OJ_Com - Europa.eu

advertisement
PARLAMENT EUROPEJSKI
2009 - 2014
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
PROJEKT PROGRAMU
Wysłuchanie
Schengen / zarządzanie granicami:
aktualna sytuacja i dalsze działania
Czwartek 7 marca 2013 r. w godz. 17.00 – 18.30
Czwartek 21 marca 2013 r. w godz. 9.00 – 12.30
Bruksela
sala ASP 1 G-3
OJ\930148PL.doc
PL
PE506.237v02-00
Zjednoczona w różnorodności
PL
Przegląd projektu porządku obrad
SESJA I – 20 marca
Aktualna sytuacja: zarządzanie strefą Schengen, ocena i przynależność
17.00 – 17.05
Powitanie przez przewodniczącego komisji LIBE Juana Fernando
LÓPEZA-AGUILARA
17.05 – 17.20
Cecilia MALMSTRÖM, komisarz do spraw wewnętrznych
17.20 – 17.35
Alan SHATTER, minister sprawiedliwości, równości i obrony,
prezydencja irlandzka
17.35 – 17.50
Carlos COELHO (poseł do PE), sprawozdawca
17.50 – 18.30
Debata
SESJA II – 21 marca
Aktualna sytuacja: technologia
09.00 – 09.15
09.15 – 09.30
09.30 – 09.45
09.45 – 10.00
10.00 – 10.45
PE506.237v02-00
PL
SIS II (uruchomienie) i VIS (rozszerzenie)
Ioan-Dragos TUDORACHE, szef Działu ds. Transeuropejskich Sieci
Wolności i Bezpieczeństwa oraz ds. Stosunków z eu-LISA, DG HOME
Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi
Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności,
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Stan wdrożenia operacyjnego
Krum GARKOV, dyrektor wykonawczy
Unijne paszporty biometryczne / wielkoskalowe systemy IT –
wstępne wyniki studium na temat ograniczeń wiekowych i dostępu
do danych biometrycznych: Wspólne Centrum Badawcze
Stephan LECHNER, dyrektor Instytutu Ochrony i Bezpieczeństwa
Obywateli, WCB
Projekt FIDELITY – bezpieczeństwo dokumentów umożliwiających
stwierdzenie tożsamości
Roland BELSER, Ministerstwo Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości,
Holandia
Pytania i odpowiedzi; debata
2/14
OJ\930148PL.doc
SESJA III – 21 marca
Dalsze działania
10.45 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 11.30
11.30 – 11.50
11.50 – 12.30
OJ\930148PL.doc
Przedstawienie studium zleconego dla komisji LIBE „Ocena obecnych
i przyszłych wniosków dotyczących baz danych WSiSW i systemu
inteligentnych granic na granicach zewnętrznych UE”
Julien JEANDESBOZ, Centrum Studiów nad Konfliktami
Przedstawienie przez Komisję pakietu w sprawie inteligentnych
granic
Henrik NIELSEN, szef Działu ds. Zarządzania Granicami i Polityki w
zakresie Powrotów, DG HOME
Europejski Inspektor Ochrony Danych
Giovanni BUTTARELLI, zastępca inspektora
Pierwsze komentarze sprawozdawców Renate SOMMER (posłanka
do PE) i Ioana ENCIU (poseł do PE)
Pytania i odpowiedzi; debata
3/14
PE506.237v02-00
PL
KONTEKST I CELE
Schengen jest jednym z najważniejszych osiągnięć UE. Zapoczątkowane jako
porozumienie międzyrządowe, stopniowo zostało włączone do traktatów UE. W
ostatnich latach zatwierdzono znaczną liczbę instrumentów ustawodawczych w
obszarze polityki granicznej w szerszym ujęciu1. Stanowią one część dorobku Schengen.
Niniejsze wysłuchanie stworzy okazję do prześledzenia i omówienia głównych
wydarzeń w ewolucji strefy Schengen w dziedzinie zarządzania, narzędzi, wyników i
odpowiedzialności.
Jest to tym bardziej potrzebne, że zapowiedziano nowe inicjatywy ustawodawcze lub są
one w fazie dyskusji.
Schengen ukazuje, jak trudno czasami pogodzić narodową niezależność ze wspólnymi
interesami europejskimi. Prawie 20 lat po zainicjowaniu strefy Schengen nadszedł czas
