Ireneusz Kramkowski Zielona 05.01.2015.

advertisement
Rada Pedagogiczna - szkoleniowa
dotycząca bezpieczeństwa w szkole
IRENEUSZ KRAMKOWSKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZIELONA 05.01.2015.
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
w świetle prawa oświatowego.
Program szkoły promującej zdrowie
DBAMY O BEZPIECZNE
OTOCZENIE UCZNIA
DBAMY O BEZPIECZNEZACHOWANIA
UCZNIA
1. Nauczyciele zapoznali się z prezentacją multimedialną
Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczącą bezpieczeństwa w
szkole.
Analizowane były następujące dokumenty prawne dotyczące
bezpieczeństwa w szkole.
• Ustawa z dnia 19 września o przeciwdziałaniu narkomanii
(t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 124)
• Ustawa z dnia 29 listopada 1996 r. o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.)
• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z
2012 r., poz. 1356)
• Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914)
Analizowano następujące rozporządzenia:
Podstawy prawne
•
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.)
•
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych
statutów
publicznego
przedszkola
oraz
publicznych
szkół
(Dz. U. z 2002 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.)
•
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w
sprawie
ogólnych
przepisów
bezpieczeństwa
i
higieny
pracy
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
•
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r.
w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci
i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania
(Dz. U. z 1997 r. Nr 12,poz. 67 ze zm.)
Analizowano następujące rozporządzania:
 Podstawy prawne
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada
2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135,
poz. 1516)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności
wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem
(Dz.
U.
z
2003
r.
Nr 26, poz. 225)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 977)
Analizowano następujące rozporządzenia:

Podstawy prawne
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”
(Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010
r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487)
2. Tematem pracy rady było również zagadnienie „ Jak
prawidłowo organizować edukację uczniów z orzeczeniami o
potrzebie kształcenia specjalnego?”.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r.
Nr 228, poz. 1487) , analizy dokonała min. pani psycholog.
3. Trzeci temat dotyczył: „ Procedur szkolnych w zakresie
bezpieczeństwa” obowiązujących w ZSP Zielona
Procedury szkolne w zakresie bezpieczeństwa w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zielonej, przedstawił dyrektor szkoły
Ireneusz Kramkowski. / przyklady - fragmenty przeprowadzonych zajęć edukacyjno
– warsztatowych/.
ZACHOWANIA
UCZNIÓW, KTÓRE
MAJĄ
CHARAKTER
DEMORALIZACJI
LUB SĄ
NIEDOZWOLONE
W SZKOLE

wagary;

notoryczne nieprzygotowanie do zajęć;

samowolne oddalenie się ucznia poza teren szkoły od
momentu rozpoczęcia pierwszej lekcji do zakończenia
ostatniej;

samowolne opuszczenie lekcji;

zastraszanie;

każdy przejaw agresji;

palenie papierosów na terenie szkoły;

picie alkoholu, odurzanie się;

niszczenie mienia szkolnego;

podrabianie podpisów osób dorosłych;

niszczenie dokumentów, prac własnych;

niewykonywanie poleceń nauczyciela,

odpisywanie zadań domowych na terenie szkoły,

wszelkie zachowanie lekceważące I wulgarne w stosunku
do innych osób;

korzystanie z telefonu komórkowego oraz wszelkich
odtwarzaczy w czasie lekcji
Zachowania agresywne: definicja i działania nauczyciela.

Definicja zachowania agresywnego:
- bójki;
- stworzenie zagrożenia dla życia i
zdrowia własnego i innych – posiadanie
niebezpiecznych przedmiotów (środki
pirotechniczne, łańcuchy, noże,
zapalniczki, kije, itp.), używanie ognia
na terenie szkoły, posiadanie
niebezpiecznych substancji.
- wulgarne zachowanie, lekceważący i
arogancki stosunek do uczniów i
pracowników szkoły.
- nie respektowanie zarządzeń
obowiązujących na terenie szkoły.
- wymuszanie, zastraszanie,
podżeganie do bójek, wyzywanie.
- dewastowanie mienia szkolnego i
cudzej własności.






