I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zaburzenia osobowości

advertisement
Wydział Nauk Społecznych
Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zaburzenia osobowości –
uwarunkowania i mechanizmy”
Poznań, 14 czerwca 2013 r.
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zaburzenia osobowości – uwarunkowania i mechanizmy”
Poznań, 14 czerwca 2013 r.
PROGRAM KONFERENCJI
Piątek, 14 czerwca, 2013
09:00
Rejestracja
10:00
Otwarcie konferencji
10:10 Traumatyczne i pozatraumatyczne ścieżki rozwoju zaburzeń borderline
prof. dr hab.
L. Cierpiałkowska
Sesja 1: Funkcjonowanie emocjonalne i społeczne: procesy regulacyjne
Dysregulacja emocjonalna przejawiana w relacjach społecznych a
10:40
zaburzenia osobowości – rola empatii
prof. UG dr hab.
B. Pastwa-Wojciechowska,
dr M. Kaźmierczak,
dr M. Błażek
11:00 Rozpoznawanie a przeżywanie i rozumienie emocji w psychopatii
mgr Łukasz Barwiński
11:20
Pomiędzy werbalizacją a refleksją: badania nad aktywnością
referencyjną i narracyjną w zaburzeniu osobowości borderline
11:40 Zdolność do mentalizacji osób z organizacją osobowości borderline
mgr Monika Marszał
Przerwa kawowa
12:00
12:15
dr Dominika Górska,
dr Emilia Soroko
Narcyzm i borderline: zaburzenia osobowości czy ponowoczesna
tożsamość?
prof. SWPS dr hab.
Krystyna Drat-Ruszczak
Sesja 2: Modele wyjaśniające i diagnostyczne
12:55 Poczucie tożsamości w zaburzeniach osobowości
dr Aleksandra Pilarska,
prof. UAM dr hab.
Anna Suchańska
13:15 Psychopatia kobiet - nasilenie i psychospołeczna charakterystyka
mgr Magdalena Bolek
13:35 Dymensjonalny model psychopatii
Katarzyna Nowak,
dr Jacek Neckar
13:55 Kwestionariuszowy pomiar zaburzeń osobowości
prof. dr z upr. hab. Bogdan
Pietrulewicz
Przerwa obiadowa
14:20
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829 23 07, fax + 48 61 829 21 07
[email protected]
www.psychologia.amu.edu.pl
2
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zaburzenia osobowości – uwarunkowania i mechanizmy”
Poznań, 14 czerwca 2013 r.
Sesja 3: Perspektywa relacyjna: od mechanizmów do obrazu klinicznego
15:40 Tożsamość i poczucie bliskości w zaburzeniu osobowości borderline
16:00
Osobowość masochistyczna jako rezultat internalizacji złego obiektu –
opis psychoterapii psychoanalitycznej
mgr Marta Andrałojć
dr Julita Świtalska
16:20 Osobowość dysocjacyjna a trauma
Kamila Budzyńska
16:40 Wpływ więzi na powstawanie antyspołecznego zaburzenia osobowości
mgr Justyna Kuświk
17:00 Gra w miłość – czyli o trudnym związku z narcyzem
mgr Anna Strzelczak
Przerwa kawowa
17:20
Sesja 4: Społeczne, kulturowe i biologiczne czynniki ryzyka
17:40 Zaburzenia osobowości a perspektywa społeczno-kulturowa
mgr Piotr Olesiński
18:00
Czy żyjemy w „kulturze borderline”? Wpływ cywilizacyjnych przemian
na zaburzenia osobowości
18:20
Genetyczne i środowiskowe przyczyny psychopatii oraz antyspołecznego mgr Lidia Baran,
zaburzenia osobowości
mgr Elżbieta Sanecka
18:40
Kryzys okresu adolescencji a zaburzenia osobowości – w poszukiwaniu
przyczyn i korelacji
18:50
dr Mateusz Stróżyński
mgr Patrycja
Kozera- Mikuła
Zamknięcie konferencji
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829 23 07, fax + 48 61 829 21 07
[email protected]
www.psychologia.amu.edu.pl
3
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zaburzenia osobowości – uwarunkowania i mechanizmy”
Poznań, 14 czerwca 2013 r.
Spis abstraktów
Autor/autorzy
Tytuł
Str.
