowe
 Prawo precedensowe
 Prawo zwyczajowe
 Prawo religijne
 Prawo prawnicze
Prawo stanowione sensu stricto
Prawo przyjmuje formę dokumentu o określonej formie i budowie, który zwykło się nazywać
tekstem prawnym. Tekstem prawnym jest np. ustawa, rozporządzenie, uchwała etc.
Spośród różnych form prawa stanowionego (sensu stricto) niewątpliwie najważniejszą
pozycję zajmuje prawo ustawowe.
Prawo kontraktowe
Umowa jest rzadko bezpośrednim źródłem prawa, nieformalnie jednak tryb negocjacyjny
odgrywał ważną i odgrywa ważną i coraz ważniejszą rolę w stanowieniu prawa.
W prawie wewnętrznym tryb negocjacyjny odgrywa nadal podrzędną rolę w stanowieniu
prawa, lecz w prawie międzynarodowym publicznym jest on podstawową procedurą
tworzenia prawa.
Marcin W. UWM 2009
Prawo precedensowe
Precedens jest to zawarta w decyzji sądowej norma ogólna, które de iure lub de facto
wpływa na podejmowanie innych decyzji przez sądy. Odpowiednio do tego możemy odróżnić
precedensy formalnie niewiążące (de iure) i precedensy formalnie wiążące (de facto). W
praktyce sądowej precedensy są najczęściej tworzone przez najwyższe instancje sądowe.
Ustawa może uchylić każdy precedens.
Prawo zwyczajowe
Subsydiarność prawa zwyczajowego polega na tym, iż wolno jest je zastosować pod
warunkiem, iż dane zagadnienie nie jest uregulowane przez ustawy lub inne akty
normatywne. Najważniejsze znaczenie dla ukonstytuowania się prawa zwyczajowego ma
jego uznanie za wiążący przez odpowiednie organy państwowe, a zwłaszcza przez organy
stosujące prawo.
Zagadnienia racjonalnego tworzenia prawa stanowią dział nauki, którą przyjęło się u nas
nazywać polityką prawa. W ramach polityki prawa można wyróżnić trzy działy:
 Politykę tworzenia prawa, która zajmuje się racjonalnym tworzeniem norm prawnych
 Politykę stosowania prawa, której przedmiotem jest racjonalne stosowanie tych norm
 Politykę realizacji prawa, która dotyczy kwestii racjonalnego wykonywania aktów
stosowania prawa.
Źródła prawa




Źródła prawa w sensie formalnym
Źródła poznania prawa
Źródła prawa w sensie materialnym
Samoistne i niesamoistne źródła prawa
Marcin W. UWM 2009
Źródłem prawa w sensie formalnym nazywa się każdy akt, dokument lub decyzję, którą w
danym systemie prawa uważa się za źródło norm prawnych. Takim źródłem prawa jest w
naszym kraju m.in. ustawa czy rozporządzenie lub uchwała odpowiedniego organu
państwowego, w innych krajach jest nim również precedens lub decyzja sądu lub innego
organu uznająca zwyczaj za normę prawnie wiążącą.
Źródłami poznania prawa są wszelkiego rodzaju dokumenty i obiekty na podstawie których
możemy ustalić treść norm prawnych. Źródła poznania prawa można podzielić na oficjalne i
nieoficjalne. We współczesnych państwach oficjalnym źródłem poznania prawa są nieomal
wyłącznie urzędowe dzienniki promulgacyjne. W Polsce, w Dzienniku Ustaw publikuje się
m.in. ustawy, rozporządzenia, a także ratyfikowane umowy międzynarodowe, natomiast w
Monitorze Polskim uchwały Rady Ministrów i zarządzenia ministrów. Do nieoficjalnych źródeł
poznania prawa zaliczyć należy wszelkie dokumenty i obiekty na podstawie których ustalić
możemy treść norm prawnych. Mogą to być gazety, książki, informacje radiowe czy
telewizyjne, a w przypadku źródeł starożytnych źródeł prawa nawet inskrypcje na
pomnikach, czy płytach nagrobnych.