Działania: zdecydowanie i stanowczo,
nie wdając się w dyskusje, całkowite
przerwanie negatywnych zachowań
sprawcy wobec ofiary.
Rozdzielenie stron.
Ustalenie granic: niedopuszczenie do
przejawów agresji wobec siebie jako
osoby interweniującej.
Wezwanie wychowawcy lub psychologa
(ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o
interwencji:
- powiadomienie dyrekcji, rodziców i/lub
Policji.
Próba mediacji między stronami
konfliktu – w sytuacji wyjątkowo trudnej
rolę mediatora przejmuje psycholog
szkolny.
Zastosowania kar wynikających ze
Statutu Szkoły.
Naruszenie nietykalności nauczyciela, procedury.

Procedura postępowania w sytuacji
naruszenia nietykalności osobistej
nauczyciela lub pracownika szkoły
(obelżywe wyzwiska, groźby,
opluwanie, przyczepianie karteczek,
rzucanie przedmiotami, agresja
fizyczna, zabranie przedmiotu
należącego do nauczyciela lub
pracownika szkoły).






Powiadomienie wychowawcy, dyrekcji,
rodziców i ew. kuratora sądowego.
W każdym przypadku powiadomienie
policji i sądu rodzinnego.
Natychmiastowe obniżenie punktacji z
zachowania oraz wpis do dziennika
lekcyjnego.
Nagana dyrektora szkoły.
Oprócz wszczętych procedur prawnych,
wyznaczenie rodzaju zadośćuczynienia
(np. praca społeczna).
W przypadku powtarzających się
naruszeń nietykalności osobistej
nauczyciela szkoły, innych uczniów,
pracowników szkoły, zastosowanie kar
wynikających ze Statutu Szkoły lub
innych przepisów prawa.
Postępowanie w sytuacji zagrożenia
zdrowia lub życia.

W sytuacji złego samopoczucia, uczeń, pod opieką innej
osoby, zostaje zaprowadzony do gabinetu pielęgniarki
szkolnej / SANITAS- Zielona/.

W przypadku jej nieobecności następuje odprowadzenie
ucznia do sekretariatu, tam wykonywany jest telefon do
opiekunów w celu zabrania dziecka do domu.
W chwili nieobecności opiekunów lub odmowy odebrania
dziecka, uczeń pozostaje w szkole do zakończenia swoich
lekcji lub zostaje przekazany osobie dorosłej, wskazanej
przez rodzica.
W przypadku, kiedy uczeń nie jest w stanie dojść do
gabinetu pielęgniarki / SANITASU- Zielona/, zostaje ona
powiadomiona o zaistniałym fakcie, a w razie jej
nieobecności powiadamia się dyrekcję i organizuje przejazd
do przychodni zdrowia.



W chwili zagrożenia życia dziecka, należy udzielić pierwszej
pomocy i równocześnie zawiadomić dyrekcję.

Dyrekcja podejmuje decyzję o zawiadomieniu pogotowia.

Po całym zajściu sporządzamy notatkę (rejestr zdarzeń w
sekretariacie).
Postępowanie w przypadku informacji o podłożeniu ładunku
wybuchowego na terenie szkoły.

Po usłyszeniu słów o podłożeniu ładunku wybuchowego (bomby) nie
wpadać w panikę.

Po takim komunikacie odebranym telefonicznie nie odkładać słuchawki.
Podczas rozmowy zachować spokój i starać się uzyskać od
zgłaszającego jak największą ilość informacji. Tak prowadzić rozmowę,
aby stworzyć możliwość zidentyfikowania sprawcy zamachu.
Ocenić: czas przyjęcia ostrzeżenia, płeć dzwoniącego, akcent, stan (czy
jest pod wpływem środków odurzających), tło rozmowy.



Dążyć do uzyskania odpowiedzi na następujące pytania:
- Czy podłożyłeś bombę?
- Kiedy bomba wybuchnie?
- Gdzie ona jest w tej chwili?
- Jak wygląda?
- Dlaczego ją podłożyłeś?