1
Andrałojć, Marta
Tożsamość i poczucie bliskości w zaburzeniu
osobowości borderline
5
2
Baran, Lidia
Sanecka, Elżbieta
Genetyczne i środowiskowe przyczyny psychopatii
oraz antyspołecznego zaburzenia osobowości
6
3
Barwiński, Łukasz
Rozpoznawanie a przeżywanie i rozumienie emocji
w psychopatii
7
4
Bolek, Magdalena
Psychopatia kobiet – nasilenie i psychospołeczna
charakterystyka
8
5
Budzyńska, Kamila
Osobowość dysocjacyjna a trauma
9
6
Górska, Dominika
Soroko, Emilia
Pomiędzy werbalizacją a refleksją: badania nad
aktywnością referencyjną i narracyjną w zaburzeniu
osobowości borderline
10
7
Kozera-Mikuła, Patrycja
Kryzys okresu adolescencji a zaburzenia osobowości 11
– w poszukiwaniu przyczyn i korelacji
8
Kuświk, Justyna
Wpływ więzi na powstawanie antyspołecznego
zaburzenia osobowości
12
9
Marszał, Monika
Zdolność do mentalizacji osób z organizacją
osobowości borderline
12
10 Nowak, Katarzyna
Neckar, Jacek
Dymensjonalny model psychopatii
13
11 Olesiński, Piotr
Zaburzenia osobowości a perspektywa społecznokulturowa
14
12 Pastwa-Wojciechowska, Beata Dysregulacja emocjonalna przejawiana w relacjach 15
Kaźmierczak, Maria
społecznych a zaburzenia osobowości – rola empatii
Błażek, Magdalena
Kwestionariuszowy pomiar zaburzeń osobowości
16
13 Pietrulewicz, Bogdan
14 Pilarska, Aleksandra
Suchańska, Anna
Poczucie tożsamości w zaburzeniach osobowości
16
15 Stróżyński, Mateusz
Czy żyjemy w „kulturze borderline”? Wpływ
cywilizacyjnych przemian na zaburzenia
osobowości
17
16 Strzelczak, Anna
Gra w miłość – czyli o trudnym związku z narcyzem 18
17 Świtalska, Julita
Osobowość masochistyczna jako rezultat
internalizacji złego obiektu – opis psychoterapii
psychoanalitycznej
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829 23 07, fax + 48 61 829 21 07
[email protected]
www.psychologia.amu.edu.pl
19
4
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zaburzenia osobowości – uwarunkowania i mechanizmy”
Poznań, 14 czerwca 2013 r.
TOŻSAMOŚĆ I POCZUCIE BLISKOŚCI W ZABURZENIU OSOBOWOŚCI
BORDERLINE
MARTA ANDRAŁOJĆ, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
15:40
Choć założenia teoretyczne sugerują powiązania pomiędzy tożsamością, osobowością a
funkcjonowaniem interpersonalnym, nie przeprowadzono dotąd badań ukierunkowanych na
odniesienie psychodynamicznych aspektów poczucia tożsamości do poziomu organizacji
osobowości i umysłowej reprezentacji bliskości w związku. W zaprezentowanym badaniu
zmierzono w populacji ogólnej wymiary struktury tożsamości, cechy osobowości borderline
oraz obraz realnej i idealnej bliskości w związku (za pomocą narzędzi: Wielowymiarowy
Kwestionariusz Tożsamości A. Pilarskiej, Skala Włączania Innych w Ja A. Arona,
Kwestionariusz Zaburzenia Osobowości Borderline F. Leichsenringa).
Wyniki analizowano w całej grupie (N = 338) oraz wyłonionej podgrupie osób o
wysokim nasileniu cech osobowości borderline (6,21%; N = 21). Zgodnie z
przewidywaniami, struktura tożsamości pozostaje w silnym pozytywnym związkiem z
natężeniem cech borderline. Osoby niezadowolone z doświadczanej bliskości – zarówno z
frustracją w obszarze pragnienia bliskości oraz unikające bliskości – wykazują istotnie
wyższy poziom cech borderline i niższy poziom integracji wymiarów tożsamości. Wyniki
uzyskane w grupie osób o wysokim nasileniu cech borderline wskazują, że dyfuzja
tożsamości u osób z zaburzeniem borderline może być wielowymiarowym konstruktem
wykazującym istotne związki z umysłową reprezentacją realnej i idealnej bliskości w relacji.
Rezultaty badania zostaną zinterpretowane w świetle teorii relacji z obiektem, które
ujmują tożsamość i osobowość jako struktury intrapsychiczne regulujące fukcjonowanie
interpersonalne.
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829 23 07, fax + 48 61 829 21 07
[email protected]
www.psychologia.amu.edu.pl
5
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zaburzenia osobowości – uwarunkowania i mechanizmy”
Poznań, 14 czerwca 2013 r.
GENETYCZNE I ŚRODOWISKOWE PRZYCZYNY PSYCHOPATII ORAZ
ANTYSPOŁECZNEGO ZABURZENIA OSOBOWOŚCI
LIDIA BARAN, Uniwersytet Śląski w Katowicach
ELŻBIETA SANECKA, Uniwersytet Śląski w Katowicach
18:20
Istnieje wiele teorii i podejść badawczych tłumaczących etiologię takich zaburzeń
osobowości jak psychopatia i antyspołeczne zaburzenie osobowości. Genetyka behawioralna
koncentruje się na analizie czynników genetycznych oraz środowiskowych w powstawaniu
zaburzeń osobowości. Pomimo że rozdzielenie wpływu genetycznych i środowiskowych
czynników ryzyka nie jest możliwe w badaniach prowadzonych w rodzinach nuklearnych,
szansę taką dają badania poświęcone bliźniętom i dzieciom adoptowanym (Waldman, Rhee,
2002; 2012).
Niniejsze wystąpienie poświęcone zostało analizie genetycznych i środowiskowych
przyczyn psychopatii klinicznej i subklinicznej, a także antyspołecznego zaburzenia
osobowości. Przedstawione zostaną najważniejsze koncepcje i metody badawcze
wykorzystywane w genetyce behawioralnej oraz wyniki najnowszych badań dotyczących
etiologii psychopatii i antyspołecznego zaburzenia osobowości. Ponadto, autorki podejmą
próbę odpowiedzi na pytanie o rolę czynników genetycznych i środowiskowych w
powstawaniu psychopatii klinicznej oraz jej subklinicznej formy. Zaprezentowano zostaną
również sugestie dotyczące kierunków dalszych badań w obszarze psychologii genetycznej, w
ramach których możliwe będzie wyodrębnienie pewnych specyficznych genów i
środowiskowych czynników ryzyka odgrywających istotną rolę w powstawaniu
antyspołecznego zaburzenia osobowości oraz psychopatii.