dokonania oceny zarządzania granicami w systemie Schengen i przygotowania się na
rozwój sytuacji w przyszłości.
SESJA I
AKTUALNA SYTUACJA: ZARZĄDZANIE STREFĄ SCHENGEN, OCENA I
PRZYNALEŻNOŚĆ
W trakcie tej sesji należy dokonać podsumowania dotychczasowych reform struktur
zarządzania, ich bieżącego funkcjonowania, a także rozszerzenia strefy Schengen.
Kontekst
W okresie od zawarcia pierwotnego porozumienia Schengen w 1985 r. pomiędzy Belgią,
Holandią, Francją, Luksemburgiem i Niemcami do dzisiaj dokonano znaczących
postępów. Swobodny przepływ obywateli, uznawany za jedno z najważniejszych
osiągnięć integracji europejskiej, jest obecnie zapewniony na obszarze obejmującym
państwa członkowskie UE (z wyjątkiem Bułgarii, Cypru, Irlandii, Rumunii i
Zjednoczonego Królestwa), Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Lichtenstein.
W tym celu przyjęto szeroki wachlarz aktów prawnych2 obejmujących wspólne zasady
przekraczania granic (kodeks graniczny Schengen) oraz wydawania wiz (kodeks
wizowy), wielkoskalowe systemy IT, takie jak SIS i VIS, oraz Agencję IT ustanowioną w
celu zarządzania operacyjnego tymi systemami, FRONTEX, finansowanie, np. za
pośrednictwem Funduszu Granic Zewnętrznych, wspólne normy dotyczące paszportów,
Kodeks graniczny Schengen, Fundusz Granic Zewnętrznych, FRONTEX, SIS II, VIS, Agencja IT, paszporty
biometryczne itd.; więcej szczegółów poniżej.
2
Niestety bardzo trudno jest dokonać przeglądu dorobku prawnego Schengen, ponieważ brakuje kompletnego
zbioru tych przepisów.
1
PE506.237v02-00
PL
4/14
OJ\930148PL.doc
a także wzmocnioną współpracę policyjną.
Nie obeszło się jednak bez problemów. Skłoniło to Komisję do zaproponowania
zasadniczej reformy zarządzania strefą Schengen. Komisja zaproponowała zmianę
mechanizmu oceny Schengen (sprawozdanie Coelho, 2010/312(COD)) oraz zmianę
kodeksu granicznego Schengen (sprawozdanie Webera 2011/242(COD)), aby stworzyć
możliwość ponownego wprowadzenia – w ostateczności – kontroli granicznych, w
przypadku gdy któreś z państw członkowskich nie będzie w stanie wypełniać swoich
zobowiązań wynikających z przynależności do strefy Schengen
Rozszerzanie strefy Schengen następowało sukcesywnie, ale utknęło w martwym
punkcie od czasu, gdy kilkakrotnie przekładano włączenie Bułgarii i Rumunii. O ile
Parlament Europejski wydał w czerwcu 2011 r. pozytywną opinię w sprawie włączenia
Bułgarii i Rumunii, decyzja Rady była wielokrotnie blokowana.
Kwestie do omówienia mogą obejmować:
- Jak dzisiaj oceniamy funkcjonowanie strefy Schengen? Czy Schengen się sprawdza? Czy
zagwarantowany jest swobodny przepływ i czy środki zabezpieczające są wystarczające
do zapewnienia bezpieczeństwa?
- Jakie są pozytywne zjawiska? Co nie działa zbyt dobrze i czego brakuje?
- Jak oceniamy zarządzanie strefą Schengen obecnie, ponad trzy lata po wejściu w życie
Traktatu z Lizbony?
- Jak wygląda aktualna sytuacja, jeśli chodzi o przynależność do strefy Schengen,
zwłaszcza w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii?
17.00 – 17.05
Powitanie przez przewodniczącego komisji LIBE Juana Fernando
LÓPEZA-AGUILARA
17.05 – 17.20
Cecilia MALMSTRÖM, komisarz do spraw wewnętrznych
17.20 – 17.35
Alan SHATTER, minister sprawiedliwości, równości i obrony,
prezydencja irlandzka
17.35 – 17.50
Carlos COELHO (poseł do PE), sprawozdawca
17.50 – 18.30
Debata
Dokumenty bazowe

