Lokalna Grupa Dzia*ania * K*odzka Wst*ga Sudetów

advertisement
Stowarzyszenie
Kłodzka Wstęga Sudetów
Lokalna Grupa Działania
www.kws.org.pl
Materiał opracowany przez Biuro LGD KWS Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”. Materiały współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania 19.4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Plan prezentacji:
Informacje o LGD i LSR;
 Zakres;
 1.4.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w
przedsiębiorstwach, opis i cele operacji;
 Kryteria dostępu;
 Wskaźniki operacji;
 Wniosek o przyznanie pomocy – zawartość;
 Koszty kwalifikowalne, forma dofinansowania;
 Umowa o przyznanie pomocy – kiedy podpisanie, terminy
płatności, zobowiązania beneficjenta.

Obszar Działania LGD KWS




11 gmin
położonych w
granicach
administracyjnych
powiatu kłodzkiego.
Powierzchnia: 1440
km2 (87,69 %
obszaru powiatu
kłodzkiego)
Liczba
mieszkańców: 101
393
obszar geograficzny
Kotliny Kłodzkiej
Lokalna Strategia Rozwoju
LGD KWS
Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) jest
dokumentem określającym kierunek rozwoju
obszarów wiejskich objętych działaniami LGD w
ramach realizacji PROW na lata 2014-2020
Cele główne i szczegółowe LSR

Efektywne wsparcie dla lokalnych polityk na rzecz
zrównoważonego wzrostu gospodarczo-społecznego obszaru
LGD, z uwzględnieniem działań innowacyjnych i proekologicznych
poprzez wdrożenie lokalnej strategii rozwoju 2016-2023

Zapewnienie profesjonalnego wsparcia dla rozwoju zrównoważonej
przedsiębiorczości, w tym społecznej na obszarze objętym LSR w okresie 20162022;
Rozwój infrastruktury publicznej sprzyjający przeciwdziałaniu zmianom klimatu
na obszarze objętym LSR w okresie 2016-2018;
Pobudzenie lokalnego rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności wśród osób
w trudnej sytuacji na rynku pracy i zagrożonych ubóstwem materialnym na
obszarze objętym LSR w okresie 2016-2022;
Wzrost potencjału przedsiębiorstw z obszaru LSR, w oparciu o innowacyjność,
zasoby lokalne i atrakcyjność turystyczną obszaru w okresie 2016-2023;
Zwiększenie aktywności lokalnych organizacji pozarządowych na obszarze
objętym LSR w okresie 2016-2023.