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829 23 07, fax + 48 61 829 21 07
[email protected]
www.psychologia.amu.edu.pl
6
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zaburzenia osobowości – uwarunkowania i mechanizmy”
Poznań, 14 czerwca 2013 r.
ROZPOZNAWANIE A PRZEŻYWANIE I ROZUMIENIE EMOCJI
W PSYCHOPATII
ŁUKASZ BARWIŃSKI, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
11:00
Psychopatia jako specyficzna forma zaburzenia osobowości, bez względu na koncepcję
w ramach której jest wyjaśniana, wiąże się z nieprawidłowym funkcjonowaniem
emocjonalnym (z charakterystycznymi zakłóceniami w szerokim zakresie całej sfery
emocjonalnej), zaburzeniami funkcjonowania w relacjach z innymi oraz nasiloną tendencją do
impulsywności i zachowań antyspołecznych. W ramach powyższego opisu współczesne prace
badawcze poszukujące źródeł rozwoju zaburzenia coraz częściej koncentrują się na
podkreślaniu emocjonalnego podłoża psychopatii.
Podczas prezentacji przedstawione zostaną wstępne wyniki badań prowadzonych
z udziałem osadzonych w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu, podczas których dokonano
próby przyjrzenia się kilku aspektom funkcjonowania afektywnego osób psychopatycznych.
Po pierwsze zatem położony zostanie nacisk na zdolność do poprawnego spostrzegania
ekspresji emocjonalnych jako warunku kluczowego dla dostrzegania przeżyć emocjonalnych
innych osób. Dalej zwrócona zostanie uwaga na zależności zidentyfikowane wśród badanych
w zakresie nasilenia przezywanych przez nich samych emocji oraz posiadania szerszej wiedzy
na temat stanów emocjonalnych (w tym rozumienia ich przyczyn, sytuacji, w jakich się
pojawiają etc.). Na podstawie osiągniętych rezultatów dokonana zostanie próba integracji
informacji w kierunku stworzenia modelu wyjaśniającego funkcjonowanie emocjonalne
psychopatów jako elementu kluczowego dla omawianego zaburzenia osobowości.
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829 23 07, fax + 48 61 829 21 07
[email protected]
www.psychologia.amu.edu.pl
7
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zaburzenia osobowości – uwarunkowania i mechanizmy”
Poznań, 14 czerwca 2013 r.
PSYCHOPATIA KOBIET – NASILENIE I PSYCHOSPOŁECZNA
CHARAKTERYSTYKA
MAGDALENA BOLEK, Uniwersytet Śląski w Katowicach
13:15
Zagadnienie psychopatii od lat stanowi przedmiot zainteresowania zarówno teoretyków
jak i badaczy, będąc źródłem wielu kontrowersji oraz inspiracją do nieustającej dyskusji.
Pomimo wieloletniej nieobecności tego zaburzenia w oficjalnych klasyfikacjach
psychiatrycznych, dziś powraca ono w poczet zaburzeń osobowości diagnozowanych według
amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM –V. Powszechnie przyjmowane w
obrębie psychologii sądowej ujęcie teoretyczne psychopatii autorstwa Roberta D. Hare oparte
zostało głównie o dane pochodzące z badań prowadzonych wśród mężczyzn. W Polsce jak
dotąd nie prowadzono w populacji więziennej badań nad psychopatią kobiet. Jednocześnie
dotychczasowe, nieliczne badania zagraniczne wskazują, iż płeć może wpływać na ekspresję
fenotypową cech psychopatycznych.
Tematem wystąpienia będzie przedstawienie badań własnych dotyczących nasilenia
cech psychopatycznych wśród kobiet osadzonych w zakładzie karnym oraz charakterystyka
psychologiczna, społeczna i egzystencjalna w kontekście nasilenia tychże cech.
Przedstawione badania przeprowadzone zostały w grupie 101 kobiet osadzonych w Zakładzie
Karnym w Lublińcu oraz Areszcie Śledczym w Katowicach. Autorka zaprezentuje różnice
pomiędzy trzema grupami nasilenia cech psychopatycznych (wyłonionych na podstawie
wyniku uzyskanego w Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych PCL-R) pod
względem takich zmiennych jak: doświadczenie molestowania seksualnego, nadużywanie
alkoholu przez rodziców, przebywanie w placówkach opiekuńczych/opiekuńczowychowawczych, wiek, doświadczenie macierzyństwa, nasilenie i formy przejawianej agresji
(badane Skalą Agresji SABD), style ustosunkowania interpersonalnego (badane Skalą
Ustosunkowań Interpersonalnych SUI) oraz hierarchia uznawanych wartości (badana Skalą
Wartości Rokeacha RVS).
Autorka odniesie się również do głównych kontrowersji prezentowanych w literaturze
przedmiotu dotyczących zasadności diagnozowania psychopatii u kobiet narzędziem PCL–R.
(Psychopathy Checklist – Revised) autorstwa Roberta D. Hare.
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829 23 07, fax + 48 61 829 21 07
[email protected]
www.psychologia.amu.edu.pl
8
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zaburzenia osobowości – uwarunkowania i mechanizmy”
Poznań, 14 czerwca 2013 r.