Pojęcie źródeł prawa w sensie materialnym jest najmniej określone i zarazem najmniej
przydatne dla praktyki prawniczej. Odnosi się zwykle do tych czynników społecznych,
politycznych i ekonomicznych które warunkują treść prawa, a więc np. do panujących
ideologii, przekonań moralnych i religijnych, układu sił politycznych w państwie, sytuacji
ekonomicznej itd.
Samoistnym źródłem prawa nazwiemy każdą regułę lub zasadę, która może stanowić
samodzielną podstawę decyzji sędziowskiej lub innego aktu stosowania prawa, a tym samym
taką regułę lub zasadę, która może być samodzielnym źródłem naszych praw lub
obowiązków.
Marcin W. UWM 2009
Prawo międzynarodowe.
Większość państw demokratycznych uznaje prymat prawa międzynarodowego nad własnym
prawem wewnętrznym.
Do samoistnych źródeł prawa międzynarodowego zalicza się następujące kategorie norm:
 Umowy (traktaty) międzynarodowe
 Zwyczaj międzynarodowy
 Zasady ogólne prawa międzynarodowego
Rada Europejska (w jej skład wchodzą szefowie rządów i państw, ustala ona podstawowe
zasady polityki wspólnotowej).
Rada UE jest głównym organem prawodawczym Unii
Komisja Europejska która pełni funkcje egzekutywy.
W skład Rady i Komisji wchodzą przedstawiciele rządów państw członkowskich.
Parlament Europejski, który pochodzi z wyborów bezpośrednich.
Powszechnie przyjmuje się podział wszystkich źródeł prawa europejskiego na prawo
pierwotne i pochodne. Do prawa pierwotnego zalicza się traktaty założycielskie wraz z
załącznikami i protokołami oraz traktaty akcesyjne. Do źródeł prawa pochodnego zalicza się z
kolei wszystkie akty normatywne ustanowione przez organy UE. Podstawowymi aktami
prawa pochodnego są rozporządzenia, dyrektywy oraz decyzje. Rozporządzenia są
podstawowym instrumentem regulacyjnym stosowanym w UE.
Do źródeł prawa europejskiego zalicza się również umowy międzynarodowe zawierane przez
Unie lub Wspólnoty z innymi podmiotami oraz tzw. zasady ogólne prawa wspólnotowego.
W państwach należących do UE ustaliła się następująca hierarchia porządków
normatywnych:
 Prawo międzynarodowe
Marcin W. UWM 2009
 Prawo europejskie
 Prawo wewnętrzne
Prawo wewnętrzne
Konstytucja wprowadziła podział wszystkich aktów normatywnych na dwie kategorie: akty
normatywne powszechnie obowiązujące i akty normatywne wewnętrzne.
Do źródeł powszechnie obowiązującego prawa zalicza Konstytucja następujące kategorie
aktów normatywnych:
 Konstytucję
 Ustawy
 Ratyfikowane umowy międzynarodowe
 Rozporządzenia
 Akty prawa miejscowego
Konstytucja jest niewątpliwie aktem normatywnym o najwyższej mocy prawnej. Może ona
uchylić każdy akt i nie może zostać uchylona poprzez żaden akt. Konstytucja reguluje
podstawy ustroju politycznego, społecznego i ekonomicznego w państwie oraz formułuje
katalog podstawowych praw i wolności obywatelskich. Zgodnie z art. 8 ust. 2 przepisy
Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba, że sama Konstytucja stanowi inaczej.
Jeżeli umowa międzynarodowa została ratyfikowana za zgodą parlamentu wyrażoną w
ustawie, to w razie kolizji takiej umowy z ustawą, pierwszeństwo a umowa międzynarodowa.
Zgodnie z Konstytucją wszystkie ratyfikowane umowy międzynarodowe stają się częścią
Polskiego prawa wewnętrznego i podobnie jak Konstytucja mogą być bezpośrednio
stosowane.