Komunikat Komisji: (COM(2011)0561) Ład Schengen – wzmocnienie obszaru bez
kontroli na granicach wewnętrznych

Komunikat
Komisji:
(COM(2012)0230)
Sprawozdanie
półroczne
z
funkcjonowania strefy Schengen 1 listopada 2011 r. – 30 kwietnia 2012 r.

Komunikat Komisji: (COM(2012)0686) Drugie sprawozdanie półroczne z
funkcjonowania strefy Schengen 1 maja 2012 r. – 31 października 2012 r.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie
przystąpienia Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen
OJ\930148PL.doc
5/14
PE506.237v02-00
PL

Parlament Europejski: rezolucja ustawodawcza z dnia 8 czerwca 2011 r. w
sprawie projektu decyzji Rady w sprawie stosowania wszystkich przepisów
dorobku Schengen w Republice Bułgarii i w Rumunii
PE506.237v02-00
PL
6/14
OJ\930148PL.doc
SESJA II
AKTUALNA SYTUACJA: TECHNOLOGIA
Celem tej sesji powinno być przedstawienie aktualnej sytuacji w dziedzinie szeregu
głównie technicznych instrumentów. Zajęcie się nimi w trakcie jednej sesji powinno
umożliwić ocenę ich wzajemnych powiązań. Sesję można również wykorzystać do
omówienia brakujących elementów (takich jak bezpieczeństwo dokumentów
umożliwiających stwierdzenie tożsamości potrzebnych do wydania paszportu, harmonizacja
procesu wpisywania i porównywania, klucze dostępu do danych biometrycznych, różne
technologie stosowane przez państwa członkowskie).
Kontekst
Rozpoczęcie funkcjonowania SIS II
Po latach opóźnień SIS II ma w końcu zostać uruchomiony w dniu 9 kwietnia br. Oznacza
to wejście w życie ram prawnych SIS II.
Kwestie, które można poruszyć, obejmują:
- Na jakim etapie znajduje się migracja SIS II?
- Czy występują jeszcze jakieś problemy techniczne?
- W jakim stopniu dane, które są przenoszone, zostały zweryfikowane pod względem
zgodności z prawnymi wymogami SIS II?
- Jakie nowe funkcje umożliwia SISI II?
Dokumenty bazowe

Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20
grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu
Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), (Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s.
4).

Decyzja Rady nr 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie
utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen
drugiej generacji (SIS II),
(Dz.U. L 205 z 7.8.2007, s. 63-84)

Dokumenty robocze sprawozdawcy Carlosa Coelho dotyczące SIS II z
października 2005 r.
1) Obecne działanie SIS
2) Nowe elementy zawarte we wnioskach w odniesieniu do obowiązującego acquis
Sprawozdania z postępu prac nad tworzeniem Systemu Informacyjnego Schengen drugiej
generacji (SIS II)

Sprawozdanie z postępu prac styczeń 2012 r. – czerwiec 2012 r.
(COM(2012)0587)

Sprawozdanie z postępu prac lipiec 2011 r. – grudzień 2011 r. (COM(2012)0334)
OJ\930148PL.doc
7/14
PE506.237v02-00
PL