OSOBOWOŚĆ DYSOCJACYJNA A TRAUMA
KAMILA BUDZYŃSKA, Uniwersytet Szczeciński
16:20
Referat przedstawia podstawowe informacje na temat dysocjacji, sposobów jej
przejawiania, wpływu dysocjacji na regulację emocjonalną oraz przegląd badań dotyczących
dysocjacji i traumy. Wyniki badań własnych w polskiej próbie wskazują, że wśród badanych
mężczyzn występuje wyższy poziom dysocjacji niż u kobiet. Potwierdzają również istnienie
korelacji między doświadczeniem przemocy w dzieciństwie a dysocjacją.
Osobowość dysocjacyjna (dysocjacyjne zaburzenie tożsamości wg ICD 10) należy do
najbardziej ostrych i chronicznych postaci dysocjacji. Jest typem pourazowego zaburzenia
dysocjacyjnego, w wyniku którego następuje rozwój częściowo niezależnych podsystemów.
Odmienne tożsamości pełnią funkcje przystosowawcze u osób doświadczonych urazem w
dzieciństwie. „Jest to mała dziewczynka, która sobie wyobraża, że nadużycie dokonuje się na
kimś innym”.
Podczas referatu omówione zostaną przyczyny powstawania dysocjacyjnego zaburzenia
tożsamości i jego związek z doświadczeniem traumy, mechanizmy obronne i adaptacyjne w
osobowości dysocjacyjnej, kwestie dotyczące dysocjacyjnego Ja i tworzenia relacji z
obiektem oraz przegląd dotychczasowych badań dotyczących osobowości dysocjacyjnej i jej
leczenia.
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829 23 07, fax + 48 61 829 21 07
[email protected]
www.psychologia.amu.edu.pl
9
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zaburzenia osobowości – uwarunkowania i mechanizmy”
Poznań, 14 czerwca 2013 r.
POMIĘDZY WERBALIZACJĄ A REFLEKSJĄ: BADANIA NAD AKTYWNOŚCIĄ
REFERENCYJNĄ I NARRACYJNĄ W ZABURZENIU OSOBOWOŚCI
BORDERLINE
DOMINIKA GÓRSKA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
EMILIA SOROKO, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
11:20
Wiele danych potwierdza istnienie poważnych trudności w regulacji emocji u osób
borderline, które – jak się zakłada – wynikają z dysfunkcji mentalizacji czy symbolizacji.
Wskaźnikiem symbolizacji jest aktywność referencyjna oznaczająca zdolność do ujmowania
w słowa aktualnie pobudzonych doświadczeń emocjonalnych.
Przedstawione badania dotyczą aktywności referencyjnej (AR) w dwóch
perspektywach: teorii wielokrotnego kodowania W. Bucci oraz procesu rozwoju narracji wg
G. Dimaggio i współpracowników.
Badanie 1. Analizowano wypowiedzi osób z zaburzeniem borderline (N=53) i
zdrowych (N=30) dotyczące relacji interpersonalnych w materiale pozytywnym i
negatywnym, szacując wskaźniki aktywności referencyjnej. Wyniki wskazują na wyższy
poziom AR w materiale negatywnym u osób z zaburzeniem borderline niż u osób zdrowych.
Badanie 2. Analizowano autonarracje na temat bliskich relacji osób z poziomu
organizacji osobowości borderline (N=35), neurotycznego (N = 29) oraz zintegrowanego (N =
31) pod kątem wskaźników lingwistycznych specyficzności i konkretności. Wyniki wskazują
na istotnie wyższą konkretność u osób z poziomem organizacji borderline niż neurotycznym
oraz istotnie niższą specyficzność u osób z poziomem organizacji borderline niż
zintegrowanym.
Wnioski: Pomimo oczywistych trudności w regulacji emocji, osoby z zaburzeniem
borderline ujawniają wyższy poziom niektórych wskaźników aktywności referencyjnej.
Wyniki te dają wgląd w złożoność procesu symbolizacji, sama zdolność do werbalizacji
emocji okazuje się niewystarczająca w procesie transformacji emocji.
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829 23 07, fax + 48 61 829 21 07
[email protected]
www.psychologia.amu.edu.pl
10
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zaburzenia osobowości – uwarunkowania i mechanizmy”
Poznań, 14 czerwca 2013 r.
KRYZYS OKRESU ADOLESCENCJI A ZABURZENIA OSOBOWOŚCI – W
POSZUKIWANIU PRZYCZYN I KORELACJI
PATRYCJA KOZERA-MIKUŁA, Akademia Ignatianum w Krakowie
18:40
Okres dojrzewania (adolescencji) jest jednym z najtrudniejszych i najważniejszych
etapów w rozwoju człowieka w biegu życia. Zachodzące wówczas gwałtowne zmiany w
sferze zarówno fizycznej, emocjonalnej, społecznej jak i duchowej powodują, że czas ten jest
szczególnie trudnym okresem zmagania się nastolatka ze sobą, swoim ciałem, emocjami i
całym światem wokół. Wtedy młody człowiek poszukuje wartości i stara się określić swoją
tożsamość na nowym dorosłym poziomie. Okres adolescencji to także czas wątpliwości
młodego człowieka związanych z pojawiającymi się wówczas pytaniami światopoglądowymi,
antropologicznymi czy egzystencjalnymi. Jeśli brakuje w tym okresie wsparcia ze strony
środowiska rodzinnego i szkolnego opartego na dobrej opartej na dialogu komunikacji z
opiekunami i wychowawcami, etap adolescencji może spotęgować problemy emocjonalne
młodego człowieka i wywołać gwałtowny kryzys tożsamości. Sposób w jaki zostanie on
rozwiązany decyduje często o dalszym życiu, samorozwoju i satysfakcji z siebie. Czas
adolescencji to też czas nieuchronnego buntu przeciw światu dorosłych, negowania wartości,
dążenia do samodzielności i dorosłości, na którą często nie pozwalają jeszcze opiekunowie.