Marcin W. UWM 2009
Ustawy stanowią podstawową formę legislacji we wszystkich demokratycznych
społeczeństwach. W Polsce do materii ustawowych zalicza się m.in. następujące kwestie:
 Prawa i obowiązki obywateli
 Przepisy prawa karnego
 Przepisy podatkowe i zagadnienia gospodarki finansowej państwa
 Ustanawianie monopolów
 Ustanawianie budżetu
 Wprowadzenie stanów nadzwyczajnych
 Normy regulujące strukturę państwa i samorządów
Rozporządzenia może wydawać Prezydent, Rada Ministrów i ministrowie. RM może jednak
uchylić rozporządzenie lub zarządzenie ministra. Rozporządzenia wolno wydawać wyłącznie
na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego. Rozporządzenie jest aktem
wykonawczym w stosunku do ustawy.
Akty prawa miejscowego obejmują u nas akty tworzone przez organy samorządu
terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej. Wydawać je wolno tylko na
podstawie upoważnienia ustawowego i w jego granicach. Ich zasięg obowiązywania jest
terytorialnie ograniczony.
Uchwały RM, zarządzenia Prezydenta i ministrów zalicza Konstytucja do aktów
wewnętrznych. Uchwały RM są wydawane na podstawie Konstytucji lub ustaw, natomiast
uchwały innych organów oraz zarządzenia – na podstawie ustaw.
Tworzenie prawa
Marcin W. UWM 2009




Inicjatywa ustawodawcza
Dyskusja nad projektem
Głosowanie
Podpisanie i ogłoszenie
Inicjatywą ustawodawczą nazwiemy zgłoszenie projektu przez dany organ, które
zobowiązuje parlament do jego rozpatrzenia. W Polsce, zgodnie z Konstytucją, inicjatywa
ustawodawcza przysługuje posłom (grupie przynajmniej 15 posłów lub komisji sejmowej),
Senatowi, Prezydentowi, Radzie Ministrów oraz grupie przynajmniej 100.000 obywateli
posiadających prawa wyborcze.
Następny etap to dyskusja nad projektem czyli tzw. jego czytania. Nasza procedura
przewiduje w maksymalnym przypadku aż trzy czytania projektu.
Dyskusję nad projektem kończy głosowanie.
Minimalna liczba członków niezbędna do tego, by ciało kolegialne mogło ważnie
funkcjonować to quorum.
O większości bezwzględnej mówimy wtedy, gdy suma głosów „za” jest większa niż suma
głosów „przeciw” i wstrzymujących się, o większości zwykłej – gdy suma głosów „za” jest
większa niż „przeciw” nie licząc wstrzymujących się, większość względna to najwyższa liczba
głosów uzyskana w przypadku wyborów między trzema kandydatami, z kolei większość
kwalifikowana to większość wyższa od bezwzględnej, ale mniejsza od jednomyślności (np.
2/3, ¾ itd. ważnie oddanych głosów). Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, natomiast w Senacie bezwzględnej
większości głosów przy takim samym quorum co w Sejmie.
Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi. Senat może w ciągu 30
dni ustawę przyjąć, wprowadzić do niej poprawki lub odrzucić. Uchwałę Senatu odrzucającą
ustawę lub wprowadzającą do niej poprawki może jednak Sejm odrzucić bezwzględną
większością głosów. Następnie Marszałek Sejmu przedstawia przyjętą ustawę do podpisu
Prezydentowi. Prezydent może odmówić podpisania ustawy i przekazać ją Sejmowi do
Marcin W. UWM 2009
ponownego rozpatrzenia (veto zawieszające). Veto Zawieszające może z kolei obalić Sejm
uchwalając ponownie ustawę, jednak tym razem większością kwalifikowaną 3/5. Ostatni
etap drogi ustawodawczej to podpisanie ustawy przez Prezydenta i ogłoszenie jej w
Dzienniku Ustaw.
Zasady techniki prawodawczej.