Budżet i zakres wsparcia w ramach LSR
Przedsięwzięcie
Budżet
Kto?
1.1.1
wdrożenie strategii rozwoju instytucji
otoczenia biznesu (IOB) uwzględniającej
brokering innowacji oraz uruchamianie
działalności, opartej o nieodpłatne doradztwo
123 500 zł
1.2.1
inwestycje publiczne, w szczególności w
zakresie turystyki i rekreacji respektujące
gminne polityki przestrzenne uwzględniające
przeciwdziałanie zmianom klimatu
4 350 000 zł
konkurs na inwestycje jednostek sektora
finansów publicznych skierowane do
mieszkańców i turystów
1.3.1
uruchamianie działalności gospodarczej w
ramach programu wdrażanego przez LGD na
rzecz nabywania nowych umiejętności i
zatrudnienia „startup na start”
4 600 000 zł
konkurs dla potencjalnych przedsiębiorców,
w szczególności dla osób w trudnej sytuacji
na rynku pracy i zagrożonych ubóstwem
materialnym
1.4.1
1.4.2
wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w
przedsiębiorstwach
poprawa konkurencyjności
przedsiębiorczości opartej o produkty
lokalne na obszarze LGD
(limit na operację
50 000/ 100 000 zł)
2 050 000 zł
operacje własne LGD skierowane do
potencjalnych przedsiębiorców, w
szczególności do osób w trudnej sytuacji na
rynku pracy i zagrożonych ubóstwem
materialnym oraz do istniejących
przedsiębiorców
konkurs dla przedsiębiorców
(limit na operację
do 100 000 zł)
360 000 zł
producenci lokalni i restauratorzy (projekt
współpracy 1)
Budżet i zakres wsparcia w ramach LSR
Przedsięwzięcie
Budżet
Kto?
1.4.3
wspieranie promocji walorów
turystycznych obszaru LSR w wymiarze
transgranicznym
240 000 zł
mieszkańcy, w tym przedsiębiorcy i
turyści (projekt współpracy 2)
1.5.1
realizacja lokalnych inicjatyw związanych z
ożywieniem miejsc aktywności społecznej
z uwzględnieniu działań ekologicznych
276 500 zł
projekty grantowe dla organizacji
pozarządowych
1.5.2
1.5.3
realizacja lokalnych inicjatyw związanych z
promowaniem walorów obszaru LSR i
zachowaniem dziedzictwa lokalnego
realizacja lokalnych inicjatyw związanych z
zagospodarowaniem terenów w małą
publiczną infrastrukturę rekreacyjną,
turystyczną i kulturową
RAZEM
(limit na zadanie
15 000 zł)
300 000 zł
(limit na zadanie
15 000 zł)
300 000 zł
(limit na zadanie
30 000 zł)
12 600 000 zł
projekty grantowe dla organizacji
pozarządowych
projekty grantowe dla organizacji
pozarządowych
Przedsięwzięcie 1.4.1
WDRAŻANIE INNOWACYJNYCH
ROZWIĄZAŃ W
PRZEDSIĘBIORSTWACH
Przedsięwzięcie realizuje
CEL 1.4:
WZROST POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW Z
OBSZARU LSR, W OPARCIU O
INNOWACYJNOŚĆ, ZASOBY LOKALNE I
ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ OBSZARU W
OKRESIE 2016-2023
Beneficjenci przedsięwzięcia 1.4.1
Istniejący przedsiębiorcy działający na
obszarze LSR
Wysokość dofinansowania
70% kosztów kwalifikowanych
 do 100 tys. złotych

Kryteria progowe
Pomoc jest przyznawana beneficjentowi, jeżeli:
 Podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy
wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal
wykonuje tę działalność;
 Nie otrzymał dotychczas pomocy na operację w zakresie
podejmowanie działalności gospodarczej albo upłynęło co
najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy
na operację w tym zakresie.
 Beneficjent to pełnoletni obywatel Unii Europejskiej.
 Siedziba rozwijanej firmy mieści się na obszarze objętym LSR.
 Operacja mieści się w celach założonych do osiągnięcia w LSR
Operacja zakłada:


utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to
uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla
której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie
zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub
spółdzielczej umowy o pracę oraz
utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które
zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do
dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty
płatności końcowej.
LISTA KRYTERIÓW PUNKTOWYCH
1. Operacja spowoduje utworzenie w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne:
a/ więcej niż 1 miejsce pracy
15 pkt.
b/ 1 miejsce pracy
0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, których
realizacja przyczyni się do utworzenia więcej niż 1 miejsca pracy, które
łącznie z pozostałymi będą utrzymane przez 3 lata, co Wnioskodawca
powinien wykazać we wniosku. W tym zakresie w oparciu o
charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w
ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując operację,
oceni spełnienie warunku kryterium, przyznając operacji 15 pkt.
 W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że
Wnioskodawca nie wypełnił kryterium.
LISTA KRYTERIÓW PUNKTOWYCH
2. Operacja jest realizowany w ramach współpracy dwóch lub
więcej przedsiębiorstw :
a/ tak
20 pkt.
b/ nie
0 pkt.
Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, które będą
realizowane w ramach współpracy między przedsiębiorcami, co będzie miało
swoje odzwierciedlenie w podpisanej umowie współpracy określającej
między innymi przedmiot, zakres oraz zasady współpracy, w tym w
szczególności sposób finansowania wspólnej operacji pomiędzy
przedsiębiorcami. W oparciu o treść umowy współpracy i informacje
przedstawione w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z
załącznikami), Rada rozpatrując operację, oceni spełnienie kryterium,
przyznając jej 20 pkt.
 W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że
wniosek nie realizuje kryterium.