Sytuacja ta bardzo często prowadzi do poważnych konfliktów w relacjach między rodzicami i
nauczycielami a nastolatkami. Jak więc rozpoznać czy problemy nastolatka mają wciąż
charakter normy rozwojowej czy wskazują już na zaburzenia osobowości, które powinny być
objęte psychoterapią czy socjoterapią? Jakie czynniki związane z funkcjonowaniem rodzinny,
grupy rówieśniczej czy systemu szkolnego mogą powodować powstawanie patologii w
procesie rozwoju osobowości, która znacznie utrudnia lub uniemożliwia optymalne
funkcjonowanie emocjonalne i społeczne nastolatka blokując osiągnięcie przez niego
dojrzałości i autonomiczności oraz zdrowia rozumianego jako pełny dobrostan
biopsychospołeczny i duchowy.
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829 23 07, fax + 48 61 829 21 07
[email protected]
www.psychologia.amu.edu.pl
11
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zaburzenia osobowości – uwarunkowania i mechanizmy”
Poznań, 14 czerwca 2013 r.
WPŁYW WIĘZI NA POWSTAWANIE ANTYSPOŁECZNEGO ZABURZENIA
OSOBOWOŚCI
JUSTYNA KUŚWIK, Uniwersytet Szczeciński
16:40
Celem referatu jest omówienie problematyki związanej ze stylem przywiązania przede
wszystkim dezorganizacją więzi w dzieciństwie oraz jej potencjalnym wpływem na powstanie
zaburzeń osobowości. W szczególności analizie poddane zostały antyspołeczne zaburzenia
osobowości starszej młodzieży oraz osób dorosłych, jednak dla precyzyjnego przedstawienia
całości zjawiska poruszone zostały również aspekty związane z innymi zaburzeniami
osobowości. Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym tu rozważaniom, odnosi się do
mechanizmów tego wpływu oraz jego zakresu. Całość rozważań osadzona została w ramach
teorii więzi Bowlby’ego i stanowi przegląd badań i koncepcji teoretycznych na temat
zakładanych zależności. Wnioski wynikające z przeprowadzonych rozważań mogą mieć
zastosowanie zarówno w praktyce terapeutycznej jaki i profilaktycznej oraz poszerzają
wiedzę teoretyczną.
Słowa kluczowe: antyspołeczne zaburzenie osobowości, teoria przywiązania.
ZDOLNOŚĆ DO MENTALIZACJI OSÓB Z ORGANIZACJĄ OSOBOWOŚCI
BORDERLINE
MONIKA MARSZAŁ, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
11:40
Mentalizacja jest specyficzną formą poznania społecznego, która polega na
wykonywaniu wyobrażeniowej psychicznej aktywności pozwalającej traktować zachowanie
innych osób w kategoriach intencjonalnych potrzeb, pragnień, przekonań, celów czy uczuć
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829 23 07, fax + 48 61 829 21 07
[email protected]
www.psychologia.amu.edu.pl
12
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zaburzenia osobowości – uwarunkowania i mechanizmy”
Poznań, 14 czerwca 2013 r.
(Fonagy, Luyten, 2009). W ciągu ostatnich dwudziestu lat zaproponowano stosunkowo
spójne, rozwojowe podejście do sposobu konceptualizacji zaburzeń osobowości (a zwłaszcza
zaburzenia osobowości borderline wg ICD- 10), które łączy wystąpienie psychopatologii
z nieprawidłowym rozwojem zdolności do mentalizacji. Mentalizacja w koncepcji Petera
Fonagy’ego staje się podstawą dla dalszego rozwoju self czy kontroli impulsów (Grebow,
2008). Oprócz rozumienia stanów mentalnych innych osób zakłada także transformację
własnych emocji (prymitywnych w bardziej zorganizowane) ze względu na rozumienie
czyichś intencji, uczuć i przekonań, a co za tym idzie odgrywa znaczącą rolę w
mechanizmach regulacji emocji oraz zdolności do ich opracowywania, co ma bardzo duże
znaczenie dla funkcjonowania interpersonalnego osób z zaburzeniami osobowości.
W wystąpieniu omówię szerzej te zagadnienia, a także dokonam przeglądu najnowszych
badań w tym obszarze.