Sprawozdanie z postępu prac styczeń 2011 r. – czerwiec 2011 r.
(COM(2011)0907)
Sprawozdanie z postępu prac styczeń 2010 r. – czerwiec 2010 r.
(COM(2010)0633)
Sprawozdanie z postępu prac lipiec 2009 r. – grudzień 2009 r. (COM(2010)0221)
Sprawozdanie z postępu prac styczeń 2009 r. – czerwiec 2009 r.
(COM(2009)0555)
Sprawozdanie z postępu prac lipiec 2008 r. – grudzień 2008 r. (COM(2009)0133)
Rozszerzenie VIS
Na pierwszy region działania VIS wybrano w październiku 2011 r. Afrykę Północną.
Następnie w maju 2012 r. dołączono region Bliskiego Wschodu, a w październiku 2012
r. – region Zatoki Perskiej. Planuje się kolejno obejmować zasięgiem Afrykę Zachodnią,
Afrykę Środkową, Afrykę Wschodnią, Afrykę Południową, Azję Środkową i Azję
Południowo-Wschodnią.
Kwestie, które można poruszyć, obejmują:
- Jak przebiegało rozpoczęcie działalności VIS? Czy technologia funkcjonowała
właściwie? Jak VIS był postrzegany przez osoby składające wnioski wizowe, szczególnie
konieczność złożenia fotografii i odcisków palców?
- Jak postępuje dalsze rozszerzanie zasięgu?
- Jak przebiega kontrola VIS na przejściach granicznych?
Dokumenty bazowe

Wersja skonsolidowana rozporządzenia nr 767/2008 w sprawie VIS i wymiany
danych między państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych
(Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60)

Decyzja Rady (WE) nr 2008/633/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie
dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do Wizowego
Systemu Informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania
przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich
wykrywania i ścigania (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 129–136).

Sprawozdanie w sprawie rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) w
2011 r. (COM(2012)0376)

Sprawozdanie w sprawie rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) w
2010 r. (COM(2011)0346)

Sprawozdanie w sprawie rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) w
2009 r. (COM(2010)0588)
Agencja IT
Agencja IT rozpoczęła działanie w dniu 1 grudnia 2012 r. Siedziba agencji znajduje się w
Tallinie, natomiast zaplecze techniczne mieści się w Strasburgu. Agencja IT stopniowo
przejmuje zarządzanie operacyjne VIS, EURODAC i SIS II.
PE506.237v02-00
PL
8/14
OJ\930148PL.doc
Kwestie, które można poruszyć, obejmują:
- Jak do tej pory funkcjonuje przejmowanie zarządzania operacyjnego systemów IT?
Jakie problemy napotkano?
- Jak przebiega do tej pory tworzenie agencji (rekrutacja pracowników, siedziba główna
itd.)?
- Co przewidziano w programie prac na rok bieżący?
Dokumenty bazowe

Rozporządzenie UE ustanawiające tę agencję (rozporządzenie nr 1077/2011)

Komunikat prasowy: rozpoczęcie działalności nowej agencji UE w obszarze
spraw wewnętrznych