LISTA KRYTERIÓW PUNKTOWYCH
3. Operacja wprowadza innowacyjne rozwiązania w
przedsiębiorstwie zgodnie z definicją LGD:
a/ tak
30 pkt.
b/ nie
0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, których
realizacja przyczyni się do wprowadzenia innowacji w ramach prowadzonej
działalności zgodnie z obowiązującą definicją w ramach LSR: wprowadzenie
nowego lub ulepszonego produktu, usługi, procesu, organizacji w celu
uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku lokalnym. W tym zakresie w
oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej
w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując operację,
oceni spełnienie warunku innowacyjności, przyznając operacji j 30 pkt.

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że
Wnioskodawca nie wypełnił kryterium.
LISTA KRYTERIÓW PUNKTOWYCH
4.Wnioskodawca wprowadza rozwiązania sprzyjające ochronie klimatu
lub środowiska naturalnego w przedsiębiorstwie:
a/ inwestycyjne
10 pkt.
b/ edukacyjne
10 pkt.
c/ żadne z powyższych 0 pkt.




Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, których realizacja przyczyni się do
inwestycji, w ramach której podjęte zostaną działania sprzyjające ochronie klimatu lub środowiska
naturalnego, przykładowo mogą to być działania polegające na zwiększaniu obszarów zieleni, wymianie
szczelnych gruntów na przepuszczalne, dywersyfikacji źródeł i efektywnym wykorzystaniu energii,
zastosowaniu rozwiązań gwarantujących oszczędność surowcową, w tym oszczędność wody, itp. na
obszarze LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji
złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując operację, oceni wkład
inwestycyjny w ochronę klimatu, czy środowiska naturalnego, przyznając operacji 10 pkt.
Założenia kryterium „b” wskazują na preferowanie operacji, których realizacja przyczyni się do
przeprowadzenia dodatkowych działań edukacyjnych dotyczących wpływu procesów klimatycznych,
czy degradacji środowiska naturalnego na życie społeczne i gospodarcze obszaru LGD. W tym zakresie
w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru
(wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując operację, oceni pomysł i jakość działań edukacyjnych
założonych w ramach operacji, przyznając jej 10 pkt.
W ramach kryterium „c” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że wniosek nie realizuje
żadnego z powyższych kryteriów.
W ramach całego kryterium nr 4 jest możliwe sumowanie się punktów, w przypadku kiedy Rada uzna,
że operacja spełnia zarówno kryterium a i b we wniosku złożonym przez Wnioskodawcę.
LISTA KRYTERIÓW PUNKTOWYCH
5. Wnioskodawca deklaruje podjęcie działań z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu w postaci wsparcia funduszu
stypendialnego na innowacje lokalne prowadzonego przez LGD:
a/ tak
10 pkt.
b/ nie
0 pkt.
Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, które zostały
złożone przez Wnioskodawców deklarujących społeczną odpowiedzialność
firmy poprzez wsparcie funduszu stypendialnego prowadzonego przez LGD na
rzecz innowacji, co deklaruje Wnioskodawca w kontrakcie podpisanym z LGD.
W tym zakresie w oparciu o zapisy kontraktu i charakterystykę operacji
przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z
załącznikami), Rada rozpatrując operację, oceni czy Wnioskodawca wypełnia
kryterium, przyznając mu 10 pkt.
 W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że
Wnioskodawca nie wypełnił kryterium

LISTA KRYTERIÓW PUNKTOWYCH
6. Wnioskodawca korzystał już z wsparcia unijnego na rozwój
swojego przedsiębiorstwa:
a/ nie
5 pkt.
b/ tak
0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie Wnioskodawców, którzy
deklarują, że nie korzystali dotychczas z dofinansowania unijnego. W
przypadku operacji realizowanej we współpracy przedsiębiorców, każdy z nich
powinien spełnić ten warunek, aby punkty mogły zostać przyznane w ramach
kryterium. Deklaracja powinna zostać dołączona do wniosku o przyznanie
pomocy w formie oświadczenia przedsiębiorcy/ów. W tym zakresie w oparciu
o informacje w oświadczeniu, Rada rozpatrując operację oceni, czy
Wnioskodawca wypełnia kryterium przyznając mu 5 pkt.