Dyrektywy systematyki wewnętrznej aktu normatywnego dotyczą budowy tekstu prawnego,
kolejności przepisów, sposobu ich redagowania, notacji itd.
Dyrektywy systematyki zewnętrznej aktu normatywnego to mówiąc najogólniej dyrektywy
dot. relacji aktu normatywnego do innych aktów normatywnych. Dyrektywy odnoszące się
do przepisów odsyłających do innych aktów normatywnych lub uchylających takie akty to
przykład dyrektyw należących do tej grupy.
Dyrektywy systematyzacji poziomej dot. kwestii, jak kształtować zakres podmiotowy i
przedmiotowy aktu mając na uwadze jego stosunek do innych tekstów prawnych.
Dyrektywy systematyzacji pionowej zajmują się natomiast relacjami hierarchicznymi między
aktami normatywnymi różnego szczebla, przykładowo relacjami między ustawą a aktami
wykonawczymi i zagadnieniami z tym związanymi.
Dyrektywy adresata zajmują się sposobami określania adresata przepisu, natomiast
dyrektywy warunków zastosowania przepisu – sposobami określenia okoliczności
warunkujących zastosowanie przepisu.
Dyrektywy języka aktu normatywnego to z kolei dyrektywy dot. poprawnego formułowania
przepisów, wyboru języka aktu w zależności od celów stawianych sobie przez prawodawcę,
sposobu definiowana pojęć itd.
Przepisy upoważniające są to przepisy delegujące kompetencje do tworzenia aktów
normatywnych. Akt normatywny wydany na podstawie przepisu upoważniającego to akt
wykonawczy. Klasycznym przykładem aktu wykonawczego są rozporządzenia.
Marcin W. UWM 2009
Definicje, które podają wszystkie kryteria stosowalności dla danego terminu nazywamy
definicjami równościowymi.
Definicje, które podają tylko niektóre kryteria stosowalności dla danego terminu, to definicje
cząstkowe. Terminy zamknięte są zatem zdefiniowane równościowo, natomiast terminy
otwarte – cząstkowo.
Zagadnieniami tymi zajmuje się prawodawca w kontekście tzw. definicji zakresowych tj.
definicji wyliczających elementy składowe zakresu danego pojęcia.
Reguły definiowania wyrażeń języka prawnego
Każda definicja składa się z następujących trzech elementów:
 Definiendum – zwrot definiowany
 Definiens – wyrażenie definiujące
 Funktor definicyjny – łącznik definicyjny który łączy definiendum z definiensem
Jedną z najważniejszych funkcji definicji w tekstach prawnych jest sformułowanie kryterium
stosowalności dla wyrażeń języka prawnego tj. określenie do jakich obiektów, zdarzeń, czy
stanów rzeczy te wyrażenia się odnoszą. Jest to szczególnie istotne w przypadku terminów
prawnych jak np. „testament”, „zachowek”, „zdolność prawna”, „rękojmia” etc., ponieważ
terminy tego rodzaju nie mają odpowiednika w języku potocznym lub też funkcjonują w nim
w innym znaczeniu niż w języku prawnym.
W tekstach prawnych spotykamy się niekiedy z podziałami i klasyfikacjami.
Podział polega na wyszczególnieniu pojęć podrzędnych względem pojęcia w taki sposób, że
każdy desygnat pojęcia, którego zakres się dzieli, jest desygnatem tylko jednego pojęcia
podrzędnego.
Wielostopniowy podział logiczny tj. taki, w którym przynajmniej niektóre człony podziału
dzielimy dalej, nazywa się klasyfikacją.
Marcin W. UWM 2009
Budowa tekstu prawnego
Tekstem prawnym nazywamy dokument, w którym zawarte są normy prawne.
W każdym akcie normatywnym można wyróżnić dwie podstawowe części:
 Część nieartykułowaną
 Część artykułowaną
W skład części nieartykułowanej wchodzi: tytuł, określenie podstawy prawnej oraz wstęp
(preambuła) do aktu normatywnego.