DYMENSJONALNY MODEL PSYCHOPATII
KATARZYNA NOWAK, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
JACEK NECKAR, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
13:35
Istnieje duża rozbieżność pomiędzy osobowością dyssocjalną w rozumieniu ICD-10,
systemu stosowanego powszechnie, a psychopatią według klasycznego podejścia
reprezentowanego przez Harveya Cleckleya czy Roberta Hare. Problem ten został rozwiązany
przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, ponieważ kryteria nowego DSM-V dla
antyspołecznego zaburzenia osobowości nie uwzględniają już zachowań przestępczych, tak
jak DSM-IV-TR lub ICD-10, skupiają się natomiast na cechach osobowości przypisywanych
do tej pory psychopatii, takich jak nasilony egocentryzm, niska empatia, antagonizm czy
rozhamowanie. DSM-V traktuje jednocześnie antyspołeczne zaburzenie osobowości w
sposób dymensjonalny, opierając proces diagnostyczny na istotnie podwyższonym lub
zaniżonym natężeniu określonych cech, odchodząc od kryteriów zero-jedynkowych. Celem
prezentowanych badań było przetestowanie częściowego modelu psychopatii ujmowanej z
perspektywy dymensjonalnej jako zestawu pewnych cech osobowości. Badania prowadzono
na zdrowej populacji, ponieważ w testowanym modelu istotne było uzyskanie danych z
pełnego zakresu natężenia badanych cech. Psychopatia potraktowana została jako cecha
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829 23 07, fax + 48 61 829 21 07
[email protected]
www.psychologia.amu.edu.pl
13
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zaburzenia osobowości – uwarunkowania i mechanizmy”
Poznań, 14 czerwca 2013 r.
latentna, przewidywana w modelu teoretycznym przez cztery zmienne: empatię, źródła
samooceny, makiawelizm oraz poszukiwanie doznań. W zastosowanym modelowaniu równań
strukturalnych uzyskano wysokie wskaźniki dopasowania modelu do danych empirycznych,
przy czym okazało się, że poziom empatii nie jest dobrym predyktorem testowanej cechy
latentnej. Wynik ten może wynikać z faktu, iż samoopisowe metody badania empatii nie są
skuteczne w przypadku psychopatii. Jednocześnie pokazano, że psychopatia jest związana z
oczekiwanym stylem funkcjonowania w społeczeństwie, ukazując tendencje psychopatów do
zajmowania przewidywanej przez model teoretyczny niszy społecznej.
ZABURZENIA OSOBOWOŚCI A PERSPEKTYWA SPOŁECZNO-KULTUROWA
PIOTR OLESIŃSKI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
17:40
Systemy diagnozy nozologicznej, takie jak ICD i DSM przedstawiają symptomy
charakterystyczne dla określonych zaburzeń osobowości. Chociaż wyszczególnione
klasyfikacje nie opisują zdrowej, niezaburzonej osobowości, to w kryteriach diagnostycznych
ukryte są założenia o normatywnych zachowaniach i istnieniu uniwersalnych ludzkich
wartości. Perspektywa społeczno-kulturowa wskazuje, iż niektóre cechy osobowości mogą
być adaptacyjne jak również i dezadaptacyjne w zależności od środowiska, mogą one również
wyrażać się w inny sposób w zależności od otoczenia jednostki. Koncepcje akcentujące
społeczno-kulturowe uwarunkowania zaburzeń psychicznych, w tym zaburzeń osobowości,
podkreślają, iż psychopatologia nie jest wymagającą diagnozy i wyleczenia chorobą
jednostki, lecz wynikiem interakcji jednostki, społeczeństwa i kultury. Rozważania referatu
skłaniają do spojrzenia na zaburzenia osobowości nie tylko jako patologiczny wzorzec
funkcjonowania, lecz również jako zaburzenia związane ze sferą relacji międzyludzkich
występujących w określonej kulturze. Jednostka może funkcjonować w otoczeniu, w którym
jej cechy osobowości byłyby wykorzystane w prorozwojowy sposób, i które
minimalizowałoby wpływ jej słabych stron. Celem referatu jest zadanie pytania dotyczącego
znaczenia kontekstu społeczno-kulturowego na to, co uznawane jest w danej społeczności za
patologiczne, w tym na kształtowanie się uznawanej za zaburzoną osobowość, jej ekspresję;
odczuwanie potrzeby zmiany i poszukiwania pomocy psychologicznej oraz na relację
pomiędzy pacjentem a klinicystą i sposób stawiania diagnozy. Referat przedstawia analizę
piśmiennictwa anglojęzycznego w znacznie większym stopniu poruszającego związek
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829 23 07, fax + 48 61 829 21 07
[email protected]
www.psychologia.amu.edu.pl
14
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zaburzenia osobowości – uwarunkowania i mechanizmy”
Poznań, 14 czerwca 2013 r.
pomiędzy zmianami kulturowymi, charakterystyką społeczeństwa a funkcjonowaniem, które
zostać może określone jako zaburzona osobowość jednostki.
DYSREGULACJA EMOCJONALNA PRZEJAWIANA W RELACJACH
SPOŁECZNYCH A ZABURZENIA OSOBOWOŚCI – ROLA EMPATII
BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA, Uniwersytet Gdański
MARIA KAŹMIERCZAK, Uniwersytet Gdański
MAGDALENA BŁAŻEK, Uniwersytet Gdański
10:40
Człowiek zmienia się przez całe swoje życie a analiza tego, co dzieje się w kolejnych
fazach życia pokazuje, iż każdy okres wnosi swój własny, specyficzny – i ważny – wkład do
struktury całego życia. Zaburzenie osobowości stanowi względnie stałe i trwałe zahamowanie
rozwoju osobowości, dlatego też słusznym wydaje się analiza zarówno czynników
wpływających na rozwój, jak też go hamujących. Pewne rozwiązanie mogą stanowić badania
nad wczesnymi predyktorami zaburzeń osobowości, których celem jest zidentyfikowanie
ścieżek rozwojowych o odrębnych czynnikach przyczynowych, prowadzących do
ukształtowania się zaburzeń osobowości. Jednym z czynników, który coraz częściej jest
analizowany w kontekście rozwoju zaburzeń osobowości jest pojęcie empatii. I tak, należy
przyjąć, iż empatia jest konstruktem wielowymiarowym, obejmującym zdolność do
spostrzegania, rozumienia i odczuwania emocji przejawianych przez innych ludzi. W
badaniach nad empatią szczególną rolę ogrywają doniesienia neuropsychologiczne i
neurokognitywistyczne, gdzie empatia opisywana jest w aspekcie poznawczym,
emocjonalnym i motorycznym (Blair, 2005). A ponadto wskazuje sie na różnorakie ubytki w
regulacji emocjonalnej związanej z empatią u pacjentów prezentujących różne typy zaburzeń
(Montag et al., 2007; Rogers et al., 2007; de Oliviera-Souza et al., 2008, PastwaWojciechowska, 2008, Williams, Wood, 2010, Brook, Kosson, 2012), również u dzieci (np.