Dokument informacyjny

Program prac na 2013 r.
Ograniczenia wiekowe w stosowaniu danych biometrycznych
Wskutek nacisków Parlamentu wrażono zgodę na przeprowadzenie badania
dotyczącego ograniczeń wiekowych w stosowaniu danych biometrycznych. Według
zmienionego rozporządzenia w sprawie paszportów biometrycznych 1 „Komisja nie
później niż dnia 26 czerwca 2012 r. przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
sprawozdanie sporządzone w oparciu o szeroko zakrojone i dogłębne badanie,
przeprowadzone przez niezależny organ i nadzorowane przez Komisję, sprawdzające
wiarygodność i techniczną wykonalność, w tym poprzez ocenę dokładności
funkcjonujących systemów, wykorzystywania odcisków palców dzieci poniżej 12 roku życia
do celów identyfikacji i weryfikacji, łącznie z badaniem porównującym wskaźnik
fałszywych odrzuceń mających miejsce w każdym państwie członkowskim oraz – w
oparciu o wyniki tego badania – analizę potrzeby wprowadzenia wspólnych zasad
dotyczących procesu porównywania. Jeżeli jest to niezbędne, do sprawozdania dołączone
zostają wnioski dotyczące dostosowania niniejszego rozporządzenia.” (art. 1 pkt 5).
Podobny wymóg zawarto w zmienionych wspólnych instrukcjach konsularnych2, które
zobowiązują Komisję, aby oceniła „na podstawie badań zleconych przez Komisję, czy
odciski palców pobierane od dzieci w wieku poniżej 12 lat są wystarczająco wiarygodne do
celów identyfikacji i weryfikacji, a zwłaszcza jak odciski palców zmieniają się z wiekiem”
(art. 2).
Badanie to jest przygotowywane przez Wspólne Centrum Badawcze w Isprze.
Dokumenty umożliwiające stwierdzenie tożsamości
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 444/2009 z dnia 28 maja 2009 r. zmieniające
rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych
w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie; Dz.U. L 142 z 6.6.2009, s.
1-4.
2
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 390/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające
wspólne instrukcje konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z
wprowadzeniem technologii biometrycznych oraz zmieniające przepisy dotyczące systemu przyjmowania i
rozpatrywania wniosków wizowych, Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 1–10.
1
OJ\930148PL.doc
9/14
PE506.237v02-00
PL
Dokumenty umożliwiające stwierdzenie tożsamości to dokumenty, które należy przedłożyć w
celu otrzymania paszportu (np. świadectwo urodzenia). Podczas przyjmowania
zmienionego rozporządzenia w sprawie paszportów w styczniu 2009 r. zatwierdzono
wspólne oświadczenie1 Parlamentu i Rady w sprawie konieczności korzystania z
bezpiecznych dokumentów umożliwiających stwierdzenie tożsamości. W powyższym
oświadczeniu Rada zgodziła się wysłać do państw członkowskich kwestionariusz, aby
uzyskać przegląd procedur i dokumentów niezbędnych do wydania paszportu.
W dniu 19 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu plenarnym przeprowadzono debatę na temat
paszportów biometrycznych i dokumentów umożliwiających stwierdzenie tożsamości2,
ale dotychczas nie podjęto konkretnych działań.
1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20090015+0+DOC+XML+V0//PL
2
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009011+0+DOC+XML+V0//PL.
PE506.237v02-00
PL
10/14
OJ\930148PL.doc
09.00 – 09.15
09.15 – 09.30
09.30 – 09.45
09.45 – 10.00
10.00 – 10.45
OJ\930148PL.doc
SIS II (uruchomienie) i VIS (rozszerzenie)
Ioan-Dragos TUDORACHE, szef Działu ds. Transeuropejskich Sieci
Wolności i Bezpieczeństwa oraz ds. stosunków z eu-LISA, DG HOME
Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi
Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności,
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Stan wdrożenia operacyjnego
Krum GARKOV, dyrektor wykonawczy
Unijne paszporty biometryczne / wielkoskalowe systemy IT –
wstępne wyniki studium na temat ograniczeń wiekowych i dostępu
do danych biometrycznych: Wspólne Centrum Badawcze
Stephan LECHNER, dyrektor Instytutu Ochrony i Bezpieczeństwa
Obywateli, WCB
Projekt FIDELITY – bezpieczeństwo dokumentów umożliwiających
stwierdzenie tożsamości
Roland BELSER, Ministerstwo Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości,