- Skąd dzwonisz?
- Jak się nazywasz?
Nie rozpowszechniać samowolnie informacji o zgłoszeniu (może to
spowodować panikę wśród uczniów, personelu lub osób postronnych, co
utrudni działania policji oraz ewentualną ewakuację)
Osoba przyjmująca zgłoszenie staje się świadkiem zdarzenia i będzie na
tę okoliczność przesłuchiwana przez policję.
Jeśli wiadomość odebrał pracownik szkoły, natychmiast
Zajęcia warsztatowe w zakresie postępowania w przypadku znalezienia na
terenie szkoły niebezpiecznych substancji lub przedmiotów.

Procedura;
postępowanie w przypadku
znalezienia na terenie
szkoły broni, materiałów
wybuchowych i innych
niebezpiecznych substancji
lub przedmiotów.








Nauczyciel (pracownik szkoły) uniemożliwia dostęp osób
postronnych do znalezionych przedmiotów.
Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.
Dyrektor, po otrzymaniu informacji od osoby zgłaszającej
zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji, podejmuje decyzję o
ewakuacji zgodnie z opracowaną procedurą.
Dyrektor powiadamia służby ratownicze(straż pożarną,
policję, pogotowie)
Pod żadnym pozorem nie należy dotykać i przesuwać
podejrzanych, niebezpiecznych przedmiotów lub
ładunków.
Dyrektor informuje siły policyjne o rozkładzie pomieszczeń
w obiekcie i o ich wyposażeniu oraz rozmieszczeniu tego
wyposażenia.
Dyrektor wyznacza pracownika, który będzie
przewodnikiem sił policyjnych.
Zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do
paniki.
Cyberprzemoc - wnioski z zajęć edukacyjnych dla młodzieży.

Zajęcia prowadził: Dariusz Szczepańczyk dziennikarz i animator z Fundacji Nowe
Media: filozof z wykształcenia, od 20 lat
związany z mediami. Dziennikarz zarówno
w prasie codziennej, jak i w tygodnikach
(teksty kryminalno-sądowe, wywiady z
celebrytami i ludźmi na tzw. stanowiskach,
reportaże społeczne, raporty o różnej
tematyce), autor artykułów w
miesięcznikach dotyczących branży
dziennikarskiej (kwestie prawa autorskiego,
prasowego i etyki w mediach) przez kilka lat
felietonista radiowy. Obecnie niezależny
dziennikarz, animator i trener z zakresu
szeroko rozumianej edukacji medialnej.
Zadeklarowany przeciwnik dezinformacji,
zarówno w życiu publicznym, jak i
prywatnym. Prowadzi zajęcia
profilaktyczne z zakresu cyberprzemocy.
4. Sprawozdanie z konferencji na temat innowacyjnych metod z
zakresu neurodydaktyki w Płocku w dniu 29.10 2014r.
5. Piąty temat rady szkoleniowej to innowacje i eksperymenty pedagogiczne,
omawiano min. podstawy prawne, rodzaje innowacji, zasady wdrażania i itd..

Zasady wdrażania innowacji:

Należy zacząć od przemyślenia i przeanalizowania okazji do
innowacji. Trzeba sięgnąć do podręczników psychologii i innych
książek na temat skutecznych metod uczenia się i nauczania.

Innowacja jest pracą. Wymaga wiedzy, pomysłowości, pilności,
wytrwałości i zaangażowania.
Aby innowacja była skuteczna, musi być prosta i prowadzić
do jednego celu.




Innowacje należy zaczynać od małych zmian, niedużych
nakładów czasu i pieniędzy.
Nowatorzy muszą wykorzystywać swoje mocne strony.
Innowacje w oświacie muszą prowadzić do zmian w procesie
kształcenia, ale także zmian w postawach ludzi.

Wreszcie, trzeba postępować zgodnie z przepisami prawa.

Innowacja wymaga zatwierdzenia przez radę pedagogiczną
szkoły. Uchwała rady musi być poprzedzona opinią rady
szkoły i zgodą nauczycieli uczestniczących w innowacji, a w
przypadku korzystania z niepublikowanych materiałów,
również zgodą autorów. Taka uchwała powinna zapaść
najpóźniej w marcu roku szkolnego poprzedzającego rok
wdrażania innowacji, a dyrektor zobowiązany jest przekazać
ją wraz z dokumentacją do 31 marca organowi
prowadzącemu i kuratorowi oświaty.
DZIĘKUJEMY !!!
Download