dzieci z ADHD, Czaplewska & Lipowska, 2008). Celem podjętych badań własnych była
analiza roli mechanizmów dysregulacji emocjonalnej w zaburzeniach osobowości, z
uwzględnieniem poziomów organizacji osobowości i w kontekście relacji społecznych. Jako
wskaźniki dysregulacji emocjonalnej zdefiniowano: empatyczną skłonność do przejmowania
cudzych, negatywnych emocji przy obniżonych możliwościach poznawczej analizy relacji
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829 23 07, fax + 48 61 829 21 07
[email protected]
www.psychologia.amu.edu.pl
15
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zaburzenia osobowości – uwarunkowania i mechanizmy”
Poznań, 14 czerwca 2013 r.
społecznych, negatywną emocjonalność przejawianą w sytuacjach społecznych i poczucie
krzywdy, doznanej między innymi od bliskich osób. Wyniki prezentowanych badań wskazują
na destruktywną rolę mechanizmów dysregulacji emocjonalnej przejawianej w relacjach
społecznych, jako że zwiększają one ryzyko wystąpienia zaburzeń osobowości.
KWESTIONARIUSZOWY POMIAR ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI
BOGDAN PIETRULEWICZ, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy / Laval
University Kanada
13:55
Przedmiotem prezentacji jest 222-pytaniowy Modelowy Kwestionariusz Osobowości
opracowany w wersji polskiej przez B. Pietrulewicza i M. Plopę.
Jako schemat strategii diagnostycznych metoda wykorzystuje kryteria American
Psychiatric Association DSM-IV-TR. Badania nad wartością metrologiczną tego narzędzia
potwierdzają jego dużą użyteczność w aspekcie klinicznym.
POCZUCIE TOŻSAMOŚCI W ZABURZENIACH OSOBOWOŚCI
ALEKSANDRA PILARSKA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ANNA SUCHAŃSKA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
12:55
Doniesienia kliniczne wskazują na problemy tożsamościowe jako ważny aspekt
doświadczenia osób z zaburzeniami osobowości. Szczególnie istotną rolę odgrywają tu prace
autorów zorientowanych psychodynamicznie. Reprezentowane przez nich podejścia
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829 23 07, fax + 48 61 829 21 07
[email protected]
www.psychologia.amu.edu.pl
16
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zaburzenia osobowości – uwarunkowania i mechanizmy”
Poznań, 14 czerwca 2013 r.
teoretyczne – niezależnie od specyficznych założeń oraz stosowanych pojęć – uznają
poczucie tożsamości za ważny przejaw poziomu integracji osobowości, a obowiązujące
systemy klasyfikacji zaburzeń osobowości ujmują deficyty w obszarze tożsamości jako ich
kryterium diagnostyczne.
Choć gros teoretyków (i praktyków) akcentuje powiązania zaburzeń osobowości z
poczuciem tożsamości, rzadko poddaje się tę tezę empirycznej weryfikacji, co sprawia, że
formułowane twierdzenia pozostają hipotetyczne. Celem wystąpienia będzie próba ukazania
empirycznych związków pomiędzy zaburzeniami osobowości a strukturą poczuć
tożsamościowych. Związki te prześledzone zostaną w ramach dwóch modeli zaburzeń
osobowości – opartym na biopsychospołecznej koncepcji osobowości Theodora Millona oraz
systemie klasyfikacji zaburzeń osobowości opisanym w DSM IV.
CZY ŻYJEMY W „KULTURZE BORDERLINE”? WPŁYW CYWILIZACYJNYCH
PRZEMIAN NA ZABURZENIA OSOBOWOŚCI
MATEUSZ STRÓŻYŃSKI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
18:00
Celem referatu będzie przedstawienie w zarysie wpływu, jaki współczesna kultura
zachodnia może wywierać na osoby (zwłaszcza w okresie dojrzewania) znajdujące się w
grupie ryzyka rozwoju pogranicznej organizacji osobowości (w ujęciu O.F. Kernberga).
Ostatnio na istnienie takiego patogennego wpływu zwrócili uwagę w ramach paradygmatu
psychodynamicznego Jorgensen (2006) i Fuchs (2007). Podobny kierunek myślenia widać
było o wiele wcześniej u amerykańskich autorów zainspirowanych psychoanalizą, takich jak
Rieff (1966) i Lasch (1979) oraz u niektórych przedstawicieli francuskiej psychoanalizy
(późna Kristeva, Legendre czy Chasseguet-Smirgel). Autorzy ci podkreślają, że przemiany
kulturowe późnej nowoczesności wydają się zwiększać ryzyko zapadnięcia na głębokie
zaburzenia osobowości i komplikować przebieg i leczenie tej formy psychopatologii.