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że
Wnioskodawca nie realizuje kryterium.
LISTA KRYTERIÓW PUNKTOWYCH
7. Gotowość operacji do realizacji :
a/ Operacja wymaga uzyskania decyzji budowlanych i posiada wszystkie decyzje
budowlane - prawomocne dla całego zakresu inwestycji 10 pkt.
b/ Operacja nie wymaga uzyskania decyzji budowlanych 10 pkt.
c/ Operacja wymaga uzyskania decyzji budowlanych, ale jeszcze ich nie uzyskała
lub się jeszcze nie uprawomocniły 0 pkt.
Założenia kryterium „a i b” wskazują na preferowanie operacji, które posiadają
wymagane decyzje budowlane lub nie wymagają takich decyzji. W tym zakresie
Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku pisemną informację, na jakim
etapie przygotowania budowlanego jest operacja oraz ją udokumentować. W oparciu o
informacje przedstawione w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z
załącznikami), Rada rozpatrując operację, sprawdzi gotowość operacji do realizacji,
przyznając jej 10 pkt.
 W ramach kryterium „c” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że wniosek nie
jest w wystarczającym stopniu gotowy do realizacji.
 W ramach całego kryterium nr 7 nie sumuje się punktów, tylko należy wybrać jeden
obszar, który najtrafniej pasuje do opisu we wniosku złożonym przez wnioskodawcę.

LISTA KRYTERIÓW PUNKTOWYCH
8. Wnioskodawca/y deklaruje/ą we wniosku większy niż wymagany
wkład własny od minimalnego wkładu wymaganego w konkursie:
a/ co najmniej 10 punktów procentowych 15 pkt.
b/ co najmniej 5 punktów procentowych 10 pkt.
c/ co najmniej 3 punktów procentowych 5 pkt.
d/ poniżej 3 punktów procentowych 0 pkt.

Założenia kryterium „a, b, c” wskazują na preferowanie operacji, w której
Wnioskodawca deklaruje większy wkład własny niż wymagany w ogłoszonym
konkursie. W tym zakresie w oparciu o informacje finansowe przedstawione w
dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada
rozpatrując operację oceni wielkość wkładu własnego Wnioskodawcy, przyznając
operacji odpowiednio 5, 10, 15 pkt.

W ramach kryterium „d” Rada nie przyznaje żadnego punktu.
LISTA KRYTERIÓW PUNKTOWYCH
9. Operacja dostarcza tzw. ”wartość dodaną” projektu:
a/ tak
10 pkt.
b/ nie
0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji które zapewnia realizację
dodatkowych przedsięwzięć, które są uzupełnieniem tych wskazanych w LSR oraz
osiąga zamierzone cele przy wykorzystaniu jak najmniejszych nakładów finansowych
zgodnie z zasada racjonalności. Wartość dodaną, jaka ma zostać osiągnięta dzięki
realizacji operacji, należy wykazać już na etapie przygotowania wniosku o wsparcie.
Należy też zaplanować sposób pomiaru jej osiągania określając w opisie zadania
wskaźnik produktu i rezultatu. Rada rozpatrując operację oceni realizację wskaźnika
przyznając 10 pkt.
 W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że operacja nie
realizuje kryterium.
RAZEM 135 pkt. min. 90
Wskaźniki przewidziane w LSR dla
operacji 1.4.1
PRODUKTU
 liczba nowych miejsc pracy (20)
 liczba wdrożonych innowacji produktowych,
usługowych, procesowych, marketingowych, inne (20)
REZULTATU
 wzrost innowacyjności istniejących przedsiębiorstw
 wzrost konkurencyjności istniejących przedsiębiorstw
 wzrost ilości nowo utworzonych miejsc pracy
ODDZIAŁYWANIA
 wzrost dochodów własnych gmin z podatków od osób
fizycznych i prawnych
Wniosek o przyznanie pomocy