Holandia
Pytania i odpowiedzi; debata
11/14
PE506.237v02-00
PL
SESJA III
DALSZE DZIAŁANIA
Podczas tej sesji można by omówić nowe wnioski (już przyjęte lub zapowiedziane). W
dniu 28 lutego Komisja przyjęła swoje wnioski dotyczące tzw. pakietu w sprawie
inteligentnych granic. W skład pakietu wchodzą dwa główne komponenty: 1) system
wjazdu/wyjazdu (EES) (COM(2013)0095), rejestrujący w elektronicznej bazie danych
czas i miejsce wjazdu oraz długość zatwierdzonych krótkich pobytów obywateli państw
trzecich oraz 2) program rejestrowania podróżnych (RTP) (COM(2013)0097), który
umożliwiałby niektórym grupom osób często podróżujących (tj. osobom podróżującym
służbowo, członkom rodzin itd.) z państw trzecich wjazd do Unii przy zastosowaniu
uproszczonych kontroli granicznych w zautomatyzowanych bramkach, pod warunkiem
przeprowadzenia odpowiedniej wcześniejszej kontroli. Oba wnioski będą wymagały
również zmian w kodeksie granicznym Schengen (COM(2013)0096).
Dokumenty bazowe
 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Inteligentne granice –
możliwe warianty i kierunki” (COM(2011)0680)
 Studium zlecone przez komisję LIBE „Ocena obecnych i przyszłych wniosków
dotyczących baz danych WSiSW i systemu inteligentnych granic na granicach
zewnętrznych UE”
 Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie utworzenia programu rejestrowania
podróżnych
 Dokument roboczy służb Komisji – szczegółowe wyjaśnienia
 Towarzysząca ocena skutków (streszczenie)
 Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie utworzenia systemu wjazdu/wyjazdu
(EES)
 Dokument roboczy służb Komisji – szczegółowe wyjaśnienia
 Towarzysząca ocena skutków (streszczenie)
 Wniosek w sprawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr
562/2006
10.45 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 11.30
11.30 – 11.50
PE506.237v02-00
PL
Przedstawienie studium zleconego dla komisji LIBE „Ocena obecnych
i przyszłych wniosków dotyczących baz danych WSiSW i systemu
inteligentnych granic na granicach zewnętrznych UE”
Julien JEANDESBOZ, Centrum Studiów nad Konfliktami
Przedstawienie przez Komisję pakietu w sprawie inteligentnych
granic
Henrik NIELSEN, szef Działu ds. Zarządzania Granicami i Polityki w
zakresie Powrotów, DG HOME
Europejski Inspektor Ochrony Danych
Giovanni BUTTARELLI, zastępca inspektora
Pierwsze komentarze sprawozdawców Renate SOMMER (posłanka
do PE) i Ioana ENCIU (poseł do PE)
12/14
OJ\930148PL.doc
11.50 – 12.30
OJ\930148PL.doc
Pytania i odpowiedzi; debata
13/14
PE506.237v02-00
PL
ZAŁĄCZNIK
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DEBATY
•
Mówcy, którzy chcieliby uzupełnić swoje wystąpienia, mogą uczynić to na piśmie,
przesyłając z wyprzedzeniem dokumenty (najlepiej w jęz. angielskim lub francuskim) do
sekretariatu
(e-mail: [email protected]).
Dokumenty te zostaną rozdane podczas spotkania.
•
Dokumenty na posiedzenie będą się pojawiały stopniowo na stronie internetowej komisji
LIBE, sekcja Wydarzenia.
WAŻNA UWAGA DLA OSÓB PRAGNĄCYCH UCZESTNICZYĆ W
POSIEDZENIU
Posiedzenie jest otwarte dla publiczności.
Jednak ze względów bezpieczeństwa uczestnicy nieposiadający karty wstępu wystawionej przez
Parlament Europejski muszą uprzednio uzyskać przepustkę. Osoby pragnące uzyskać
przepustkę powinny skontaktować się z sekretariatem ([email protected])
do dnia 15 marca 2013 r., do godz. 15.00.
Należy podać NAZWISKO, imię, datę urodzenia, obywatelstwo, rodzaj dokumentu
tożsamości (paszport, dowód osobisty, prawo jazdy itp.), nr dokumentu tożsamości, adres
i nazwę firmy/instytucji/organizacji. W razie braku powyższych danych służby ochrony nie
wydadzą przepustki.
POSIEDZENIE BĘDZIE TRANSMITOWANE NA ŻYWO I NAGRYWANE
Strona internetowa komisji LIBE:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/LIBE/home.html
Wysłuchanie
Sekretariat
Numer telefonu
Katrin
HUBER
+32 228 44692
Nessa
CULLIMORE
+32 228 46565
Administrator
Asystentka
PE506.237v02-00
PL
Adres
Parlament Europejski
Rue Wiertz 60
RMD 04J006
B-1047 Bruksela
Parlament Europejski
Rue Wiertz 60
RMD 04J046
B-1047 Bruksela
14/14
Adres e-mail
[email protected]
[email protected]
OJ\930148PL.doc
Download