Jorgensen i Fuchs podkreślają wpływ porzucenia przez główny nurt zachodniej kultury jasno
zdefiniowanych form tożsamości na rzecz tożsamości nieokreślonej, płynnej i zmiennej
(wartościowanej pozytywnie jako przejaw ekscytującej wolności) wraz z deprecjonowaniem
„sztywnych” wersji tożsamości (wiązanych z tradycyjną kulturą). Psychoanalitycy zwracają
zaś uwagę na stopniowe wykluczanie z symbolicznej przestrzeni obecności edypalnego ojca,
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829 23 07, fax + 48 61 829 21 07
[email protected]
www.psychologia.amu.edu.pl
17
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zaburzenia osobowości – uwarunkowania i mechanizmy”
Poznań, 14 czerwca 2013 r.
który atakowany jest jako relikt opresyjnej, patriarchalnej tradycji Zachodu. W wyniku
dominacji w kulturze masowej tego, co niektórzy współcześni filozofowie (np. Żiżek (2006),
Legutko (2012)) uznają za swoistą liberalno-demokratyczną ideologię naszych czasów,
adolescent zmagający się z kryzysem tożsamości nie tylko nie otrzymuje jasnych modeli
tożsamości ani spójnych zestawów norm moralnych, poza nieustanną zachętą do bycia
wolnym, tolerancyjnym, otwartym i elastycznym. Brak wyrazistych autorytetów
rodzicielskich, nauczycielskich czy religijnych dodatkowo utrudnia integrację osobowości
i skłania do narcystycznych i perwersyjnych rozwiązań rozwojowych.
GRA W MIŁOŚĆ – CZYLI O TRUDNYM ZWIĄZKU Z NARCYZEM
ANNA STRZELCZAK, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
17:00
Osobowość narcystyczną charakteryzuje przekonanie o własnej wyjątkowości,
koncentracja na sobie oraz silna potrzeba potwierdzania swojej wartości. Wszystkie te cechy
mogą znacznie utrudniać relacje interpersonalne, zwłaszcza gdy w grę wchodzi relacja
intymna gdzie na pierwszy plan wysuwać powinna się empatia, kompromis i wartość obojga
partnerów. Istotnym elementem wielu związków romantycznych staje się seksualność.
Zakładając, że osobowość narcystyczna wyraża się również poprzez specyficzne postawy i
zachowania seksualne - warto wiedzieć jakie mogą być tego konsekwencje dla związku.
Celem niniejszego wystąpienia staje się zatem próba nakreślenia specyfiki relacji w
kontekście związku intymnego z osobą narcystyczną oraz charakterystyka seksualności osób
z tego rodzaju zaburzeniem osobowości. Autorka przedstawi wyniki badań i modele
empiryczne prezentujące powyższe zagadnienia z literatury przedmiotu.
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829 23 07, fax + 48 61 829 21 07
[email protected]
www.psychologia.amu.edu.pl
18
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zaburzenia osobowości – uwarunkowania i mechanizmy”
Poznań, 14 czerwca 2013 r.
OSOBOWOŚĆ MASOCHISTYCZNA JAKO REZULTAT INTERNALIZACJI
ZŁEGO OBIEKTU – OPIS PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ
JULITA ŚWITALSKA, Uniwersytet Łódzki
16:00
Celem mojego referatu jest prezentacja procesu psychoterapii prowadzonej w nurcie
psychoanalitycznym pacjentki z osobowością masochistyczną. Psychoterapia trwała 6 lat,
przez pierwszy rok spotkania odbywały się raz w tygodniu, a przez kolejne lata dwa razy w
tygodniu. Teoretycznych podstaw do rozumienia konstelacji charakterologicznej i
psychopatologicznej pacjentki dostarczyła teoria wewnętrznej relacji z obiektem Williama R.
Fairbairna. Wczesnodziecięce doświadczenia: odrzucenia i przemocy ze strony rodziców
przyczyniły się do internalizacji złego obiektu u pacjentki. Celem takiej internalizacji jest
przejęcie kontroli nad złym obiektem i uwolnienie osoby od złej rzeczywistości zewnętrznej
za cenę utraty bezpieczeństwa w świecie wewnętrznym. Internalizacja złego obiektu
znajdowała wyraz w tworzonych przez pacjentkę bliskich relacjach, które były dla niej
głównie źródłem cierpienia a nie satysfakcji i zaspokojenia oraz nosiły znamiona
wykorzystania, nadużycia, czy przemocy. U pacjentki widoczny był także wzorzec
samoniszczących, samoograniczających i samonękających zachowań, które również były
przejawem internalizacji złego obiektu. Wieloletnia terapia miała na celu osłabienie relacji ze
złym obiektem i zwiększenie dostępności dobrego obiektu, co pociągnęło za sobą
ograniczenie samoniszczących zachowań oraz nadużywających relacji oraz rozwinięcie
zdolności do troski i ochrony siebie, ustanowienie odpowiedzialności za własne życie i
dokonywane wybory oraz budowanie relacji opartych na trosce i wzajemności.
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829 23 07, fax + 48 61 829 21 07
[email protected]
www.psychologia.amu.edu.pl
19
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zaburzenia osobowości – uwarunkowania i mechanizmy”
Poznań, 14 czerwca 2013 r.
Notatki:
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829 23 07, fax + 48 61 829 21 07
[email protected]
www.psychologia.amu.edu.pl
20
Download