Część artykułowana tekstu prawnego to ta część aktu normatywnego, która składa się z
przepisów prawnych. Wyróżnia się następujące jednostki redakcyjne przepisów: artykuły,
ustępy, paragrafy, litery, punkty i tiret.
Można wyróżnić cztery kategorie przepisów:
 Przepisy merytoryczne, które dzielą się na przepisy ogólne i szczegółowe
 Przepisy zmieniające
 Przepisy przejściowe i dostosowujące
 Przepisy końcowe
Marcin W. UWM 2009
Przepisy ogólne – określają zakres przedmiotowy i podmiotowy stosunków regulowanych
przez dany akt lub wyłączonych spod jego regulacji. W przepisach ogólnych objaśnia się także
używane w akcie określenia lub skróty.
Przepisy szczegółowe – to przede wszystkim katalog podstawowych instytucji regulowanych
przez dany akt. Kolejność przepisów szczegółowych:
1. Przepisy prawa materialnego
2. Przepisy o organach i trybie postępowania
3. Wyjątkowo również przepisy karne
W przepisach ustrojowych zamieszcza się przepisy o utworzeniu organów albo instytucji, ich
zadaniach i kompetencjach, ich organizacji, sposobie ich obsadzania oraz o tym, jakim
podmiotom podlegają lub jakie podmioty sprawują nad nimi nadzór.
W przepisach proceduralnych określa się sposób postępowania przed organami albo
instytucjami, strony i innych uczestników postępowania, ich prawa i obowiązki w
postępowaniu oraz rodzaje rozstrzygnięć, które zapadają w postępowaniu i tryb ich
wzruszania.
Przepisy karne nie mogą powtarzać norm kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń i ustawy
karnej skarbowej.
Przepisy przejściowe i dostosowujące
W przepisach przejściowych normuje się wpływ nowego prawa na stosunki powstałe pod
działaniem prawa dotychczasowego, a w szczególności:
 Sposób zakończenia postępowania w sprawach będących w toku
 Rozstrzyga, czy i w jakim zakresie stosuje się nowe przepisy do uprawnień i
obowiązków powstałych pod działaniem dotychczasowego prawa
Marcin W. UWM 2009
 Rozstrzyga, czy i przez jaki czas utrzymuje się w mocy instytucje, które znosi nowe
prawo
 Rozstrzyga, czy utrzymuje się w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze
Uchylenie ustawy albo uchylenie przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego
powoduje automatycznie utratę mocy obowiązującej przez akt wykonawczy.
Przepisy końcowe
Zamieszcza się je w następującej kolejności:
1. Przepisy uchylające
2. Przepisy o wejściu aktu normatywnego w życie
3. W razie potrzeby – przepisy o wygaśnięciu aktu normatywnego
Przepisy uchylające to inaczej przepisy derogacyjne.
Każdy akt normatywny powinien posiadać przepisy o wejściu jego w życie, czyli powinien
określać termin swojego wejścia w życie.
Przepisy o wygaśnięciu mocy aktu normatywnego wprowadza się w przypadku tzw. „ustaw
czasowych”, tj. aktów normatywnych które wprowadza się tylko na pewien okres czasu,
przykładowo ze względów porządkowych lub po to, by rozwiązać o w określonym czasie
określony problem.
Nowelizacja
Nowelizacja jest to zmiana aktu normatywnego.
Przewiduje się dwie formy nowelizacji:
 Odrębną ustawę nowelizującą
 Przepis nowelizujący w innej ustawie
Nowelizacja polega na wprowadzeniu:
Marcin W. UWM 2009
 Przepisów zmieniających
 Przepisów uchylających lub,
 Przepisów uzupełniających nowelizowany akt
Tekst jednolity ustawy.
Ogłasza się go w przypadku, jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub gdy ustawa była
już wielokrotnie nowelizowana. Tekst jednolity aktu normatywnego jest ot zatem tekst, który
uwzględnia wszystkie dokonane w nim zmiany (nowelizacje).
Marcin W. UWM 2009
Download