Dane wnioskodawcy (nazwa, dane teleadresowe, osoby do
reprezentacji, itd.)
Cele: ogólny LSR, szczegółowy LSR, przedsięwzięcia LSR,
uzasadnienie zgodności z celami LSR oraz kryteriami wyboru
operacji przez LGD
Opis operacji, który zawiera: Tytuł projektu, termin, lokalizacja,
harmonogram, informacje dotyczące realizacji operacji, np. zakres
podejmowanych w ramach operacji działań, inwestycji, informacje
stanowiące podstawę do weryfikacji zasadności zakresu i
racjonalności zaplanowanych kosztów.
UWAGA! OPIS OPERACJI zawarty we Wniosku o przyznaniu pomocy jest
miejscem, w którym należy podać wszystkie informacje dodatkowe, dające
możliwość określenia spełnienia kryteriów!! Należy tam np. opisać
przeprowadzenie uspołecznionej diagnozy potrzeb, czy wskazać
zaangażowanie społeczności lokalnej w utrzymanie trwałości.
Wniosek o przyznanie pomocy
Zawiera:
 zakres i cele operacji
 informacja o wskaźnikach
 informacja o lokalizacji i działkach
 plan finansowy
 informacja o pomocy de minimis
 część finansowa: zaliczka/finansowanie
wyprzedzające, zestawienie rzeczowo-finansowe
 opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowofinansowym
Wniosek o przyznanie pomocy
Oświadczenia o:



kwalifikowalności podatku VAT,
nieotrzymaniu pomocy de minimis,
właściciela/współwłaściciela nieruchomości o
wyrażeniu zgody na realizację operacji
Wniosek o przyznanie pomocy
Dokument określający/potwierdzający osobowość
prawną – np. jeśli podmiot nie podlega wpisowi do KSR
oraz innym rejestrom -> zaświadczenie/oświadczenie, że
ma zdolność prawną wraz ze wskazaniem, która ustawa
jest podstawą powołania podmiotu oraz określeniem
zakresu prowadzonej przez ten podmiot działalności
 Ostateczna decyzja środowiskowa
 Decyzja/kopia wniosku o wpis do ewidencji
producentów - ARiMR

Wniosek o przyznanie pomocy
Kosztorysy przygotowane zgodnie z wytycznymi w Instrukcji
wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
 Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do
nieruchomości (w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest
właścicielem nieruchomości
 umowa dzierżawy lub inna umowa potwierdzająca posiadanie
zależne na okres 5 lat od dnia płatności ostatecznej – wraz z
oświadczeniem właściciela o wyrażaniu zgody na realizację
operacji zgodnie z celem wskazanym w WOPP i w okresie 5
lat od dnia płatności ostatecznej

Wniosek o przyznanie pomocy
Dokumenty potwierdzające, że podmiot ubiegający się o
dofinansowanie posiada doświadczenie/zasoby w realizacji
podobnych operacji
 oświadczenie wraz z kopią dokumentów potwierdzających
doświadczenie, lub oświadczenie wraz z kopią dokumentów
potwierdzających zasoby
 Oświadczenia stanowiące część wniosku o przyznanie pomocy,
np. oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
 Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego
zadania DLA DÓBR NIESTANDAROWYCH, KTÓRE NIE
ZNAJDUJĄ SIĘ W OBROCIE POWSZECHNYM

Wniosek o przyznanie pomocy
Wycena rzeczoznawcy, określająca wartość rynkową
wkładu niepieniężnego w postaci udostępnienia
nieruchomości
 Wycena określająca wartość rynkową zakupionych
używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego
wyposażenia o charakterze zabytkowym lub
historycznym (dla operacji o charakterze zabytkowym
lub historycznym w ramach zachowania dziedzictwa
lokalnego)

Wniosek o przyznanie pomocy
Informacja o numerze wyodrębnionego rachunku bankowego,
gdy podmiot ubiega się o zaliczkę lub finansowanie
wyprzedzające
 Decyzja o pozwoleniu na budowę (ostateczna składana do I
wniosku o płatność) lub
 Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowalnych wraz z
oświadczeniem/zaświadczeniem, że organ właściwy nie wniósł
sprzeciwu w ciągu 30 dni (składane razem z wnioskiem o
dofinasowanie)
 Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne
dotyczące umiejscowienia operacji – jeśli nie jest przedkładany
projekt budowlany

Koszty kwalifikowalne
Koszty, które są uzasadnione zakresem operacji,
niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne:
1.
2.
3.
4.
ogólne (koszty ogólne to koszty związane z wydatkami dot.
kosztów budowy, nabycia włącznie z leasingiem lub modernizacji
nieruchomości oraz kosztów zakupu lub leasingu nowych maszyn i
wyposażenia, takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za
konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia
środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności);
zakupu robót budowlanych lub usług;
zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu
patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich
praw majątkowych lub znaków towarowych;
najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;
Koszty kwalifikowalne
5.
6.
7.
9.
zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji
w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego - również używanych
maszyn lub wyposażenia stanowiących eksponaty;
zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów
osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie
z kierowcą;
zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym
materiałów;
podatku od towarów i usług (VAT).
Koszty kwalifikowalne

do kosztów kwalifikowanych zalicza się również wartość
wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy (iloczyn liczby
przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w
którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168)

do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów
inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych
obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków
zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
Refundacja kosztów kwalifikowalnych

1.
2.
3.
koszty kwalifikowane podlegają refundacji w pełnej wysokości
jeżeli zostały poniesione:
od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych - od dnia 1
stycznia 2014 r.
zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania
- w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich
wyboru określonego w umowie
w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na
liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia
bezgotówkowego
oPrzepisu
z punktu 2 w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców nie stosuje
się do kosztów ogólnych poniesionych przed dniem zawarcia umowy.

koszty kwalifikowane podlegają refundacji w pełnej wysokości
jeżeli zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości
albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod
rachunkowy.
Zakres operacji

Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie
kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Wspieranie współpracy między podmiotami
wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze
wiejskim objętym LSR:
a)
W ramach krótkich łańcuchów dostaw
b)
W zakresie świadczenia usług turystycznych, lub
c)
W zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług
lokalnych
Forma dofinansowania




Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych.
Refundacja dotyczy 70 % kosztów kwalifikowalnych operacji.
Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane maksymalnie w
dwóch etapach.
Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeśli beneficjent:
◦ Zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w
rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących
inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie
później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do
usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż w terminie 14 dni od
dnia doręczenia tego wezwania;
◦ Zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
◦ Udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie
kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.
Terminy płatności
wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent
składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a
wniosek o płatność drugiej transzy – po spełnieniu warunków
wypłaty drugiej transzy w terminie określonym w umowie, nie
później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i
nie później niż w dniu 31 grudnia 2022r.
 Beneficjent ma możliwość uzupełnienia braków we wniosku o
płatność (2x14 dni )
 Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się
niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność
w terminie:
a) 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy,
b) 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność - w
przypadku wniosku o płatność innego niż, o którym mowa w
pkt a.

Podpisanie umowy
1.
2.
3.
Umowę Wnioskodawca podpisuje w siedzibie Zarządu
Województwa w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
dnia otrzymania wezwania
Zabezpieczeniem należytego wykonania przez
Wnioskodawcę zobowiązań określonych w umowie
jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją
wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym
przez zarząd województwa
Weksel wraz deklaracją wekslową Wnioskodawca
podpisuje w obecności upoważnionego pracownika
urzędu marszałkowskiego
Zaliczka/wyprzedzające finansowanie
1)

a)
b)
c)
d)
2)

Wnioskowana kwota zaliczki nie może przekroczyć 50%
wnioskowanej kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowalne
realizacji operacji w części dot. inwestycji.
Zabezpieczenie zaliczki jest ustanawiane w wysokości odpowiadającej
100% kwoty zaliczki wynikającej z umowy o przyznaniu pomocy, do
dnia rozliczenia zaliczki, w jednej albo kilku z następujących form:
poręczenia bankowego
gwarancji bankowej
gwarancji ubezpieczeniowej
weksla z poręczeniem wekslowym banku
Wnioskowana kwota wyprzedzającego finansowania nie może
przekroczyć 36,37% wnioskowanej kwoty pomocy (wysokości
wkładu krajowego)
Warunkiem wypłaty wyprzedzającego finansowania jest ustanowienie
dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci
weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową.
Zobowiązania beneficjenta






przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do
dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
zapewnienie trwałości operacji przez co najmniej 3 lata od dnia
wypłaty płatności końcowej;
do dnia złożenia wniosku o płatność końcową podmiot musi spełniać
warunki konieczne do ubiegania się o pomoc;
osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym
terminie
niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków
publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy;
zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji (gdy do ich wyboru nie stosuje się przepisów o
zamówieniach publicznych, a wartość danego zadania przekracza 20
tys. zł netto);
Zobowiązania beneficjenta



dotrzymanie warunków i sposobu pozyskiwania od beneficjenta
danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie
przepisów prawa, oraz warunków i sposobu pozyskiwania przez
LGD od beneficjenta danych dot. realizacji operacji, niezbędnych do
monitorowania wskaźników określonych w LSR;
uwzględnienie wszystkich transakcji związanych z operacją w
oddzielnym systemie rachunkowości albo wykorzystywanie do ich
identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego (co odbywa się w
ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie
zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na
formularzu udostępnionym przez samorząd województwa, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do
prowadzenia ksiąg rachunkowych).
umowa zawiera ponadto zobowiązania beneficjenta do osiągnięcia co
najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub
wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w
którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.
Ponadto podmiot ubiegający się o pomoc ma
obowiązek wykazać, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o
charakterze podobnym do operacji, którą zamierza
realizować, lub
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji,
którą zamierza realizować, lub
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu
operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą
fizyczną, lub
d) prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu
operacji, którą zamierza realizować.
Zasady konkurencyjności
1.
W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy przygotować
zapytanie ofertowe, które będzie zawierać następujące elementy:
a) opis przedmiotu zamówienia,
b) warunki udziału w postępowaniu,
c) kryteria oceny oferty,
d) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
oferty;
e) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty
powinien wynosić nie mniej niż 7 dni kalendarzowych w
przypadku dostaw i usług, a 14 dni kalendarzowych w
przypadku robót budowlanych od dnia upublicznienia zapytania
ofertowego;
f) warunki wykluczenia, czyli zamówienia udzielane przez
beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z
nim osobowo lub kapitałowo;
g) termin realizacji zamówienia.
Podpisanie umowy
1)
2)
3)
Umowę Wnioskodawca podpisuje w siedzibie Zarządu
Województwa w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
dnia otrzymania wezwania
Zabezpieczeniem należytego wykonania przez
Wnioskodawcę zobowiązań określonych w umowie jest
weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją
wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym
przez zarząd województwa
Weksel wraz deklaracją wekslową Wnioskodawca
podpisuje w obecności upoważnionego pracownika
urzędu marszałkowskiego
Siedziba
Lokalnej Grupy Działania KWS:
Lutynia 26
57-540 Lądek Zdrój
Budynek I piętro
tel./fax 74 814 81 59
e-mail: [email protected]
www.kws.org.pl
Dziękuję za uwagę
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards